Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ ΑΝΑΡΣ ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ Αθήνα, ΑΦΜ ,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ". ηον θάκελο πος θα μαρ ζηείλεηε (ςπότιν κος Υπςζοζηομιδη) να αναγπάθεηαι, "Β Σ14 ΓΔΚ2015 και η ένδειξη πεπιεσεηαι ηιμολογιο". Α ΔΟΣ 20% 1 1 Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Γξάκαο Γήκνο Γνμάηνπ 1667/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΓΝΜΑΡΝ ΘΔ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Γξάκαο Γήκνο Ξξνζνηζάλεο 1735/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΞΟΝΠΝΡΠΑΛΖΠ ΘΔ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Έβξνπ Γήκνο Αιεμαλδξνύπνιεο 1678/ ΑΘΙΖΡΘΝ ΞΝΙΡΠΡΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΓΖΚΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ (Α.ΞΝ.Θ.Γ.Α) ΛΞΓΓ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Έβξνπ Γήκνο Νξεζηηάδαο 1610/ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑ ΑΘΙΖΡΠΚΝ ΓΖΚΝ ΔΠΡΑΓΑΠ ΛΞΓΓ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Έβξνπ Γήκνο Πακνζξάθεο 1811/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΠΑΚΝΘΟΑΘΖΠ ΘΔ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Έβξνπ Γήκνο Πνπθιίνπ 1731/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΠΝΦΙΝ (ΘΝ.Δ.ΓΖ.Π) ΘΔ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Θαβάιαο Γήκνο Θαβάιαο 1902/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΛΘΖ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ - ΞΟΝΠΣΝΙΘΖ ΑΓΥΓΖ ΘΑΒΑΙΑΠ ΛΞΓΓ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Θαβάιαο Γήκνο Λέζηνπ 1826/ N.Ξ.Γ.Γ ΔΛΔΠΡΑ ΛΞΓΓ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Θαβάιαο Γήκνο Ξαγγαίνπ 1863/ ΘΝΛΥΛΘΖ ΦΟΝΛΡΓΑ ΘΑ ΞΟΝΠΣΝΙΘΖ ΑΓΥΓΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΞΑΓΓΑΝ ΛΞΓΓ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Μάλζεο Γήκνο Αβδήξσλ 1802/ ΓΖΚΝΠ ΑΒΓΖΟΥΛ ΓΖ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Μάλζεο Γήκνο Κύθεο 1765/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΚΘΖΠ ΘΔ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Ονδόπεο Γήκνο Αξξηαλώλ 1883/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΑΟΟΑΛΥΛ (ΓΖ.Θ.Δ.ΑΟ.) ΘΔ , Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο Ονδόπεο Γήκνο Καξώλεηαο-Παπώλ 1793/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΚΑΟΥΛΔΑΠ - ΠΑΞΥΛ ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Αραξλώλ 1803/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΦΟΝΛΡΓΑ ΑΣΑΟΛΥΛ (Λ.Ξ.Γ.Γ.) ΛΞΓΓ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο 1837/ ΓΖΚΝΠ ΑΓΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ 1804/ ΓΖΚΝΠ ΑΓΝ ΓΖΚΖΡΟΝ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Αγ. Αλαξγύξσλ-Θακαηεξνύ1527/ ΓΖΚΝΠ ΑΓΥΛ ΑΛΑΟΓΟΥΛ - ΘΑΚΑΡΔΟΝ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Αηγάιεσ 1686/ ΓΖΚΝΠ ΑΓΑΙΔΥ ΓΖ 3.762, Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Αίγηλαο 1644/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΓΛΑΠ ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Βάξεο-Βνύι-Βνπι 1632/ ΓΖΚΝΠ ΒΑΟΖΠ ΒΝΙΑΠ ΒΝΙΑΓΚΔΛΖΠ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Βξηιεζζίσλ 1885/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ & ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΖΚΝ ΒΟΙΖΠΠΥΛ ΛΞΓΓ 7.356, Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Γαιαηζίνπ 2038/ ΛΞΓΓ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ & ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΖΚΝ ΓΑΙΑΡΠΝ ΛΞΓΓ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Γιπθάδαο 1779/ ΓΖΚΝΠ ΓΙΦΑΓΑΠ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Γάθλεο-κεηηνύ 1502/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΝΙΡΘΖΠ ΓΑΦΛΖΠ-ΚΖΡΡΝ ΛΞΓΓ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Γηνλύζνπ 1890/ ΓΖΚΝΠ ΓΝΛΠΝ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Διιεληθνύ-Αξγπξνύπνιεο 1726/ ΓΖΚΝΠ ΔΙΙΖΛΘΝ-ΑΟΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Διεπζίλαο 1985/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΔΙΔΠΛΑΠ ΔΘΞΟ.ΔΛΥΠΖΠ ΦΔΥΛ ΡΝΞΘΖΠ ΑΡΝΓΝΘΖΠΖΠ ΘΔΓΔ - ΔΜΔΛΖ ΞΝΙΖ ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Εσγξάθνπ 1533/ ΓΖΚΝΠ ΕΥΓΟΑΦΝ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Ζιηνύπνιεο 1605/ ΘΔΛΡΟΝ ΑΓΥΓΖΠ ΦΟΝΛΡΓΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΖΚΝ ΖΙΝΞΝΙΖΠ (ΘΑΦΑΓΖΙ) ΞΑΙΝΠ ΞΔΛΡΑΟΖΠ ΛΞΓΓ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Ζξαθιείνπ 1832/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΞΟΝΠΣΝΙΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ & ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΚΔΛΑΠ ΖΟΑΘΙΔΝ ΑΡΡΘΖΠ ΛΞΓΓ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Θαιιηζέαο 1624/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΑΙΙΘΔΑΠ ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο 1888/ ΓΖΚΝΠ ΘΔΟΑΡΠΛΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ ΘΔ ,06

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ ΑΝΑΡΣ ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ Αθήνα, ΑΦΜ ,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ". ηον θάκελο πος θα μαρ ζηείλεηε (ςπότιν κος Υπςζοζηομιδη) να αναγπάθεηαι, "Β Σ14 ΓΔΚ2015 και η ένδειξη πεπιεσεηαι ηιμολογιο". Α ΔΟΣ 20% Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Θξσπίαο 1580/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΟΥΞΑΠ ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Καξαζώλνο 1829/ ΛΞΓΓ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΞΟΝΠΣΝΙΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΑ ΚΝΠΘΖΠ ΞΑΓΔΑΠ "ΡΔΡΟΑΞΝΙΠ" ΓΖΚΝ ΚΑΟΑΘΥΛΑ ΛΞΓΓ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Καξθνπνύινπ Κεζνγαίαο 1730/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ ΚΔΠΝΓΑΑΠ ΑΡΡΘΖΠ (Θ.Γ.Δ.Κ.) ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Κεγαξέσλ 1798/ ΛΞΓΓ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΑΘΙΖΡΠΚΝ "ΖΟΝΓΥΟΝΠ" ΛΞΓΓ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Κεηακνξθώζεσο 1694/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΚΔΡΑΚΦΥΠΖΠ ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Κνζράηνπ-Ραύξνπ 1986/ ΓΖΚΝΠ ΚΝΠΣΑΡΝ-ΡΑΟΝ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Λέαο σλίαο 1825/ ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΥΛΑΠ ΓΖ 6.500, Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Ξαηαλίαο 1917/ ΦΔΑΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ ΞΑΑΛΑΠ ΛΞΓΓ 8.454, Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Ξεξηζηεξίνπ 1833/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΝΙΡΠΡΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΓΖΚΝ ΞΔΟΠΡΔΟΝ (ΓΔΞΑΓΞ) ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Ξεηξνππόιεσο 1525/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΔΡΟΝΞΝΙΖΠ (ΓΖ.ΘΔ.ΞΔ.) ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Ξόξνπ 1849/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΝ(ΓΖΘΔΞ) ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Παιακίλαο 1880/ ΓΖΚΝΠ ΠΑΙΑΚΛΝΠ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Παξσληθνύ 1692/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΠΑΟΥΛΘΝ ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Ππάησλ-Αξηέκηδνο 1761/ ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΡΥΛ-ΑΟΡΔΚΓΝΠ ΓΖ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Ρξνηδελίαο 1728/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΡΟΝΕΖΛΑΠ (ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.Ρ.) ΘΔ , Αηηηθήο Αηηηθήο Γήκνο Φπιήο 1608/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΦΙΖΠ ΘΔ , Βνξείνπ Αηγαίνπ Ιέζβνπ Γήκνο Ιέζβνπ 1709/ Λ.Ξ.Γ.Γ. ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ KAI ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΖΚΝ ΙΔΠΒΝ ΛΞΓΓ , Βνξείνπ Αηγαίνπ Πάκνπ Γήκνο θαξίαο 1773/ Λ.Ξ.Γ.Γ. "ΓΑΛΛΖΠ ΡΠΑΟΛΑΠ" ΛΞΓΓ , Βνξείνπ Αηγαίνπ Πάκνπ Γήκνο Πάκνπ 1812/ Λ.Ξ.Γ.Γ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΑΙΙΖΙΙΔΓΓΖΠ ΘΑ ΞΔΟΒΑΙΙΝΛΡΝΠ - ΠΑΚΑΘΖ ΑΟΥΓΖ ΛΞΓΓ , Βνξείνπ Αηγαίνπ Σίνπ Γήκνο Σίνπ 1666/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΣΝ (ΓΖ.Θ.Δ.Σ.) ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Αηησιναθαξλαλίαο Γήκνο Αθηίνπ-Βόληηζαο 1613/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΘΡΝ - ΒΝΛΡΠΑΠ ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Αηησιναθαξλαλίαο Γήκνο Ακθηινρίαο 1705/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΚΦΙΝΣΑΠ ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Αηησιναθαξλαλίαο Γήκνο Θέξκνπ 1886/ ΓΖΚΝΠ ΘΔΝ ΓΖ , Γπηηθήο Διιάδαο Αηησιναθαξλαλίαο Γήκνο εξάο Ξόιεο Κεζνινγγίνπ 1744/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑ ΞΝΙΡΠΚΝ ΓΖΚΝ ΔΟΑΠ ΞΝΙΔΥΠ ΚΔΠΝΙΝΓΓΝ ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Αηησιναθαξλαλίαο Γήκνο Λαππαθηίαο 1690/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΛΑΞΑΘΡΑΠ Θ.Δ.Γ.Λ. ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Αηησιναθαξλαλίαο Γήκνο Μεξνκέξνπ 1680/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΜΖΟΝΚΔΟΝ ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Αραΐαο Γήκνο Αηγηαιείαο 1596/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΑΓΑΙΔΑΠ (ΓΖ.Θ.ΔΞ.Α) ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Αραΐαο Γήκνο Δξπκάλζνπ 1722/ ΓΖΚΝΠ ΔΑΛΘΝ ΓΖ , Γπηηθήο Διιάδαο Αραΐαο Γήκνο Θαιαβξύησλ 1689/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΑΙΑΒΟΡΥΛ - ΠΞΖΙΑΝ ΙΚΛΥΛ ΘΑΠΡΟΥΛ (ΓΖ.Θ.Δ.Θ. - ΠΞΖΙΑΝ ΙΚΛΥΛ ΘΑΠΡΟΥΛ) ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Αραΐαο Γήκνο Ξαηξέσλ ΘΝΓΖΞ 1865/ ΘΝΛΥΛΘΝΠ ΓΑΛΠΚΝΠ ΓΖΚΝ ΞΑΡΟΔΥΛ -ΘΝΓΖΞ ΛΞΓΓ , Γπηηθήο Διιάδαο Ζιείαο Γήκνο Αλδξίηζαηλαο-Θξεζηέλσλ 1723/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΛΓΟΡΠΑΛΑΠ - ΘΟΔΠΡΔΛΥΛ (ΘΔΓΑΘ) ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Ζιείαο Γήκνο Αξραίαο Νιπκπίαο 1881/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΑΠ ΝΙΚΞΑΠ ΘΔ ,40

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ ΑΝΑΡΣ ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ Αθήνα, ΑΦΜ ,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ". ηον θάκελο πος θα μαρ ζηείλεηε (ςπότιν κος Υπςζοζηομιδη) να αναγπάθεηαι, "Β Σ14 ΓΔΚ2015 και η ένδειξη πεπιεσεηαι ηιμολογιο". Α ΔΟΣ 20% Γπηηθήο Διιάδαο Ζιείαο Γήκνο Εαράξσο 1495/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΕΑΣΑΟΥΠ ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Ζιείαο Γήκνο Ήιηδαο 1679/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΖΙΓΑΠ (ΓΖ.Θ.Δ.Ζ.) ΘΔ , Γπηηθήο Διιάδαο Ζιείαο Γήκνο Ξελεηνύ 1736/ ΛΝΚΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ ΓΖΚΝ ΞΖΛΔΝ ΛΞΓΓ , Γπηηθήο Διιάδαο Ζιείαο Γήκνο Ξύξγνπ 1625/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΟΓΝ ΘΔ , Γπη. Καθεδνλίαο Γξεβελώλ Γήκνο Γξεβελώλ 1786/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΝΛΥΦΔΙΝΠ ΔΟΓΝ ΓΟΔΒΔΛΥΛ (Γ.Δ.Θ.Δ.Γ.) ΘΔ , Γπη. Καθεδνλίαο Γξεβελώλ Γήκνο Γεζθάηεο 1711/ ΓΖΚΝΡΘΖ EΞΣΔΟΖΠΖ ΞΝΙΡΠΚΝ ΑΘΙΖΡΠΚΝ ΞΔΟΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Γ.Δ.Ξ.Α.Ξ. ΓΖΚΝ ΓΔΠΘΑΡΖΠ ΘΔ , Γπη. Καθεδνλίαο Θαζηνξηάο Γήκνο Λεζηνξίνπ 1905/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΝΙΡΠΚΝ & ΑΘΙΖΡΠΚΝ ΓΖΚΝ ΛΔΠΡΝ "ΓΖ.Θ.Δ.Ξ.Α." ΘΔ , Γπη. Καθεδνλίαο Θνδάλεο Γήκνπ Άξγνπο Νξεζηηθνύ 1677/ ΓΘΔ ΓΖΚΝ ΑΟΓΝΠ ΔΠΡΘΝ ΘΔ , Γπη. Καθεδνλίαο Θνδάλεο Γήκνο Βνΐνπ 1913/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΒΝΝ "ΓΖ.Θ.Δ.ΒΝ." ΘΔ , Γπη. Καθεδνλίαο Θνδάλεο Γήκνο Δνξδαίαο 1640/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΔΓΑΑΠ Θ.Δ.Γ.Δ ΘΔ , Γπη. Καθεδνλίαο Θνδάλεο Γήκνο Θνδάλεο 1712/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΛΝΑΠ ΘΑ ΚΔΛΑΠ ΓΖΚΝ ΘΝΕΑΛΖΠ ΘΔ , Γπη. Καθεδνλίαο Φισξίλεο Γήκνο Φιώξηλαο 1940/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΦΙΥΟΛΑΠ ΘΔ , Ζπείξνπ Άξηεο Γήκνο Αξηαίσλ 1647/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΟΡΑΥΛ ΘΔ , Ζπείξνπ Άξηεο Γήκνο Γεσξγίνπ Θαξατζθάθε 1590/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΓΔΥΟΓΝ ΘΑΟΑΠΘΑΘΖ ΘΔ , Ζπείξνπ Άξηεο Γήκνο Ληθνιάνπ Πθνπθά 1766/ ΘΔΛΡΟΝ ΞΟΝΠΣΝΙΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΑ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΚΔΛΑΠ ΓΖΚΝ ΛΘΝΙΑΝ ΠΘΝΦΑ ΛΞΓΓ , Ζπείξνπ Θεζπξσηίαο Γήκνο Ζγνπκελίηζαο 1776/ ΛΞΓΓ ΓΖΚΝ ΖΓΝΚΔΛΡΠΑΠ ΞΟΝΠΣΝΙΘΖ ΑΓΥΓΖ ΘΝΛΥΛΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΑ ΘΑ ΞΝΙΡΠΚΝΠ (Ξ.Α.Θ.Ξ.ΞΝ.) ΛΞΓΓ , Ζπείξνπ Θεζπξσηίαο Γήκνο Πνπιίνπ 1921/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΠΝΙΝ ΘΔ , Ζπείξνπ Θεζπξσηίαο Γήκνο Φηιηαηώλ 1724/ ΛΔΑ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΦΙΑΡΥΛ ΘΔ , Ζπείξνπ σαλλίλσλ Γήκνο Βνξείσλ Ρδνπκέξθσλ 1808/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΒΔΥΛ ΡΕΝΚΔΟΘΥΛ ΘΔ , Ζπείξνπ σαλλίλσλ Γήκνο Γσδώλεο 1622/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΓΥΓΥΛΖΠ ΘΔ , Ζπείξνπ σαλλίλσλ Γήκνο Εαγνξίνπ 1756/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΕΑΓΝ ΘΔ , Ζπείξνπ σαλλίλσλ Γήκνο σαλληηώλ 1768/ ΑΠΡΘΖ ΚΖ ΘΔΟΓΝΠΘΝΞΘΖ ΔΡΑΟΔΑ Ζ ΚΔΛΑ ΑΚΘ , Ζπείξνπ σαλλίλσλ Γήκνο Κεηζόβνπ 1891/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΚΔΡΠΝΒΝ ΘΔ , Ζπείξνπ Ξξεβέδεο Γήκνο Εεξνύ 1582/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΕΖΟΝ KE , Ζπείξνπ Ξξεβέδεο Γήκνο Ξξέβεδαο 1838/ ΓΖΚΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΓΖ 5.059, Ζπείξνπ Ξξεβέδεο Γήκνο Ξξέβεδαο 1835/ ΛΔΑ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΟΔΒΔΕΑΠ ΘΔ , Θεζζαιίαο Θαξδίηζεο Γήκνο Ιίκλεο Ξιαζηήξα 1903/ ΔΞ ΛΝΖΠΖ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΙΚΛΖΠ ΞΙΑΠΡΖΟΑ ΘΔ , Θεζζαιίαο Ιαξίζεο Γήκνο Αγηάο 1907/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΑΙΤΥ ΓΖΚΝ ΑΓΑΠ ΘΔ , Θεζζαιίαο Ιαξίζεο Γήκνο Διαζζόλαο 1904/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ ΓΖΚΝ ΔΙΑΠΠΝΛΝΠ (ΝΘΞΑΞ) ΛΞΓΓ , Θεζζαιίαο Ιαξίζεο Γήκνο Θηιειέξ 1748/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΙΔΙΔΟ (Θ.Γ.Δ.Θ.) ΘΔ , Θεζζαιίαο Ιαξίζεο Γήκνο Ιαξηζαίσλ 1781/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΙΑΟΠΑΠ-ΓΖΘΔΙ ΘΔ , Θεζζαιίαο Ιαξίζεο Γήκνο Ρεκπώλ 1767/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΡΔΚΞΥΛ ΛΞΓ(ΓΖ.Θ.Δ.ΓΖ.Ρ) ΑΚΘ ΑΚΘ ,25

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ ΑΝΑΡΣ ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ Αθήνα, ΑΦΜ ,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ". ηον θάκελο πος θα μαρ ζηείλεηε (ςπότιν κος Υπςζοζηομιδη) να αναγπάθεηαι, "Β Σ14 ΓΔΚ2015 και η ένδειξη πεπιεσεηαι ηιμολογιο". Α ΔΟΣ 20% Θεζζαιίαο Ιαξίζεο Γήκνο Ρπξλάβνπ 1496/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΡΟΛΑΒΝ (Θ.Δ.Γ.Ζ.Ρ.) ΘΔ , Θεζζαιίαο Καγλεζίαο Γήκνο Αικπξνύ 1912/ ΛΞΓΓ ΓΖΚΝ ΑΙΚΟΝ ΑΞΝ 28/11/14 ΓΖΚΝΠ ΛΞΓΓ , Θεζζαιίαο Καγλεζίαο Γήκνο Αινλλήζνπ 1565/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΞΝΙΡΠΡΘΥΛ-ΑΘΙΖΡΘΥΛ-ΘΝΛΥΛΘΥΛ ΓΟΑΠΔΥΛ ΑΙΝΛΛΖΠΝ ΛΞΓΓ 7.959, Θεζζαιίαο Καγλεζίαο Γήκνο Εαγνξάο-Κνπξεζίνπ 1784/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΕΑΓΑΠ - ΚΔΠΝ (Θ.Δ.ΓΖ.ΕΑ.Κ.) ΘΔ , Θεζζαιίαο Καγλεζίαο Γήκνο Λόηηνπ Ξειίνπ 1618/ ΓΖΚΝΠ ΛΝΡΝ ΞΖΙΝ ΓΖ , Θεζζαιίαο Ππνξάδσλ Γήκνο Οήγα Φεξαίνπ 1960/ ΓΖΚΝΠ ΟΖΓΑ ΦΔΟΑΝ ΓΖ , Θεζζαιίαο Ππνξάδσλ Γήκνο Πθνπέινπ 21701/ ΓΖΚΝΠ ΠΘΝΞΔΙΝ ΓΖ , Θεζζαιίαο Ρξηθάισλ Γήκνο Θαιακπάθαο 1718/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ Θ.Δ.Γ.Θ. ΘΔ , Θεζζαιίαο Ρξηθάισλ Γήκνο Ξύιεο 1589/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΞΙΖΠ (ΘΝ.Γ.Δ.Θ.Α. ΞΙΖΠ) ΘΔ , Θεζζαιίαο Ρξηθάισλ Γήκνο Ρξηθθαίσλ 21906/ ΓΖΚΝΠ. ΡΟΘΘΑΥΛ" ΑΞΝ 01/04/14 ΓΖ , νλίσλ Λήζσλ ζάθεο Γήκνο ζάθεο 1806/ ΔΙΞΖΛΥΟ ΛΞΓΓ ΓΖΚΝ ΘΑΘΖΠ ΛΞΓΓ , νλίσλ Λήζσλ Θεθαιιελίαο Γήκνο Θεθαινληάο 1819/ ΝΘΑΞ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΑΠ ΛΞΓΓ , νλίσλ Λήζσλ Ιεπθάδνο Γήκνο Ιεπθάδνο 1758/23-08/12 ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΝΙΡΠΡΘΖΠ ΝΘΝΛΝΚΘΖΠ ΡΠΡΘΖΠ & ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΓΖΚΝ ΙΔΘΑΓΑΠ (Γ.Δ.Ξ.Ν.Θ.Α.Ι.) ΘΔ , νλίσλ Λήζσλ Ιεπθάδνο Γήκνο Κεγαλεζίνπ 1915/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΚΔΓΑΛΖΠΝ (ΘΝΓΔΚ) ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Ζκαζίαο Γήκνο Αιεμάλδξεηαο 1800/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΞΟΝΠΣΝΙΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΑ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΚΔΛΑΠ ΓΖΚΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΑΠ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Ζκαζίαο Γήκνο Λάνπζαο 1749/ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΖΚΝ ΛΑΝΠΑΠ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Ακπεινθήπσλ-Κελεκέλεο 1858/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΥΛ-ΚΔΛΔΚΔΛΖΠ(Θ.Γ.Δ.Γ.Α.Κ.) ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Γέιηα 1860/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΓΔΙΡΑ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Θέξκεο 1708/ ΘΔΛΡΟΑ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΛΝΑΠ - ΦΟΝΛΡΓΑΠ & ΞΟΝΠΣΝΙΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΓΖΚΝ ΘΔΖΠ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Θαιακαξηάο 1745/ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΑΚΑΟΑΠ ΓΖ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Θνξδειηνύ-Δπόζκνπ 1870/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΓΔΙΝ ΔΝΠΚΝ (ΓΖ.Θ.Δ.Θ.Δ.) ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Ιαγθαδά 1879/ ΞΖΟΔΠΑ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ - ΑΘΙΖΡΠΚΝ -ΞΑΓΔΑΠ ΓΖΚΝ ΙΑΓΘΑΓΑ ΘΞΑΑΞ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Ξαύινπ Κειά 1873/ ΘΝΛΥΛΘΝΠ ΓΑΛΠΚΝΠ ΓΖΚΝ ΞΑΙΝ ΚΔΙΑ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Ξπιαίαο-Σνξηηάηε 1938/ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ ΓΖΚΝ ΞΙΑΑΠ ΣΡΑΡΖ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Σαιθεδόλνο 1871/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΖΚΝ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Υξαηνθάζηξνπ 1872/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΥΟΑΝΘΑΠΡΟΝ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θηιθίο Γήκνο Ξαηνλίαο 1717/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΞΑΝΛΑΠ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Ξέιιεο Γήκνο Έδεζζαο 1753/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΔΓΔΠΠΑΠ (ΓΖ.Θ.Δ.Γ.Δ.) ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Ξέιιεο Γήκνο Αικσπίαο 1882/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΑΙΚΥΞΑΠ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Ξηεξίαο Γήκνο Γίνπ-Νιύκπνπ 1854/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΓΝ-ΝΙΚΞΝ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Ξηεξίαο Γήκνο Θαηεξίλεο 1857/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΑΡΔΟΛΖΠ ΘΔ ,20

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ ΑΝΑΡΣ ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ Αθήνα, ΑΦΜ ,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ". ηον θάκελο πος θα μαρ ζηείλεηε (ςπότιν κος Υπςζοζηομιδη) να αναγπάθεηαι, "Β Σ14 ΓΔΚ2015 και η ένδειξη πεπιεσεηαι ηιμολογιο". Α ΔΟΣ 20% Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Πεξξώλ Γήκνο Βηζαιηίαο 1739/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΒΠΑΙΡΑΠ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Πεξξώλ Γήκνο Δκκαλνπήι Ξαππά 1877/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΞΑΞΞΑ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Πεξξώλ Γήκνο Ζξαθιείαο 1876/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΖΟΑΘΙΔΑΠ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Πεξξώλ Γήκνο Λέαο Είρλεο 1910/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΕΣΛΖΠ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Πεξξώλ Γήκνο Πεξξώλ 1754/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΞΟΝΠΣΝΙΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΝΙΡΘΖΠ ΘΑ ΑΘΙΖΡΠΚΝ ΓΖΚΝ ΠΔΟΟΥΛ ΝΞΑΘΞΑ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Πεξξώλ Γήκνο Πεξξώλ 1816/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΠΔΟΟΥΛ (ΘΔΓΖΠ) ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Πεξξώλ Γήκνο Πηληηθήο 1778/ ΞΟΝΛΝΑ ΘΑ ΑΓΥΓΖ ΓΖΚΝ ΠΛΡΘΖΠ ΛΞΓΓ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Σαιθηδηθήο Γήκνο Αξηζηνηέιε 1853/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΟΠΡΝΡΔΙΖ "Ζ ΦΟΝΛΡΓΑ" ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Σαιθηδηθήο Γήκνο Θαζζάλδξαο 1688/21-8/12 ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΑΠΠΑΛΓΟΑΠ(ΘΔΓΖ.Θ) ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Σαιθηδηθήο Γήκνο Λέαο Ξξνπνληίδαο 1859/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΞΟΝΞΝΛΡΓΑΠ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Σαιθηδηθήο Γήκνο Ξνιπγύξνπ 1878/27-8/12 ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΞΝΙΓΟΝ-ΘΔΓΖΞΝ ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Σαιθηδηθήο Γήκνο Πηζσλίαο 1741/ Ζ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ ΛΝΚΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΓΖΚΝΠΝ ΓΘΑΝ ΓΖΚΝ ΠΘΥΛΑΠ ΛΞΓΓ , Θξήηεο Ζξαθιείνπ Γήκνο Αξραλώλ-Αζηεξνπζίσλ 1823/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΛΥΛ-ΑΠΡΔΟΝΠΥΛ ΘΔΓΑΑ ΘΔ , Θξήηεο Ζξαθιείνπ Γήκνο Βηάλλνπ 1841/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΒΑΛΛΝ ΘΔ , Θξήηεο Ζξαθιείνπ Γήκνο Γόξηπλαο 1867/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΓΡΛΑΠ ΘΔ , Θξήηεο Ζξαθιείνπ Γήκνο Καιεβηδίνπ 1725/ ΓΖΚΝΡΘΝΠ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ & ΞΑΓΔΑΠ ΚΑΙΔΒΕΝ ΛΞΓΓ , Θξήηεο Ζξαθιείνπ Γήκνο Κηλώα Ξεδηάδνο 1733/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΝΛΥΛΘΥΛ ΓΝΚΥΛ ΓΖΚΝ ΚΛΥΑ ΞΔΓΑΓΑΠ ΘΔ , Θξήηεο Ζξαθιείνπ Γεκν Φαηζηνπ Βζζ Κνηξσλ 1759/ ΓΖΚΝΠ ΦΑΠΡΝ ΓΖ , Θξήηεο Ζξαθιείνπ Γήκνο Σεξζνλήζνπ 1732/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΙΚ.ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΘΔ , Θξήηεο Ιαζηζίνπ Γήκνο Αγίνπ Ληθνιάνπ 1799/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΥΛ ΞΖΟΔΠΥΛ ΓΖΚΝ ΑΓΝ ΛΘΝΙΑΝ (Ν.Θ..Γ.Α.Λ.) ΛΞΓΓ , Θξήηεο Ιαζηζίνπ Γήκνο εξάπεηξαο 1922/ ΘΝΛΥΛΑ,ΞΝΙΡΠΚΝΠ,ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ ΔΟΑΞΔΡΟΑΠ ΛΞΓΓ , Θξήηεο Ιαζηζίνπ Γήκνο Νξνπεδίνπ Ιαζηζίνπ 1629/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΝΞΔΓΝ ΙΑΠΘΝ (ΓΖ.ΘΔ.Ν.Ι.) ΘΔ , Θξήηεο Ιαζηζίνπ Γήκνο Πεηείαο 1831/ ΓΖΚΝΡΘΝΠ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΝΞΝΙΡΠΡΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΠΖΡΔΑΠ(ΓΝΘΑΠ) ΛΞΓΓ , Θξήηεο Οεζύκλεο Γήκνο Ακαξίνπ 1814/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΚΑΟΝ ΘΔ , Θξήηεο Οεζύκλεο Γήκνο Αλσγείσλ 1661/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΑΛΥΓΔΥΛ ΘΔ , Θξήηεο Οεζύκλεο Γήκνο Κπινπνηάκνπ 1893/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΚΙΝΞΝΡΑΚΝ ΘΔ , Θξήηεο Σαλίσλ Γήκνο Απνθνξώλνπ 1734/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΞΝΘΥΛΝ ΘΔ , Θξήηεο Σαλίσλ Γήκνο Θαληάλνπ-Πειίλνπ 1836/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΠΔΙΛΝ ΘΔ , Θξήηεο Σαλίσλ Γήκνο Θηζζάκνπ 1685/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΠΑΚΝ ΘΔ , Θξήηεο Σαλίσλ Γήκνο Ξιαηαληά 1729/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΞΙΑΡΑΛΑ ΘΔ , Θξήηεο Σαλίσλ Γήκνο Πθαθίσλ 1936/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΠΦΑΘΥΛ ΘΔ , Θξήηεο Σαλίσλ Γήκνο Σαλίσλ (Πνύδα) 1807/ ΓΖΚΝΡΘΝΠ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΝΙΡΘΖΠ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ- Γ.Ν.ΘΝ.Ξ.Ξ. ΛΞΓΓ ,26

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ ΑΝΑΡΣ ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ Αθήνα, ΑΦΜ ,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ". ηον θάκελο πος θα μαρ ζηείλεηε (ςπότιν κος Υπςζοζηομιδη) να αναγπάθεηαι, "Β Σ14 ΓΔΚ2015 και η ένδειξη πεπιεσεηαι ηιμολογιο". Α ΔΟΣ 20% Θξήηεο Σαλίσλ Γήκνο Σαλίσλ 1895/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΝΙΡΠΚΝ ΞΔΟΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΖΚΝ ΣΑΛΥΛ -ΘΔΛΡΟΝ ΑΟΣΡΔΘΡΝΛΘΖΠ ΡΖΠ ΚΔΠΝΓΔΝ ΘΔ , Θξεηεο Σαλίσλ Γήκνο Σαλίσλ 1693/ ΘΝΛΥΦΔΙΔΠ ΓΑ ΑΓΑ ΠΝΦΑ ΛΞΓ ΚΘ , Θξήηεο Σαλίσλ Γήκνο Σαλίσλ 1664/ ΔΟΑ ΚΖΡΟΝΞΝΙΠ ΘΠΑΚΝ & ΠΔΙΛΝ ΛΞΓΓ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Γσδεθαλήζνπ Γήκνο Θαξπάζνπ 1901/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΑΟΞΑΘΝ ΘΔ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Γσδεθαλήζνπ Γήκνο Θσ 1772/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ,ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ,ΞΟΝΛΝΑΠ,ΓΔΑΠ ΘΑ ΑΠΡΘΖΠ ΠΓΘΝΛΥΛΑΠ ΓΖΚΝ ΘΥ ΘΔ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Γσδεθαλήζνπ Γήκνο Ληζύξνπ 1866/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΛΠΟΝ (ΓΖ.Θ.Δ.Λ.) ΘΔ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Γσδεθαλήζνπ Γήκνο Οόδνπ 1828/ ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΖ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Γσδεθαλήζνπ Γήκνο Πύκεο 1642/ ΑΠΡΘΖ ΚΖ ΘΔΟΓΝΠΘΝΞΘΖ ΔΡΑΟΔΑ ΑΘΖΛΑ ΑΚΘ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Γσδεθαλήζνπ Γήκνο Ρήινπ 1842/ ΑΠΡΘΖ ΚΖ ΘΔΟΓΝΠΘΝΞΘΖ ΔΡΑΟΔΑ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΦΟΝΛΡΓΑΠ ΘΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΙΝ ΑΓ.ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΝΛΑΠ ΑΚΘ 9.889, Λνηίνπ Αηγαίνπ Θπθιάδσλ Γήκνο Άλδξνπ 1850/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ, ΞΑΓΔΑΠ ΘΑ ΞΔΟΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΖΚΝ ΑΛΓΟΝ ΘΔ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Θπθιάδσλ Γήκνο Θήξαο 1868/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΚΔΛΑΠ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ ΓΖΚΝ ΘΖΟΑΠ ΛΞΓΓ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Θπθιάδσλ Γήκνο Θέαο 2046/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΔΑΠ ΘΔ 8.515, Λνηίνπ Αηγαίνπ Θπθιάδσλ Γήκνο Κπθόλνπ 1818/ ΞΝΙΓΛΑΚΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ ΘΘΙΑΓΥΛ ΑΚΘ 9.146, Λνηίνπ Αηγαίνπ Θπθιάδσλ Γήκνο Ξάξνπ 1721/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΝΙΡΠΡΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΞΑΟΝ (Θ.Γ.Δ.Ξ.Α.Ξ.) ΘΔ 9.459, Λνηίνπ Αηγαίνπ Θπθιάδσλ Γήκνο Πίθλνπ 1636/ ΔΡΑΟΔΑ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΚΔΛΑΠ ΠΦΛΝ ΑΚΘ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Θπθιάδσλ Γήκνο Πύξνπ - Δξκνύπνιεο 21820/ ΓΖΚΝΠ ΠΟΝ ΔΝΞΝΙΖΠ ΓΖ , Λνηίνπ Αηγαίνπ Θπθιάδσλ Γήκνο Ρήλνπ 2130/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΖΟΔΠΥΛ ΓΖΚΝ ΡΖΛΝ (ΘΔΞΓΖΡ) ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Αξγνιίδνο Γήκνο Άξγνπο-Κπθελώλ 1681/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΑΟΓΝΠ - ΚΘΖΛΥΛ (Θ.Δ.Γ.Α.Κ.) - "ΞΑΓΔΑ ΘΑ ΞΝΙΡΠΚΝΠ" ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Αξγνιίδνο Γήκνο Δξκηνλίδαο 1897/ ΛΝΚΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΛΝΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ, ΞΝΙΡΠΚΝ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ ΓΖΚΝ ΔΝΛΓΑΠ ΛΞΓΓ , Ξεινπνλλήζνπ Αξγνιίδνο Γήκνο Λαππιηέσλ 1682/ ΓΖΚΝΡΘΝΠ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΛΝΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΛΑΞΙΔΥΛ (Γ.Ν.ΘΝ.Ξ.Α.Λ.) ΛΞΓΓ , Ξεινπνλλήζνπ Αξθαδίαο Γήκνο Βόξεηαο Θπλνπξίαο 1720/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΒΔΑΠ ΘΛΑΠ ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Αξθαδίαο Γήκνο Γνξηπλίαο 1937/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΡΛΑΠ Γ.Ζ.Θ.Δ.Γ. ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Αξθαδίαο Γήκνο Κεγαιόπνιεο 1847/ ΛΞΓΓ ΘΝΛΥΛΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΑ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ ΓΖΚΝ ΚΔΓΑΙΝΞΝΙΖΠ ΛΞΓΓ , Ξεινπνλλήζνπ Αξθαδίαο Γήκνο Ρξίπνιεο 1669/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΡΟΞΝΙΖΠ (Θ.Δ.ΓΖ.Ρ.) ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Θνξηλζίαο Γήκνο Βέινπ-Βόραο 1834/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΒΔΙΝ-ΒΝΣΑΠ (ΓΖ.Θ.Δ.ΒΔ.ΒΝ.) ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Θνξηλζίαο Γήκνο Θνξηλζίσλ 1797/ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΝΙΡΘΖΠ ΓΖΚΝ ΘΛΘΥΛ ΛΞΓΓ , Ξεινπνλλήζνπ Ιαθσλίαο Γήκνο Αλαηνιηθήο Κάλεο 1628/ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ, ΞΑΓΔΑΠ ΘΑ ΑΘΙΖΡΠΚΝ ΓΖΚΝ ΑΛΑΡΝΙΘΖΠ ΚΑΛΖΠ ΛΞΓΓ , Ξεινπνλλήζνπ Ιαθσλίαο Γήκνο Δπξώηα 1900/ ΘΝΛΥΛΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ ΘΑ ΑΘΙΖΡΠΚΝΠ ΓΖΚΝ ΔΟΥΡΑ ΛΘΖΦ.ΒΟΔΡΡΑΘΝΠ ΛΞΓΓ , Ξεινπνλλήζνπ Ιαθσλίαο Γήκνο Κνλεκβαζηάο 1635/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΑΓΔΑΠ ΘΑ ΞΔΟΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΖΚΝ ΚΝΛΔΚΒΑΠΑΠ (Θ.Δ.Ξ.ΞΔ.Γ.Κ.) ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Ιαθσλίαο Γήκνο Ππάξηεο 1801/ ΛΝΚΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΑ ΞΑΓΔΑΠ ΓΖΚΝ ΠΞΑΟΡΖΠ ΛΞΓΓ , Ξεινπνλλήζνπ Κεζζελίαο Γήκνο Θαιακάηαο 1626/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ "ΦΑΟΠ" ΘΔ ,36

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ ΑΝΑΡΣ ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ Αθήνα, ΑΦΜ ,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ". ηον θάκελο πος θα μαρ ζηείλεηε (ςπότιν κος Υπςζοζηομιδη) να αναγπάθεηαι, "Β Σ14 ΓΔΚ2015 και η ένδειξη πεπιεσεηαι ηιμολογιο". Α ΔΟΣ 20% Ξεινπνλλήζνπ Κεζζελίαο Γήκνο Κεζζήλεο 1738/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΖΚΝ ΚΔΠΠΖΛΖΠ (Θ.Δ.Α.ΓΖ.Κ.) ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Κεζζελίαο Γήκνο Νηραιίαο 1810/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΝΣΑΙΑΠ ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Κεζζελίαο Γήκνο Ξύινπ-Λέζηνξνο 1815/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΞΙΝ - ΛΔΠΡΝΠ (Θ.Δ.Γ. - Ξ.ΛΔ.) ΘΔ , Ξεινπνλλήζνπ Κεζζελίαο Γήκνο Ρξηθπιίαο 1898/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΑΓΔΑΠ - ΞΝΙΡΠΚΝ - ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ - ΞΔΟΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΖΚΝ ΡΟΦΙΑΠ ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Βνησηίαο Γήκνο Αιηάξηνπ 1760/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΑΙΑΟΡΝ ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Βνησηίαο Γήκνο Γηζηόκνπ-Αξάρνβαο-Αληίθπξαο 1659/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΡΠΚΝ ΞΝΙΡΠΚΝ ΓΠΡΝΚΝ ΑΟΑΣΥΒΑΠ ΑΛΡΘΟΑΠ ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Βνησηίαο Γήκνο Θεβαίσλ 1889/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΘΖΒΑΥΛ ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Βνησηίαο Γήκνο Ιεβαδέσλ 1824/ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ (Θ.Δ.ΓΖ.Ι) ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Βνησηίαο Γήκνο Νξρνκελνύ 21934/ ΓΖΚΝΠ ΣΝΚΔΛΝ ΓΖ , Πηεξεάο Διιάδαο Βνησηίαο Γήκνο Ραλάγξαο 1650/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΡΑΛΑΓΟΑΠ ΓΖΘΔΡ) ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Δπβνίαο Γήκνο Γηξθύσλ-Κεζζαπίσλ 1845/ ΓΖΚΝΠ ΓΟΦΥΛ-ΚΔΠΠΑΞΥΛ ΓΖ , Πηεξεάο Διιάδαο Δπβνίαο Γήκνο Δξέηξηαο 1794/ ΛΞΓΓ ΓΑΛΠΚΝΠ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΦΟΝΛΡΓΑΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΑΘΙΖΡΠΚΝ ΞΝΙΡΠΚΝ ΞΔΟΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΓΑ ΒΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΓΖΚΝ ΔΟΔΡΟΑΠ 'ΓΑΦΛΖΦΝΠ ΛΞΓΓ ΑΞΝΙΙΥΛ" , Πηεξεάο Διιάδαο Δπβνίαο Γήκνο ζηηαίαο-αηδεςνύ 1884/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΠΡΑΑΠ ΑΓΖΤΝ ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Δπβνίαο Γήκνο Θύκεο-Αιηβεξίνπ 1671/ ΛΞΓΓ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΞΑΓΔΑΠ ΘΑ ΑΘΙΖΡΠΚΝ ΓΖΚΝ ΘΚΖΠ - ΑΙΒΔΟΝ ΛΞΓΓ , Πηεξεάο Διιάδαο Δπβνίαο Γήκνο Καληνπδίνπ-Ιίκλεο-Αγίαο Άλλαο 21710/ ΓΖΚΝΠ ΚΑΛΡΝΓΝ -ΙΚΛΖΠ - ΑΓ.ΑΛΛΑΠ ΓΖ , Πηεξεάο Διιάδαο Δπβνίαο Γήκνο Σαιθηδέσλ 1651/ ΓΖΚΝΡΘΝΠ ΓΑΛΠΚΝΠ ΞΑΓΔΑΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΣΑΙΘΓΑΠ ΓΝΞΞΑΣ ΛΞΓΓ , Πηεξεάο Διιάδαο Δπξπηαλίαο Γήκνο Θαξπελεζίνπ 1757/ Δ.Θ.Δ.ΞΝΙΡΠΚΝ Ξ.Α.Γ.Ζ.ΘΑΟΞΔΛΖΠΝ ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Φζηώηηδαο Γήκνο Ακθίθιεηαο-Διάηεηαο 1581/ ΓΑΓΖΚΝΡΘΖ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΞΝΙΡΠΚΝ-ΡΠΚΝ-ΑΛΑΞΡΜΖΠ (Γ.Δ.Ξ.Ρ.Α.) ΓΑΓΖ Κ , Πηεξεάο Διιάδαο Φζηώηηδαο Γήκνο Ιακηέσλ 1672/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΖΚΝ ΙΑΚΔΥΛ ΘΔ , Πηεξεάο Διιάδαο Φζηώηηδαο Γήκνο Ινθξώλ 1755/ ΛΝΚΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ ΓΖΚΝΠΝ ΓΘΑΝ ΓΑ ΡΖΛ ΘΝΛΥΛΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΑ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ ΓΖΚΝ ΙΝΘΟΥΛ ΛΞΓΓ , Πηεξεάο Διιάδαο Φζηώηηδαο Γήκνο Πηπιίδαο 1821/ ΓΖΚΝΠ ΠΡΙΓΑΠ ΓΖ , Πηεξεάο Διιάδαο Φσθίδαο Γήκνο Γειθώλ 21673/ ΓΖΚΝΠ ΓΔΙΦΥΛ ΓΖ , Πηεξεάο Διιάδαο Φσθίδαο Γήκνο Γσξίδνο 1827/ ΓΖΚΝΡΘΖ ΘΝΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΣΔΟΖΠΖ ΓΥΟΓΝΠ (ΓΖ.Θ.Δ.Γ.) ΘΔ , Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Θεζζαινλίθεο Γήκνο Θνξδειιηνύ Δπόζκνπ 1777/ ΓΖΚΝΡΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΛΥΛΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΑΠ ΘΑ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΘΓΔΙΙΝ ΔΝΠΚΝ ΓΖΘΔΘΞΑΘΔ ΛΞΓΓ 3.850,18 ======== ,79

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» Α ΚΔΟΝΠ ΠΠΡΑΠΖ ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» Α/Α τοισεία ππογπάμματορ: 1 τόσορ ππογπάμματορ 2 Δικαιούσοι Ππογπάμματορ Ζ επηρνξήγεζε πθηζηάκελσλ, λέσλ ή ππό ζύζηαζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01)

Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01) Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01) Ν Γείθηεο Ξνηόηεηαο B01 (Ραρύηεηα Κεηάδνζεο Γεδνκέλσλ ζην Ρκήκα Ππγθέληξσζεο ηνπ Γηθηύνπ Ξξόζβαζεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010»

«ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010» Value Del A.M.S E Π Ε ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 «ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010» H πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο σο πεδίν άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010 ΚΟΠΟ ηνπ πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Value Del A.M.S E Π Ε ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Μείωζη ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δπιβάπςνζηρ Ανάπηςξη και διάθεζη «ππάζινων» πποϊόνηων και ςπηπεζιών. ςμμόπθωζη ηων επισειπήζεων

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Πύμθωνα με ηην σπ αριθμ. Φ.3/609/60745/Ξ/28-5-2010 (Φ.Δ.Θ. 804/Β/9-6-2010) Απόθαζη ηης θσποσργού Ξαιδείας, Γιά Βίοσ Κάθηζης και Θρηζκεσμάηων, ορίζονηαι ηα 800 Νλοήμερα Γημοηικά Πτολεία ζηα οποία θα εθαρμοζηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40)

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) 1.1. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ 1.2. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ (ΔΛΡΔT) 1.3. ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 1.4. Γ/ΛΠΖ CAPITAL MANAG. & ΡΟΑΞΔΕ. ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ 1.5. Γ/ΛΠΖ FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ 30003 2641051257 ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ)

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) Ησάλληλα, 2013 1 Ρν παξώλ πόλεκα απνηειείηαη από αλαθνξέο εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Πανελλήνιο Υεστιβάλ ΚΩΥΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΤΟΝΣΕ ΕΝ ΔΡΑΕΙ Θεσσαλονίκη, 13-18 Ιουλίου 2014 / www.esai.gr/dhia_2014.html

2ο Πανελλήνιο Υεστιβάλ ΚΩΥΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΤΟΝΣΕ ΕΝ ΔΡΑΕΙ Θεσσαλονίκη, 13-18 Ιουλίου 2014 / www.esai.gr/dhia_2014.html Θπξηαθή 13 Ηνπιίνπ 09:00-10:30 Θεία Ιεηηνπξγία Δθθιεζία (Ξαλαγίαο) Αρεηξνπνηήηνπ Γηεξκελέαο ΔΛΓ: Δπζηξάηηνο Ξαηξηλόο Δλνξία Δθθιεζίαο Αρεηξνπνηήηνπ 11:00-12:00 Γεμίσζε Αίζνπζα Δθδειώζεσλ Δθθιεζία Αρεηξνπνηήηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 10/3/2009 Πανελλήνια Κατανομή Δθελοντών Πυροσβεστών 2009 Πσνάδελθοι, ζας παραθέηοσμε ηην αναλσηική δύναμη ηων ενεργών Δθελονηών Ξσροζβεζηών ζε όλη ηην Δλλάδα όπως μας ηην απέζηειλε ηο Α.Ξ.Π. (20/02/2009)

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Aπό ηον «Άηλανηα ηων Γεωλογικών Μνημείων ηου Αιγαίου». Έκδοζη: Υπουργείο Αιγαίου, 2002 - ISBN: 960-7859-41-3) ΑΓΗΝ ΝΟΝΠ (Οήγκα λνηίνπ αθξσηεξίνπ - Ρεθηνληθό

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ

Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα. Γειηίν Ρύπνπ Αλαθνίλσζε γηα ηα Δηδηθά Καζήκαηα Γειηίν Ρύπνπ Από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ππελζπκίδεηαη όηη νη εμεηάζεηο ησλ εηδηθώλ καζεκάησλ γηα ηνπο απνθνίηνπο Λπθείνπ (ΓΔΛ- ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Oνομαηεπώνσμο : Γήμηηπα ΜΠΟΜΠΟΡΖ Ημερομηνία γέννηζης: 22 Ηοςλίος 1964 Τόπος γέννηζης: Θεζζαλονίκη Υπηκοόηηηα: Δλληνική Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγαμη,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΣΙΟ 2011 1. Σηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Α.Ε. Επωνςμία Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Σύμβοςλοι Διοίκηζηρ και Ανάπηςξηρ Α.Ε. Διακπιηικόρ Τίηλορ Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011.

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Δίναι στο τέρι σοσ...πιο πολλά απ όσα νομίζεις» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 1 Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Από ην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνηλώλεηαη όηη θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηξία (3) λέα Σκήκαηα Παλεπηζηεκίωλ θαη δεθαηξία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ»

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ» ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ» ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, ΗΝΙΗΝΠ 2013 Ξίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 4 Ο Ελληνικός Αγροτικός Σομέας... 4 2. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Άγιος Γερμανός, 19/6/2014

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Άγιος Γερμανός, 19/6/2014 Άγιος Γερμανός, 19/6/2014 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κε αθνξκή ηελ Ξαγθφζκηα Ζκέξα Ξεξηβάιινληνο νη Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ ηεο Διιάδνο δηνξγάλσζαλ πιεζψξα δξάζεσλ & εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηελ

Διαβάστε περισσότερα