sliding system for doors and windows

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "sliding system for doors and windows"

Transcript

1 I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a PANEL PRESS S.A. t i o n B o d y ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA

2 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES 5

3 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TECHNICAL DESCRIPTION Ç óåéñü S 350 åßíáé Ýíá ðëþñåò óõñüìåíï óýóôçìá áëïõìéíßïõ, êáôüëëçëï ãéá ôçí êáôáóêåõþ åðüëëçëùí êáé ùíåõôþí êïõöùìüôùí. ÄéáèÝôåé 3 ìåãýèç öýëëùí êáé 14 ôýðïõò ïäçãþí ïé ïðïßïé ñçóéìïðïéïýí ôéò íýåò êëåéäáñéýò (ÇñáêëÞò, ôëáò), ìïíïý Þ ôñéðëïý êëåéäþìáôïò êáé üëåò ôéò Üëëåò. Äßíåé ôçí äõíáôüôçôá óôïí êáôáóêåõáóôþ íá ñçóéìïðïéåß ôïí ßäéï áìçëü ïäçãü ðåñéìåôñéêü, êüâïíôüò ôïí 45ï, Þ äýï äéáöïñåôéêïýò ïäçãïýò ñçóéìïðïéþíôáò ôïí áìçëü óôï åðüíù êáé êüôù ìýñïò êáé äéáöïñåôéêü ðëåõñéêü, êüâïíôüò ôïí 90ï. ñçóéìïðïéåß ñüïõëá ìïíü äéðëü Þ êáé ôåôñáðëü. ÐáñÝ åé ôçí äõíáôüôçôá ôïðïèýôçóçò õáëïðéíüêùí ðü ïõò 22 mm. H êáôåñãáóßá ôùí ðñïößë ãßíåôáé óôï åéäéêü ó åäéáóìýíï ðñåóüêé ôçò PIEJA. Åðßóçò õðüñ åé ðëþñçò ãêüìá åîáñôçìüôùí ôá ïðïßá äéáôßèåíôáé áðü ôçí accessories óå åìðüñïõò. ÐÑÏÓÏ Ç! 1. ÊáôÜ ôçí êáôåñãáóßá ôùí ðñïößë óôá óçìåßá ôïìþò, ãéá íá áðïöå èåß ìåëëïíôéêü ðñüâëçìá äéüâñùóçò, ðñýðåé íá ãßíåôáé åðéêüëõøç ìå êüëëá (áñìüêïëëá). 2. Ãéá ôç óùóôþ ëåéôïõñãßá ôùí êïõöùìüôùí, íá ñçóéìïðïéïýíôáé åîáñôþìáôá ðïõ ðëçñïýí ôéò κατάλληλες ðñïäéáãñáöýò. S 350 series is a complete aluminium sliding system which can be used for constructing sliding doors and windows. The system disposes 3 slide leaves and 14 types of rails which use the new locks one or three locking positions. The constructor can use the same sash frame, cutting it 45, or two different sash frames using the same upper-down and a different one on the vertical sides, by cutting it 90. It uses single, double or even fourfold rollers. It gives the possibility of using glasses up to 20mm thickness. The process of the profiles is made with the PIEJA punching machine. Furthermore, the - ACCESSORIES has in stock a full range of accessories to trades. ATTENTION! 1. A covering of glue for joints or silicone (siliconisation of the mitre cut) must be apllied during the processing of the profiles at the cut off points, in order to avoid future corrosion problems. 2. For the proper functioning of the frames, accessories that fulfil the standards must be used. 6

4 7

5 8

6 9

7 10

8 11

9 12

10 13

11 14

12 15

13 16

14 17

15 18

16 19

17 20

18 21

19 22

20 23

21 24

22 Ð É Í Á Ê Á Ó Ê Ï Ð Ù Í Ð Å Ñ Ó É Ä Ù Í - C U T T I N G S L A T S T A B L E 25

23 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ RUNNING SLIDE SASH WITH WING ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 32mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 32mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 26

24 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 27

25 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2 28

26 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S 29

27 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ RUNNING SLIDE SASH WITH WING ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 45mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 45mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 30

28 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S 31

29 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΡΑΓΑ 85mm DOUBLE RUNNING SLIDE SASH WITH INOX RAIL 85mm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 42,5mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 42,5mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 32

30 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 33

31 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΡΑΓΑ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΑΣΑ 85mm DOUBLE RUNNING SLIDE SASH WITH INOX RAIL ΑΝD LATERAL FRAME 85mm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 55,5mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 55,5mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 34

32 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S 35

33 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S ΔΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ MΕ ΦΥΛΛΑ (ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ - ΚΑΣΑ) DOUBLE RUNNING SLIDE SASH WITH WINGS (FLAT CUTTING WING - FRAME) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ TΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL - 20mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS ΜULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH (FL - 20mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 36

34 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 37

35 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 38

36 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S 39

37 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S ΔΙΦΥΛΛH ΕΠΑΛΛΗΛH ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ DOUBLE RUNNING SLIDE SASH WITH LATTERAL FRAME AND WING ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 61mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 61mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 40

38 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 41

39 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S ΔΙΦΥΛΛH ΕΠΑΛΛΗΛH ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΜΕ ΦΥΛΛΟ DOUBLE RUNNING SLIDE SASH WITH LATTERAL FRAME AND WING ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 48mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH (FL + 48mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 42

40 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 43

41 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S 44

42 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 45

43 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S 46

44 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 47

45 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S MONOΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΟΔΗΓΟ (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH WITH INOX FRAME (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 43mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 43mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 48

46 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 49

47 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S 50

48 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S 51

49 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S 52

50 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 53

51 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S MONOΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 36,5mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 36,5mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 54

52 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 55

53 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S MONOΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ME ANOΞΕΙΔΩΤΟ ΟΔΗΓΟ (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH WITH INOX RAIL FRAME (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 43mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 43mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 56

54 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 57

55 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S 58

56 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S 59

57 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ (ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ - ΚΑΣΑ) (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ TΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 84mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS ΜULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH FL - 84mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 60

58 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 61

59 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S ΔΙΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ (ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ - ΚΑΣΑ) (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) DOUBLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ TΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL - 140mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS ΜULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH (FL - 140mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 62

60 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S 63

61 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S MONOΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ME ANOΞΕΙΔΩΤΟ ΟΔΗΓΟ (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH WITH INOX RAIL FRAME (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 36,5mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 36,5mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 64

62 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 65

63 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S MONOΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ (ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 43mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS WING LENGTH WL = FRAME LENGTH FL - 43mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 66

64 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 67

65 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΦΥΛ.-ΚΑΣΑ) (ΤΖΑΜΙ-ΣΙΤΑ-ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 84mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS MULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH FL - 84mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 68

66 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 69

67 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΦΥΛ.-ΚΑΣΑ) (ΤΖΑΜΙ-ΣΙΤΑ-ΠΑΤΖΟΥΡΙ) SINGLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ FL - 90mm ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS MULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH FL - 90mm WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 70

68 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 71

69 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S 72

70 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S 73

71 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S ΔIΦΥΛΛΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΦΥΛ.-ΚΑΣΑ) (ΤΖΑΜΙ-ΣΙΤΑ-ΠΑΤΖΟΥΡΙ) DOUBLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) (GLASS-SCREEN-SHUTTER) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL - 43mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS MULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH (FL - 43mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 74

72 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S 75

73 Ä É Á Ó Ô Á Ó Å É Ó Ê Ï Ð Ù Í - C U T T I N G D I M E N S I O N S ΔIΦΥΛΛΗ ΕΠΑΛΛΗΛΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΦΥΛ.-ΚΑΣΑ) DOUBLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING WING-FRAME) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL - 3mm):2 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm CUTTING DIMENSIONS MULLION LENGTH ML = FRAME LENGTH (FL - 3mm):2 WING HEIGHT WH = FRAME HEIGHT FH - 43mm 76

74 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ 8x1/2 SCREW 8x1/2" 77

75 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S 78

76 Ê Á Ô Á Ó Ê Å Õ Á Ó Ô É Ê Å Ó Ë Å Ð Ô Ï Ì Å Ñ Å É Å Ó - C O N S T R U C T I O N D E T A I L S 79

77 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ ÃÉÁ 3ÖÕËËÁ/4ÖÕËËÁ - CUTTING DIMENSIONS FOR TRIPLE FOUR FOLD FL ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΑ & ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (IΣΗΣ ΚΟΠΗΣ) TABLE OF CUTTING FOR TRIPLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING) ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ TRIPLE RUNNING SLIDE SASH FH ΚΑΣΑ ΦΥΛΛΟ FRAME WING ΚΑΣΑ ΦΥΛΛΟ FRAME WING ΚΑΣΑ ΦΥΛΛΟ FRAME WING WL=(FL+107)/3 21,5 WL=(FL+107)/ WL=(FL+107)/3 21,5 FL WL=(FL+128)/3 21,5 WL=(FL+128)/3 85,5 85,5 85,5 WL=(FL+128)/4 21,5 FL WL=(FL+139)/3 21,5 WL=(FL+139)/ WL=(FL+139)/3 21,5 FL ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 107mm)/3 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 128mm)/3 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 139mm)/3 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm FL ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ FOURFOLD RUNNING SLIDE SASH FH ΚΑΣΑ ΦΥΛΛΟ FRAME WING ΚΑΣΑ ΦΥΛΛΟ FRAME WING ,5 WL=(FL+105)/ WL=(FL+127)/4 85,5 85,5 85,5 21,5 WL=(FL+127)/4 WL=(FL+127)/4 21,5 FL 1,3 WL=(FL+138)/4 WL=(FL+138)/ ,5 WL=(FL+138)/4 WL=(FL+105)/ ,3 FL 1,3 FL WL=(FL+105)/4 75 WL=(FL+127)/4 WL=(FL+105)/4 91 WL=(FL+138)/4 21,5 21,5 ΚΑΣΑ ΦΥΛΛΟ FRAME WING ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 105mm)/4 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 127mm)/4 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WL = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 138mm)/4 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm 80

78 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÏÐÙÍ ÃÉÁ 3ÖÕËËÁ/4ÖÕËËÁ - CUTTING DIMENSIONS FOR TRIPLE FOUR FOLD ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (IΣΗΣ ΚΟΠΗΣ) TABLE OF CUTTING FOR TRIPLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING) FL ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ (IΣΗΣ ΚΟΠΗΣ) TRIPLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING) FH ΟΔΗΓΟΣ / ΚΑΣΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΦΥΛΛΟ ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ / ΤΡΑΒΕΡΣΑ FRAME / LATTERAL FRAME WING / WING WITH HOOK / MULLION FL 38,8 ML2=(FL+142.5/3 38, ,3 1,3 1, ,5 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL 1 = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 15mm)/3 ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL 2 = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 142,5mm)/3 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm 15 ML1=(FL-15)/3 = = ML1=(FL-15)/3 = 15 FL ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ (IΣΗΣ ΚΟΠΗΣ) TRIPLE RUNNING SLIDE SASH (FLAT CUTTING) FH ΟΔΗΓΟΣ / ΚΑΣΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΦΥΛΛΟ ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ / ΤΡΑΒΕΡΣΑ FRAME / LATTERAL FRAME WING / WING WITH HOOK / MULLION FL 38,8 ML2=(FL+193)/3 38, ,3 1,3 1, ,3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΩΝ / CUTTING DIMENSIONS ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL 1 = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 10mm)/3 ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ ΜL 2 = ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ (FL + 193mm)/3 ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ WH = ΥΨΟΣ ΚΑΣΑΣ FH - 43mm 15 ML1=(FL+10)/3 = = ML1=(FL+10)/3 = 15 81

79 T Ñ É Ó Ä É Á Ó Ô Á Ô Å Ó Ô Ï Ì Å Ó - 3 D S E C T I O N S ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ Ο ΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ 45 ΓΙΑ ΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ CONSTRUCTION DETAIL FOR DOUBLE SASH OPPOSED WINDOW WITH 45 CUTTED SASHES Ο ΗΓΟΣ SASH FRAME ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΝΟΧ INOX PROFILE ΓΩΝΙΑ E 3509 CORNER E 3509 Ο ΗΓΟΣ SASH FRAME

80 T Ñ É Ó Ä É Á Ó Ô Á Ô Å Ó Ô Ï Ì Å Ó - 3 D S E C T I O N S ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Ο ΗΓΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ RUNNING SASH FRAME FOR DOUBLE SASH WINDOW ASSEMBLY DETAIL Ο ΗΓΟΣ SASH FRAME Ο ΗΓΟΣ SASH FRAME

81 T Ñ É Ó Ä É Á Ó Ô Á Ô Å Ó Ô Ï Ì Å Ó - 3 D S E C T I O N S ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Ο ΗΓΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ SASH FRAME FOR GLASS - SCREEN - SHUTTER ASSEMBLY DETAIL Ο ΗΓΟΣ SASH FRAME ΕΝΙΣΧΥΣΗ INOX INOX PROFILE Ο ΗΓΟΣ SASH FRAME

82 T Ñ É Ó Ä É Á Ó Ô Á Ô Å Ó Ô Ï Ì Å Ó - 3 D S E C T I O N S ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ Ο ΗΓΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΤΖΟΥΡΙ SASH FRAME WITH ADDITIONAL SASH FRAME FOR GLASS - SCREEN SHUTTER ASSEMBLY DETAIL Ο ΗΓΟΣ SASH FRAME ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ Ο ΗΓΟΣ ADDITIONAL SASH FRAME ΕΝΙΣΧΥΣΗ INOX ΙΝΟΧ PROFILE ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ Ο ΗΓΟΣ HORIZONTAL SASH FRAME

83 T Ñ É Ó Ä É Á Ó Ô Á Ô Å Ó Ô Ï Ì Å Ó - 3 D S E C T I O N S ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Ο ΗΓΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΙΤΑ RUNNING SASH FRAME WITH SCREEN DETAIL Ο ΗΓΟΣ SASH FRAME ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ Ο ΗΓΟΣ ADDITIONAL SASH FRAME ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΝΟΧ INOX PROFILE Ο ΗΓΟΣ SASH FRANE

84 T Ñ É Ó Ä É Á Ó Ô Á Ô Å Ó Ô Ï Ì Å Ó - 3 D S E C T I O N S ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ACCESSORIES APPLICATION FOR SASH ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ E 3556 SASH STOPPER E 3556 ΦΥΛΛΟ SASH ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ E 0485 CORNER JOINT E 0485 ΡΑΟΥΛΟ E 3541 ROLLER E 3541 ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ E 4201 ALIGNMENT CORNER E

85 T Ñ É Ó Ä É Á Ó Ô Á Ô Å Ó Ô Ï Ì Å Ó - 3 D S E C T I O N S ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ACCESSORIES APPLICATION FOR SASH ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ E 3550 SASH STOPPER E 3550 ΦΥΛΛΟ SASH ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ E 0485 CORNER JOINT E 0485 ΡΑΟΥΛΟ E 3536 ROLLER E 3536 ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ E 4201 ALIGNMENT CORNER E

86 T Ñ É Ó Ä É Á Ó Ô Á Ô Å Ó Ô Ï Ì Å Ó - 3 D S E C T I O N S ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ACCESSORIES APPLICATION FOR SASH ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΙΤΑΣ Ε 3505 SCREEN STOPPER Ε 3505 ΦΥΛΛΟ SASH ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Ε 0404 CORNER JOINT E 0404 ΡΑΟΥΛΟ Ε 3530 ROLLER E

87 T Ñ É Ó Ä É Á Ó Ô Á Ô Å Ó Ô Ï Ì Å Ó - 3 D S E C T I O N S ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΟ ΣΙΤΑΣ ACCESSORIES APPLICATION FOR SASH SCREEN ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΙΤΑΣ Ε 2805 SCREEN STOPPER E 2805 ΦΥΛΛΟ SASH ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Ε 0460 CORNER JOINT E 0460 ΡΑΟΥΛΟ Ε 2830 ROLLER E

88 T Ñ É Ó Ä É Á Ó Ô Á Ô Å Ó Ô Ï Ì Å Ó - 3 D S E C T I O N S ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ SASH FOR LOCK ASSEMBLY DETAIL ΦΥΛΛΟ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ Ή SASH FOR LOCK OR ΤΡΑΒΕΡΣΑ Ή TRANSOM OR

89 SYSTEM T Ñ É Ó Ä É Á Ó Ô Á Ô Å Ó Ô Ï Ì Å Ó - 3 D S E C T I O N S ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ SASH WITH HOOK ASSEMBLY DETAIL ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ Ή SASH WITH HOOK OR E 3562 ΤΡΑΒΕΡΣΑ Ή TRANSOM OR

90 T Ñ É Ó Ä É Á Ó Ô Á Ô Å Ó Ô Ï Ì Å Ó - 3 D S E C T I O N S ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΟ LOCK PLACEMENT DETAIL IN WING ΦΥΛΛΟ SASH ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΟ LOCK PLACEMENT DETAIL IN WING ΦΥΛΛΟ SASH

91 T Ñ É Ó Ä É Á Ó Ô Á Ô Å Ó Ô Ï Ì Å Ó - 3 D S E C T I O N S ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙ Ε 3504 ΓΙΑ ΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ COVER CLIP E 3504 FOR PROFILE ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΙΝΙ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - 76 mm RABBET CUTTING HEIGHT = SASH HEIGHT - 76 mm ΦΥΛΛΟ SASH ΜΠΙΝΙ RABBET Ο ΗΓΟΣ FRAME ΤΑΠΑ Ε 3504 COVER CLIP E 3504 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙ Ε 3553 ΓΙΑ ΙΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ COVER CLIP E 3553 FOR PROFILE ΤΑΠΑ Ε 3553 COVER CLIP E 3553 ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΠΙΝΙ = ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - 76 mm RABBET CUTTING HEIGHT = SASH HEIGHT - 76 mm ΦΥΛΛΟ SASH ΜΠΙΝΙ RABBET Ο ΗΓΟΣ FRAME ΤΑΠΑ Ε 3553 COVER CLIP E

92 Å Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á - A C C E S S O R I E S E 0485 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ SCREWING CORNER JOINT E 0404 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΙΤΑΣ SCREWING CORNER JOINT E 0460 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΙΤΑΣ SCREEN CORNER JOINT E 3501 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ STOPPER E 3502 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ STOPPER 95

93 Å Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á - A C C E S S O R I E S E 3503 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ COVER CLIP FOR HOOK E 3504 ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ COVER CLIP FOR ADAPTOR E 3505 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΙΤΑΣ ABSORBER FOR SCREEN WING E 2805 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΙΤΑΣ ABSORBER FOR SCREEN WING E 3550 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ & ABSORBER FOR WING &

94 Å Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á - A C C E S S O R I E S E 3510 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΟΠΕΡ ΙΦΥΛΛΩΝ DOUBLE WING STOPPER E 3511 ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΟΠΕΡ ΙΦΥΛΛΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΣΙΤΑΣ STOPPER FOR SMALL DOUBLE SCREEN WING E 4201 ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (5,5x1,5) ALIGNMENT CORNER (5,5x1,5) E 3509 ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο ΗΓΩΝ ALIGNMENT CORNER FOR SASH FRAME E 3553 ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΩΝ COVER CLIP FOR ADDAPTOR

95 Å Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á - A C C E S S O R I E S E 3515 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) ΚΛΕΙ ΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ LOCK FOR SLIDING SASH E 3516 ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ HANDLE FOR SLIDING SASH E 3517 ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ LOCK FOR SLIDING SASH E 3519 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΠΟΥΤΟΝ LOCKING HANDLE 98

96 Å Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á - A C C E S S O R I E S ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) E 3512 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ WEATHER STRIP E 3562 ΤΑΠΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ FLAT CUTTING COVER CLIP FOR WING E 3556 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ ABSORBER FOR WING E 3535 ΡΑΟΥΛΟ ΜΟΝΟ 22 ΓΙΑ 35210, SINGLE ROLLER 22 FOR 35210, E 3540 ΡΑΟΥΛΟ ΜΟΝΟ 25 ΓΙΑ 35215, 35230, SINGLE ROLLER 25 FOR 35215, 35230,

97 Å Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á - A C C E S S O R I E S ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) E 3536 ΡΑΟΥΛΟ ΙΠΛΟ 22 ΓΙΑ 35210, SINGLE ROLLER 22 FOR 32510, E 3541 ΡΑΟΥΛΟ ΙΠΛΟ 25 ΓΙΑ 35215, 35330, DOUBLE ROLLER 25 FOR 35215, 35330, E 3542 ΡΑΟΥΛΟ ΤΕΤΡΑΠΛΟ 25 ΓΙΑ 35215, 35330, QUADRUPLE ROLLER 25 FOR 35215, 35330, E 3530 ΡΑΟΥΛΟ ΣΙΤΑΣ ROLLER FOR PROFILE E 2830 ΡΑΟΥΛΟ ΣΙΤΑΣ ROLLER FOR PROFILE

98 Å Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á - A C C E S S O R I E S E 3575 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (LIST OF ACCESSORIES) ΚΑΛΥΜΠΡΑ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΥΤΕΡ (ΦΥΛΛΟ 35210) JIG FOR LOCKS (WING 35210) E 3585 ΚΑΛΥΜΠΡΑ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΥΤΕΡ (ΦΥΛΛΟ 35215) JIG FOR LOCKS (WING 35215) E 3591 ΚΑΛΥΜΠΡΑ ΚΛΕΙ ΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΥΤΕΡ (ΦΥΛΛΟ 35218) JIG FOR LOCKS (WING 35218) E 2014 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ (ΦΟΥΣΚΑΚΙ) SEALING GASKET E 3514 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΤΑΣ SCREEN MESH HOLDER 101

99 Ð Ñ Å Ó Ó Á Ê É - P E R F O R A T O R ΠΡΕΣΣΑΚΙ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ S ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ PERFORATOR FOR SLIDING SYSTEM S PERFORATION PHASES FOR PROFILES B. ΙΑΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΧΥΤΗ Ο ΗΓΩΝ S 350 & S 280 WATER DRAINAGE FRAME PERFORATION C. ΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΘ. Ο ΗΓΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ PERFORATION FOR VERTICAL FRAMES FOR ASSEMBLING WITH HORIZONTAL Α. ΙΑΤΡΗΣΗ Ο ΗΓΩΝ 45 ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΓΩΝΙΑ Ε 3509 PERFORATION FOR CORNER E 3509 D. ΙΑΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΙΤΑΣ PERFORATION FOR CORNER JOINT FOR SCREEN K. ΚΟΠΤΙΚΟ ΝΕΥΡΩΝ KΑΘΕΤΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΙΣΗΣ ΚΟΠΗΣ RIB PUNCHING FOR VERTICAL SASH FRAMES A B C D E F G H I J K E 3528 F. ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΙΦΥΛΛΗΣ ΣΙΤΑΣ SCREEN RABBET PUNCHING E. ΙΑΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ PERFORATION FOR CORNER JOINT FOR SASHES G. ΚΟΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ ΚΟΠΗΣ 90 ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ ΕΣ PUNCHING FOR 90 SASHES FOR CONNECTION WITH TRANSOM I. ΚΟΠΤΙΚΟ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ 45 HOOK COVER PERFORATION FOR 45 SASHES H. ΙΑΤΡΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ 90 ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΗΣΗ ΓΑΝΤΖΟΥ 90 PERFORATION 90 SASHES FOR TRANSOM CONNECTION & HOOK COVER J. ΙΑΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΙΤΑΣ PERFORATION FOR CORNER JOINT FOR SCREEN

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

S350 SYSTEM Τ Ρ Ι Σ Ι Α Σ Τ Α Τ Ε Σ Τ Ο Μ Ε Σ - 3 D S E C T I O N S ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ Ο ΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ 45~ ΓΙΑ ΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ CONSTRUCTION DETAIL FOR DOUBLE SASH OPPOSED WINDOW WITH 45~ CUTTED SASHES

Διαβάστε περισσότερα

aluset Thermobrake Sliding System

aluset Thermobrake Sliding System aluset Thermobrake Sliding System T380 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION 6 Η σειρά aluset T380, είναι ένα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

aluset Sliding System

aluset Sliding System aluset Sliding System S280 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset S 280 είναι ένα πλήρες συρόµενο σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

S350 S350 SYSTEM. συρόμενο σύστημα sliding system ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. (σελίδα 126).

S350 S350 SYSTEM. συρόμενο σύστημα sliding system ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. (σελίδα 126). ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES S350 συρόμενο σύστημα sliding system (σελίδα 126). 2. For the proper functioning of the profiles, use only accessories according to the standards made by (see

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...13 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES...42 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSEMBLYINSTRUCTIONS...48 ΜΕΤΡΑΚΟΠΗΣ /CUTTING DIMENSIONS...53

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2353 Tετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-12

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2353 Tετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-12 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σåë. 3 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2353 Tετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΤΕΙΧΟΣ γύρω από το ΧΥΤΑ Φυλής Σχεδιάζει ο Ε ΣΝΑ για τον περιορισµό του

Διαβάστε περισσότερα

C420 C420 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα Opening system ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. economy

C420 C420 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα Opening system ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. economy C420 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η σειρά C420 είναι ένα πλήρες σύστημα αλουμινίου με το οποίο κατασκευάζονται ανοιγόμενα κουφώματα όλων των τύπων. Οι καμπύλες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣΑ/PROFILPARTA... 13 ΠΡΟΦΙΛΜΕΡΟΣ B/PROFILPARTB... 39. Κράμααλουμινίου:AlMgSi0.5F22, σύμφωνα 1 Ησειρά Albio 109 Cανοιγόμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, συνδυάζει το διαχρονικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, και το άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα με τα υψηλά standard κατασκευής. Είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Σε σκούπα της ΕΛ.ΑΣ. στην Αυλίζα Αχαρνών O ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ 2-0 TH ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ

ÈÑÉÁÓÉÏ. Σε σκούπα της ΕΛ.ΑΣ. στην Αυλίζα Αχαρνών O ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ 2-0 TH ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2175 Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κοινωνική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας σήµερα µετά τα συνεχή περιστατικά απόρριψης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

ÈÑÉÁÓÉÏ. Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας σήµερα µετά τα συνεχή περιστατικά απόρριψης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σåë. 3 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2386 ευτέρα 23 εκεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κλειστό Γυµναστήριο

Διαβάστε περισσότερα

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41

...3 ...15 ...17 ...32 ...38 ...41 ...3...15...17...32...38...41 1 2 QUALITY CERTIFICATES ΣΧΗΜΑ DRAWING 3260 gr/m 6m 1673 gr/m 6m 648 gr/m 6m 1430 gr/m 6m 2151 gr/m 6m 828 gr/m 6m 691 gr/m 4,6 m 257 gr/m 6m 2725 gr/m 6m 391 gr/m 6m 2372

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2203 Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2203 Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2203 Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2346 Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 το ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2346 Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 το ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ένεση 17,8 εκατ. ευρώ στους δήµους Από παρακρατηθέντα ποσά παρελθόντων ετών HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2346 Παρασκευή 25 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2314 Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2314 Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2314 Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Υπογραφή συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2196 ευτέρα 4 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 στα πρατήρια καυσίµων

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2196 ευτέρα 4 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 στα πρατήρια καυσίµων ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2196 ευτέρα 4 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Με την εποπτεία του

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2148 Τρίτη 18 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2148 Τρίτη 18 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 4 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2148 Τρίτη 18 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέα αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2223 Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2223 Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-7 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 «Lets Do It Greece» Καθαρίζουµε τη υτική Αττική σε µία µέρα Μεγάλη κινητοποίηση από την Αντιπεριφέρεια και εκατοντάδες εθελοντές σε 13 σηµεία Óåë. 5 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2223 Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1930 ευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1896 ευτέρα 28 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1896 ευτέρα 28 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1896 ευτέρα 28 Νοεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1910 Σάββατο 17 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1910 Σάββατο 17 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1910 Σάββατο 17 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφηκε η µεγαλύτερη άνοδος τον Ιούνιο µε ποσοστό 2,8% ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Α.Ο:

ÈÑÉÁÓÉÏ. Στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφηκε η µεγαλύτερη άνοδος τον Ιούνιο µε ποσοστό 2,8% ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Α.Ο: ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2053 Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «Γέφυρα ζωής» για δυο ανθρώπους Μεταξύ Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού και Θριάσιου Νοσοκοµείου

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2332 ευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 9 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2332 ευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 9 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2332 ευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αποκαλυπτικοί οι

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2260 Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2260 Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 Óåë. 7 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2260 Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Στη «ζώνη απένταξης» έργο στα Άνω Λιόσια του ήµου Φυλής Ενώ υπάρχει σύµβαση το

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1995 ευτέρα 23 Απριλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1995 ευτέρα 23 Απριλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1995 ευτέρα 23 Απριλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Ανεπιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1919 Παρασκευή 30 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Πρόγραµµα 150.000 νέων θέσεων εργασίας και κοινωνικές δράσεις σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1850 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακι νήτων (Ε9) φυσικών και νομικών

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2263 Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2263 Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2263 Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Μόνο πέντε ενεργές

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2232 Πέµπτη 25 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2232 Πέµπτη 25 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 16 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2232 Πέµπτη 25 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Πρόσφορο έδαφος η Αυτοδιοίκηση για τη διαφθορά Μεγάλα ποσοστά κακοδιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους «Περί Ειρήνης» Παράγραφοι 16, 20 21

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους «Περί Ειρήνης» Παράγραφοι 16, 20 21 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ισοκράτους «Περί Ειρήνης» Παράγραφοι 16, 20 21 Φημί δ οὖν χρῆναι ποιεῖσθαι τήν εἰρήνην μή μόνον πρός Χίους καί Ῥοδίους και Βυζα - ντίους καί Κῴους

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Τη στιγµή που. Αρµοστεία του ΟΗΕ διατυπώνει επιφυλάξεις για το κέντρο κράτησής τους Óåë. 2-13

ÈÑÉÁÓÉÏ. Τη στιγµή που. Αρµοστεία του ΟΗΕ διατυπώνει επιφυλάξεις για το κέντρο κράτησής τους Óåë. 2-13 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2002 Πἐµπτη 3 Μα ου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Εισβολή

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2254 Πέµπτη 30 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2254 Πέµπτη 30 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2254 Πέµπτη 30 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κίνδυνος να µείνουν έργα 56 εκατ. εκτός ΕΣΠΑ, στην Αττική Αφορούν αναβάθµιση υποδοµών

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2364 Πέµπτη 21 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 2-4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2364 Πέµπτη 21 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 2-4 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2364 Πέµπτη 21 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Τραυµατισµός υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2151 Παρασκευή 21 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2151 Παρασκευή 21 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2151 Παρασκευή 21 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ιχάζει

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2079 Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2079 Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2079 Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Στον ΕΟΠΥΥ αντιπροσωπεία της Ελευσίνας για τα τηλεφωνικά ραντεβού στο ΙΚΑ Υπόσχεση

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1970 Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 6

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1970 Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 6 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1970 Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2234 ευτέρα 29 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2234 ευτέρα 29 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2234 ευτέρα 29 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συζήτηση για την Α φάση εργασιών του 2ου ΧΥΤΑ στη θέση Σκαλιστήρι Φυλής Στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

T680 T680 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή Opening thermobrake system.

T680 T680 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή Opening thermobrake system. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η σειρά T 680 είναι ένα πλήρες σύστηµα αλουµινίου µε το οποίο κατασκευάζονται ανοιγόµενα κουφώµατα όλων των τύπων. Οι καµπύλες γραµµές του

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2366 ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Καταγραφή της

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2366 ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Καταγραφή της ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2366 ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Εκτεταµένοι φορολογικοί έλεγχοι Σε ιατρεία των Αχαρνών, της Μεταµόρφωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2036 Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2036 Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2036 Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Ορκίσθηκε η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Πλάτωνος «Πρωταγόρας» (Ενότητα 4)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Πλάτωνος «Πρωταγόρας» (Ενότητα 4) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Πλάτωνος «Πρωταγόρας» (Ενότητα 4) Ἐπειδή δέ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μέν διά τήν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1932 Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

T530 T530 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή Opening thermobrake system.

T530 T530 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα με θερμοδιακοπή Opening thermobrake system. T530 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η σειρά T 530 είναι ένα πλήρες σύστημα αλουμινίου με το οποίο κατασκευάζονται ανοιγόμενα κουφώματα όλων των τύπων. Οι καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Διατροφή & καρκίνος. γαστρεντερολογία ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011. u Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 / 9 ο έτος έκδοσης Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ 6 8 9 9 Ñ Õ Ì Å

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Διατροφή & καρκίνος. γαστρεντερολογία ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011. u Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 / 9 ο έτος έκδοσης Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ 6 8 9 9 Ñ Õ Ì Å ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 u Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 / 9 ο έτος έκδοσης Ë Ë Ç Í É Ê Ï É Ä Ñ Õ Ì Å Á Ã Á Ó Ô Ñ Å Í Ô Å Ñ Ï Ë Ï Ã É Á Ó & Ä É Á Ô Ñ Ï Ö Ç Ó & Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ 6 8 9 9 Διατροφή & καρκίνος Κάπνισμα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Διατροφή & γνωσιακή ανάπτυξη παιδιού. Παιδί & Δυσκοιλιότητα. Αντιφλεγµονώδη. Διοξίνες Διατροφή & Καρκίνος ΜΑÚΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Διατροφή & γνωσιακή ανάπτυξη παιδιού. Παιδί & Δυσκοιλιότητα. Αντιφλεγµονώδη. Διοξίνες Διατροφή & Καρκίνος ΜΑÚΟΣ/ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 artwork by Ë. Êçöéóßáò 266, 152 32 ÁèÞíá, Ôçë.: 210 6882100 Áäñéáíïõðüëåùò 3, 551 33 ÊáëáìáñéÜ Èåó/íßêç, Ôçë.: 2310 422788 ÅèíéêÞ Ïäüò Ðáôñþí-Áèçíþí 51Á, 264 41 ÐÜôñá, Ôçë.: 2610 437302 Ë. Êíùóóïý 255

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1977 Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-4 στην επιχειρούµενη εκκένωση οικίσκων

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1977 Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-4 στην επιχειρούµενη εκκένωση οικίσκων ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1977 Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ «Στο

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1931 Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2173 Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2173 Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2173 Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ιευθέτηση ρεµάτων και µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Στο επίκεντρο της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2010 Τρίτη 15 Μα ου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 και µέτρα προστασίας» στα Άνω Λιόσια

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2010 Τρίτη 15 Μα ου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 και µέτρα προστασίας» στα Άνω Λιόσια ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2010 Τρίτη 15 Μα ου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο σηµερινό.σ. Ελευσίνας Óåë. 4 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1954 Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ιακόσιες τριάντα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1954 Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ιακόσιες τριάντα ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Και το όνοµα αυτού «ηµοτικό Ωδείο Φυλής» Με 4 Σχολές και τριµελή επιτροπή για διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων του HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA ISO 9001 ISO 9001 03017000029 PANEL PRESS S.A. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995. T h e. l u e V a. U t. t i m a. I n. t e r n a.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA ISO 9001 ISO 9001 03017000029 PANEL PRESS S.A. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1995. T h e. l u e V a. U t. t i m a. I n. t e r n a. I n l I n l T h e r m o b r a k e O p e n i n g S y s t e m ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a

Διαβάστε περισσότερα

ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 6ï - IANOYAÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ

ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 6ï - IANOYAÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 6ï - IANOYAÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

T530 SYSTEM TECHNICAL DESCRIPTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

T530 SYSTEM TECHNICAL DESCRIPTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ T530 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset T 530 είναι ένα πλήρες σύστηµα αλουµινίου µε το οποίο κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2060 Πέµπτη 26 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2060 Πέµπτη 26 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2060 Πέµπτη 26 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σύλληψη 3 ατόµων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στα Μέγαρα Κατασχέθηκε ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

aluset Ôhermobrake Opening System

aluset Ôhermobrake Opening System aluset Ôhermobrake Opening System T680 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N CAMERA EUROPEA MULTILOCK CAMERA ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά

Διαβάστε περισσότερα

C520 C520 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα Opening system. Multi -Point. Locking System ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

C520 C520 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Aνοιγόμενο σύστημα Opening system. Multi -Point. Locking System ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η σειρά C 520 είναι ένα πλήρες σύστημα αλουμινίου με το οποίο κατασκευάζονται ανοιγόμενα κουφώματα όλων των τύπων. Οι καμπύλες γραμμές του

Διαβάστε περισσότερα

F450 F450 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Πτυσόμενο σύστημα Folding system

F450 F450 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Πτυσόμενο σύστημα Folding system ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η σειρά F 450 αποτελεί την πρόταση μας για την κατασκευή πτυσσόμενων ανοιγομένων πορτών και παραθύρων. Με τα προφίλ της σειράς αυτής κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τη δυνατότητα ρύθµισης των χρεών

Τη δυνατότητα ρύθµισης των χρεών ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 3 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2211 Tετάρτη 27 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Εµβολιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

aluset opening system

aluset opening system aluset opening system C420 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset C 420 είναι ένα πλήρες σύστηµα αλουµινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary. ΣΕΛΙΔΑ page 433. ΚΩΔΙΚΟΣ code. ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m. ΣΧΗΜΑ shape. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail SLIM 00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ summary ΚΩΔΙΚΟΣ code ΣΧΗΜΑ shape ΒΑΡΟΣ gr/m weight gr/m ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ description ΣΕΛΙΔΑ page SLIM 00 433 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ additional rail 5 SLIM 0 49 ΜΟΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ single rail 5 SLIM 02 885

Διαβάστε περισσότερα

Profile / Προφίλ Code / Κωδικός Lenght / Μήκος Weight / Βάρος Description / Περιγραφή Page / Σελ. AL m 1,446 kg/m. AL m 1,943 kg/m

Profile / Προφίλ Code / Κωδικός Lenght / Μήκος Weight / Βάρος Description / Περιγραφή Page / Σελ. AL m 1,446 kg/m. AL m 1,943 kg/m Aluminium Systems for Doors & Windows Συστήματα Αλουμινίου για Πόρτες & Παράθυρα page / σελ 1.3 Profile / Προφίλ Lenght / Μήκος Description / Περιγραφή Page / Σελ. AL445-105 6 m 1,446 kg/m SINGLE RAIL

Διαβάστε περισσότερα

aluset system for folding doors and windows

aluset system for folding doors and windows aluset system for folding doors and windows ΣΕΙΡΑ: F - 450 ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si 0.5 ( F 22 ) ΑΝΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020 2, DIN 17 615 ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ: Δέχεται μονούς υαλοπίνακες 5 6 mm και διπλούς από 18

Διαβάστε περισσότερα

T680 SYSTEM. aluset ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION

T680 SYSTEM. aluset ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION T680 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N CAMERA EUROPEA MULTILOCK CAMERA ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset T 680 είναι ένα πλήρες σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

2.ÍÏÌÏÓ ÁÑÊÁÄÉÁÓ 249 250 ÄHÌÏÓ: Â. ÊÕÍÏÕÑÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÓÔÑÏÕÓ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁÓÔÑÏÕÓ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 100. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόµενα κουφώµατα. ευελιξία και οικονοµία. Συνδυάζει την υψηλή αισθητική,

Η σειρά EUROPA 100. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόµενα κουφώµατα. ευελιξία και οικονοµία. Συνδυάζει την υψηλή αισθητική, Η σειρά EUROPA 100 σχεδιάστηκε για να παρέχει στα συρόµενα κουφώµατα ευελιξία και οικονοµία. Συνδυάζει την υψηλή αισθητική, µε την απόλυτη λειτουργικότητα και το άψογο φινίρισµα. EUROPA 100 series is an

Διαβάστε περισσότερα

ËÕÒ ÒÖ ËÓØÛÖ ÄÖÖÝ ÓÖ ËÕÙÒ ÒÐÝ ËÕÒ Ò ÒÖ ËÓØÛÖÐÓØ ÞÙÖ ËÕÙÒÞÒÐÝ µ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö Ò ÓØÓÖ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ ÚÓÖÐØ Ñ Ö ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ Ö ÖÒ ÍÒÚÖ ØØ ÖÐÒ ÚÓÒ ÒÖ ÓÓйÖÒ ¾¼¼ ØÖÙÖ ÈÖÓº Öº ÃÒÙØ ÊÒÖØ ÁÒ ØØÙØ Ö ÁÒÓÖÑØ

Διαβάστε περισσότερα

C420 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION

C420 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION C420 SYSTEM Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset C 420 είναι ένα πλήρες σύστηµα αλουµινίου µε το οποίο κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

aluset opening system

aluset opening system aluset opening system C520 SYSTEM CAMERA EUROPEA Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η - T E C H N I C A L D E S C R I P T I O N MULTILOCK CAMERA ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TECHNICAL DESCRIPTION Η σειρά aluset C 520

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ. ÅéêïíïãñÜöçóç Íáôáëßá Êáðáôóïýëéá ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. Ç ÐÑÙÔÇ ÌÏÕ ÌÕÈÏËÏÃÉÁ Á éëëýáò êáé êôïñáò

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ. ÅéêïíïãñÜöçóç Íáôáëßá Êáðáôóïýëéá ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. Ç ÐÑÙÔÇ ÌÏÕ ÌÕÈÏËÏÃÉÁ Á éëëýáò êáé êôïñáò ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ Ç ÐÑÙÔÇ ÌÏÕ ÌÕÈÏËÏÃÉÁ Á éëëýáò êáé êôïñáò Êåßìåíï: Ößëéððïò ÌáíäçëáñÜò ÅðéìÝëåéá êåéìýíïõ: ÑÜíéá Æùßäç ÅéêïíïãñÜöçóç: Íáôáëßá Êáðáôóïýëéá Äéüñèùóç: Áíôùíßá Êéëåóóïðïýëïõ 2009, Åêäüóåéò

Διαβάστε περισσότερα

The EUROPA 2000 series is

The EUROPA 2000 series is Η σειρά EUROPA 2000 σχεδιάστηκε για να δημιουργεί συρόμενα κουφώματα υψηλών προδιαγραφών. Η σειρά καλύπτει και τις δυσκολότερες απαιτήσεις προσφέροντας στιβαρότητα, απόλυτη λειτουργικότητα και υψηλή αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING ÓÅÉÑÁ 9 ÓÕÑÏÌÅÍÁ 69 ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ WINDOW OR DOOR OVERLAPPING 0000090 000007 6 8 8 6 S - S - 00009006 S - 0 φύλλο = ύψος ( φως ) - 0 χιλ. sash = height ( light ) - 0 mm 000090 00090000 00009006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερµοµονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόµενες µπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ Ò ÑÓ ÖÒ Å Ð ÓÒ¹ÅÓÖРݹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Ø ÓÔØ Ò Ê ÓÒ ØÓÖ Ò Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØØ ÖÐ Ò Ö È Ý Ò ÖØ Ø Ò Ö Ö Ø ÖÙÔÔ ÉÙ ÒØ ÒÓÔØ ÙÒ Å ØÖÓÐÓ Ò Ö ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØØ ÞÙ ÖÐ Ò Ò Ö Ø ÚÓÒ Ð Ü Ò Ö Ë Ò Ö Å ØÖ ÐÒÙÑÑ Ö ½

Διαβάστε περισσότερα

Íéêçöüñïõ ÌÏÉÑÁÆÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

Íéêçöüñïõ ÌÏÉÑÁÆÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ Åâäìáäéáßá åöçìåñßäá ôçò Êñéíèßáò ÐëéôéêÞ - ÊéíùíéêÞ - ÁèëçôéêÞ Íéêçöüñõ ÐáñáóêåõÞ Σάββατο 6-29 Κυριακή Ïêôùâñßõ 7 Νοεμβρίου 2010 Áñ. 2010 öýëëõ Αρ. 24 φύλλου 25 ÌÏÉÑÁÆÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ Πάνος Ηλιακόλος: Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερμομονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόμενες μπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

www.exanatolis.gr Έρχεται... οικονοµική ανάκαµψη µε ατµοµηχανή την άνοδο του τουρισµού ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

www.exanatolis.gr Έρχεται... οικονοµική ανάκαµψη µε ατµοµηχανή την άνοδο του τουρισµού ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ÔÅÕ ÏÓ 58 Έρχεται... οικονοµική ανάκαµψη µε ατµοµηχανή την άνοδο του τουρισµού www.exanatolis.gr ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΛΕΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗ Αφορά όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

SLIDING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

SLIDING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 220 SLIDING SYSTEM ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η σειρά Albio220 έρχεται να καλύψει την απαίτηση της αγοράς για συρόμενες πόρτες και παράθυρα με ανοξείδωτο οδηγό κύλισης. Ταυτόχρονα δίνει την επιλογή για χρήση ράγας

Διαβάστε περισσότερα

Να δηµοσιοποιήσουν τις δηλώσεις «πόθεν έσχες»

Να δηµοσιοποιήσουν τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1584 ευτέρα 2 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Στις κάλπες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας. 25 Απριλίου 2010 ΕΚΛΟΓΕΣ στο ΤΕΕ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας. 25 Απριλίου 2010 ΕΚΛΟΓΕΣ στο ΤΕΕ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας 25 Απριλίου 2010 ΕΚΛΟΓΕΣ στο ΤΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 02 Στο παρόν τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου, παρουσιάζονται οι θέσεις των παρατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1573 Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερµοµονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόµενες µπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) AΘΗΝΑ 2007 ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟN ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάντα οι άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια. Κύρια σημεία του μαθήματος

Πάντα οι άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια. Κύρια σημεία του μαθήματος Πάντα οι άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια 1.1 Κύρια σημεία του μαθήματος ñ Ο άνθρωπος πάντοτε αναζητούσε την αλήθεια. ñ Οι αρχαίοι λαοί (Βαβυλώνιοι, Έλληνες, Αιγύπτιοι) για την αναζήτησή της χρησιμοποίησαν

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Στο 1,3 εκατ. οι άνεργοι εντός του 2012. νέα έρευνα. To κίνηµα της πατάτας µόνο πατάτα δεν είναι στο Θριάσιο ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ

ÈÑÉÁÓÉÏ. Στο 1,3 εκατ. οι άνεργοι εντός του 2012. νέα έρευνα. To κίνηµα της πατάτας µόνο πατάτα δεν είναι στο Θριάσιο ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1971 ευτέρα 19 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Στα

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 600. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόµενα κουφώµατα το. πλεονέκτηµα της απόλυτης. ηχοθερµοµόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή

Η σειρά EUROPA 600. σχεδιάστηκε για να παρέχει. στα συρόµενα κουφώµατα το. πλεονέκτηµα της απόλυτης. ηχοθερµοµόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή Η σειρά EUROPA 600 σχεδιάστηκε για να παρέχει στα συρόµενα κουφώµατα το πλεονέκτηµα της απόλυτης ηχοθερµοµόνωσης. Επίσης συνδυάζει την υψηλή αισθητική, µε τη λειτουργικότητα την ασφάλεια και το άψογο φινίρισµα.

Διαβάστε περισσότερα

C600 C600 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Σύστημα για ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου Heavy duty system for opening doors

C600 C600 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES. Σύστημα για ανοιγόμενες πόρτες βαρέως τύπου Heavy duty system for opening doors C0 SYSTEM ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL FEATURES ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα για Θαλάμους Ελεγχόμενης Πρόσβασης C 0 Coplanar είναι σχεδιασμένο για εισόδους υψηλής ασφάλειας με χαμηλή κίνηση. Με λίγα

Διαβάστε περισσότερα

Óåë. 3-9. Σε επιχειρήσεις και φορείς του δηµοσίου

Óåë. 3-9. Σε επιχειρήσεις και φορείς του δηµοσίου ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2015 Τρίτη 22 Μα ου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Συνεδριάζει

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1547 Tρίτη 8 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «Στον αέρα»

Διαβάστε περισσότερα

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1

E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 E D I T I O N / Έ Κ Ο Σ Η 1 0, 1 SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 1 General Information Catalogue Συνοπτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Analytical Catalogue Αναλυτικός Κατάλογος SECTION / ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Section Drawings

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK

ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 4 ÓÅÉÑÁ È39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÁ SERIES ÔÇ39 SLIDING THERMAL BREAK 69 45 ΣΕΙΡΑ Θ39 - ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ SERIES TH39 - SLIDING THERMAL BREAK ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ WINDOW AND DOOR OVERLAPPING

Διαβάστε περισσότερα

LICENCE Nr: 106 LICENCE Nr: QUALITYCERTIFICATES

LICENCE Nr: 106 LICENCE Nr: QUALITYCERTIFICATES 235 1 LICENCE Nr: 106 LICENCE Nr: 1503 2 235 QUALITYCERTIFICATES ΣΧΗΜΑ DRAWING 1771 gr/m 6m 878 gr/m 6m 472 gr/m 4,6 m 214 gr/m 6m 256 gr/m 6m ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY 235 3 ΦΥΛΛΟ Sash ΒΑΡΟΣ / Weight

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2230 Τρίτη 23 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2230 Τρίτη 23 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-9 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 3 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2230 Τρίτη 23 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «Προστατεύεστε µας» Μήνυµα των κατοίκων της Κινέττας προς αιρετούς και εκπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2373 Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-9 στην ηλεκτροδότηση

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2373 Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-9 στην ηλεκτροδότηση ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σåë. 2-8 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2373 Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Απεριόριστη διαδροµή στην ταλαιπωρία για τα ΑµΕΑ στο ήµο Αχαρνών Χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ Θεμελιώδεις δυνάμεις Οι θεμελιώδεις δυνάμεις των πλανητών είναι πέντε: ζώδιο, έξαρση, τριπλότητα, όριο και πρόσωπο. Ονομάζονται επίσης και αξιώματα, αρετές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

Î È ÛÙËÓ Aı Ó... ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÏÏÔÁÔ Ã ÏÎÈÔ Ô ÏÈÙÒÓ ı Ó ÂÈÚ È ÕÁÈÔ Ó Ú Ô ÚËÌ ÙË,

Î È ÛÙËÓ Aı Ó... ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÏÏÔÁÔ Ã ÏÎÈÔ Ô ÏÈÙÒÓ ı Ó ÂÈÚ È ÕÁÈÔ Ó Ú Ô ÚËÌ ÙË, K..A E A - HELLAS PORT PAYE TAXY POMIKO PAºEIO HPøMENO TE O XALKIOPOULO 5 23-06-08 18:13 ÂÏ 1 O ÓıÚˆ Ô ÂÈ Ú Â, ÎÈ fiÙ Ó ÙÈ Îfi Ô Ó ÔÓÂ, ÈÔÏÔÁÈÎ, fi ˆ fiÙ Ó ÙÔÓ ÎÚˆÙËÚÈ ÛÔ Ó. (. ÂÊ ÚË ) TÚÈÌËÓÈ Î ÔÛË ÙÔ EÎ.

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2229 ευτέρα 22 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2229 ευτέρα 22 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 3 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2229 ευτέρα 22 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Ασφαλής µετά από αξιολόγηση κρίθηκε η 2η αναβάθµιση του Τερµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα