ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),"

Transcript

1 Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παρ.18 του ν.3592/2007 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : α. του Ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 161/ Α / ), β. του Ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α / ), γ. του Ν. 3310/2005 «Διαφάνεια Δημόσιων Συμβάσεων», (ΦΕΚ 30/Α/2005), δ. του Ν. 2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις»,(φεκ 233/Α) και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού, ε. του Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει, στ. του Ν.1866/1989 «Ίδρυση Ε.Σ.Ρ. και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ 222/Α/1989) και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, ζ. του Π.Δ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α/2002), 1

2 η. της ΚΥΑ 50268/5137/ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93» ( ΦΕΚ1853/Β/2007) θ. της ΚΥΑ 21161/ «Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή» (ΦΕΚ1680/Β/ ), ι. της υπ Αριθ.Οικ.17225/656 ΚΥΑ «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων» (ΦΕΚ 399/Β/2006), όπως εκάστοτε ισχύει, ια. ιβ. ιγ ιδ. ιε. ιστ. της KYA 53571/3839/ «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά» (ΦΕΚ 1105Β ), της C /40/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 η Απριλίου 2004 περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζόμενων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία), της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/3/ Κανονισμός Γενικών Αδειών, (ΦΕΚ 748/Β/ ), της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/1/ Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, (ΦΕΚ 750/Β/ ), της Απόφασης της ΕΕΤΤ 399/34 «Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων», (ΦΕΚ 1456/Β/2006), της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/ «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης», (ΦΕΚ 314/Β/ ), Αποφασίζει : 2

3 Άρθρο 1 Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής 1. Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 18 του Ν. 3592/2007: i. Η διαδικασία χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων, και υποστηρικτικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένες θέσεις - σημεία εντός των Πάρκων Κεραιών, περιλαμβανομένης και της αξιολόγησης ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης σε σχέση τόσο με το γενικό πληθυσμό όσο και τους εργαζομένους εντός του πάρκου κεραιών ii. Οι προδιαγραφές για τις κατασκευές κεραιών της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία τους, 2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για την εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων, πομπών και υποστηρικτικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένες θέσεις εντός των Πάρκων Κεραιών που ανήκουν: α) σε παρόχους δικτύων μετάδοσης σημάτων επίγειας αναλογικής ευρυεκπομπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 παρ. 3 και 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007, β) σε παρόχους δικτύων μετάδοσης σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 3592/2007, γ) σε παρόχους υπηρεσιών διανομής ραδιοτηλεοπτικών σημάτων ευρυεκπομπής και δ) σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 4 παρ. ιε) του Ν. 3431/2006, οι οποίοι νομιμοποιούνται να εγκατασταθούν ή να φιλοξενηθούν εντός αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις. 3. Η εφαρμογή των προβλεπόμενων στον παρόντα κανονισμό αναφορικά με την λειτουργία, συντήρηση, φύλαξη και διαχείριση των πάρκων κεραιών ανατίθεται στο Διαχειριστή κάθε Πάρκου Κεραιών που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τους παρόχους δικτύων της ανωτέρω παρ. 2 στοιχεία α, β και γ με την επιφύλαξη της παράγραφου 4 του παρόντος. Ο Διαχειριστής του Πάρκου Κεραιών ασκεί νόμιμη δραστηριότητα και υπάγεται σε καθεστώς Γενικής Άδειας παροχής δικτύων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ όπως εκάστοτε ισχύει. 4. Κάθε πάροχος δικτύου, της παρ.2 στοιχεία α, β και γ του παρόντος άρθρου, που φιλοξενείται νομίμως εντός του πάρκου κεραιών δύναται εφόσον το επιθυμεί να αναλάβει ο ίδιος τον έλεγχο λειτουργίας των σταθμών 3

4 ραδιοεπικοινωνίας που εγκαθίστανται για την εξυπηρέτηση σε αποκλειστική βάση των δικαιωμάτων χρήσης που του έχουν απονεμηθεί, ενημερώνοντας σχετικώς το Διαχειριστή του Πάρκου Κεραιών. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται παρακάτω : Άδεια (εγκατάστασης): Η άδεια που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ και αφορά την εγκατάσταση σε συγκεκριμένες θέσεις- σημεία εντός του προκαθορισμένου χώρου των Πάρκων Κεραιών: α) σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, β) συστημάτων κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσήματων και γ) υποστηρικτικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος ως προς την ραδιοεπικοινωνία συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού μεταφοράς σήματος εξοπλισμού, προκειμένου να γίνει δυνατή η διενέργεια συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας όπως προβλέπεται σε αντίστοιχο της υπηρεσίας δικαίωμα χρήσης συχνότητας. Πάροχος δικτύου μετάδοσης σημάτων επίγειας αναλογικής ευρυεκπομπής: Οι πάροχοι ασύρματων δικτύων μετάδοσης σημάτων επίγειας αναλογικής ευρυεκπομπής, με χρήση συχνοτήτων ή διαύλων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος. Πάροχος δικτύου μετάδοσης σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής: Οι πάροχοι ασύρματων δικτύων μετάδοσης σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με χρήση συχνοτήτων ή διαύλων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος. Πάρκο Κεραιών: Ο Ειδικός Χώρος που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των καθ ύλην αρμόδιων Υπουργών, ή με οιασδήποτε άλλη κανονιστική πράξη όπως εκάστοτε προβλέπεται, και εντός του οποίου επιτρέπεται η τοποθέτηση κεραιοσυστημάτων πομπών και χώρων υποστήριξης εξοπλισμού των παρόχων δικτύων μετάδοσης σημάτων επίγειας αναλογικής ή/και ψηφιακής ευρυεκπομπής. Διαχειριστής Πάρκου Κεραιών: Ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος κανονισμού ανατίθεται η εγκατάσταση, λειτουργία συντήρηση και διαχείριση των κεραιοσυστημάτων, 4

5 πομπών και υποστηρικτικού για τις ανάγκες της ραδιοεπικοινωνίας εξοπλισμού εντός του Πάρκου Κεραιών. Κατασκευή Κεραίας: Το σύστημα των Κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους εξαρτημάτων και παρελκομένων. Το παθητικό κάτοπτρο ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρείται επίσης ως Κατασκευή Κεραίας. Στο ύψος της Κατασκευής Κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή/και το αλεξικέραυνο.. Σταθμός Ραδιοεπικοινωνιών: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας: Μία υπηρεσία που περιλαμβάνει τη μετάδοση, την εκπομπή ή / και τη λήψη ραδιοκυμάτων για ειδικούς σκοπούς τηλεπικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης και της ευρυεκπομπής. 2. Για τους υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ορισμοί του Ν. 3431/2006, Ν.3592/2007, του Προτύπου ΕΛΟΤ 1422 και της ΚΥΑ Αριθμ /5137 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93». Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους που χρησιμοποιούνται στο παρόντα Κανονισμό δεν αναφέρονται στα παραπάνω κείμενα Νόμους, η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με τον ΕΚΚΖΣ, τον Καταστατικό Χάρτη και τη Σύμβαση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών,όσα ορίζονται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν υπάρχει εκεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Άρθρο 3 Γενικές Αρχές 1. Για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστήματων, και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών απαιτείται η έκδοση Άδειας από την ΕΕΤΤ. Η εν λόγω άδεια καλύπτει το σύνολο των προς εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας και του υποστηρικτικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένες θέσεις - σημεία εντός του Πάρκου Κεραιών. 2. Στην ανωτέρω άδεια καθορίζονται υποχρεωτικά α) ο φορέας στον οποίο ανατίθενται τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Πάρκου Κεραιών και β) οι πάροχοι που υπάγονται στις προβλέψεις της παρ 4 του Άρθρου 1. 5

6 3. Κατά την εγκατάσταση εντός των Πάρκων Κεραιών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων, και υποστηρικτικού εξοπλισμού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα κάτωθι: α) Η τήρηση των εφαρμοστέων όρων χρήσης και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στα δικαιώματα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που αφορούν τη θέση εκπομπής που περιλαμβάνεται στο Πάρκο Κεραιών, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. β) Η τήρηση των ορίων της έκθεσης του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων, εν γένει σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως ορίζονται από το υφιστάμενο εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. γ) Η τήρηση των όρων για τη διασφάλιση της ακώλυτης χρήσης των υπηρεσιών της αεροναυτιλίας. δ) Η εξασφάλιση της πληρέστερης και τεχνικά αρτιότερης κάλυψης της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής ιδίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στους αντίστοιχους χάρτες συχνοτήτων και τα χορηγηθέντα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. ε) Η βέλτιστη χρήση πόρων και υποδομών για την ικανοποιητική λήψη σήματος εντός της περιοχής της οποίας νομιμοποιούνται να καλύπτουν οι πάροχοι της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού. στ) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΠΔ 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώρισης της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» όπως εκάστοτε ισχύει. ζ) Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Αριθμ /5137 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93 όπως ισχύει θ) Η τήρηση των προδιαγραφών για τις κατασκευές κεραιών της αναλογική τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού. 4. Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης εντός του Πάρκου Κεραιών καθορίζονται από τις κείμενες πολεοδομικές και χωροταξικές διατάξεις, ή ειδικές διατάξεις που αφορούν το συγκεκριμένο Πάρκο Κεραιών. Ο έλεγχος αυτών δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού. 5. Η Άδεια, που εκδίδεται κατά τα ανωτέρω, δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις που τυχόν θα πρέπει να ληφθούν για τις εντός του πάρκου εγκαταστάσεις και κατασκευές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία 6

7 Άρθρο 4 Διαδικασία Αδειοδότησης 1. Η Άδεια για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστήματων, και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, αφορά τη σκοπιμότητα τοποθέτησης αυτών σε συγκεκριμένες θέσειςσημεία εντός του Πάρκου Κεραιών στο πλαίσιο κάλυψης των ραδιοεπικοινωνιακών αναγκών των παρόχων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος. 2. Η έκδοση της άδειας προϋποθέτει ότι το σύνολο των παρόχων που πρόκειται να τοποθετηθούν εντός του πάρκου κεραιών είναι νόμιμοι κάτοχοι των αντίστοιχων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Επιπλέον για τη χορήγησή της απαιτούνται μεταξύ άλλων : α) η υποβολή μελέτης ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών του πάρκου κεραιών συνοδευόμενη από την αντίστοιχη σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ κατά τα οριζόμενα στην 53571/3839/ ΚΥΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Στην ανωτέρω μελέτη απεικονίζονται μεταξύ άλλων τα όρια του μη επισκέψιμου ελεύθερου χώρου για το κοινό, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ανωτέρω ΚΥΑ όρια για την έκθεση του γενικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς και τα αντίστοιχα όρια για τους εργαζόμενους εντός των πάρκων κεραιών, ως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της C /40/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 η Απριλίου 2004, όπως εκάστοτε ισχύει. β) γνωμάτευση της ΥΠΑ σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοϊας. γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα περί συμμόρφωσης με τις προβλέψεις της Οδηγίας 99/5ΕΚ (ΕΕ L91, σιο) (ΦΕΚ44/Α/2002) κατά την εγκατάσταση, χωροθέτηση, διασύνδεση και λειτουργία των σταθμών ραδιεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός του πάρκου κεραιών και την ΚΥΑ 50268/5137/ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93» ( ΦΕΚ1853/Β/2007), 3. Ειδικότερα για τη χορήγηση Άδειας από την ΕΕΤΤ κατατίθεται στην ΕΕΤΤ τυποποιημένη Αίτηση για το σύνολο των εγκαταστάσεων των κεραιοσυστήματων, πομπών και υποστηρικτικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένες θέσεις εντός του Πάρκου Κεραιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Η αίτηση κατατίθεται από τον προτεινόμενο όπως οριστεί ως Διαχειριστής του συγκεκριμένου Πάρκου Κεραιών εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το σύνολο ή την απόλυτη πλειοψηφία των παρόχων της παραγράφου 2 στοιχεία α,β και γ του άρθρου 1 που νομιμοποιούνται να 7

8 τοποθετηθούν στο πάρκο κεραιών κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Η ΕΕΤΤ εξετάζει από την υποβολή της αίτησης εάν αυτή είναι πλήρης και ιδίως: α) εάν η συγκεκριμένη γεωγραφική θέση, για την οποία ζητείται η Άδεια, αποτελεί Πάρκο Κεραιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, β) εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 1, 3 και 6 του παρόντος κανονισμού, γ) εάν το σύνολο των παρόχων που πρόκειται να εγκατασταθούν εντός του πάρκου κεραιών είναι κάτοχοι του αντίστοιχου δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή διαύλου για το εν λόγω Πάρκο Κεραιών. δ) αν γίνεται η βέλτιστη χρήση πόρων και υποδομών των εγκατεστημένων κεραιοσυστημάτων, πομπών και χώρων υποστήριξης εντός του πάρκου κεραιών σύμφωνα με τα τοπογραφικά και υπόλοιπα αρχιτεκτονικά σχέδια που έχουν κατατεθεί. ε) εάν συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας. 4. Εάν δεν πληρείται κάποια εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων η αίτηση απορρίπτεται με αιτιολογημένη Απόφαση της ΕΕΤΤ και επιστρέφεται στον αιτούντα. 5. Εφόσον η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3, η ΕΕΤΤ εξετάζει περαιτέρω την αίτηση προκειμένου να χορηγήσει τη σχετική Άδεια. Στην περίπτωση που κατά την εξέταση: α) διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι όπως ενδεικτικά αναφέρονται : i) μη αποτύπωση της θέσης των πομπών και κάθε είδους εξοπλισμού εντός των χώρων υποστήριξης ii) ασυμφωνία ανάμεσα στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του φακέλου που αφορούν τη συγκεκριμένη εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων, πομπών και χώρων υποστήριξης εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, iii) ασυμφωνία ανάμεσα στα στοιχεία που αναφέρονται στη σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ, στην αίτηση και στα αρχιτεκτονικά σχέδια, iv) λάθη ή ελλείψεις που αφορούν στο συνολικό ύψος και υψόμετρο των κατασκευών κεραιών τα οποίο αναφέρονται στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και την γνωμάτευση της ΥΠΑ β) διαπιστωθεί από την ΕΕΤΤ η ανάγκη πρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινήσεων, η ΕΕΤΤ καλεί εγγράφως τον αιτούντα όπως εντός ορισμένης προθεσμίας προβεί στη διόρθωση αυτών ή στην προσκόμιση των επιπλέον στοιχείων. Η αίτηση θεωρείται πλήρης μετά την προσκόμιση ή διόρθωση των αιτηθέντων από την ΕΕΤΤ στοιχείων. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν προβαίνει στην παροχή οποιασδήποτε επιπλέον αιτηθείσης πληροφορίας ή στη διόρθωση στοιχείων στα 8

9 εντός της ορισθείσης προθεσμίας η αίτηση απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΕΤΤ. 6. Η ΕΕΤΤ χορηγεί τη σχετική Άδεια εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης εάν αυτή είναι πλήρης και περιέχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία. 7. Η Άδεια εκδίδεται με Απόφαση της ΕΕΤΤ και αποστέλλεται στον αιτούντα ο οποίος αναφέρεται ρητά στο περιεχόμενο αυτής και ορίζεται πλέον ως Διαχειριστής του Πάρκου Κεραιών. 8. Η Άδεια, που εκδίδεται κατά τα ανωτέρω, δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις που τυχόν θα πρέπει να ληφθούν για την εγκατάσταση των κεραιοσυστήματων, πομπών και χώρων υποστήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 5 Τροποποίηση Άδειας 1. Η ΕΕΤΤ προβαίνει με Απόφασή της στην τροποποίηση της Άδειας, μετά από την υποβολή αντίστοιχου αιτήματος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτημα αλλαγής ανανέωσης ή παράτασης της χρονικής ισχύος της άδειας. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής του Πάρκου Κεραιών υποβάλει στην ΕΕΤΤ την τυποποιημένη αίτηση η οποία συνοδεύεται με το δικαιολογητικό υπ αριθμ. 3 και 9 όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της Παρούσας. β) Σε περίπτωση αλλαγής του Διαχειριστή Πάρκου Κεραιών. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής του Πάρκου Κεραιών υποβάλει στην ΕΕΤΤ την τυποποιημένη αίτηση η οποία συνοδεύεται με το δικαιολογητικό υπ αριθμ 2 και 9 όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της Παρούσας. γ) Σε περίπτωση εισόδου νέου παρόχου στο Πάρκο Κεραιών ο οποίος νομιμοποιείται να εγκατασταθεί. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής του Πάρκου Κεραιών υποβάλει στην ΕΕΤΤ την τυποποιημένη αίτηση η οποία συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά υπ αριθμ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών που δεν μεταβάλλονται σε συνέχεια της αιτηθείσας τροποποίησης. 2. Η εξέταση της αίτησης τροποποίησης γίνεται κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 του παρόντος διαδικασία χορήγησης άδειας ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να πληρούνται οι εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις. 9

10 3. Η Άδεια, που εκδίδεται κατά τα ανωτέρω, δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις που τυχόν θα πρέπει να ληφθούν για τις εντός του πάρκου εγκαταστάσεις και κατασκευές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 4. Ο Διαχειριστής του Πάρκου Κεραιών υποχρεούται στην κατάθεση στην ΕΕΤΤ Τυποποιημένης Δήλωσης πριν από την πραγματοποίηση μεταβολών αλλαγών ή τροποποιήσεων που πρόκειται να λάβουν χώρα εντός του πάρκου και ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση τροποποίησης δομικών στοιχείων ή χαρακτηριστικών του πάρκου κεραιών. Στην περίπτωση αυτή η τυποποιημένη Δήλωση συνοδεύεται από τα υπ αριθμ. 5, 6 και 7 δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της παρούσας. β) Σε περίπτωση προσθήκης ή απομάκρυνσης κεραιοσυστημάτων εκπομπής ή/και λήψης καθώς και σταθμών ραδιοεπικοινωνίας και υποστηρικτικού εξοπλισμού (στις εν λόγω περιπτώσεις εμπίπτουν και οι αντίστοιχες ενέργειες που διενεργούνται από τους παρόχους δικτύων μετάδοσης σήματος επίγειας αναλογικής ή ψηφιακής ευρυεκπομπής). Στην περίπτωση αυτή η τυποποιημένη Δήλωση συνοδεύεται από τα υπ αριθμ. 3, 5, 6, 8 και 10 δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της παρούσας. γ) Σε περίπτωση αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών εκπομπής ή/και διαύλων ως αποτέλεσμα τροποποίησης όρων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων Στην περίπτωση αυτή η τυποποιημένη Δήλωση συνοδεύεται από τα υπ αριθμ. 3, 5, 8 και 10 δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών που δεν μεταβάλλονται σε συνέχεια της αιτηθείσας τροποποίησης. 5. Σε περίπτωση μεταβολών στους παρόχους της παραγράφου 4 του Άρθρου 1 αυτές γνωστοποιούνται στην ΕΕΤΤ από τον Διαχειριστή του Πάρκου Κεραιών. 6. Σε περίπτωση αλλαγών που επέρχονται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των κατόχων των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, που αφορούν κεραιοσυστήματα εντός του Πάρκου Κεραιών, οι σχετικές αλλαγές γνωστοποιούνται στην ΕΕΤΤ από τον Διαχειριστή του Πάρκου Κεραιών. 7. Ο Διαχειριστής του Πάρκου κεραιών είναι υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση και πέραν των όσων περιγράφονται στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου να προβαίνει σε έγκαιρη ενημέρωση της ΕΕΤΤ με επικαιροποίηση των κατατιθεμένων δικαιολογητικών πριν από κάθε περίπτωση μεταβολών ή αλλαγών που τροποποιούν στοιχεία του πάρκου κεραιών σε σχέση με προγενέστερες άδειες αιτήσεις ή δηλώσεις. 10

11 Άρθρο 6 Προδιαγραφές για τις κατασκευές κεραιών της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής εντός του πάρκου κεραιών 1. Πέραν των όσων ορίζονται στο Ν.3592/2007 υπεύθυνος έναντι της ΕΕΤΤ για την τήρηση των προδιαγραφών για τις κατασκευές κεραιών (μόνιμων ή προσωρινών) της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, συμπεριλαμβανομένων των πυλώνων ή/και των ιστών ραδιοφώνου και τηλεόρασης, εντός του Πάρκου Κεραιών καθίσταται ο Διαχειριστής του Πάρκου ο οποίος υποχρεούται να συνεργάζεται με τους οριζόμενους στο άρθρο 1 παρ. 2 στοιχεία α, β και γ του παρόντος κανονισμού παρόχους, και να εφαρμόζετε η κείμενη νομοθεσία περί προϊόντων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και συμμόρφωσης προς τις διατάξεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, τις οδηγίες και τους κανόνες κατασκευών κεραιών της κείμενης νομοθεσίας ή ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων. 2. Ειδικότερα το σύνολο των εγκαταστάσεων εντός του πάρκου κεραιών θα πρέπει να συμμορφώνεται: α) με τους όρους και τις προδιαγραφές και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, β) με τις απαιτήσεις ανωφελών και εξωζωνικών εκπομπών που καθορίζονται στον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών γ) με τις απαιτήσεις του ΠΔ 44/2002 «Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώρισης της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» δ) με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 50268/5137/ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93» (ΦΕΚ1853/Β/2007) και την κατάρτιση τεχνικού φακέλου για κάθε εγκατάσταση, ε) με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που θέτει η θέτει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στ) με τις προβλέψεις των Ελληνικών Προτύπων που φαίνονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος, ζ) με τις συστάσεις όπου αυτές εφαρμόζονται της οδηγίας ETSI GUIDE V1.5.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio site engineering for radio equipment and systems, όπως εκάστοτε ισχύει, 3. Η κατασκευή και η εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών πρέπει να γίνεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε επιζήμια παρεμβολή από προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης, αρμονικών ή/και παρασιτικών συχνοτήτων σε άλλη ραδιοσυχνότητα ή/και δίαυλο που χρησιμοποιείται νόμιμα. 11

12 4. Η χρήση των κατασκευών κεραιών της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής του παρόντος άρθρου γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνεται η κοινή χρήση πόρων και υποδομών συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ιστών και πυλώνων. Η κοινή χρήση των ανωτέρω υποδομών γίνεται κατόπιν τεχνικών μελετών λαμβάνοντας υπόψη αφενός τυχόν περιορισμούς δόμησης, αφετέρου δε προδιαγραφές συνδυαστών (combiners), γραμμών μεταφοράς κτλ. και άλλων περιορισμών που θέτει ο κατασκευαστής. Η κοινή χρήση των ανωτέρω υποδομών γίνεται σε συνεργασία του Διαχειριστή του Πάρκου Κεραιών με τους παρόχους δικτύων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Άρθρο. 5. Η κοινή χρήση των κεραιοσυστημάτων της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής θα πρέπει να γίνεται με συνδυαστές (combiners). Σε κάθε κεραιοσύστημα εκπομπής που χρησιμοποιείται για την μετάδοση σημάτων τηλεόρασης ή ραδιοφώνου θα συνδυάζονται τουλάχιστον 3 δίαυλοι ή 3 συχνότητες αντίστοιχα. Η κοινή χρήση των κεραιοσυστημάτων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη χρήση άλλων απαραίτητων βαθμίδων προστασίας όπως φίλτρων υψηλής απόδοσης τα οποία τοποθετούνται στην είσοδο κεραίας. Η χρήση των συνδυαστών (combiners) γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο κατασκευαστής. Σε κάθε περίπτωση ο συνδυασμός των διαύλων ή των συχνοτήτων θα εξασφαλίζει: α. ότι το διάγραμμα ακτινοβολίας (radiation pattern) του κεραιοσυστήματος δεν θα παραβιάζει τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης και β. την πληρέστερη και τεχνικά αρτιότερη κάλυψης της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής ιδίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στους αντίστοιχους χάρτες συχνοτήτων και τα χορηγηθέντα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. 6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία σταθμών ραδιοεπικοινωνίας εντός του πάρκου κεραιών αποτελεί η συμμόρφωση προς την εγκεκριμένη από την ΕΕΑΕ μελέτη ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης σε σχέση με το περιβάλλον και το γενικό πληθυσμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 53571/3839/ (ΦΕΚ1105 Β ) καθώς και η τήρηση των προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας που θέτει για τους εργαζόμενους η C /40/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 η Απριλίου 2004, όπως εκάστοτε ισχύει. 7. Σε κάθε περίπτωση τα κεραιοσυστήματα της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής θα πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα διάγραμματα ακτινοβολίας (radiation pattern) και η ισχύς εκπομπής σε κάθε κατεύθυνση δεν θα παραβιάζουν τα προβλεπόμενα στο αντίστοιχο δικαίωμα χρήσης και δεν θα δημιουργούνται ανακλάσεις από παρακείμενες κατασκευές κεραιών. 12

13 8. Σε κάθε περίπτωση, όπου αυτό είναι εφικτό, η απόσταση μεταξύ των κεραιοσυστημάτων εκπομπής και λήψης θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να παρέχεται επαρκής απομόνωση από την εμφάνιση προϊόντων ενδοδιαμόρφωσης στους δέκτες. Επιπλέον θα γίνεται σωστή χρήση άλλων βαθμίδων προστασίας όπως φίλτρα, φορτία τερματισμού κτλ τα οποία θα απομονώνουν προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης, αρμονικών ή/και παρασιτικών συχνοτήτων στα αναγκαία επίπεδα και θα περιορίζουν τους Λόγους Στάσιμου Κύματος Τάσης (VSWR). 9. Τα καλώδια και οι σύνδεσμοι (connectors) που θα χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις κεραιών της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκα ή Διεθνή Πρότυπα. Όλα τα καλώδια και οι συνδετήρες θα πρέπει να τοποθετούνται και να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατάλληλη μόνωση και ηλεκτρική ομοιομορφία. Οι σωληνώσεις και οι καλωδιώσεις θα πρέπει να εγκαθίστανται και να σηµαίνονται κατά τρόπο που θα επιτρέπει την εύκολη αναγνώρισή τους κατά τους ελέγχους, τις δοκιµές, τις επισκευές ή τις τροποποιήσεις της εγκατάστασης. Κάθε αγωγός ή καλώδιο πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς σε κάθε σημείο πρόσβασης και να διακρίνεται από άλλες υπηρεσίες και τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και ISO/IEC όπως εκάστοτε ισχύουν. Η κεντρική εγκατάσταση πρέπει να συμπεριλαμβάνει εγγραφές ή/και σχεδιαγράμματα που να περιλαμβάνουν την ταυτότητα της κάθε όδευσης που συνδέεται, μαζί με άλλες πληροφορίες σχετικά με την όδευση, πχ τον τύπο της, το χώρο που η κάθε όδευση εμφανίζεται, τα σημεία της γείωσης κλπ Όλα τα καλώδια πρέπει να έχουν σήμανση τουλάχιστον στις δύο άκρες τους. Το σύστημα διαχείρισης των καλωδιώσεων πρέπει να συμπεριλαμβάνει κάθε «ταυτότητα» των καλωδίων, όπως και κάθε άλλη πληροφορία σχετική, πχ ο τύπος του καλωδίου, το μήκος του, την ημερομηνία εγκατάστασης, το χαρακτηριστικό του σημείου τερματισμού, τις οδεύσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί και τις σχετικές γειώσεις. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις Διαχειριστή Πάρκου Κεραιών 1. Πέρα των όσων προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ο Διαχειριστής του Πάρκου Κεραιών : 13

14 α) Υπάγεται σε καθεστώς Γενικών Αδειών και υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης στην ΕΕΤΤ. β) Καθίσταται υπεύθυνος με την επιφύλαξη της παρ 4 Άρθρου 1 έναντι της ΕΕΤΤ για την άρτια και αποτελεσματική λειτουργία των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας των οποίων επιλαμβάνεται, καθώς και για όλες τις εκπομπές και λήψεις εντός του Πάρκου κεραιών και την συμμόρφωσή τους με τους όρους και υποχρεώσεις που συμπεριλαμβάνονται στα χορηγηθέντα δικαιώματα χρήσης διαύλων ή ραδιοσυχνοτήτων. γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί επιζήμια παρεμβολή προερχόμενη από εκπομπή εντός του πάρκου κεραιών οφείλει να προβεί σε όλα τα αναγκαία μέτρα για την άμεση άρση της παρεμβολής. δ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκπομπή προερχόμενη από το Πάρκο Κεραιών, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τα δικαιώματα χρήσης οφείλει να εντοπίσει και να διακόψει άμεσα την εκπομπή αυτή. ε) Μεριμνά ώστε εν όλω και εν μέρει η λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων εντός του πάρκου κεραιών να πληροί τους όρους του Π.Δ. 44/2002 ή την ΚΥΑ 50268/5137/ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93» ( ΦΕΚ1853/Β/2007),. στ) Οφείλει να μεριμνά για την τήρηση των προδιαγραφών κατασκευών κεραιών της αναλογικής τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των πυλώνων ή ιστών για την στήριξη των κεραιών, που βρίσκονται εντός του Πάρκου Κεραιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, καθώς και για την τήρηση της υποχρέωσης περί κοινής χρήσης αυτών. ζ) Υποχρεούται για την τήρηση των ορίων έκθεσης στην ακτινοβολία όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό οφείλει: i) να προβαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε αξιολόγηση της έκθεσης των εργαζομένων και του γενικότερου πληθυσμού στην προερχόμενη από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ακτινοβολία. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να επιτρέπει και να διασφαλίζει την άμεση προσβασιμότητα στο πάρκο κεραιών των αρμοδίων όπως διενεργούν μετρήσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων φορείς ii) να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (πχ σήμανση, απαγόρευση εισόδου, διάθεση προστατευτικού εξοπλισμού κ.α) για την προστασία του κοινού και των εργαζομένων από κινδύνους προερχόμενους από την έκθεσή τους σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία εντός του πάρκου κεραιών 14

15 η) Οφείλει να διατηρεί εντός του Πάρκου Κεραιών, σε ασφαλές σημείο, αρχείο με το σύνολο των στοιχείων που αφορούν το σύνολο των εγκατεστημένων κεραιοσυστημάτων, πομπών και χώρων υποστήριξης εξοπλισμού εντός του Πάρκου Κεραιών συμπεριλαμβανομένων και των χαρακτηριστικών εκπομπής Το εν λόγω αρχείο θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως ενδεικτικά αναφέρονται: i) τύπους κεραίων ii) μήκη καλωδίων και είδος iii) τύποι συνδετήρων (connectors) iv) ηλεκτρικών στοιχείων όπως VSWR, εξασθένιση καλωδίων, EIRP για το κάθε κεραιοσύστημα και ισχύ λειτουργίας του κάθε πομπού καθώς και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας Οφείλει να διατηρεί ενημερωμένο τον τεχνικό φάκελο που απαιτείται από την ΚΥΑ Αριθμ /5137 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93» θ)υποχρεούται να παρέχει άμεση πρόσβαση εντός του πάρκου κεραιών στα αρμόδια κλιμάκια της ΕΕΤΤ και όλων των συναρμόδιων ελεγκτικών φορέων. η) Οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος στην ΕΕΤΤ και στους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς μέσω συγκεκριμένης τηλεφωνικής γραμμής που θα αποκρίνεται σε συνεχή βάση. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις παρόχων που ασκούν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 1 παρ. 4 του παρόντος αρμοδιότητες 1. Επιπρόσθετα των όσων προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού οι πάροχοι δικτύων μετάδοσης σήματος επίγειας αναλογικής ή ψηφιακής ευρυεκπομπής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 παρ. 4 του παρόντος σε συνεργασία με τον Διαχειριστή του Πάρκου Κεραιών: α) Καθίστανται υπεύθυνοι έναντι της ΕΕΤΤ για την άρτια και αποτελεσματική λειτουργία των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, των οποίων επιλαμβάνονται, καθώς και για τις αντίστοιχες εκπομπές και λήψεις εντός του Πάρκου κεραιών και την συμμόρφωσή τους με τους όρους και υποχρεώσεις που συμπεριλαμβάνονται στα χορηγηθέντα δικαιώματα χρήσης διαύλων ή ραδιοσυχνοτήτων. β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί επιζήμια παρεμβολή προερχόμενη από εκπομπή αρμοδιότητός τους εντός του πάρκου κεραιών οφείλουν να προβούν σε όλα τα αναγκαία μέτρα για την άμεση άρση αυτής 15

16 γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκπομπή αρμοδιότητός του, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τα δικαιώματα χρήσης οφείλει να εντοπίσει και να διακόψει άμεσα την εκπομπή αυτή. δ) Μεριμνούν ώστε εν όλω και εν μέρει η λειτουργία του ελεγχόμενου εξ αυτών εγκατεστημένου εξοπλισμού εντός του πάρκου κεραιών να πληροί τους όρους του Π.Δ. 44/2002 ή την ΚΥΑ 50268/5137/ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93» ( ΦΕΚ1853/Β/2007). Άρθρο 9 Διάρκεια και ανανέωση Άδειας 1. Η διάρκεια της Άδειας καθορίζεται από την ΕΕΤΤ και δεν μπορεί να υπερβαίνει την μέγιστη διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφωνικών συχνοτήτων ή τηλεοπτικών διαύλων που αφορούν κεραιοσυστήματα εντός του Πάρκου Κεραιών. 2. Η αίτηση για την ανανέωση της άδειας υποβάλεται εγκαίρως τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από τη λήξη της. 3. Η ΕΕΤΤ εξετάζει τις αιτήσεις ανανέωσης εφαρμόζοντας κατά αναλογία τις διαδικασίες του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 10 Διακοπή Λειτουργίας Εγκατεστημένων Συστημάτων Ραδιοεπικοινωνίας, εντός του Πάρκου Κεραιών 1. Η ΕΕΤΤ με αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να ζητήσει την διακοπή λειτουργίας σταθμού ραδιοεπικοινωνίας, εγκατεστημένου κεραιοσύστηματος, και υποστηρικτικού, εντός του Πάρκου Κεραιών ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Εφόσον διαπιστώνεται η μη τήρηση ή παραβίαση των όρων και των τεχνικών στοιχείων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκε το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας ή ο χορηγηθέν δίαυλος συχνοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία όπως εκάστοτε ισχύει, β) Αν η εκπομπή κεραιοσυστήματος ή/ και εξοπλισμού προκαλεί παρεμβολές σε ραδιοσυχνότητες που διατίθενται για την εκπομπή ή τη λήψη μηνυμάτων ανάγκης ή κινδύνου ή για την λειτουργία υπηρεσιών που υποστηρίζουν την αεροναυτιλία. 16

17 2. Επιπλέον σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο παύσει η ισχύς του δικαιώματος χρήσης διαύλου ή/και ραδιοσυχνότητας που χρησιμοποιείται σε εγκατεστημένο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας διακόπτεται η λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος ραδιοεπικοινωνίας. Άρθρο 11 Αναστολή 1. Η Άδεια αναστέλλεται εφόσον ανασταλεί η ισχύς της Κ.Υ.Α. ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής κανονιστικής πράξης που αφορούν τον ορισμό του συγκεκριμένου Πάρκου Κεραιών καθώς και για λόγους δημοσίου συμφέροντος ύστερα από αιτιολογημένη Απόφαση της ΕΕΤΤ. Ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι περιπτώσεις όπου η ΕΕΤΤ έχει αποδείξεις, ότι η παράβαση όρων του παρόντος ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία. Άρθρο 12 Ανάκληση 1. Η Άδεια ανακαλείται εφόσον ανακληθεί η παύσει καθ οιονδήποτε τρόπο η ισχύς της Κ.Υ.Α. ή οιασδήποτε άλλης σχετικής κανονιστικής πράξης που αφορούν τον ορισμό του συγκεκριμένου Πάρκου Κεραιών. 2. Οι διατάξεις και οι γενικές αρχές που αφορούν την ανάκληση των διοικητικών πράξεων εφαρμόζονται επικουρικώς προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 13 Παροχή Πληροφοριών 1. Η EETT μπορεί να ζητήσει από τον Διαχειριστή Πάρκου Κεραιών και τους παρόχους δικτύων κατά την άσκηση της αρμοδιότητας του άρθρου 1 παρ. 4 του παρόντος κανονισμού να της παράσχουν όλες τις πληροφορίες που αυτή θεωρεί απαραίτητες για να εκπληρώσει τις λειτουργίες της. Η παροχή αυτών των πληροφοριών διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν Ο Διαχειριστής οφείλει να παρέχει άμεσα κατόπιν αιτήματος της ΕΕΤΤ κάθε είδους πληροφορία σχετική με τη θέση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκατεστημένων κεραιοσυστημάτων, πομπών και χώρων υποστήριξης εξοπλισμού εντός του Πάρκου Κεραιών καθώς και φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 17

18 Άρθρο 14 Kυρώσεις 1. Σε περίπτωση παράβασης διάταξης του παρόντος από το Διαχειριστή του Πάρκου Κεραιών ή από τους παρόχους δικτύων κατά την άσκηση της αρμοδιότητας του άρθρου 1 παρ. 4 του παρόντος κανονισμού η ΕΕΤΤ επιβάλλει κατά αυτών τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ν.3431/ Ειδικότερα με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ΕΕΤΤ και ύστερα από προηγούμενη ακρόασή των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλλει μία ή περισσότερες των οριζόμενων στα εδάφια α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 3431/2006 κυρώσεις, καθώς και αναστολή της Γενικής τους Αδείας εφόσον ο Διαχειριστής ή οι κατά τα ανωτέρω πάροχοι δικτύων προβεί σε σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Ως τέτοιες θεωρούνται ιδίως : α) Η επαναλαμβανόμενη πρόκληση επιζήμιας παρεμβολής στα δίκτυα των εγκατεστημένων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 του παρόντος, παρόχων εντός του πάρκου κεραιών και β) Η εμφάνιση επαναλαμβανόμενης παράνομης εκπομπής προερχόμενης από το Πάρκο Κεραιών 3.Σε περίπτωση που ο διαχειριστής του Πάρκου Κεραιών ή οι κατά τα νωτέρω Πάροχοι Δικτύων παρά την επιβολή της κύρωσης της αναστολής της Γενικής τους Αδείας εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται σε αυτούς η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της Γενικής τους Αδείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του Ν. 3431/2006. Άρθρο 15 Διοικητικά Τέλη Άδειας 1. Με την κατάθεση κάθε αίτησης προς έκδοση Άδειας ή Τροποποίηση Άδειας καταβάλλεται εφάπαξ Διοικητικό Τέλος στην ΕΕΤΤ για την εξέτασή της αίτησης, και την έκδοση ή τροποποίηση της Άδειας αντίστοιχα. 2. Το ύψος του Διοικητικού Τέλους για έκδοση Άδειας ορίζεται σε ποσό 120 (εκατόν είκοσι ΕΥΡΩ) ανά δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας που φιλοξενείται εντός του Πάρκου Κεραιών 3. Το ύψος του Διοικητικού Τέλους για Τροποποίηση Άδειας ορίζεται σε ποσό 120 (εκατόν είκοσι ΕΥΡΩ). 4. Κατά την επιστροφή αίτησης Άδειας ή επιστροφή αίτησης Τροποποίησης Άδειας τα Διοικητικά τέλη δεν επιστρέφονται και πρέπει να καταβληθούν εκ νέου με νέα κατάθεση αίτησης. 18

19 5. Στην περίπτωση απόρριψης αίτησης Άδειας ή απόρριψης αίτησης Τροποποίησης Άδειας, τα διοικητικά τέλη δεν επιστρέφονται. Άρθρο 16 Έναρξη Ισχύος 1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Η αίτηση για άδεια εγκατάστασης κεραιοσυστήματων, πομπών και υποστηρικτικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένες θέσεις εντός του Πάρκου Κεραιών κατατίθεται συνολικά για όλα τα κεραιοσυστήματα, πομπούς και χώρους υποστήριξης εντός του πάρκου κεραιών και για να θεωρείται πλήρης πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1. Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος, Νομική Μορφή, Διεύθυνση Έδρας του αιτούντος, ΑΦΜ, ΑΡΜΑΕ, Τεχνικός Υπεύθυνος, Τηλέφωνο και Fax για επικοινωνία) και νομιμοποιητικά έγγραφα για τον υπογράφοντα. 2. Πράξη Ανάθεσης του Διαχειριστή του Πάρκου Κεραιών η οποία θα συνυπογράφεται από το σύνολο ή την απόλυτη πλειοψηφία των παρόχων της παρ.2 υπό στοιχειά α,β και γ του άρθρου Αντίγραφο δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή διαύλων για όλα τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή διαύλων τα οποία αφορά η αίτηση. 4. Τις γεωγραφικές συντεταγμένες -πλάτος και μήκος σε σύστημα ΕΓΣΑ 87- και το υψόμετρο του Πάρκου Κεραιών, καθώς επίσης το Δήμο και την Νομαρχία που ανήκει. 5. Περιγραφή όλων των Κατασκευών Κεραιών εντός του Πάρκου Κεραιών, η οποία περιλαμβάνει: α) μοναδικό διακριτικό αριθμό θέσης και συντεταγμένες κάθε κατασκευής κεραίας και χώρου φιλοξενίας εξοπλισμού εντός του πάρκου κεραιών, β) τις διαστάσεις κάθε Κατασκευής Κεραίας, και των υποστηρικτικών χώρων εντός του πάρκου κεραιών, γ) περιγραφή συνοδευόμενη από τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας μετά των συναφών αυτών κεραιοσυστημάτων εκπομπής και λήψης που πρόκειται να τοποθετηθούν σε κάθε κατασκευή κεραίας και συσχέτιση τους με τα δικαιώματα χρήσης της ως άνω παραγράφου 3 6. Σχέδια στα οποία θα απεικονίζεται η θέση του συνόλου των κεραιοσυστημάτων, πομπών και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά: 20

21 α) Τοπογραφικό διάγραμμα που περιέχει οδοιπορικό σκαρίφημα και απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ με τη μέγιστη διαθέσιμη ανάλυση και με σημειωμένες τις θέσεις των κατασκευών κεραιών των χώρων υποστήριξης εντός του πάρκου κεραιών με αναφορά στους χρήστες των κεραιοσυστημάτων ιστών ή/και πυλώνων και χώρων υποστήριξης. β) Σχέδια όλων των χώρων στους οποίους τοποθετούνται σταθμοί ραδιοεπικοινωνίας και υποστηρικτικός εξοπλισμός σε κλίμακα 1:50 καθώς και σχέδια των κατασκευών κεραιών σε πρόσφορη, κατά περίπτωση, κλίμακα. Στα ανωτέρω σχέδια θα περιλαμβάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό όψεων τομών και κατόψεων απεικόνιση των θέσεων όλων των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού που θα πρέπει να συσχετίζονται με τα ως ανωτέρω στοιχεία 5.γ της αίτησης. 7. Σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας για το σύνολο των κατασκευών κεραιών εντός του πάρκου κεραιών. 8. Σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. επί της μελέτης ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών των κεραιοσυστημάτων, για το σύνολο των εγκατεστημένων κεραιοσυστημάτων εκπομπής εντός του Πάρκου Κεραιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 9. Απόδειξη πληρωμής Διοικητικού Τέλους που προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος Κανονισμού. 10. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος, σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση που εκπροσωπεί έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεων της, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός, ο οποίος συμμορφώνεται προς : Ι. Την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ 22 Ιουλίου 1993 (E.E.L.L 220, 30 Αυγούστου 1993) για ηλεκτρολογικό υλικό χαμηλής τάσης. II. Την Οδηγία 2004/108/ΕΚ (E.E.L.390 της ) για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την αντίστοιχη ΚΥΑ 50268/5137/07(Β 1853/ ) όπως εκάστοτε ισχύουν. ΙΙΙ. Την Οδηγία 99/5ΕΚ (ΕΕ L91, σιο) (ΦΕΚ44/Α/2002). κατά την εγκατάσταση, χωροθέτηση, διασύνδεση και λειτουργία των σταθμών ραδιεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός του πάρκου κεραιών. 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πρότυπα ΕΛΟΤ A/A Αριθμός Εγγράφου Κωδικός Εγγράφου Τίτλος ΕΛΟΤ Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ΕΛΟΤ Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών - Μέρος 2: Περιβάλλον ΕΛΟΤ Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών - Μέρος 3: Τεχνικές δοκιμών και μετρήσεων - Όρια ΕΛΟΤ Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών - Μέρος 4: Τεχνικές εγκατάστασης για την άμβλυνση των δυσμενών φαινομένων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών Ημερομηνία Έκδοσης Καθηγητής Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤΤ 22

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 19-12-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26984

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 154(I)/2015 Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις 1. Το άρθρο 1 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1439 17 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33759/Φ.710 Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 26 και 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Δρ. Νικόλαος Καραϊβάζογλου Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Σερρών (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ Σερρών) 1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1096863/8045/0016 - Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 Τάξη /Τµήµα : Α Ονοµατεπώνυµο :. Χρόνος : 1 Ώρα ( 60 Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 52, 53 και 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ.www.gsis.gr 2 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Με το ν. 2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248 Α ) έγινε κωδικοποίηση του νόμου του ΦΠΑ. Λόγω της αλλαγής που επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ.22. «Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μειώσεις των μισθωμάτων κατ'εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4081/27.09.2012

Θέμα: Μειώσεις των μισθωμάτων κατ'εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4081/27.09.2012 Θέμα: Μειώσεις των μισθωμάτων κατ'εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4081/27.09.2012 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4081/27.09.2012 1. Τα μισθώματα, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1688 1 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 5 ν.3250/2004 για την έγκριση επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. σελ.29 3.10 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ σελ. 30 3.11 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ σελ. 31

Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. σελ.29 3.10 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ σελ. 30 3.11 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ σελ. 31 Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 3 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ σελ 4 2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ σελ. 4 2.2 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ σελ. 4 2.3 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ σελ.4 2.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1600 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kαθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων εξετάσεων, που αποδεικνύουν την

Διαβάστε περισσότερα

1. Ειδικοί Επιστήμονες 2. Επιστημονικοί Συνεργάτες Τηλέφωνο 210 3443338

1. Ειδικοί Επιστήμονες 2. Επιστημονικοί Συνεργάτες Τηλέφωνο 210 3443338 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Μαρούσι, 25/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 71013 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ, 29-08-2009 ΠΠααττρρώώνν - ΑΑθθηηννώώνν 6699- -7711 22 664444 22,,, ΠΠ άάττρραα - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημερ. Ανάρτησης: 05/01/2015 ΠΟΛ. 1002 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) TOY 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 118(I) του 2002 230(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 55 56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2327 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τεύχος Α ) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Εθνικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013 ΠΟΛ.1076/17.3.2014 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.07.2013), αναφορικά με τις ελεγχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 18-06-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2988 8 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 18-06-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2988 8 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 18-06-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2988 8 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Κώδ.:45221 - ΚΑΣΤΡΟ Πληρ/ρίες: Τρυψιάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ελευσίνα: 6/10/2015 Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ελευσίνα: 6/10/2015 Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ελευσίνα: 6/10/2015 Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.πρωτ:256 ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟΥ) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙΝΟΙ Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΑΑΣ ΚΕΦΑΑΟΝΙΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 17.12.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Ρυθμίσεις θεμάτων, στο πλαίσιο συμμετοχής της Ε.Ε.Τ.Τ. στα έργα του ΕΣΠΑ.

Μαρούσι, 17.12.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Ρυθμίσεις θεμάτων, στο πλαίσιο συμμετοχής της Ε.Ε.Τ.Τ. στα έργα του ΕΣΠΑ. Μαρούσι, 17.12.2009 A.Π.. : 545/057 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Ρυθμίσεις θεμάτων, στο πλαίσιο συμμετοχής της Ε.Ε.Τ.Τ. στα έργα του ΕΣΠΑ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη : α.

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4039 (ΦΕΚ Α 15/02/02/2012) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/62/131557 Σ.1209 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού προς Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου. 4. Εξουσίες Υπουργού. 5. Συγκρότηση Αστυνομίας. 6. Εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια Άρθρο 1 Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 26 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 10551 Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2011 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4133, 13/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4133, 13/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. (α) Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 169(I)/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4422 Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013 1489 Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 108(Ι)/2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα