ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 Aποφαση : Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση εντύπων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας του μελιού ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη : 1 Τις διατάξεις: α) Της αρ 603/243942/ (ΦΕΚ 15/Β/2005) Κοινής Απόφασης Υπουργών (ΚΥΑ) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών «Υλοποίηση του τριετούς προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2005, 2006 και 2007». β) Του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α/137) και ειδικότερα του άρθρου 29Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α/154), ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν.1712/1987, για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1, παράγραφος 2α του Ν.2469 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38) γ) Του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού» (Α/247). δ) Τις διατάξεις των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν.2637/1998 περί «Σύστασης Οργ. Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτ. Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και άλλες διατάξεις» (Α 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99(Α 154) και το άρθρο 24 του Ν. 2945/01 (Α 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του Ν. 3147/03 (Α 135). ε) Της αριθμ /2000 (Β 1470) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). στ) Της αριθμ /2002 (Β 1042) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής. ζ) Του Καν. (Ε.Κ.).) 797/2004 του Συμβουλίου «περί ενεργειών βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» (L 125). η) Του Καν. (Ε.Κ.) 917/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας» (L 163). θ) Του Καν. (ΕΟΚ) 1258/1999 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» (L94). ι) Του Καν. (ΕΚ) 1663/1995 της Επιτροπής για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 729/1970 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων (L158). ια) Του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α/187) όπως ισχύει σήμερα. 2. Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας , που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε. για έγκριση, 1

2 και εγκρίθηκε με την C(2004) 3199/ τελικό/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού μέχρι Ευρώ για το 2005 που έχει εγκριθεί για την δράση ΙΓ της αρ. 603/243942/ (ΦΕΚ 15/Β/2005) ΚΥΑ και είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.Ε «Δαπάνες Ε.Γ.Τ.Π.Ε.- Εγγυήσεις» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους ελέγχους, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α.: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β.: Έκδοση Εντύπων για το τριετές πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας ως ακολούθως: 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΡΑΣΗ Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Περιγραφή της δράσης α. Επιχορήγηση για διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων θεματικών εκπαιδεύσεων μελισσοκόμων, διάρκειας 3-5 ημερών σε θέματα τεχνικά, όπως: Μελισσοκομικός εξοπλισμός Μεταχείριση των μελισσιών στη διάρκεια του έτους - Τροφοδοσία Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών Παραγωγή βασιλισσών Παραγωγή προϊόντων κυψέλης, τυποποίηση και εμπορία αυτών Εχθροί, ασθένειες μελισσών Μελισσοκομικά φυτά Δενδροφυτεύσεις Καν.797/04/ΕΕ Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. β. Επιχορήγηση για διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων θεματικών εκπαιδεύσεων των εποπτών μελισσοκομίας σε θέματα, όπως: Ανάλυση φυσικοχημικών και μικροσκοπικών χαρακτηριστικών μελιού Παραγωγή βασιλισσών Άλλα θέματα που μπορεί να προταθούν από τα Κέντρα Μελισσοκομίας και την ΠΑΣΕΓΕΣ 1.2. Δικαιούχος ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 1.3. Επιλέξιμες δαπάνες Αμοιβές εισηγητών και κάλυψη εξόδων μετακινήσεων, διαμονής και ημερησίων αποζημιώσεων εισηγητών και προσωπικού ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό του Οργανισμού. Έξοδα για μετακίνηση, διατροφή και ενδεχόμενη διαμονή εκπαιδευομένων. Έξοδα για εκπαιδευτικό υλικό και λοιπά αναλώσιμα υλικά της εκπαίδευσης. Έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευομένων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ενοικίαση αίθουσας και μέσων, εφόσον δεν λειτουργεί Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ ή ο Μελ/κός Φορέας δεν διαθέτει αίθουσα και μέσα. 2

3 Έξοδα οργάνωσης συντονισμού της εκπαίδευσης (ταχυδρομικά, τηλεφωνικά τέλη, καθαριότητα, γραμματεία, υπευθύνου οργάνωσης της εκπαίδευσης όπου απαιτείται κλπ). Κρατήσεις υπέρ του φορέα έως 8% (απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ). Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιων αποζημιώσεων των εκπαιδευόμενων εποπτών θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Κέντρων Μελισσοκομίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα για αυτούς Ύψος επιχορήγησης Ενισχύεται το 100% των δαπανών και μέχρι συνολικού ποσού Ευρώ, για το πρόγραμμα του Για τα έτη 2006 και 2007, το ύψος της επιχορήγησης θα καθορισθεί με απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 1.5 Διαδικασία επιχορήγησης α) Μετά την υπογραφή της παρούσας και εντός είκοσι ημερών για το πρόγραμμα του 2005 και μέχρι τέλους Οκτωβρίου εκάστου έτους για τα προγράμματα 2006 και 2007 οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. και τα Κέντρα Μελισσοκομίας ενημερώνουν τους μελισσοκομικούς φορείς (Μελισσοκομικούς Συνεταιρισμούς και Συλλόγους), προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξη στο πρόγραμμα. Ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων μπορεί να εκδηλωθεί και από τις ίδιες τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης για περιοχές που στερούνται μελισσοκομικών φορέων, αλλά παρουσιάζουν έντονο μελισσοκομικό ενδιαφέρον. Στην περίπτωση αυτή η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται, μετά από συνεργασία της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και των μελισσοκόμων της περιοχής τους. β) Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκομικοί φορείς, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελισσοκομίας της περιοχής τους, υποβάλλουν στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης αίτηση στην οποία θα αναφέρονται τα θέματα της εκπαίδευσης, ο τόπος, η διάρκειά της, ο αριθμός των προς εκπαίδευση μελισσοκόμων (15-30 ανά εκπαίδευση) καθώς και το χρονικό διάστημα πραγματοποίησής της, σύμφωνα με το Υπόδ. 1. Στην αίτηση θα δηλώνεται αν ο φορέας διαθέτει κατάλληλη αίθουσα και μέσα για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης. Οι φορείς υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι 30 Νοεμβρίου. Για το Πρόγραμμα του 2005, οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσας. γ) Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, προβαίνει σε καταρχήν αξιολόγηση της ή των αιτήσεων των αιτούντων φορέων, με βάση τις τοπικές συνθήκες και δυνατότητες και ενημερώνει με αναλυτικό έγγραφό της τον ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ - Τμήμα Μελισσοκομίας (Υπόδ. 2), εντός 10 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από τους ενδιαφερόμενους φορείς. δ) Το Τμήμα Μελισσοκομίας Σηροτροφίας της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ σε συνεργασία με τα στελέχη των Κ.Μ και την ΠΑΣΕΓΕΣ, υποβάλλει στον ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ τα θέματα εκπαίδευσης και το χρονικό διάστημα πραγματοποίησής της εκπαίδευσης των εποπτών των Κ.Μ και του προσωπικού της ΟΜΣΕ. ε) Ο ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ αφού συγκεντρώσει τις αιτήσεις, συντάσσει πρόγραμμα εκπαιδεύσεων στο οποίο για κάθε εκπαίδευση, θα αναφέρεται θέμα, διάρκεια, αριθμός ατόμων, τόπος, χώρος και χρόνος διεξαγωγής της. Στην αίτηση του ΟΓΕΕΚΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία υποβάλλεται το πρόγραμμα (Υπόδειγμα 3α), αναφέρεται ο υπεύθυνος για την οργάνωση της εκπαίδευσης, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα για την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής και της σύμβασης. Την αίτηση θα συνοδεύει: - Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών (Υπόδειγμα 3β) 3

4 στ) - Απόφαση του Δ.Σ. ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της επιχορήγησης, όπως περιγράφονται στην παρούσα Απόφαση και στην αριθμ. 603/243942/ (ΦΕΚ 15/Β/2005) ΚΥΑ - Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του φορέα ότι η συγκεκριμένη δράση δεν ενισχύεται από άλλη πηγή - Κατάλογος εισηγητών (Υπόδειγμα 3γ). Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ εντός μηνός από την παραλαβή του υποδείγματος 2 των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Για την αξιολόγηση του προγράμματος συστήνεται τριμελής επιτροπή που αποτελείται από δύο (2) εκπροσώπους της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ και έναν (1) της Δ/νσης Γ. Εφαρμογών. Η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται με απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη σκοπιμότητα της εκπαίδευσης, την επιλεξιμότητα και το ύψος των δαπανών και τη γεωγραφική κατανομή των εκπαιδεύσεων. Η επιτροπή υποβάλλει σχετικό πρακτικό στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ, η οποία στη συνέχεια εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την έκδοση Απόφασης διάθεσης της ανάλογης πίστωσης στον ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για την πραγματοποίηση του εγκριθέντος προγράμματος εκπαιδεύσεων. Η Απόφαση κοινοποιείται στο δικαιούχο και στη Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ. ζ) Στη συνέχεια υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Δικαιούχου φορέα, του Γεν. Δ/ντή Ζωικής Παραγωγής και του Γεν. Δ/ντή του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε 3 αντίγραφα. Τροποποίηση της σύμβασης, για ανακατανομή των ποσών εντός των εγκεκριμένων ορίων χρηματοδότησης, μπορεί να γίνει ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του ΟΓΕΕΚΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ προς την Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ, εντός 20 ημερών από την υπογραφή της. η) Η υλοποίηση του προγράμματος αρχίζει μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης. 1.6 Έλεγχοι Η ορθή εφαρμογή της παρούσας δράσης εκ μέρους του δικαιούχου, ελέγχεται με τακτικούς αλλά και έκτακτους δειγματοληπτικούς επιτόπιους τεχνικούς και οικονομικούς ελέγχους. Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι αφορούν κάθε εκπαίδευση που πραγματοποιείται, διενεργούνται από τριμελή Επιτροπή υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (δύο Γεωπόνοι και ένας Οικονομικός - Λογιστικός) οριζόμενη με απόφαση του οικείου Νομάρχη κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Δ/ντού Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι που αφορούν στην εκπαίδευση των εποπτών μελισσοκομίας διενεργούνται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν υπάλληλο της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ, έναν υπάλληλο της Δ/νσης ΔΗΛΙΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ και έναν υπάλληλο της Δ/νσης Γεωργικών Εφαρμογών η οποία ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ. Οι παραπάνω έλεγχοι διενεργούνται απαραίτητα με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη φάση κρίνουν σκόπιμο οι επιτροπές. Ο ΟΓΕΕΚΑ -ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για το χρόνο έναρξης και διάρκειας της εκπαίδευσης προκειμένου να προβεί στους παραπάνω ελέγχους. Οι έκτακτοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι διενεργούνται από τριμελή Επιτροπή οριζόμενη με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από υπαλλήλους των Διευθύνσεων Ζωϊκής Παραγωγής & ΑΠΑ, ΔΗ.ΛΙ.ΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ και Γεωργικών Εφαρμογών, ύστερα από πρόταση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ. Τα μέλη της επιτροπής εκτάκτου δειγματοληπτικού ελέγχου δεν πρέπει καθ οιονδήποτε τρόπο να έχουν προηγούμενη συμμετοχή σε επιτροπές για την ίδια δράση. Οι ως άνω οριζόμενες επιτροπές ελέγχου, σε κάθε επιτόπια μετάβαση αξιολογούν την εκτέλεση του έργου, βεβαιώνουν την επιλεξιμότητα των δαπανών σύμφωνα με τα ελεγχόμενα 4

5 δικαιολογητικά και συντάσσουν πρακτικό τεχνικού και οικονομικού ελέγχου εκτέλεσης της δράσης σύμφωνα με το υπόδειγμα 5. Κατά τον τακτικό ή έκτακτο δειγματοληπτικό έλεγχο, παρίσταται και ο υπεύθυνος οργάνωσης της εκπαίδευσης, ο οποίος προσυπογράφει και το σχετικό πρακτικό και λαμβάνει αντίγραφο αυτού. Σε περίπτωση διαφωνίας του φορέα με τις διατυπούμενες στο πρακτικό διαπιστώσεις της επιτροπής τακτικού ή έκτακτου δειγματοληπτικού ελέγχου, ο φορέας έχει δικαίωμα να υποβάλλει, εντός 5 εργασίμων ημερών, σχετική ένσταση στην Διεύθυνση Ζωϊκής Παραγωγής και ΑΠΑ, για επανέλεγχο από την τριμελή Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων της παραγράφου 1 των ΓΕΝΙΚΩΝ. Έργο της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων είναι η εξέταση της ένστασης εντός 15 ημερών από την κατάθεσή της. Η απόφαση της επιτροπής είναι τελεσίδικη. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών ή παραλείψεων κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τη Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε ότι αφορά την εκτέλεση όλων ή μέρους των εργασιών της δράσης καθώς και την επιλεξιμότητα των επιμέρους δαπανών, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος φορέας, προκειμένου να διατυπώσει γραπτώς τις παρατηρήσεις αντιρρήσεις του εντός συγκεκριμένης περιόδου, ενώ παράλληλα ενημερώνεται η Δ/νση Ζωικής παραγωγής & ΑΠΑ. Εάν η ως άνω προθεσμία παρέλθει ή οι παρατηρήσεις αντιρρήσεις κριθούν αβάσιμες από τη Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ, περικόπτονται οι σχετικές δαπάνες, ή επιβάλλεται η επιστροφή των αχρεωστήτως χορηγηθέντων ποσών εντόκως κατά την διαδικασία του άρθρου 28 του Ν.2520/98, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η μη καταβολή της ενίσχυσης. 1.7 Τρόπος πληρωμής Ο δικαιούχος φορέας οφείλει εκ των προτέρων να επιλέγει τον τρόπο διενέργειας των πληρωμών, ο οποίος είναι δεσμευτικός και αναγράφεται στο σώμα της Σύμβασης. Πληρωμές επιχορηγήσεων διενεργούνται μετά την υπογραφή της σύμβασης: α) Με χορήγηση προκαταβολής ποσού μέχρι 40% της συνολικής χρηματοδότησης και εξόφληση του υπολοίπου 60 % με την ολοκλήρωση του προγράμματος ή β) Ανά τρίμηνο, με την υποβολή τριμηνιαίων φακέλων πληρωμής, τα δε δικαιολογητικά θα πρέπει να αφορούν το ίδιο τρίμηνο χρονικό διάστημα. γ) Εφάπαξ με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης διενεργείται από τη Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ Τμήμα ΙΙΙ, δια της υποβολής φακέλου παραστατικών στοιχείων και δικαιολογητικών πληρωμής από τους δικαιούχους φορείς, το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους εφαρμογής του προγράμματος. Φωτοαντίγραφα όλων των δικαιολογητικών (χωρίς τα συνημμένα παραστατικά) πρέπει να υποβάλλονται από τον δικαιούχο φορέα και στην Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ. 5

6 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΡΑΣΗ Ι.Γ.β: Έκδοση εντύπων 2.1 Περιγραφή της δράσης Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την έκδοση ενημερωτικού έντυπου υλικού σχετικού με την υλοποίηση του Καν.797/04/ΕΕ, καθώς και των λοιπών προγραμμάτων που εφαρμόζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τον κλάδο της μελισσοκομίας. 2.2 Δικαιούχος ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 2.3 Επιλέξιμες δαπάνες Δαπάνες έκδοσης των εντύπων Δαπάνες αποστολής τους 2.4 Ύψος οικονομικής ενίσχυσης Ενισχύεται το 100% των δαπανών και μέχρι συνολικού ποσού Ευρώ για το πρόγραμμα του Για τα έτη 2006 και 2007, το ύψος της επιχορήγησης θα καθορισθεί με απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 2.5 Διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης α) Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (ΠΑΣΕΓΕΣ ΟΜΣΕ Κοινοπραξίες Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών Ελλάδας), συνεργάζονται με τον ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τα έντυπα που επιθυμούν να εκδοθούν. Έντυπα για έκδοση μπορεί να ζητηθούν και από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ. Στη συνέχεια ο ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ υποβάλλει αίτηση (Υπόδ. 4) στη Δ/νση Ζωϊκής Παρ/γής & ΑΠΑ, όπου θα αναφέρονται: Το είδος και το περιεχόμενο των εντύπων Το προβλεπόμενο κόστος (προεργασία, αριθμός τυπογραφικών μονόχρωμων, δίχρωμων ή τετράχρωμων του εντύπου, αριθμός αντιτύπων κλπ.). Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος για την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής και της σύμβασης. Ο Υπεύθυνος για την εκτέλεση της δράσης. Την αίτηση θα συνοδεύει: - Αναλυτική κατάσταση δαπανών. - Απόφαση του Δ.Σ. ότι ο φορέας αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της επιχορήγησης, όπως περιγράφονται στην παρούσα Απόφαση και στην αριθμ. 603/243942/ (ΦΕΚ 15/Β/2005) ΚΥΑ - Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του φορέα ότι η συγκεκριμένη δράση δεν ενισχύεται από άλλη πηγή. β) Η αξιολόγηση της πληρότητας, σκοπιμότητας και οικονομικότητας της έκδοσης διενεργείται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από δύο (2) εκπροσώπους της Δ/νσης Ζωϊκής Παραγωγής & ΑΠΑ, και έναν (1) εκπρόσωπο της Δ/νσης Γεωργικών Εφαρμογών, η οποία ορίζεται με απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ. Η επιτροπή αξιολογεί την πρόταση λαμβάνοντας υπόψη: - Το περιεχόμενο του προς έκδοση μελισσοκομικού υλικού - Την επιλεξιμότητα των δαπανών - Το ύψος της συνολικής δαπάνης Μετά την αξιολόγηση συντάσσει πρακτικό και το διαβιβάζει στο Τμήμα Μελισσοκομίας της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ. Η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την έκδοση Απόφασης διάθεσης της ανάλογης πίστωσης στον ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για την πραγματοποίηση του εγκριθέντος προγράμματος έκδοσης εντύπων. Η Απόφαση κοινοποιείται στο δικαιούχο και στη Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ. 6

7 γ) Στη συνέχεια υπογράφεται σύμβαση σε τρία αντίγραφα, μεταξύ του Γεν. Δ/ντού της Ζωϊκής Παραγωγής, του Γεν. Δ/ντού του ΟΠΕΚΕΠΕ και του επιχορηγούμενου φορέα. Τροποποίηση της σύμβασης, για ανακατανομή των ποσών εντός των εγκεκριμένων ορίων χρηματοδότησης, μπορεί να γίνει ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του ΟΓΕΕΚΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ προς την Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ, εντός 20 ημερών από την υπογραφή της. δ) Η υλοποίηση του προγράμματος αρχίζει μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης. 2.6 Έλεγχοι Η ορθή εφαρμογή της παρούσας δράσης εκ μέρους του δικαιούχου, ελέγχεται με τακτικούς αλλά και έκτακτους δειγματοληπτικούς επιτόπιους τεχνικούς και οικονομικούς ελέγχους. Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν υπάλληλο της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ, έναν υπάλληλο της Δ/νσης ΔΗΛΙΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ και έναν υπάλληλο της Δ/νσης Γεωργικών Εφαρμογών η οποία ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ. Οι παραπάνω έλεγχοι διενεργούνται απαραίτητα με την ολοκλήρωση του έργου, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη φάση κρίνουν σκόπιμο η επιτροπή. Οι έκτακτοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι διενεργούνται από τριμελή Επιτροπή οριζόμενη με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από υπαλλήλους των Διευθύνσεων Ζωϊκής Παραγωγής & ΑΠΑ, ΔΗ.ΛΙ.ΖΩ και Οικονομικής Διαχείρισης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύστερα από πρόταση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ. Τα μέλη της επιτροπής εκτάκτου δειγματοληπτικού ελέγχου δεν πρέπει καθ οιονδήποτε τρόπο να έχουν προηγούμενη συμμετοχή σε επιτροπές για την ίδια δράση. Οι ως άνω οριζόμενες επιτροπές ελέγχου, σε κάθε επιτόπια μετάβαση αξιολογούν την εκτέλεση του έργου, βεβαιώνουν την επιλεξιμότητα των δαπανών σύμφωνα με τα ελεγχόμενα δικαιολογητικά και συντάσσουν πρακτικό τεχνικού και οικονομικού ελέγχου εκτέλεσης της δράσης σύμφωνα με το υπόδειγμα 5. Κατά τον τακτικό ή έκτακτο δειγματοληπτικό έλεγχο, παρίσταται και ο νόμιμος εκπρόσωπος του ελεγχόμενου φορέα, ο οποίος προσυπογράφει και το σχετικό πρακτικό και λαμβάνει αντίγραφο αυτού. Σε περίπτωση διαφωνίας του φορέα με τις διατυπούμενες στο πρακτικό διαπιστώσεις της επιτροπής τακτικού ή έκτακτου δειγματοληπτικού ελέγχου, ο φορέας έχει δικαίωμα να υποβάλλει, εντός 5 εργασίμων ημερών, σχετική ένσταση στην Διεύθυνση Ζωϊκής Παραγωγής και ΑΠΑ, για εξέταση από την τριμελή Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων της παραγράφου 1 των ΓΕΝΙΚΩΝ. Έργο της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων είναι η εξέταση της ένστασης εντός 15 ημερών από την κατάθεσή της. Η απόφαση της επιτροπής είναι τελεσίδικη. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών ή παραλείψεων κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τη Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε ότι αφορά την εκτέλεση όλων ή μέρους των εργασιών της δράσης καθώς και την επιλεξιμότητα των επιμέρους δαπανών, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος φορέας, προκειμένου να διατυπώσει γραπτώς τις παρατηρήσεις αντιρρήσεις του εντός συγκεκριμένης περιόδου, ενώ παράλληλα ενημερώνεται η Δ/νση Ζωικής παραγωγής & ΑΠΑ. Εάν η ως άνω προθεσμία παρέλθει ή οι παρατηρήσεις αντιρρήσεις κριθούν αβάσιμες από τη Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ, περικόπτονται οι σχετικές δαπάνες, ή επιβάλλεται η επιστροφή των αχρεωστήτως χορηγηθέντων ποσών εντόκως κατά την διαδικασία του άρθρου 28 του Ν.2520/98, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η μη καταβολή της ενίσχυσης. 2.7 Τρόπος πληρωμής Ο δικαιούχος φορέας οφείλει εκ των προτέρων να επιλέγει τον τρόπο διενέργειας των πληρωμών, ο οποίος είναι δεσμευτικός και αναγράφεται στο σώμα της Σύμβασης. Πληρωμές επιχορηγήσεων διενεργούνται μετά την υπογραφή της σύμβασης: 7

8 α) Με χορήγηση προκαταβολής ποσού μέχρι 40% της συνολικής χρηματοδότησης και εξόφληση του υπολοίπου 60 % με την ολοκλήρωση του προγράμματος ή β) Ανά τρίμηνο, με την υποβολή τριμηνιαίων φακέλων πληρωμής, τα δε δικαιολογητικά θα πρέπει να αφορούν το ίδιο τρίμηνο χρονικό διάστημα. γ) Εφάπαξ με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης διενεργείται από τη Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ Τμήμα ΙΙΙ, δια της υποβολής φακέλου παραστατικών στοιχείων και δικαιολογητικών πληρωμής από τους δικαιούχους φορείς, το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους εφαρμογής του προγράμματος. Φωτοαντίγραφα όλων των δικαιολογητικών (χωρίς τα συνημμένα παραστατικά) πρέπει να υποβάλλονται από τον δικαιούχο φορέα και στην Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ. 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΙΓα & ΙΓβ. 3.1 Δικαιολογητικά προκαταβολής α) Αίτηση του δικαιούχου φορέα εις διπλούν, (Υπόδ. 6.α) υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του, στην οποία θα αναγράφεται το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης καθώς και αν ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του και το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο ανήκει. β) Κατάσταση δαπανών σε δύο αντίτυπα, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 7 υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου φορέα. γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα. δ) Αντίγραφο απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην οποία καθορίζεται το ποσό της επιχορήγησης. ε) Αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του ΟΠΕΚΕΠΕ και του δικαιούχου φορέα. στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν επωφελείται άλλης εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης, για εκτέλεση παρόμοιων ενεργειών του προγράμματος, ούτε έχει υποβάλλει σχετική αίτηση. ζ) Εγγυητική επιστολή μιας των αναγνωρισμένων τραπεζών της Ελλάδος, ποσού που αντιστοιχεί στο 110% του ποσού της προκαταβολής. Σε περίπτωση που ο χρηματοδοτούμενος φορέας είναι φορέας του Δημοσίου, δύναται να μην προσκομίσει την εν λόγω εγγυητική επιστολή, αλλά προσκομίζει απαραίτητα απόφαση ορισμού υπολόγου. 3.2 Δικαιολογητικά εξόφλησης ή τριμηνιαίων πληρωμών α) Αίτηση του δικαιούχου εις διπλούν, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην οποία αναγράφεται το αιτούμενο ποσό πληρωμής (Υπόδ. 6.β) β) Αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του ΟΠΕΚΕΠΕ και του δικαιούχου φορέα. γ) Συνολική έκθεση πεπραγμένων του δικαιούχου σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πληρωμής, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του. δ) Πρακτικά ελέγχων της αρμόδιας επιτροπής τακτικού επιτόπιου ελέγχου, όπως αυτή προβλέπεται στους όρους και τις προϋποθέσεις για το υλοποιηθέν έργο για κάθε δράση. Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί και έκτακτος δειγματοληπτικός έλεγχος υποβάλλεται και το εν λόγω πρακτικό του εκτάκτου ελέγχου. ε) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, όπου απαιτείται. στ) Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών (υπόδειγμα 7) για κάθε κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης. Την παραπάνω κατάσταση θα συνοδεύουν παραστατικά δαπανών εξοφλημένα, 8

9 όπως αυτά προβλέπεται να εκδίδονται για επιτηδευματίες από τον Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων ως κατωτέρω: - Για παροχή Υπηρεσιών: Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών ή Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών κατά περίπτωση. - Για αγορά υλικών, εξοπλισμού, παγίων αγαθών και πάσης φύσεως επιλέξιμες δαπάνες: Εξοφλημένα τιμολόγια δελτία αποστολής, φορτωτικές και λοιπά παραστατικά που εκδίδονται σε επιτηδευματίες, όπως αυτά προβλέπονται από τον Κ.Φ.Β. & Σ. για κάθε πρόσωπο που συναλλάσσεται με τον δικαιούχο. - Για όλες τις ενέργειες για τις οποίες προβλέπεται να ακολουθηθούν οι διαδικασίες της δημοσίευσης και της ανάθεσης του έργου κατόπιν διαγωνισμού, πρέπει να υποβάλλονται όλα τα σχετικά έγγραφα βάσει των οποίων προκύπτει η δημοσίευση και η ανάθεση του έργου. Οι συμβάσεις και τα ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ του φορέα υλοποίησης του προγράμματος ή των δικαιούχων και των αντισυμβαλλομένων, πρέπει να είναι θεωρημένα από την οικεία Δ.Ο.Υ. - Για οδοιπορικά, ημερήσιες αποζημιώσεις και μετακινήσεις όλα τα πρωτότυπα παραστατικά (εισιτήρια, αποδείξεις διοδίων, αποδείξεις ξενοδοχείων, κλπ) και όπου απαιτούνται οι σχετικές αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης. - Σε περίπτωση προμήθειας υλικών εξοπλισμού, ο δικαιούχος φορέας υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία περί προμηθειών, που ισχύει για κάθε φορέα και να προσκομίζει, εάν απαιτείται, τα σχετικά παραστατικά στο φάκελο πληρωμής του. - Σε περιπτώσεις που προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά απόδοσης αναλυτικά, προκειμένου να γίνει η απόδοση της εντολής προπληρωμής. Κάθε παραστατικό που υποβάλλεται από τους δικαιούχους πρέπει να είναι πρωτότυπο, στο οποίο θα πρέπει να έχει τεθεί σφραγίδα, με μέριμνα του φορέα, ότι έχει επιδοτηθεί στα πλαίσια του Καν. ΕΚ 797/97, εκτός από την περίπτωση των δικαιούχων που υποχρεούνται από τον ΚΦΒ και Σ να τηρούν τα πρωτότυπα στο αρχείο τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι δικαιούχοι δηλώνουν τούτο στην αίτηση πληρωμής τους και προσκομίζουν στην Δ/νση Ζωϊκής Παραγωγής & Α.Π.Α. ή στις οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης το πρωτότυπο (στο οποίο θα πρέπει να έχει τεθεί η παραπάνω σφραγίδα) και ένα αντίγραφο, ώστε να θεωρηθεί το αντίγραφο, με την ένδειξη «ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου». ΓΕΝΙΚΑ 1. Συστήνεται Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων αποτελούμενη από: τον Γεν. Διευθυντή Ζωικής Παραγωγής, με αναπληρωτή τον Δ/ντή Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ, ως πρόεδρο τον Γεν. Διευθυντή ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναπληρωτή τον Διευθυντή ΟΑΒΙΠ του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Γεν. Διευθυντή Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας, με αναπληρωτή τον Δ/ντή της Δ/νσης Γεωργικών Εφαρμογών. Η Επιτροπή συνέρχεται όποτε παρίσταται ανάγκη εξέτασης ένστασης του ενδιαφερόμενου φορέα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της. 2. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 3. O φορέας υποχρεούται να καταχωρεί όλες τις δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα με ειδική διάκριση και σε ιδιαίτερους λογαριασμούς στα λογιστικά του βιβλία (βιβλίο μητρώου παγίων για τον πάγιο εξοπλισμό, κλπ. λογιστικά βιβλία). Τα παραπάνω βιβλία είναι ανά πάσα στιγμή στην διάθεση των αρμόδιων κοινοτικών και εθνικών οργάνων για την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων. 4. Σε όλες τις περιπτώσεις που ο φορέας είναι δημόσιος δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την ανάληψη της προκαταβολής, απαραίτητα όμως απαιτείται η κατάθεση των χρημάτων σε άτοκο λογαριασμό καθώς και η απόφαση ορισμού υπολόγου 9

10 διαχείρισης των χρημάτων, τόσο για τη διαχείριση της προκαταβολής, όσο και για την διαχείριση των λοιπών χρημάτων. 5. Στις εκπαιδεύσεις μπορεί να συμμετάσχουν ως εκπαιδευτές, αν παραστεί ανάγκη και άτομα που δεν αναφέρονται στον αρχικό κατάλογο εκπαιδευτών, αρκεί να προσκομίσουν έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας τους (εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ) για τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, η οποία θα επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά πληρωμής. 6. Οι δαπάνες, προκειμένου να ενισχυθούν με βάση την παρούσα, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31 Αυγούστου του έτους εφαρμογής του προγράμματος, τα δικαιολογητικά πληρωμής να είναι εξοφλημένα και να έχουν διαβιβασθεί στη Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 15 Σεπτεμβρίου του έτους εφαρμογής του προγράμματος. 7. Οι πιστώσεις θα βαρύνουν κατά 50% τον τακτικό προϋπολογισμό, και κατά 50% το ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων. Σχετική αναγραφή θα υπάρχει και στην κατάσταση αναγνώρισης εκκαθάρισης δαπανών. 8. Στα έντυπα των αιτήσεων και στις συμβάσεις που θα υπογράφονται μεταξύ των Υπηρεσιών του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων και των δικαιούχων, θα αναφέρεται ότι το 50% της επιχορήγησης ή της ενίσχυσης, προέρχεται από Κοινοτικούς πόρους. 9. Οι Δ/νσεις ΔΗ.ΛΙ.ΖΩ του ΟΠΕΚΕΠΕ και Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ καθώς και οι αναφερόμενες στην παρούσα υπηρεσίες, παρέχουν στους δικαιούχους φορείς κάθε πληροφορία για την υλοποίηση της παρούσας, σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς τους. 10. Το συνημμένο παράρτημα Υποδειγμάτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. 11. Η παρούσα έχει ισχύ από την υπογραφή της. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Υπόδειγμα 1: Υπόδειγμα 2: Υπόδειγμα 3.α: Υπόδειγμα 3.β: Υπόδειγμα 3.γ: Υπόδειγμα 4: Υπόδειγμα 5: Υπόδειγμα 6.α: Αίτηση φορέων προς Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης για έγκριση εκπαίδευσης Αίτηση Δ/νσεων Αγρ. Ανάπτυξης προς ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ για πραγματοποίηση εκπαίδευσης Πρόγραμμα εκπαιδεύσεων Συγκεντρωτική κατάσταση προβλεπομένων δαπανών εκπαιδεύσεων Κατάσταση εκπαιδευτών Αίτηση ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ για έκδοση εντύπων Πρακτικό Τεχνικού Οικονομικού Ελέγχου Αίτηση χορήγησης προκαταβολής Υπόδειγμα 6.β: Αίτηση Πληρωμής πραγματοποιηθεισών δαπανών Υπόδειγμα 7: Συγκεντρωτική κατάσταση πραγματοποιηθεισών δαπανών

12 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Φορέας. Ταχ. Δ/νση Τηλ. FAX. / /.. Α.Π. Δράση Ι.Γ.α: Ταχύρυθμες εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων Προς: Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης... Ταχ. Δ/νση:.... Κοιν.: Κέντρο Μελισσοκομίας.... Ταχ. Δ/νση: ΑΙΤΗΣΗ Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να πραγματοποιηθεί ταχύρυθμη εκπαίδευση μελισσοκόμων, στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, με τη συνεργασία του φορέα μας. α/α ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ) αριθ. εκπαιδ/νων ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ. (MHNAΣ......) Για την εκπαίδευση ο φορέας διαθέτει: - Αίθουσα ΝΑΙ ΟΧΙ - Αναγκαίο εξοπλισμό ΝΑΙ ΟΧΙ Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος (Υπογραφή και σφραγίδα)

13 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Νομ. Αυτοδιοίκηση... Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης.. Ταχ. Δ/νση Πληρ... Τηλ. FAX.. / /200 Α.Π. Προς: ΟΓΕΕΚΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ Αχαρνών 29 Τ.Κ , Αθήνα Κοιν.: 1) Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ Τμήμα Μελισσοκομίας Καπνοκοπτηρίου 6 Τ.Κ , Αθήνα 2) Κέντρο Μελισσοκομίας. Ταχ. Δ/νση. 3) Ενδιαφερόμενο φορέα ΘΕΜΑ: Ταχύρυθμες εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων (Καν. 797/04, Πρόγραμμα 200.) Ύστερα από εξέταση αξιολόγηση των αιτήσεων για πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων μελισσοκόμων εγκρίνουμε τις παρακάτω εκπαιδεύσεις: α/α ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ) ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ/ΝΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤ. (MHNAΣ......) Συνημμένα: Φωτοαντίγραφα των αιτήσεων των Μελισσοκομικών Φορέων Ο Δ/ντής Αγροτικής Ανάπτυξης (υπογραφή και σφραγίδα)

14 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3α ΟΓΕΕΚΑ / /200.. Όνομα Υπευθύνου:.. Θέση Υπευθύνου:. Ταχ. Δ/νση:. Α.Π. Τηλ.:. FAX:.. Προς: Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ .. Τμήμα Μελισσοκομίας Καπνοκοπτηρίου 6 Τ.Κ , Αθήνα Κοιν: ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ Αχαρνών 241 Α Ι Τ Η Σ Η Παρακαλούμε να μας εγκρίνετε τη χρηματοδότηση των παρακάτω εκπαιδεύσεων μελισσοκόμων, που θα πραγματοποιήσει ο ΟΓΕΕΚΑ μέχρι α/α Ν.Α. ΜΕΛΙΣ/ΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΠΟΣ ΘΕΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΧΩΡΟΣ Συνημμένα: 1. Συγκεντρωτική κατάσταση προβλεπομένων δαπανών 2. Κατάλογος εκπαιδευτών Ο Νόμιμος εκπρόσωπος (υπογραφή και σφραγίδα)

15 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3β (Επισυνάπτεται στο 3α) ΟΓΕΕΚΑ Όνομα Υπευθύνου:.. Θέση Υπευθύνου:. Τηλ.:. FAX:.. . Δράση:Ι.Γ1: Ταχύρυθμες εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Ποσό α)αμοιβές εισηγητών ΕΥΡΩ β)έξοδα μετακίνησης, διαμονής, ημερήσιες αποζημιώσεις -εισηγητών -διοργανωτών (ΟΓΕΕΚΑ) -εκπαιδευομένων γ)έξοδα εκπαιδευτικού υλικού και αναλωσίμων (αναλυτικά) δ)δαπάνες για ενοικίαση -αιθουσών -μέσων ε) Έξοδα οργάνωσης συντονισμού της εκπαίδευσης στ) Παρακράτηση υπέρ φορέα ( έως %)* ζ)απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι 5% του συνόλου) Σύνολο * Απαιτείται Απόφαση του ΔΣ του ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος (Υπογραφή Σφραγίδα)

16 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3γ (επισυνάπτεται στο 3α) Κατάλογος εισηγητών Ονοματεπώνυμο Επαγγελματική ιδιότητα Φορέα Υπηρεσία εργασίας Δικαιούμενη ωριαία αμοιβή σε ΕΥΡΩ Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος (Υπογραφή Σφραγίδα)

17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 Ημερομηνία. Αριθμ. Πρωτ... ΟΓΕΕΚΑ Προς: Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων Ταχ. Δ/νση Δνση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ Τηλέφωνο.. Τμήμα Μελισσοκομίας Fax Καπνοκοπτηρίου 6 Κοιν.: 1. Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων Δ/νση Γ. Εφαρμογών 2. ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ, Τμήμα ΙΙΙ Αχαρνών 241 ΑΙΤΗΣΗ Για την υλοποίηση της Δράσης Ι.Γ.β: Έκδοση Εντύπων Ο ΟΓΕΕΚΑ, στα πλαίσια εφαρμογής της αριθμ.. Απόφασης του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, υποβάλει το συνημμένο αναλυτικό πίνακα εντύπων μελισσοκομίας. Οι δαπάνες της έκδοσης ανέρχονται στο ύψος των. για το οποίο ζητάμε επιχορήγηση. Βάσει της συνημμένης απόφασης του ορίστηκε υπεύθυνος του προγράμματος ο κ. ως αρμόδιος για την υπογραφή της σύμβασης και όλων των σχετικών με το πρόγραμμα αιτήσεων, καταστάσεων και λοιπών εγγράφων και παραστατικών. Υπόλογος διαχειριστής του προγράμματος ορίσθηκε ο κ. - Το είδος των εντύπων θα είναι: Το περιεχόμενο των εντύπων θα είναι σχετικά με:..... Συνημμένα: 1. Αναλυτική κατάσταση εντύπων και προβλεπομένων δαπανών. 2. Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης και ορισμού υπευθύνου του έργου και υπολόγου διαχειριστή. 3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του Νομίμου εκπροσώπου ότι η συγκεκριμένη δράση δεν ενισχύεται από άλλη πηγή. Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα (υπογραφή σφραγίδα)

18 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Σήμερα την. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι που αποτελούμε επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με την αριθμ. Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή την αριθμ. Απόφαση του Νομάρχη.μεταβήκαμε στην έδρα του. (φορέας) που βρίσκεται και βεβαιώνουμε τα κατωτέρω: α) Για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν εκδοθεί εξοφλημένα τιμολόγια και όλα τα απαιτούμενα λοιπά παραστατικά. Τα ανωτέρω τιμολόγια έχουν ως εξής: Είδος δαπάνης Εκδότης τιμολογίου Αριθμός τιμολογίου Ποσό δαπάνης β) Όλες οι δαπάνες του προγράμματος έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία του φορέα. Όλες οι παραπάνω ενέργειες και προμήθειες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αριθμ..και.αποφάσεις Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων γ) Παρατηρήσεις: Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα Η Επιτροπή

19 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6.α Ημερομηνία Αριθμ. Πρωτ. Φορέας. Ταχ. Δ/νση. Προς: ΟΠΕΚΕΠΕ, Ονοματεπώνυμο υπευθύνου.. Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ Τηλέφωνο.. Τμήμα ΙΙΙ Fax Αχαρνών 241 Τ.Κ , Αθήνα Δράση.. Κοιν.: Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ (μαζί με τα αρ. 1,3,4,5 συνημμένα δικαιολογητικά χωρίς τα παραστατικά δαπανών) ΑΙΤΗΣΗ Στα πλαίσια εφαρμογής της αρ. 603/243942/ (ΦΕΚ 15/Β/2005) ΚΥΑ και της αρ. Απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση του Προγράμματος βελτίωσης της Παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 200, σας υποβάλλουμε τα Δικαιολογητικά χορήγησης προκαταβολής εγκεκριμένων δαπανών και παρακαλούμε να μας καταβάλετε το ποσό των.ευρώ Ο Φορέας υποχρεούται να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του ΝΑΙ ΟΧΙ Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος (Υπογραφή σφραγίδα) Συνημμένα: 1. Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών (Υπ. 7) 2. Αντίγραφο απόφασης Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπου ορίζεται η επιχορήγηση με το συγκεκριμένο ποσό 3. Αντίγραφο σύμβασης μεταξύ Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων και δικαιούχου φορέα 5. Πρακτικό τεχνικού και οικονομικού ελέγχου (Υπόδ. 5) 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του φορέα ότι δεν επωφελείται άλλης εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης ή δεν έχει υποβάλλει σχετική αίτηση 7. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

20 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6.β Ημερομηνία Αριθμ. Πρωτ. Φορέας. Ταχ. Δ/νση. Προς: ΟΠΕΚΕΠΕ, Ονοματεπώνυμο υπευθύνου.. Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ Τηλέφωνο.. Τμήμα ΙΙΙ Fax Αχαρνών 241 Τ.Κ , Αθήνα Δράση.. ΑΙΤΗΣΗ Κοιν.: Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ (μαζί με τα αρ. 1,3,4,5 συνημμένα δικαιολογητικά χωρίς τα παραστατικά δαπανών) Στα πλαίσια εφαρμογής της αριθμ 603/243942/ (ΦΕΚ 15/Β/2005) ΚΥΑ και της αριθμ.... απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 200, σας υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά πληρωμής πραγματοποιηθεισών δαπανών από.. έως.. και παρακαλούμε να μας καταβάλετε το ποσό των Ευρώ. Ο Φορέας υποχρεούται να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του ΝΑΙ ΟΧΙ Συνημμένα: 1. Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών (Υπ. 7) 2. Αντίγραφο απόφασης Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπου ορίζεται η επιχορήγηση με το συγκεκριμένο ποσό 3. Αντίγραφο σύμβασης μεταξύ Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων και δικαιούχου φορέα 4. Έκθεση πεπραγμένων φορέα υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του 5. Πρακτικό τεχνικού και οικονομικού ελέγχου (Υπόδ. 5) 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του φορέα ότι δεν επωφελείται άλλης εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης ή δεν έχει υποβάλλει σχετική αίτηση 7. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 8. Αναλυτικές καταστάσεις δαπανών Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα ( υπογραφή σφραγίδα )

21 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 Φορέας.. Ημερομηνία: Ταχ. Δ/νση.. Α.Π. Όνομα Υπευθύνου. Τηλέφωνο:.. Προς: ΟΠΕΚΕΠΕ FAX:... Δ/νση ΔΗΛΙΖΩ Τμήμα ΙΙΙ Αχαρνών 241, Τ.Κ Αθήνα Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών για τη Δράση... δαπανών περιόδου από.. έως.... Α/Α Δραστηριότητα Πρόταση Προϋπολογισμού Φορέα Έγκριση Προϋπολογισμού Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες Εκκαθαρισθείσες Δαπάνες Συμμετοχή ΕΓΤΠΕ Εθνική Συμμετοχή Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ Σύνολο Αριθμ. Πρωτ.. Αναγνωρίζεται και εκκαθαρίζεται για.ευρώ Ο ελεγκτής Α Ο Ελεγκτής Β Ο Προϊστάμενος Ο Δικαιούχος Ονοματεπώνυμο Υπογραφή: 1

Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών

Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών Υπογράφηκε και πήρε το δρόμο για δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η νέα Υπουργική Απόφαση για τις εισφορές και τις συντάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΗΛ. 24210-28517 Βόλος, 4-7-2014 Αριθ. Πρωτ.300 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ.πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ / ΠΟΛ.1033/27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α. Π.: 501577 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ :

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (ΔΗΜΟΙ): ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΓΑΘΟ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜ FAX : C.P.V. : 34144512-0, 34144510-6 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / 02 / 2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης. /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ: Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 18 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 19-12-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26984

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375890, 878, 879 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375890, 878, 879 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: 74 Β Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ. 366 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2013

Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ. 366 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3223509 FAX: 210-3220048 Πληροφορίες: Ι. Τσιγκρή-Δ. Νικολάου Αθήνα, 16/05/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 25/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 417/2014 Περίληψη «Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------------------- ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) Αρ. 3097,8.11.96 476 Ν. 93(Ι)/96 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2399/4-2-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις»

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29013/8-12-2014 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 Ταχ. Κώδικας : 45444 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ & ΠΥΡ/ΣΤΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 1950/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 1950/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τηλέφωνο: (22410)

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 112/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γ.Ν.Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375360 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375360 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α..ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-12-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 / 09 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5036588 ΕΞ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 3 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών ΜΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ κ.λ.π.... 1 Πολιτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 20/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 20/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 20/2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πολυγύρου Στον Πολύγυρο σήμερα ογδόη (8η) Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: 27934 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1450/52533 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 4.1: «Αναλύσεις μελιού»,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ, 29-08-2009 ΠΠααττρρώώνν - ΑΑθθηηννώώνν 6699- -7711 22 664444 22,,, ΠΠ άάττρραα - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 24/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. οικ. ΣΥΡ 1304 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 01002050209980016 3101 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 205 2Σεπτεμβριου 1996 ΝΟΜΟΣΥΠ' ΑΡΙΘ. 2639 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επί θεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α ) και λοιπές ρυθμίσεις».

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α ) και λοιπές ρυθμίσεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 16.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.5900 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1439 17 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33759/Φ.710 Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 21 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρωτ. 2641. ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τρίκαλα, 21 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρωτ. 2641. ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Προφήτη Ηλία Τ.Κ.: 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/13/127188 Σ.245 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΒΟΟΕΙΔΗ-ΧΟΙΡΙΝΑ-ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΛΕΣΧΩΝ 115

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -12/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 350 /2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -12/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης: 350 /2013 ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΡΘ-ΚΤ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -12/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. Αριθμός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρθμ. Απόφασης Προέδρου: 07 /2015 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 1 of 8 14/05/2009 9:03 πμ ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 ΘΕΜΑ: Γενική Ενημέρωση Έτους 2006 Για την ενημέρωση των Συνεταίρων επί των δραστηριοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δημαρχείο Ν. Καζαντζάκη, Αγ. Παρασκιές 70100 Ηράκλειο Κρήτης www.winesofcrete.gr, info @ winesofcrete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αγίες Παρασκιές, 16/01/2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 364.530,84 69.260,86 433.791,70

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 364.530,84 69.260,86 433.791,70 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης. 20 Έτος:2009 ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ : «Προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του ήµου Καλαµάτας για το έτος 2010» ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 20/11/2014 Αρ. πρωτ. : ΔΥ

Βέροια, 20/11/2014 Αρ. πρωτ. : ΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Καραγαβριηλίδης Συμεών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11 /2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1688 1 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 5 ν.3250/2004 για την έγκριση επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεν.Δ/νση: Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Δ/νση : Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα: Μεταποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΥΡΗ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΝΕΑ ΑΡ 17/13 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2012 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Θ έ μ α: Tροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003433734 2015-12-04

15PROC003433734 2015-12-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 4-12-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2159 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013 ΑΔΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης ΤΜΗΜΑ: Περιουσίας ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 39 523 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: 20-68776

Διαβάστε περισσότερα

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος : 5-8-2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 846971/ΓΠ22817 Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία Τηλέφωνο: : 2421350103 FAX : : 2421097610 Ορθη επαναληψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: Πετρούπολη: 23/10/2015 Αριθ. Πρωτ: 16419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Αντιδήμαρχος Πετρούπολης Ζορμπά Ανθή διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Α- νοικτό Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 760 (Αριθµός πρακτικού 24) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 154(I)/2015 Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 18-06-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2988 8 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 18-06-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2988 8 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 18-06-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2988 8 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Κώδ.:45221 - ΚΑΣΤΡΟ Πληρ/ρίες: Τρυψιάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 158301/Ε1

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2015. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 158301/Ε1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα