ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396"

Transcript

1 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Συνεδρίασε σήμερα , ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), μετά την από την υπ αριθ. Πρωτ / πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: Παρόντες 21 ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ Απόντες 6 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: ΘΩΜΑΙΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Λόγω απουσίας του κ. Π. Χρυσαφίδη, χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Φ. Βακόνδιος ΘΕΜΑ 3 o : «Καθορισμός συντελεστών, τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2015». Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Ι. Βρούτσης και Ν. Καϊλης Αφού έλαβε υπόψη: 1.- Την προφορική εισήγηση της Προέδρου η οποία θέτει υπόψη του σώματος: Την υπ' αριθ. 308/2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύρου Ερμούπολης, η οποία στο αποφατικό της έχει ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ 308 ΘΕΜΑ 8ο :α) Περί καθορισμού συντελεστών, Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος Αφού έλαβε υπόψη:

2 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 1.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. Πρωτ /2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες. ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.». «Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α.1. Θεσμικό πλαίσιο Με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 Περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων επιβλήθηκαν υπέρ των δήμων και των κοινοτήτων τέλη καθαριότητας και φωτισμού, για τις παρεχόμενες από τους ΟΤΑ υπηρεσίες καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων καθώς και για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων. Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Οι ανωτέρω διατάξεις, μεταβλήθηκαν ή συμπληρώθηκαν αργότερα με τους νόμους 25/1975, 429/76, 1080/80 (άρθρα 4,5, 17 και 20), 1828/89 (άρθρο 25 παρ. 12), 2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), 2307/95 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), 2503/97 (άρθρο 9 παρ. 14), 2539/97 (άρθρο 25 παρ. 3),3345/05 (άρθρο5),) 3463/06(παρ.3 του άρθου 202, 3843/10 (άρθρο 6, παρ.6), 3897/2010 (άρθρο 22 παρ.5) και 3979/11 (Άρθρο 43). Οι διατάξεις αυτές, όπως τροποποιούνται και ισχύουν, αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα για το τέλος καθαριότητας και φωτισμού. Α.2. Χαρακτήρας του τέλους Όπως προκύπτει από το νόμο και όπως παγίως δέχεται η νομολογία, το τέλος καθαριότητας έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι στους υπόχρεους για την καταβολή του ο δήμος προσφέρει ειδική και συγκεκριμένη αντιπαροχή. (ΣτΕ Ολ 60/2010 ΘΠΔΔ 2010 σελ. 298, ΣτΕ 3625/2006 ΔιΔικ 2008 σελ. 732, ΣτΕ 4224 / 1998 ΕΔΚΑ 31 σελ. 88 ) Α.3.Επιβολή του Τέλους Το τέλος, επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα (ΣτΕ 4667/87 ΝοΒ 1990 σελ. 748) και δημοσιεύεται κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 66 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958 (ΣτΕ 1742/2004 ΔιΔικ 2006 σελ. 396), διαφορετικά είναι ανυπόστατη, ισχύει δε για ένα ή περισσότερο ημερολογιακά έτη που ορίζονται στην ίδια απόφαση (άρθρο 1 παρ. 2 Ν 25/75). Από 15/03/2011 η απόφαση δημοσιεύεται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο (άρθρα 2 και 10 Ν 3861/2010,ΦΕΚ 112/Α). Λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο, κοινοποιείται στον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011) μέχρι την 30 η Νοεμβρίου και αρχίζει να εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους.(παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν 25/75) Οι προθεσμίες αυτές είναι ενδεικτικές και η τυχόν υπέρβασή τους για εύλογο χρονικό διάστημα, δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων. Σύμφωνα εξάλλου με το άρθρο 29 του ΑΝ 344/68, η ισχύς των αποφάσεων για την επιβολή του τέλους καθαριότητας μπορεί να ορισθεί ότι αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους, μέσα στο οποίο λαμβάνονται, υπό τον όρο ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται από την έναρξη του έτους. Η χρέωση κάθε καταναλωτή από τη ΔΕΗ με βάση το συντελεστή που καθορίζει κάθε φορά το συμβούλιο, ισχύει για ολόκληρη τη χρονική περίοδο στην οποία αφορά ο ακολουθούμενος από αυτή κύκλος καταμέτρησης, ανεξάρτητα αν ο κύκλος αυτός συμπίπτει ή όχι με το ημερολογιακό έτος (άρθρο 1 παρ. 3 Ν 25/75). Το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού επιβάλλεται για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 25 παρ. 12 Ν 1828/89). Η κάλυψη των δαπανών των παραπάνω υπηρεσιών από το τέλος είναι υποχρεωτική (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 3958/ ). Αυτό ορίζεται ρητά και στο άρθρο 17 του Ν 1080/80,

3 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης σύμφωνα με το οποίο το τέλος καθαριότητας πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες γενικά τις δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας. Το ύψος του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας και να προσδιορίζεται αντικειμενικά με κριτήριο το βαθμό χρήσεως της υπηρεσίας από κάθε κατηγορία υπόχρεων (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161, ΣτΕ 981/92) Η απόφαση του συμβουλίου πρέπει να καθορίζει τους συντελεστές του τέλους σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά βάση ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα. Η αναλογία αυτή δεν απαιτείται να εκφράζεται με απόλυτη λογιστική ισοσκέλιση των συγκεκριμένων ανταποδοτικών εσόδων και των αντίστοιχων εξόδων παρεχόμενων ανταποδοτικών υπηρεσιών, αλλά με μια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση υποκείμενη στις διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση των προβλέψεων (ΣτΕ 981/92 ΔιΔικ 1993 σελ.1082) Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της αναλογικότητας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ εσόδων και εξόδων. Αυτό σημαίνει ότι από το κείμενο της απόφασης ή από τα στοιχεία που τη συνοδεύουν θα προκύπτει σαφώς: - Όσον αφορά στο σκέλος των εσόδων, το εμβαδόν των ακινήτων επί των οποίων υπολογίζεται ο οικείος συντελεστής, κατά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, καταστήματα κ.λ.π.), υπολογιζόμενο με βάση επίκαιρα και ακριβή στοιχεία (ΣτΕ 60/2010). - Όσον αφορά στο σκέλος των εξόδων, οι δαπάνες αναλυτικά που απαιτούνται για την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 12 του Ν 1828/89 και 17 του Ν 1080/80 και η (Εγκ. Υπ. Εσωτ / ):. Α.4.Φορολογούμενα ακίνητα Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε όλα τα ασκεπή ή στεγασµένα ακίνητα που βρίσκονται εντός της διοικητικής περιφέρειας του δήµου, τα οποία ηλεκτροδοτούνται ή/και χρησιμοποιούνται (Σ.τ.Ε 886/1987 και 2849/92. ΕΔΔΔ 1994 σελ. 89). Στην υποχρέωση της επιβολής του ανωτέρω τέλους. συμπεριλαμβάνονται και περιοχές εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου, στις οποίες ο Δήμος παρέχει τις υπηρεσίες της αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού (Εγκ. Υπ.Εσωτ / ). Α.5.Καθορισμός της επιφάνειας των ακινήτων. «Τα οφειλόμενα τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς φωτισμό παρά της ΔΕΗ και εξευρίσκεται δια πολλαπλασιασμού των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου τούτου, επί συντελεστή οριζόμενο δι' αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου» (παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75) Το εμβαδόν των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που λαμβάνεται υπ όψη για τον υπολογισμό του τέλους καθαριότητας, προκύπτει από τις υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλουν μέσω του δήμου (σε ειδικό έντυπο) οι υπόχρεοι στη ΔΕΗ, για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Όμοια δήλωση υποβάλλεται σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης της ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας καθώς και σε περίπτωση διαδοχής του καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος (άρθρο 2 παρ. 3 Ν 25/75, παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν 2130/93). Ο δήμος δικαιούται να διενεργεί έλεγχο των δηλώσεων που υποβάλλουν οι υπόχρεοι (άρθρο 5 παρ. 1 Ν 25/75). Ο έλεγχος αυτός αφορά τόσο στην έκταση όσο και στο είδος (στεγασμένος ή ακάλυπτος χώρος) ή στη χρήση του ακινήτου (οικία, κατάστημα κ.λ.π.) και ασκείται κυρίως με αυτοψία και καταμέτρηση του χώρου από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του δήμου (ΣτΕ 2326/92 ΔιΔικ 1993 σελ. 1081). Εάν δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής δήλωση, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, με απόφαση του δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος, και πρόστιμο, στην πρώτη μεν περίπτωση ίσο με το οφειλόμενο τέλος, στη δεύτερη δε περίπτωση ίσο με το 60% του τέλους που αναλογεί στη μη δηλωθείσα επιφάνεια (άρθρα 5 παρ. 1 Ν 25/75 και 2 παρ. 2 Ν 429/76, άρθρο 19 Ν 1080/80). Ως επιφάνεια υποκείμενη στο τέλος καθαριότητας υπολογίζεται:

4 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης α) Προκειμένου για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στεγασμένα ή μη, η συνολικά φωτιζόμενη από τη ΔΕΗ επιφάνεια, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ωφέλιμο ή όχι χώρο. Συνυπολογίζονται συνεπώς στο εμβαδόν του ακινήτου, οι επιφάνειες που καταλαμβάνουν οι τοίχοι του κτιρίου ή τα τυχόν τοιχεία του ακάλυπτου χώρου (ΣτΕ 1569/90 ΔιΔικ 1991 σελ. 1325), ο χώρος που καταλαμβάνει ο ανελκυστήρας της οικοδομή (κλιμακοστάσια) (όχι όμως και τα κενά κάθε ορόφου που είναι αναγκαία για την κίνηση του, οι πυλωτές και τα μπαλκόνια σε εσοχή των κτιρίων οι ημιυπαίθριοι χώροι,τα πατάρια, και γενικά οι ακάλυπτοι χώροι που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικό σκοπό (ΣτΕ 1569/90, 73/1992 ΔιΔικ1992 σελ. 453). β) Προκειμένου για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στεγασμένα ή μη, η συνολικά χρησιμοποιούμενη ή δυνάμενη να χρησιμοποιηθεί επιφάνεια (ΣτΕ /84). Για τους χώρους τους στερούμενους ηλεκτρικού (μη ηλεκτροδοτούμενα σε χρήση) το τέλος εισπράττεται από το Δήμο με βεβαιωτικούς καταλόγους. γ) Για τις κατοικίες που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, δεν συνυπολογίζονται στη χρεωστέα επιφάνεια οι χώροι σταυλισµού και οι λοιποί εκτός της κύριας κατοικίας χώροι που δεν προορίζονται για οίκηση, όπως οι αποθήκες, τα υπόστεγα κ.λ.π. (εδάφιο γ, παρ. 1, άρθρου 2 του Ν. 25/75). δ) Για τον προσδιορισμό σε τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας των θερμοκηπίων, δεν λαμβάνονται υπ όψη οι χώροι που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δημιουργία αγροτικών εκμεταλλεύσεων με ελεγχόμενες συνθήκες κλιματισμού (άρθρο 16 παρ. 6 Ν 2130/93). ε) Για τους ημιυπαίθριους και λοιπούς χώρους που τακτοποιούνται με τη διαδικασία του νόμου 3843/2010, η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που επέρχεται με την υπαγωγή στο νόμο αυτό, δεν λαμβάνεται υπ όψη για τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας (άρθρο 22 παρ. 5γ Ν 3897/2010, ΦΕΚ 208/Α, Εγκ. ΥΠΕΚΑ 1463/ ). στ)βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, υποχρεούνται στη καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανάλογα με το χρόνο λειτουργίας τους και πάντως όχι λιγότερο του τριμήνου. Για το χρόνο της εποχικής λειτουργίας αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, μετά από υποβολή του υπόχρεου στο δήμο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος. Ο δήμος με βάσει τον καθορισθέντα χρόνο προσδιορίζει σε μ2 πλασματικό εμβαδόν, το οποίο πολλαπλασιαζόμενο με τον ισχύοντα κατά κατηγορία συντελεστή, αποδίδει ποσό τελών, ίσο προς το αναλογούν στο χρόνο λειτουργίας. (παρ 1 & 2 του άρθρου 5 του N. 429/76 (ΦΕΚ 235/76). Α.6.Απαλλαγή ακινήτων "Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από ,από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Ως χρόνος έναρξης της απαλλαγής θεωρείται η ημερομηνίανία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών. Υπεύθυνες Δηλώσεις μη χρησιμοποιούμενων που υποβάλλονται σε μεταγενέστερο χρόνο και αφορούν χρονική περίοδο προηγούμενη της υποβολής δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής. (άρθρο 5 Ν3345/05 (ΦΕΚ Α'138)), Α.7.Βεβαίωση και είσπραξη του τέλους. Η βεβαίωση του τέλους καθαριότητας και φωτισμού συντελείται με την εγγραφή του υπόχρεου στον οικείο κατάλογο της ΔΕΗ, βάσει της προβλεπόμενης από το άρθρο 2 του ίδιου νόμου υπεύθυνης δήλωσης. (παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν 25/75) α)το τέλος συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ, σε δόσεις ίσες προς τον αριθμό των εκδιδόμενων μέσα στο έτος λογαριασμών (άρθρο 4 παρ. 1 Ν 25/75). Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του τέλους καθαριότητας, η ΔΕΗ παρακρατεί από τις εισπράξεις ποσοστό 2%. β) Κατ εξαίρεση, το τέλος καθαριότητας βεβαιώνεται από τον ίδιο το δήμο στις περιπτώσεις:

5 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης β.1) Διακοπής ηλεκτροδότησης και διαγραφής του καταναλωτή της ΔΕΗ (άρθρο 6 εδ.α Ν 25/75). β.2) Διαδοχής του οφειλέτη καταναλωτή στη χρήση του ακινήτου από τρίτο (άρθρο 6 εδ. β Ν 25/75). β.3) Βεβαίωσης του τέλους σε βάρος του κυρίου ή του νομέα του ακινήτου από τρίτο (άρθρο 4 Ν 429/76). β.4) Μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων (άρθρο 3 παρ. 1 Ν 25/75). Α.8.Υπόχρεοι καταβολής. Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση ακινήτων, με οποιαδήποτε ιδιότητα (κυρίου, νομέα, επικαρπωτή κ.λ.π.). (παρ. 5 του άρθρου 21 του ΒΔ 24/9-20/10/58) Υπόχρεος για την καταβολή των τελών καθαριότητας και φωτισμού είναι ο καταναλωτής του ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του οποίου εκδίδονται οι σχετικοί λογαριασμοί (άρθρο 4 παρ. 1 Ν 25/75, άρθρο 43 παρ. 1β Ν 3979/2011). Εάν ο φερόμενος από τη ΔΕΗ ως καταναλωτής είναι πρόσωπο διαφορετικό εκείνου που χρησιμοποιεί πράγματι το ακίνητο, το τέλος βαρύνει τον φερόμενο ως καταναλωτή, εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί στη ΔΕΗ η μεταβολή στο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο (ΣτΕ 1203/99 ΔιΔικ 2001 σελ. 165, ΣτΕ 1202/99 ΔιΔικ 2002 σελ. 114). Σε περίπτωση διαγραφής ή διαδοχής του οφειλέτη καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος, οι δήμοι μπορούν να βεβαιώνουν το ανεξόφλητο ποσό του τέλους σε βάρος του κυρίου ή του νομέα του ακινήτου κατά το χρόνο γεννήσεως της οφειλής (μισθωμένα ακίνητα). ( άρθρο 4 του Ν 429/76) Α.9.Υπολογισμός του τέλους Στην περίπτωση που ο παρά του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθοριζόμενος συντελεστής τέλους καθαριότητος και φωτισμού, κατά τετραγωνικό μέτρο, δεν δύναται να υπολογισθεί σε ακέραιες μονάδες, για τον υπολογισμό του τέλους αυτού επί συντελεστή επί της ακεραίας μονάδας, το εμβαδόν προσδιορίζεται πλασματικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.25/75 (άρθρο 8 Ν.25/75). Α.10.Κατηγορίες υπόχρεων Α.10.1.Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να ορίζεται διαφορετικός συντελεστής κατά κατηγορία υπόχρεων αναλόγως των παρερχόμενων υπηρεσιών καθαριότητος και μέχρι επτά (7) κατηγοριών, από τις οποίες: - δύο (2) για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές - και πέντε (5) για στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως. Η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, ανεξαρτήτως αριθμού κατηγοριών κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να ορισθεί πέραν του πενταπλασίου. (άρθρο 1 παρ.4 Ν.25/75, αντικ. από την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95) Για στεγασμένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.μ και μέχρι εμβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δύναται να ορισθεί μειωμένο εμβαδόν από το δημοτικό συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητος και του πράγματι εξυπηρετούμενου από την υπηρεσία καθαριότητος χώρου. Για στεγασμένους χώρους άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ, ο συντελεστής του τέλους δεν δύναται να ορισθεί μεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος για στεγασμένους χώρους μέχρι χιλίων (1.000) τ.μ. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δύναται να εφαρμόζονται και επί μη στεγασμένων χώρων, της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου μέχρις εμβαδού εξ χιλιάδων (6.000) Για μη στεγασμένους χώρους άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δε δύναται να ορισθεί συντελεστής μεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) του ορισθέντος για τα χίλια (1.000) πρώτα τετραγωνικά μέτρα μη στεγασμένου χώρου (αντικ. από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80, ΦΕΚ Α' 246). (άρθρο 1 παρ.5 Ν.25/75) Α Σύμφωνα με την εγκύκλιο 45/74300/ του Υπ. Εσωτερικών, στην περίπτωση που στις δημοτικές ενότητες / τοπικές κοινότητες του νέου δήμου ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές τελών για το ίδιο είδος χρήσης (κατοικίες, καταστήματα κ.λ.π.) και εν γένει διαφορετική φορολογική επιβάρυνση των κατά νόμο ή βάσει κανονιστικών αποφάσεων, υπόχρεων, το ζήτημα της εξομοίωσης αυτών (εξίσωση των συντελεστών επιβολής, σκοπιμότητα και όροι επιβολής των δυνητικών, ανταποδοτικών τελών) πρέπει

6 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης να εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα του δήμου μέχρι την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας, οι συντελεστές των τελών είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, ανάλογα ιδίως με την έκταση και τη συχνότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας και άρα το κόστος που συνεπάγεται η παροχή της. Η απόφαση καθορισμού των συντελεστών πρέπει να είναι αιτιολογημένη, με παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων και αναλυτική εκτίμηση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών ( 60/2010 ΣτΕ), συνυπολογίζοντας τις οικονομίες κλίμακας που μπορούν να επιτευχθούν από τη «συνένωση» των υπηρεσιών καθαριότητας και την αναδιοργάνωση των όρων παροχής της υπηρεσίας από το νέο δήμο. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν 2539/97,οι νέοι δήμοι που προέκυψαν από συνένωση ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορούσαν να επιβάλλουν ανταποδοτικά τέλη διαφοροποιούμενα ανά δημοτικό διαμέρισμα, ανάλογα με το λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους των διαμερισμάτων. Την ίδια δυνατότητα διαφοροποίησης των τελών ανά δημοτική ή τοπική κοινότητα έχουν και οι νέοι δήμοι που συστάθηκαν από 1/1/2011 με το νόμο 3852/2010 (Εγκ. Υπ. Εσωτ / ). Α.10.3)Σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση ή η απαλλαγή δημοτικών φόρων σε απόρους, άτομα με αναπηρίες, και ευπαθείς ομάδες. Β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ 2015-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Β.1)Για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2015 λαμβάνονται υπόψη: α) οι πιστώσεις εσόδων και εξόδων που αφορούν στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014, όπως αυτές διαμορφώνονται (απολογιστικά) έως την 30/09/2014, εισπραχθέντα-ενταλθέντα, β)οι προβλέψεις διαμόρφωσης αυτών των πιστώσεων έως την 31/12/2014, με βάση εκτιμήσεις των στοιχείων εισπράξεων και δαπανών, των προηγούμενων ετών και των στοιχείων που τηρούνται στα αρμόδια τμήματα για το τρέχον έτος. γ)λαμβάνονται υπόψη επίσης τα απολογιστικά (πραγματικά) στοιχεία εσόδων και εξόδων του έτους Β.2.)Σε ότι αφορά στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών εσόδων του έτους 2015, λαμβάνονται επίσης υπόψη τα παρακάτω ειδικά στοιχεία: 1)Το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων που αναφέρονται στο αρχείο ΔΕΗ βάση επίκαιρων στοιχείων την , ανα συντελεστή χρέωσης (Οικιακό ή Επαγγελματικό) 2)Οι μέχρι μεταβολές στην χρεωστέα επιφάνεια ακινήτων που έχουν πραγματοποιηθεί από την υπηρεσία μας ανα συντελεστή χρέωσης(οικιακό ή Επαγγελματικό) 3)Η πρόβλεψη των μεταβολών που θα προκύψουν μέχρι )Το ποσοστό των νέων ηλεκτροδοτήσεων στο έτος 2014,που προκύπτει από την σύγκριση των αρχείων ΔΕΗ των προηγούμενων χρόνων 5)Η τάση διακοπών ηλεκτροδοτήσεων από την σύγκριση των αρχείων ΔΕΗ των προηγούμενων χρόνων 6)οι μεταβολές που προκύπτουν στο 2015 στην χρεωστέα επιφάνεια ακινήτων ανάλογες του 2013 Β.3.)Στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών δαπανών του έτους 2015, λαμβάνονται επίσης υπόψη συμφωνα και με την Εγκ. Υπ. Εσωτ / : αα) Όλες οι δαπάνες που καταχωρούνται στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, οι οποίοι αφορούν στις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Φωτισμού (ΚΑ 20). ββ) Οι δαπάνες που εγγράφονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, κατά το μέρος που αναλογεί στις δύο ανωτέρω υπηρεσίες. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπ όψη:

7 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης -Οι εργοδοτικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία που αναλογούν στις αποδοχές των υπαλλήλων των υπηρεσιών (ΚΑ 6051, 6052, 6054). - Τα δικαιώματα της ΔΕΗ από την είσπραξη των τελών (ΚΑ 6151). - Τα ασφάλιστρα των οχημάτων, μηχανημάτων και γενικά των κινητών ή ακινήτων που ανήκουν στις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού (ΚΑ 625). - Οι τόκοι και τα τοκοχρεωλύσια δανείων (ΚΑ 651 και 652). - Οι εισφορές σε συνδέσμους διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΚΑ 6721). - Οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών (ΚΑ 81). - Λοιπά γενικά έξοδα κατά το μέρος που αφορά στις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού (ΣτΕ 60/2010 ΘΠΔΔ 2010 σελ. 298). γγ) Ποσοστό των υποχρεωτικών εισφορών που υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών εσόδων, όπως είναι η εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (ΚΑ 6056). Β.4.)Για την σύνταξη του προϋπολογισμού των ανταποδοτικών τελών για το 2015,εφαρμόσθηκε η Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 2059/Β/ ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης», όπου αναφέρονται τα εξής : Άρθρο 1 Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού 5. Kατά την κατάρτιση του Π/Υ εγγράφεται κάθε φορά στο σκέλος των εσόδων το σύνολο των αποδόσεων που απορρέουν από ΚΑΠ ή από φόρους και τέλη εισπραττόμενα μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή από άλλου τύπου έσοδα, ανεξαρτήτως τυχόν κρατήσεων, κατασχέσεων, συμψηφισμού οφειλών ή απευθείας παρακράτησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για συνομολογηθέν δάνειο. Οι ανωτέρω μειώσεις καταγράφονται ως πληρωμή εξόδων σε βάρος των Κ.Α Εξόδων που αφορούν, με έκδοση αντίστοιχων τακτοποιητικών ενταλμάτων. 6. Κατά την κατάρτιση του Π/Υ οι προβλέψεις δαπανών για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού συνοδεύονται υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς Για την εγγραφή δαπάνης που αφορά πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών ή και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να προκύπτει η δυνατότητα χρηματοδότησής της από το ύψος των εγγεγραμμένων, μη ειδικευμένων για άλλο σκοπό, εσόδων. Στον Π/Υ οικονομικού έτους 2015, το συνολικό κόστος μισθοδοσίας, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει, ως το γινόμενο της μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα πριν την κατάρτιση αυτού, επί δώδεκα. Άρθρο 3 Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2015 Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για τον Π/Υ 2015 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2014 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2014, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2015, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: - την εκτέλεση του Π/Υ του έτους την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2014 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ την εκτέλεση του Π/Υ 2013 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2015 καταρτίζεται Ιούλιο 2014, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2013 και 2014) - την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2014, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να :

8 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία. β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εγγραφών που γίνονται στην κατηγορία εσόδων 03 «έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα», δεν πρέπει να παραβιάζεται το ανώτατο όριο συνολικών εσόδων που αναφέρεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρατίθενται: ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης ανταποδοτικών εσόδων/εξόδων Π/Υ οικ. Έτους 2013 ΕΣΟΔΑ 2013 ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 0311 Τέλος καθαριότητας & φωτισμού (άρθρο 25, Ν.1828/89) , Τέλος υπέρ Δήμου από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 9.573, Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.304,26 Σύνολο Εσόδων ,79 ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ συμπεριλαμβάνεται η Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΚΑ , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ,72 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,86 Σύνολο Δαπανών ,56 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,23 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης ανταποδοτικών εσόδων/εξόδων Π/Υ οικ. Έτους 2014 ΕΣΟΔΑ 2014 ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 0311 Τέλος καθαριότητας & φωτισμού (άρθρο 25, Ν.1828/89) , Τέλος υπέρ Δήμου από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 6.990,34 Σύνολο Εσόδων (1) , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,23 Σύνολο Εσόδων (2) ,14 ΕΞΟΔΑ 2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,98

9 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, ,53 αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ ,84 84 και 115 Ν. 3655/08 ) Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , Εισφορά υπερ Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων νήσου Σύρου , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για τις δικές του υπηρεσίες , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 5.931,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,32 Σύνολο Δαπανών (1) ,78 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (καθαρισμός λιμένα και παραλιών Σύρου) ,00 * Σύνολο Δαπανών (2) ,78 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,64 * Με την 271/13 απόφαση ΔΣ Σύρου Ερμούπολης εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου Σύρου, με αντικείμενο την παροχή από το Δήμο υπηρεσιών καθαρισμού του λιμένα και των παραλιών της Σύρου, έναντι οικονομικού αντιτίμου από τον αντισυμβαλλόμενο, ποσού ,00. Με την 290/14 αναμόρφωση του Π/Υ 2014, πιστώθηκε το εν λόγω ποσό στην υπηρεσία καθαριότητας ΚΑ 20- για την κάλυψη των δαπανών της παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης.

10 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Η υλοποίηση της αναφερόμενης προγραµµατικής σύµβασης, δεν αποτελεί αιτιολογία εξόδου της υπηρεσίας, καθώς καλύπτεται από έσοδα πλέον των ανταποδοτικών εσόδων και δεν επηρεάζει τον υπολογισμό του ύψος των τελών που θα επιβληθούν. Τα έξοδα της υπηρεσίας πρέπει να αναλύονται, ανεξάρτητα από τη σύναψη η μη της προγραμματικής σύµβασης και στο μέλλον (βλέπετε προϋπολογισμός εξόδων οικ. έτους 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ6). Β.5) ΕΣΟΔΑ Σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 2059/Β/ ) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης», τα έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού υπολογίζονται ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 βάση τύπου ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 1 ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τέλος καθαριότητας και 0311 φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Τέλος καθαριότητας & φωτισμού που εισπράττεται από τη ΔΕΗ Τέλος καθαριότητας & φωτισμού που εισπράττεται από το Δήμο Τέλος υπέρ Δήμου από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2013 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΝΤΑ ΕΩΣ ΣΕΠΤ 2014 ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ- ΝΤΑ ΕΩΣ ΣΕΠΤ 2013 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡ ΕΙ- ΣΠΡ 2013 ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΒΑ- ΣΕΙ ΟΜΑ- ΔΑΣ Ι ΕΚΤΙΜΗ- ΣΗ ΕΙ- ΣΠΡΑ- ΞΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 2014 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

11 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλε , , , , , , , , ,92 κτροφωτισμού Τέλος καθαριότητας & φωτισμού που εισπράττεται από τη ΔΕΗ ,92 Τέλος καθαριότητας & φωτισμού που εισπράττεται από το Δήμο ,00 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτρο- 3211φωτισμού , , , , , ,09 400, , ,39 Σύνολα , , , , , , , , ,47 Χρηματικό υπόλοιπο 2013 Χρηματικό υπόλοιπο ,23 0,00 Γενικά Σύνολα , , , , , , , , ,47 Βάσει της ΚΥΑ 29530/ , στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 "προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους" υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με την ΚΥΑ το ποσοστό εισπραξιμότητας της ομάδας ΙΙ (ΚΑ 32 - ΚΑ 85) για το έτος 2015, προσδιορίζεται σε 9,23%. Η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2015, των απαιτήσεων για τον κωδικό 3211, ανέρχεται στο ποσό των ,21. Βάσει του ποσοστού εισπραξιμότητας, εγγράφεται ως πρόβλεψη για τον υπολογισμό του ύψους του ΚΑ 3211 που αφορά στα ανταποδοτικά έσοδα : ,21 x 9,23% = 6.774,39.

12 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Για τον υπολογισμό των εσόδων του έτους 2015, λαμβάνονται υπόψη, το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων που αναφέρονται στο αρχείο ΔΕΗ την , ανα συντελεστή χρέωσης (Οικιακό ή Επαγγελματικό) και όπως αυτά προβλέπεται να διαμορφωθούν έως την Συνεκτιμώντας τα δεδομένα αυτά, η χρεωστέα επιφάνεια επιβολής των τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου διαμορφώνεται ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ M (χρωστέα επιφάνεια) 2013/9 2014/9 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΗΓΟ- ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ M 2 ΕΩΣ ΡΙΕΣ M ΔΕΗ M 2 ΔΕΗ M ΔΙΑΚΥΜΑΝ- ΣΗ M /2014 ΟΙΚΙΕΣ ,50 Υπολογίζοντας τη χρωστέα επιφάνεια, με τους συντελεστές των οικιών και γενικής χρήσης όπως αυτοί ορίστηκαν με την 390 /2013 απόφαση Δ.Σ. Σύρου Ερμούπολης και ισχύουν, τα έσοδα για το έτος 2015, διαμορφώνονται ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΣΟΔΑ 2015 ΒΑΣΗ ΤΩΝ M x ΣΥΝΤ/ΣΤΕΣ 2014 ΚΑΤΑΣΤΗ- ΜΑΤΑ ,12 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜ ,21 ΕΣΟΔΑ 2015 ( M x ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Α.Δ.Σ. M 2 -ΟΙΚΙΕΣ ΕΤΟΣ /2013) ΤΕΤΡ.ΜΕ- ΤΡΑ ΣΥ- ΝΤΕΛ. ΕΣΟΔΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ,00 1, ,25 ΜΑΝΝΑ ,00 1, ,00 ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ ,00 0, ,36 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ,00 0, ,45 ΣΥΝΟΛΑ M ,06 M 2 -ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΣ 2014 ΤΕΤΡ.ΜΕ- ΤΡΑ ΣΥ- ΝΤΕΛ. ΕΣΟΔΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ,00 4, ,70 ΜΑΝΝΑ ,00 2, ,01 ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ ,00 2, ,81 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ,00 2, ,50 ΣΥΝΟΛΑ M ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2015 ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΔΕΗ , ΟΙΚΟΘΕΝ , ΛΟΙΠΑ , ΠΟΕ , ΠΠΟΕ 6.774,39 ΧΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,47 1 2

13 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Β.6) ΕΞΟΔΑ Για τον υπολογισμό των εξόδων του έτους 2015, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δαπάνες εκτός υπηρεσίας Καθαριότητας που καλύπτονται από ανταποδοτικά έσοδα (Εγκ.Υπ. Εσωτ / ) Διαμορφωμένοθέντα Δεσμευ- Εγκεκριμένος 30/09/ /12/2014 Π/Υ 2015 Ενταλθέντα Ενταλθέντα Πρόβλεψη ΚΑ Περιγραφή Σύνολο Σύνολο Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ- ΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Εισφορά υπερ Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων νήσου Σύρου Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για τις δικές του υπηρεσίες Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΑ , , , , , ,42 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

14 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Περιγραφή Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΤΥΔΚΥ) Εργοδ. Εισφ. προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ) Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΙΚΑ) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου (ΙΚΑ) Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Εγκεκριμένος Κωδικός Λογαριασμού Διαμορφωμένος Σύνολο Δεσμευθέντα Σύνολο Ενταλθέντα 30/09/2014 Ενταλθέντα 31/12/ , , , , ,35 Πρόβλεψη , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.000, , ,00 731, , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000, , , , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 500,00 500,00 499,96 499,96 499, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 1.000, ,00 0,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , , , ,00 Περιγραφή Εγκεκριμένος Κωδικός Λογαριασμού Διαμορφωμένος Σύνολο Δεσμευθέντα Σύνολο Ενταλθέντα 30/09/2014 Ενταλθέντα 31/12/2014 Πρόβλεψη Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 6.000, , , , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 εξοπλισμού Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 1.000, ,00 407,53 407,53 592, ,00 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμμάτων συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου του ν.3613/2008) , , ,00 0, , , Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Απολύμανση χώρου στάθμευσης απορριμματοφόρων στην Παλαιά Αφαλάτωση 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 626, , , Καθαρισμός παραλιών 3.000, ,00 0,00 0,00 0, Δαπάνη χημικών ελέγχων 3.000, , ,00 0, , Απολύμανση απεντώμοση, μυοκτονία 04 κοινόχρηστων χώρων αλσυλιων 1.500, , , , , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , ,00 541,20 488, , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας , , , , , ,00

16 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων 01 ( ΚΤΕΟ ) 5.000, , , , , , Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000, ,00 0,00 0,00 0, , Μεταφορές εν γένει 1.000, ,00 0,00 0,00 0, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 500,00 150,00 68,48 500,00 500, Δημοσίευση προκυρήξεων 1.500, , ,44 717, , , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500, Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 1.000, ,00 0,00 0,00 0, , Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 3.000, , ,72 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000, ,00 141,55 141,55 500, ,00 Περιγραφή Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού και μικροεργαλείων Εγκεκριμένος Κωδικός Λογαριασμού Διαμορφωμένος Σύνολο Δεσμευθέντα Σύνολο Ενταλθέντα 30/09/2014 Ενταλθέντα 31/12/2014 Πρόβλεψη , , ,99 0, , , , ,00 783,05 530, , ,00 Υλικά συντήρησης εξοπλισμού παραλιών 1.000, ,00 891,46 891,46 891, ,00 Υλικά συντήρησης δικτύου πυρόσβεσης 500,00 500,00 370,50 69,25 370, , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 8.000, , ,64 970, , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.500, ,00 586,45 482,05 781, , Υλικά φαρμακείου 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

17 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000, ,00 744,72 744,72 992, , Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 7.000, , , , , , Εισφορά υπερ Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων νήσου Σύρου 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΑ , , , , , ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Επενδυτικές δαπάνες υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Περιγραφή Κωδικός Λογαριασμού Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Δεσμευθέντα Σύνολο Ενταλθέντα 30/09/20 14 Ενταλθέντα 31/12/20 14 Πρόβλεψη Προμήθεια σαρώθρου , Έπιπλα σκεύη 800, Προμήθεια υποζυγίων και σαγής 3.000, ,00 0,00 0,00 0, , Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 1.000, ,00 35,00 35,00 500, , Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του Δήμου 3.000, Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου-διασφάλισης δημοτικής περιουσίας στο Αμαξοστάσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 στη θέση Αξός Προμήθεια κάδων , ,20 0,00 0, Προμήθεια κάδων ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας αποδυτηρίων υπηρ ,00 Καθαριότητας Συντήρηση και επέκταση δικτύου δημ. Φωτισμού , , , , , , Συντήρηση δικτύου δημοτικού φωτισμού (εργασίες που δεν εκτελούνται από την ΔΕΗ 8.000, , , , , ,00 ΑΕ) ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΑ , , , , , ,00

18 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Δαπάνες υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Π.Ο.Ε. Περιγραφή Ενταλθέντα 30/09/2014 Κωδικός Λογαριασμού Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Δεσμευθέντα Σύνολο Ενταλθέντα 31/12/20 14 Πρόβλεψη Οφειλές στην Γ. & Α. ΦΡΕΡΗ & ΥΙΟΙ ΕΠΕ 7.821, , , , ,08 0, Οφειλές από υπερωρίες έτους , , , , ,91 0, Οφειλές στον ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 329,44 329,44 329,44 329,44 329,44 0, Οφειλές στην ΑΝΑΛΥΤΙ- ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗ- 428,04 428,04 428,04 428,04 428,04 0,00 ΝΩΝ Α.Ε Οφειλές στην ΓΙΩΡΓΑ- ΚΗΣ-ΣΥΡΟΣ Α.Ε , , , , ,52 0, Οφειλές στην ΔΗΜΗΤΡΑ- ΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ 278,40 278,40 278,40 278,40 278,40 0,00 Ε.Ε Οφειλές στον ΚΑΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡ. 611,32 611,32 611,32 611,32 611,32 0, Οφειλές στον ΠΑΠΑΣΙ- ΜΗΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞ , , , , ,96 0, Οφειλές στον ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 197,20 197,20 197,20 197,20 197,20 0, Οφειλές στην Δ.Ο.Υ. ΣΥ- ΡΟΥ 473,98 473,98 473,98 473,98 473,98 0, Οφειλές στην Ι. ΚΤΕΟ ΣΥΡΟΥ ΕΠΕ 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 0, Οφειλές στην Ε ΧΑΡΑΛΑ- ΜΠΟΥΣ - Ι. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕ- 131,08 131,08 131,08 131,08 131,08 0,00 ΛΟΣ Ο.Ε Οφειλές στην ΚΑΡΑΝΙ- ΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ 139,20 139,20 139,20 139,20 139,20 0,00 Ο.Ε Οφειλές στην ΛΕΥΚΟ- 62,73 62,73 62,73 62,73 62,73 0,00

19 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΦΡΥΔΟΥ Γ. ΖΩΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Οφειλές στην ΤΥΠΟΚΥ- ΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. ΓΡΑΦΙ- ΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Οφειλές στην ΑΝΝΑ ΦΩ- ΤΕΙΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΕΡΗΣ ΟΕ Οφειλές στον ΒΑΚΟΝ- ΔΙΟΣ ΝΙΚΟΣ-ΠΑΝΕΜΠΟ- ΡΙΚΗ Οφειλές στον ΒΑΚΟΝ- ΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Οφειλές στον ΒΑΜΒΑΚΑ- ΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Γ. Οφειλές στον ΒΑΣΙΛΕΙΑ- ΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Οφειλές στην ΒΟΥΤΣΙ- ΝΟΥ - ΡΟΥΣΣΟΥ & ΣΙΑ. Ο.Ε Οφειλές στον ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ Οφειλές στην ΓΙΩΡΓΑ- ΚΗΣ-ΣΥΡΟΣ Α.Ε. Οφειλές στον ΔΟΥΡΑ- ΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Οφειλές στην ΕΛΠΙΔΑ Π. ΡΟΥΣΣΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Οφειλές στην ΗΛΕΚΤΡΟ- ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΥ Ο.Ε. Περιγραφή Οφειλές στον ΚΑΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 900,28 900,28 900,28 900,28 900,28 0,00 491,64 491,64 491,64 491,64 491,64 0,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 0,00 319,00 319,00 319,00 319,00 319,00 0,00 455,18 455,18 455,18 455,18 455,18 0,00 262,74 262,74 262,74 262,74 262,74 0, , , , , ,72 0,00 52,78 52,78 52,78 52,78 52,78 0, , , , , ,91 0,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 0, , , , , ,33 0, , , , , ,70 0,00 Ενταλθέντα 30/09/2014 Κωδικός Λογαριασμού Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Δεσμευθέντα Σύνολο Ενταλθέντα 31/12/20 14 Πρόβλεψη ,00 435,00 435,00 435,00 435,00 0,00

20 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Οφειλές στον ΚΟΥΓΙΑΣ Δ. ΗΛΙΑΣ 334,08 334,08 334,08 334,08 334,08 0, Οφειλές στον ΚΩΝΣΤΑ- ΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ Φ. 88,43 88,43 88,43 88,43 88,43 0, Οφειλές στην ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ 429,20 429,20 429,20 429,20 429,20 0,00 Ο.Ε Οφειλές στην ΜΗΛΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 60,41 60,41 60,41 60,41 60,41 0, Οφειλές στον ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 424,37 424,37 424,37 424,37 424,37 0, Οφειλές στην ΠΡΙΝΤΕ- ΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 62,30 62,30 62,30 62,30 62,30 0,00 Ο.Ε Οφειλές στην ΡΗΓΟΥ- ΤΣΟΣ - ΡΟΥΣΣΟΣ - ΠΑΠ- 138,04 138,04 138,04 138,04 138,04 0,00 ΠΑΣ ΟΕ Οφειλές στον ΡΗΓΟΥ- ΤΣΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩ- 673,99 673,99 673,99 673,99 673,99 0,00 ΑΝΝΗ Οφειλές στον ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι , , , , ,72 0, Οφειλές στον ΡΟΥΣΣΟΣ Δ. ΜΑΡΚΟΣ , , , , ,79 0, Οφειλές στον ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 0, Οφειλές στον ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 665,70 665,70 665,70 665,70 665,70 0, Οφειλές στην ΥΙΟΙ ΙΩ- ΣΗΦ ΡΟΥΣΣΟΥ Ο.Ε. 189,25 189,25 189,25 189,25 189,25 0, Οφειλές στον ΦΡΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3.260, , , , ,76 0, Οφειλές στην ΧΑΧΑΔΑ- ΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ 409,64 409,64 409,64 409,64 409,64 0,00 Ο.Ε Οφειλές στον ΒΑΚΟΝ- 162,40 162,40 162,40 162,40 162,40 0,00

21 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. -ΕΡΓΑ- ΛΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Οφειλές στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ , , , , ,60 0,00 ΤΩΝ ΑΕΒΕ ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΑ , , , , ,32 0,00 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Σύνολο Εξόδων 2015 Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Δεσμευθέντα Σύνολο Ενταλθέντα 30/09/2014 Ενταλθέντα 31/12/2014 Πρόβλεψη 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΩΝ , , , , , ,42 Σύμβαση Λιμενικού Ταμείου , , , , , ,00 Χρηματοδοτούμενες Επενδύσεις 0, , ,20 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , , , , , ,42 ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,64 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,06

22 Σελ της 396/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Β.7.)Μετά από τα παραπάνω, τα έσοδα και τα έξοδα για το έτος 2015 προϋπολογίζονται να διαμορφωθούν ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Συγκεντρωτικά Έσοδα-Έξοδα 2015 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟΔΩΝ ,47 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,06 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣ - ΕΞ ,41 Επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης πίνακας ανάλυσης της μισθοδοτικής δαπάνης * *Σημειώνεται ότι μετά από έλεγχο έγινε επανακατάταξη του προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου Γ)Για το έτος 2015 προτείνεται: Γ.1.) Μεσοσταθμική μείωση 2,92% των συντελεστών τελών φωτισμού και καθαριότητας,βάση της οποίας, τα έσοδα για το οικ. έτος 2015 διαμορφώνονται ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Διαμόρφωση ΣΥΝΤ. ΤΕΛΩΝ και ΕΣΟΔΩΝ 2015 M 2 -ΟΙΚΙΕΣ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΤΕΛ ΣΥΝΤΕΛ ΕΣΟΔΑ 2015 (M x ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 2015) ΕΣΟΔΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ,00 1,25 1, ,80 ΜΑΝΝΑ ,00 1,25 1, ,00 ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ ,00 0,86 0, ,60 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ,00 0,95 0, ,23 ΣΥΝΟΛΑ M ,63 M 2 ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΣ 2014 ΕΣΟΔΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ,00 4,23 4, ,00 ΜΑΝΝΑ ,00 2,87 2, ,40 ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ ,00 2,87 2, ,40 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ,00 2,35 2, ,50 ΣΥΝΟΛΑ M ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2015 ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΔΕΗ , , , , ,39 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , Οι παραπάνω συντελεστές ορίζονται διαφοροποιημένοι ανά δημοτική ενότητα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν 2539/97τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και την Εγκ.Υπ.Εσωτ. 45/74300/ Ο ήµος Σύρου Ερμούπολης ως Καλλικρατικός δήµος (Ν. 3852/2010), προέκυψε από την συνένωση των ΟΤΑ Άνω Σύρου και Ποσειδωνίας στους οποίους ίσχυαν διαφοροποιημένοι συντελεστές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505364 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 1 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/07-11-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών).

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών). EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 13/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της.14./03/2012.. της..4/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) στο Χωροταξικό Σχεδιασμό: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις η εφαρμογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠΣΧΟΟΑΠ Μουτσιάκης Ευθύμιος Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Αρχ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕ.ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΡYΔΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται από το Ν. 3845/2010 για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος]

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] Περίληψη : Σκοπός της οριοθέτησης (μη πλεύσιμου) ποταμού ή του ρέματος, είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ενόψει του χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ... 3 Β. ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ... 4 Γ. ΑΠΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Πρώτο Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων με αριθμ. 54

Άρθρο Πρώτο Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων με αριθμ. 54 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘ. 54 (Δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1279 Β /20 5 2014) ΤΙΤΛΟΣ: Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 54: «Αντικατάσταση συμπλήρωση διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα Τουρή την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 23 η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1026 22 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την χορήγηση αδειών ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim.

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim. Τεύχος 24 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Επιχειρησιακές Συμβάσεις www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ άρθρα Το νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 919 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 301764 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν διανομής τυριού Φέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. : 19223 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧ/ΣΗΣ & Η.Ε.Σ. ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. ΣΤΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας) με το ΥΠΕΚΑ και τη Δ/νση Δασών Ν. Κεφαλληνίας για τη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Έρευνα στην συμβολή του κτηματολογίου,της φωτογραμμετρίας, της χαρτογραφίας και της γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4446, 13.6.2014 Ν. 72(Ι)/2014 72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή...2. 2. Στόχος της µελέτης...2. 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Στόχος της µελέτης...2 3. Η εξέλιξη των µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, από το ν. 1337/83 στον 2508/97....3 4.Η µελέτη Γ.Π.Σ. Σητείας...4 4.1 Σύντοµη Ανάλυση Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 13 ο Πρακτικό Συνεδρίαση της 14/11/2014 Αρ.Πρ.Πρόσκλησης: 471/14-11-14 Αρ. θέματος στην Η.Δ.: 1 ο. Αρ. Απόφασης: 57 ΑΔΑ: 6ΡΒΟΟΕΨΓ-Δ0Ο

Απόσπασμα από το 13 ο Πρακτικό Συνεδρίαση της 14/11/2014 Αρ.Πρ.Πρόσκλησης: 471/14-11-14 Αρ. θέματος στην Η.Δ.: 1 ο. Αρ. Απόφασης: 57 ΑΔΑ: 6ΡΒΟΟΕΨΓ-Δ0Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «Αρωγή» Ν.Π.Δ.Δ. Μπόσκιζας& Πλαταιών 23 Α Αχαρνές 13679 Τηλ. - Fax: 210 2403443 Τηλ.:210 2404444 Απόσπασμα από το 13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ / ΑΠΟΛΥΣΗ Α. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ακαδημίας 27, 4 ος όροφος Τηλέφωνα : 210 3675286 Fax : 210 3615166 URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης : 24 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 90920000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Τ.Κ. Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Mερέτη Ευαγγελία 25313

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για έργα προµηθειών που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2810 5 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ/Α.7/5/12390/928 Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 21-05 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/2457 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ αγοράς Η οικολογική και κοινωνική οικονομία της Εισήγηση στο Γ συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Χαλκιδική, 22-24.4.1994 [...] ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΜΥΩ 5473/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΜΥΩ 5473/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5473/18-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 173 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2015 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία GLOBUS LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Στην Ν. Σμύρνη σήμερα την 22η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003092869 2015-09-28 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

15PROC003092869 2015-09-28 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 15PROC003092869 2015-09-28 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε ειδική

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» Προς την Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Ερμού 134-136, 105 53 Αθήνα - τηλ.-fax: 210 32 52 214, 6937075765. www.sea.org.gr Αθήνα, 11/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 97 Προς: τον κ. Νικόλαο Ξυδάκη, Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα Αρ. Πρωτ. 24272/9-10-13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 12/13 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ)

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ) Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ) Αρ. πρωτ.: 2041/13.1.2014 Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2014 Αρ.Πρωτ.: 2041 Ημ/νια: 13/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους. Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την

ΘΕΜΑ: Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους. Δυόμισι χρόνια μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και την Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : οικ. 22090 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ BIOL_G_GYMN_LAST.indd 1 11/1/2013 1:10:07 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Ευαγγελία Μαυρικάκη, Επίκ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Μαριάννα Γκούβρα, Βιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικας: 48 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) δεσμίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 138/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 13/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ τ. Β 378/09-03-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2011 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 30 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4323, 23/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4323, 23/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 69(Ι) του 1992. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ H παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2639/98, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Η μεταξύ εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1682 16 Μαΐου 2012 Αριθμ. Υ4α/οικ. 48335 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ 33 η ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ α)δ/νση ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2012 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια εργασίας: Ιωάννης Τραγουδάρας Αριθμός Μητρώου 1340200200524

Επιμέλεια εργασίας: Ιωάννης Τραγουδάρας Αριθμός Μητρώου 1340200200524 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής-Τομέας Δημοσίου Δικαίου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 εαρινό εξάμηνο Διδάσκων: Καθηγητής Α. Δημητρόπουλος Επιμέλεια εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ

MΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 14.760,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ. 1970/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, 20-02-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 798 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 133 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων Παράταση

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91

E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91 E.E., Παρ. 5, 21 Ν. 8/91 Αρ. 2573,1.2.91 Ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Άρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κυρώσεις Ποινές

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Άρθρο 75 Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κυρώσεις Ποινές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1230 Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης Τ.Κ. : 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ Τηλέφωνο : 210 4802552

ΠΟΛ:1230 Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης Τ.Κ. : 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ Τηλέφωνο : 210 4802552 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Π.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 5 Π.1.1. Ιστορικό του Α Σταδίου της μελέτης... 5 Π.1.2. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής μελέτης... 6 Π.1.2.1. Γεωγραφικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1957 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1202 Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών»

Θέμα: «Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ AYTOΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πλ. Κάνιγγος 20, ΑΘΗΝΑ 101 81 Τηλέφωνο: 210 3893678 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ.

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ. Τεύχος 33 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ο.Α.Ε.Δ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.pim.gr Ε.Π.Α. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ν. Ιωνίας 27/3/2012 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ. Πρωτ.30387/ΓΠ6680 Διεύθυνση: Νικομηδείας 2 Τ.Κ. : 38446 Αρμόδιος : ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τηλέφωνο : 2421028517 Fax : 2421028519

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7. Η υπ αριθ. 27/2012 εγκύκλιός μας. ΑΔΑ: ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΔΦΗ Αθήνα, 14/1/2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 4

Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7. Η υπ αριθ. 27/2012 εγκύκλιός μας. ΑΔΑ: ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΔΦΗ Αθήνα, 14/1/2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΦΧ4691ΩΓ-ΔΦΗ Αθήνα, 14/1/2013 Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/7 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 666 21 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 28/6/2010 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 28-09-2006 29-09-2006

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΑΙ ΟΧΙ - 28-09-2006 29-09-2006 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο Στο Ρέθυμνο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σήμερα την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Το ΤΕΕ είναι, ως γνωστόν, ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας. Σταδιακά όμως έχει εξελιχθεί, άτυπα και σε συνδικαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΑΣΠΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΕΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΕ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ H Κύπρος βρίσκεται ήδη στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Η επιβεβαίωση της

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4093/2012

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ ΦΑΞ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.000,00 Αριθμ. Πρωτ.: 31631/24-09-2013

Διαβάστε περισσότερα

89(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

89(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4516, 19.6.2015 Ν. 89(I)/2015 89(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

К сожалению, за первые шесть месяцев 2014 г. объем взаимной торговли несколько сократился. По нашим оценкам, в целом за год товарооборот может

К сожалению, за первые шесть месяцев 2014 г. объем взаимной торговли несколько сократился. По нашим оценкам, в целом за год товарооборот может Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Греческой Республике А.М.Маслова на открытии Российско-греческого экспортного симпозиума «Продвижение греческих товаров на российский

Διαβάστε περισσότερα