Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ ΑΝΑΡΣ ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ Αθήνα, ΑΦΜ ,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ". ηον θάκελο πος θα μαρ ζηείλεηε (ςπότιν κος Υπςζοζηομιδη) να αναγπάθεηαι, "Β Σ14 ΓΔΚ2015 και η ένδειξη πεπιεσεηαι ηιμολογιο". Α ΔΟΣ 20% 1 1 Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Γξάκαο Γήκνο Γνμάηνπ 1667/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΓΝΜΑΡΝ ΘΔ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Γξάκαο Γήκνο Ξξνζνηζάλεο 1735/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ ΘΔ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Έβξνπ Γήκνο Αιεμαλδξνύπνιεο 1678/ ΑΘΙΖΡΘΝ ΞΝΙΡΠΡΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΓΖΚΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ (Α.ΞΝ.Θ.Γ.Α) ΛΞΓΓ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Έβξνπ Γήκνο Νξεζηηάδαο 1610/ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑ ΑΘΙΖΡΠΚΝ ΓΖΚΝ ΔΠΡΑΓΑΠ ΛΞΓΓ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Έβξνπ Γήκνο Πακνζξάθεο 1811/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΠΑΚΝΘΟΑΘΖΠ ΘΔ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Έβξνπ Γήκνο Πνπθιίνπ 1731/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΠΝΦΙΝ (ΘΝ.Δ.ΓΖ.Π) ΘΔ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Θαβάιαο Γήκνο Θαβάιαο 1902/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΛΘΖ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ - ΞΟΝΠΣΝΙΘΖ ΑΓΥΓΖ ΘΑΒΑΙΑΠ ΛΞΓΓ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Θαβάιαο Γήκνο Λέζηνπ 1826/ N.Ξ.Γ.Γ ΔΛΔΠΡΑ ΛΞΓΓ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Θαβάιαο Γήκνο Ξαγγαίνπ 1863/ ΘΝΛΥΛΘΖ ΦΟΝΛΡΓΑ ΘΑ ΞΟΝΠΣΝΙΘΖ ΑΓΥΓΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΞΑΓΓΑΝ ΛΞΓΓ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Μάλζεο Γήκνο Αβδήξσλ 1802/ ΓΖΚΝΠ ΑΒΓΖΟΥΛ ΓΖ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Μάλζεο Γήκνο Κύθεο 1765/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΚΘΖΠ ΘΔ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Ονδόπεο Γήκνο Αξξηαλώλ 1883/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΑΟΟΑΛΥΛ (ΓΖ.Θ.Δ.ΑΟ.) ΘΔ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Ονδόπεο Γήκνο Καξώλεηαο-Παπώλ 1793/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΚΑΟΥΛΔΑΠ - ΠΑΞΥΛ ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Αραξλώλ 1803/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΦΟΝΛΡΓΑ ΑΣΑΟΛΥΛ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) ΛΞΓΓ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο 1837/ ΓΖΚΝΠ ΑΓΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ 1804/ ΓΖΚΝΠ ΑΓΝ ΓΖΚΖΡΟΝ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Αγ. Αλαξγύξσλ-Θακαηεξνύ1527/ ΓΖΚΝΠ ΑΓΥΛ ΑΛΑΟΓΟΥΛ - ΘΑΚΑΡΔΟΝ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Αηγάιεσ 1686/ ΓΖΚΝΠ ΑΓΑΙΔΥ ΓΖ 3.762, Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Αίγηλαο 1644/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΓΛΑΠ ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Βάξεο-Βνύι-Βνπι 1632/ ΓΖΚΝΠ ΒΑΟΖΠ ΒΝΙΑΠ ΒΝΙΑΓΚΔΛΖΠ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Βξηιεζζίσλ 1885/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ & ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΖΚΝ ΒΟΙΖΠΠΥΛ ΛΞΓΓ 7.356, Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Γαιαηζίνπ 2038/ ΛΞΓΓ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ & ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΖΚΝ ΓΑΙΑΡΠΝ ΛΞΓΓ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Γιπθάδαο 1779/ ΓΖΚΝΠ ΓΙΦΑΓΑΠ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Γάθλεο-κεηηνύ 1502/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΝΙΡΘΖΠ ΓΑΦΛΖΠ-ΚΖΡΡΝ ΛΞΓΓ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Γηνλύζνπ 1890/ ΓΖΚΝΠ ΓΝΛΠΝ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Διιεληθνύ-Αξγπξνύπνιεο 1726/ ΓΖΚΝΠ ΔΙΙΖΛΘΝ-ΑΟΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Διεπζίλαο 1985/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΔΙΔΠΛΑΠ ΔΘΞΟ.ΔΛΥΠΖΠ ΦΔΥΛ ΡΝΞΘΖΠ ΑΡΝΓΝΘΖΠΖΠ ΘΔΓΔ - ΔΜΔΛΖ ΞΝΙΖ ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Εσγξάθνπ 1533/ ΓΖΚΝΠ ΕΥΓΟΑΦΝ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Ζιηνύπνιεο 1605/ ΘΔΛΡΟΝ ΑΓΥΓΖΠ ΦΟΝΛΡΓΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΖΚΝ ΖΙΝΞΝΙΖΠ (ΘΑΦΑΓΖΙ) ΞΑΙΝΠ ΞΔΛΡΑΟΖΠ ΛΞΓΓ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Ζξαθιείνπ 1832/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΞΟΝΠΣΝΙΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ & ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΚΔΛΑΠ ΖΟΑΘΙΔΝ ΑΡΡΘΖΠ ΛΞΓΓ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Θαιιηζέαο 1624/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΑΙΙΘΔΑΠ ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο 1888/ ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΛΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ ΘΔ ,06

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ ΑΝΑΡΣ ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ Αθήνα, ΑΦΜ ,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ". ηον θάκελο πος θα μαρ ζηείλεηε (ςπότιν κος Υπςζοζηομιδη) να αναγπάθεηαι, "Β Σ14 ΓΔΚ2015 και η ένδειξη πεπιεσεηαι ηιμολογιο". Α ΔΟΣ 20% Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Θξσπίαο 1580/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΟΥΞΑΠ ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Καξαζώλνο 1829/ ΛΞΓΓ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΞΟΝΠΣΝΙΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΑ ΚΝΠΘΖΠ ΞΑΓΔΑΠ "ΡΔΡΟΑΞΝΙΠ" ΓΖΚΝ ΚΑΟΑΘΥΛΑ ΛΞΓΓ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Καξθνπνύινπ Κεζνγαίαο 1730/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΚΔΠΝΓΑΑΠ ΑΡΡΘΖΠ (Θ.Γ.Δ.Κ.) ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Κεγαξέσλ 1798/ ΛΞΓΓ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΑΘΙΖΡΠΚΝ "ΖΟΝΓΥΟΝΠ" ΛΞΓΓ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Κεηακνξθώζεσο 1694/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΚΔΡΑΚΦΥΠΖΠ ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Κνζράηνπ-Ραύξνπ 1986/ ΓΖΚΝΠ ΚΝΠΣΑΡΝ-ΡΑΟΝ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Λέαο σλίαο 1825/ ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΥΛΑΠ ΓΖ 6.500, Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Ξαηαλίαο 1917/ ΦΔΑΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ ΞΑΑΛΑΠ ΛΞΓΓ 8.454, Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Ξεξηζηεξίνπ 1833/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΝΙΡΠΡΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΓΖΚΝ ΞΔΟΠΡΔΟΝ (ΓΔΞΑΓΞ) ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Ξεηξνππόιεσο 1525/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΔΡΟΝΞΝΙΖΠ (ΓΖ.ΘΔ.ΞΔ.) ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Ξόξνπ 1849/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΝ(ΓΖΘΔΞ) ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Παιακίλαο 1880/ ΓΖΚΝΠ ΠΑΙΑΚΛΝΠ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Παξσληθνύ 1692/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΠΑΟΥΛΘΝ ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Ππάησλ-Αξηέκηδνο 1761/ ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΡΥΛ-ΑΟΡΔΚΓΝΠ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Ρξνηδελίαο 1728/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΡΟΝΕΖΛΑΠ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.Ρ.) ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Φπιήο 1608/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΦΙΖΠ ΘΔ , Βνξείνπ Αηγαίνπ Ιέζβνπ Γήκνο Ιέζβνπ 1709/ Λ.Ξ.Γ.Γ. ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ KAI ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΖΚΝ ΙΔΠΒΝ ΛΞΓΓ , Βνξείνπ Αηγαίνπ Πάκνπ Γήκνο θαξίαο 1773/ Λ.Ξ.Γ.Γ. "ΓΑΛΛΖΠ ΡΠΑΟΛΑΠ" ΛΞΓΓ , Βνξείνπ Αηγαίνπ Πάκνπ Γήκνο Πάκνπ 1812/ Λ.Ξ.Γ.Γ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΑΙΙΖΙΙΔΓΓΖΠ ΘΑ ΞΔΟΒΑΙΙΝΛΡΝΠ - ΠΑΚΑΘΖ ΑΟΥΓΖ ΛΞΓΓ , Βνξείνπ Αηγαίνπ Σίνπ Γήκνο Σίνπ 1666/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΣΝ (ΓΖ.Θ.Δ.Σ.) ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Αηησιναθαξλαλίαο Γήκνο Αθηίνπ-Βόληηζαο 1613/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΘΡΝ - ΒΝΛΡΠΑΠ ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Αηησιναθαξλαλίαο Γήκνο Ακθηινρίαο 1705/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΚΦΙΝΣΑΠ ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Αηησιναθαξλαλίαο Γήκνο Θέξκνπ 1886/ ΓΖΚΝΠ ΘΔΝ ΓΖ , Γπηηθήο Διιάδαο Αηησιναθαξλαλίαο Γήκνο εξάο Ξόιεο Κεζνινγγίνπ 1744/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑ ΞΝΙΡΠΚΝ ΓΖΚΝ ΔΟΑΠ ΞΝΙΔΥΠ ΚΔΠΝΙΝΓΓΝ ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Αηησιναθαξλαλίαο Γήκνο Λαππαθηίαο 1690/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΛΑΞΑΘΡΑΠ Θ.Δ.Γ.Λ. ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Αηησιναθαξλαλίαο Γήκνο Μεξνκέξνπ 1680/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΜΖΟΝΚΔΟΝ ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Αραΐαο Γήκνο Αηγηαιείαο 1596/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΑΓΑΙΔΑΠ (ΓΖ.Θ.ΔΞ.Α) ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Αραΐαο Γήκνο Δξπκάλζνπ 1722/ ΓΖΚΝΠ ΔΑΛΘΝ ΓΖ , Γπηηθήο Διιάδαο Αραΐαο Γήκνο Θαιαβξύησλ 1689/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ - ΠΞΖΙΑΝ ΙΚΛΥΛ ΘΑΠΡΟΥΛ (ΓΖ.Θ.Δ.Θ. - ΠΞΖΙΑΝ ΙΚΛΥΛ ΘΑΠΡΟΥΛ) ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Αραΐαο Γήκνο Ξαηξέσλ ΘΝΓΖΞ 1865/ ΘΝΛΥΛΘΝΠ ΓΑΛΠΚΝΠ ΓΖΚΝ ΞΑΡΟΔΥΛ -ΘΝΓΖΞ ΛΞΓΓ , Γπηηθήο Διιάδαο Ζιείαο Γήκνο Αλδξίηζαηλαο-Θξεζηέλσλ 1723/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΛΓΟΡΠΑΛΑΠ - ΘΟΔΠΡΔΛΥΛ (ΘΔΓΑΘ) ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Ζιείαο Γήκνο Αξραίαο Νιπκπίαο 1881/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΑΠ ΝΙΚΞΑΠ ΘΔ ,40

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ ΑΝΑΡΣ ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ Αθήνα, ΑΦΜ ,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ". ηον θάκελο πος θα μαρ ζηείλεηε (ςπότιν κος Υπςζοζηομιδη) να αναγπάθεηαι, "Β Σ14 ΓΔΚ2015 και η ένδειξη πεπιεσεηαι ηιμολογιο". Α ΔΟΣ 20% Γπηηθήο Διιάδαο Ζιείαο Γήκνο Εαράξσο 1495/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΕΑΣΑΟΥΠ ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Ζιείαο Γήκνο Ήιηδαο 1679/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΖΙΓΑΠ (ΓΖ.Θ.Δ.Ζ.) ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Ζιείαο Γήκνο Ξελεηνύ 1736/ ΛΝΚΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ ΓΖΚΝ ΞΖΛΔΝ ΛΞΓΓ , Γπηηθήο Διιάδαο Ζιείαο Γήκνο Ξύξγνπ 1625/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΟΓΝ ΘΔ , Γπη. Καθεδνλίαο Γξεβελώλ Γήκνο Γξεβελώλ 1786/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΝΛΥΦΔΙΝΠ ΔΟΓΝ ΓΟΔΒΔΛΥΛ (Γ.Δ.Θ.Δ.Γ.) ΘΔ , Γπη. Καθεδνλίαο Γξεβελώλ Γήκνο Γεζθάηεο 1711/ ΓΖΚΝΡΘΖ EΞΣΔΟΖΠΖ ΞΝΙΡΠΚΝ ΑΘΙΖΡΠΚΝ ΞΔΟΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Γ.Δ.Ξ.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΓΔΠΘΑΡΖΠ ΘΔ , Γπη. Καθεδνλίαο Θαζηνξηάο Γήκνο Λεζηνξίνπ 1905/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΝΙΡΠΚΝ & ΑΘΙΖΡΠΚΝ ΓΖΚΝ ΛΔΠΡΝ "ΓΖ.Θ.Δ.Ξ.Α." ΘΔ , Γπη. Καθεδνλίαο Θνδάλεο Γήκνπ Άξγνπο Νξεζηηθνύ 1677/ ΓΘΔ ΓΖΚΝ ΑΟΓΝΠ ΔΠΡΘΝ ΘΔ , Γπη. Καθεδνλίαο Θνδάλεο Γήκνο Βνΐνπ 1913/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΒΝΝ "ΓΖ.Θ.Δ.ΒΝ." ΘΔ , Γπη. Καθεδνλίαο Θνδάλεο Γήκνο Δνξδαίαο 1640/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΔΓΑΑΠ Θ.Δ.Γ.Δ ΘΔ , Γπη. Καθεδνλίαο Θνδάλεο Γήκνο Θνδάλεο 1712/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΛΝΑΠ ΘΑ ΚΔΛΑΠ ΓΖΚΝ ΘΝΕΑΛΖΠ ΘΔ , Γπη. Καθεδνλίαο Φισξίλεο Γήκνο Φιώξηλαο 1940/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΦΙΥΟΛΑΠ ΘΔ , Ζπείξνπ Άξηεο Γήκνο Αξηαίσλ 1647/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΟΡΑΥΛ ΘΔ , Ζπείξνπ Άξηεο Γήκνο Γεσξγίνπ Θαξατζθάθε 1590/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΓΔΥΟΓΝ ΘΑΟΑΠΘΑΘΖ ΘΔ , Ζπείξνπ Άξηεο Γήκνο Ληθνιάνπ Πθνπθά 1766/ ΘΔΛΡΟΝ ΞΟΝΠΣΝΙΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΑ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΚΔΛΑΠ ΓΖΚΝ ΛΘΝΙΑΝ ΠΘΝΦΑ ΛΞΓΓ , Ζπείξνπ Θεζπξσηίαο Γήκνο Ζγνπκελίηζαο 1776/ ΛΞΓΓ ΓΖΚΝ ΖΓΝΚΔΛΡΠΑΠ ΞΟΝΠΣΝΙΘΖ ΑΓΥΓΖ ΘΝΛΥΛΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΑ ΘΑ ΞΝΙΡΠΚΝΠ (Ξ.Α.Θ.Ξ.ΞΝ.) ΛΞΓΓ , Ζπείξνπ Θεζπξσηίαο Γήκνο Πνπιίνπ 1921/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΠΝΙΝ ΘΔ , Ζπείξνπ Θεζπξσηίαο Γήκνο Φηιηαηώλ 1724/ ΛΔΑ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΦΙΑΡΥΛ ΘΔ , Ζπείξνπ σαλλίλσλ Γήκνο Βνξείσλ Ρδνπκέξθσλ 1808/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΒΔΥΛ ΡΕΝΚΔΟΘΥΛ ΘΔ , Ζπείξνπ σαλλίλσλ Γήκνο Γσδώλεο 1622/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΓΥΓΥΛΖΠ ΘΔ , Ζπείξνπ σαλλίλσλ Γήκνο Εαγνξίνπ 1756/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΕΑΓΝ ΘΔ , Ζπείξνπ σαλλίλσλ Γήκνο σαλληηώλ 1768/ ΑΠΡΘΖ ΚΖ ΘΔΟΓΝΠΘΝΞΘΖ ΔΡΑΟΔΑ Ζ ΚΔΛΑ ΑΚΘ , Ζπείξνπ σαλλίλσλ Γήκνο Κεηζόβνπ 1891/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΚΔΡΠΝΒΝ ΘΔ , Ζπείξνπ Ξξεβέδεο Γήκνο Εεξνύ 1582/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΕΖΟΝ KE , Ζπείξνπ Ξξεβέδεο Γήκνο Ξξέβεδαο 1838/ ΓΖΚΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΓΖ 5.059, Ζπείξνπ Ξξεβέδεο Γήκνο Ξξέβεδαο 1835/ ΛΔΑ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΘΔ , Θεζζαιίαο Θαξδίηζεο Γήκνο Ιίκλεο Ξιαζηήξα 1903/ ΔΞ ΛΝΖΠΖ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΙΚΛΖΠ ΞΙΑΠΡΖΟΑ ΘΔ , Θεζζαιίαο Ιαξίζεο Γήκνο Αγηάο 1907/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΑΙΤΥ ΓΖΚΝ ΑΓΑΠ ΘΔ , Θεζζαιίαο Ιαξίζεο Γήκνο Διαζζόλαο 1904/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ ΓΖΚΝ ΔΙΑΠΠΝΛΝΠ (ΝΘΞΑΞ) ΛΞΓΓ , Θεζζαιίαο Ιαξίζεο Γήκνο Θηιειέξ 1748/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΙΔΙΔΟ (Θ.Γ.Δ.Θ.) ΘΔ , Θεζζαιίαο Ιαξίζεο Γήκνο Ιαξηζαίσλ 1781/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΙΑΟΠΑΠ-ΓΖΘΔΙ ΘΔ , Θεζζαιίαο Ιαξίζεο Γήκνο Ρεκπώλ 1767/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΡΔΚΞΥΛ ΛΞΓ(ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.Ρ) ΑΚΘ ΑΚΘ ,25

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ ΑΝΑΡΣ ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ Αθήνα, ΑΦΜ ,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ". ηον θάκελο πος θα μαρ ζηείλεηε (ςπότιν κος Υπςζοζηομιδη) να αναγπάθεηαι, "Β Σ14 ΓΔΚ2015 και η ένδειξη πεπιεσεηαι ηιμολογιο". Α ΔΟΣ 20% Θεζζαιίαο Ιαξίζεο Γήκνο Ρπξλάβνπ 1496/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΡΟΛΑΒΝ (Θ.Δ.Γ.Ζ.Ρ.) ΘΔ , Θεζζαιίαο Καγλεζίαο Γήκνο Αικπξνύ 1912/ ΛΞΓΓ ΓΖΚΝ ΑΙΚΟΝ ΑΞΝ 28/11/14 ΓΖΚΝΠ ΛΞΓΓ , Θεζζαιίαο Καγλεζίαο Γήκνο Αινλλήζνπ 1565/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΞΝΙΡΠΡΘΥΛ-ΑΘΙΖΡΘΥΛ-ΘΝΛΥΛΘΥΛ ΓΟΑΠΔΥΛ ΑΙΝΛΛΖΠΝ ΛΞΓΓ 7.959, Θεζζαιίαο Καγλεζίαο Γήκνο Εαγνξάο-Κνπξεζίνπ 1784/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΕΑΓΑΠ - ΚΔΠΝ (Θ.Δ.ΓΖ.ΕΑ.Κ.) ΘΔ , Θεζζαιίαο Καγλεζίαο Γήκνο Λόηηνπ Ξειίνπ 1618/ ΓΖΚΝΠ ΛΝΡΝ ΞΖΙΝ ΓΖ , Θεζζαιίαο Ππνξάδσλ Γήκνο Οήγα Φεξαίνπ 1960/ ΓΖΚΝΠ ΟΖΓΑ ΦΔΟΑΝ ΓΖ , Θεζζαιίαο Ππνξάδσλ Γήκνο Πθνπέινπ 21701/ ΓΖΚΝΠ ΠΘΝΞΔΙΝ ΓΖ , Θεζζαιίαο Ρξηθάισλ Γήκνο Θαιακπάθαο 1718/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ Θ.Δ.Γ.Θ. ΘΔ , Θεζζαιίαο Ρξηθάισλ Γήκνο Ξύιεο 1589/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΞΙΖΠ (ΘΝ.Γ.Δ.Θ.Α. ΞΙΖΠ) ΘΔ , Θεζζαιίαο Ρξηθάισλ Γήκνο Ρξηθθαίσλ 21906/ ΓΖΚΝΠ. ΡΟΘΘΑΥΛ" ΑΞΝ 01/04/14 ΓΖ , νλίσλ Λήζσλ ζάθεο Γήκνο ζάθεο 1806/ ΔΙΞΖΛΥΟ ΛΞΓΓ ΓΖΚΝ ΘΑΘΖΠ ΛΞΓΓ , νλίσλ Λήζσλ Θεθαιιελίαο Γήκνο Θεθαινληάο 1819/ ΝΘΑΞ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΑΠ ΛΞΓΓ , νλίσλ Λήζσλ Ιεπθάδνο Γήκνο Ιεπθάδνο 1758/23-08/12 ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΝΙΡΠΡΘΖΠ ΝΘΝΛΝΚΘΖΠ ΡΠΡΘΖΠ & ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΓΖΚΝ ΙΔΘΑΓΑΠ (Γ.Δ.Ξ.Ν.Θ.Α.Ι.) ΘΔ , νλίσλ Λήζσλ Ιεπθάδνο Γήκνο Κεγαλεζίνπ 1915/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΚΔΓΑΛΖΠΝ (ΘΝΓΔΚ) ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Ζκαζίαο Γήκνο Αιεμάλδξεηαο 1800/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΞΟΝΠΣΝΙΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΑ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΚΔΛΑΠ ΓΖΚΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΑΠ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Ζκαζίαο Γήκνο Λάνπζαο 1749/ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΖΚΝ ΛΑΝΠΑΠ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Ακπεινθήπσλ-Κελεκέλεο 1858/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΥΛ-ΚΔΛΔΚΔΛΖΠ(Θ.Γ.Δ.Γ.Α.Κ.) ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Γέιηα 1860/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΓΔΙΡΑ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Θέξκεο 1708/ ΘΔΛΡΟΑ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΛΝΑΠ - ΦΟΝΛΡΓΑΠ & ΞΟΝΠΣΝΙΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΓΖΚΝ ΘΔΖΠ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Θαιακαξηάο 1745/ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΑΚΑΟΑΠ ΓΖ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Θνξδειηνύ-Δπόζκνπ 1870/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΓΔΙΝ ΔΝΠΚΝ (ΓΖ.Θ.Δ.Θ.Δ.) ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Ιαγθαδά 1879/ ΞΖΟΔΠΑ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ - ΑΘΙΖΡΠΚΝ -ΞΑΓΔΑΠ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΘΞΑΑΞ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Ξαύινπ Κειά 1873/ ΘΝΛΥΛΘΝΠ ΓΑΛΠΚΝΠ ΓΖΚΝ ΞΑΙΝ ΚΔΙΑ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Ξπιαίαο-Σνξηηάηε 1938/ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ ΓΖΚΝ ΞΙΑΑΠ ΣΡΑΡΖ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Σαιθεδόλνο 1871/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΖΚΝ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ 1872/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΥΟΑΝΘΑΠΡΟΝ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θηιθίο Γήκνο Ξαηνλίαο 1717/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΞΑΝΛΑΠ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Ξέιιεο Γήκνο Έδεζζαο 1753/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΔΓΔΠΠΑΠ (ΓΖ.Θ.Δ.Γ.Δ.) ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Ξέιιεο Γήκνο Αικσπίαο 1882/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΑΙΚΥΞΑΠ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Ξηεξίαο Γήκνο Γίνπ-Νιύκπνπ 1854/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΓΝ-ΝΙΚΞΝ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Ξηεξίαο Γήκνο Θαηεξίλεο 1857/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΑΡΔΟΛΖΠ ΘΔ ,20

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ ΑΝΑΡΣ ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ Αθήνα, ΑΦΜ ,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ". ηον θάκελο πος θα μαρ ζηείλεηε (ςπότιν κος Υπςζοζηομιδη) να αναγπάθεηαι, "Β Σ14 ΓΔΚ2015 και η ένδειξη πεπιεσεηαι ηιμολογιο". Α ΔΟΣ 20% Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Πεξξώλ Γήκνο Βηζαιηίαο 1739/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΒΠΑΙΡΑΠ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Πεξξώλ Γήκνο Δκκαλνπήι Ξαππά 1877/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΞΑΞΞΑ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Πεξξώλ Γήκνο Ζξαθιείαο 1876/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΖΟΑΘΙΔΑΠ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Πεξξώλ Γήκνο Λέαο Είρλεο 1910/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΕΣΛΖΠ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Πεξξώλ Γήκνο Πεξξώλ 1754/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΞΟΝΠΣΝΙΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΝΙΡΘΖΠ ΘΑ ΑΘΙΖΡΠΚΝ ΓΖΚΝ ΠΔΟΟΥΛ ΝΞΑΘΞΑ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Πεξξώλ Γήκνο Πεξξώλ 1816/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΠΔΟΟΥΛ (ΘΔΓΖΠ) ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Πεξξώλ Γήκνο Πηληηθήο 1778/ ΞΟΝΛΝΑ ΘΑ ΑΓΥΓΖ ΓΖΚΝ ΠΛΡΘΖΠ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Σαιθηδηθήο Γήκνο Αξηζηνηέιε 1853/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΟΠΡΝΡΔΙΖ "Ζ ΦΟΝΛΡΓΑ" ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Σαιθηδηθήο Γήκνο Θαζζάλδξαο 1688/21-8/12 ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΑΠΠΑΛΓΟΑΠ(ΘΔΓΖ.Θ) ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Σαιθηδηθήο Γήκνο Λέαο Ξξνπνληίδαο 1859/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΞΟΝΞΝΛΡΓΑΠ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Σαιθηδηθήο Γήκνο Ξνιπγύξνπ 1878/27-8/12 ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΞΝΙΓΟΝ-ΘΔΓΖΞΝ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Σαιθηδηθήο Γήκνο Πηζσλίαο 1741/ Ζ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ ΛΝΚΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΓΖΚΝΠΝ ΓΘΑΝ ΓΖΚΝ ΠΘΥΛΑΠ ΛΞΓΓ , Θξήηεο Ζξαθιείνπ Γήκνο Αξραλώλ-Αζηεξνπζίσλ 1823/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΛΥΛ-ΑΠΡΔΟΝΠΥΛ ΘΔΓΑΑ ΘΔ , Θξήηεο Ζξαθιείνπ Γήκνο Βηάλλνπ 1841/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΒΑΛΛΝ ΘΔ , Θξήηεο Ζξαθιείνπ Γήκνο Γόξηπλαο 1867/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΓΡΛΑΠ ΘΔ , Θξήηεο Ζξαθιείνπ Γήκνο Καιεβηδίνπ 1725/ ΓΖΚΝΡΘΝΠ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ & ΞΑΓΔΑΠ ΚΑΙΔΒΕΝ ΛΞΓΓ , Θξήηεο Ζξαθιείνπ Γήκνο Κηλώα Ξεδηάδνο 1733/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΝΛΥΛΘΥΛ ΓΝΚΥΛ ΓΖΚΝ ΚΛΥΑ ΞΔΓΑΓΑΠ ΘΔ , Θξήηεο Ζξαθιείνπ Γεκν Φαηζηνπ Βζζ Κνηξσλ 1759/ ΓΖΚΝΠ ΦΑΠΡΝ ΓΖ , Θξήηεο Ζξαθιείνπ Γήκνο Σεξζνλήζνπ 1732/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΙΚ.ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΘΔ , Θξήηεο Ιαζηζίνπ Γήκνο Αγίνπ Ληθνιάνπ 1799/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΥΛ ΞΖΟΔΠΥΛ ΓΖΚΝ ΑΓΝ ΛΘΝΙΑΝ (Ν.Θ..Γ.Α.Λ.) ΛΞΓΓ , Θξήηεο Ιαζηζίνπ Γήκνο εξάπεηξαο 1922/ ΘΝΛΥΛΑ,ΞΝΙΡΠΚΝΠ,ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ ΔΟΑΞΔΡΟΑΠ ΛΞΓΓ , Θξήηεο Ιαζηζίνπ Γήκνο Νξνπεδίνπ Ιαζηζίνπ 1629/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΝΞΔΓΝ ΙΑΠΘΝ (ΓΖ.ΘΔ.Ν.Ι.) ΘΔ , Θξήηεο Ιαζηζίνπ Γήκνο Πεηείαο 1831/ ΓΖΚΝΡΘΝΠ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΝΞΝΙΡΠΡΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΠΖΡΔΑΠ(ΓΝΘΑΠ) ΛΞΓΓ , Θξήηεο Οεζύκλεο Γήκνο Ακαξίνπ 1814/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΚΑΟΝ ΘΔ , Θξήηεο Οεζύκλεο Γήκνο Αλσγείσλ 1661/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΑΛΥΓΔΥΛ ΘΔ , Θξήηεο Οεζύκλεο Γήκνο Κπινπνηάκνπ 1893/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΚΙΝΞΝΡΑΚΝ ΘΔ , Θξήηεο Σαλίσλ Γήκνο Απνθνξώλνπ 1734/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΞΝΘΥΛΝ ΘΔ , Θξήηεο Σαλίσλ Γήκνο Θαληάλνπ-Πειίλνπ 1836/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΠΔΙΛΝ ΘΔ , Θξήηεο Σαλίσλ Γήκνο Θηζζάκνπ 1685/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΠΑΚΝ ΘΔ , Θξήηεο Σαλίσλ Γήκνο Ξιαηαληά 1729/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΞΙΑΡΑΛΑ ΘΔ , Θξήηεο Σαλίσλ Γήκνο Πθαθίσλ 1936/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΠΦΑΘΥΛ ΘΔ , Θξήηεο Σαλίσλ Γήκνο Σαλίσλ (Πνύδα) 1807/ ΓΖΚΝΡΘΝΠ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΝΙΡΘΖΠ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ- Γ.Ν.ΘΝ.Ξ.Ξ. ΛΞΓΓ ,26

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ ΑΝΑΡΣ ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ Αθήνα, ΑΦΜ ,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ". ηον θάκελο πος θα μαρ ζηείλεηε (ςπότιν κος Υπςζοζηομιδη) να αναγπάθεηαι, "Β Σ14 ΓΔΚ2015 και η ένδειξη πεπιεσεηαι ηιμολογιο". Α ΔΟΣ 20% Θξήηεο Σαλίσλ Γήκνο Σαλίσλ 1895/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΝΙΡΠΚΝ ΞΔΟΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΖΚΝ ΣΑΛΥΛ -ΘΔΛΡΟΝ ΑΟΣΡΔΘΡΝΛΘΖΠ ΡΖΠ ΚΔΠΝΓΔΝ ΘΔ , Θξεηεο Σαλίσλ Γήκνο Σαλίσλ 1693/ ΘΝΛΥΦΔΙΔΠ ΓΑ ΑΓΑ ΠΝΦΑ ΛΞΓ ΚΘ , Θξήηεο Σαλίσλ Γήκνο Σαλίσλ 1664/ ΔΟΑ ΚΖΡΟΝΞΝΙΠ ΘΠΑΚΝ & ΠΔΙΛΝ ΛΞΓΓ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Γσδεθαλήζνπ Γήκνο Θαξπάζνπ 1901/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΑΟΞΑΘΝ ΘΔ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Γσδεθαλήζνπ Γήκνο Θσ 1772/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ,ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ,ΞΟΝΛΝΑΠ,ΓΔΑΠ ΘΑ ΑΠΡΘΖΠ ΠΓΘΝΛΥΛΑΠ ΓΖΚΝ ΘΥ ΘΔ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Γσδεθαλήζνπ Γήκνο Ληζύξνπ 1866/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΛΠΟΝ (ΓΖ.Θ.Δ.Λ.) ΘΔ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Γσδεθαλήζνπ Γήκνο Οόδνπ 1828/ ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΖ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Γσδεθαλήζνπ Γήκνο Πύκεο 1642/ ΑΠΡΘΖ ΚΖ ΘΔΟΓΝΠΘΝΞΘΖ ΔΡΑΟΔΑ ΑΘΖΛΑ ΑΚΘ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Γσδεθαλήζνπ Γήκνο Ρήινπ 1842/ ΑΠΡΘΖ ΚΖ ΘΔΟΓΝΠΘΝΞΘΖ ΔΡΑΟΔΑ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΦΟΝΛΡΓΑΠ ΘΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΙΝ ΑΓ.ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΝΛΑΠ ΑΚΘ 9.889, Λνηίνπ Αηγαίνπ Θπθιάδσλ Γήκνο Άλδξνπ 1850/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ, ΞΑΓΔΑΠ ΘΑ ΞΔΟΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΖΚΝ ΑΛΓΟΝ ΘΔ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Θπθιάδσλ Γήκνο Θήξαο 1868/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΚΔΛΑΠ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ ΓΖΚΝ ΘΖΟΑΠ ΛΞΓΓ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Θπθιάδσλ Γήκνο Θέαο 2046/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΔΑΠ ΘΔ 8.515, Λνηίνπ Αηγαίνπ Θπθιάδσλ Γήκνο Κπθόλνπ 1818/ ΞΝΙΓΛΑΚΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΘΘΙΑΓΥΛ ΑΚΘ 9.146, Λνηίνπ Αηγαίνπ Θπθιάδσλ Γήκνο Ξάξνπ 1721/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΝΙΡΠΡΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΞΑΟΝ (Θ.Γ.Δ.Ξ.Α.Ξ.) ΘΔ 9.459, Λνηίνπ Αηγαίνπ Θπθιάδσλ Γήκνο Πίθλνπ 1636/ ΔΡΑΟΔΑ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΚΔΛΑΠ ΠΦΛΝ ΑΚΘ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Θπθιάδσλ Γήκνο Πύξνπ - Δξκνύπνιεο 21820/ ΓΖΚΝΠ ΠΟΝ ΔΝΞΝΙΖΠ ΓΖ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Θπθιάδσλ Γήκνο Ρήλνπ 2130/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΖΟΔΠΥΛ ΓΖΚΝ ΡΖΛΝ (ΘΔΞΓΖΡ) ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Αξγνιίδνο Γήκνο Άξγνπο-Κπθελώλ 1681/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΟΓΝΠ - ΚΘΖΛΥΛ (Θ.Δ.Γ.Α.Κ.) - "ΞΑΓΔΑ ΘΑ ΞΝΙΡΠΚΝΠ" ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Αξγνιίδνο Γήκνο Δξκηνλίδαο 1897/ ΛΝΚΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΛΝΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ, ΞΝΙΡΠΚΝ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ ΓΖΚΝ ΔΝΛΓΑΠ ΛΞΓΓ , Ξεινπνλλήζνπ Αξγνιίδνο Γήκνο Λαππιηέσλ 1682/ ΓΖΚΝΡΘΝΠ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΛΝΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΛΑΞΙΔΥΛ (Γ.Ν.ΘΝ.Ξ.Α.Λ.) ΛΞΓΓ , Ξεινπνλλήζνπ Αξθαδίαο Γήκνο Βόξεηαο Θπλνπξίαο 1720/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΒΔΑΠ ΘΛΑΠ ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Αξθαδίαο Γήκνο Γνξηπλίαο 1937/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΡΛΑΠ Γ.Ζ.Θ.Δ.Γ. ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Αξθαδίαο Γήκνο Κεγαιόπνιεο 1847/ ΛΞΓΓ ΘΝΛΥΛΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΑ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ ΓΖΚΝ ΚΔΓΑΙΝΞΝΙΖΠ ΛΞΓΓ , Ξεινπνλλήζνπ Αξθαδίαο Γήκνο Ρξίπνιεο 1669/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΡΟΞΝΙΖΠ (Θ.Δ.ΓΖ.Ρ.) ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Θνξηλζίαο Γήκνο Βέινπ-Βόραο 1834/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΒΔΙΝ-ΒΝΣΑΠ (ΓΖ.Θ.Δ.ΒΔ.ΒΝ.) ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Θνξηλζίαο Γήκνο Θνξηλζίσλ 1797/ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΝΙΡΘΖΠ ΓΖΚΝ ΘΛΘΥΛ ΛΞΓΓ , Ξεινπνλλήζνπ Ιαθσλίαο Γήκνο Αλαηνιηθήο Κάλεο 1628/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ, ΞΑΓΔΑΠ ΘΑ ΑΘΙΖΡΠΚΝ ΓΖΚΝ ΑΛΑΡΝΙΘΖΠ ΚΑΛΖΠ ΛΞΓΓ , Ξεινπνλλήζνπ Ιαθσλίαο Γήκνο Δπξώηα 1900/ ΘΝΛΥΛΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ ΘΑ ΑΘΙΖΡΠΚΝΠ ΓΖΚΝ ΔΟΥΡΑ ΛΘΖΦ.ΒΟΔΡΡΑΘΝΠ ΛΞΓΓ , Ξεινπνλλήζνπ Ιαθσλίαο Γήκνο Κνλεκβαζηάο 1635/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΑΓΔΑΠ ΘΑ ΞΔΟΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΖΚΝ ΚΝΛΔΚΒΑΠΑΠ (Θ.Δ.Ξ.ΞΔ.Γ.Κ.) ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Ιαθσλίαο Γήκνο Ππάξηεο 1801/ ΛΝΚΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ ΓΖΚΝ ΠΞΑΟΡΖΠ ΛΞΓΓ , Ξεινπνλλήζνπ Κεζζελίαο Γήκνο Θαιακάηαο 1626/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ "ΦΑΟΠ" ΘΔ ,36

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ ΑΝΑΡΣ ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ Αθήνα, ΑΦΜ ,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ". ηον θάκελο πος θα μαρ ζηείλεηε (ςπότιν κος Υπςζοζηομιδη) να αναγπάθεηαι, "Β Σ14 ΓΔΚ2015 και η ένδειξη πεπιεσεηαι ηιμολογιο". Α ΔΟΣ 20% Ξεινπνλλήζνπ Κεζζελίαο Γήκνο Κεζζήλεο 1738/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΖΚΝ ΚΔΠΠΖΛΖΠ (Θ.Δ.Α.ΓΖ.Κ.) ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Κεζζελίαο Γήκνο Νηραιίαο 1810/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΝΣΑΙΑΠ ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Κεζζελίαο Γήκνο Ξύινπ-Λέζηνξνο 1815/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΞΙΝ - ΛΔΠΡΝΠ (Θ.Δ.Γ. - Ξ.ΛΔ.) ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Κεζζελίαο Γήκνο Ρξηθπιίαο 1898/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΑΓΔΑΠ - ΞΝΙΡΠΚΝ - ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ - ΞΔΟΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΖΚΝ ΡΟΦΙΑΠ ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Βνησηίαο Γήκνο Αιηάξηνπ 1760/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΑΙΑΟΡΝ ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Βνησηίαο Γήκνο Γηζηόκνπ-Αξάρνβαο-Αληίθπξαο 1659/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΡΠΚΝ ΞΝΙΡΠΚΝ ΓΠΡΝΚΝ ΑΟΑΣΥΒΑΠ ΑΛΡΘΟΑΠ ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Βνησηίαο Γήκνο Θεβαίσλ 1889/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΖΒΑΥΛ ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Βνησηίαο Γήκνο Ιεβαδέσλ 1824/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ (Θ.Δ.ΓΖ.Ι) ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Βνησηίαο Γήκνο Νξρνκελνύ 21934/ ΓΖΚΝΠ ΣΝΚΔΛΝ ΓΖ , Πηεξεάο Διιάδαο Βνησηίαο Γήκνο Ραλάγξαο 1650/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΡΑΛΑΓΟΑΠ ΓΖΘΔΡ) ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Δπβνίαο Γήκνο Γηξθύσλ-Κεζζαπίσλ 1845/ ΓΖΚΝΠ ΓΟΦΥΛ-ΚΔΠΠΑΞΥΛ ΓΖ , Πηεξεάο Διιάδαο Δπβνίαο Γήκνο Δξέηξηαο 1794/ ΛΞΓΓ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΦΟΝΛΡΓΑΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΑΘΙΖΡΠΚΝ ΞΝΙΡΠΚΝ ΞΔΟΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΓΑ ΒΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΓΖΚΝ ΔΟΔΡΟΑΠ 'ΓΑΦΛΖΦΝΠ ΛΞΓΓ ΑΞΝΙΙΥΛ" , Πηεξεάο Διιάδαο Δπβνίαο Γήκνο ζηηαίαο-αηδεςνύ 1884/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΠΡΑΑΠ ΑΓΖΤΝ ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Δπβνίαο Γήκνο Θύκεο-Αιηβεξίνπ 1671/ ΛΞΓΓ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΞΑΓΔΑΠ ΘΑ ΑΘΙΖΡΠΚΝ ΓΖΚΝ ΘΚΖΠ - ΑΙΒΔΟΝ ΛΞΓΓ , Πηεξεάο Διιάδαο Δπβνίαο Γήκνο Καληνπδίνπ-Ιίκλεο-Αγίαο Άλλαο 21710/ ΓΖΚΝΠ ΚΑΛΡΝΓΝ -ΙΚΛΖΠ - ΑΓ.ΑΛΛΑΠ ΓΖ , Πηεξεάο Διιάδαο Δπβνίαο Γήκνο Σαιθηδέσλ 1651/ ΓΖΚΝΡΘΝΠ ΓΑΛΠΚΝΠ ΞΑΓΔΑΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΣΑΙΘΓΑΠ ΓΝΞΞΑΣ ΛΞΓΓ , Πηεξεάο Διιάδαο Δπξπηαλίαο Γήκνο Θαξπελεζίνπ 1757/ Δ.Θ.Δ.ΞΝΙΡΠΚΝ Ξ.Α.Γ.Ζ.ΘΑΟΞΔΛΖΠΝ ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Φζηώηηδαο Γήκνο Ακθίθιεηαο-Διάηεηαο 1581/ ΓΑΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΝΙΡΠΚΝ-ΡΠΚΝ-ΑΛΑΞΡΜΖΠ (Γ.Δ.Ξ.Ρ.Α.) ΓΑΓΖ Κ , Πηεξεάο Διιάδαο Φζηώηηδαο Γήκνο Ιακηέσλ 1672/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΙΑΚΔΥΛ ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Φζηώηηδαο Γήκνο Ινθξώλ 1755/ ΛΝΚΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΓΖΚΝΠΝ ΓΘΑΝ ΓΑ ΡΖΛ ΘΝΛΥΛΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΑ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ ΓΖΚΝ ΙΝΘΟΥΛ ΛΞΓΓ , Πηεξεάο Διιάδαο Φζηώηηδαο Γήκνο Πηπιίδαο 1821/ ΓΖΚΝΠ ΠΡΙΓΑΠ ΓΖ , Πηεξεάο Διιάδαο Φσθίδαο Γήκνο Γειθώλ 21673/ ΓΖΚΝΠ ΓΔΙΦΥΛ ΓΖ , Πηεξεάο Διιάδαο Φσθίδαο Γήκνο Γσξίδνο 1827/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΥΟΓΝΠ (ΓΖ.Θ.Δ.Γ.) ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Θνξδειιηνύ Δπόζκνπ 1777/ ΓΖΚΝΡΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΓΔΙΙΝ ΔΝΠΚΝ ΓΖΘΔΘΞΑΘΔ ΛΞΓΓ 3.850,18 ======== ,79

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» Α/Α τοισεία ππογπάμματορ: 1 τόσορ ππογπάμματορ 2 Δικαιούσοι Ππογπάμματορ Ζ επηρνξήγεζε πθηζηάκελσλ, λέσλ ή ππό ζύζηαζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» Α ΚΔΟΝΠ ΠΠΡΑΠΖ ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01)

Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01) Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01) Ν Γείθηεο Ξνηόηεηαο B01 (Ραρύηεηα Κεηάδνζεο Γεδνκέλσλ ζην Ρκήκα Ππγθέληξσζεο ηνπ Γηθηύνπ Ξξόζβαζεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010»

«ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010» Value Del A.M.S E Π Ε ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 «ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010» H πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο σο πεδίν άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010 ΚΟΠΟ ηνπ πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Πύμθωνα με ηην σπ αριθμ. Φ.3/609/60745/Ξ/28-5-2010 (Φ.Δ.Θ. 804/Β/9-6-2010) Απόθαζη ηης θσποσργού Ξαιδείας, Γιά Βίοσ Κάθηζης και Θρηζκεσμάηων, ορίζονηαι ηα 800 Νλοήμερα Γημοηικά Πτολεία ζηα οποία θα εθαρμοζηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ 30003 2641051257 ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40)

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) 1.1. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ 1.2. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ (ΔΛΡΔT) 1.3. ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 1.4. Γ/ΛΠΖ CAPITAL MANAG. & ΡΟΑΞΔΕ. ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ 1.5. Γ/ΛΠΖ FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Value Del A.M.S E Π Ε ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Μείωζη ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δπιβάπςνζηρ Ανάπηςξη και διάθεζη «ππάζινων» πποϊόνηων και ςπηπεζιών. ςμμόπθωζη ηων επισειπήζεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 10/3/2009 Πανελλήνια Κατανομή Δθελοντών Πυροσβεστών 2009 Πσνάδελθοι, ζας παραθέηοσμε ηην αναλσηική δύναμη ηων ενεργών Δθελονηών Ξσροζβεζηών ζε όλη ηην Δλλάδα όπως μας ηην απέζηειλε ηο Α.Ξ.Π. (20/02/2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Aπό ηον «Άηλανηα ηων Γεωλογικών Μνημείων ηου Αιγαίου». Έκδοζη: Υπουργείο Αιγαίου, 2002 - ISBN: 960-7859-41-3) ΑΓΗΝ ΝΟΝΠ (Οήγκα λνηίνπ αθξσηεξίνπ - Ρεθηνληθό

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα Γειηίν Ρύπνπ Από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ππελζπκίδεηαη όηη νη εμεηάζεηο ησλ εηδηθώλ καζεκάησλ γηα ηνπο απνθνίηνπο Λπθείνπ (ΓΔΛ- ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Πανελλήνιο Υεστιβάλ ΚΩΥΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΤΟΝΣΕ ΕΝ ΔΡΑΕΙ Θεσσαλονίκη, 13-18 Ιουλίου 2014 / www.esai.gr/dhia_2014.html

2ο Πανελλήνιο Υεστιβάλ ΚΩΥΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΤΟΝΣΕ ΕΝ ΔΡΑΕΙ Θεσσαλονίκη, 13-18 Ιουλίου 2014 / www.esai.gr/dhia_2014.html Θπξηαθή 13 Ηνπιίνπ 09:00-10:30 Θεία Ιεηηνπξγία Δθθιεζία (Ξαλαγίαο) Αρεηξνπνηήηνπ Γηεξκελέαο ΔΛΓ: Δπζηξάηηνο Ξαηξηλόο Δλνξία Δθθιεζίαο Αρεηξνπνηήηνπ 11:00-12:00 Γεμίσζε Αίζνπζα Δθδειώζεσλ Δθθιεζία Αρεηξνπνηήηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ)

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) Ησάλληλα, 2013 1 Ρν παξώλ πόλεκα απνηειείηαη από αλαθνξέο εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 567/4-2- Πρακτικού: 6 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 20/2/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 461/01-11- Α/Α Πρακτικού: 15 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 08/11/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 1 Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Από ην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνηλώλεηαη όηη θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηξία (3) λέα Σκήκαηα Παλεπηζηεκίωλ θαη δεθαηξία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008 ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ ΚΔΟΝΠ 1 ν ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΞΟΑΜΖΠ ΔΡΞΑ & (Γ.Ξ.Ξ.Ξ) ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ Ημ/νια Έκδοσης:21.05. 2008 Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ ΘΥΓ. ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) 296226 ΘΥΓ. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * 25 ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α Θενηρικά Γραθεία: Ηπποκράηοσς 203 και Φαναριωηών, Αθήνα 11472 Ρηλ/Fax: 210-6427794, www.lionsclubs117.gr Θσβερνήηης ΔΙΞΗΓΑ ΒΑΞΡΗΠΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Oνομαηεπώνσμο : Γήμηηπα ΜΠΟΜΠΟΡΖ Ημερομηνία γέννηζης: 22 Ηοςλίος 1964 Τόπος γέννηζης: Θεζζαλονίκη Υπηκοόηηηα: Δλληνική Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγαμη,

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Ξαποσέρ Νμίλος Βιοφαηπικήρ ζηιρ Κονάδερ γείαρ ηος ζηην Αηηική και ζηη Θεζζαλονίκη

Θέμα : Ξαποσέρ Νμίλος Βιοφαηπικήρ ζηιρ Κονάδερ γείαρ ηος ζηην Αηηική και ζηη Θεζζαλονίκη ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΡΝΚΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ ΕΩΖΠ & ΓΔΗΑΠ Ξξνο: Ριρ Δπιθευπήζειρ και ηιρ Ιοιπέρ Κονάδερ Ξαπαγυγήρ Ριρ Ξεπιθεπειακέρ ποδιεςθύνζειρ Ρα ποκαηαζηήμαηα, ηοςρ Ξεπιθεπειακούρ Ρομείρ Αζήλα, 20 Ηαλνπαξίνπ 2010 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. της δεύτερης σειράς αιτήσεων του Σχεδίου Δράσης «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ/ΕΙΣΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. της δεύτερης σειράς αιτήσεων του Σχεδίου Δράσης «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ/ΕΙΣΕΣ 1 01012923379 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2 01015445818 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3 01015530981 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4 01015648973 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΥΑΛΚΙΓΑ 12-13 Ιοσν 2010. 5000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΔΦΗΒΩΝ (50) ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 1 A/A 00:56:14:38 00:56:17:15

ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΥΑΛΚΙΓΑ 12-13 Ιοσν 2010. 5000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΔΦΗΒΩΝ (50) ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 1 A/A 00:56:14:38 00:56:17:15 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ - Ιοσν 00 ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ 000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΑΝΓΡΩΝ (0) /6/00 Απογ. ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 6 7 8 9 0 879 ΓΗΑΛΛΗΥΡΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ 980 ΝΠΦΞ ΑΛΓΟ 869 ΞΔΡΟΝΞΝΙΝΠ ΞΔΡΟΝΠ 98 ΔΝΦΞΦ ΑΛΓΟ 0766 ΞΑΛΡΔΙΑΛΡΥΛΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 579 ης σνεδρίαζης (12-10-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Απνδνρή ηεο ππ» αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ( 80 ΣΡΔΜΜΑΣΩΝ)

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ( 80 ΣΡΔΜΜΑΣΩΝ) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ( 80 ΣΡΔΜΜΑΣΩΝ) A/A ΟΝΟΜΑΙΑ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΝΟΜΟ ΔΚΣΑΗ (στρ.) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 1 Αιπθή Αγθηζηξηνύ Y300AGI001 Νήζνο Αγθίζηξη Αηηηθήο - Νήζσλ 54 2 Δθβνιή Μαξαζώλα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΥΟΡ1Θ-Π0 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΟΖΡΖΠ ΔΛΓΗΑΚΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΑΟΣΖ Ραρ. Γ/λζε: Γ. Κπνθώξ 7 71202 - Ζξάθιεην Ξιεξ.: Η. Κπαιαληηλαθεο, Νι. Πεθάθε Ρει.:

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Για είδη στήριξης βλέπε το τεύχος 2F με είδη στήριξης του οίκου FISCHER Για είδη στήριξης βλέπε το τεύχος 2F με είδη στήριξης του οίκου FISCHER Για είδη στήριξης βλέπε το τεύχος 2F με είδη στήριξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ

ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ 2012 1 Ξεξηερόκελα 1. ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ... 5 1.1. ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ»

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ» ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ» ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, ΗΝΙΗΝΠ 2013 Ξίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 4 Ο Ελληνικός Αγροτικός Σομέας... 4 2. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1)

1.   2.  3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1) ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1. ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «COCA-COLA 3Δ ΔΛΛΑΓΟ Α.Β.Δ.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «COCA-COLA ΣΡΙΑ ΔΦΙΛΟΝ (3Δ)» («Γηνξγαλψηξηα»), πνπ ζα γίλεη ζηα θαηαζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR-410.05.193-2 PYR-LPR-410.05.184-3 PYR-LPR-410.06.039-4 PYR-LPR-410.06.025-5 PYR-LPR-410.06.031-6 PYR-LPR-410.06.013-7 PYR-LPR-410.05.197-8 PYR-LPR-410.06.023- COMP001.06-GRC

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο77Λ7-ΩΚ1. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 2012.

ΑΔΑ: 45Ο77Λ7-ΩΚ1. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση ιοίκησης Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία εριφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 5-7 Ταχ.κωδ. :7 43 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001 ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ 1. ΞΟΝΠΩΞΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ: Δπίζεην: Όλνκα: Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γέλλεζεο: Δζληθόηεηα: Γηεύζπλζε (ηει//fax/e-mail): KANETAKH ΕΥΖ 07.07.1971 Αζήλα, Διιάδα ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΣΑΟΝΠ 67 ΘΝΙΥΛΑΘΗ 115

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 555 ης σνεδρίαζης (4-3-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Άγιος Γερμανός, 19/6/2014

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Άγιος Γερμανός, 19/6/2014 Άγιος Γερμανός, 19/6/2014 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κε αθνξκή ηελ Ξαγθφζκηα Ζκέξα Ξεξηβάιινληνο νη Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ ηεο Διιάδνο δηνξγάλσζαλ πιεζψξα δξάζεσλ & εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αστότθονες Φσλές Αγροτικών Ζώων

Αστότθονες Φσλές Αγροτικών Ζώων Αστότθονες Φσλές Αγροτικών Ζώων Ασηότζολες Φσιές Αγροηηθώλ Ζώωλ Έθδοζε 1 ε, Θαλοσάρηος 2011 Τελ έθδνζε επηκειήζεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Δζηηαθνχ Σεκείνπ Τεθκεξίσζεο ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ.

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ. ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτζλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Πληροφορίες :Παναγιώτα Μακροδημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ

ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ 3 ν Ππκπόζην Διιεληθώλ Βνηαληθώλ Θήπωλ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ ΔΘΛΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΔΟΔΛΑΠ, ΘΔΛΡΟΝ ΓΔΩΟΓΗΘΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΒΝΟΔΗΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Θήπνο Θξνπζζίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλεο Υπνδνκέο 2010» αλέξρεηαη ζε 30 εκαη. εςπώ θαη απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο θαη λενζπζηαζείζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ιηήκα πσρόποσιοσ Ιηήκα Σζέιεποσ Οηλοποηείο Σεηράκσζος Ιηήκα θούρα Ακπειώλες Αληωλόποσιοσ Ιηήκα Μεκεηολ Οηλοθόρος Αταηώλ Οηλοποηεηηθή Ιηήκα Λερθούρε

Ιηήκα πσρόποσιοσ Ιηήκα Σζέιεποσ Οηλοποηείο Σεηράκσζος Ιηήκα θούρα Ακπειώλες Αληωλόποσιοσ Ιηήκα Μεκεηολ Οηλοθόρος Αταηώλ Οηλοποηεηηθή Ιηήκα Λερθούρε Έρσ ηελ αίζζεζε πσο ε επαλάζηαζε ησλ ειιεληθώλ πνηθηιηώλ θαη θαη επέθηαζε ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ, ιακβάλεη ρώξα ηώξα, θαη εκείο είκαζηε κέξνο ηεο ηζηνξίαο. Κεηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Βνξξά κε ηελ εθδήισζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ7ΛΛ-ΘΗ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 2 «Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» της ΠΚΜ.

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ7ΛΛ-ΘΗ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 2 «Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» της ΠΚΜ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 17η/30-07-2013 Αριθμ. Απόφασης 156 ΘΕΜΑ 2 «Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ ΠΣΔΓΗΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 2012-2014 Ωξαηόθαζηξν, 2011 Πηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο... 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 2 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ... 3 Θεθάιαην 1. Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Ο τοσρισμός εκτιμάται και ταρτογραυείται Κσλζηαληίλα Μαγγίλα 1, Νηθόιαο Καξαληθόιαο 2 (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ. Eλεκέρφζε από ηολ θ.γήκαρτο θαη ηοσς θ.θ. Αληηδεκάρτοσς, Δληεηαικέλοσς Πσκβούιοσς θαη Γεκοηηθούς Πσκβούιοσς.

Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ. Eλεκέρφζε από ηολ θ.γήκαρτο θαη ηοσς θ.θ. Αληηδεκάρτοσς, Δληεηαικέλοσς Πσκβούιοσς θαη Γεκοηηθούς Πσκβούιοσς. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οφδνο 15/5/2015 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/41842/2015 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ύζηαζη Οπγανιζμού «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ» ςνένωζη εποπηεςομένων από ηο ΤΠ.Α.Α.Σ. νομικών πποζώπων και άλλερ διαηάξειρ ΤΛΔΛΩΖ ΛΟΚΗΘΩΛ ΠΡΟΩΠΩΛ: ΔΘΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ (ΔΘ.Ι.ΑΓ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη,

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, ραηξόκαζηε ηδηαίηεξα πνπ βξηζθόκαζηε σο εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζην όκνξθν λεζί ηεο Θύπξνπ θαη ηελ αδειθνπνηεκέλε πόιε ηεο Ιεκεζνύ. Παο κεηαθέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΡΝΠ 2010 ΡΝ Δ.Ξ. «ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ-ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΖΞΔΗΟΝ 2007-2013»

ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΡΝΠ 2010 ΡΝ Δ.Ξ. «ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ-ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΖΞΔΗΟΝ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΡΝΠ 2010 ΡΝ Δ.Ξ. «ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ-ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΖΞΔΗΟΝ 2007-2013» Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΞΔΞ 2007-2013 http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΦΑΗ Α «ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ» ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Πει 1 ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΠΞΑΡΥΛ ΑΟΡΔΚΗΓΝΠ Α ΦΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ, ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011 Πει 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΔΣΛΝΓΛΥΠΗΑΠ KNOWLEDGE TRANSFER ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD

GIULIETTA. 1.4 TB 105hp. 1368 Progression. Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΩΓ. ΚΩΓ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ STD STD STD STD STD 1.4 TB 105hp 1368 Progression Βενζίνη 18.900 191.G50.0 ΑΔΟΝΠΑΘΝΠ ΝΓΖΓΝ & ΠΛΝΓΖΓΝ MULTISTAGE ΓΗΞΙΝΗ ΞΟΝΔΛΡΑΡΖΟΔΠ ΔΚΞΟΝΠ ΘΑΘΗΠΚΑΡΥΛ ΞΗΠΥ ΦΥΡA LED & ΔΚΞΟΝΠ ΦΥΡΑ ΖΚΔΟΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΙΔΗΓΥΚΑ ΚΔ ΡΖΙΔΣΔΗΟΗΠΚΝ D.N.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΣΟΜΔΑ ΕΖΜΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΡ.ΠΡΩΣ.78640/21-5-2010 ΑΘΖΝΑ, 21/5/2010 ΠΡΟ:ΣΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΛΟΗΠΔ ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ,ΣΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΔΗ,ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!! ΚΟΚΚΗΝΟ Πξνζνρή! Tα πξνϊόληα απηά πξνέξρνληαη ή είλαη πηζαλό λα πξνέξρνληαη από δώα πνπ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη επίζεο ηα πξνϊόληα ηωλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012

Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012 Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012 Ι. Ειζαγωγή Σα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο θαη εηδηθόηεξα από θνπλνύπηα απνηεινύλ παγθνζκίσο,

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΛΖΠ Ππλεδξίαζε ηεο 21-11-2012 εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 20:00 Ξξφζθιεζε 24651/16-11-2012 Ξαξφληεο Γ.Π.: 22 Απφληεο: 5 Απψλ ν Ξξφεδξνο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Γπζείνπ Ξαξφληεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 2014 ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΓΖΚΑΟΣΝ ΓΗΑΛΛΖ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 2014 ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΓΖΚΑΟΣΝ ΓΗΑΛΛΖ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 24/03/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΗΜΑΡΦΟΤ Λεωφ. Μεσογείων 415-417 153 43 Αγία Παρασκευή Σηλ.: 213-2004-502 & 530 Fax: 213-2004-529 email: grafeio.dimarchou@agiaparaskevi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αθξνδίηεο Α. Παζαιή. Μάηνο 2015

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αθξνδίηεο Α. Παζαιή. Μάηνο 2015 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Αθξνδίηεο Α. Παζαιή Μάηνο 2015 ΣΔΗ Θεζζαιίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ. Δ. ( Σξίθαια) - Σαρ. Θπξ. 34826 Tει. 2431023602, θηλ. 6932714215, e- mail

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010

ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010 ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΝΛΗΝΠ 2010 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Η. ΒΑΠΗΘΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΛΝΚΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΗΗ. ΒΑΠΗΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΛΝΚΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ & ΠΡΑΠΔΗΠ ΡΥΛ ΘΑΡΝΗΘΥΛ ΡΖΠ ΙΑΚΗΑΠ ΗΗΗ. ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΥΝΕΤΑΘΡΘΣΤΘΚΗ ΑΥΤΟΔΘΟΘΚΗΤΘΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αντ. Μαπτινέγκος 7, 29100 Ζάκςνθορ Τηλ.: 2695 0 43931, Fax: 2695 0 43932 e-mail: sazae@otenet.gr website: www.sazae.gr Ζάθπλζνο, 18-04-2012

Διαβάστε περισσότερα

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011.

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Δίναι στο τέρι σοσ...πιο πολλά απ όσα νομίζεις» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα