Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα υποδείγματα για την έκθεση προόδου, την υποβολή πληροφοριών για τα μεγάλα έργα, το κοινό σχέδιο δράσης, τις εκθέσεις υλοποίησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», τη δήλωση διαχείρισης, τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, τη γνώμη λογιστικού ελέγχου και την ετήσια έκθεση ελέγχου, καθώς και τη μεθοδολογία εκπόνησης της ανάλυσης κόστους-ωφέλειας, και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το υπόδειγμα για τις εκθέσεις υλοποίησης του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 4, το άρθρο 101 δεύτερο και πέμπτο εδάφιο, το άρθρο 106 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 111 παράγραφος 5, το άρθρο 125 παράγραφος 10 και το άρθρο 127 παράγραφος 6, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 5, Κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή συντονισμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, Εκτιμώντας τα εξής: (1) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 288/2014 της Επιτροπής ( 3 ) προβλέπει διατάξεις που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση προγραμμάτων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), είναι απαραίτητο να θεσπιστούν περαιτέρω διατάξεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να ενσωματωθούν σε μία εκτελεστική πράξη, για να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα και να διευκολύνεται η πρόσβαση σε αυτές. ( 1 ) ΕΕ L 347 της , σ ( 2 ) ΕΕ L 347 της , σ ( 3 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 288/2014 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ειδικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης προς τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας όσον αφορά το υπόδειγμα για τα προγράμματα συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕ L 87 της , σ. 1).

2 L 38/ (2) Στο υπόδειγμα της έκθεσης προόδου σχετικά με την εφαρμογή του συμφώνου εταιρικής σχέσης θα πρέπει να καθορίζονται ενιαίες προϋποθέσεις για την υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται για κάθε μέρος της έκθεσης προόδου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην έκθεση προόδου έχουν συνοχή και είναι συγκρίσιμες και, εφόσον χρειάζεται, μπορούν να αθροίζονται. Προς τον σκοπό αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής θα πρέπει να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω συστήματος που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, στο υπόδειγμα θα πρέπει επίσης να καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε πεδίου, περιλαμβανομένης της μορφής των δεδομένων, της μεθόδου εισαγωγής και του περιορισμού των χαρακτήρων. Οι περιορισμοί χαρακτήρων που προτείνονται για τα πεδία κειμένου βασίζονται στις απαιτήσεις των πλέον ολοκληρωμένων εκθέσεων. (3) Για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το υπόδειγμα της έκθεσης προόδου διαιρείται σε πέντε μέρη. Στο μέρος I προσδιορίζονται οι πληροφορίες και η αξιολόγηση που απαιτούνται για όλα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Στο μέρος ΙΙ προσδιορίζονται οι πληροφορίες και η αξιολόγηση που απαιτούνται για την έκθεση προόδου σχετικά με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα μέρη III, IV και V του υποδείγματος της έκθεσης προόδου θα πρέπει να παρέχονται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τα κράτη μέλη με ένα μόνο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανά ταμείο έχουν επιλέξει να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 5 του ίδιου κανονισμού, καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α), β), γ) και η) του εν λόγω κανονισμού, στην έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του συμφώνου εταιρικής σχέσης και όχι στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που θα υποβληθούν το 2017 και το 2019 και στην τελική έκθεση υλοποίησης. Σε περίπτωση που οι εν λόγω πληροφορίες έχουν ήδη παρασχεθεί στα μέρη Ι ή ΙΙ της έκθεσης προόδου, δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται στα μέρη ΙΙΙ, IV ή V, καθώς όλες οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται μία μόνο φορά. (4) Τα μεγάλα έργα αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα των δαπανών της ΕΕ και έχουν στρατηγική σημασία για την επίτευξη της στρατηγικής της ΕΕ για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή, κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός ενός τυποποιημένου μορφότυπου για την υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται για την έγκριση μεγάλων έργων. Οι πληροφορίες που καθορίζονται σε αυτό το υπόδειγμα θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής δεν θα οδηγήσει σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες τοποθεσίες εντός της Ένωσης. (5) Η ανάλυση κόστους-ωφέλειας, που περιλαμβάνει οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνου, αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση ενός μεγάλου έργου. Για τη διενέργεια ανάλυσης κόστους-ωφελείας θα πρέπει να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία βάσει αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια, η ποιότητα και η αυστηρότητα, τόσο κατά τη διενέργεια της ανάλυσης όσο και κατά την αξιολόγησή της από την Επιτροπή ή από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Στην ανάλυση κόστους-ωφέλειας μεγάλων έργων θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι το έργο είναι επιθυμητό από οικονομική άποψη και ότι η συνεισφορά από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής είναι απαραίτητη για τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του έργου. (6) Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 106 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, πρέπει να καθοριστεί ένας μορφότυπος για το υπόδειγμα του κοινού σχεδίου δράσης. Δεδομένου ότι όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής θα πρέπει να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω συστήματος που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, στο υπόδειγμα θα πρέπει επίσης να καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε πεδίου, περιλαμβανομένης της μορφής των δεδομένων, της μεθόδου εισαγωγής και του περιορισμού των χαρακτήρων. (7) Καθώς οι απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» δεν είναι πανομοιότυπες, πρέπει να καθοριστούν δύο διαφορετικά υποδείγματα για τις εκθέσεις υλοποίησης: ένα για τα επιχειρησιακά προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του στόχου για τις επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση και ένα για τα προγράμματα συνεργασίας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Θα πρέπει, ωστόσο, να εξασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή εναρμόνιση του περιεχομένου των υποδειγμάτων, όταν οι απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων είναι πανομοιότυπες ή παρόμοιες και για τους δύο στόχους. (8) Στο υπόδειγμα των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης θα πρέπει να καθορίζονται οι ενιαίες προϋποθέσεις για την υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται για κάθε μέρος των εκθέσεων. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες έχουν συνοχή, είναι συγκρίσιμες και, εφόσον χρειάζεται, μπορούν να αθροίζονται. Προς τον σκοπό αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής θα πρέπει να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω συστήματος που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, στο υπόδειγμα θα πρέπει επίσης να καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε πεδίου, περιλαμβανομένης της μορφής των δεδομένων, της μεθόδου εισαγωγής και του περιορισμού των χαρακτήρων. Οι περιορισμοί χαρακτήρων που προτείνονται για τα πεδία κειμένου βασίζονται στις απαιτήσεις των πλέον ολοκληρωμένων εκθέσεων. (9) Προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 1303/2013 για την ετήσια έκθεση υλοποίησης του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», στην οποία πρέπει να περιέχονται διαφορετικά είδη πληροφοριών ανάλογα με το έτος, το υπόδειγμα διαιρείται σε τρία μέρη με σκοπό τον σαφή καθορισμό των πληροφοριών που απαιτούνται για κάθε ετήσια έκθεση. Στο μέρος Α καθορίζονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε έτος, αρχής γενομένης από το 2016, στο μέρος Β οι πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στις εκθέσεις που θα υποβληθούν το 2017 και το 2019 καθώς και στις τελικές εκθέσεις, και στο μέρος Γ οι πληροφορίες

3 L 38/3 που πρέπει να περιέχονται στην έκθεση που θα υποβληθεί το 2019 καθώς και στην τελική έκθεση, επιπλέον των πληροφοριών που αναφέρονται στα μέρη Α και Β. Σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τα κράτη μέλη με ένα μόνο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανά ταμείο μπορούν να περιλαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες στην έκθεση προόδου αντί στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που θα υποβληθούν το 2017 και το 2019 και στην τελική έκθεση υλοποίησης. Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να καθορίζονται στο υπόδειγμα. (10) Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, θα πρέπει να δημοσιοποιείται στο κοινό συνοπτική έκθεση του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης. Η εν λόγω συνοπτική έκθεση θα πρέπει να αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο υπό τη μορφή παραρτήματος των ετήσιων και της τελικής έκθεσης υλοποίησης. Δεδομένου ότι για την εν λόγω συνοπτική έκθεση δεν προβλέπεται ειδικό υπόδειγμα, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη δομή και τη μορφοποίηση που κρίνουν ως την πλέον κατάλληλη. (11) Για την εναρμόνιση των προτύπων εκπόνησης και υποβολής της δήλωσης διαχείρισης για την οποία είναι υπεύθυνη η διαχειριστική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, πρέπει να θεσπιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης υπό μορφή τυποποιημένου υποδείγματος. (12) Για την εναρμόνιση των προτύπων εκπόνησης και υποβολής της στρατηγικής λογιστικού ελέγχου, της γνώμης λογιστικού ελέγχου και της ετήσιας έκθεσης ελέγχου, για τις οποίες είναι υπεύθυνη η αρχή ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 4 και το άρθρο 127 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, θα πρέπει να καταρτιστεί υπόδειγμα στο οποίο να καθορίζονται οι ενιαίες προϋποθέσεις για τη δομή και να προσδιορίζονται το είδος και η ποιότητα των πληροφοριών που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την εκπόνησή τους. (13) Για να καταστεί δυνατή η ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Υπόδειγμα της έκθεσης προόδου Η έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του συμφώνου εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Μορφότυπος για την υποβολή των πληροφοριών σχετικά με μεγάλο έργο Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την έγκριση μεγάλων έργων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 101 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, υποβάλλονται σύμφωνα με τον μορφότυπο που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 3 Μεθοδολογία εκπόνησης της ανάλυσης κόστους-ωφέλειας Η ανάλυση κόστους-ωφέλειας που αναφέρεται στο άρθρο 101 πρώτο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 διενεργείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα IΙI του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 4 Μορφότυπος του υποδείγματος για το κοινό σχέδιο δράσης Το περιεχόμενο του κοινού σχεδίου δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 106 πρώτη παράγραφος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καθορίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα ΙV του παρόντος κανονισμού.

4 L 38/ Άρθρο 5 Υπόδειγμα των εκθέσεων υλοποίησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» Οι ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» που αναφέρονται στο άρθρο 111 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 6 Υπόδειγμα της δήλωσης διαχείρισης Η δήλωση διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 υποβάλλεται για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα VΙ του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 7 Υποδείγματα για τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, τη γνώμη λογιστικού ελέγχου και την ετήσια έκθεση ελέγχου 1. Η στρατηγική λογιστικού ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα VΙΙ του παρόντος κανονισμού. 2. Η γνώμη λογιστικού ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού. 3. Η ετήσια έκθεση ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα IΧ του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 8 Υπόδειγμα για τις εκθέσεις υλοποίησης του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» Οι ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» που αναφέρονται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα Χ του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER

5 L 38/5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ I Πληροφορίες και αξιολόγηση που απαιτούνται για όλα τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) 1. Αλλαγές στις αναπτυξιακές ανάγκες του κράτους μέλους από τη σύναψη του συμφώνου εταιρικής σχέσης [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )] α) Γενική περιγραφή και αξιολόγηση των αλλαγών στις αναπτυξιακές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των αλλαγών στις αναπτυξιακές ανάγκες που εντοπίζονται σε νέες σχετικές ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 και του άρθρου 148 παράγραφος 4 της Συνθήκης. β) Άλλα στοιχεία, κατά περίπτωση. maxlength=24500 ( 2 ) 2. Πρόοδος προς την επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και των ειδικών ανά ταμείο αποστόλων, μέσω της συμβολής των ΕΔΕΤ στους επιλεγμένους θεματικούς στόχους, ιδίως όσον άφορα τα καθορισθέντα ορόσημα στο πλαίσιο επιδόσεων για κάθε πρόγραμμα και τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] α) Περιγραφή και αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των εθνικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ( 3 ) και της συμβολής των ΕΔΕΤ προς τον σκοπό αυτό, με αναφορά στα καθορισθέντα ορόσημα στο πλαίσιο επιδόσεων και στη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής, κατά περίπτωση. β) Περιγραφή και αξιολόγηση, σε σχέση με τα ορόσημα που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής, κατά περίπτωση, του τρόπου με τον οποίο τα ΕΔΕΤ έχουν συμβάλει στην επίτευξη των θεματικών στόχων και της προόδου που έχει σημειωθεί στην επίτευξη των αναμενόμενων βασικών αποτελεσμάτων για καθέναν από τους θεματικούς στόχους που ορίζονται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, περιγραφής της συμβολής των ΕΔΕΤ στην επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, όσον αφορά τα καθορισθέντα ορόσημα στο πλαίσιο επιδόσεων για κάθε πρόγραμμα. γ) Κατά περίπτωση, περιγραφή της συμβολής των ΕΔΕΤ σε νέες σχετικές ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις. δ) Κατά περίπτωση, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι αλλαγές στις αναπτυξιακές ανάγκες στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ. ε) Για την έκθεση του 2019 μόνο: συνοπτική ανάλυση των δεδομένων που περιέχονται στον πίνακα 2, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης των αιτιών για τη μη επίτευξη των ορόσημων και των μέτρων που θα ληφθούν για την αντιμετώπισή τους. ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της , σ. 320). ( 2 ) Υπόμνημα χαρακτηριστικών των πεδίων: type: N = αριθμός, D = ημερομηνία, S = στοιχειοσειρά, C = τετραγωνίδιο επιλογής, P = ποσοστό input: M = πληκτρολόγηση, S = επιλογή, G = από το σύστημα maxlength = Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των κενών ( 3 ) Για το ΕΓΤΑΑ, η περιγραφή και η αξιολόγηση γίνονται με γνώμονα την επίτευξη των στόχων που τίθενται από την προτεραιότητα της Ένωσης, καθώς η συμβολή στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι δομημένη γύρω από τις έξι προτεραιότητες της Ένωσης

6 L 38/ στ) Άλλα στοιχεία, κατά περίπτωση. maxlength=52500 Πίνακας 1 Στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής Ταμείο Α. Στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης Β. Στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής αλλαγής ( 1 ) Ποσοστό της στήριξης που χρησιμοποιήθηκε σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης (% Β/Α) ΕΤΠΑ <type='p' Ταμείο Συνοχής <type='p' ΕΚΤ ( 2 ) <type='p' ΕΓΤΑΑ <type='p' ΕΤΘΑ <type='p' ΣΥΝΟΛΟ <type='p' ( 1 ) Αυτό περιλαμβάνει επίσης τους πόρους ΠΑΝ (ειδικό κονδύλι για την ΠΑΝ και αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ). ( 2 ) Για τον σκοπό του παρόντος πίνακα, η ΠΑΝ (ειδικό κονδύλι και αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ) θεωρείται Ταμείο. Πίνακας 2 Για την έκθεση του 2019 μόνο επίτευξη των ορόσημων με βάση την αξιολόγηση του κράτους μέλους Πρόγραμμα Προτεραιότητα Ταμείο ( 1 ) Κατηγορία ( 2 ) περιφέρειας Θεματικός ( 2 ) στόχος Επίτευξη των ορόσημων (ναι/όχι) Στήριξη της Ένωσης <type='c' ( 1 ) Δεν ισχύει για το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ. ( 2 ) Δεν ισχύει για το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ. 3. Μόνο για την έκθεση του 2017 Μέτρα που λήφθηκαν για την τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που διατυπώνονται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Κατά περίπτωση, γενικές πληροφορίες και αξιολόγηση σχετικά με το αν έτυχαν εφαρμογής, σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, τα μέτρα που λήφθηκαν για την τήρηση των εφαρμοστέων εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που διατυπώνονται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης και δεν είχαν ικανοποιηθεί κατά τον χρόνο έγκρισης του συμφώνου εταιρικής σχέσης. maxlength=10500

7 L 38/7 Εφαρμοστέες γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που δεν τηρούνταν καθόλου ή τηρούνταν εν μέρει Κριτήρια που δεν πληρούνταν Ληφθέν μέτρο Προθεσμία (ημερομηνία) Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (Ν/Ο) Τα κριτήρια εκπληρώθηκαν (Ν/Ο) Αναμενόμενη ημερομηνία για την πλήρη εφαρμογή των υπόλοιπων μέτρων, κατά περίπτωση Σχολιασμός (για κάθε μέτρο) maxlength=500 maxlength=500 maxlength=1000 <type='d' maxlength=500 <type='c' <type='c' <type='c' maxlength=2000 Μέτρο 1 Μέτρο 2 Εφαρμοστέες θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που δεν τηρούνταν καθόλου ή τηρούνταν μόνο εν μέρει Κριτήρια που δεν πληρούνταν Ληφθέν μέτρο Προθεσμία (ημερομηνία) Αρμόδιοι φορείς για την τήρηση Το μέτρο ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας (Ν/Ο) Τα κριτήρια εκπληρώθηκαν (Ν/Ό) Αναμενόμενη ημερομηνία για την πλήρη εφαρμογή των υπόλοιπων μέτρων, κατά περίπτωση Σχολιασμός (για κάθε μέτρο) maxlength=500 maxlength=500 maxlength=1000 <type='d' maxlength=500 <type='c' <type='c' <type='c' maxlength=2000 Μέτρο 1 Μέτρο 2 4. Εφαρμογή των μηχανισμών για τη διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των ΕΔΕΤ και άλλων ενωσιακών και εθνικών μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (χρηματοδοτικών μέσων) και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] maxlength=14000 α) Αξιολόγηση της εφαρμογής των μηχανισμών συντονισμού που καθορίζονται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης και, κατά περίπτωση, τυχόν προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή τους. β) Κατά περίπτωση, περιγραφή των αναπροσαρμοσμένων και νέων μηχανισμών συντονισμού. γ) Άλλα στοιχεία, κατά περίπτωση. 5. Εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης ή συνοπτική παρουσίαση της εφαρμογής των ολοκληρωμένων προσεγγίσεων βάσει των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προόδου προς την επίτευξη των τομέων προτεραιότητας που καθορίστηκαν για συνεργασία [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] α) Γενικός σχολιασμός και αξιολόγηση. maxlength=14000

8 L 38/ β) Σχετικά με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, επισκόπηση της υλοποίησης της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. maxlength=7000 γ) Σχετικά με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, επισκόπηση της υλοποίησης των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, κατά περίπτωση. maxlength=7000 δ) Σχετικά με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, κατά περίπτωση, επισκόπηση της εφαρμογής των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες. maxlength=7000 ε) Σχετικά με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, κατά περίπτωση, επισκόπηση της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται κατ' εξοχήν από τη φτώχεια ή των στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού. Περιγραφή των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται κατ' εξοχήν από τη φτώχεια ή των στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού. Περιγραφή των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν όσον αφορά την αντιμετώπιση των αναγκών των εν λόγω γεωγραφικών περιοχών/στοχευόμενων ομάδων. maxlength=7000 στ) Σχετικά με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, κατά περίπτωση, επισκόπηση της εφαρμογής της προσέγγισης για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων των περιοχών που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα. maxlength= Κατά περίπτωση, τα μέτρα που λήφθηκαν για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα ΕΔΕΤ [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] maxlength= Μέτρα που λήφθηκαν και πρόοδος που επιτεύχθηκε όσον αφορά τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] maxlength= Ο ρόλος των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 κατά την εφαρμογή του συμφώνου εταιρικής σχέσης [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] α) Περιγραφή και αξιολόγηση του ρόλου των επιλεγμένων εταίρων στην κατάρτιση της έκθεσης προόδου, με αναφορά στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης. β) Περιγραφή και αξιολόγηση της συμμετοχής των επιλεγμένων εταίρων στην εφαρμογή των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις επιτροπές παρακολούθησης των προγραμμάτων. γ) Άλλα στοιχεία, κατά περίπτωση. maxlength=21000

9 L 38/9 9. Συνοπτική παρουσίαση των μέτρων που λήφθηκαν σε σχέση με την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών και των στόχων πολιτικής για την υλοποίηση των ΕΔΕΤ [άρθρο 52 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] α) Συνοπτική παρουσίαση των μέτρων που λήφθηκαν σε σχέση με την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών, με σκοπό την εξασφάλιση της προώθησης και της παρακολούθησης των εν λόγω αρχών στους διάφορους τύπους προγραμμάτων, με αναφορά στο περιεχόμενο του συμφώνου εταιρικής σχέσης: 1) ισότητα των φύλων, καταπολέμηση των διακρίσεων, προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες 2) βιώσιμη ανάπτυξη (προστασία του περιβάλλοντος, αποδοτικότητα των πόρων, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή σε αυτήν, βιοποικιλότητα και πρόληψη κινδύνων). β) Συνοπτική παρουσίαση των ρυθμίσεων που τέθηκαν σε εφαρμογή για την εξασφάλιση της ενσωμάτωσης των οριζόντιων στόχων πολιτικής, με αναφορά στο περιεχόμενο του συμφώνου εταιρικής σχέσης. γ) Άλλα στοιχεία, κατά περίπτωση. maxlength=14000 ΜΕΡΟΣ II Πληροφορίες και αξιολόγηση σχετικά με την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων [για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )] 10. Υλοποίηση της ΠΑΝ [άρθρο 19 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013] α) Γενική περιγραφή της υλοποίησης της ΠΑΝ, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η ΠΑΝ έχει συμβάλει στην εφαρμογή της Εγγύησης για τη Νεολαία και παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων παρεμβάσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της ΠΑΝ. β) Περιγραφή τυχόν προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της ΠΑΝ και των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους. γ) Αξιολόγηση της υλοποίησης της ΠΑΝ όσον αφορά τους σκοπούς και τους στόχους που έχουν οριστεί, καθώς και τη συμβολή στην εφαρμογή της Εγγύησης για τη Νεολαία. maxlength=14000 ΜΕΡΟΣ III Πληροφορίες και αξιολόγηση που πρέπει να παρέχονται για την πολιτική συνοχής σε περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 111 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την ένταξη στην έκθεση προόδου ορισμένων στοιχείων των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν το 2017 και το Συμπληρωματικές πληροφορίες και αξιολόγηση που μπορούν να προστεθούν, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος [άρθρο 111 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της συμπλήρωσης των υπόλοιπων τμημάτων της έκθεσης προόδου] 11.1 Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. maxlength=3500 ( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της , σ. 470). Το μέρος αυτό συμπληρώνεται μόνο από τα κράτη μέλη με επιλέξιμες περιφέρειες ΠΑΝ σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού.

10 L 38/ Πρόοδος της υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία. maxlength= Πρόοδος της εφαρμογής διαπεριφερειακών και διακρατικών δράσεων. maxlength= Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων. maxlength=3500 ΜΕΡΟΣ IV Πληροφορίες και αξιολόγηση σχετικά με την υλοποίηση της ΠΑΝ σε περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 111 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 προς υποβολή το 2019 ( 1 ) 12. Υλοποίηση της ΠΑΝ [άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013] α) Περιγραφή των κυριότερων πορισμάτων της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογούνται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και ο αντίκτυπος της κοινής στήριξης από το ΕΚΤ και το ειδικό κονδύλι για την ΠΑΝ, καθώς και η εφαρμογή της Εγγύησης για τη Νεολαία. β) Περιγραφή και αξιολόγηση της ποιότητας των προσφορών απασχόλησης που δέχονται οι συμμετέχοντες στην ΠΑΝ, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, εκείνων που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες και εκείνων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση χωρίς προσόντα. γ) Περιγραφή και αξιολόγηση της προόδου των συμμετεχόντων στην ΠΑΝ όσον αφορά τη συνέχιση της εκπαίδευσης, την εξεύρεση βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης ή την ένταξή τους σε ποιοτικές θέσεις μαθητείας ή πρακτικής άσκησης. maxlength=14000 ΜΕΡΟΣ V Πληροφορίες και αξιολόγηση που πρέπει να παρέχονται για την πολιτική συνοχής σε περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 111 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της συμπλήρωσης των υπόλοιπων τμημάτων της έκθεσης προόδου) προς υποβολή το Συμβολή του προγράμματος στην επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συνεισφορά του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. maxlength=17500 ( 1 ) Το μέρος αυτό συμπληρώνεται μόνο από τα κράτη μέλη με επιλέξιμες περιφέρειες ΠΑΝ σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013.

11 L 38/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Μορφότυπος για την υποβολή των πληροφοριών σχετικά με μεγάλο έργο ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Τίτλος έργου CCI (Κοινός κωδικός αναγνώρισης) maxlength=255 maxlength=15 input='s'>

12 L 38/ A. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Α.1. Αρχή αρμόδια για την αίτηση έργου (διαχειριστική αρχή ή ενδιάμεσος φορέας) Α.1.1 Ονομασία: maxlength='200' ( 1 ) Α.1.2 Διεύθυνση: maxlength='400' Α.1.3 Ονοματεπώνυμο του υπευθύνου επικοινωνίας maxlength='200' A.1.4 Θέση του υπευθύνου επικοινωνίας maxlength='200' A.1.5 Τηλέφωνο: A.1.6 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: maxlength='100' ( 1 ) Υπόμνημα χαρακτηριστικών των πεδίων: type: N = αριθμός, D = ημερομηνία, S = στοιχειοσειρά, C = τετραγωνίδιο επιλογής, P = ποσοστό input: M = πληκτρολόγηση, S = επιλογή, G = από το σύστημα maxlength = Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των κενών A.2. Φορέας/-είς ( 1 ) που είναι υπεύθυνος/-οι για την υλοποίηση του έργου (δικαιούχος/-οι ( 2 )) Α.2.1 Ονομασία: maxlength='200' Α.2.2 Διεύθυνση: maxlength='400' Α.2.3 Ονοματεπώνυμο του υπευθύνου επικοινωνίας maxlength='200' Α.2.4 Θέση του υπευθύνου επικοινωνίας maxlength='200' Α.2.5 Τηλέφωνο: Α.2.6 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: maxlength='100' Α.3. Α.3.1 Στοιχεία της επιχείρησης (συμπληρώνεται μόνο για τις παραγωγικές επενδύσεις) Επωνυμία της επιχείρησης: maxlength='200' A.3.2 Είναι η επιχείρηση ΜΜΕ ( 3 ); <type='c' input=m> Ναι Όχι Α.3.3 Κύκλος εργασιών (τιμή σε εκατομμύρια ευρώ και έτος): A Τιμή σε εκατομμύρια ευρώ A Έτος ( 1 ) Αν περισσότεροι του ενός φορείς είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση, να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τον κύριο δικαιούχο (οι υπόλοιποι θα αναφέρονται στο σημείο A.5). ( 2 ) Σε περίπτωση έργου ΣΔΙΤ όπου ο ιδιωτικός εταίρος επιλέγεται μετά την έγκριση της πράξης και είναι ο δικαιούχος σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το παρόν τμήμα θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τον οργανισμό δημοσίου δικαίου που είναι υπεύθυνος για την έναρξη της πράξης (δηλαδή την αναθέτουσα αρχή). ( 3 ) Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 124 της , σ. 36).

13 L 38/13 Α.3.4 Συνολικός αριθμός απασχολούμενων ατόμων (τιμή και έτος): A Αριθμός απασχολούμενων ατόμων A Έτος Α.3.5 Δομή του ομίλου: Μία επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στον ορισμό της ΜΜΕ έχουν στην κατοχή τους το 25 % ή παραπάνω του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης; <type='c' Ναι Όχι Να αναφερθεί η επωνυμία του ομίλου και να περιγραφεί η δομή του. maxlength='1750' Α.4. A.4.1 Ικανότητα του φορέα που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου με αναφορά στην τεχνική, νομική, χρηματοοικονομική και διοικητική του ικανότητα ( 1 ) Τεχνική ικανότητα (να υποβληθεί τουλάχιστον επισκόπηση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας για την υλοποίηση του έργου και να δηλωθεί ο αριθμός των μελών του προσωπικού που διαθέτουν την αντίστοιχη τεχνογνωσία, είναι διαθέσιμα εντός του οργανισμού και θα ασχοληθούν με το έργο) maxlength='1750' A.4.2 Νομική ικανότητα (ως ελάχιστη πληροφορία, να δηλωθεί το νομικό καθεστώς του δικαιούχου που του επιτρέπει να αναλάβει την υλοποίηση του έργου, καθώς και η ικανότητά του να αναλαμβάνει νομική δράση, εφόσον απαιτηθεί). < type='s' maxlength='1750' A.4.3 Χρηματοοικονομική ικανότητα (να επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον, η χρηματοοικονομική κατάσταση του φορέα που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου, ώστε να αποδειχθεί ότι είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη ρευστότητα που απαιτείται για την επαρκή χρηματοδότηση του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση και η μελλοντική λειτουργία του, επιπλέον των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του φορέα). maxlength='1750' A.4.4 Διοικητική ικανότητα (ως ελάχιστη πληροφορία, να αναφερθούν τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και/ή παρόμοια έργα που υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία και, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, να αναφερθεί αν λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες τεχνικής συνδρομής να γίνει παραπομπή σε θεσμικές ρυθμίσεις, όπως η ύπαρξη Μονάδας για την Υλοποίηση του Έργου (ΜΥΕ) η οποία είναι ικανή να υλοποιήσει και να λειτουργήσει το έργο και, εάν είναι δυνατόν, να συμπεριληφθεί το προτεινόμενο οργανόγραμμα για την υλοποίηση και τη λειτουργία του έργου). maxlength='1750' Α.5 Παροχή πληροφοριών σχετικά με το σύνολο των συναφών θεσμικών ρυθμίσεων που έχουν προγραμματιστεί και, ενδεχομένως, συμφωνηθεί με τρίτους για την υλοποίηση του έργου και την επιτυχή λειτουργία των εγκαταστάσεων που θα προκύψουν < type='s' maxlength='1750' ( 1 ) Σε περίπτωση έργου ΣΔΙΤ και εφόσον ο ιδιωτικός εταίρος δεν έχει επιλεγεί ακόμη, το παρόν τμήμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ελάχιστα κριτήρια επάρκειας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την προεπιλογή στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, καθώς και αιτιολόγηση των εν λόγω κριτηρίων. Στην αίτηση περιγράφονται επίσης όλες οι ρυθμίσεις που τίθενται σε εφαρμογή για την κατάρτιση, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του έργου ΣΔΙΤ.

14 L 38/ A.5.1 Να δοθούν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της υποδομής μετά την ολοκλήρωση του έργου (δηλ. επωνυμία του φορέα λειτουργίας μέθοδοι επιλογής δημόσια διαχείριση ή σύμβαση παραχώρησης τύπος της σύμβασης κ.λπ.). maxlength='1750' Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ/-ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/-ΤΩΝ, Η ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Β.1 Επιχειρησιακό/-ά πρόγραμμα/-τα και άξονες προτεραιότητας CCI του ΕΠ ΕΠ1 input='s'> ΕΠ1 input='s'> ΕΠ2 input='s'> ΕΠ2 input='s'> Άξονας προτεραιότητας του ΕΠ Άξονας προτεραιότητας του ΕΠ 1 input='s'> Άξονας προτεραιότητας του ΕΠ 1 input='s'> Άξονας προτεραιότητας του ΕΠ 2 input='s'> Άξονας προτεραιότητας του ΕΠ 2 input='s'> B.1.1 Περιλαμβάνεται το έργο στον κατάλογο των μεγάλων έργων του/των επιχειρησιακού/-ών προγράμματος/-των ( 1 ); <type='c' Ναι Όχι Β.2. Κατηγοριοποίηση της δραστηριότητας του έργου ( 2 ) Κωδικός Ποσό Ποσοστό Β.2.1. Κωδικός/-οί για τη/τις διάσταση/-σεις του πεδίου παρέμβασης (Σε περίπτωση που, βάσει αναλογικού υπολογισμού, υπάρχουν πολλά συναφή πεδία παρέμβασης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός κωδικοί) Β.2.2. Κωδικός για τη μορφή της χρηματοδοτικής διάστασης (Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι συναφείς περισσότεροι από ένας κωδικοί να αναφερθούν αναλογικά μερίδια) B.2.3. Κωδικός για την εδαφική διάσταση (Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι συναφείς περισσότεροι από ένας κωδικοί να αναφερθούν αναλογικά μερίδια) input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' ( 1 ) Όπως απαιτείται στο άρθρο 102 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. ( 2 ) Παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΕ L 69 της , σ. 65).

15 L 38/15 Κωδικός Ποσό Ποσοστό B.2.4. Κωδικός για τον μηχανισμό υλοποίησης της εδαφικής διάστασης B.2.5. Κωδικός για τη διάσταση του θεματικού στόχου (Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι συναφείς περισσότεροι από ένας κωδικοί να αναφερθούν αναλογικά μερίδια) B.2.6. Κωδικός για την οικονομική διάσταση (κωδικός NACE ( 1 )) (Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι συναφείς περισσότεροι από ένας κωδικοί να αναφερθούν αναλογικά μερίδια) input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' B.2.7. Κωδικός για τη/τις διάσταση/-σεις της γεωγραφικής θέσης (NUTS III) ( 2 ) (Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι συναφείς περισσότεροι από ένας κωδικοί να αναφερθούν αναλογικά μερίδια) input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' B.2.8. Φύση της επένδυσης ( 3 ) (συμπληρώνεται μόνο για παραγωγικές επενδύσεις) Β.2.9. Σχετικό προϊόν ( 4 ) (συμπληρώνεται μόνο για παραγωγικές επενδύσεις) input='s'> <type='p' input='s'> <type='p' ( 1 ) NACE-Aναθ.2, τετραψήφιος κωδικός: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 393 της , σ. 1). ( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 154 της , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε. Να χρησιμοποιηθεί ο πλέον αναλυτικός και συναφής κωδικός NUTS III. Σε περίπτωση που το έργο αφορά πολλαπλές επιμέρους περιοχές επιπέδου NUTS III, συνιστάται η χρήση των κωδικών NUTS ΙΙΙ ή κωδικών υψηλότερου επιπέδου. ( 3 ) Νέα κατασκευή = 1 επέκταση = 2 μετατροπή/εκσυγχρονισμός = 3 αλλαγή τόπου = 4 δημιουργία μέσω εξαγοράς = 5. ( 4 ) Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ), κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (ΕΕ L 256 της , σ. 1). B.3. B.3.1 Περιγραφή του έργου Να υποβληθούν συνοπτική (κατά μέγιστο 2 σελίδες) περιγραφή του έργου (όπου θα αναφέρεται ο σκοπός του, η υφιστάμενη κατάσταση, τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπιστούν με αυτό, οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν κ.λπ.), χάρτης στον οποίο θα προσδιορίζεται η περιοχή του έργου ( 1 ), δεδομένα από γεωαναφορά ( 2 ) και τα κυριότερα στοιχεία του έργου με τις αντίστοιχες επιμέρους εκτιμήσεις του συνολικού κόστους (χωρίς κατανομή του κόστους ανά δραστηριότητα). Στην περίπτωση παραγωγικών επενδύσεων, πρέπει να υποβληθεί επίσης αναλυτική τεχνική περιγραφή, στην οποία θα περιλαμβάνονται: το σχετικό έργο με διευκρίνιση των βασικών χαρακτηριστικών του, η έδρα, οι κύριες δραστηριότητες και τα κυριότερα στοιχεία της χρηματοοικονομικής δομής της επιχείρησης, οι βασικές πτυχές της επένδυσης, η περιγραφή της τεχνολογίας και του εξοπλισμού παραγωγής, καθώς και η περιγραφή των προϊόντων. maxlength='7000' ( 1 ) Σε περίπτωση ΣΔΙΤ όπου ο ιδιωτικός εταίρος δεν έχει επιλεγεί ακόμη και είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της γεωγραφικής θέσης, ο αιτών δεν υποχρεούται να υποβάλει τον χάρτη στον οποίο προσδιορίζεται η περιοχή του έργου. ( 2 ) Να υποβληθούν στο προσάρτημα 5 τα δεδομένα γεωαναφοράς σε διανυσματική μορφή που θα περιέχει κατά περίπτωση πολύγωνα, γραμμές και/ ή σημεία, για την αποτύπωση του έργου κατά προτίμηση σε μορφή αρχείου σχήματος (shapefile format).

16 L 38/ B.3.2 Συνιστά το παρόν έργο στάδιο ενός μεγάλου έργου ( 1 ); <type='c' Ναι Όχι B.3.3 Εάν το έργο αποτελεί επιμέρους στάδιο ευρύτερου έργου, να υποβληθεί συνοπτική περιγραφή των προτεινόμενων σταδίων υλοποίησης και να εξηγηθεί πώς τα στάδια αυτά θεωρούνται ανεξάρτητα από τεχνική και οικονομική άποψη. Να διευκρινιστούν τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαίρεση του έργου σε στάδια. Να αναφερθεί το μέρος (ποσοστό) του συνολικού έργου που καλύπτει το παρόν στάδιο. Εάν το έργο συγχρηματοδοτείται από περισσότερα του ενός επιχειρησιακά προγράμματα, να αναφερθούν τα τμήματα τα οποία εμπίπτουν σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και η κατ' αναλογία χρηματοδότησή τους. maxlength='3500' B.3.4 Έχει ήδη εγκρίνει η Επιτροπή κάποιο τμήμα του εν λόγω μεγάλου έργου; <type='c' input=m> Ναι Όχι Εάν ναι, να αναγραφεί ο αριθμός CCI του εγκριθέντος μεγάλου έργου. < type='s' input='s'> Εάν το παρόν έργο αποτελεί τμήμα μεγάλου έργου που διαιρείται σε στάδια και το πρώτο στάδιο εκτελέστηκε κατά την περίοδο , να περιγραφούν οι υλικοί και οικονομικοί στόχοι του προηγούμενου σταδίου, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής της υλοποίησης του πρώτου σταδίου, και να επιβεβαιωθεί ότι είναι ή θα είναι έτοιμο προς χρήση για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. maxlength='10500' B.3.5 Το έργο αποτελεί μέρος ενός διευρωπαϊκού δικτύου το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας σε επίπεδο Ένωσης; <type='c' Ναι Όχι Εάν ναι, να υποβληθούν αναλυτικά στοιχεία και να γίνει παραπομπή στη συναφή νομοθεσία της ΕΕ ( 2 ). maxlength='1750' B.3.6 Στην περίπτωση των παραγωγικών επενδύσεων, η παρούσα επένδυση: i) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ); <type='c' Ναι Όχι ( 1 ) Το μεγάλο έργο ξεκίνησε κατά την περίοδο προγραμματισμού , ένα ή περισσότερα στάδια του έργου ολοκληρώθηκαν εντός της εν λόγω περιόδου προγραμματισμού και το παρόν έργο αποτελεί στάδιο το οποίο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί κατά την περίοδο προγραμματισμού , ή το μεγάλο έργο ξεκίνησε κατά την περίοδο προγραμματισμού και το παρόν έργο αποτελεί στάδιο που θα ολοκληρωθεί, ενώ το επόμενο στάδιο θα ολοκληρωθεί στην τρέχουσα ή στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. ( 2 ) Για την ενέργεια: ορίζεται το έργο ως έργο κοινού ενδιαφέροντος βάσει του κανονισμού αριθ. 347/2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009; Για τις μεταφορές: εμπίπτει το έργο στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ; ( 3 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347 της , σ. 289).

17 L 38/17 Εάν ναι, να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλει στη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης (ιδίως για τους νέους). maxlength='1750' ii) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013; <type='c' Ναι Όχι Εάν ναι, να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλει στις επενδυτικές προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 5 σημεία 1 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και, εάν η λόγω επένδυση περιλαμβάνει συνεργασία μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και ΜΜΕ, ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλει στις επενδυτικές προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 5 σημείο 2 του ίδιου κανονισμού. < type='s' maxlength='1750' Β.4. B.4.1 Οι στόχοι του έργου και η συνέπειά του προς τους συναφείς άξονες προτεραιότητας του/των επιχειρησιακού/-ών προγράμματος/-των, η προσδοκώμενη συμβολή του στην εκπλήρωση των ειδικών στόχων και των αποτελεσμάτων αυτών των αξόνων προτεραιότητας και η προσδοκώμενη συμβολή του στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής που καλύπτεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του έργου; Να παρατεθούν στην παρούσα ενότητα και να επεξηγηθούν εν συντομία. maxlength='1750' B.4.2 Να παρατεθούν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη συνέπεια του έργου προς τους συναφείς άξονες προτεραιότητας του/των επιχειρησιακού/-ών προγράμματος/-των και η προσδοκώμενη συμβολή του στην επίτευξη των δεικτών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των ειδικών στόχων των εν λόγω αξόνων προτεραιότητας. < type='s' maxlength='1750' B.4.3 Να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο το έργο θα συμβάλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής που καλύπτεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα. < type='s' maxlength='1750' B.4.4 Να επεξηγηθούν τα μέτρα που σχεδίασε/έλαβε ο δικαιούχος για να εξασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση της υποδομής στο στάδιο της λειτουργίας. maxlength='1750' Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ Γ.1. Να συμπληρωθεί ο κατωτέρω πίνακας, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: (1) Το μη επιλέξιμο κόστος περιλαμβάνει i) τις δαπάνες εκτός της περιόδου επιλεξιμότητας, ii) τις μη επιλέξιμες δαπάνες βάσει των εφαρμοστέων ενωσιακών και εθνικών κανόνων, iii) άλλες δαπάνες που δεν υποβάλλονται για συγχρηματοδότηση. Σημ.: Η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η ημερομηνία υποβολής του επιχειρησιακού προγράμματος στην Επιτροπή ή η 1η Ιανουαρίου 2014, εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη ( 1 ). (2) Τα απρόβλεπτα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10 % του συνολικού κόστους χωρίς τα απρόβλεπτα. Οι εν λόγω απρόβλεπτες δαπάνες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό επιλέξιμο κόστος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της προγραμματισμένης συνεισφοράς των ταμείων. (3) Κατά περίπτωση, μπορεί να περιλαμβάνεται αναπροσαρμογή των τιμών για την κάλυψη του αναμενόμενου πληθωρισμού, όταν το επιλέξιμο κόστος εκφράζεται σε σταθερές τιμές. (4) Ο ανακτήσιμος ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος. Σε περίπτωση που ο ΦΠΑ θεωρείται επιλέξιμος, να αναφερθούν οι σχετικοί λόγοι. ( 1 ) Εκτός εάν πρέπει να εφαρμοστούν ειδικοί κανόνες για το έργο, π.χ. κρατικές ενισχύσεις.

18 L 38/ (5) Το συνολικό κόστος πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που προκύπτουν για το έργο, από τον σχεδιασμό έως την επίβλεψη, και πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το αν είναι ανακτήσιμος ή όχι. (6) Η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης για ποσό που υπερβαίνει το 10 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για την οικεία πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να επιτραπεί υψηλότερο ποσοστό για έργα που αφορούν τη διατήρηση του περιβάλλοντος. (7) Συνολικό επιλέξιμο κόστος πριν να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Ευρώ Συνολικό κόστος (A) Μη επιλέξιμο κόστος ( 1 ) (B) Επιλέξιμο κόστος (Γ) = (A) (B) Ποσοστό του συνολικού επιλέξιμου κόστους Εισαγωγή Εισαγωγή Υπολογισμός Υπολογισμός 1 Δαπάνες προγραμματισμού/ σχεδιασμού <type='p' 2 Αγορά γης ( 6 ) <type='p' 3 Κτίρια και κατασκευές <type='p' 4 Εγκαταστάσεις και μηχανήματα ή εξοπλισμός <type='p' 5 Απρόβλεπτα ( 2 ) <type='p' 6 Αναπροσαρμογές τιμών (κατά περίπτωση) ( 3 ) <type='p' 7 Δημοσιότητα <type='p' 8 Επίβλεψη κατά την εκτέλεση της κατασκευής <type='p' 9 Τεχνική συνδρομή <type='p' 10 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ <type='p' 11 (ΦΠΑ ( 4 )) <type='p' 12 ΣΥΝΟΛΟ ( 5 ) ( 7 ) <type='p' Να σημειωθεί η συναλλαγματική ισοτιμία και το στοιχείο αναφοράς (κατά περίπτωση). maxlength='875' Να υποβληθούν κατωτέρω τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τα προαναφερόμενα στοιχεία (π.χ. δεν αναμένονται απρόβλεπτες δαπάνες, επιλέξιμος ΦΠΑ). maxlength='1750'

19 L 38/19 Γ.2. Εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων Θεωρείτε ότι το παρόν έργο συνεπάγεται τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης; <type='c' Ναι Όχι Εάν ναι, να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας ( 1 ): Ποσό ενίσχυσης (σε ευρώ) σε ΑΙΕ ( 1 ) Συνολικό ποσό επιλέξιμου κόστους (σε ευρώ) ( 2 ) Ένταση ενίσχυσης (σε %) Αριθμός κρατικής ενίσχυσης/αριθμός καταχώρισης ενίσχυσης υπό απαλλαγή κατά κατηγορία Εγκριθέν καθεστώς ενισχύσεων ή εγκριθείσα μεμονωμένη ενίσχυση <type='p' Ενίσχυση που εμπίπτει σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία <type='p' Ενίσχυση σύμφωνα με την απόφαση για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) ( 3 ) ή τον κανονισμό για τις δημόσιες χερσαίες επιβατικές μεταφορές ( 4 ) <type='p' Συνολικό ποσό χορηγούμενης ενίσχυσης Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου Άνευ αντικειμένου ( 1 ) Ως «ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης» (ΑΙΕ) νοείται η προεξοφλημένη αξία της ενίσχυσης εκφραζόμενη ως ποσοστό προεξοφλημένης αξίας του επιλέξιμου κόστους, όπως υπολογίζεται τη στιγμή της χορήγησης της ενίσχυσης βάσει του επιτοκίου αναφοράς που ισχύει τη δεδομένη ημερομηνία. ( 2 ) Οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων περιλαμβάνουν διατάξεις για το επιλέξιμο κόστος. Σε αυτή τη στήλη τα κράτη μέλη θα πρέπει να δηλώσουν το συνολικό ποσό του επιλέξιμου κόστους με βάση τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που έχουν εφαρμοστεί. ( 3 ) Απόφαση 2012/21/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΕΕ L 7 της , σ. 3). ( 4 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της , σ. 1). Εάν όχι, να παρατεθεί αναλυτικά το σκεπτικό βάσει του οποίου θεωρείται ότι το έργο δεν συνεπάγεται τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ( 2 ). Να παρασχεθεί η εν λόγω πληροφόρηση για όλες τις ομάδες των δυνητικών αποδεκτών κρατικών ενισχύσεων, π.χ. εάν πρόκειται για υποδομές, για τον ιδιοκτήτη, τους κατασκευαστές, τον φορέα λειτουργίας και τους χρήστες της υποδομής. Κατά περίπτωση, να αναφερθεί αν ο λόγος για τον οποίον θεωρείτε ότι το έργο δεν συνεπάγεται τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης είναι ότι i) το έργο δεν αφορά οικονομική δραστηριότητα (περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Δημοσίου) ή ότι ii) ο/οι δικαιούχος/-οι της ενίσχυσης κατέχουν το νόμιμο μονοπώλιο των σχετικών δραστηριοτήτων και δεν δραστηριοποιούνται σε άλλον απελευθερωμένο τομέα (ή θα τηρούνται χωριστοί λογαριασμοί σε περίπτωση που ο/οι δικαιούχος/-οι δραστηριοποιούνται σε επιπλέον τομείς). < type='s' maxlength='3500' Γ.3. Υπολογισμός του συνολικού επιλέξιμου κόστους Το ποσό του συνολικού επιλέξιμου κόστους, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, θα πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να εξακριβώνεται αν το έργο έχει φτάσει το κατώφλι ενός μεγάλου έργου, σύμφωνα με το άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. ( 1 ) Η παρούσα αίτηση δεν αντικαθιστά την κοινοποίηση στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Η έκδοση θετικής απόφασης από την Επιτροπή για το μεγάλο έργο βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 δεν συνιστά έγκριση κρατικής ενίσχυσης. ( 2 ) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρείχαν στα κράτη μέλη καθοδήγηση για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης των περιπτώσεων όπου οι επενδύσεις σε υποδομές συνεπάγονταν τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προετοίμασαν αναλυτικά δίκτυα. Επί του παρόντος, προετοιμάζεται ανακοίνωση σχετικά με την έννοια της ενίσχυσης. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα αναλυτικά δίκτυα ή άλλες μεθόδους για να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η στήριξη δεν συνεπάγεται τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης.

20 L 38/ Να επιλεγεί η σχετική επιλογή και να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες. Για πράξεις που δεν παράγουν έσοδα, να επιλεγεί η μέθοδος που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και να οριστεί η κατ' αναλογία εφαρμογή των μειωμένων (προεξοφλούμενων) καθαρών εσόδων στο 100 %. Μέθοδος υπολογισμού των δυνητικών καθαρών εσόδων Υπολογισμός των μειωμένων καθαρών εσόδων Μέθοδος κατ' αποκοπή ποσοστού Μέθοδος μειωμένου ποσοστού συγχρηματοδότησης Η μέθοδος που χρησιμοποιείται κατ' επιλογή της διαχειριστικής αρχής για τον αντίστοιχο τομέα, υποτομέα ή είδος πράξης ( 1 ) (Επιλέγεται μόνο ένα τετραγωνίδιο) <type='c' <type='c' <type='c' ( 1 ) Όπως απαιτείται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Υπολογισμός των μειωμένων καθαρών εσόδων [άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Αξία 1. Συνολικό επιλέξιμο κόστος πριν να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (σε ευρώ, μη προεξοφλημένο) [Τμήμα Γ.1.12(Γ)] 2. Κατ' αναλογία εφαρμογή των μειωμένων καθαρών εσόδων (%) (κατά περίπτωση) = (Ε.1.2.9) 3. Συνολικό επιλέξιμο κόστος λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (σε ευρώ, μη προεξοφλημένο) = (1) * (2) Η μέγιστη δημόσια συνεισφορά πρέπει να συνάδει με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και με το ποσό της συνολικής χορηγούμενης ενίσχυσης που αναφέρεται ανωτέρω (κατά περίπτωση) Μέθοδος κατ' αποκοπή ποσοστού ή μέθοδος μειωμένου ποσοστού συγχρηματοδότησης [άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχείο α) και άρθρο 61 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] Αξία 1. Συνολικό επιλέξιμο κόστος πριν να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (σε ευρώ, μη προεξοφλημένο) [Τμήμα Γ.1.12(Γ)] 2. Κατ' αποκοπή ποσοστό των καθαρών εσόδων, όπως ορίζεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ή σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (FR) (%) 3. Συνολικό επιλέξιμο κόστος λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (σε ευρώ, μη προεξοφλημένο) = (1) (1 FR) (*) Η μέγιστη δημόσια συνεισφορά πρέπει να συνάδει με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και με το ποσό της συνολικής χορηγούμενης ενίσχυσης που αναφέρεται ανωτέρω (κατά περίπτωση) (*) Στην περίπτωση της μεθόδου μειωμένου ποσοστού συγχρηματοδότησης, ο τύπος αυτός δεν εφαρμόζεται (το κατ' αποκοπή ποσοστό αντικατοπτρίζεται στο ποσοστό συγχρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας, με αποτέλεσμα τη μείωση της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ/ΤΣ) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος είναι ίσο με το ποσό που αναφέρεται στο σημείο (1)

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/14 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/296 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2015 για τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 26 και 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

L 189/112 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.6.2014

L 189/112 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.6.2014 L 189/112 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.6.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 658/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Μάθημα: ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Τάξη : Α Ημερομηνία: Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009 Ώρα: 07:45 09:45 ΒΑΘΜΟΣ Αριθμητικώς:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 218(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ NOMO. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 218(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ NOMO. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 218(Ι)/2012 218(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ NOMO Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4133, 13/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4133, 13/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. (α) Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης και βελτίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ.22. «Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία για φυσικά πρόσωπα, πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, που θέλουν να επενδύσουν σε αγροτουρισμό, βιοτεχνίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Κωνσταντινουπόλεως 8 66100 Δράμα ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ «ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Αθήνα, 01-10-2015 Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Αρ. Πρωτ.: 105441 Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009

www.aoth.edu.gr / Απαντήσεις πανελληνίων εξετάσεων Επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) 2009 A ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α Β Γ Δ ε Σωστό ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Σελίδα 115, ενότητα 3, Κεφάλαιο 6 ο Σωστό Σελίδα 154, ενότητα 4, μπλε κουτί, Κεφάλαιο 8 ο Λάθος ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ, Κεφάλαιο 11 ο Λάθος Σελίδα 183, ενότητα 4, 2 η παράγραφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(6) Μόνο οι τροποποιήσεις που συνεπάγονται σημαντικές. (7) Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και τακτικής παρακολούθησης,

(6) Μόνο οι τροποποιήσεις που συνεπάγονται σημαντικές. (7) Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και τακτικής παρακολούθησης, 23.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 368/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 186(Ι)/2014 186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 142, 1.6.2012, σ.1 Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/45/EE ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2010 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΘΗΝΑ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙ/ΤΑΣ Δημοσιογραφίας: Συντάκτες & Ρεπορτερς.

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙ/ΤΑΣ Δημοσιογραφίας: Συντάκτες & Ρεπορτερς. Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0083 EL 30.12.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2001L0083 EL 16.11.2012 011.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΥ Σύμβουλος ΔΣ/ΔΣΑ Μέλος ΕΔΕΚΑ Μέλος Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων «Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ν. e-θέμις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 04/04/2006 Α.Π. 14873/395 ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Δικαιώματα-υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές». Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27-09-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Θ.Σ. Δ.Ε.Π. Δ.ΕΚ.Ν. Δ.Λ.Υ. Αριθ.Πρωτ.: 3332.12/10/13 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ'

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020 9 ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020 Πώληση αγροτικής γης σημαίνει μεταβίβαση δικαιωμάτων ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΔΙΠΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει,

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, ΠΟΛ.1039/26-1-2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδο-ομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0951 EL 09.11.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 951/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Ιουνίου 2006 για καθορισμό λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 24.11.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 307/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Νοεμβρίου 2003 για τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος «Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα» ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα