Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, (Ι)/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, (Ι)/2012 Αρ. 4366, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:L199, , σ.1. Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.2137/85 του Συμβουλίου της 25 ης Ιουλίου 1985, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ), Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμος του Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο «αξιωματούχος» σημαίνει το Διευθυντή του ΕΟΟΣ και κάθε άλλο εγγράφως εξουσιοδοτημένο από Διευθυντή του ΕΟΟΣ πρόσωπο, το οποίο ανέλαβε γραπτώς την εκτέλεση της παρεχόμενης εξουσίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου η θέση και τα καθήκοντα προβλέπονται ρητά από τη σύμβαση ΕΟΟΣ «ειδικό μητρώο καταστημάτων ΕΟΟΣ» σημαίνει το μητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου «ΕΟΟΣ» ή «Όμιλος» σημαίνει Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού που συνιστάται σύμφωνα με τους όρους, τη διαδικασία και τα αποτελέσματα που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.2137/85 και ο οποίος υπόκειται περαιτέρω, όταν πρόκειται για

2 2 ΕΟΟΣ που έχει ή μεταφέρει την έδρα του στην Κυπριακή Δημοκρατία ή που ιδρύει κατάστημα στην Κυπριακή Δημοκρατία, στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή και Διαταγμάτων Κεφ του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2010 «έφορος» σημαίνει τον έφορο εταιρειών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες και για να εκτελεί όλα ή οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του εφόρου εταιρειών

3 3 88(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:L199, , σ.1. «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985 του Συμβουλίου της 25 ης Ιουλίου 1985, σχετικά με την Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτος συμβαλλόμενο μέρος του ΕΟΧ «κράτος συμβαλλόμενο μέρος του Ε.Ο.Χ.» σημαίνει κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2 α Μαΐου 1992 και η οποία κυρώθηκε με τον περί της Συμφωνίας Συμμετοχής της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Τελικής Πράξης (Κυρωτικό) Νόμο του 2004 «Μητρώο ΕΟΟΣ» σημαίνει το μητρώο που τηρείται από τον Έφορο σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και

4 4 Τουρισμού. (2) Όροι οι οποίοι δεν ορίζονται στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85. Σύσταση ΕΟΟΣ. 3.-(1) Για τους σκοπούς της εγγραφής ΕΟΟΣ με έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα πρόσωπα που προτίθενται να συστήσουν τον ΕΟΟΣ παραδίδουν στον έφορο τη σύμβαση σύστασης του ΕΟΟΣ: Νοείται ότι, σε περίπτωση που η σύμβαση σύστασης του ΕΟΟΣ δεν είναι συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα, παραδίδεται στον έφορο επικυρωμένη μετάφραση της εν λόγω σύμβασης στην ελληνική γλώσσα. Παράρτημα Ι. (2) Μαζί με τη σύμβαση παραδίδεται το έντυπο εγγραφής με αριθμό ΕΟΟΣ 1, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο περιέχει δήλωση σχετικά με τα ονόματα και τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου. Παράρτημα Ι. (3) Ο έφορος δεν εγγράφει οποιονδήποτε ΕΟΟΣ στο Μητρώο ΕΟΟΣ, εκτός εάν πεισθεί ότι όλες οι απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή και διαταγμάτων σχετικά με την εγγραφή έχουν τηρηθεί, αλλά δύναται να δεχθεί τη δήλωση που υποβάλλεται σύμφωνα με το έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 1, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, ως επαρκή απόδειξη της συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις. (4) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), ο έφορος καταχωρεί στο Μητρώο ΕΟΟΣ τη σύμβαση σύστασης του ΕΟΟΣ, καθώς και την επικυρωμένη μετάφρασή της, και εγγράφει τον ΕΟΟΣ. (5) Με την εγγραφή του ΕΟΟΣ στο Μητρώο ΕΟΟΣ, ο έφορος εκδίδει

5 5 Παράρτημα Ι. πιστοποιητικό εγγραφής ΕΟΟΣ, σύμφωνα με το δείγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο ΕΟΟΣ έχει εγγραφεί από την ημερομηνία εγγραφής που αναφέρεται στο πιστοποιητικό. (6) Το αναφερόμενο στο εδάφιο (5) πιστοποιητικό δύναται να υπογράφεται από τον έφορο ή να επικυρώνεται με την επίσημη σφραγίδα του. (7) Το πιστοποιητικό εγγραφής ΕΟΟΣ που εκδίδεται από τον έφορο συνιστά πειστική απόδειξη ότι οι απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή και διαταγμάτων σχετικά με την εγγραφή του ΕΟΟΣ έχουν τηρηθεί και ότι ο ΕΟΟΣ είναι δεόντως εγγεγραμμένος. (8) Από την ημερομηνία εγγραφής του ΕΟΟΣ, η οποία αναγράφεται στο πιστοποιητικό εγγραφής ΕΟΟΣ που εκδίδεται από τον έφορο, ο ΕΟΟΣ αποκτά νομική προσωπικότητα και, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, φέρει το όνομα το οποίο δηλώνεται στη σύμβαση σύστασής του, το οποίο και καταγράφεται στο πιστοποιητικό εγγραφής. Ανεπιθύμητα ονόματα. 4.-(1) ΕΟΟΣ δεν εγγράφεται στην Κυπριακή Δημοκρατία με όνομα το οποίο περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λέξεις ή εκφράσεις ή συντμήσεις αυτών: (α) «περιορισμένη», (β) «απεριόριστη», (γ) «συνεταιρισμός», (δ) «ανώνυμη εταιρεία», (ε) «ίδρυμα», (στ) «σωματείο» ή (η) οποιαδήποτε άλλη λέξη, η οποία απαγορεύεται κατά την εγγραφή εταιρειών από τον έφορο ή την εγγραφή της

6 6 οποίας ο έφορος κρίνει ανεπιθύμητη. Παράρτημα ΙΙ. (2) Για να καθοριστεί εάν ένα όνομα είναι το ίδιο με ένα άλλο, δεν λαμβάνονται υπ όψιν οι λέξεις «Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού» ή τα αρχικά «ΕΟΟΣ» ή οι εξουσιοδοτημένες ισοδύναμες αυτών στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τα ελληνικά, ως αυτές καθορίζονται από το Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Νόμου. Αλλαγή ονόματος. Παράρτημα Ι. 5.-(1) Κάθε ΕΟΟΣ δύναται να αλλάξει το όνομά του, εφόσον παραδώσει αίτηση για αλλαγή ονόματος ΕΟΟΣ στον έφορο, σύμφωνα με το δείγμα του εντύπου αίτησης με αριθμό ΕΟΟΣ 4 που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι. (2) Εφόσον ο έφορος εγκρίνει το νέο όνομα του ΕΟΟΣ, ο έφορος καταχωρεί το νέο όνομα στο Μητρώο ΕΟΟΣ στο χώρο του πρώην ονόματός του και εκδίδει τροποποιημένο πιστοποιητικό εγγραφής. (3) Η αλλαγή του ονόματος έχει ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης του τροποποιημένου πιστοποιητικού. Σκοπός του ΕΟΟΣ. 6.-(1) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών διατάξεων του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.2137/85, ΕΟΟΣ που είναι εγγεγραμμένος με έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν δύναται - (α) να χρησιμοποιείται από μία εταιρεία για τη χορήγηση δανείων σε διοικητικό στέλεχος εταιρείας ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο συνδεδεμένο με αυτό, όταν παρόμοια δάνεια υπόκεινται σε περιορισμούς ή έλεγχο βάσει του περί Εταιρειών Νόμου (β) να χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου μεταξύ εταιρείας και διοικητικού στελέχους ή οποιουδήποτε προσώπου συνδεδεμένου με αυτό, παρά μόνο εφόσον το επιτρέπει ο περί Εταιρειών Νόμος.

7 7 (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου- (α) ο όρος «δάνειο» περιλαμβάνει οποιαδήποτε συναλλαγή με ανάλογο αποτέλεσμα, και, (β) ο όρος «περιουσιακό στοιχείο» περιλαμβάνει κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Μέλη Ομίλου. 7.-(1) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, ΕΟΟΣ που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ΕΟΟΣ δύναται να έχει απεριόριστο αριθμό μελών. (2) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του, να απαγορεύει ή να περιορίζει για λόγους που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον, τη συμμετοχή ορισμένων κατηγοριών φυσικών προσώπων, εταιρειών ή άλλων νομικών οντοτήτων σε κάθε Όμιλο. Ευθύνες και αρμοδιότητες του εφόρου αναφορικά με την τήρηση μητρώων και τη δημοσίευση πράξεων ή/και στοιχείων. 8.-(1) Για σκοπούς συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, ο Έφορος τηρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου- (α) Μητρώο ΕΟΟΣ, στο οποίο εγγράφει τους ΕΟΟΣ που έχουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και (β) ειδικό μητρώο καταστημάτων ΕΟΟΣ, στο οποίο εγγράφει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου, τα καταστήματα που ιδρύονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από ΕΟΟΣ, οι οποίοι δεν έχουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία. (2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου, ο έφορος εξασφαλίζει αναφορικά με κάθε Όμιλο την καταχώρηση των, κατά το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, πράξεων και στοιχείων στο οικείο επίσημο μητρώο κατά τα διαλαμβανόμενα

8 8 στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1). (3) Ο έφορος εξασφαλίζει τη δημοσίευση αναφορικά με κάθε Όμιλο των, κατά το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, πράξεων και στοιχείων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η δημοσίευση πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό, την ημερομηνία και τον τόπο της εγγραφής του Ομίλου στο οικείο μητρώο, καθώς και την ημερομηνία και τον τόπο της δημοσίευσης. (4) Ο έφορος διαβιβάζει στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985 εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση των σχετικών εγγράφων και στοιχείων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. (5) Ο έφορος μεριμνά, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να λαμβάνει γνώση στο Μητρώο ΕΟΟΣ ή στο ειδικό μητρώο καταστημάτων ΕΟΟΣ, των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (2), καθώς, και να λαμβάνει, πλήρες αντίγραφο ή απόσπασμα αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του παρόντος Νόμου. Αντιταξιμότητα έναντι τρίτων. 9.-(1) ΕΟΟΣ δύναται να αντιτάσσει κατά των τρίτων όλες τις πράξεις και όλα τα στοιχεία που κατ επιταγήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου παραδίδονται από τον ΕΟΟΣ στον έφορο και καταχωρούνται στο σχετικό μητρώο, μόνο μετά τη ρυθμιζόμενη από το άρθρο 8 δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν ο ΕΟΟΣ αποδείξει ότι οι εν λόγω τρίτοι ήσαν γνώστες των καταχωρηθεισών πράξεων ή καταχωρηθέντων στοιχείων: Νοείται ότι, για τις ενέργειες που συντελούνται πριν από τη δέκατη έκτη ημέρα μετά τη δημοσίευση, οι εν λόγω πράξεις και τα εν λόγω στοιχεία δεν αντιτάσσονται κατά τρίτων οι οποίοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να είναι σε γνώση τους αυτές οι καταχωρηθείσες

9 9 πράξεις ή τα καταχωρηθέντα στοιχεία. (2) Εάν έχουν γίνει πράξεις επ' ονόματι ενός ΕΟΟΣ που δεν έχει ακόμα εγγραφεί στο Μητρώο ΕΟΟΣ και εάν ο Όμιλος αυτός δεν αναλαμβάνει μετά την εγγραφή του τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές, ευθύνονται αλληλεγγύως και απεριορίστως τα φυσικά πρόσωπα, οι εταιρείες ή οι άλλες νομικές οντότητες που τις διενήργησαν επ ονόματι του ΕΟΟΣ. Μεταφορά έδρας ΕΟΟΣ εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας και εγγραφή ΕΟΟΣ που μεταφέρει την έδρα του εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 10.-(1) Όταν υπάρχει πρόθεση μεταφοράς της έδρας ΕΟΟΣ που είναι εγγεγραμμένος στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος και εφόσον η μεταφορά αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του εφαρμοστέου δικαίου που διέπει τη σύμβαση σύστασης του ΕΟΟΣ, δυνάμει του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, ο ΕΟΟΣ παραδίδει στον έφορο ειδοποίηση πρότασης για μεταφορά της έδρας του, η οποία καταχωρείται από τον έφορο στο Μητρώο ΕΟΟΣ. Παράρτημα Ι. (2) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδοποίηση πρότασης για μεταφορά έδρας υποβάλλεται σύμφωνα με το έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 4, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, μαζί με απόδειξη και αντίτυπα δύο δημοσιεύσεων της εν λόγω ειδοποίησης σε δύο εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. (3) Οποιαδήποτε αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία δύναται, μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αντιταχθεί στην πρόταση μεταφοράς έδρας εκτός της Δημοκρατίας, υποβάλλοντας στον έφορο σχετική ειδοποίηση ένστασης εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία της αναφερόμενης στο εδάφιο (2) δημοσίευσης της ειδοποίησης πρότασης για μεταφορά έδρας. (4) Εφόσον ληφθεί από τον έφορο εμπρόθεσμη ειδοποίηση ένστασης

10 10 στην αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδοποίηση πρότασης για μεταφορά της έδρας ΕΟΟΣ και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 14, παράγραφοι 1 μέχρι 3, του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, η πρόταση για μεταφορά της έδρας δεν δύναται να παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα. (5) Ο επηρεαζόμενος ΕΟΟΣ δύναται να προσφύγει σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου κατά της απόφασης οποιασδήποτε αρμόδιας Κυπριακής αρχής να αντιταχθεί στη μεταφορά της έδρας του που αναφέρεται στο εδάφιο (1). Παράρτημα Ι. (6) Στην περίπτωση ενός ΕΟΟΣ που έχει δημοσιεύσει ειδοποίηση πρότασης για τη μεταφορά της έδρας του στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 και νοουμένου ότι δεν έχει υπάρξει ειδοποίηση από αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είχε προηγουμένως την έδρα του ότι αντιτίθεται στην προτιθέμενη μεταφορά έδρας, ο έφορος εγγράφει τον ΕΟΟΣ με τη νέα επίσημη διεύθυνσή του, εφόσον παραλάβει από τον ΕΟΟΣ το έντυπο εγγραφής με αριθμό ΕΟΟΣ 1, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο συνοδεύεται από (α) τεκμήρια δημοσίευσης της ειδοποίησης πρότασης μεταφοράς της έδρας του στην Κυπριακή Δημοκρατία, και (β) δήλωση ότι καμία αρμόδια αρχή δεν έχει αντιταχθεί στην ειδοποίηση πρότασης μεταφοράς της έδρας του στην Κυπριακή Δημοκρατία. Παράρτημα Ι. (7) Κάθε ανακοίνωση ή επίδοση δύναται να απευθύνεται σε ΕΟΟΣ στην επίσημη διεύθυνσή του, όπως αυτή αναφέρεται στο καταχωρηθέν έντυπο ΕΟΟΣ 1, κατά το δείγμα του Παραρτήματος Ι, ή

11 11 Παράρτημα Ι. σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή στην κατάσταση της εν λόγω διεύθυνσης, σε κάθε νέα επίσημη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο ΕΟΟΣ 4 του Παραρτήματος Ι. Ακυρότητα Ομίλου. 11.-(1) Καμία διάταξη που προβλέπει την ακυρότητα εγγεγραμμένου ΕΟΟΣ δεν είναι εφαρμόσιμη, παρά μόνο εάν η ακυρότητα διαπιστωθεί ή απαγγελθεί με δικαστική απόφαση: Νοείται ότι, όταν είναι δυνατή η διευθέτηση της κατάστασης του Oμίλου, το Δικαστήριο που επιλαμβάνεται πρέπει να τάξει προθεσμία για τη διευθέτηση αυτή. (2) Η ακυρότητα του Oμίλου συνεπάγεται την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο. (3) Η απόφαση που διαπιστώνει ή απαγγέλλει την ακυρότητα του Ομίλου αντιτάσσεται έναντι των τρίτων κατά τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 9. Η εν λόγω απόφαση δεν θίγει καθ' εαυτή το κύρος των υποχρεώσεων που βαρύνουν είτε τον Όμιλο είτε άλλους αξιωματούχους αυτού και έχουν δημιουργηθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση μπορεί ν' αντιταχθεί έναντι των τρίτων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (2). Διεύθυνση Ομίλου και ανακοίνωση Διευθυντών. 12.-(1) Τη διεύθυνση του Ομίλου δύνανται να ασκούν ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, που διορίζονται με την ίδια τη σύμβαση σύστασης του Ομίλου ή με απόφαση των μελών του, ως διευθυντές: Νοείται ότι, δεν επιτρέπεται να είναι διευθυντές του Ομίλου πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σε αυτά δίκαιο ή σύμφωνα με το ισχύον στην Κυπριακή Δημοκρατία δίκαιο ή ύστερα από δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί σε κράτος μέλος, δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στο διοικητικό

12 12 όργανο ή στο όργανο διεύθυνσης μιας εταιρείας ή δεν δικαιούνται να είναι διαχειριστές μιας επιχείρησης ή δεν δικαιούνται να ενεργούν υπό την ιδιότητα διαχειριστή ή διευθυντή ΕΟΟΣ: Νοείται, περαιτέρω, ότι, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται να είναι διευθυντές Ομίλων πρόσωπα που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 180 του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, περιορίζονται από το να διαχειρίζονται εταιρείες. Παράρτημα Ι. (2) Νομικό πρόσωπο δύναται να είναι διευθυντής εγγεγραμμένου ΕΟΟΣ εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω νομικό πρόσωπο ορίζει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα να το εκπροσωπούν και καταχωρεί στον έφορο ανακοίνωση των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (4) κάθε τέτοιου φυσικού προσώπου, σύμφωνα με το έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 3, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, ως εάν να ήταν το ίδιο αυτό πρόσωπο διευθυντής: Νοείται ότι, οι εν λόγω εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι υπέχουν την ίδια ευθύνη ως εάν να ήταν οι ίδιοι διευθυντές του Ομίλου και οι περιορισμοί που προβλέπονται το εδάφιο (1) ισχύουν και για τους αντιπροσώπους αυτούς. (3) Οι προϋποθέσεις διορισμού και ανάκλησης του ή των διευθυντών, καθώς και οι εξουσίες τους, ορίζονται στη σύμβαση σύστασης του Ομίλου ή, εάν η σύμβαση δεν περιέχει σχετική ρύθμιση, καθορίζονται με ομόφωνη απόφαση των μελών του Ομίλου. Παράρτημα Ι. (4) Κάθε ΕΟΟΣ που είναι εγγεγραμμένος στην Κυπριακή Δημοκρατία παραδίδει στον έφορο ανακοίνωση του διορισμού των Διευθυντών του, σύμφωνα με το έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 3, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, η οποία περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία

13 13 για κάθε Διευθυντή: (α) (β) προκειμένου περί νομικού προσώπου, το όνομά του και τον τόπο εγγραφής του ή την κύρια έδρα των εργασιών του και όταν το νομικό αυτό πρόσωπο εκπροσωπείται από φυσικό πρόσωπο (i) το πλήρες όνομα του εν λόγω προσώπου (ii) κάθε προηγούμενο μικρό όνομα ή επώνυμό του (iii) τη διεύθυνση της συνήθους κατοικίας του (iv) την ιθαγένειά του (v) την όποια επαγγελματική κατάρτισή του και (vi) την ημερομηνία γέννησής του. Παράρτημα Ι. (5) Κάθε ΕΟΟΣ που είναι εγγεγραμμένος στην Κυπριακή Δημοκρατία παραδίδει στον έφορο ανακοίνωση τερματισμού του διορισμού οποιουδήποτε Διευθυντή του ΕΟΟΣ ή εκπροσώπου αυτού, σύμφωνα με το έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 6, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι. Ευθύνη μελών. 13.-(1) Τα μέλη του Ομίλου ευθύνονται αλληλεγγύως και απεριορίστως για τα πάσης φύσεως χρέη του. (2) Μέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης του Ομίλου, οι δανειστές του δεν μπορούν να επιδιώξουν την πληρωμή χρεών από ένα μέλος, κατά τους όρους του εδαφίου (1), παρά μόνον εάν έχουν στραφεί, προηγουμένως, κατά του Ομίλου και δεν έχουν ικανοποιηθεί. Είσοδος νέων μελών και απώλεια ιδιότητας μέλους. 14.-(1) Η απόφαση για την είσοδο νέων μελών λαμβάνεται ομόφωνα από τα μέλη του Ομίλου. (2) Κάθε νέο μέλος ευθύνεται, κατά τους όρους του άρθρου 13, για τα χρέη του Ομίλου, ακόμη και γι' αυτά που απορρέουν από τη

14 14 δραστηριότητα του Ομίλου πριν από την είσοδο του νέου μέλους στον Όμιλο: Νοείται ότι, κάθε νέο μέλος δύναται να απαλλαγεί από τέτοια ευθύνη με την ενσωμάτωση σχετικής ρήτρας στη σύμβαση σύστασης του Ομίλου ή στην πράξη εισόδου στον Όμιλο. Η ρήτρα αυτή δύναται να αντιταχθεί έναντι τρίτων, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 9, μόνον εάν έχει δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8. (3) Η ιδιότητα του μέλους του Ομίλου απόλλυται με το θάνατο του μέλους ή όταν παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85. Ο ουσιώδης χρόνος απώλειας της ιδιότητας του μέλους καθορίζεται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. (4) Σε περίπτωση θανάτου ενός φυσικού προσώπου, μέλους του Ομίλου, η θέση του στον Όμιλο μπορεί να καταληφθεί μόνο υπό τους όρους που προβλέπει η σύμβαση σύστασης του Ομίλου ή ελλείψει σχετικής ρύθμισης, με ομόφωνη συμφωνία των εναπομενόντων μελών. Διάλυση υπό του Δικαστηρίου. 15.-(1) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου ή αρμόδιας αρχής, το αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο οφείλει να κηρύξει τη διάλυση του Ομίλου, σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 3, 12 ή 31, παράγραφος 3, του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 και των συναφών εφαρμοστικών διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκτός εάν είναι δυνατή η διευθέτηση της κατάστασης του Ομίλου και επέλθει πριν ληφθεί απόφαση επί της ουσίας. (2) Ύστερα από αίτηση μέλους, το αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο δύναται να απαγγείλει τη διάλυση του Ομίλου για σπουδαίο λόγο.

15 15 Ευθύνη πρώην μελών. 16. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, κάθε μέλος που παύει να είναι μέλος του Ομίλου, εξακολουθεί να υπέχει ευθύνη, υπό τους όρους του άρθρου 13, για τα χρέη που απορρέουν από τη δραστηριότητα του Ομίλου, πριν από την απώλεια της ιδιότητάς του ως μέλους. Διαδικασία διάλυσης. 17.-(1) Η διάλυση του Ομίλου συνεπάγεται την εκκαθάρισή του. (2) Για την εκκαθάριση του Ομίλου και την περάτωσή της εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους V («Εκκαθάριση») και του Μέρους VΙ («Παραλήπτες και Εκκαθαριστές») του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, στην έκταση που προβλέπουν για την εκκαθάριση και την περάτωση της εκκαθάρισης σε σχέση με εταιρείες ως εάν να επρόκειτο για ΕΟΟΣ, τηρουμένων των αναλογιών. (3) Η κατά το άρθρο 1, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 ικανότητα του Ομίλου εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης. (4) Ο ή οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 8. Αφερεγγυότητα και παύση πληρωμών. 18. Οι ΕΟΟΣ υπόκεινται στις διατάξεις του Μέρους V και του Μέρους VΙ του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται, στην έκταση που προβλέπουν για την αφερεγγυότητα και την παύση πληρωμών εταιρειών ως εάν να επρόκειτο για ΕΟΟΣ, τηρουμένων των αναλογιών. Η έναρξη διαδικασίας κατά του Ομίλου, λόγω αφερεγγυότητάς του ή παύσης πληρωμών, δεν συνεπάγεται αφ' εαυτής την έναρξη ίδιας διαδικασίας κατά των μελών του Ομίλου αυτού. Παραγραφή απαιτήσεων κατά 19.-(1) Εφαρμόζεται, όσον αφορά τις απαιτήσεις κατά μέλους για χρέη που απορρέουν από τη δραστηριότητα του Ομίλου πριν από την

16 16 μέλους ΕΟΟΣ. απώλεια της ιδιότητάς του ως μέλους, πενταετής προθεσμία παραγραφής η οποία υπολογίζεται από τη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8, της εξόδου του μέλους από τον Όμιλο. (2) Εφαρμόζεται, όσον αφορά τις αγωγές κατά ενός μέλους του Ομίλου για τα χρέη που απορρέουν από τη δραστηριότητα του Ομίλου αυτού, πενταετής προθεσμία παραγραφής η οποία υπολογίζεται από τη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 8, της περάτωσης της εκκαθάρισης του Ομίλου. Δημόσιο συμφέρον. 20. Οποιαδήποτε αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία δύναται να απαγορεύσει οποιαδήποτε δραστηριότητα του ΕΟΟΣ, η οποία ασκείται από αυτόν στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά παράβαση του δημοσίου συμφέροντος. Ο ΕΟΟΣ δύναται να ασκήσει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος κατά της απόφασης αυτής. Εγγραφή καταστήματος ΕΟΟΣ του οποίου η κύρια εγκατάσταση είναι εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 21.-(1) Για τους σκοπούς της εγγραφής καταστήματος οποιουδήποτε ΕΟΟΣ εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου η επίσημη διεύθυνση του ΕΟΟΣ είναι εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο ΕΟΟΣ παραδίδει στον έφορο, εντός ενός μηνός από τη δημιουργία του καταστήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης σύστασης του ΕΟΟΣ, μαζί με (α) πιστοποιημένη μετάφραση στα ελληνικά της σύμβασης σύστασης του ΕΟΟΣ, καθώς και των υπολοίπων πράξεων και στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, εάν η εν λόγω σύμβαση ή οι πράξεις ή τα στοιχεία ή μέρος αυτών δεν είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, και Παράρτημα Ι. (β) το έντυπο εγγραφής στο έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 2, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.

17 17 Παράρτημα Ι. (2) Ο έφορος δεν εγγράφει οποιοδήποτε κατάστημα οποιουδήποτε ΕΟΟΣ, εκτός εάν έχει πεισθεί ότι όλες οι απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή και διαταγμάτων για την καταχώριση και εγγραφή του καταστήματος έχουν τηρηθεί, αλλά δύναται να δεχθεί δήλωση στη βάση του εντύπου με αριθμό ΕΟΟΣ 2, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, ως επαρκή απόδειξη της συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις. (3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο έφορος φυλάσσει το αντίγραφο της σύμβασης σύστασης του ΕΟΟΣ, καθώς και επικυρωμένη μετάφραση αυτής και εγγράφει το υπό εξέταση κατάστημα ΕΟΟΣ στο ειδικό μητρώο καταστημάτων ΕΟΟΣ. (4) Κάθε ανακοίνωση ή επίδοση, η οποία αφορά σε ένα ΕΟΟΣ, του οποίου η επίσημη διεύθυνση είναι εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, δύναται να απευθύνεται σε οποιοδήποτε από τα καταστήματά του εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. (5) Εάν ένας ΕΟΟΣ παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του εδαφίου (1), ο ΕΟΟΣ και κάθε αξιωματούχος αυτού, ο οποίος εκ προθέσεως εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει την παράλειψη, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ ( 50) για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχίζεται η παράλειψη. Υποβολή εγγράφων. 22.-(1) Τα έγγραφα και τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (ι) του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, απαιτείται να παραδίδονται στον έφορο για καταχώρισή τους στο Μητρώο ΕΟΟΣ, όταν πρόκειται για ΕΟΟΣ με έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία, εντός δεκαπέντε (15) ημερών ή, όταν πρόκειται για ΕΟΟΣ η έδρα του οποίου βρίσκεται εκτός της

18 18 Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά διατηρεί κατάστημα στην Κυπριακή Δημοκρατία, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της πράξης, απόφασης, τροποποίησης, μεταβολής, δημιουργίας, κατάργησης, διορισμού, μεταβίβασης, περάτωσης, δημοσίευσης, αναλόγως της περίπτωσης, μαζί με μία επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά για οποιοδήποτε έγγραφο και στοιχείο ή μέρος αυτού που δεν είναι συνταγμένο στην ελληνική γλώσσα, όπως περιγράφεται ακολούθως: Παράρτημα Ι. Παράρτημα Ι. (α) στην περίπτωση των εγγράφων ή στοιχείων που αναφέρονται στην παραγράφο (δ) του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, όταν η επίσημη διεύθυνση του ΕΟΟΣ είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα έγγραφα ή έντυπα αυτά παραδίδονται σύμφωνα με το έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 3, κατά το δείγμα του Παραρτήματος Ι, τα ονόματα των διευθυντών και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, λεπτομέρειες για το εάν ενεργούν μόνοι ή εάν πρέπει να ενεργούν από κοινού, και του τερματισμού των καθηκόντων οποιουδήποτε διευθυντή επί του εντύπου με αριθμό ΕΟΟΣ 6, κατά το δείγμα του Παραρτήματος Ι Παράρτημα Ι. (β) στην περίπτωση των εγγράφων ή στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (γ) και (ε) έως (ι) του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, και στην περίπτωση της παραγράφου (δ) του ιδίου άρθρου όταν η επίσημη διεύθυνση του ΕΟΟΣ είναι εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα έγγραφα ή έντυπα αυτά παραδίδονται σύμφωνα με το έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 4, κατά το δείγμα του Παραρτήματος Ι και (γ) στην περίπτωση των εγγράφων ή στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του άρθρου 7 του

19 19 Παράρτημα Ι. Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, τα έγγραφα ή έντυπα αυτά παραδίδονται σύμφωνα με το έντυπο με αριθμό ΕΟΟΣ 5, κατά το δείγμα του Παραρτήματος Ι. (2) Ο έφορος καταχωρεί και φυλάσσει τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου έγγραφα και στοιχεία, καθώς και επικυρωμένη μετάφραση αυτών, στο σχετικό μητρώο που διατηρεί και ενημερώνει. (3) ΕΟΟΣ, ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του εδαφίου (1), καθώς και κάθε αξιωματούχος αυτού, ο οποίος εκ προθέσεως εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει την υπό αναφορά παράλειψη, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ ( 50) για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχίζεται η παράλειψη. Επιθεώρηση εγγράφων. 23.-(1) Οποιοσδήποτε δύναται (α) να επιθεωρήσει όλα τα έγγραφα ή στοιχεία που τηρούνται από τον έφορο ή αντίγραφα αυτών, και (β) να απαιτήσει από τον έφορο να παραδώσει σε αυτόν ένα αντίγραφο ή απόσπασμά του εν λόγω εγγράφου ή στοιχείων ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, εφόσον καταβάλει το προβλεπόμενο από τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου τέλος. (2) Πιστοποιητικό εγγραφής, αντίγραφο ή απόσπασμα οποιουδήποτε εγγράφου που συντάχθηκε βάσει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή και διαταγμάτων, αν πιστοποιήθηκε δεόντως ως γνήσιο αντίγραφο ή απόσπασμα με την υπογραφή του εφόρου ή άλλου λειτουργού δεόντως

20 20 εξουσιοδοτημένου από τον έφορο, γίνεται αποδεκτό ως μαρτυρία του ίδιου κύρους με εκείνη του πρωτότυπου εγγράφου, σε κάθε νομική διαδικασία. Μετάφραση εγγράφων στην Ελληνική γλώσσα. 24. Όπου σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδομένους Κανονισμούς απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων σε πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, θα ακολουθούνται οι πρόνοιες του περί Εταιρειών Διαδικαστικού Κανονισμού. Ποινικά αδικήματα. 25.-(1) ΕΟΟΣ, ο οποίος παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του άρθρου 6 και κάθε αξιωματούχος, ο οποίος εκ προθέσεως εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει την παράλειψη αυτή, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ ( 50) για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχίζεται η παράλειψη και το Δικαστήριο διατάσσει όπως υπάρξει συμμόρφωση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις εντός τέτοιας χρονικής περιόδου ως ήθελε οριστεί στο διάταγμά του. (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συντάσσει, υπογράφει, αποστέλλει ή παραδίδει, για σκοπούς εγγραφής βάση του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε Κανονισμού ή διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε ψευδή δήλωση γνωρίζοντας ότι η δήλωση είναι ψευδής, υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ ( 1.500) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή και στις δύο αυτές ποινές. (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εμπορεύεται ή διεξάγει εργασία στην Κυπριακή Δημοκρατία με οποιαδήποτε επωνυμία ή τίτλο που χρησιμοποιεί τις λέξεις «Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού» ή «ΕΟΟΣ» ή οποιαδήποτε σύντμηση ή απομίμηση της λέξης εκείνης,

21 21 εκτός εάν έχει κατάλληλα συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε Κανονισμού ή διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ ( 50) για κάθε ημέρα που χρησιμοποιήθηκε η εν λόγω επωνυμία ή ο εν λόγω τίτλος. (4) ΕΟΟΣ, ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985 είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ ( 1.700). (5) Αξιωματούχος του ΕΟΟΣ ή και άλλο πρόσωπο που, για λογαριασμό του ΕΟΟΣ, εκδίδει ή εξουσιοδοτεί την έκδοση, οποιασδήποτε επιστολής, δελτίου παραγγελίας ή παρόμοιου εγγράφου που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/1985, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ ( 1.700). Φορολογία κερδών Ομίλου. 26. Για τα κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητα ΕΟΟΣ φορολογούνται μόνο τα μέλη του. Καθήκον τήρησης βιβλίων λογαριασμών. 27.-(1) Κάθε ΕΟΟΣ τηρεί βιβλία λογαριασμών, σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές τα οποία ελέγχονται σύμφωνα με αποδεκτές ελεγκτικές αρχές από πρόσωπο που έχει άδεια να διοριστεί ελεγκτής εταιρείας, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο. (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Ομίλου δεν θεωρούνται ότι έχουν τηρήσει κατάλληλα βιβλία λογαριασμών, αν δεν έχουν τηρήσει τα βιβλία αυτά ή τους λογαριασμούς αυτούς κατά τον τρόπο που είναι αναγκαίος για να παρουσιάσουν ή να επεξηγήσουν τις συναλλαγές τους και την οικονομική κατάσταση των εργασιών

22 22 τους, περιλαμβανομένου βιβλίου ή βιβλίων που περιέχουν καταχωρήσεις από ημέρα σε ημέρα, με επαρκείς λεπτομέρειες όλων των μετρητών που λαμβάνονται και των μετρητών που πληρώνονται και, σε κατάλληλες περιπτώσεις, λογαριασμούς όλων των αγαθών που πωλήθηκαν, περιλαμβανομένης περιγραφής με επαρκείς λεπτομέρειες όλων των αγαθών που πωλήθηκαν και αγοράστηκαν, είτε τοις μετρητοίς είτε με πίστωση, ώστε να καθίσταται δυνατή η διακρίβωση των αγαθών αυτών, καθώς και οι λεπτομέρειες του ονόματος και της διεύθυνσης του προμηθευτή ή αγοραστή των αγαθών αυτών και εκθέσεις ετήσιων απογραφών που να δείχνουν τη βάση επί της οποίας γίνονται οι απογραφές αυτές. (3) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να τηρήσει κατάλληλα βιβλία λογαριασμών όπως καθορίζεται πιο πάνω, υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ ( 1.700) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και στις δύο αυτές ποινές: Νοείται ότι, εάν η καταγραφή των λεπτομερειών που απαιτούνται από το εδάφιο (2) από οποιονδήποτε Όμιλο που απασχολείται με λιανικό εμπόριο, θα αποτελούσε ταλαιπωρία ή θα ήταν αντίθετη με τα συνήθη έθιμα του εμπορίου, η παράλειψη τέτοιας καταγραφής δεν συνιστά αδίκημα και δεν επισύρει οποιαδήποτε κύρωση. Κανονισμοί. 28.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, για τη ρύθμιση κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Κανονισμούς να καθορίζει - (α) ειδικότερους κανόνες ή λεπτομέρειες που αφορούν στην εγγραφή στο Μητρώο ΕΟΟΣ και στο ειδικό μητρώο

23 23 καταστημάτων ΕΟΟΣ ή/και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πραγματοποιείται η καταχώρηση των εγγράφων στα πιο πάνω αναφερόμενα μητρώα ή/και οποιωνδήποτε θεμάτων συναφών με τη διενέργεια των εγγραφών ή καταχωρήσεων (β) τα τέλη που πρέπει να πληρώνονται στον έφορο βάσει του παρόντος Νόμου και (γ) τις κατάλληλες κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων οποιωνδήποτε εκδιδομένων δυνάμει αυτού Κανονισμών. Διαδικαστικοί Κανονισμοί. 29. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς για τη ρύθμιση της πρακτικής (περιλαμβανομένων των κλιμάκων, τελών και μαρτυρίας) αναφορικά με διαδικασία οποιουδήποτε είδους, περιλαμβανομένης διαδικασίας για την εκκαθάριση βάσει του Νόμου αυτού. Διατάγματα. 30. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διάταγμα με το οποίο να τροποποιεί ή αντικαθιστά οποιοδήποτε Παράρτημα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε από τα έντυπα που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Νόμου. Αρ. Φακ Νοεμβρίου 2012 Κλ.Χ/ΚΚ

24 24 Πιστοποιητικό Εγγραφής Παράρτημα Ι [Άρθρο 3(5)] Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΕΟΟΣ.. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΟΟΣ Πιστοποιείται ότι ο < ΕΟΟΣ> Συστάθηκε και ενεγράφηκε σήμερα με βάση τον περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμο του 2012, ως Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού. Υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης.. Ακριβές Αντίγραφο Για Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη

25 25 Παράρτημα Ι Έντυπο Αρ. ΕΟΟΣ 1 [Άρθρα 3(2)(3) και 10(6)(7)] Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΕΟΟΣ1 Αριθμός ΕΟΟΣ Δήλωση Ονόματος, Έδρας, Σκοπών, Στοιχεία Μελών και Διάρκειας ΕΟΟΣ ΕΟΟΣ Η έδρα του ΕΟΟΣ βρίσκεται στην: Οδός/Λεωφ. Αρ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Κτήριο Όροφος Διαμ. Επαρχία Ταχ.Κώδικας Τα μέλη του ΕΟΟΣ είναι τα ακόλουθα: Νομική Μορφή Αρ.Εγγραφής με Λατινικούς χαρακτήρες Αρ.Ταυτότητας Ημερ. Γεννήσεως με Λατινικούς Χαρακτήρες Αρ. Διαβατηρίου Χώρα Υπηκοότ.

26 26 Επάγγελμα Έδρα, Οδός/Λεωφ. Αρ. Κτήριο Όροφος Διαμ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Επαρχία Ταχ.Κώδικας Χώρα Νομική Μορφή Αρ.Εγγραφής με Λατινικούς χαρακτήρες Αρ.Ταυτότητας Ημερ. Γεννήσεως με Λατινικούς Χαρακτήρες Αρ. Διαβατηρίου Χώρα Υπηκοότ. Επάγγελμα Έδρα, Οδός/Λεωφ. Αρ. Κτήριο Όροφος Διαμ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Επαρχία Ταχ.Κώδικας Χώρα Νομική Μορφή Αρ.Εγγραφής με Λατινικούς με Λατινικούς

27 27 χαρακτήρες Αρ.Ταυτότητας Ημερ. Γεννήσεως Χαρακτήρες Αρ. Διαβατηρίου Χώρα Υπηκοότ. Επάγγελμα Έδρα, Οδός/Λεωφ. Αρ. Κτήριο Όροφος Διαμ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Επαρχία Ταχ.Κώδικας Χώρα Νομική Μορφή Αρ.Εγγραφής με Λατινικούς χαρακτήρες Αρ.Ταυτότητας Ημερ. Γεννήσεως με Λατινικούς Χαρακτήρες Αρ. Διαβατηρίου Χώρα Υπηκοότ. Επάγγελμα Έδρα, Οδός/Λεωφ. Αρ. Κτήριο Όροφος Διαμ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Επαρχία Ταχ.Κώδικας Χώρα

28 28 Οι Σκοποί σύστασης του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι: Η Διάρκεια του ΕΟΟΣ είναι: Επισυνάπτεται η Σύμβαση του ΕΟΟΣ: Επισυνάπτεται πιστοποιημένη Μετάφραση της Σύμβασης ΕΟΟΣ: Δήλωση Διευθυντή ή Μέλους: Δηλώνω ότι, ο εν λόγω Όμιλος έχει συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού 2137/1985 του Συμβουλίου της 25 ης Ιουλίου 1985, σχετικά με την Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ), Επίσημη Εφημερίδα αριθμός L.199, της 31/07/1985, σελίδα , καθώς επίσης και της σχετικής Νομοθεσίας, τόσο σε ό,τι αφορά την εγγραφή του Ομίλου όσο και σε ό,τι αφορά οποιοδήποτε άλλο θέμα μέχρι και την κατάρτιση της παρούσας δήλωσης. Υπογραφή ημερομηνία Διευθυντής και Διεύθυνση για Αλληλογραφία Διεύθυνση

29 29 Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο

30 30 Έντυπο Αρ. ΕΟΟΣ 2 [Άρθρο 21(1)(β)(2)] Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΕΟΟΣ2 Αριθμός ΕΟΟΣ Δήλωση Εγγραφής Καταστήματος ΕΟΟΣ ΕΟΟΣ Αριθμός εγγραφής ΕΟΟΣ Η Έδρα του ΕΟΟΣ βρίσκεται στην: Οδός/Λεωφ. Αρ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Κτήριο Όροφος Διαμ. Επαρχία Ταχ.Κώδικας Χώρα Η διεύθυνση του Καταστήματος ΕΟΟΣ βρίσκεται: Οδός/Λεωφ. Αρ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Κτήριο Όροφος Διαμ. Επαρχία Ταχ.Κώδικας Τα μέλη του ΕΟΟΣ είναι τα ακόλουθα: Νομική Μορφή

31 31 Αρ.Εγγραφής με Λατινικούς χαρακτήρες Αρ.Ταυτότητας Ημερ. Γεννήσεως με Λατινικούς Χαρακτήρες Αρ. Διαβατηρίου Χώρα Υπηκοότ. Επάγγελμα Έδρα, Οδός/Λεωφ. Αρ. Κτήριο Όροφος Διαμ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Επαρχία Ταχ.Κώδικας Χώρα Νομική Μορφή Αρ.Εγγραφής με Λατινικούς χαρακτήρες Αρ.Ταυτότητας Ημερ. Γεννήσεως με Λατινικούς Χαρακτήρες Αρ. Διαβατηρίου Χώρα Υπηκοότ. Επάγγελμα Έδρα, Οδός/Λεωφ. Αρ. Κτήριο Όροφος Διαμ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Επαρχία

32 32 Ταχ.Κώδικας Χώρα Νομική Μορφή Αρ.Εγγραφής με Λατινικούς χαρακτήρες Αρ.Ταυτότητας Ημερ. Γεννήσεως με Λατινικούς Χαρακτήρες Αρ. Διαβατηρίου Χώρα Υπηκοότ. Επάγγελμα Έδρα, Οδός/Λεωφ. Αρ. Κτήριο Όροφος Διαμ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Επαρχία Ταχ.Κώδικας Χώρα Δήλωση Διευθυντή ή Μέλους Δηλώνω ότι, ο εν λόγω Όμιλος έχει συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού 2137/1985 του Συμβουλίου της 25 ης Ιουλίου 1985 σχετικά με την Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ), Επίσημη Εφημερίδα αριθμός L.199, της 31/07/1985, σελίδα , καθώς επίσης και της Νομοθεσίας του Κράτους Μέλους, τόσο σε ό,τι αφορά την εγγραφή του ομίλου όσο και σε ό,τι αφορά οποιοδήποτε άλλο θέμα μέχρι και την κατάρτιση της παρούσας δήλωσης.

33 33 με Λατινικούς χαρακτήρες Αρ.Ταυτότητας Ημερ. Γεννήσεως με Λατινικούς Χαρακτήρες Αρ. Διαβατηρίου Χώρα Υπηκοότ. Τόπος Δήλωσης Στην παρουσία του Υπογραφή ημερομηνία Διευθυντής ή Μέλος Επισυνάπτεται επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης ΕΟΟΣ: ΝΑΙ / OXI Επισυνάπτεται πιστοποιημένη μετάφραση της Σύμβασης ΕΟΟΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ και Διεύθυνση για Αλληλογραφία Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο

34 34 Έντυπο Αρ. ΕΟΟΣ 3 [Άρθρα 12(2)(4) και 22(1)(α)] Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΕΟΟΣ3 Αριθμός ΕΟΟΣ Στοιχεία και Αλλαγή Στοιχείων σε σχέση με Αξιωματούχους. ΕΟΟΣ Ημερομηνία Διορισμού Α. Νομικό /Φυσικό Πρόσωπο Αρ.Εγγραφής με Λατινικούς χαρακτήρες Αρ.Ταυτότητας Ημερ. Γεννήσεως Επάγγελμα με Λατινικούς Χαρακτήρες Αρ. Διαβατηρίου Χώρα Υπηκοότ. Διευθυντής σε άλλο Νομικό Πρόσωπο Οδός/Λεωφ. Αρ. Κτήριο Όροφος Διαμ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Επαρχία

35 35 Ταχ.Κώδικας Χώρα Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου Στοιχεία εκπροσώπου με Λατινικούς χαρακτήρες Αρ.Ταυτότητας Ημερ. Γεννήσεως Επάγγελμα με Λατινικούς Χαρακτήρες Αρ. Διαβατηρίου Χώρα Υπηκοότ. Διευθυντής σε άλλο Νομικό Πρόσωπο Οδός/Λεωφ. Αρ. Κτήριο Όροφος Διαμ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Επαρχία Ταχ.Κώδικας Χώρα Σε περίπτωση που ο Όμιλος έχει πέραν του ενός διευθυντή, δηλώστε εάν ο διευθυντής δύναται να δεσμεύει τον Όμιλο από μόνος του. Αν όχι, παρακαλώ δηλώστε τους όρους υπό τους οποίους δύναται να δεσμεύει τον Όμιλο. Β. Νομικό /Φυσικό Πρόσωπο

36 36 Αρ.Εγγραφής με Λατινικούς χαρακτήρες Αρ.Ταυτότητας Ημερ. Γεννήσεως Επάγγελμα με Λατινικούς Χαρακτήρες Αρ. Διαβατηρίου Χώρα Υπηκοότ. Διευθυντής σε άλλο Νομικό Πρόσωπο Οδός/Λεωφ. Αρ. Κτήριο Όροφος Διαμ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Επαρχία Ταχ.Κώδικας Χώρα Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου Στοιχεία εκπροσώπου με Λατινικούς χαρακτήρες Αρ.Ταυτότητας Ημερ. Γεννήσεως Επάγγελμα με Λατινικούς Χαρακτήρες Αρ. Διαβατηρίου Χώρα Υπηκοότ. Διευθυντής σε άλλο Νομικό Πρόσωπο Οδός/Λεωφ. Αρ.

37 37 Κτήριο Όροφος Διαμ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Επαρχία Ταχ.Κώδικας Χώρα Σε περίπτωση που ο Όμιλος έχει πέραν του ενός διευθυντές δηλώστε εάν ο διευθυντής δύναται να δεσμεύει τον Όμιλο από μόνος του. Αν όχι, παρακαλώ δηλώστε τους όρους υπό τους οποίους δύναται να δεσμεύει τον Όμιλο. Γ. Νομικό /Φυσικό Πρόσωπο Αρ.Εγγραφής με Λατινικούς χαρακτήρες Αρ.Ταυτότητας Ημερ. Γεννήσεως Επάγγελμα με Λατινικούς Χαρακτήρες Αρ. Διαβατηρίου Χώρα Υπηκοότ. Διευθυντής σε άλλο Νομικό Πρόσωπο Οδός/Λεωφ. Αρ. Κτήριο Όροφος Διαμ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Επαρχία Ταχ.Κώδικας Χώρα

38 38 Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου Στοιχεία εκπροσώπου με Λατινικούς χαρακτήρες Αρ.Ταυτότητας Ημερ. Γεννήσεως Επάγγελμα με Λατινικούς Χαρακτήρες Αρ. Διαβατηρίου Χώρα Υπηκοότ. Διευθυντής σε άλλο Νομικό Πρόσωπο Οδός/Λεωφ. Αρ. Κτήριο Όροφος Διαμ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Επαρχία Ταχ.Κώδικας Χώρα Σε περίπτωση που ο Όμιλος έχει πέραν του ενός διευθυντές δηλώστε εάν ο διευθυντής δύναται να δεσμεύει τον Όμιλο από μόνος του. Αν όχι, παρακαλώ δηλώστε τους όρους υπό τους οποίους δύναται να δεσμεύει τον Όμιλο. Υπογραφή (διευθυντής) Ημερομηνία

39 39 και Διεύθυνση για Αλληλογραφία Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο

40 40 Έντυπο Αρ.ΕΟΟΣ 4 [Άρθρα 5(1), 10(2)(7) και 22(1)(β)] Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΕΟΟΣ4 Αριθμός ΕΟΟΣ Ειδοποίηση Εγγράφων και Στοιχείων ΕΟΟΣ ΕΟΟΣ Η έδρα του ΕΟΟΣ βρίσκεται στην: Οδός/Λεωφ. Αρ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Κτήριο Όροφος Διαμ. Επαρχία Ταχ.Κώδικας Χώρα Κατάλογος Εγγράφων και Στοιχείων Τα ακόλουθα έγγραφα επισυνάπτονται. Παρακαλώ σημειώστε ότι, εάν οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα, απαιτείται όπως επισυναφθεί πιστοποιημένη μετάφραση του εγγράφου ή στοιχείου αυτού στην Ελληνική. Α. Τροποποίηση της Σύμβασης ΕΟΟΣ Β. Έγγραφο που δεικνύει δικαστική απόφαση σχετικά με ακυρότητα Γ. Εκχώρηση μέρους ή της ολότητας της συμμετοχής μέλους Δ. Την απόφαση των μελών σχετικά με τη διάλυση του ΕΟΟΣ Ε. Τον Διορισμό ή την παύση Εκκαθαριστή Στ. Έγγραφο που δεικνύει την περάτωση της Εκκαθάρισης

41 41 Ζ. Πρόταση για μεταφορά της Έδρας ΕΟΟΣ ως προβλέπεται από το Άρθρο 14 του Κανονισμού ΕΚ Η. Εξαίρεση που απαλλάσσει νέο μέλος από την πληρωμή χρεών και άλλων υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν πριν από την εισαγωγή του Τα ακόλουθα εφαρμόζονται μόνο όπου ο Όμιλος διατηρεί έδρα εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Α. Ειδοποίηση διορισμού Διευθυντή ή διευθυντών, ονόματος και άλλων στοιχείων ως απαιτείται από το κράτος μέλος στο οποίο ο Όμιλος διατηρεί την έδρα του μαζί με ειδοποίηση σχετικά με τη δυνατότητά τους να ενεργούν από κοινού ή μόνοι. Β. Ειδοποίηση τερματισμού διορισμού διευθυντή. Υπογραφή ημερομηνία Διευθυντής και Διεύθυνση για Αλληλογραφία Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο

42 42 Έντυπο Αρ. ΕΟΟΣ 5 [Άρθρο 22(1)(γ)] Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΕΟΟΣ5 Αριθμός ΕΟΟΣ Δήλωση Σύστασης ή Τερματισμού Λειτουργίας Καταστήματος ΕΟΟΣ ΕΟΟΣ Αριθμός εγγραφής ΕΟΟΣ Μέρος Α Η έδρα του ΕΟΟΣ βρίσκεται στην: Οδός/Λεωφ. Αρ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Κτήριο Όροφος Διαμ. Επαρχία Ταχ.Κώδικας Χώρα Ο Όμιλος δίδει ειδοποίηση ότι το κατάστημα στην πιο κάτω διεύθυνση έχει: Συσταθεί. Τερματίσει τη Λειτουργία στην: Οδός/Λεωφ. Αρ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Κτήριο Όροφος Διαμ.

43 43 Επαρχία Ταχ.Κώδικας Χώρα Μέρος Β Το παρόν Μέρος να συμπληρωθεί στην κατάλληλη περίπτωση, δηλαδή όταν: α) Η παρούσα ειδοποίηση αφορά Όμιλο η έδρα του οποίου δεν βρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, και/ή β) το έντυπο χρησιμοποιείται για να αναφερθεί η σύσταση ή ο τερματισμός λειτουργίας καταστήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, και/ή γ) ο Όμιλος θα διατηρεί πέραν του ενός καταστήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία για να δηλωθεί που θα λαμβάνει την αλληλογραφία του. και Διεύθυνση για Αλληλογραφία Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Υπογραφή ημερομηνία Διευθυντής ή Μέλος

44 44 Έντυπο Αρ.ΕΟΟΣ 6 [Άρθρο 22(1)(α)] Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΕΟΟΣ6 Αριθμός ΕΟΟΣ Τερματισμός Διορισμού σε σχέση με Αξιωματούχους / Εκπροσώπους Αξιωματούχων ΕΟΟΣ. ΕΟΟΣ Α. Τερματισμός Διορισμού Αξιωματούχου Στοιχεία Αξιωματούχου που αποχωρεί: Νομικό /Φυσικό Πρόσωπο Αρ.Εγγραφής με Λατινικούς χαρακτήρες Αρ.Ταυτότητας Ημερ. Γεννήσεως Επάγγελμα με Λατινικούς Χαρακτήρες Αρ. Διαβατηρίου Χώρα Υπηκοότ. Διευθυντής σε άλλο Νομικό Πρόσωπο Οδός/Λεωφ. Αρ. Κτήριο Όροφος Διαμ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Επαρχία Ταχ.Κώδικας Χώρα

45 45 Β. Τερματισμός Διορισμού Εκπροσώπου Αξιωματούχου. Στοιχεία Εκπροσώπου Αξιωματούχου που αποχωρεί: με Λατινικούς χαρακτήρες Αρ.Ταυτότητας Ημερ. Γεννήσεως Επάγγελμα με Λατινικούς Χαρακτήρες Αρ. Διαβατηρίου Χώρα Υπηκοότ. Διευθυντής σε άλλο Νομικό Πρόσωπο Οδός/Λεωφ. Αρ. Κτήριο Όροφος Διαμ. Ενορία/Πόλη/Χωριό Επαρχία Ταχ.Κώδικας Χώρα Υπογραφή (διευθυντής) Ημερομηνία και Διεύθυνση για Αλληλογραφία Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο

46 46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ [Άρθρο 4(2)] Επιτρεπόμενα ισοδύναμα σε άλλες επίσημες κοινοτικές γλώσσες του «Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού» και «ΕΟΟΣ» -ΔΑΝΕΖΙΚΗ: Europæiske økonomiske Firmagruppe (EØFG) -ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ: Europese Economische samenwerkingsverbanden (EESV) -ΓΑΛΛΙΚΗ: Groupement Européen d'intérêt économique (GEIE) - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ: Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) -ΑΓΓΛΙΚΗ: European Economic Interest Grouping (EEIG) -ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ: Grupail Eorpach um leas Eacnamaioch (gele) -ΙΤΑΛΙΚΗ: Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) -ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ: Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE) -ΙΣΠΑΝΙΚΗ: Agrupación Europea de interés Económico (AEIE)

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ.22. «Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.18.03.1/8 Αρ. Τηλ.:22800945/918 Αρ. Φαξ:22428268/ 22800869 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΜΕΧΡΙ 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40 του 1964 70 του 1964 77 του 1965

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 26 και 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) TOY 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 118(I) του 2002 230(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4344, 6/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4344, 6/7/2012 Αρ. 4344, 6.7.2012 102(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 118(Ι) του 2002 230(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 169(I)/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4422 Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013 1489 Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4213, 17/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4213, 17/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 219. 10 του 1965 81 του 1970 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 154(I)/2015 Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διεύθυνση Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 108(Ι)/2014 108(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 -- 1005 -- * ΦΠΑ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1229 1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ 2) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 63/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 508/2000/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Φεβρουαρίου 2000 για τη θέσπιση του προγράµµατος «Πολιτισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 218(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ NOMO. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 218(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ NOMO. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 218(Ι)/2012 218(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ NOMO Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.) Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ α) Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α)», πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 186(Ι)/2014 186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 142, 1.6.2012, σ.1 Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας Γ Τάξη Δημοτικού 1. Ζωντανοί οργανισμοί-φυτά (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Μελέτη του καρπού Η χρησιμότητα των φυτών Το άνθος (κατασκευή, επικονίαση, γονιμοποίηση) 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου 2

Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου 2 ΡΟΔΟΣ 2008-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Φατσέα Αδαμαντία Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 3 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Ή ΣΥΡΤΟΣ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

5.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/9

5.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/9 5.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/9 ΟΔΗΓΙΑ 2008/104/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

1. Ειδικοί Επιστήμονες 2. Επιστημονικοί Συνεργάτες Τηλέφωνο 210 3443338

1. Ειδικοί Επιστήμονες 2. Επιστημονικοί Συνεργάτες Τηλέφωνο 210 3443338 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Μαρούσι, 25/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004.

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 11ης Μαρτίου 2004. 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/85 Ο ΗΓΙΑ 2004/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ειδικοί σκοποί Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι ενταγµένη στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος και µετατρέπεται σε αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/14 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/296 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2015 για τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 679/77 (Α 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». Περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σύσταση των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ'

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/45/EE ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2010 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Καρδίτσα, 25 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 3039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TMHMA ΕΚΛΟΓΩΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Πληροφορίες : Χρήστος Ράντης

Διαβάστε περισσότερα

-- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2

-- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2 -- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/9/1998 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ.Πρωτ. Ε41/105 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 85 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/62/131557 Σ.1209 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού προς Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-12-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4133, 13/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4133, 13/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. (α) Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ. 210- Αθήνα... Αριθμ. Πρωτ:... ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 Αθήνα, 3/1/ 2008 Αρ.Πρωτ.: 1002381/ 96/32 /Α0014 ΠΟΛ 1003 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/15

11.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/15 11.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 234/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΥΡΗ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΝΕΑ ΑΡ 17/13 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 28-4-2010 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 3889 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης.

II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης. II.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης. Προκειμένου μια ενταγμένη σε ένα Ε.Π. Πράξη να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV ΦΑΚΕΛΟΙ. Το παρόν Παράρτημα ορίζει γενικές αρχές για την εκπόνηση φακέλου προκειμένου να προταθούν και να αιτιολογηθούν:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV ΦΑΚΕΛΟΙ. Το παρόν Παράρτημα ορίζει γενικές αρχές για την εκπόνηση φακέλου προκειμένου να προταθούν και να αιτιολογηθούν: L 396/390 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV ΦΑΚΕΛΟΙ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το παρόν Παράρτημα ορίζει γενικές αρχές για την εκπόνηση φακέλου προκειμένου να προταθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 5 / 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Αθήνα, 01-10-2015 Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Αρ. Πρωτ.: 105441 Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1439 17 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33759/Φ.710 Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4369, 6.12.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 19-12-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26984

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα