ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ.Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2011

2 1 Γενικά Εδώ και πολλά χρόνια, οι ανασκαφικές έρευνες δέχονται τη βοήθεια και συνδροµή πολλών φυσικών και τεχνικών επιστηµών µε στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους, µε την ελαχιστοποίηση του χρόνου και του κόπου, την καλύτερη καταγραφή και τεκµηρίωση των ευρηµάτων και των αποφάνσεών τους. Οι µέθοδοι και τεχνικές, µε τις οποίες τόσο ο κλάδος των Α.Τ.Μ. όσο και άλλοι επιστηµονικοί κλάδοι µπορούν να συνδράµουν τις ανασκαφικές έρευνες, αφορούν τόσο στο προανασκαφικό στάδιο όσο και στην ανασκαφή. Στα επόµενα θα γίνει µια µικρή ενηµερωτική αναφορά στις µεθόδους και τεχνικές υποστήριξης των προανασκαφικών ερευνών και µια πιο εκτενής παρουσίαση των µεθόδων υποστήριξης των ανασκαφών. 1.1 Ενίσχυση - υποστήριξη προανασκαφικών ερευνών Οι προανασκαφικές έρευνες έχουν ως στόχο να εντοπίσουν, αρχικώς, τις θέσεις οι οποίες είναι πιθανό να κρύβουν αντικείµενα και δοµές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και στη συνέχεια να οριοθετήσουν τις ενδιαφέρουσες εκτάσεις και να προσδιορίσουν τη χρονολογία, το είδος και αν είναι δυνατόν και τη θέση των πιθανών ευρηµάτων. Είναι προφανές ότι µέθοδοι και τεχνικές, που θα αύξαναν το βαθµό βεβαιότητας σε όλα τα παραπάνω, µπορούν να έχουν εξαιρετική συµβολή. Σε ενίσχυση των παραδοσιακών µεθόδων, που χρησιµοποιούν οι αρχαιολόγοι (έρευνα γραπτών και άλλων πηγών, περιήγηση και αναγνώριση περιοχών, περισυλλογή επιφανειακών ευρηµάτων, µικρές δοκιµαστικές τοµές κ.ά.), έχουν εφαρµογή, µεταξύ άλλων, και οι παρακάτω µέθοδοι και τεχνικές : Φωτοερµηνευτικές µέθοδοι και διαδικασίες για τον εντοπισµό και την οριοθέτηση των περιοχών ενδιαφέροντος, τον εντοπισµό επιφανειακών ευρηµάτων και, σε ορισµένες περιπτώσεις, τον αρχικό προσδιορισµό των θέσεων µεγάλων θαµµένων δοµών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος [Γκιόκας κ.ά. 1992]. Χρησιµοποιούνται φωτογραφίες µικρής και µέσης κλίµακας (από µεγάλα και µέσα ύψη λήψεων) για τον εντοπισµό και την οριοθέτηση περιοχών και φωτογραφίες µεγάλης κλίµακας (µικρά ύψη λήψεων) για τον προσδιορισµό των θέσεων των επιφανειακών και των θαµµένων δοµών. Μεταξύ άλλων, ερευνώνται η µορφολογία και οι κλίσεις του εδάφους, η σκιαγραφία που εµφανίζεται στις φωτογραφίες, το είδος, το χρώµα και η ανάπτυξη της βλάστησης, οι χρωµατικές εναλλαγές του εδάφους, το σχήµα και το µέγεθος συγκεκριµένων σχηµατισµών. Το σηµαντικό πλεονέκτηµα, που προσφέρουν οι αεροφωτογραφίες, πέρα από τη δυνατότητα συνολικής γενικής θεώρησης και αναγνώρισης της περιοχής ενδιαφέροντος, είναι ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω ίχνη δεν είναι ορατά από το έδαφος ή δεν είναι ορατά µε την ίδια σαφήνεια. Για τους παραπάνω λόγους, καλό είναι να χρησιµοποιούνται φωτογραφίες που έχουν παρθεί στη βέλτιστη εποχή ή / και ώρα της ηµέρας, υπό τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες και πολλές φορές φωτογραφίες σε ειδικά φιλµ (έγχρωµα, υπέρυθρα,

3 πολυφασµατικά). Όταν δεν διατίθενται ειδικώς παρµένες φωτογραφίες, αλλά χρησιµοποιούνται υπάρχουσες, τότε προτιµούνται οι παλαιότερες, αφού, κατά κανόνα, έχουν εγγεγραµµένες λιγότερες επεµβάσεις και αλλοιώσεις του εδάφους. Οι µέθοδοι είναι αποτελεσµατικές στις περιπτώσεις επιφανειακών ευρηµάτων ή ευρηµάτων µέγιστου βάθους της τάξης του 1 m. Μαγνητοµετρικές και άλλες γεωφυσικές διασκοπήσεις (ηλεκτρικές, ηλεκτροµαγνητικές) µε τις οποίες επιχειρείται ο ακριβέστερος εντοπισµός της θέσης, του σχήµατος και του µεγέθους των θαµµένων δοµών. Οι µέθοδοι βασίζονται στον εντοπισµό των µεταβολών ή ανωµαλιών των δυνάµεων ή εντάσεων φυσικών ή τεχνιτών πεδίων, που εµφανίζονται σε διάφορες επιλεγµένες θέσεις της περιοχής ενδιαφέροντος και που, µεταξύ άλλων, οφείλονται στην φύση και δοµή του υπεδάφους [Κοντός 1988 όπου και πλούσια σχετική βιβλιογραφία]. Οι µέθοδοι διακρίνονται σε στατικές ή άµεσες, όταν µελετούν µεταβολές φυσικών πεδίων (µαγνητική διασκόπιση) και δυναµικές ή έµµεσες, όταν µελετούν µεταβολές τεχνητών πεδίων (ηλεκτρική και ηλεκτροµαγνητική διασκόπιση). Σε όλες τις µεθόδους, η έρευνα γίνεται σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο καταγράφονται οι διαφορές, µεταβολές ή ανωµαλίες, που ενδιαφέρουν την κάθε µέθοδο (µαγνήτιση, ηλεκτρική αγωγιµότητα), σε επιλεγµένες θέσεις της περιοχής ενδιαφέροντος. Οι θέσεις αυτές είναι, συνήθως, οι κορυφές ενός κανάβου συγκεκριµένης διάστασης και ο ακριβής προσδιορισµός τους είναι το κλειδί για τη δόµηση µιας σωστής βάσης πληροφοριών. Στο δεύτερο στάδιο οι µετρήσεις ή οι ανάλογες αναγωγές τους καταγράφονται σε χάρτες και διαγράµµατα και στο τρίτο στάδιο γίνεται η επεξεργασία και η ανάλυση των αποτελεσµάτων και η εξαγωγή συµπερασµάτων. Σ όλες τις περιπτώσεις, τα αποτελέσµατα, που καταγράφονται, εξαρτώνται από το µέγεθος και το βάθος των θαµµένων δοµών και από το υλικό και τα χαρακτηριστικά του. Έχει διαπιστωθεί ότι συγκεκριµένες δοµές δίνουν, τις περισσότερες φορές, συγκεκριµένα αποτελέσµατα (Σχήµα 1 σελ. 4). Για παράδειγµα, οι τοίχοι και οι αντίστοιχες κατασκευές δίνουν αρνητική µαγνητική ανωµαλία, που είναι πιο χαρακτηριστική όταν τα υλικά έχουν υποστεί, κατά την κατασκευή ή τη χρήση τους, έντονη θέρµανση (κεραµίδια, τούβλα, τζάκια, εστίες κ.ά.), ενώ οι τάφροι, οι τάφοι, τα πηγάδια και γενικά οι κοιλότητες δίνουν θετική µαγνητική ανωµαλία, χωρίς, όµως, αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Τα αποτελέσµατα των παραπάνω µεθόδων, σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα των όποιων άλλων ερευνών, τεχνικών και µεθόδων εφαρµοστούν, µπορούν να καταγράφονται σε γεωγραφικούς και θεµατικούς χάρτες και διαγράµµατα. Οι θέσεις που εντοπίζονται, σε συσχέτιση µε την τοπογραφία, τα δροµολόγια πρόσβασης, τη βατότητα της περιοχής και άλλους παράγοντες, συµβάλλουν στον οικονοµοτεχνικό προγραµµατισµό των ανασκαφών, που θα επακολουθήσουν. Πρέπει να σηµειωθεί ότι καµιά από τις παραπάνω µεθόδους και τεχνικές δεν είναι απόλυτη. Εκτός από το κόστος της, η κάθε µια έχει τις προϋποθέσεις της και τις απαιτήσεις της σε µέσα και υλικά, τα όρια, την εµβέλεια και την αποτελεσµατικότητά της. Συνήθως, τα καλύτερα αποτελέσµατα προέρχονται από τον συνδυασµό των µεθόδων των οποίων, βεβαίως, στόχος δεν είναι αυτή καθαυτή η αποκάλυψη των

4 θαµµένων δοµών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος αλλά η ενίσχυση των παραδοσιακών τεχνικών που χρησιµοποιούν οι αρχαιολόγοι, στους οποίους ανήκει ο αποφασιστικός λόγος. Σχήµα 1 Τυπικές µορφές µαγνητικών ανωµαλιών [Κοντός 1988]. 1 = Λιθοδοµή από ηφαιστειακά πετρώµατα. 2 = Λιθοδοµή από ιζηµατογενή πετρώµατα. 3 = Επιφανειακός τάφος. 4 = Κοιλότητα σε αρκετό βάθος. 5 = Σωρός τούβλων. 6 = Τοίχος από τούβλα. 1.2 Υποστήριξη ανασκαφών Η ανασκαφή είναι µια ερευνητική διαδικασία µε πολλαπλούς στόχους. Στη σύγχρονη αντίληψη περί αρχαιολογίας, οι ανασκαφές και η αποκάλυψη των θαµ- µένων αντικειµένων και κατασκευών ποτέ δεν είναι αυτοσκοπός, όση και αν είναι η καλλιτεχνική, µουσειακή ή οικονοµική (αν µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει τέτοια) αξία των ευρηµάτων. Είναι, απλώς, ένα από τα µέσα, που χρησιµεύουν για τη συνολική κατανόηση και αναπαράσταση των ιστορικών, κοινωνικών και ιδεολογικών πλαισίων, µέσα στα οποία δηµιουργήθηκαν, χρησιµοποιήθηκαν και εγκαταλείφτηκαν τα ευρήµατα [Θέµελης 1985].

5 Λέγεται ότι η ανασκαφή είναι ένα βιβλίο, που διαβάζεται µόνο µια φορά. Η ρήση αυτή υποδηλώνει ότι, µεταξύ άλλων, οι θέσεις, τα βάθη και η στρωµατογραφική ένταξη, οι συσχετίσεις, η κατάσταση και µια σειρά άλλες ιδιότητες των όποιων ευρηµάτων, έχουν εξαιρετική σηµασία για την ικανοποίηση του συνόλου των στόχων της ανασκαφής 1. Αν όλα τα παραπάνω δεν καταγραφούν µε ακρίβεια και πληρότητα, στο χρόνο που πρέπει, τότε µια σειρά πολύτιµα στοιχεία και τεκµήρια θα έχουν οριστικώς χαθεί. Το ηµερολόγιο της ανασκαφής είναι ένα βασικό ντοκουµέντο στο οποίο οι αρχαιολόγοι καταγράφουν, µεταξύ πολλών άλλων, το είδος και τις θέσεις των ευρηµάτων και τις πρώτες πληροφορίες και σκέψεις που τα αφορούν. Ο τρόπος καταγραφής είναι περιγραφικός και συνοδεύεται από στοιχειώδεις µετρήσεις, ως προς κάποια σταθερά σηµεία, σκίτσα, σκαριφήµατα, σχεδιαγράµµατα και φωτογραφίες. Όµως, αρκετές φορές, το ηµερολόγιο της ανασκαφής δεν αρκεί για να τεκ- µηριώσει τη συνολική εικόνα της ανασκαφικής τοµής στις διάφορες φάσεις της. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η καταγραφή της εικόνας της τοµής χρειάζεται να γίνει µε συστηµατικότερο, ακριβέστερο, πληρέστερο ή / και πιο γρήγορο τρόπο. Μεταξύ των λόγων αυτών είναι η ανάγκη περαιτέρω µελέτης της εικόνας της τοµής, σε ευθετότερο χρόνο, από τον ίδιο τον αρχαιολόγο ή από άλλους, η πίεση χρόνου για διάφορες αιτίες, η ανάγκη γρήγορης αποµάκρυνσης κάποιου όχι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντος στρώµατος, ο κίνδυνος καταστροφής για διάφορες αιτίες ή άλλες αντικειµενικές επιστηµονικές απαιτήσεις. Η συµβολή των τοπογραφικών και των φωτογραµµετρικών µεθόδων στη διαδικασία της ανασκαφής περιλαµβάνει : τη χάραξη του ανασκαφικού κανάβου την οριζοντιογραφική και υψοµετρική αποτύπωση της επιφάνειας της τοµής και των αντίστοιχων ευρηµάτων στις διάφορες φάσεις της την αποτύπωση της στρωµατογραφίας τη λεπτοµερή αποτύπωση της θέσης, της µορφής και του µεγέθους των ακινήτων ευρηµάτων Για την υποστήριξη αυτών των εργασιών, εξωτερικώς και περιµετρικώς της ανασκαφής πρέπει να ιδρύεται δίκτυο στάσεων, έτσι ώστε αυτές να µην κινδυνεύουν και να µην επηρεάζονται από την εξέλιξη της ανασκαφής. Πολλές, συστηµατικές κυρίως, ανασκαφές διαρκούν πολλά χρόνια, γι αυτό οι στάσεις του εξωτερικού δικτύου πρέπει να είναι καλά ιδρυµένες (µικρά βάθρα µε θεµελίωση) και εξασφαλισµένες. Το δίκτυο µπορεί να επεκτείνεται σταδιακώς, µε την προσθήκη νέων στάσεων, αναλόγως της σε έκταση προόδου της ανασκαφής. Το δίκτυο εντάσσεται στο κρατικό σύστηµα ή είναι τοπικό προσανατολισµένο. Σε κάθε περίπτωση, το δίκτυο αυτό ορίζει και το σύστηµα αναφοράς της αποτύπωσης της ανασκαφής. 1 Αναλόγως του χώρου στον οποίο εκτελούνται οι ανασκαφές είναι συστηµατικές ή σωστικές. Οι συστηµατικές ή τακτικές ανασκαφές γίνονται σε χαρακτηρισµένους, κατά κανόνα, αρχαιολογικούς χώρους, µε σχετική άνεση χρόνου, µέσων και προσωπικού. Οι σωστικές ή συντηρητικές ανασκαφές γίνονται σε χώρους ιδιόκτητους (π.χ. οικόπεδα), που πρέπει να αποδοθούν σε κάποια χρήση, µε πίεση χρόνου και σχετική ανεπάρκεια σε µέσα και προσωπικό.

6 1.2.1 Χάραξη ανασκαφικού κανάβου Σε συστηµατικές, κυρίως, ανασκαφές και όταν οι κλίσεις του εδάφους το επιτρέπουν, ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος ανασκαφής, χωρίς να είναι αναγκαστικός, είναι η µέθοδος του κανάβου [Θέµελης 1985]. Σχήµα 2 Προσδιορίζονται και σηµαίνονται στο έδαφος οι κορυφές ενός κανάβου 5m x 5m και κάθε τετράγωνο είναι µια αυτόνοµη µονάδα, που ανασκάπτεται, αποτυπώνεται, φωτογραφίζεται και σχεδιάζεται αυτοτελώς. Ο προσανατολισµός του κανάβου ακολουθεί είτε τα σηµεία του ορίζοντα (δηλαδή ο ανασκαφικός κάναβος είναι πύκνωση του γεωδαιτικού κανάβου) είτε τις βασικές κατευθύνσεις των ακινήτων ευρηµάτων. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι κορυφές του κανάβου εντάσσονται στο σύστηµα αναφοράς της αποτύπωσης της ανασκαφής και µπορούν να τοποθετούνται από τις στάσεις του εξωτερικού δικτύου µε προϋπολογισµό των στοιχείων χάραξής τους. Όπως και το εξωτερικό δίκτυο, η χάραξη του κανάβου µπορεί να επεκτείνεται σταδιακώς αναλόγως της προόδου της ανασκαφής. Οι κορυφές σηµαίνονται µε πασσάλους ορθογωνικής διατοµής, που εξέχουν περί τα 40 cm από το έδαφος και αριθµούνται. Οµοίως, αριθµούνται και τα τετράγωνα του κανάβου µε γράµµατα στη µια πλευρά και αριθµούς στη άλλη. Οι κορυφές του κανάβου µπορούν να απέχουν από τις ιδανικές τους θέσεις σε εύρος της τάξης των ± 5 cm, µε την προϋπόθεση ότι οι συντεταγµένες τους προσδιορίζονται µε απευθείας µετρήσεις από το εξωτερικό δίκτυο της ανασκαφής και δεν προκύπτουν µε την υπόθεση των γεωµετρικών δεσµεύσεων του κανάβου.

7 Το κάθε τετράγωνο ανασκάπτεται µέχρι µισό µέτρο από την κάθε πλευρά του κανάβου (4m x 4m). Με τον τρόπο αυτό παραµένουν, κατά µήκος των πλευρών του κανάβου, λωρίδες εδάφους πλάτους 1m. Οι διάδροµοι αυτοί χρησιµεύουν για την κυκλοφορία στο χώρο της ανασκαφής, για τη µεταφορά των µπάζων εκτός ανασκαφής αλλά και ως µάρτυρες της στρωµατογραφίας (δείτε παρακάτω). Οι κορυφές του κανάβου χρησιµεύουν και ως σταθερά σηµεία για τον πρώτο προσδιορισµό των θέσεων των ευρηµάτων, µε στοιχειώδεις πλευροµετρήσεις από τους ανασκαφείς. Όταν η µορφολογία του εδάφους, η διάταξη των ευρηµάτων ή οι προτιµήσεις και συνήθειες των ανασκαφέων δεν επιτρέπουν τη χάραξη κανάβου, όπως αυτός περιγράφηκε, τότε στο χώρο της ανασκαφής ιδρύεται δίκτυο στάσεων, σε επιλεγµένες θέσεις, εξαρτηµένο από το εξωτερικό δίκτυο της ανασκαφής. Οι στάσεις αυτές χρησιµεύουν όχι µόνον ως σταθερά σηµεία για τις ανάγκες των ανασκαφέων, αλλά και για τις άλλες τοπογραφικές εργασίες. Επιπροσθέτως, σε βολικές θέσεις στο χώρο της ανασκαφής, µπορούν να ιδρυθούν σταθερά σηµεία για τον προσδιορισµό των θέσεων των ευρηµάτων µε πλευροµετρήσεις από τους ανασκαφείς. Η αποτύπωση των σταθερών σηµείων και η αναγωγή των πλευροµετρήσεων εξασφαλίζει την ένταξη των ευρηµάτων στο ενιαίο σχέδιο (δείτε και το κεφ σελ. 10). Σε κάθε περίπτωση, τα οριζοντιογραφικά σχέδια της ανασκαφής, εκτός από τον γεωδαιτικό κάναβο, πρέπει να περιέχουν ανασκαφικό κάναβο ακόµα και όταν δεν έχει χαραχτεί τέτοιος στο έδαφος αλλά είναι απλή σχεδίαση επί χάρτου. Η ύπαρξη ανασκαφικού κανάβου στα σχέδια επιτρέπει την ανετότερη και σαφέστερη περιγραφή των θέσεων των ευρηµάτων κατά τη δηµοσίευση της ανασκαφής και διευκολύνει την παρακολούθηση και ανάγνωσή της Αποτύπωση των φάσεων της ανασκαφής Στις περισσότερες περιπτώσεις, ύστερα από κάποιους επιφανειακούς καθαρισµούς και διευθετήσεις, ακολουθεί αποτύπωση του χώρου, πριν από το ξεκίνηµα της ανασκαφής. Καθώς η ανασκαφή προχωρεί και η στάθµη των ανασκαπτοµένων χώρων κατεβαίνει, αρχίζουν να αποκαλύπτονται ευρήµατα και άλλα στοιχεία. Κατά την κρίση των αρχαιολόγων, οι διάφορες φάσεις της ανασκαφής πρέπει να αποτυπώνονται, έτσι ώστε να υπάρχουν, αργότερα, διαθέσιµα στοιχεία για µελέτη. Η επιφάνεια της ανασκαφής αποτυπώνεται στις στάθµες των διαφόρων χρονολογικών στρωµάτων αλλά και σε ενδιάµεσες στάθµες όταν τα στρώµατα έχουν µεγάλο πάχος. Η αποτύπωση αφορά, κυρίως, στα διάφορα κινητά ευρήµατα των οποίων ενδιαφέρουν οι θέσεις και τα βάθη. Με τον όρο κινητά δεν εννοούνται µόνον ευρήµατα κεραµικής (όστρακα ή συνολικά αγγεία), γλυπτικής, σκεύη και όπλα ή άλλα συναφή. Εννοούνται και οστά, υπολείµµατα τροφών, σπόροι, ίχνη και υπολείµµατα

8 πυρών κ.ά. Επίσης, η αποτύπωση περιλαµβάνει τα δάπεδα και όποιες άλλες κατασκευές θα αφαιρεθούν, προκειµένου να προχωρήσει η ανασκαφή σε βάθος. Η λεπτοµερειακή αποτύπωση των ακινήτων ευρηµάτων της ανασκαφής αφήνεται, συνήθως, γι αργότερα όταν αποκαλυφθούν στο σύνολό τους. Στη φάση αυτή αποτυπώνονται µόνον τα περιγράµµατά τους, εκτός από τις περιπτώσεις που για διάφορους λόγους κινδυνεύουν. Ως στάσεις χρησιµοποιούνται οι κορυφές του ανασκαφικού κανάβου ή, αν αυτός δεν υπάρχει, στάσεις εξαρτηµένες από το εξωτερικό δίκτυο της ανασκαφής. Είναι πολύ σηµαντικό οι στάσεις να µην εµποδίζουν την εξέλιξη της ανασκαφής, αλλά και να µην κινδυνεύουν από αυτή. Ως εκ τούτου, για τις θέσεις ίδρυσής τους, χρειάζεται συνεργασία µε τους υπευθύνους της ανασκαφής. Αναλόγως του είδους και της ποσότητας των ευρηµάτων, έχουν εφαρµογή τόσο οι τοπογραφικές όσο και οι φωτογραµµετρικές µέθοδοι µε λήψεις από µέσα ή χαµηλά ύψη. Στις περιπτώσεις ανασκαφών, που για διάφορους λόγους πρέπει να εκτελεστούν στο συντοµότερο δυνατό χρόνο (π.χ. ανασκαφές σε χώρους δηµοσίων έργων), οι φωτογραµµετρικές µέθοδοι προτιµούνται, γιατί διακόπτουν ελάχιστο χρόνο την εξέλιξή τους. Όσο τα βάθη των σκαµµάτων είναι µικρά, τα τοποσταθερά ή τα φωτοσταθερά στις επιφάνειές τους προσδιορίζονται από τις κορυφές του ανασκαφικού κανάβου ή από τις στάσεις. Όταν τα βάθη µεγαλώσουν, είναι πιθανό να χρειαστούν ιδρύσεις στάσεων στις επιφάνειες των σκαµµάτων. Αντιστοίχως, στα αρχικά στάδια, οι λήψεις µπορούν να γίνονται από µέσα ύψη µε µεγάλη κάλυψη του χώρου. Όσο, όµως, τα βάθη µεγαλώνουν οι παρειές των µαρτύρων ή των ακίνητων ευρηµάτων δηµιουργούν νεκρές οπτικές γωνίες. Τότε οι λήψεις πρέπει να γίνονται από µικρότερα ύψη και µε µικρότερη κάλυψη. Οι φωτογραµµετρικές λήψεις χρησιµεύουν και για τη γενικότερη φωτογραφική τεκµηρίωση των φάσεων και είναι πιθανό να ζητηθεί η ένταξη στο πεδίο λήψης ενός δείκτη για το βορρά και ενδεικτικών αρίθµησης των φωτογραφιών, κατασκευασµένων από χαρτόνι ή άλλο υλικό, κανόνων για κλίµακα και άλλων. Όταν µια ανασκαφή έχει πολλά µέτωπα οι αποτυπώσεις των αντιστοίχων φάσεών τους εντάσσονται στο ίδιο σχέδιο. Καθώς, όµως, τα µέτωπα δεν προχωρούν όλα µε τον ίδιο ρυθµό ή δεν περιέχουν τα ίδια χρονολογικά στρώµατα τα διάφορα σχέδια ενηµερώνονται σταδιακώς. Η ένταξη των αποτυπώσεων όλων των φάσεων στο ίδιο σύστηµα αναφοράς κάνει δυνατή την επάλληλη τοποθέτηση των σχεδίων των φάσεων και τη συσχέτιση των ευρηµάτων κατά την οριζοντιογραφική έννοια Αποτύπωση στρωµατογραφίας Όπως προαναφέρθηκε, οι παρειές των διαδρόµων, που αφήνονται κατά µήκος των πλευρών του ανασκαφικού κανάβου, χρησιµεύουν ως µάρτυρες της στρωµατογραφίας της ανασκαφής. Αλλά και όταν δεν χαράσσεται κάναβος αφήνονται µικρά ή µεγάλα τµήµατα άσκαφα, οι παρειές των οποίων είναι µάρτυρες στρωµατογραφίας.

9 Με τον όρο στρωµατογραφία εννοείται, εδώ, η επαλληλία των διαφόρων εδαφικών στρωµάτων, που µαρτυρούν την παρουσία και δράση ανθρώπων. Τα στρώµατα αυτά µπορούν να είναι είτε γεωλογικά (αποθέσεις από πληµµύρες, κατολισθήσεις κ.ά.) είτε αποτέλεσµα της ίδιας της ανθρώπινης δραστηριότητας (κατεδαφίσεις, επιχώσεις κ.ά.). Το κάθε στρώµα αντιστοιχεί, χονδρικώς, σε µια χρονική φάση ή περίοδο της παρουσίας του ανθρώπου στο συγκεκριµένο χώρο [Θέµελης 1985]. Η καταγραφή της στρωµατογραφίας είναι εξόχως σηµαντική για την αρχαιολογική έρευνα και οι µάρτυρες έχουν ως σκοπό αφενός µεν να επιτρέπουν την επανεξέταση των δεδοµένων από τους υπευθύνους της ανασκαφής, αφετέρου δε να πιστοποιούν σε τρίτους την ακρίβεια των διαπιστώσεών τους. Για τους παραπάνω λόγους, πολλές φορές, δεν αφαιρούνται από τους µάρτυρες ευρήµατα µερικώς αποκαλυµµένα αλλά αφήνονται εκεί (in situ) ως τεκµήρια. Τα διάφορα στρώµατα δεν εξελίσσονται οµαλώς κατά την κατακόρυφη έννοια, ούτε έχουν το ίδιο πάχος σε όλη τους την έκταση. Επίσης, δεν είναι αναγκαστική η παρουσία όλων των στρωµάτων σε όλη την έκταση της ανασκαφής. Για την τεκµηρίωση της στρωµατογραφίας οι αρχαιολόγοι χρησιµοποιούν φωτογραφίες και σκαριφήµατα. Η αναλυτική αποτύπωση της στρωµατογραφίας είναι, ουσιαστικώς, αποτύπωση όψης. Αντικείµενο της αποτύπωσης, πέρα από τα στρώµατα και τα όρια τους, είναι και όλα τα ευρήµατα ή οι ενδείξεις, που έχουν αφεθεί in situ (στη θέση τους). Έχουν εφαρµογή τόσο οι τοπογραφικές όσο και οι φωτογραµµετρικές µέθοδοι. Μάλιστα, επειδή οι παρειές των σκαµµάτων είναι, κατά κανόνα, επίπεδες, έχουν αποδοτική εφαρµογή οι µονοεικονικές µέθοδοι µε αναγωγή των φωτογραφιών (Κεφ. Error! Reference source not found. σελ. Error! Bookmark not defined.). Σχήµα 3 Τα τοποσταθερά ή τα φωτοσταθερά, στις παρειές των σκαµµάτων, προσδιορίζονται, όπως και στην αποτύπωση των φάσεων της ανασκαφής, από τις κορυφές του ανασκαφικού κανάβου ή από στάσεις εξαρτηµένες από το εξωτερικό

10 δίκτυο της ανασκαφής. Στις περιπτώσεις µεγάλου βάθους ιδρύονται βοηθητικές στάσεις στις επιφάνειες των σκαµµάτων. Στην περίπτωση φωτογραµµετρικών λήψεων, οι παρειές των σκαµµάτων πρέπει πρώτα να καταβρέχονται ελαφρώς γιατί έτσι τονίζονται οι αποχρώσεις των στρωµάτων και διακρίνονται καλύτερα στις φωτογραφίες. Στα βαθιά σκάµµατα, καταλληλότερη ώρα για τις λήψεις είναι το µεσηµέρι, που οι παρειές δεν αφήνουν σκιές Αποτύπωση ακινήτων ευρηµάτων Για την αποτύπωση των ακινήτων ευρηµάτων της ανασκαφής έχουν εφαρµογή όλες οι µέθοδοι, που αναλύθηκαν στα προηγούµενα και που αφορούν στις αποτυπώσεις των µνηµείων. Όπως και για την αποτύπωση των φάσεων της ανασκαφής, ως στάσεις χρησιµοποιούνται οι κορυφές του ανασκαφικού κανάβου ή στάσεις εξαρτηµένες από το εξωτερικό δίκτυο της ανασκαφής, εάν αυτός δεν υπάρχει. Σε αρκετές ανασκαφές, µετά τη λήξη των εργασιών και τη µελέτη των ευρηµάτων, αναλόγως του είδους και της ποιότητας των ακινήτων ευρηµάτων, αφαιρούνται οι µάρτυρες ώστε ο χώρος να είναι πιο προσιτός και προσπελάσιµος. Στις περιπτώσεις αυτές είναι πιθανό, κάτω από τους µάρτυρες, να αποκαλυφθούν τµήµατα ή αυτόνοµα µέλη ακινήτων ευρηµάτων, οπότε η αποτύπωση πρέπει να επεκταθεί και σε αυτά. Στην περίπτωση που η αφαίρεση των µαρτύρων καταστρέφει στάσεις και αν αυτές χρειάζονται, µπορούν, σε αντικατάστασή τους, να ιδρυθούν νέες από το εξωτερικό δίκτυο της ανασκαφής. Εκτός από την οριζοντιογραφική αποτύπωση των ακινήτων ευρηµάτων, αρκετές φορές, έχουν νόηµα και αποτυπώσεις όψεων ή / και τοµών. Οι τοµές αφορούν τόσο σε µεµονωµένα κτίσµατα όσο και στο σύνολο του χώρου Ένταξη παλαιοτέρων στοιχείων Πολλές ανασκαφές, για διάφορους λόγους, ξεκινούν χωρίς συστηµατική τοπογραφική υποστήριξη, η οποία αναζητείται σε κάποια χρονική στιγµή, ενώ έχουν ήδη υπάρξει ευρήµατα. Τα ευρήµατα αυτά και τα στοιχεία που τα αφορούν, πρέπει να ενταχθούν στα συνολικά σχέδια των ανασκαφών. Η χάραξη κανάβου στο υπάρχον τµήµα της ανασκαφής δεν είναι αναγκαία. Είναι, όµως, αναγκαία η αποτύπωση της φάσης στην οποία βρίσκεται το ήδη ανασκαµµένο τµήµα και η παρακολούθηση του, από εκεί και πέρα, αν υπάρξει εξέλιξη. Γι αυτό, το εξωτερικό δίκτυο της ανασκαφής επεκτείνεται και στο ήδη ανασκαµµένο τµήµα και ιδρύονται όσες στάσεις απαιτούνται για την αποτύπωσή του. Για τον προσδιορισµό της θέσης των ευρηµάτων, οι αρχαιολόγοι θα πρέπει να είχαν χρησιµοποιήσει κάποια σταθερά σηµεία, συνήθως ασυσχέτιστα µεταξύ τους. Όσα από τα σηµεία αυτά µπορούν να εντοπιστούν, πρέπει να αποτυπωθούν και να ενταχθούν οριζοντιογραφικώς και υψοµετρικώς. Ακολούθως, µε έρευνα των

11 ηµερολογίων της ανασκαφής και µε αξιοποίηση των σκαριφηµάτων και σχεδίων που υπάρχουν, οι σχετικές ως προς τα σηµεία αυτά µετρήσεις, που αφορούν στα ευρήµατα, πρέπει να αναχθούν και ως προς τις οριζοντιογραφικές θέσεις και ως προς τα βάθη και να ενταχθούν στο νέο ενιαίο σύστηµα της ανασκαφής. Το όφελος από την παραπάνω διαδικασία είναι προφανές, όµως, η επιτυχία της εξαρτάται από τη διατήρηση και τη δυνατότητα εντοπισµού των σηµείων, που χρησιµοποιήθηκαν ως σταθερά και από τη συστηµατικότητα και σαφήνεια των µετρήσεων, που αναγράφονται στα παλαιά ηµερολόγια της ανασκαφής και στα σκαριφήµατα ή στα σχέδια.

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας

Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας ιάλεξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού στην Ηµερίδα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αξιωµατικών Αστυνοµίας Ο Στρατηγικός Ρόλος της Αστυνοµίας στις Σύγχρονες Απαιτήσεις της Ελληνικής Κοινωνίας Αθήνα, 05/12/2008

Διαβάστε περισσότερα

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες 1 Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες Λι Χονγκτζί Ελληνική µετάφραση από τα Αγγλικά Ιανουάριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιδάσκοντας τον Φα στη Νέα Υόρκη... 1 ιδάσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αγαπητέ Γιαννάκη, αγαπητέ Martin, σε ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε ενηµέρωση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΤΗΝΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΤΗΝΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΤΗΝΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΙΟΥλΙΟΣ 2012 Αγαπητέ συνδηµότη και φίλε της Τήνου, το ερωτηµατολόγιο που έχεις στα χέρια σου, έρχεται µετά την πρόταση, που ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Αθανασοπούλου

Αντωνία Αθανασοπούλου Πίνακας 1. Μέθοδοι αντιµετώπισης της διάβρωσης (ορύγµατα) Λοφίσκος στην κορυφή του ορύγµατος Ανάχωµα παροχέτευσης Αναβαθµοί Αγωγοί στράγγισης Σπορά / Κάλυψη µε άχυρα Χλοοτάπητας Προσωρινή κάλυψη Οδοντωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 Διαταράξεις της µνήµης στην Ακρόπολη Στην Ακρόπολη των Αθηνών, την άνοιξη του 1936, ο Ζίγκµουντ Φρόυντ διαπίστωνε έκπληκτος ότι η πόλη πράγµατι υπήρχε και ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Θέμα: Θέσεις της ΚΕΕΕ για την ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

«Το στίγµα του Εφιάλτη»

«Το στίγµα του Εφιάλτη» /νση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 2008-2009 (Ειδική διάκριση) «Το στίγµα του Εφιάλτη» Κοµµάτια Από Τα Κοµµάτια Της Ζωής Μου Ειρήνη Παραχεράκη Λύκειο «Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα» Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο κτίριο, ανακοίνωσε τα

Ο Υφυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο κτίριο, ανακοίνωσε τα Τρίπολη, 4 Απριλίου 2008 Δηλώσεις του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου μετά την επιθεώρηση των έργων μεταστέγασης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Τρίπολης από το Μαντζούνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ. 427 π.χ. - 347 π.χ.

ΠΛΑΤΩΝΑΣ. 427 π.χ. - 347 π.χ. ΠΛΑΤΩΝΑΣ 427 π.χ. - 347 π.χ. Έργα Ίωνας, Ευθύφρων, Απολογία, Κρίτων, Φαίδων, Χαρµίδης, Λάχης, Γοργίας, Κρατύλος, Ευθύδηµος, Μένων, Συµπόσιον, Φαίδρος, Πολιτεία, Θεαίτητος, Παρµενίδης, Σοφιστής, Πολιτικός,

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Στο Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης ο ρόλος της Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ) είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Υ έχουν αναβαθμιστεί ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

στήλη υγιεινολόγων στόματος

στήλη υγιεινολόγων στόματος στήλη υγιεινολόγων στόματος ή μπορεί να οδηγήσει στη γέννηση πρόωρου ελλειποβαρούς μωρού. Εάν πάσχετε από διαβήτη, αναπνευστικές διαταραχές ή οστεοπόρωση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρείτε υγιή και

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Αυδίκος Η αµηχανία µπροστά στον τοίχο: το Πρόγραµµα και οι κοινότητες των Τσιγγάνων Γεια σας. Εγώ είµαι καινούργιος στη Θεσσαλία οι εκατέρωθέν µου καθήµενοι προϋπήρξαν εµού. Να ξεκινήσω, λοιπόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.12.2000 _ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας)_: Εδώ ήταν. Μισό λεπτό, κύριε Μπασιάκο, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός.

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός. Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισµός» Παρόντες: Αντώνης Πρωτοπαπάς, πρόεδρος Χριστόφορος Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

-*- SPORΤDAY. 2 3 ο4-1 9 9 7. Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη

-*- SPORΤDAY. 2 3 ο4-1 9 9 7. Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη -*- SPORΤDAY 1 Ηµεροµηνία Εκδότες:Zερβάκης- Κατσιµίγκος Α.Ε.Κ. Σε αυτό το τεύχος 1. Α.Ε.Κ. ΣΕΛ. 2-3 2 3 ο4-1 9 9 7 Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη Μαύρος, Μανωλάς, Ατµατσίδης και Νικολάου οι υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία «Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» του ΤΣΟΛΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση. Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει.

Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση. Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει. Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει. Στα χιλιάδες χρόνια της ιστορίας της η Ελλάδα έχει γεµίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων 1.1 Εργασίες κοπής με χρήση φλόγας 1.1.1 Φιάλες αερίων Τα μέτρα ασφάλειας, συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα Ευρετήριο πινάκων Ασκήσεις και υπομνήματα Ανάγνωση, για να ταυτιστεί και να προβάλει τα συναισθήματά του Ανακαλύψτε την προέλευση των πιστεύω σας Απαλή μουσική ως φάρμακο για τις εντάσεις και την απογοήτευση

Διαβάστε περισσότερα

Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε

Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΗ Το σύμπαν μέσα στο οποίο αναδύεστε Στέλνουμε χαιρετισμούς. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε αυτήν την ευκαιρία να μιλήσουμε με σας ξανά και να παράσχουμε τις πληροφορίες που είμαστε έτοιμοι να

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net δημοτικές εκλογές 2010 ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου www.gia-tin-milo.net ενεργοί πολίτες για τη Μήλο www.gia-tin-milo.net info@gia-tin-milo.net akavalieros@gia-tin-milo.net

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ. 22/1/2012 4:16 μμ 11o Γυμνάσιο Λάρισας Βλαχοδήμου Ευπραξία

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ. 22/1/2012 4:16 μμ 11o Γυμνάσιο Λάρισας Βλαχοδήμου Ευπραξία ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παιχνίδι ή εξάρτημα για άθληση ή αναψυχή, που υψώνεται στον αέρα με τη δύναμη τού ανέμου. Αποτελείται από έναν ελαφρύ σκελετό ποικίλου σχήματος, που καλύπτεται με

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Όμιλος Λογοτεχνίας Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κων/νος Καραμανλής» Δράκογλου Αναστασία, adrakogl@yahoo.gr Κιννά Πασχαλίνα, kinpash@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Την ενέργεια και τα υλικά που οι. ΕΝΖΥΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ:Τα ένζυμα καταλύουν

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Την ενέργεια και τα υλικά που οι. ΕΝΖΥΜΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ:Τα ένζυμα καταλύουν ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους συνήθως δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν άμεσα. Η αξιοποίησή τους προϋποθέτει τη μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ Επιθ. Κοιγ. Ερευνών, 103, Γ' 2000, 170-174 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ από τον Θεόδωρο Π. Οικονόμου Ζήσης Παπαδημητρίου, 2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική

Διαβάστε περισσότερα

AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 1

AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 1 AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 1 AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 64 AMEA_ENOTHTA_3 2/12/2008 16:48 ÂÏ 65 «Επικοινωνία και Αυτισµός» Συντονίστρια: Κορίνα θεοδωρακάκη ηµοσιογράφος ρ/σ ΛΑΜΨΗ 92,3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ 4.9.2001 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία είναι αφιερωμένη σε όσους επέλεξαν να. ασχοληθούν με το κλάδο της φυσικοθεραπείας και. θεωρούν την φυσικοθεραπεία λειτούργημα και όχι

Η εργασία είναι αφιερωμένη σε όσους επέλεξαν να. ασχοληθούν με το κλάδο της φυσικοθεραπείας και. θεωρούν την φυσικοθεραπεία λειτούργημα και όχι Η εργασία είναι αφιερωμένη σε όσους επέλεξαν να ασχοληθούν με το κλάδο της φυσικοθεραπείας και θεωρούν την φυσικοθεραπεία λειτούργημα και όχι επάγγελμα. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαια: 1.Εισαγωγή...1 τενοντίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia.

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Οδηγίες) Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (25 µονάδες) ιαβάζουµε µια φορά προσεκτικά το κείµενο, κατανοούµε το περιεχόµενό του κι επισηµαίνουµε το θεµατικό του κέντρο. ουλεύουµε ανά παράγραφο. Υπογραµµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ. ωρεές και Χορηγίες (χιλ. ευρώ) Συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διέθεσε 4,7 εκατ. Ευρώ σε δωρεές και χορηγίες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ. ωρεές και Χορηγίες (χιλ. ευρώ) Συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διέθεσε 4,7 εκατ. Ευρώ σε δωρεές και χορηγίες. Κοινωνική συνεισφορά Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, ως υπεύθυνος και ενεργός εταιρικός πολίτης, επιδιώκει οι δραστηριότητές της να βρίσκονται σε θετική και παραγωγική αλληλεπίδραση µε το κοινωνικό περιβάλλον µέσα στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ `ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών Σχολείων στην περιοχή ΤΑΛΩΣ ήµου Ηρακλείου /ΝΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σαιξπηρικά µοτίβα. Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο

Σαιξπηρικά µοτίβα. Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο Σαιξπηρικά µοτίβα Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο Σηµειώσεις από το Εργαστήριο κατέγραψαν η Ειρήνη Μιχαηλίδου, ο Απόστολος Μπάρλος και η Μαίρη Καλδή Το εργαστήριο «Σαιξπηρικά µοτίβα» έγινε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε στην χώρα μας αισθητή άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής ευμάρειας. Παράλληλα όμως αυξήθηκαν τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου

Θερινά ΔΕΝ 2011 ακολουθώντας τη ροή - η ματιά μου 1/5 Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011- Άννη Βασιλείου, Υπεύθυνη δράσης Δ.Ε.Ν. Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου Μέρη του όλου - Τι ζωγράφισες; ρώτησε η εμψυχώτρια το κορίτσι. - Το όλον. απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 23 ης /2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 23 ης /2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3. ΑΛΕΥΡΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 15. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 16. ΜΠΑΣΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1998

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1998 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2014 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1998 Το 1998 η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία βραβεύθηκε για την δράση της από την Ακαδημία Αθηνών. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2014 & 3 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΒΡΑΒΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν.

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν. Κάθε φορά που πάμε να μιλήσουμε για το προνοιακό έργο της Εκκλησίας μας, ο νους μας σταματά στη λέξη «φιλανθρωπία», μια λέξη τόσο όμορφη αλλά και τόσο παρεξηγημένη. Όμορφη γιατί φιλανθρωπία σημαίνει αγάπη

Διαβάστε περισσότερα

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο.

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο. Οι νόμοι της αγοράς, νόμοι της άγριας δύσης έχουν καταστρέψει ό,τι με αγώνες είχαμε κατακτήσει. Ο Υπ. Υγείας φωνάζει πως δεν έχει απολυθεί κανείς απ τα νοσοκομεία και ότι όλα λειτουργούν καλά. Ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

, νηπιαγωγός info@paidikopanepistimio.gr

, νηπιαγωγός info@paidikopanepistimio.gr , νηπιαγωγός info@paidikopanepistimio.gr : Το πρόγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία» οργανώθηκε για τα νήπια και προνήπια του Παιδικού Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τους γονείς, αλλά και τους ιδιωτικούς και δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ 13/05/2013. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ 13/05/2013. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ 13/5/2013 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ 13/05/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλοι, Όλοι εµείς, εδώ, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε)

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) θεωρούνται ανεξάντλητες. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν ο ήλιος, ο άνεμος, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και τα απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο των Βαλκανικών Πολέμων στη Γέφυρα και ο Οθωμανός αρχιστράτηγος Χασάν Ταχσίν πασά

Το Μουσείο των Βαλκανικών Πολέμων στη Γέφυρα και ο Οθωμανός αρχιστράτηγος Χασάν Ταχσίν πασά Το Μουσείο των Βαλκανικών Πολέμων στη Γέφυρα και ο Οθωμανός αρχιστράτηγος Χασάν Ταχσίν πασά Έφη Αλλαμανή Τον περασμένο Σεπτέμβριο (2011) είχα την τύχη να επισκεφτώ το Στρατιωτικό Μουσείο των Βαλκανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της αποφάσισε να αυξήσει το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΒΒΕ Eurobank βιοµηχανία 2020: Περιφερειακή ανάπτυξη, καινοτοµία και εξωστρέφεια». Αρχική Τοποθέτηση επί της Εισήγησης

«ΣΒΒΕ Eurobank βιοµηχανία 2020: Περιφερειακή ανάπτυξη, καινοτοµία και εξωστρέφεια». Αρχική Τοποθέτηση επί της Εισήγησης «ΣΒΒΕ Eurobank βιοµηχανία 2020: Περιφερειακή ανάπτυξη, καινοτοµία και εξωστρέφεια». Θεσσαλονίκη 30 Νοεµβρίου 2009 Αρχική Τοποθέτηση επί της Εισήγησης Τάσος Σιδηρόπουλος ιευθυντής Προγραµµάτων της ΑΝΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005. Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005. Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005 Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ Η φωτογραφία του έξυπνου, χαµογελαστού προσώπου της ιδώς Σωτηρίου µε τον κλασικό

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων.

Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων. Cover Story Το σχολείο πρέπει να ικανοποιεί με τα ωράριά του το πρόγραμμα των γονέων. Φωτογραφίες: Δημήτρης Διακογιάννης Cover Ελευθέριος Γείτονας Γενικός Διευθυντής Εκπαιδευτηρίων Γείτονα 38 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και το συνάδελφο γιατί θέτει ένα θέμα το οποίο βέβαια, όπως

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και το συνάδελφο γιατί θέτει ένα θέμα το οποίο βέβαια, όπως ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το συνάδελφο γιατί θέτει ένα θέμα το οποίο βέβαια, όπως ξέρει, έχει απαντηθεί στη Βουλή το προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία. Επιβλέπουσες καθηγήτριες Γκουντούρα Ανθή (ΠΕ19) Καλοµοίρη Αναστασία (ΠΕ18.03)

Ερευνητική Εργασία. Επιβλέπουσες καθηγήτριες Γκουντούρα Ανθή (ΠΕ19) Καλοµοίρη Αναστασία (ΠΕ18.03) Ερευνητική Εργασία Θέµα «Οι µέλισσες στη ζωή µας» Μαθητές Α τάξης Ανδρέου Αθανασία Γκανάτσας ηµήτριος ηµητρίου ήµητρα Καούνας Θεόδωρος Καραµήτσιος Ευάγγελος Κονταξή Γεωργία Κουρκουβάτη Θωµαή Μαλούση Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

προβλήματα, εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Έχω μπροστά μου και σας την αναφέρω την

προβλήματα, εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Έχω μπροστά μου και σας την αναφέρω την ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ:...Αγαπητοί συνάδελφοι, η πραγματικότητα ποια είναι; Είναι ότι από τη θέσπιση του Συντάγματος του 75 και του αντίστοιχου εκτελεστικού νόμου 998/1979 έχουμε πάνω από εξήντα νομοθετικές

Διαβάστε περισσότερα

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε Αντιπροέδρου αυτής κ.

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε Αντιπροέδρου αυτής κ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ϞΔ Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 Αθήνα, σήμερα στις 24 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.08 συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος

Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας. Παντελής Παπαδόπουλος Απώλεια και μετασχηματισμοί της τραυματικής εμπειρίας Παντελής Παπαδόπουλος Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι Είναι τιμή για μένα και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω ενεργά στην ημερίδα αυτή. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Από το σπίτι στο σχολείο: Οι οµιλητές και οι γλώσσες τους

Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Από το σπίτι στο σχολείο: Οι οµιλητές και οι γλώσσες τους Σκούρτου, Ε. (2002) Από το σπίτι στο σχολείο: Οι Οµιλητές και οι Γλώσσες τους. Υλικά Ηµερίδας: «Γλώσσες στο Σπίτι, Γλώσσες στην Κοινωνία», Ρόδος, Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Συντρόφισσες και σύντροφοι, Εύχομαι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Προσέλκυση Προσωπικού klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz «Η Περίπτωση Εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

http://keimena.ece.uth.gr Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

http://keimena.ece.uth.gr Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Σελ. 1/10 Τελικά, τα αγόρια κλαίνε; Έµφυλες ταυτότητες στη λογοτεχνία για µικρές ηλικίες: µία πρώτη προσέγγιση Αναστασία Οικονοµίδου Λέκτορας στην Παιδική Λογοτεχνία Τ.Ε.Ε.Π.Η., ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων

Ενηµερωτικό ελτίο της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων Ενηµερωτικό ελτίο της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων 1. Ευχές του Σ της ΠΕΘ προς τους Θεολόγους για το Νέο Έτος 2016. 2. Ερωτηµατολόγιο αναγκών/επιθυµιών επιµόρφωσης. 3. Η θέση της Ιεράς Συνόδου για το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές Εκλογές 2011

Βουλευτικές Εκλογές 2011 Πολίτης ή πελάτης; Είναι αλήθεια, ότι το πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει σημαντικά να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις. Το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η συναλλαγή και τα παζάρια, απαξιώνουν την πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι

Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι Τα 10 µαργαριτάρια για ένα φιλικό σπίτι Αν η γάτα σας ζει µονίµως µέσα στο σπίτι, κάνετε το περιβάλλον της ενδιαφέρον, αυξάνοντας τον χώρο µε "µπαλκόνια" σε ψηλά σηµεία και µε ράφια σε διαφορετικά ύψη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοπαρουσίαση: Χτίζοντας ένα δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο

Βιβλιοπαρουσίαση: Χτίζοντας ένα δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο Y ΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 20/10/2014 15:05 Jump to Comments Βιβλιοπαρουσίαση: Χτίζοντας ένα δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο Το βιβλίο Χτίζοντας ένα δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο καταγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Προς τον αναρχικό χώρο i) Το κάλεσμα Κάθε κάλεσμα δράσης, όπως ο «Μαύρος Δεκέμβρης», είναι μία απόπειρα συντονισμού των δυνάμεων μας. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν

Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Η ιστορία της Εκκλησίας ενδιαφέρει όχι μόνο τα μέλη της αλλά και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τα διάφορα πνευματικά ρεύματα που διαμόρφωσαν τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Πέµπτη, 4 Οκτωβρίου 2012 ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 & Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 196 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ Tηλ. : 210 9545000 Fax : 210 3615634 Ε-mail: pressoffice@anexartitoiellines.gr Site: www.anexartitoiellines.gr Πέµπτη, 4 Οκτωβρίου 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει την τραγικότητα του σημερινού ανθρώπου, η οποία οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Τ.Σ.Π) ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ. Βασίλης Μπέλλης, Γενικός ιευθυντής ΑΝ.

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Τ.Σ.Π) ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ. Βασίλης Μπέλλης, Γενικός ιευθυντής ΑΝ. ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Τ.Σ.Π) ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασίλης Μπέλλης, Γενικός ιευθυντής ΑΝ.ΚΑ ΑΕ 1 1 Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΝ.ΚΑ ΑΕ Αλλαµανή 19, 43100,

Διαβάστε περισσότερα

Πού βρίσκεται ο Τάφος του Αλεξάνδρου; Μυαλό χρειάζεται για ν' αποκαλυφθεί. και όχι φτυάρια.

Πού βρίσκεται ο Τάφος του Αλεξάνδρου; Μυαλό χρειάζεται για ν' αποκαλυφθεί. και όχι φτυάρια. Πού βρίσκεται ο Τάφος του Αλεξάνδρου; Μυαλό χρειάζεται για ν' αποκαλυφθεί και όχι φτυάρια. Τα µεγαλύτερα µυστικά του κόσµου κρύβονται πάντα µε τον καλύτερο τρόπο, παραµένοντας στην κοινή θέα. Για να καταλάβουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Είναι σηµαντικό για κάθε κάτοικο και πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να γνωρίζει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. σήµερα. Η πληροφόρηση αυτή προσφέρει την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. Πνευματική Ανατομική. Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον

Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας. Πνευματική Ανατομική. Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας Πνευματική Ανατομική Μάθημα 3ο ~ 16.12.2015 Εργασία με το Κόλον Άννα: Κάνουμε δήλωση πρόθεσης για το σώμα μας. Ας φέρουμε τα χέρια στην καρδιά ακουμπώντας στην καρδιά. Τιμώ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων» Θέμα: Καταγραφή/Αφομοίωση βιωμάτων

«Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων» Θέμα: Καταγραφή/Αφομοίωση βιωμάτων «Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων» Θέμα: Καταγραφή/Αφομοίωση βιωμάτων Δράση:«Ακολουθώντας τη ροή» Διάστημα:24/7/2011 έως 6/8/2011 1 / 8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στα πλαίσια του προγράμματος «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15 ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΘΕΜΑ : Συνέδριο Περιφέρειας - Πορίσματα Αγαπητοί βαθμοφόροι Σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας.

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ολοήµερο σχολείο ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ηµαράς Σεραφείµ Α.Μ. 3811 Θεοχάρης Θωµάς Α.Μ. 3818 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα