Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο"

Transcript

1 Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος του Εκλογικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την υπ αριθ. 43/2013 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, Άννα Τσόρμπα, Πρωτοδίκη, Φωτεινή Λιάρα, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια, οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ αριθ. 77/ Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Σταυρούλα Κουκουλίδου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 3 η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη, προκειμένου να επικυρώσει το αποτέλεσμα της εκλογής της 18 ης Μαϊου 2014 και των επαναληπτικών αυτής την 25 η Μαϊου 2014, και να ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το Δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Λαγκαδά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.Η συνεδρίαση ορίσθηκε με την υπ αριθ. εκθ. κατάθεσης 11210/2014 Πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.3852/2010. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2, 3 του Ν. 3852/2010: 2....Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τμημάτων του δήμου, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοιχοκόλληση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του δικαστηρίου. Κατά δε το άρθρο 43 παρ. 1 του ίδιου νόμου: «2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών, εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της στο κατάστημα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα», ενώ κατά το άρθρο 44 του ίδιου νόμου «1. α. Το πολυμελές πρωτοδικείο μετά από η λήξη του πενθημέρου της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων, τους συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας με τους αναπληρωματικούς τους. β. Με την ανωτέρω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού. γ. Με την ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου. Οι σύμβουλοι των δημοτικών ή των τοπικών κοινοτήτων κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών που έχουν λάβει και, αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. 2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστημα του

2 2 δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες και αποστέλλει αντίγραφο τους στον περιφερειάρχη και στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντίγραφο των αποφάσεων αποστέλλει ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε κάθε δήμο που ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». Η κρινομένη υπόθεση, η οποία αφορά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών που έλαβαν χώρα στις 18 και 25 (κατά τη δεύτερη ημερομηνία έλαβαν χώρα οι επαναληπτικές εκλογές της πρώτης) Μαϊου 2014 στο Δήμο Λαγκαδά της Περιφέρειας Ενότητας Θεσσαλονίκης, παραδεκτώς φέρεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, που είναι καθ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο προς εκδίκαση κατά την εκουσία δικαιοδοσία και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω. Από τα πρακτικά και τις σύγχρονες διακηρύξεις του Προέδρου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με τα αντίστοιχα αποδεικτικά τοιχοκολλήσεως αυτών προκύπτει ότι τα πρακτικά των εκλογών της εκλογής της 18 ης Μαϊου 2014 και των επαναληπτικών αυτής στις 25 Μαϊου 2014 του παραπάνω δήμου μαζί με τους αντίστοιχους πίνακες των αποτελεσμάτων τοιχοκολλήθηκαν επί πέντε ημέρες, σύμφωνα με τις προμνησθείσες διατάξεις. Συντρέχει, επομένως, η νόμιμη περίπτωση, το Δικαστήριο να επικυρώσει το αποτέλεσμα των πιο πάνω εκλογών στο Δήμο αυτό και να ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων, τους συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας με τους αναπληρωματικούς τους, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) και την τελευταία απογραφή του πληθυσμού του κράτους της 9ης Μαΐου 2011 (ΦΕΚ 699/Β/ ) ο Δήμος Λαγκαδά αποτελείται από τις παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες (Δημοτικές Ενότητες): Δήμος Λαγκαδά με πληθυσμό και 41 έδρες Δημοτική Ενότητα Ασσήρου με πληθυσμό και 4 έδρες Δημοτική Κοινότητα Ασσήρου με πληθυσμό και 5 έδρες Τοπική Κοινότητα Κριθιάς (Κριθέας) με πληθυσμό και 3 έδρες Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου με πληθυσμό και 2 έδρες Τοπική Κοινότητα Βερτίσκου με πληθυσμό 431 και 3 έδρες Τοπική Κοινότητα Εξαλόφου με πληθυσμό 625 και 3 έδρες Τοπική Κοινότητα Λοφίσκου με πληθυσμό 445 και 3 έδρες Τοπική Κοινότητα Όσσης με πληθυσμό 537 και 3 έδρες Δημοτική Ενότητα Καλλινδοίων με πληθυσμό και 4 έδρες Δημοτική Κοινότητα Ζαγκλιβερίου με πληθυσμό και 5 έδρες Τοπική Κοινότητα Αδάμ με πληθυσμό 480 και 3 έδρες Τοπική Κοινότητα Νέων Καλλινδοίων με πληθυσμό 571 και 3 έδρες Τοπική Κοινότητα Πετροκεράσων με πληθυσμό 303 και 3 έδρες Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας με πληθυσμό 158 και 1 έδρα Δημοτική Ενότητα Κορωνείας με πληθυσμό και 4 έδρες

3 3 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου με πληθυσμό και 3 έδρες Τοπική Κοινότητα Αρδαμερίου με πληθυσμό 258 και 1 έδρα Τοπική Κοινότητα Βασιλουδίου με πληθυσμό 678 και 3 έδρες Τοπική Κοινότητα Γερακαρούς με πληθυσμό και 3 έδρες Τοπική Κοινότητα Λαγκαδικίων με πληθυσμό 624 και 3 έδρες Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά με πληθυσμό και 19 έδρες Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά με πληθυσμό και 5 έδρες Δημοτική Κοινότητα Λαγυνών με πληθυσμό και 5 έδρες Τοπική Κοινότητα Αναλήψεως με πληθυσμό 543 και 3 έδρες Τοπική Κοινότητα Ηρακλείου με πληθυσμό και 3 έδρες Τοπική Κοινότητα Καβαλλαρίου με πληθυσμό και 3 έδρες Δημοτική Κοινότητα Κολχικού με πληθυσμό και 5 έδρες Τοπική Κοινότητα Περιβολακίου με πληθυσμό και 3 έδρες Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής με πληθυσμό και 3 έδρες Δημοτική Ενότητα Λαχανά με πληθυσμό και 2 έδρες Τοπική Κοινότητα Καρτερών με πληθυσμό 646 και 3 έδρες Τοπική Κοινότητα Λαχανά με πληθυσμό 553 και 3 έδρες Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου με πληθυσμό 286 και 1 έδρα Τοπική Κοινότητα Νικοπόλεως με πληθυσμό 102 και 1 έδρα Τοπική Κοινότητα Ξυλοπόλεως με πληθυσμό 845 και 3 έδρες Δημοτική Ενότητα Σοχού με πληθυσμό και 6 έδρες Δημοτική Κοινότητα Σοχού με πληθυσμό και 5 έδρες Τοπική Κοινότητα Ασκού με πληθυσμό και 3 έδρες Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου με πληθυσμό και 3 έδρες Κατά τα ανωτέρω και ειδικότερα οριζόμενα με δεδομένο ότι το δημοτικό συμβούλιο του ως άνω Δήμου αποτελείται από 41 μέλη, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ανέρχονται σε είκοσι πέντε (25) και της μειοψηφίας σε δέκα έξι (16) (άρθρο 32 παρ. 1, 3 Ν 3852/2010). Σημειώνεται ότι στους συνδυασμούς όπου υπάρχουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ισοψήφησαν η παρατιθέμενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη μετά από κλήρωση που έγινε επ'ακροατηρίου στην αρχή της παρούσας συνεδριάσεως (άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 3852/2010). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 18ης Μαΐου 2014 Γραμμένοι: , Ψηφίσαντες: , Άκυρα: 983, Λευκά: 319, Σύνολο Λευκών και Ακύρων : 1.302, Έγκυρα : Έλαβαν: Α') «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» : Β') «ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ» : Γ') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ» : Δ') «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΝΕΑ ΑΡΧΗ Δύναμη Ανάπτυξης» :

4 4 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε ποσοστό 40,31% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Β' έλαβε ποσοστό 15,47% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε ποσοστό 3,39% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε ποσοστό 40,83% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια Κανένας Συνδυασμός δεν πλειοψήφησε με ποσοστό ανώτερο του 50% (συν 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων με αποτέλεσμα την επανάληψη της ψηφοφορίας στις Οι έδρες διανέμονται σε δύο κατανομές Έδρες Α' κατανομής: 21 Έδρες Β' κατανομής: 20 Διανομή εδρών Α' κατανομής Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Όλων των Συνδυασμών (35.779) δια του αριθμού των εδρών της Α' Κατανομής (21) συν ένα (1). Από τις 41 έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει κατανομή των 21 εδρών της Α' Κατανομής με εκλογικό μέτρο το Α') «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου : = 8 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 792 Β') «ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου : = 3 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 423 Γ') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου : = 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο Δ') «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΝΕΑ ΑΡΧΗ Δύναμη Ανάπτυξης» έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου : = 8 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 976 Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 19 έδρες. Επειδή οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της Α' Κατανομής. Γ') «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου Δ') «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΝΕΑ ΑΡΧΗ Δύναμη Ανάπτυξης» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου Έτσι οι έδρες της Α' κατανομής, διανέμονται ως εξής: Α' Συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έλαβε συνολικά 8 έδρες ( ) του Δημοτικού Συμβουλίου. Β' Συνδυασμός «ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 3 έδρες ( ) του Δημοτικού Συμβουλίου. Γ' Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρες ( ) του Δημοτικού Συμβουλίου. Δ' Συνδυασμός «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΝΕΑ ΑΡΧΗ Δύναμη Ανάπτυξης» έλαβε συνολικά 9 έδρες ( ) του Δημοτικού Συμβουλίου. Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα η επαναληπτική ψηφοφορία πραγματοποιείται μεταξύ των Συνδυασμών Δ', Α'.

5 5 Διανομή εδρών Β' κατανομής Ο Συνδυασμός Α' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 52,82% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία ποσοστό 47,18% από τα έγκυρα ψηφοδέλτια. Τελικά ο Συνδυασμός Α' από τις 20 έδρες της δεύτερης κατανομής έλαβε τις 17 (για να συμπληρώσει τα 3/5 του συνόλου των εδρών). Τελικά ο Συνδυασμός Δ' από τις 20 έδρες της δεύτερης κατανομής έλαβε τις 3 έδρες. Η τελική κατανομή εδρών έχει ως εξής: Α' Συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έλαβε συνολικά 25 έδρες (8 + 17) του Δημοτικού Συμβουλίου. Β' Συνδυασμός «ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 3 έδρες (3 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου. Γ' Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρες (1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου. Δ' Συνδυασμός «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΝΕΑ ΑΡΧΗ Δύναμη Ανάπτυξης» έλαβε συνολικά 12 έδρες (9 + 3) του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακολουθεί η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά Εκλογική Περιφέρεια Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1039 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Βερτίσκου. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1282 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Λαχανά. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1255 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ασσήρου. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1160 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλινδοίων. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 2172 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κορωνείας. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 2356 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σοχού. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 5160 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Λαγκαδά. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1507 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Βερτίσκου. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1802 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Λαχανά. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1022 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ασσήρου. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1590 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλινδοίων. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1485 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κορωνείας. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 2288 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σοχού. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 4914 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Λαγκαδά. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 402 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Βερτίσκου. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 635 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Λαχανά. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 578 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ασσήρου. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 533 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλινδοίων.

6 6 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 382 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κορωνείας. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 546 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σοχού. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 2459 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Λαγκαδά. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 122 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Βερτίσκου. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 112 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Λαχανά. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 163 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Ασσήρου. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 185 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Καλλινδοίων. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 89 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Κορωνείας. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 96 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Σοχού. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 445 έγκυρα ψηφοδέλτια στην εκλογική περιφέρεια Λαγκαδά. Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Βερτίσκου. Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Λαχανά. Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ασσήρου. Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καλλινδοίων. Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κορωνείας. Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σοχού. Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε αρχικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Λαγκαδά. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Βερτίσκου με εκλογικό μέτρο 1213 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 122. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λαχανά με εκλογικό μέτρο 1213 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 112. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ασσήρου με εκλογικό μέτρο 1213 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 163. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλινδοίων με εκλογικό μέτρο 1213 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 185. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κορωνείας με εκλογικό μέτρο 1213 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 89. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σοχού με εκλογικό μέτρο 1213 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 96. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λαγκαδά με εκλογικό μέτρο 1213 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 445. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Λαγκαδά. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Βερτίσκου με εκλογικό μέτρο 1846 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 402. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λαχανά με εκλογικό μέτρο 1846 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 635. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ασσήρου με εκλογικό μέτρο 1846 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 578.

7 7 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλινδοίων με εκλογικό μέτρο 1846 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 533. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κορωνείας με εκλογικό μέτρο 1846 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 382. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σοχού με εκλογικό μέτρο 1846 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 546. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λαγκαδά με εκλογικό μέτρο 1846 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 613. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Λαχανά. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Λαγκαδά. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Βερτίσκου με εκλογικό μέτρο 1218 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 289. Ο Συνδυασμός Δ' αν και δικαιούται 1 έδρες λόγω μη επαρκούς αριθμού εδρών έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λαχανά με εκλογικό μέτρο 1218 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ασσήρου με εκλογικό μέτρο 1218 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλινδοίων με εκλογικό μέτρο 1218 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 372. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κορωνείας με εκλογικό μέτρο 1218 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 267. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σοχού με εκλογικό μέτρο 1218 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λαγκαδά με εκλογικό μέτρο 1218 και αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων 42. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Ασσήρου. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Καλλινδοίων. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Κορωνείας. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων στην εκλογική περιφέρεια Σοχού. Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Βερτίσκου. Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λαχανά. Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ασσήρου. Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Καλλινδοίων. Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Κορωνείας.

8 8 Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 3 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σοχού. Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών έλαβε τις υπόλοιπες 11 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λαγκαδά. Α' «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Βερτίσκου. Α' «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Λαχανά. Α' «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έλαβε συνολικά 3 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ασσήρου. Α' «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλινδοίων. Α' «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κορωνείας. Α' «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σοχού. Α' «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έλαβε συνολικά 12 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λαγκαδά. Β' «ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Βερτίσκου. Β' «ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Λαχανά. Β' «ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 0 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ασσήρου. Β' «ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλινδοίων. Β' «ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κορωνείας. Β' «ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σοχού. Β' «ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λαγκαδά. Γ' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Βερτίσκου. Γ' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λαχανά. Γ' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Ασσήρου. Γ' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλινδοίων. Γ' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κορωνείας. Γ' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σοχού. Γ' «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑ» έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Λαγκαδά. Δ' «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΝΕΑ ΑΡΧΗ Δύναμη Ανάπτυξης» έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Βερτίσκου. Δ' «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΝΕΑ ΑΡΧΗ Δύναμη Ανάπτυξης» έλαβε συνολικά 0 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λαχανά. Δ' «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΝΕΑ ΑΡΧΗ Δύναμη Ανάπτυξης» έλαβε συνολικά 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Ασσήρου. Δ' «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΝΕΑ ΑΡΧΗ Δύναμη Ανάπτυξης» έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Καλλινδοίων.

9 9 Δ' «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΝΕΑ ΑΡΧΗ Δύναμη Ανάπτυξης» έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Κορωνείας. Δ' «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΝΕΑ ΑΡΧΗ Δύναμη Ανάπτυξης» έλαβε συνολικά 2 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Σοχού. Δ' «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ -ΝΕΑ ΑΡΧΗ Δύναμη Ανάπτυξης» έλαβε συνολικά 4 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Λαγκαδά. Ακολουθεί η κατανομή των εδρών των Δημοτικών Κοινοτήτων λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των Ψηφοδελτίων που πήραν οι Συνδυασμοί σε όλα τα Εκλογικά Τμήματα του Δήμου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ασσήρου. Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 5 Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών Συνδυασμός των εκλογών κατέλαβε 3 έδρες που αποτελούν τα 3/5 των εδρών των Τοπικού Συμβουλίου. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των υπολοίπων εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων. Ψηφοδελτίων Μειοψηφίας (21355) δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν στα 2/5 (2) συν ένα (1). Στους υπόλοιπους επιλαχόντες συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι υπόλοιπες 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 3930 Ψήφων. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5535 Ψήφων. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1212 Ψήφων. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου. Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 5 Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών Συνδυασμός των εκλογών κατέλαβε 3 έδρες που αποτελούν τα 3/5 των εδρών του Τοπικού Συμβουλίου. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των υπολοίπων εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Μειοψηφίας (21355) δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν στα 2/5 (2) συν ένα (1). Στους υπόλοιπους επιλαχόντες συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι υπόλοιπες 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 3930 Ψήφων. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο

10 Ψήφων. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1212 Ψήφων. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κολχικού Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 5 Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών Συνδυασμός των εκλογών κατέλαβε 3 έδρες που αποτελούν τα 3/5 των εδρών του Τοπικού Συμβουλίου. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των υπολοίπων εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Μειοψηφίας (21355) δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν στα 2/5 (2) συν ένα (1). Στους υπόλοιπους επιλαχόντες συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι υπόλοιπες 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 3930 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5535 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1212 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 5 Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών Συνδυασμός των εκλογών κατέλαβε 3 έδρες που αποτελούν τα 3/5 των εδρών του Τοπικού Συμβουλίου. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των υπολοίπων εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Μειοψηφίας (21355) δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν στα 2/5 (2) συν ένα (1). Στους υπόλοιπους επιλαχόντες συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι υπόλοιπες 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 3930 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5535

11 11 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1212 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λαγυνών. Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 5 Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών Συνδυασμός των εκλογών κατέλαβε 3 έδρες που αποτελούν τα 3/5 των εδρών του Τοπικού Συμβουλίου. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των υπολοίπων εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Μειοψηφίας (21355) δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν στα 2/5 (2) συν ένα (1). Στους υπόλοιπους επιλαχόντες συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι υπόλοιπες 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 3930 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5535 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1212 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Σοχού. Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 5 Ο Συνδυασμός Α' ως επιτυχών Συνδυασμός των εκλογών κατέλαβε 3 έδρες που αποτελούν τα 3/5 των εδρών του Τοπικού Συμβουλίου. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των υπολοίπων εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Μειοψηφίας (21355) δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν στα 2/5 (2) συν ένα (1). Στους υπόλοιπους επιλαχόντες συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι υπόλοιπες 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 3930 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5535 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο

12 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Ακολουθεί η κατανομή των εδρών των Τοπικών Κοινοτήτων Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Όσσης Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 569 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 327 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 69 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 60 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (1025) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 256. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 57 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 71 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 69 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 60 Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 434 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 375 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 224 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (1033) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1) Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 258. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 176

13 13 Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 117 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 224 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αδάμ Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: 543 Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 234 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 172 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 70 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 67 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (543) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 135. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 99 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 37 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 70 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 67 Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αναλήψεως Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: 518 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 287 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 184 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 42 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 5 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων

14 14 (518) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 129. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 29 Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 55 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 42 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 5 Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αρδαμερίου Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 1 Έγκυρα ψηφοδέλτια: 419 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 289 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 80 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 50 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Α' πλειοψήφησε σε ψήφους στην Τοπική Κοινότητα και καταλαμβάνει την έδρα (1) του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ασκού Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 734 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 584 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 119 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 21 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (1458) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 364. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 6 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 220 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 119 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 21

15 15 Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Βασιλουδίου Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: 744 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 519 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 206 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 19 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (744) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 186. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 147 Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 20 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 19 Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Βερτίσκου Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: 357 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 146 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 109 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 74 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 28 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (357) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 89. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 57 Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 20 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 74

16 16 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 28 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Γερακαρούς Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 585 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 561 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 38 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (1184) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 296. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 289 Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 265 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 38 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Εξαλόφου Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 488 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 365 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 141 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 34 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (1028) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 257. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 231. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 108

17 17 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 141 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 34 Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ηρακλείου Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: 940 Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 418 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 331 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 171 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 20 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (940) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 235. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 183 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 96 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 171 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 20 Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καβαλλαρίου Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 602 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 494 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 244 έγκυρα ψηφοδέλτια.

18 18 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 75 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (1415) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 353. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 249 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 141 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 244 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 75 Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καρτερών Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 560 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 330 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 92 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 26 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (1008) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 252. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 56 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 78 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 92 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 26 Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου.

19 19 Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Κριθιάς (Κριθέας) Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 381 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 360 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 253 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 114 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (1108) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 277. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 104 Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 83 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 253 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 114 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Κρυονερίου Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 751 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 601 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 58 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 16 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (1426) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 356. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 39 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 245 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 58

20 20 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 16 Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λαγκαδικίων Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: 659 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 345 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 263 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 51 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (659) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 164. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 17 Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 99 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 51 Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λαχανά Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: 983 Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 541 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 317 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 95 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 30 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (983) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 245. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 51 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 72 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 95

21 21 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 30 Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λευκοχωρίου Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 1 Έγκυρα ψηφοδέλτια: 343 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 170 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 144 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 27 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 2 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Α' πλειοψήφησε σε ψήφους στην Τοπική Κοινότητα και καταλαμβάνει την έδρα (1) του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λοφίσκου Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: 660 Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 341 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 273 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 46 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (660) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 165. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 2 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 11 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 108 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 46 Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 2 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Νέων Καλλινδοίων Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: 694 Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 304 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 182 έγκυρα ψηφοδέλτια.

22 22 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 165 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 43 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (694) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 173. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 131 Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 9 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 165 Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 0 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 43 Ο Συνδυασμός Β' έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων Τελικά ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 1 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Τελικά ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 0 έδρες του Τοπικού Συμβουλίου. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Νικοπόλεως Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 1 Έγκυρα ψηφοδέλτια: 428 Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 192 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 139 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 95 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 2 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Δ' πλειοψήφησε σε ψήφους στην Τοπική Κοινότητα και καταλαμβάνει την έδρα (1) του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας. Κατανομή Εδρών Τοπικού Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ξυλοπόλεως Έδρες Τοπικού Συμβουλίου: 3 Έγκυρα ψηφοδέλτια: Ο Συνδυασμός Α' έλαβε συνολικά 370 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Δ' έλαβε συνολικά 365 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Β' έλαβε συνολικά 282 έγκυρα ψηφοδέλτια. Ο Συνδυασμός Γ' έλαβε συνολικά 52 έγκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων (1069) δια του αριθμού των εδρών (3) αυξημένο κατά ένα (1). Στους συνδυασμούς θα κατανεμηθούν οι έδρες του Τοπικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 267. Ο Συνδυασμός Α' έλαβε βάσει του εκλογικού μέτρου 1 έδρες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 103

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή,

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Σελίδα 1 από 40 ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Έχοντας υπόψη : 1. Τον Α.Ν. 2520/40 «Περί Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΟΙΟΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΟΙΟΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2013 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ www.dskalamatas.gr Καλαμάτα 7 Ιανουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΟΙΟΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2013 *********************** Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του N. /τος 400/70, του N.489/76, όπως εκάστοτε ισχύουν και του N.2496/97, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007)

ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007) ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007) Θέμα: «Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2008 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικές και Διδακτικές Εμπειρίες ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικές και Διδακτικές Εμπειρίες ΕΙΣΗΓΗΣΗ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικές και Διδακτικές Εμπειρίες EΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ), Ερευνητικό Πρόγραμμα EMILIE, 7 ο πρόγραμμα πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται Να θυμόμαστε ότι ο νόμος Ν 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση υδάτων ψ ηφίστηκε από την Ελλάδα ώστε να εναρμονισθεί με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Τηλέφωνο:24443-50144 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμ.πρωτ. 3019 Παλαμάς 11/3/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 274-11/26-04-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1 από 22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ.... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.... 4 3. Ρόλος του Προέδρου του Δ.Σ....

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις 1. Το άρθρο 1 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας)

Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμός 3121/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ιαδικασία Εκουσίας ικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από τους ικαστές Σοφία Καλούδη Πρόεδρο Πρωτοδικών-εισηγήτρια, Γεώργιο Ξυνόπουλο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 16-7-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Αριθμ. Πρωτ.: 5920 Τ.Κ. 382 21 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75101 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 105 1 Ιουλίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3769 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2014. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2014. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 11 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3846 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Όταν μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 27/06/2011 (E6Μ) 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 27/06/2011 (E6Μ) 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων, Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και άλλες διατάξεις ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. Ο Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 169(I)/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4422 Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013 1489 Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς

Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς 22 ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «WE CARE» 2014-2015 Εκπαιδευτικός: Μαζιώτη Παγώνα Η Περιπέτεια μας με το καράβι του WECARE και οι εμπειρίες μας. Συγγραφείς: τα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΠ 17. ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17. Μισθώσεις

ΔΛΠ 17. ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17. Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 Μισθώσεις Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται τροποποιήσεις που προκύπτουν από νέα και τροποποιημένα Δ.Π.Χ.Π. που εκδόθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005. IASCF 777

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο smartclass.gr

Φροντιστήριο smartclass.gr Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Α.1. Το έργο του Βιζυηνού χαρακτηρίζεται για την θεατρικότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα ΕΠΟΝ Στις 23 Φλεβάρη 1943, σε ένα μικρό σπίτι, στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας 3 στους Αμπελόκηπους, ιδρύεται η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, η θρυλική ΕΠΟΝ, η μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/2450 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Διατηρητέο μέχρι 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ. 27093 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4369, 6.12.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μέθοδοι και προπονητικά συστήματα για την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας Από την δεκαετία του 70 που το bodybuilding άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές μέχρι και σήμερα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο... Η τροπολογία για την έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου, τα ανείσπρακτα ενοίκια, τις επιδοτήσεις των αγροτών και τις λοιπές αλλαγές στον ΚΦΕ - Χρηστικός πίνακας με τις αλλαγές. [08.05.2015] ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ Της εδρεύουσας στην Αθήνα, (οδός Μεσογείων αριθμός 15) Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου Δ.Α.Σ.Η. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Ο βαθμός δημοκρατίας κάθε χώρας συναρτάται ευθέως και άμεσα με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι κοινωνικά και οικονομικά αδύναμοι Ούλωφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούνται από: Α) Ένα ολιγόλεπτο τεστ. Το τεστ βαθμολογείται και, εφόσον ο βαθμός είναι 5, ακολουθεί Β) Εξέταση τεσσάρων λεπτών

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Σοφία Αυγητίδου Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΡΘΡΟ Σελίδα Κεφάλαιο Α' Αντικείμενο Γενικοί Όροι 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aμαρούσιο:20-9-2013 Αριθ.Πρωτ. Δ/2510 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: 21. 11. 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 25542/811 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων

Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων Δρ.Σ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η ανάγκη να μειωθεί το περίφημο δημοκρατικό έλλειμμα, να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1077/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2008 περί της θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όπως ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα