ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Ζίτσας χρήσης 2012 και Απολογισμού χρήσης 2012». Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 07 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, για να συζητήσει και αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και συγκεκριμένα: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ρογκότης Δημήτριος:Πρόεδρος 2. Στουγιάννος Νικόλαος 3. Παπαδημητρίου Γεώργιος 4. Βλέτσας Αθανάσιος 5. Δήμος Δημήτριος 6. Μάντζιος Σπυρίδων 7. Πάϊκας Σπυρίδων Επίσης παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Φρειδερίκη Κέγκου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Σήμερα καλείστε να εγκρίνετε : Α] Τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ έτους 2012 Β] Τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ έτους 2012 και λοιπές οικονομικές καταστάσεις που συνοδεύουν αυτόν. Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους εμφανίζονται τα στοιχεία του Ισολογισμού και ορισμένων άλλων λογαριασμών του Δήμου κεφαλαιώδους σημασίας. Στο προσάρτημα των οικονομικών αυτών καταστάσεων εμφανίζονται επεξηγηματικές και άλλες σημαντικές πληροφορίες, που έχουν σκοπό να διευκολύνουν στην αναγκαία και πλήρη ενημέρωση. Α] ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτους 2012 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Νόμος 3463/2006 πρέπει να εγκρίνουμε τον απολογισμό του οικονομικού έτους Σχετικά σας γνωρίζω ότι τα οικονομικά στοιχεία απολογισμού του Δήμου είναι τα παρακάτω για χρονική περίοδο 1/1 έως 31/12/2012: Συγκεντρωτικά ο απολογισμός παρουσιάζει :

2 2 ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ : ,00 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ : ,94 ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 2012 : ,60 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : ,34 Τα οικονομικά στοιχεία του απολογισμού σύμφωνα με την ανακεφαλαίωση των εσόδων και των εξόδων της εγκ. 7028/ ΦΕΚ Β 253 και των τροποποιήσεων αυτής έχουν ως εξής: ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : ,14 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : ,86 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΩΝ (ΠΟΕ): ,61 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ : ,61 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: ,05 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2011 : ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : ,94 ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) : ,47 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) : ,27 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: ,86 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012): ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : ,94 Β] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 του Ν.3345/2005, του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 266 παράγραφος 10 Ν.3852/2010 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης στους Δήμους από την ισχύ του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 315/1999 Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πρέπει να υποβάλλει τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις πού συνοδεύουν αυτόν, όπως η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων η κατάσταση του λογ/σμού Γενικής εκμεταλλεύσεως καθώς και το προσάρτημα του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Λογιστές. Η κατάσταση του ισολογισμού καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης, σύμφωνα με το ΠΔ 315/99 και την τροποποίηση του με την ΚΥΑ 4604/05. Ο Ισολογισμός είναι η λογιστική κατάσταση που εμφανίζει συνοπτικά και στατικά την οικονομική κατάσταση του Δήμου μας στις , αποτυπώνοντας τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού με λογική συνέπεια το Ενεργητικό = Παθητικό + Καθαρά Θέση.

3 3 Στον Ισολογισμό του Δήμου μας στο Ενεργητικό έχουμε : Τα Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως, όπου περιλαμβάνονται τα έξοδα που έγιναν για την ίδρυση & οργάνωση του Δήμου καθώς και έξοδα ανάπτυξης του Δήμου Το πάγιο ενεργητικό, που παρουσιάζει αναλυτικά τις ενσώματες ακινητοποιήσεις τους τίτλους πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. (Περιλαμβάνονται οι τίτλοι πάγιας επένδυσης, οι συμμετοχές του Δήμου στη Δημοτική του επιχείρηση, εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις). Το κυκλοφορούν ενεργητικό, όπου έχουμε τα αποθέματα, τις απαιτήσεις του Δήμου από την παροχή υπηρεσιών του [π.χ. οφειλές δημοτών ].Τα διαθέσιμα που είναι αθροιστικά το χρηματικό υπόλοιπο την στο Ταμείο του Δήμου και του λογαριασμού καταθέσεως όψεως. Τους Μεταβατικούς Λογαριασμούς του Ενεργητικού που αφορούν έσοδα χρήσης εισπρακτέα. Όσον αφορά το Παθητικό, το οποίο παρουσιάζει τις υποχρεώσεις του Δήμου προς τρίτους και συγκεκριμένα : Τα Ίδια κεφάλαια του Δήμου, που αναλύονται σε κεφάλαιο, επιχορηγήσεις επενδύσεων, όπως με την τροποποίηση της απογραφής έναρξης διαμορφώθηκαν και εναπόκεινται στην έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και το αποτέλεσμα εις νέον που προκύπτει από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα. Οι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, περιλαμβάνουν τα Δάνεια του Δήμου. Οι Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που περιλαμβάνουν τις οφειλές προς τους προμηθευτές του Δήμου. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση. Επιταγές πληρωτέες. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη και πιστωτές διάφοροι. Τους μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού με έσοδα επομένων χρήσεων και έξοδα χρήσης δεδουλευμένα. Την κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, όπου παρουσιάζονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης, για την χρήση του 2012 έχουμε έλλειμμα (ζημίες) που ανήλθε σε ,66 ευρώ. Τον Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, όπου εμφανίζονται τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από τα αποτελέσματα χρήσεως και γίνεται η διανομή του. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε έλλειμμα εις νέο. Την κατάσταση του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης την 31/12/2012, όπου γίνεται απεικόνιση των εσόδων και εξόδων της χρήσης. Καθώς και το προσάρτημα του Ισολογισμού που Δήμου μας με τις απαραίτητες διευκρινίσεις και πληροφορίες επί των αποτελεσμάτων και τον Ισολογισμό της χρήσης Πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2012 της διαχειριστικής χρήσης του 2012 καθώς και τον απολογισμό 2012 του Δήμου μας, την έκθεση διαχείρισης 2012 η οποία θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της, τις διατάξεις του άρθρου 163 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Νόμος 3463/2006, το άρθρο 266 & 10 του Ν 3852/2010, καθώς και το Π.Δ. 315/99 όπως ισχύει με την

4 4 τροποποίηση του με την ΚΥΑ 4604/05, με την παρατήρηση του Αντιπροέδρου της Ο.Ε. κ. Βλέτσα Αθανασίου ο οποίος είπε ότι κατ αρχήν συμφωνούν με παρατηρήσεις που θα εκφρασθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ., Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Ζίτσας χρήσης 2012 Ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης, πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων, τον Λογ/σμό Γενικής Εκμετάλλευσης και το Προσάρτημα του Ισολογισμού, καθώς και την τροποποίηση που έγινε στην απογραφή έναρξης 01/01/2011 ως προς το κεφάλαιο η οποία αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο πιστοποιητικό ελέγχου και στην έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή προς το Δημοτικό Συμβούλιο και εναπόκειται στην έγκριση του. Για την χρήση του 2012 έχουμε έλλειμμα (ζημίες) που ανήλθαν σε ,66 ευρώ. 2. Εγκρίνει τον απολογισμό έτους 2012 του Δήμου Ζίτσας που έχει ως εξής : ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : ,14 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : ,86 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΩΝ (ΠΟΕ): ,61 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ : ,61 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: ,05 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2011 : ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : ,94 ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) : ,47 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) : ,27 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: ,86 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012): ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : ,94 Συντάσσει την παρακάτω έκθεση Διαχειρίσεως 2012 προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), το άρθρο Ν. 3852/10, το άρθρο 15 περ. γ και δ του Ν. 3146/2003, το άρθρο 26 παρ. 1 έως 5 του Ν. 3202/2003, το άρθρο 6 του Ν. 3345/2005, τις γενικές διατάξεις και το Π. Δ. 315/1999, όπως τροποποιήθηκε με την με Αρ. Πρωτ. 4604/ Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, υποβάλλουμε συνημμένα προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου μας της δεύτερης χρήσης μετά την εφαρμογή του Ν 3852/2010 Καλλικράτης με την συνένωση των ΔΕ Πασσαρώνος, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας και Μολοσσών, (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) για τη

5 5 χρήση 2012 (περίοδος από 01/01 έως 31/12/2012 με τα σχόλιά μας πάνω σε αυτές, καθώς και τον Ταμειακό απολογισμό των εσόδων και εξόδων της ίδιας περιόδου. Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία, σχετικά με τις ανωτέρω Οικονομικές καταστάσεις και τον Απολογισμό του Δήμου. 1. Οικονομική θέση και Προοπτική του Δήμου Ζίτσας Ο Δήμος Ζίτσας εφαρμόζει το Διπλογραφικό Σύστημα. Ο προσδιορισμός της Οικονομικής Θέσης μπορεί να γίνει εύκολα με τον υπολογισμό και την ανάλυση των Αριθμοδεικτών, και με την παράθεση κάποιων κονδυλίων που κρίνουμε σκόπιμο. Α. Παρουσίαση Κονδυλίων που κρίνονται σημαντικά ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2011 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ) , ,39 ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ) , ,65 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ , ,24 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ,85 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ,73 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ) , ,30 -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) , ,34 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , ,12 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,29 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , ,23 Μείον: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,00 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΔΑΝΕΙΑ) ΤΠ&Δ ΚΑΙ ΣΥΝ. ΤΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ , ,08 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,61 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ , ,11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 815,78 702,94 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ , ,63 ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ,60

6 6 Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ,21 Γ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , ,39 Δ. ΖΗΜΙΕΣ ή ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ , ,00 Α. ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 6.904, ,60 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ , ,14 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , ,12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , ,66 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ , ,61 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , ,59 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ , ,32 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , ,40 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,72 121,52 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,96 Β. ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ , ,24 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,76 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , ,46 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,47 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ , ,71 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,14 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ , ,30 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ , ,50 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ , ,52 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ , ,46 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 0 543,32 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,96 Γ. ΕΛΛΕΙΜΜΑ Η ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) , ,00 Β. Σχολιασμός στοιχείων Ισολογισμού. Πάγιο Ενεργητικό (Ενσώματες ακινητοποιήσεις)

7 7 Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε πως προέκυψαν οι αξίες των παγίων στοιχείων. Με την απογραφή που διενεργήθηκε την 01/01/2011 σύμφωνα με τον Νόμο 3852/2010, άρθρο 267 παρ. 7 και τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ Α& Η.Δ 74445/ , και σύμφωνα με τον οδηγό για την διενέργεια της απογραφής του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Καταρτίσθηκε ο Ισολογισμός έναρξης του Δήμου Ζίτσας με την απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των ΔΕ Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας και Μολοσσών. Για δε την ΔΕ Πασσαρώνος η οποία εφάρμοζε είδη το διπλογραφικό σύστημα είχε πραγματοποιήσει απογραφή το 2002 και είχε αποτυπώσει αυτή στα βιβλία της την 01/01/2003 εφαρμόζοντας πλήρως τις Λογιστικές αρχές και το ΠΔ 315/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε. Οι εδαφικές εκτάσεις (Γήπεδα Οικόπεδα Λατομεία Αγροί Δάση ), αποτιμήθηκαν την 01/01/2011 στην αντικειμενική τους αξία, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις Φορολογίας Κεφαλαίου. Στην χρήση 2012 ο λογαριασμός Ορυχεία, Λατομεία, Μεταλλεία, Φυτείες, Δάση δεν είχε καμία μεταβολή, πλην των αγρών. Με τα υπ. αρ. συμβόλαια 6402/12 και 6401/12 της συμβολαιογράφου Ευγενίας Πανούση αγοράσθηκαν αγροτικές εκτάσεις συνολικής αξίας ,00 και διαμορφώθηκαν οι αγροί στην συνολική αξία κτήσης ,97. Τα «Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων τεχνικά έργα» αποτιμήθηκαν την 01/01/2011 για τα μεν κτίρια στην αντικειμενική τους αξία. Για δε τα τεχνικά έργα σύμφωνα με το κόστος κατασκευής τους μειωμένα με τις αναλογούσες αποσβέσεις. Στην χρήση του 2012 όπου υπάρχουν προσθήκες αυτές αποτιμήθηκαν σύμφωνα με το κόστος κατασκευής των, και έγιναν οι προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις (συνημμένα πίνακας μεταβολών παγίων την 31/12/2012). Οι «Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως (Πλατείες, πάρκα, κ.λπ.)» αποτιμήθηκαν την 01/01/2011 με βάση το κόστος κατασκευής της τελευταίας δωδεκαετίας μειωμένο με τις αναλογούσες αποσβέσεις από την ημερομηνία ολοκλήρωσης κατασκευής μέχρι την ημερομηνία απογραφής. Στην χρήση του 2012 οι προσθήκες αποτιμήθηκαν στο κόστος κατασκευής τους μειωμένες με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις (συνημμένα πίνακας μεταβολών παγίων την 31/12/2012). Για τις «Πάγιες (μόνιμες) εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως» με την απογραφή την 01/01/2011 αποτιμήθηκαν στο κόστος κατασκευής τους μειωμένες με τις ανάλογες αποσβέσεις, Για τη χρήση 2012 αποτιμήθηκαν στο κόστος κατασκευής τους ή στην τιμή κτήσεως τους, μειωμένες με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις (συνημμένα πίνακας μεταβολών παγίων την 31/12/2012). Τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία (μηχανήματα, έπιπλα, μεταφορικά, μέσα) αποτιμήθηκαν κατά την απογραφή τις 01/01/2011 στην τιμή κτήσεώς τους μειωμένα με τις ανάλογες αποσβέσεις καθώς επίσης και οι αγορές προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν στην χρήση του 2012 (συνημμένα πίνακας μεταβολών παγίων την 31/12/2012). Στη χρήση 2012 έγιναν οι προβλεπόμενες αποσβέσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το σύνολο των αποσβέσεων ανέρχεται στο ποσό των ,05 ευρώ. Το συνολικό ποσό του πάγιου Ενεργητικού (Γ ΙΙ και Γ ΙΙΙ του Ισολογισμού) του Δήμου Ζίτσας ανέρχεται στο ποσό των ,93 ευρώ. Στο ποσό αυτό, πλην των παραπάνω παγίων (ενσώματες ακινητοποιήσεις), περιλαμβάνονται ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ποσού ,00 ευρώ, αφορά έργα τα οποία είναι υπό εκτέλεση και δεν είχαν ολοκληρωθεί έως 31/12/2012. Επιπλέον περιλαμβάνονται οι Τίτλοι πάγιας επένδυσης, οι Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. Τίτλοι πάγιας επένδυσης, με συμμετοχή στο Κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου με τιμή κτήσης και τιμή αποτίμησης 491,03 ευρώ. Της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία

8 8 ΟΤΑ» με τιμή κτήσης 7.602,00 για την οποία συμμετοχή έχει σχηματισθεί πρόβλεψη υποτίμησης ποσού 7.602,00. Οι Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις αφορούν συμμετοχή του Δήμου στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας ποσού ,03 για την οποία έχει σχηματισθεί πρόβλεψη υποτίμησης συνολικού ποσού ,98. σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό της την 31/12/2012. Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις συνολικού ποσού ,97 ευρώ αφορούν οφειλές από βεβαιώσεις εσόδων από την πράξη Εφαρμογής Ελεούσας 1/2006 και συγκεκριμένα από εισφορά σε χρήμα μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, οι οποίες είναι απαιτητές σε βάθος χρόνου εξαετίας και εξοφλούνται σε εξαμηνιαίες δόσεις. Δοσμένες εγγυήσεις ΔΕΗ 955,00 ευρώ. Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια (Έξοδα εγκαταστάσεως) Στα έξοδα εγκαταστάσεως ή πολυετούς αποσβέσεως περιλαμβάνονται εκείνα τα έξοδα που γίνονται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση του Δήμου, την απόκτηση διαρκών μέσων εκμετάλλευσης, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωση του. Τα έξοδα αυτά εξυπηρετούν το Δήμο για μεγάλη χρονική περίοδο και για το λόγο αυτό αποσβένονται τμηματικά σύμφωνα με τη Νομοθεσία. Το αναπόσβεστο ποσό των εξόδων εγκαταστάσεως την 31/12/2012 ανέρχεται σε ,38 ευρώ και περιλαμβάνει έξοδα λογισμικών προγραμμάτων - μελέτες ανάπτυξης του Δήμου και λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως από αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία πράξη εφ. Ελεούσας 1/2006. Αποθέματα Το ύψος των αποθεμάτων την 31/12/2012 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Αφορούν υλικά ύδρευσης ποσού ,49 ευρώ, υλικά ηλεκτρολογικά ποσού 693,18 ευρώ, λαμπτήρες ποσού 2.311,97 ευρώ. Εφαρμόστηκε η μέθοδος αποτίμησης FIFO (first in first out). Απαιτήσεις Το υπόλοιπο των Απαιτήσεων του Δήμου την 31/12/2012 ανέρχεται σε ,39 ευρώ. Αφορά οφειλές από βεβαιωμένα έσοδα παρελθόντων ετών, καθώς και έσοδα χρήσης τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί. Έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού ,82 ευρώ. Στο παραπάνω ποσό απαιτήσεων περιλαμβάνονται απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο ποσού 5.126,32 για καταβολή εργοδοτικής εισφοράς αντιμισθίας αιρετών και από λοιπές αποδόσεις κρατήσεων αιρετών. Προκαταβολές οφειλετών λόγω εξόφλησης λογ/μών ύδρευσης στα ΕΛΤΑ και στο ταμείο του Δήμου ποσό 204,54. Στις απαιτήσεις (Λοιποί χρεώστες ) περιλαμβάνεται ποσό ,28 το οποίο αφορά πιστωτικό (ως προς τον Δήμο) υπόλοιπο προς συμψηφισμό από ΦΠΑ ύδρευσης. Διαθέσιμα Τα «Χρηματικά Διαθέσιμα» του Δήμου Ζίτσας την 31/12/2012 ανέρχονται σε ,82 ευρώ και έχουν ως εξής: - Ταμείο του Δήμου (Μετρητά): 9.222,36 ευρώ - Καταθέσεις όψεως (Τράπεζα Ηπείρου ): ,46ευρώ Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Στους «Μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού» περιλαμβάνονται έσοδα χρήσης δεδουλευμένα, τα οποία θα εισπραχθούν στην επόμενη χρήση (πρωτοβεβαιωμένα) και αφορούν την ύδρευση ποσό ,07 ευρώ, την καθαριότητα ηλεκτροφωτισμό (Δημοτικά Τέλη) ποσό ,96 ευρώ, Τ.Α.Π. ποσό 3.985,44 ευρώ και τα έσοδα από τέλος λατομείων ποσό ,10 ευρώ, συνολικού ποσού ,57 ευρώ. Προβλέψεις για κινδύνους και έκτακτα έξοδα

9 9 Το υπόλοιπο του λογαριασμού κατά την 31/12/2012 ανερχόταν σε ,80 και αφορά προβλέψεις για έκτακτα έξοδα μη απογραφέντα από τις Δημοτικές ενότητες. Οι Υποχρεώσεις του Δήμου αφορούν: 1) «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις»: είναι τα Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Συνεταιριστική Τράπεζα ΗΠΕΙΡΟΥ που έχει συνάψει η πρώην ΔΕ Πασσαρώνος, τα οποία είναι μακροπρόθεσμης διάρκειας, ένα μέρος των δανείων αυτών σε κάθε χρήση καθίσταται βραχυπρόθεσμο και καταβάλλεται στην επόμενη χρήση. Συνολικό ποσό υπολοίπου μακροπρόθεσμων δανείων ,79 ευρώ. 2) «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις»: είναι οι υποχρεώσεις εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως. Περιλαμβάνουν οφειλές σε Προμηθευτές, Επιταγές Πληρωτέες οι οποίες την 31/12/2012 δεν κομίσθηκαν από τους δικαιούχους στην Τράπεζα προς εξόφληση, Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων), Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες είναι πληρωτέες στην επόμενη χρήση (δόσεις δανείων) και Πιστωτές Διάφοροι. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων την 31/12/2010 ανέρχεται στο ποσό των ,94 ευρώ. Αναλυτικά: α) «Προμηθευτές»: περιλαμβάνονται οι κάθε φύσεως δαπάνες του Δήμου με τους προμηθευτές του από τους οποίους αγοράζει περιουσιακά στοιχεία (πάγια κυκλοφοριακά αναλώσιμα) ή υπηρεσίες, για την πραγματοποίηση του σκοπού του. Την 31/12/2012 το ποσό που οφείλεται σε προμηθευτές είναι ,95 ευρώ. β) «Επιταγές πληρωτέες»: ,95 ευρώ. γ) «Υποχρεώσεις από φόρους τέλη» ποσό ,71 ευρώ, αφορά χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσό 7.906,56 από μισθώματα το οποίο αποδίδεται με την υποβολή της Δήλωσης εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 για την χρήση Κρατήσεις φόρων ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι αποδίδονται στο επόμενο εικοσαήμερο του διμήνου που έληξε ποσό 6.046,56. Κράτηση χαρτοσήμου ΟΓΑ χαρτοσήμου επί προσαυξήσεων ποσού 579,59 το οποίο θα αποδοθεί στη επόμενη χρήση. δ) «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση» Αφορά το ποσό των μακροπρόθεσμων Δανείων το οποίο θα εξοφληθεί (είναι απαιτητές δόσεις δανείων) κατά την χρήση του 2013, ποσό ,62ευρώ. ε) «Πιστωτές Διάφοροι»: Αφορά υποχρεώσεις του Δήμου οι οποίες δεν ανήκουν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες υποχρεώσεων, συνολικού ποσού ,63 ευρώ. Αναλυτικά έχουμε οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού πληρωτέες ποσό ,17 ευρώ, οφειλές από έξοδα παραστάσεως αιρετών αμοιβές προέδρων ΤΚ έξοδα μετακινήσεων ,76 ευρώ. στ) «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί»: Αφορά υποχρέωση προς καταβολή ποσού 815,78 από ασφαλιστικές εισφορές αιρετών. «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού» με συνολικό ποσό ,53 ευρώ. Περιλαμβάνουν έξοδα της χρήσης δεδουλευμένα, τα οποία θα εξοφληθούν στην επόμενη χρήση 2013 συνολικού ποσού ,56 ευρώ. Συγκεκριμένα αφορούν δαπάνες Δ.Ε.Η. για ηλεκτροφωτισμό ΦΟΠ και κοινόχρηστων χώρων του τελευταίου τετράμηνου του Ποσό ,97 ευρώ, αφορά έσοδα επόμενων χρήσεων από την εισφορά πράξης εφαρμογής Ελεούσας 1/2006.

10 10 Η Καθαρή Περιουσία του Δήμου προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων αν αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις και οι προβλέψεις, και ανέρχεται στο ποσό ,85 ευρώ. Το έλλειμμα (ζημίες) χρήσεως του 2012 ανήλθε σε ,66 ευρώ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ Αμοιβές Προσωπικού / Σύνολο εξόδων 20,17% 26,22% Τόκοι / Συνολικά έξοδα 0,47% 0,57% Αποσβέσεις / Συνολικά έξοδα 32,88% 33,96% Τέλη & Δικαιώματα / Σύνολο Εσόδων 24,99% 23,07% Επιχορηγήσεις / Σύνολο Εσόδων 35,02% 45,64% Φόροι, εισφορές, προσαυξήσεις / Σύνολο εσόδων 4,05% 2,59% Απαιτήσεις / Σύνολο εσόδων 18,36% 18,70% Εξετάζοντας τους παραπάνω δείκτες παρατηρούμε τα εξής: Οι αμοιβές προσωπικού αποτελούν το 20,19% του συνόλου των εξόδων και οι τόκοι το 0,46%. Το μεγαλύτερο έξοδο του Δήμου Ζίτσας είναι οι αποσβέσεις 32,92%. Όσον αφορά τα έσοδα, το 25,02% αποτελούν τα τέλη και δικαιώματα. Οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από τις τακτικές επιχορηγήσεις κατά 35,06% του συνόλου των εσόδων. Οι φόροι και εισφορές αποτελούν το 4,05% των συνολικών εσόδων (περιλαμβάνεται η εισφορά σε χρήμα από την πράξη εφαρμογής Ελεούσας 1/2006). Από την μελέτη αυτή των δεικτών διαπιστώνουμε την εξάρτηση του Δήμου για την λειτουργία του από την κρατική επιχορήγηση. Τέλος, οι απαιτήσεις του Δήμου από τους Δημότες ανέρχονται σε 18,38% επί των εσόδων. Η μείωση του δείκτη αυτού θα βοηθήσει στην βελτίωση της ρευστότητας του Δήμου. Στη συνέχεια επισυνάπτονται οι Οικονομικές καταστάσεις: 1. Ισολογισμός μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 2. Προσάρτημα Ισολογισμού 3. Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης 4. Ταμειακός απολογισμός των εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2012 Μετά τα παραπάνω κύριοι Σύμβουλοι αφού λάβετε υπόψιν σας ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006, και το Π.Δ. 315/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την Αρ. Πρ. 4604/ Κ.Υ.Α. τροποποίησης των διατάξεων Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου και τον Ν. 3852/2010 σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2012 έως 31/12/2012, όπως και την τροποποίηση του κεφαλαίου που έγινε μέσα στη χρήση.

11 11 1.Ρογκότης Δημήτριος (Πρόεδρος) 2.Μάντζιος Σπυρίδων 3.Παπαδημητρίου Γεώργιος 4.Βλέτσας Αθανάσιος 5.Πάικας Σπυρίδων 6.Δήμος Δημήτριος 7.Στουγιάννος Νικόλαος Ελεούσα, 7 Νοεμβρίου 2013 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 238/2013 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φρειδ. Κέγκου Ακολ.Υπογραφές

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 20-10-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 13194 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Προϋπολογισμός: 2.925.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 23 η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003092869 2015-09-28 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

15PROC003092869 2015-09-28 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 15PROC003092869 2015-09-28 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο Στο Ρέθυμνο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σήμερα την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα Τουρή την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας) με το ΥΠΕΚΑ και τη Δ/νση Δασών Ν. Κεφαλληνίας για τη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία -

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91

E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91 E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91 Ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Πρώτο Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων με αριθμ. 54

Άρθρο Πρώτο Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων με αριθμ. 54 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘ. 54 (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1279 Β /20 5 2014) ΤΙΤΛΟΣ: Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 54: «Αντικατάσταση συμπλήρωση διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΜΥΩ 5473/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΜΥΩ 5473/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5473/18-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 173 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Του έργου «Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας»

Του έργου «Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ ) 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2131311572, 2131311604, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Έρευνα στην συμβολή του κτηματολογίου,της φωτογραμμετρίας, της χαρτογραφίας και της γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1872 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμά των Πορθμείων Εσωτερικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 1 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 197/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18952/21-9-2015

Αρ. Απόφασης: 197/ 2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18952/21-9-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020 ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020 Χρόνο ζωής στα ιστορικά δικαιώματα δίνουν οι αποφάσεις του Λουξεμβούργου ΣΤΟ 75% Η ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2019 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 28-09-2006 29-09-2006

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 28-09-2006 29-09-2006 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 37ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 37ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 7ης/01 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 19/01 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2 ΣΟΦΑΔΕΣ: 08-07-2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) στο Χωροταξικό Σχεδιασμό: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις η εφαρμογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠΣΧΟΟΑΠ Μουτσιάκης Ευθύμιος Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Αρχ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1230 Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης Τ.Κ. : 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ Τηλέφωνο : 210 4802552

ΠΟΛ:1230 Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης Τ.Κ. : 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ Τηλέφωνο : 210 4802552 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Άρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κυρώσεις Ποινές

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Άρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κυρώσεις Ποινές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. : 19223 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧ/ΣΗΣ & Η.Ε.Σ. ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ. 1970/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ» ΙΣΤΟΡ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ» 19-7-2007 / 2-3-2009 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Ο.Π.

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ» ΙΣΤΟΡ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ» 19-7-2007 / 2-3-2009 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Ο.Π. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ» ΙΣΤΟΡ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ» 19-7-2007 / 2-3-2009 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Ο.Π. Ο.Ε.Ο.Π. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ» ΙΣΤΟΡ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ» 19-7-2007

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 01/28-01-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 04/2014 ΘΕΜΑ: Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του νέου Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΕ 0439 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ CPV 92512100-4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κομοτηνή Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 1/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Αποφάσεως 72/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Ωράριο λειτουργίας φαρμακείων Δήμου Βόλβης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ ΦΑΞ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.000,00 Αριθμ. Πρωτ.: 31631/24-09-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 215 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-215 Αριθ. Απόφασης: 82/215 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Τ.Κ. Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Mερέτη Ευαγγελία 25313

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 13-10-015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ YΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ Α & Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-54Ξ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-54Ξ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της. Προκήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 005/2015, για την προμήθεια ενενήντα έξι χιλιάδων (96.000) Κουτιών Συσκευασίας (Χαρτοκιβώτια) ετησίως για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 21085/30-12-2014 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:31830/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2810 5 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ/Α.7/5/12390/928 Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Β. Κωνσταντίνου 48 Ταχ. Κώδικας : 11635 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ. 19/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη Σύνοψη συμπερασμάτων Η οικονομική κρίση και ύφεση σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τις ασκούμενες πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης, ιδιαίτερα, στον Νότο, θέτει τις ευρωπαϊκές ελίτ,

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 239 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: W01/012014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: W01/012014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: W01/012014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 28-08 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 2959 Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Α. Κόπτσης Θ. Νικολόπουλος Τηλέφωνο : 210.34.42.234 210.34.43.605 Fax : 210.34.42.241

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αντιμετώπιση των μνημονιακών επιπτώσεων με έναν νέο, αριστερού χαρακτήρα, «προστατευτισμό» Αριστερή απάντηση στην κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 19 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-12-2003

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 19 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-12-2003 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 19 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-12-2003 Σήμερα τηv 19/12/2003 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ----------------------------

Διαβάστε περισσότερα

8 η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση : Καλές

8 η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση : Καλές Θεματική ενότητα συνεδρίου: Κατηγορία εργασίας: 8 η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση : Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές Σύντομη ανακοίνωση Γεφυρώνοντας την εκπαίδευση με την εργασία : μια εκπαιδευτική δράση στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ν. Ιωνίας 27/3/2012 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ.30387/ΓΠ6680 Διεύθυνση: Νικομηδείας 2 Τ.Κ. : 38446 Αρμόδιος : ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τηλέφωνο : 2421028517 Fax : 2421028519

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2047 Θεσ/νίκη, 15 Ιουνίου 2015

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2047 Θεσ/νίκη, 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Τ.Κ. 152 33),

2. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Τ.Κ. 152 33), ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την εκτέλεση του έργου Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος στο Σχινιά Στoν Μαραθώνα σήμερα την 31/3/ 2011 σε

Διαβάστε περισσότερα

Βενιζέλου 55 - Καβάλα 65 403 Τηλ. 2510 222942 Fax. 2510 231505 Πληροφορίες: Μυστακίδης Ζαφείρης 6932-901030, 2592-041416 zafmis@gmail.

Βενιζέλου 55 - Καβάλα 65 403 Τηλ. 2510 222942 Fax. 2510 231505 Πληροφορίες: Μυστακίδης Ζαφείρης 6932-901030, 2592-041416 zafmis@gmail. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε.Γ.Δ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πληροφορίες: Στοϊδης Βασίλειος 6972125967 vstoidis@otenet.gr Αμπελίδης Θεόδωρος 6977166169 6977166169@mycosm os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 159/2013 Θέμα 4 ο : Περί χορήγησης αδειών κινητής καντίνας. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7. Η υπ αριθ. 27/2012 εγκύκλιός μας. ΑΔΑ: ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΔΦΗ Αθήνα, 14/1/2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 4

Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7. Η υπ αριθ. 27/2012 εγκύκλιός μας. ΑΔΑ: ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΔΦΗ Αθήνα, 14/1/2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΔΦΗ Αθήνα, 14/1/2013 Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) δεσμίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΜΔ 1164/20.6.2012 ΣΧΕΤ. Ν. 3019/2011 ΦΕΚ Α 32/02.03.2011. ΘΕΜΑ. Για τη συνταγματικότητα του Ν. 3919/2011. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΓΝΜΔ 1164/20.6.2012 ΣΧΕΤ. Ν. 3019/2011 ΦΕΚ Α 32/02.03.2011. ΘΕΜΑ. Για τη συνταγματικότητα του Ν. 3919/2011. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Δρ. ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 6756732, FAX: (210) 6729207, e-mail: chpolitis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 29/4 /2015 Διεύθυνση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Β.Ε.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 106 82, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 2103304120-1-2, FAX: 2103825322, email: info@obes.gr Αθήνα 08-11-2011 (τέταρτη έκδοση) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 21-05 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/2457 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2272 6 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση συγκρότηση Α και Β Υπηρεσιακών Συμ βουλίων στο Υπουργείο Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2015 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία GLOBUS LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Στην Ν. Σμύρνη σήμερα την 22η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #60.000,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #60.000,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 10-8-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 19/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/19/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση:: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 22 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 131913 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΦΩ9Μ-5ΚΨ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β41ΦΩ9Μ-5ΚΨ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12/17-7-2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 319/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμό 31/2012 απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 24, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 24, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003005713 2015-09-01

15PROC003005713 2015-09-01 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού, Τ. Κ. 43100, Καρδίτσα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η7ΛΨ-ΔΔΙ. 8. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

ΑΔΑ: ΒΛ1Η7ΛΨ-ΔΔΙ. 8. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κοζάνη, 12/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 103510/5817 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 14/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΙΗΔ469ΗΔΞ-721 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα