Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις"

Transcript

1 Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών στο πλαίσιο που επιβάλλει ο σεβασµός των βασικών αρχών της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας. Η αντιγραφή, η πλαστογραφία και η πλαστοπροσωπία κατά τις εξετάσεις αποτελούν πειθαρχικό παράπτωµα και υποβάλλονται σε κυρώσεις σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Κάθε είδους εργασίες που εκπονούνται στα πλαίσια µαθηµάτων, σεµιναρίων και φροντιστηρίων και αποτελούν µέρος της αξιολόγησης των φοιτητών πρέπει να είναι προϊόντα εργασίας των ίδιων. Συνεπώς η αντιγραφή, η πλαστογραφία και η πλαστοπροσωπία κατά την εκπόνηση, παρουσίαση και υποβολή τους αποτελούν πειθαρχικό παράπτωµα. Η ανώτατη επιβαλλόµενη κύρωση είναι αποκλεισµός από δύο εξεταστικές περιόδους. Φοιτητές για τους οποίους έχει κινηθεί διαδικασία επιβολής κύρωσης, δεν αποκτούν το πτυχίο τους πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στις περιπτώσεις πλαστογραφίας και πλαστοπροσωπίας επιβάλλονται κυρώσεις και στους δύο εµπλεκόµενους φοιτητές. Λογοκλοπή Λογοκλοπή είναι οποιαδήποτε, εκούσια ή ακούσια, αναφορά στο έργο, τα λόγια ή τις πρωτότυπες ιδέες ενός άλλου χωρίς να γίνεται σαφής παραποµπή στην πηγή. Η έκταση της λογοκλοπής µπορεί να ποικίλλει από µια µεµονωµένη φράση ή πρόταση µέχρι και ολόκληρη εργασία η οποία είναι διαθέσιµη στο διαδίκτυο ή από άλλη πηγή, δηµοσιευµένη ή µη. Ορισµένες ενέργειες αποτελούν εύκολα αναγνωρίσιµες περιπτώσεις λογοκλοπής. Τέτοιες περιπτώσεις είναι: Η ανάθεση σε τρίτο πρόσωπο της εκπόνησης µέρους ή ολόκληρης µιας εργασίας και ειδικότερα η αγορά, η κλοπή ή ο δανεισµός µιας έτοιµης εργασίας. Η αντιγραφή µιας εργασίας ή ενός άρθρου από το διαδίκτυο. 1

2 Η ανάθεση, µε πληρωµή ή χωρίς πληρωµή, σε τρίτο πρόσωπο για τη συγγραφή τµήµατος, ή ολόκληρης, εργασίας. Η συνεργασία φοιτητών για τη συγγραφή µια εργασίας χωρίς αυτό να δηλωθεί και χωρίς την έγκριση του διδάσκοντα. Η εκπόνηση µέρος ή όλου µιας εργασίας για λογαριασµό τρίτου (µε πληρωµή ή χωρίς πληρωµή). Η αντιγραφή τµηµάτων κειµένου από κάποια πηγή χωρίς αναφορά και χωρίς εισαγωγικά. Η χρήση µιας µοναδικής εργασίας σε δύο ή περισσότερα µαθήµατα παραβιάζει τους κώδικες της ακαδηµαϊκής ακεραιότητας. Η παρουσίαση της εργασίας τρίτου ως προϊόν προσωπικής εργασίας Εντούτοις υπάρχουν ενέργειες οι οποίες, παρότι σαφώς αποτελούν λογοκλοπή, δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιµες ή ενδέχεται να διαφύγουν της προσοχής των φοιτητών ή να πραγµατοποιηθούν χωρίς πρόθεση εξαπάτησης. Παρ όλο που ενδέχεται να µην υπάρχει πρόθεση εξαπάτησης και η παραβίαση να είναι αποτέλεσµα απροσεξίας ή άγνοιας, είναι απαραίτητο, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση κάποιων βασικών κανόνων όταν χρησιµοποιούνται οποιασδήποτε µορφής στοιχεία, ιδέες, αποσπάσµατα ή κείµενα από άρθρα, βιβλία, άλλες εργασίες ή διαδικτυακές πηγές. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί ατοµική ευθύνη των φοιτητών το να ακολουθούν τους κανόνες της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας και να αποφεύγουν την λογοκλοπή. Όταν οι φοιτητές έχουν αµφιβολίες ή χρειάζονται διευκρινήσεις για το σωστό τρόπο αναφοράς των πηγών τους πρέπει να απευθύνονται στον διδάσκοντα. Κλειδί για την µη παραβίαση των κανόνων αυτών είναι η υποχρέωση των φοιτητών/τριών, κατά τη συγγραφή µιας εργασίας ή της διατριβής τους, να ξεχωρίζουν σαφώς ποιο µέρος της εργασίας είναι δικό τους και ποιο µέρος προέρχεται από κάπου αλλού καθώς επίσης να παρέχουν πλήρεις και συστηµατικές παραποµπές για κάθε είδους «δάνειο» που έχουν χρησιµοποιήσει κατά την εκπόνηση της εργασίας τους. Σήµερα, µε την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών παραποµπές δεν χρειάζονται µόνο για τη χρήση φράσεων ή αποσπασµάτων κειµένου αλλά επίσης για τη χρήση γραφηµάτων, χαρτών, σκαριφηµάτων, διαγραµµάτων, πινάκων, ερωτηµατολογίων, ταινιών, βίντεο, εικόνων, φωτογραφιών, µουσικής ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού υλικού. Εξάλλου, η δηµοσίευση τέτοιων στοιχείων ή υλικών χωρίς αναφορά στην πηγή αλλά και χωρίς τη συγκατάθεση του δηµιουργού παραβιάζει το νόµο για τα πνευµατικά δικαιώµατα. 2

3 Η βιβλιογραφική παραποµπή πρέπει να επιτρέπει στον αναγνώστη να ανατρέξει κατευθείαν στο κείµενο από το οποίο έχει ληφθεί το στοιχείο και, µάλιστα, στην ίδια έκδοση του βιβλίου ή του άρθρου που έχει χρησιµοποιηθεί. Γι αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται πλήρης βιβλιογραφική αναφορά µε την έκδοση, τον τόπο και χρόνο έκδοσης κλπ (βλ. λεπτοµέρειες για την µορφή των αναφορών και υποσηµειώσεων στην ενότητα «Βιβλιογραφικές αναφορές»). Ανακριβείς ή ηµιτελείς αναφορές κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως «µη αναφερόµενες πηγές», γεγονός που συνιστά µορφή λογοκλοπής. Επιπλέον, όταν σε µια εργασία υπάρχουν παραθέµατα λέξη-προς-λέξη ή πιστή αναπαραγωγή κάποιου υλικού δεν αρκεί να γίνεται µια γενική αναφορά στην πηγή. Μια τέτοια παράλειψη αποτελεί µορφή «κρυµµένου» παραθέµατος και άρα µορφή λογοκλοπής. Συνεπώς, όταν χρησιµοποιούνται αυτούσια στοιχεία, αποσπάσµατα, φράσεις ή ακόµα και ξεχωριστές λέξεις από κάποια έντυπη ή ηλεκτρονική πηγή πρέπει να τοποθετούνται σε διπλά εισαγωγικά () και να σηµειώνεται η σελίδα από την οποία προέρχονται. Εάν δε το παράθεµα ξεπερνά τις τρειςτέσσερις γραµµές θα πρέπει να εµφανίζεται, όχι µόνο σε εισαγωγικά, αλλά, σε ξεχωριστή παράγραφο και µε µεγαλύτερο περιθώριο αριστερά και δεξιά από το κυρίως κείµενο. Στην περίπτωση χρήσης υλικού ή κειµένων από διαδίκτυο εκτός από το όνοµα του συγγραφέα/δηµιουργού και τον τίτλο του έργου, πρέπει να γίνεται αναφορά στον δικτυακό τόπο και την ηµεροµηνία πρόσβασης. Επίσης, όταν κατά τη σύνταξη µιας εργασίας ο/η φοιτητής/τρια κάνει περίληψη των λεγόµενων ενός ή περισσοτέρων συγγραφέων, θα πρέπει αφενός να µην κάνει συρραφή των λόγων των άλλων, να χρησιµοποιεί δικά του λόγια και να δίνει πλήρη στοιχεία της πηγής, σύµφωνα µε το σύστηµα βιβλιογραφικής παραποµπής που υιοθετείται, και αφετέρου να διασαφηνίζει επαρκώς που τελειώνει η παράθεση των απόψεων ή λεγόµενων των συγγραφέων και που συνεχίζει σε δική του αξιολόγηση ή ερµηνεία. Υπάρχουν εκφράσεις που βοηθούν στη διευκρίνιση αυτή: πχ. «Σύµφωνα µε τον Giddens», «Όπως υποστηρίζει ο Habermas» «Συνοπτικά η προσέγγιση του Foucault», κ.λπ. Παρόµοια, αποτελεί µορφή λογοκλοπής όταν χρησιµοποιούνται στοιχεία από βιβλιογραφικές επισκοπήσεις για εξειδικευµένα θέµατα, χωρίς να γίνεται σαφές ότι ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν έχει πραγµατικά διαβάσει το έργο των ειδικών που αναφέρονται στην επισκόπηση, γεγονός που είναι εύκολα αναγνωρίσιµο ιδίως όταν τα βιβλία, άρθρα κλπ είναι εξαντληµένα, δυσεύρετα ή σε κάποια ξένη γλώσσα. Επισηµαίνεται ότι το «συµπίληµα» παραθεµάτων διαφορετικών συγγραφέων, ακόµα και όταν αναφέρονται οι πηγές, δεν είναι γόνιµος τρόπος επεξεργασίας ενός επιστηµονικού πεδίου και της αντίστοιχης βιβλιογραφίας, καθώς ο/η διδάσκων/σουσα αδυνατεί να αξιολογήσει τις ικανότητες αφοµοίωσης, 3

4 επεξεργασίας και κατανόησης των διαφόρων προσεγγίσεων, της αξιοποίησης και σύνθεσης της βιβλιογραφίας, την κριτική εµβάθυνση εννοιών, και, ακόµα περισσότερο, τη συµβολή του/της φοιτητή/τριας στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών και την πρωτοτυπία στη µεθοδολογική προσέγγιση ή τον εµπλουτισµό του γνωστικού αντικειµένου. Τέλος, όταν γίνεται αναφορά σε «δευτερεύουσες πηγές», δηλαδή στοιχεία ή παραθέµατα ενός συγγραφέα που αναφέρονται σε κάποιον άλλον, όποια µορφή και αν έχει αυτή η αναφορά, θα πρέπει, αφού γίνει έλεγχος της ορθότητας της αναφοράς (εφόσον αυτό είναι εφικτό), να γίνεται σαφές ότι το παράθεµα προέρχεται όχι από το αρχικό βιβλίο, άρθρο κλπ, αλλά από άλλη πηγή. Σ αυτήν την περίπτωση, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να παραπέµψει τόσο στην πηγή του αρχικού αποσπάσµατος, υλικού κλπ όσο και στην πηγή στη οποία έχει χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια. Γενικά, οι φοιτητές/τρεις δεν πρέπει να κάνουν «κατάχρηση» της αναφοράς σε δευτερεύουσες πηγές και να καταφεύγουν σε αυτήν µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην αρχική βιβλιογραφική αναφορά (δηλαδή στο αρχικό βιβλίο, άρθρο, κ.λπ.). Ερευνητική δεοντολογία Οι φοιτητές/τριες που εκπονούν, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, των σεµιναρίων, της µεταπτυχιακής ή διδακτορικής τους διατριβής, επιτόπια έρευνα µε συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια, συµµετοχική παρατήρηση κλπ πρέπει να τηρούν µε απόλυτη συνέπεια µερικούς θεµελιώδεις κανόνες της ερευνητικής δεοντολογίας. Βασική αρχή της κοινωνιολογικής έρευνας και πρακτικής είναι ο αµοιβαίος σεβασµός και η προστασία των ερευνώµενων τόσο σ ό,τι αφορά την ανωνυµία τους όσο και την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που δίνονται, εκτός και αν οι ίδιοι οι ερευνώµενοι συγκατατεθούν στη δηµοσιοποίηση της ταυτότητάς τους και των δεδοµένων που παρέχουν. Ταυτόχρονα, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να ενηµερώνει µε ακρίβεια τους πιθανούς ερευνώµενους για τους σκοπούς της έρευνας και να ζητήσει τη συγκατάθεση τους για τη συµµετοχή τους, χωρίς να επιχειρήσει να εκµεταλλευτεί, να εξαπατήσει ή να χειραγωγήσει τους πιθανούς ή πραγµατικούς πληροφορητές του/της. Οι αρχές αυτές είναι πολύ σηµαντικό να τηρούνται πάντα, αλλά ακόµα περισσότερο όταν πρόκειται η έρευνα να διεξαχθεί σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες όπως είναι πχ. οι µετανάστες, τα παιδιά, οι ψυχικά ασθενείς, οι οµοφυλόφιλοι, κ.λπ., ή οµάδες και άτοµα τα οποία σχετίζονται µε «παραβατικές» συµπεριφορές ή δράσεις που µπορούν να οδηγήσουν σε δίωξή τους. Σοβαρά ακαδηµαϊκά αδικήµατα αποτελούν: 4

5 Η πλαστογράφηση ερευνητικού υλικού ή κατασκευή δεδοµένων και αποτελεσµάτων χωρίς την πραγµατική διενέργεια πειράµατος, παρατήρησης, συνέντευξης, ή κάποιας άλλης µορφής έρευνας. Η ανάθεση, µε πληρωµή ή χωρίς πληρωµή, σε τρίτο πρόσωπο για τη. συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση υλικού που χρησιµοποιείται σε µια εργασία χωρίς αυτό να δηλωθεί και χωρίς την έγκριση του διδάσκοντα. Η συνεργασία φοιτητών για την συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση υλικού που χρησιµοποιείται σε µια εργασία χωρίς αυτό να δηλωθεί και χωρίς την έγκριση του διδάσκοντα. Το παρόν κείµενο βρίσκεται, µε µικρές διαφορές, και στον οδηγό µεταπτυχιακής διατριβής του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του τµήµατος κοινωνιολογίας. Στη ίδια σελίδα µπορείτε επίσης να αναζητήσετε οδηγίες για τα καθιερωµένα συστήµατα βιβλιογραφικής τεκµηρίωσης. 5

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

μετασχηματιστής GT 3148 Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου, λειτουργία με μπαταρία Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου,

μετασχηματιστής GT 3148 Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου, λειτουργία με μπαταρία Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου, ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 70.05.0.00 CROMA 50 Κουδούνι ηλεκτρονικό 3 ήχων, λειτουργία με μπαταρία 70.05.0.002 CROMA 00 Κουδούνι ηλεκτρονικό 8 ήχων, λειτουργία με 8-2V~/= ή με μπαταρία, προτεινόμενος μετασχηματιστής GT

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

Είδη γραφείου / καρέκλες...

Είδη γραφείου / καρέκλες... Είδη γραφείου / καρέκλες... ΕΟ523,1 / BF7000 Γκρί 66x66x118/126 ΕΟ523,3 / BF7000 Κόκκινη 66x66x118/126 ΕΟ523,4 / BF7000 Πράσινη 66x66x118/126 ΕO219,7 / BF9000 65x52x120/130 ΕO219,11 / BF9000 65x52x120/130

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G)

ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G) ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G) Κεραίες UHF LTE Οι κεραίες UHF LTE είναι ειδικές κεραίες που ενσωματώνουν στο δίπολο ένα φίλτρο SAW (επαγγελματικών προδιαγραφών), ειδικές για την αποφυγή των παρεμβολών που

Διαβάστε περισσότερα

ΧημικΑ, μικροβιολογικα χαρακτηριστικα και θερμιδικη ενεργεια του αχινου (Paracentrotus lividus) στο ΑιγαΙο πελαγος

ΧημικΑ, μικροβιολογικα χαρακτηριστικα και θερμιδικη ενεργεια του αχινου (Paracentrotus lividus) στο ΑιγαΙο πελαγος ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 3 ΧημικΑ, μικροβιολογικα χαρακτηριστικα και θερμιδικη ενεργεια του αχινου (Paracentrotus lividus) στο ΑιγαΙο πελαγος Νικόλαος Σταμάτης 1, Δέσποινα Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 3 Making a transcription of Chapters 1 and 13 of The Gospel of John in G/A 713

Chapter 3 Making a transcription of Chapters 1 and 13 of The Gospel of John in G/A 713 Chapter 3 Making a transcription of Chapters 1 and 13 of The Gospel of John in G/A 713 You have already made a transcription of the first two pages of the Gospel of John in G/A 713. Now continue your transcription

Διαβάστε περισσότερα

HBS ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ Ø 3-12 mm

HBS ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ Ø 3-12 mm HBS ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ Ø 3-12 mm Παρέμβλημα ΤΧ μεγάλου βάθους με άριστη γεωμετρία για μεγαλύτερη πρόσφυση TX HBS xxx Τομή του μήκους της βίδας στην κεφαλή Ειδικό επιφανειακό κέρωμα για μείωση της τριβής κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 17 Μαΐου 11 Οκτωβρίου 2015 20 Μαΐου 17 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 17 Μαΐου 11 Οκτωβρίου 2015 20 Μαΐου 17 Ιουνίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε σχετικά με την έναρξη δραστηριοτήτων της νέας ελληνικής αεροπορικής εταιρείας, της SkyGreece Airlines S.A. Η SkyGreece Airlines είναι

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα

Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα Bruce A. Black Philip S. DiPiazza Bruce A. Ferguson David R. Voltmer Frederick C. Berry Απόδοση: Μαίρη Γκλα βά Μαθηματικός, MSc Computer Sci ence Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας

Διαβάστε περισσότερα

Θύριον. A NEW OCCURRENCE OF A RARE WORD*

Θύριον. A NEW OCCURRENCE OF A RARE WORD* The Journal of Juristic Papyrology, Vol. XX, 1990 Θύριον. A NEW OCCURRENCE OF A RARE WORD* A papyrus-roll of the Cairo Museum which contains seven hypomnemata was published by Sayed Omar. 1 All these hypomnemata

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα