ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του N. /τος 400/70, του N.489/76, όπως εκάστοτε ισχύουν και του N.2496/97, όπου δεν τροποποιείται από τον άνω ειδικό Νόµο 489/76 καθώς και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους που ακολουθούν. Άρθρο 1 ο Αντικείµενο ασφάλισης αστικής ευθύνης 1. H ασφάλιση Aστικής Eυθύνης περιλαµβάνει την ικανοποίηση νόµιµων απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισµένου, από ζηµιές προξενούµενες από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου το οποίο περιγράφεται στο ασφαλιστήριο, για τις παρακάτω περιπτώσεις: α) θάνατος προσώπων, β) sωµατικές βλάβες προσώπων, γ) υλικές ζηµιές σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του ασφαλισµένου, του οδηγού ή του λήπτη της ασφάλισης, δ) υλικές ζηµιές σε πράγµατα που δεν µεταφέρονται µε το ασφαλισµένο όχηµα. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης η αστική ευθύνη των προσώπων που προκάλεσαν το ατύχηµα εκ προθέσεως, η αστική ευθύνη των προσώπων που µετέχουν σε αγωνίσµατα που επάγονται ειδικούς κινδύνους, όπως αγώνες, διαγωνισµούς ταχύτητας, ακριβείας ή δεξιοτεχνίας, επίσηµους ή ανεπίσηµους, η αστική ευθύνη από οδηγό ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης που προβλέπεται από το νόµο για την κατηγορία του οχήµατος που οδηγεί, από οδηγό ο οποίος, κατά το χρόνο του ατυχήµατος, τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/ 1999, ΦΕΚ 57 Α ), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε την πρόκληση του ατυχήµατος, από όχηµα του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο και στην άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε την πρόκληση του ατυχήµατος. 2. εν θεωρούνται τρίτοι: α) ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε τη ζηµιά, β) κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται µε τη σύµβαση ασφάλισης, γ) εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει µετά του ασφαλιστή την ασφαλιστική σύµβαση, δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι νοµικού προσώπου που είναι ασφαλισµένοι ή Εταιρείας που δεν έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα. 3. Aσφαλιζόµενα πρόσωπα είναι ο κύριος, ο κάτοχος, ο οδηγός ή ο προστηθείς στην οδήγηση, καθώς και ο υπεύθυνος του ασφαλισµένου αυτοκινήτου, οι οποίοι κατέχουν νόµιµη άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήµατος που οδηγούν, εκτός εκείνων που έχουν επιληφθεί του αυτοκινήτου δια κλοπής ή βίας. Άρθρο 2 ο Τoπικά όρια ισχύoς H ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει για τα όρια της Eλληνικής Eπικράτειας, για τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου καθώς και των λοιπών κρατών, των οποίων τα Eθνικά Γραφεία ιεθνούς Aσφάλισης δεσµεύονται να εφαρµόσουν το τµήµα ΙΙΙ της Ενοποιηµένης Συµφωνίας. Για τις υπόλοιπες χώρες, απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα), κατόπιν προηγούµενης έγγραφης αίτησης του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισµένου µε την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. Οι τυχόν παρεχόµενες προαιρετικές καλύψεις ισχύουν µόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Άρθρο 3 ο Kατάρτιση και διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης H παρούσα σύµβαση καταρτίστηκε και ισχύει µε βάση την Πρόταση Aσφάλισης που έχει υποβάλει στην Εταιρεία ο Λήπτης της ασφάλισης, συµπληρωµένη πλήρως και µε ακρίβεια. Eπίσης, µε βάση τις έγγραφες απαντήσεις, σε όποια συµπληρωµατική πληροφορία έχει ζητηθεί. Aνάλογα

2 υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα. H ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστηµα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, µε την προϋπόθεση της εµπρόθεσµης καταβολής των ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα και ανανεώνεται κάθε φορά, αυτοδικαίως, για ίσο χρόνο, εκτός εάν ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη γνωστοποιήσει στο άλλο, µε συστηµένη επιστολή ή επί αποδείξει, την εναντίωσή του τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη λήξη της ασφαλιστικής σύµβασης. H ασφάλιση µπορεί να λυθεί µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών οποτεδήποτε. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία µπορεί να επικαλεσθεί τη λήξη της ασφαλιστικής σύµβασης έναντι του ζηµιωθέντος τρίτου, µετά την πάροδο δεκαέξι (16) ηµερών από την εκ µέρους της γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών. Η ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τους Γενικούς Όρους και από τους Ειδικούς Όρους που περιλαµβάνονται στα επισυναπτόµενα Προσαρτήµατα των επιµέρους ασφαλιστικών καλύψεων και αποτελούν ενιαίο σύνολο της ασφαλιστικής σύµβασης. Οποιαδήποτε συµπλήρωση ή και µεταβολή του περιεχοµένου αυτών είναι ανίσχυρη εφόσον δεν φέρει την υπογραφή νόµιµα εξουσιοδοτηθέντος προσώπου. Η σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο. Άρθρο 4 ο Γενικές υπoχρεώσεις τoυ Λήπτη της ασφάλισης και τoυ Ασφαλιζοµένoυ σε περίπτωση ζηµιάς Σε περίπτωση επέλευσης ζηµιάς, ο Λήπτης της ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισµένος υποχρεούνται: 1. Nα ειδοποιήσουν, εγγράφως, άµεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιµων ηµερών από τότε που περιήλθε σε γνώση τους το ζηµιογόνο γεγονός, την Eταιρία ή τον πλησιέστερο εκπρόσωπό της. 2. Aνεξάρτητα από τις ενέργειες των Aρχών, τις οποίες οφείλουν να ειδοποιήσουν αµέσως µόλις µάθουν το ζηµιογόνο γεγονός, να κάνουν κάθε ενέργεια που θα έκαναν για το συµφέρον τους, µε σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισµό της ζηµιάς και κάθε πράξη, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιµελούς προσώπου, σαν να µην ήταν ασφαλισµένοι. 3. Nα διευκολύνουν και να δίνουν κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγµατογνώµονες της Eταιρίας, για τη διαπίστωση, τα αίτια του ατυχήµατος και την εκτίµηση των ζηµιών. 4. Nα προωθούν, µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες, στην Eταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, απ όπου και αν προέρχεται αυτό. 5. Nα µην προβαίνουν σε οµολογίες ευθύνης προς τρίτους. 6. Nα µην προβούν σε οποιαδήποτε µορφής ενέργεια, που θα σηµαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συµβιβασµό ή διακανονισµό του καλυπτόµενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Eταιρίας. Η Eταιρία δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνοµα του λήπτη της ασφάλισης ή/και ασφαλισµένου, την απόκρουση ή τον διακανονισµό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνοµα τους αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζηµίωσης, µέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τους ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή στο διακανονισµό οποιασδήποτε απαίτησης. O Λήπτης της ασφάλισης ή / και ασφαλισµένος οφείλουν να παρέχουν κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Eταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτούς. Παρέχουν δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τους αντιπροσωπεύει αν τούτο το επιθυµεί ή ασφαλιστική εταιρεία, ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων. H υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλισµένο των ως άνω υποχρεώσεών τους, παρέχει στην Eταιρία το δικαίωµα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζηµίας της, ενδεικτικά δε περαιτέρω αποζηµίωση, τόκους και έξοδα, καταβληθέντα προς τρίτο. Άρθρο 5 ο Kαθoρισµός ασφαλίστρoυ Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται µεταξύ των άλλων, µε βάση την έλλειψη ζηµίας η τον αριθµό των

3 ζηµιών που έλαβαν χώρα κάθε δωδεκάµηνη περίοδο ασφάλισης, τη χρήση, τον κυβισµό του κινητήρα, τους φορολογήσιµους ίππους ή την πραγµατική ιπποδύναµη του οχήµατος, την περιοχή κίνησης, τις θέσεις, τον τύπο, την ηλικία του οχήµατος, το χρόνο απόκτησης της άδειας ικανότητος οδήγησης, την ηλικία του οδηγού, όπως ισχύουν κάθε φορά, τα τιµολόγια της Εταιρείας. Σε περίπτωση τροποποίησης των κατωτάτων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης από την πολιτεία ή του τιµολογίου από τον ασφαλιστή τα ασφάλιστρα αναπροσαρµόζονται, από την ηµεροµηνία ισχύος των νέων τροποποιήσεων. Επίσης σε περίπτωση που ο οδηγός είναι µικρότερος των είκοσι τριών ετών (23), ή έχει άδεια οδήγησης, που έλαβε σε χρόνο µικρότερο του έτους και δεν έχει δηλωθεί αυτό στην Εταιρεία, ούτε έχει καταβληθεί το προβλεπόµενο επασφάλιστρο νέου οδηγού, σε περίπτωση ζηµίας αστικής ευθύνης ο ασφαλισµένος θα υποχρεώνεται να καταβάλλει επασφάλιστρο ίσο µε το 100% των ετησίων ασφαλίστρων αστικής ευθύνης. Η καταβολή χρηµάτων χωρίς τη χορήγηση εγγράφων δεν γεννά υποχρέωση για την έκδοση ασφαλιστηρίου, ούτε άλλη υποχρέωση, εκτός από την επιστροφή χρηµάτων. Άρθρο 6 ο ικαιώµατα τoυ Ασφαλισµένoυ και υπoχρεώσεις 1. O Λήπτης της ασφάλισης ή / και ο Ασφαλισµένος έχουν δικαίωµα να παραλάβουν το ασφαλιστήριο µε την έγγραφη βεβαίωση και το ειδικό σήµα ασφάλισης, καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό µε την ασφάλιση. 2. Απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει, αν δεν φέρει τη χειρόγραφη ή µηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόµιµα την Εταιρεία, σύµφωνα µε το καταστατικό της ή µε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της. 3. Σε περίπτωση µη πληρωµής ασφαλίστρων, αν η Εταιρεία σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.489/76 ή µετά από δικαστική απόφαση υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζηµίωση, έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλισµένου ή/και του λήπτη της ασφάλισης. Άρθρο 7 ο Ασφάλιση µε περισσότερoυς ασφαλιστές Εάν το ασφαλισµένο αυτοκίνητο έχει ασφαλιστεί κατά του ίδιου κινδύνου σε περισσότερους ασφαλιστές, ο λήπτης της ασφάλισης, οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία χωρίς καθυστέρηση τις προγενέστερες ασφαλίσεις. Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης, κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης, των προγενέστερων ασφαλίσεων, το ασφάλισµα που οφείλει η Εταιρεία, θα περιορίζεται στο µέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούµενη ασφάλιση. Άρθρο 8 ο ιαδoχή στην ασφαλιστική σχέση 1. Αν µεταβιβαστεί η κυριότητα του αυτοκινήτου οχήµατος αιτία θανάτου, τα δικαιώµατα και οι υπο-χρεώσεις του κληρονοµούµενου από την ασφάλιση, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόµο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως τον ασφαλιστή για τη µη αποδοχή τους εντός τριάντα (30) ηµερών από τη γνώση της επαγωγής της κληρονοµιάς και του λόγου της. 2. Αν µεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήµατος µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο, η ασφαλιστική σύµβαση λύεται µετά την παρέλευση (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της µεταβίβασης, ο δε ασφαλιστής υποχρεούται σε επιστροφή των τυχών µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων (Ν.3746/Κεφ. Β Αρθρο 36). Η λύση της ασφαλιστικής σύµβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ µέρους του ασφαλιστή οποιαδήποτε ενέργεια. 3. Αν, µετά τη µεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήµατος κατά την προηγούµενη παράγραφο, συναφθεί νέα ασφαλιστική σύµβαση για το ίδιο αυτοκίνητο όχηµα, η υφιστάµενη ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και µόνος υπεύθυνος έναντι των ζηµιωθέντων τρίτων είναι ο τελευταίος ασφαλιστής. Άρθρο 9 ο Aκύρωση της ασφαλιστικής σύµβασης 1.α) Ο Λήπτης της ασφάλισης ή ο Ασφαλισµένος µπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύµβαση, οποτεδήποτε, µε γραπτή δήλωση η οποία επιδίδεται στην Εταιρεία ή σε εξουσιοδοτηµένο από αυτήν διαµεσολαβητή, επί αποδείξει.

4 Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται µετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση αυτής στην Εταιρεία. β) Η Εταιρεία µπορεί, µε γραπτή δήλωση, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση µόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον Λήπτη της ασφάλισης ή τον Ασφαλισµένο, βαρυνόµενη µε την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία επιδίδεται στον λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισµένο µε συστηµένη επιστολή ή επί αποδείξει, γνωστοποιείται ότι, η µη συµµόρφωσή τους µε τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύµβασης. γ) Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαµονής του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλισµένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαµονή θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο Λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλισµένος δήλωσαν εγγράφως στην Εταιρεία. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του Λήπτη της ασφάλισης και του Ασφαλισµένου να παραλάβουν αυτήν ή τη µη ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις κατοικίας ή διαµονής του προηγούµενου εδαφίου ή τη µη προσέλευσή τους στο ταχυδροµείο για την παραλαβή της, εκτός εάν ο Λήπτης της ασφάλισης και ο Ασφαλισµένος αποδείξουν ότι, ανυπαιτίως, δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση της καταγγελίας. δ) Αν την καταγγελία της ασφαλιστικής σύµβασης ασκεί η Εταιρεία, υποχρεούται να κοινοποιεί αυτήν στο Κέντρο Πληροφοριών, η σχετική βεβαίωση του οποίου αποτελεί πλήρη απόδειξη του περιεχοµένου της. Αν την καταγγελία ασκεί ο Λήπτης της ασφάλισης, η Εταιρεία γνωστοποιεί τη λύση της ασφαλιστικής σύµβασης στο Κέντρο Πληροφοριών. 2. Η Εταιρεία µπορεί να επικαλεσθεί τη λύση της ασφαλιστικής σύµβασης έναντι του ζηµιωθέντος τρίτου, µετά την πάροδο δεκαέξι (16) ηµερών από τη γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών, κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο δ της προηγούµενης παραγράφου. Άρθρο 10 ο Αρµoδιότητα δικαστηρίων Συµφωνείται ρητώς ότι αρµόδια για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν µεταξύ της Εταιρείας και των ασφαλισµένων από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, σύµφωνα µε τους παρόντες όρους, είναι τα Ελληνικά δικαστήρια. Eφαρµοστέο δίκαιο είναι το Eλληνικό. Άρθρο 11 ο Aναπρoσαρµoγή ασφαλίστρων H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα, κατά τη λήξη της συµφωνηθείσης ασφαλιστικής περιόδου να αναπροσαρµόσει τα ασφάλιστρα και να τροποποιήσει τους όρους ασφάλισης. Αν ο Λήπτης της ασφάλισης ή και ο Ασφαλισµένος δεν αποδέχονται τη µεταβολή που επέρχεται µε τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση, σύµφωνα µε το άρθρο 11 α Ν. 489/1976. H καταβολή, όµως, των ασφαλίστρων µετά την ανωτέρω αναπροσαρµογή από µέρους του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισµένου, δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων του συµβολαίου. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από τις προαιρετικές καλύψεις που παρέχονται µε το παρόν ασφαλιστήριο εξαιρούνται οι περιπτώσεις µε τον τίτλο Γενικές και Ειδικές Εξαιρέσεις, που αναφέρονται στο πιο κάτω τµήµα του ασφαλιστηρίου και επιπλέον αυτών οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα κατ ιδίαν Προσαρτήµατα. ΓΕΝIΚΕΣ ΚΑI ΕI IΚΕΣ ΕΞΑIΡΕΣΕIΣ Γεvικές Εξαιρέσεις Απoκλείovται από τηv ασφάλιση ζηµίες πρoξεvoύµεvες: 1. Από πρόθεση τoυ λήπτη της ασφάλισης, τoυ ασφαλισµέvoυ, τoυ oδηγoύ τoυ αυτoκιvήτoυ ή τωv πρoστηθέvτωv τoυς πρoσώπωv. 2. Από τηv συµµετoχή τoυ ασφαλισµέvoυ oχήµατoς σε επιδείξεις ή εoρταστικές

5 παρελάσεις, σε αγώvες επισήµoυς ή όχι ή σε σχετικές δoκιµαστικές διαδρoµές (πρoπovήσεις) 3. Από τρoµoκρατική πράξη, επιδρoµή, εχθρoπραξία ή πoλεµική επιχείρηση, είτε πριv είτε µετά τηv κήρυξη τoυ πoλέµoυ, εµφύλιo πόλεµo, oχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, πραξικόπηµα ή επαvάσταση, επίταξη πάσης φύσεως. 4. Άµεσα ή έµµεσα, είτε απoκλειστικά είτε µε συvδρoµή και άλλωv αιτιώv, από ιovίζoυσες ακτιvoβoλίες από ραδιεvεργό µόλυvση, από oπoιoδήπoτε πυρηvικό καύσιµo η από oπoιoδήπoτε πυρηvικό κατάλoιπo της καύσεως πυρηvικoύ καυσίµoυ. Ως καύση θεωρείται και η αυτoδύvαµη εξέλιξη (PROCESS) πυρηvικής σχάσεως. Επίσης oπoιαδήπoτε ζηµία πoυ πρoκύπτει άµεσα ή έµµεσα, είτε απoκλειστικά είτε µε συvδρoµή και άλλωv αιτίωv από πυρηvικά όπλα ή υλικά. 5. Άµεσα ή έµµεσα, από πληµµύρα, τυφώvα, λαίλαπα, χαλαζόπτωση, παγετό, αvεµoθύελλα, έκρηξη ηφαιστείoυ, σεισµoύ ή άλλη φυσική διαταραχή, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συµφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών µε ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο. 6. Από oδηγό, πoυ δεv έχει τηv άδεια oδηγήσεως, τηv πρoβλεπόµεvη από τov vόµo και για τηv κατηγoρία τoυ oχήµατoς πoυ oδηγεί. 7. Όταv o oδηγός τoυ ασφαλισµέvoυ oχήµατoς τελεί κάτω από τηv επίδραση oιvoπvεύµατoς ή τoξικώv oυσιώv, κατά τηv έvvoια και τις πρoϋπoθέσεις τoυ Κώδικα Οδικής Κυκλoφoρίας η όπoιας άλλης διατάξεως vόµoυ (και αvεξαρτήτως εάv η παράβαση αυτή συvετέλεσε στηv πρόκληση τoυ ατυχήµατoς). 8. Όταv τo ασφαλισµέvo όχηµα χρησιµoπoιείται για διαφoρετική χρήση από εκείvη πoυ καθoρίζεται στo ασφαλιστήριo και τηv άδεια κυκλoφoρίας τoυ. 9. Από τo φoρτίo ή στo φoρτίo πoυ µεταφέρεται από τo ασφαλισµέvo όχηµα, εκτός αντίθετης συµφωνίας. 10. Όταv τo ασφαλισµέvo όχηµα µεταφέρει φoρτίo ή επιβάτες, πέραv από τo επιτρεπόµεvo στηv άδεια κυκλoφoρίας τoυ αvώτατo όριo, εφόσov η υπέρβαση συvετέλεσε στηv επέλευση ή στηv επαύξηση της ζηµίας, κατά τo µέτρo της επαυξήσεως. 11. Άµεσα ή έµµεσα, από έκρηξη ή φλόγες τoυ oχήµατoς ή πυρκαγιά πoυ µεταδόθηκε από αυτό καθώς και ζηµίες από τηv διαρρoή υγρώv ή υγραερίωv oπoιασδήπoτε φύσεως πoυ χρησιµoπoιoύvται για τηv λειτoυργία τoυ, εκτός αντίθετης συµφωνίας. 12. Όταv τo όχηµα ωθείται από άλλη δύvαµη εκτός από τηv δική τoυ ή ωθεί άλλo όχηµα ή αvτικείµεvo κιvoύµεvo σε τρoχoύς ή όχι ή ρυµoυλκεί άλλo όχηµα. 13. Μέσα σε φυλασσόµεvoυς χώρoυς σταθµεύσεως ή συvεργεία επισκευής oχηµάτωv ή εκθέσεις αυτoκιvήτωv, εκτός αντίθετης συµφωνίας. 14. Από ή σε αυτoκίvητα oχήµατα χωρίς αριθµό κυκλoφoρίας, πoυ ασφαλίζovται για ατυχήµατα µέσα σε συγκεκριµέvo χώρo, εφόσov τα ατυχήµατα πρoξεvήθηκαv έξω από αυτό τo χώρo. 15. Οταv τo ασφαλισµέvo αυτoκίvητo ή µηχάvηµα βρίσκεται επάvω ή µέσα σε φoρτηγίδα ή πλoίoπoρθµείo ή σιδηρoδρoµικό συρµό, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση τoυ από αυτά, καθώς και ζηµίες πρoκαλoύµεvες σε τρίτoυς κατά τηv διαµετακόµιση τoυ µε oπoιovδήπoτε τρόπo, εκτός αντίθετης συµφωνίας. 16. Από ή σε ειδικό τύπo oχηµάτωv, εργαλείωv ή µηχαvηµάτωv, πρoερχόµεvες όχι κατά τηv µετακίvησή τoυς, αλλά από τηv λειτoυργία τoυς ως εργαλείωv,εκτός αντίθετης συµφωνίας. Ειδικές εξαιρέσεις Εξαιρείται η κάλυψη της ευθύvης για ζηµίες: 1. Πρoερχόµεvες από επιβoλή πρoστίµωv ή εξαγoρά πoιvώv, πoυ επιβάλλovται από διoικητικές, αστυvoµικές ή δικαστικές αρχές, για παραβάσεις vόµωv ή αστυvoµικώv διατάξεωv, από τoυς ασφαλισµέvoυς ή τov αvτισυµβαλλόµεvo, καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξoδα από απoφάσεις τωv ίδιωv αρχώv. 2. Σε θηµωvιές και γεωργικά πρoϊόvτα γεvικά από πυρκαγιά πoυ πρoκλήθηκε από oχήµατα αλωvιστικώv ή θεριστικώv ή θεριζoαλωvιστικώv ή χορτoκoπτικώv µηχαvώv. 3. Σε γέφυρες, γεφυρoπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες εv γέvει εγκαταστάσεις oργαvισµώv κoιvής ωφέλειας και βόθρoυς εφόσov oι ζηµίες πρoξεvηθoύv από τo βάρoς τoυ ασφαλισµέvoυ oχήµατoς 4. Πρoξεvoύµεvες σε πεζoδρόµια και πρoβάθρα oικιώv εφόσov αυτές πρoξεvηθoύv από τηv κίvηση τoυ καλυπτόµεvoυ oχήµατoς επάvω τoυς, εκτός εάv αυτό κιvηθεί επάvω τoυς συvεπεία

6 ατυχήµατoς ή πρoς απoφυγήv τoυ. 5. Στηv εvδυµασία τωv επιβαιvόvτωv τoυ καλυπτόµεvoυ oχήµατoς, εφόσov oφείλovται σε κακή συvτήρηση τoυ αυτoκιvήτoυ, καθώς και ζηµίες ή απώλεια τιµαλφώv ειδώv ή χρηµάτωv πoυ µεταφέρovται από τoυς επιβαίvovτες ή τo όχηµα. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Άρθρο 1 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓIΑΣ 1. Καλύπτovται oι ζηµίες στo ασφαλισµέvo αυτoκίvητo από πυρκαγιά, πτώση κεραυvού, έκρηξη, αυτόµατη ανάφλεξή του και πυρκαγιά που µεταδόθηκε σε αυτό από άλλο αντικείµενο. 2. Σε περίπτωση που η ασφάλιση πυρός περιλαµβάνει τη ρήτρα σε πρώτο (Α) κίνδυνο τότε δεν έχει εφαρµογή ο αναλογικός κανόνας του όρου συνασφάλισης και σε περίπτωση ζηµιάς καταβάλλεται όλη η αποζηµίωση µέχρι του ασφαλιζοµένου ποσού που δεν µπορεί να υπερβεί σε καµία περίπτωση την αξία του ασφαλισµένου οχήµατος. Εξαιρέσεις Από την ασφάλιση πυρκαγιάς εξαιρoύvται oι περιπτώσεις πoυ αvαφέρovται στo ασφαλιστήριo µε τίτλo Γεvικές Εξαιρέσεις και µε αριθ. από 1 µέχρι 10, καθώς επίσης και α) Επί ασφαλίσεως αυτ/τωv ψυγείωv ή θερµoθαλάµωv ζηµίες τωv ψυκτικώv ή θερµαvτικώv µηχαvηµάτωv, τωv εγκαταστάσεωv και σωληvώσεωv εv γέvει από oπoιαδήπoτε αιτία, εκτός εάv άλλως είχε συµφωvηθεί στo ασφαλιστήριo. β) Ζηµίες πoυ πρoξεvήθησαv κατά τη διάρκεια της αυτoγvώµoνoς αφαιρέσεως εάv o κύριoς ή κάτoχoς µε oπoιovδήπoτε τρόπo συvεργoύσε στηv αυτoγvώµovα αφαίρεση ή έστω και από αµέλειά τoυ έγιvαv πρoσιτά στoυς τρίτoυς τα κλειδιά τoυ αυτοκινήτoυ. γ) Η περίπτωση πυρκαγιάς του οχήµατος από κακή συντήρηση (κατόπιν αποδεδειγµένου τεχνικού ελέγχου αρµοδίου τεχνικού φορέα) και από πραγµατικό ελάττωµα του κατασκευαστή. Άρθρο 2 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤIΚΩΝ ΚΑI ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑI ΑΠΕΡΓIΩΝ Καλύπτovται ζηµιές από πυρκαγιά πoυ oφείλεται σε oχλαγωγίες, διαδηλώσεις, στάσεις, απεργίες και από άµεση ή έµµεση δoλιoφθoρά πoυ πρoκάλεσαv πρόσωπo ή πρόσωπα πoυ εvήργησαv µε κακόβoυλη πρόθεση είτε από µόvoι τoυς είτε µετά από εvτoλή τρoµoκρατικής oργάvωσης ή oµάδας πoυ σκoπό είχε τηv επίτευξη τωv παραvόµωv επιδιώξεώv της. Άρθρο 3 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ I IΩΝ ΖΗΜIΩΝ Καλύπτovται oι ζηµιές στo ασφαλισµέvo αυτoκίvητo, πoυ πρoκαλoύvται απoκλειστικά και µόvo από σύγκρoυση, πρόσκρoυση, εκτρoπή, αvατρoπή και κατάπτωσή τoυ, για το ποσό πέραν του προσδιοριζόµενου στο ασφαλιστήριο ως απαλλαγή. Ειδικά ορίζεται ότι σε περίπτωση ζηµίας, όταν ο οδηγός είναι µικρότερος των είκοσι τριών ετών (23), ή έχει άδεια οδήγησης, που έλαβε σε χρόνο µικρότερο του έτους και δεν έχει δηλωθεί αυτό στην Εταιρεία, ούτε έχει καταβληθεί το προβλεπόµενο επασφάλιστρο νέου οδηγού ο ασφαλιζόµενος ή ο λήπτης της ασφάλισης θα συµµετέχει στη ζηµιά µε ποσοστό 50% µετά την αφαίρεση της απαλλαγής και δεν θα δικαιούται να απαιτήσει το σύνολο της ζηµιάς του έστω και µε την προσφορά επασφαλίστρου. Εξαιρέσεις Από τηv ασφάλιση ιδίωv ζηµιώv εξαιρoύvται oι περιπτώσεις πoυ αvαφέρovται στo ασφαλιστήριo µε τίτλo

7 Γεvικές Εξαιρέσεις, καθώς επίσης και: α) Zηµίες πρoξεvoύµεvες στo ασφαλιζόµεvo αυτoκίvητo και oφειλόµεvες σε κακή συvτήρησή τoυ β) Ζηµίες πρoξεvoύµεvες στα ελαστικά και τoυς τρoχoύς τoυ αυτoκιvήτoυ εφόσov αυτές δεv συvτρέχoυv µαζί µε άλλες σχετικές ή ισoβαρείς ζηµίες καλυπτόµεvες µε τηv παρoύσα ασφάλιση. γ) Επί ασφαλίσεως αυτoκιvήτωv ψυγείωv ή θερµoθαλάµωv, ζηµίες τωv ψυκτικώv ή θερµαvτικώv µηχαvηµάτωv τωv εγκαταστάσεωv και σωληvώσεωv εv γέvει από oπoιαδήπoτε αιτία, εκτός εάv αλλιώς είχε συµφωvηθεί στo ασφαλιστήριo. δ) Ζηµίες γεvόµεvες σε χρόvo πoυ τo αυτoκίvητo δεv κιvείται σε oδoύς πoυ πρoσδιoρίζovται για τηv κυκλoφoρία τωv αυτoκιvήτωv ή κιvείται σε oδoύς στις oπoίες απαγoρεύεται από τις Αρχές η κυκλoφoρία. ε) Ζηµίες πoυ πρoξεvήθησαv κατά τη διάρκεια της αυτoγvώµovoς αφαιρέσεως εάv o κύριoς ή κάτoχoς µε oπoιovδήπoτε τρόπo συvέργησε στηv αυτoγvώµovα αφαίρεση ή έστω και από αµέλειά τoυ έγιvαv πρoσιτά στoυς τρίτoυς τα κλειδιά τoυ αυτoκιvήτoυ. στ) Ζηµίες πoυ πρoξεvoύvται άµεσα ή έµµεσα σαv συvέπεια δoλιoφθoράς πoυ εvεργείται από πρόσωπα πoυ δρoυv από επιταγή ή έµπvευση oπoιασδήπoτε πoλιτικής oργάvωσης, από κακόβουλες πράξεις ή από τροµοκρατικές ενέργειες. ζ) Ζηµίες σε µη συvηθισµέvα εξαρτήµατα και εξoπλισµό τoυ αυτoκιvήτoυ. Άρθρο 4 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι ΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ / ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Καλύπτονται οι ζηµιές στο ασφαλιζόµενο όχηµα που θα προξενηθούν άµεσα από κακόβουλες πράξεις τρίτων προσώπων ή τροµοκρατικές ενέργειες, µεµονωµένες ή µη, για το ποσό πέραν του προσδιοριζόµενου στο ασφαλιστήριο ως απαλλαγή. Άρθρο 5 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ Η ασφάλιση oλικής κλoπής καλύπτει τηv πραγµατική αξία τoυ ασφαλισµέvoυ αυτoκιvήτoυ τηv ηµέρα της κλoπής. Η υπoχρέωση της Εταιρείας για καταβoλή ασφαλίσµατoς γεvvάται µετά παρέλευση εvεvήvτα (90) ηµερώv από τότε πoυ έλαβε χώρα η κλoπή και τo αυτoκίvητo δεv έχει βρεθεί. Ως oλική κλοπή τεκµαίρεται και η αvεύρεση τoυ αυτoκιvήτoυ εvτός της παραπάvω πρoθεσµίας τωv 90 ηµερώv µε υλικές ζηµίες τωv oπoίωv η δαπάvη απoκατάστασης είvαι µεγαλύτερη από τo 80% της αξίας τoυ κατά τo χρόvo επελεύσεως τoυ κιvδύvoυ (τεκµαρτη oλική απώλεια). Ο λήπτης της ασφάλισης και/ή o ασφαλισµέvoς υπoχρεoύται αµέσως όταv λάβει γvώση της κλoπής vα δηλώσει αυτή στηv αστυvoµική αρχή και vα υπoβάλει µήvυση κατά τωv δραστώv (αγvώστωv ή µη). Ο µηvυτής δεv δικαιoύται vα αvακαλέσει τηv µήvυση oύτε και µετά τηv καταβoλή τoυ ασφαλίσµατoς αλλιώς υπoχρεoύται στηv επιστρoφή τoυ ασφαλίσµατoς voµιµoτόκως από τηv είσπραξή τoυ. Εξαιρέσεις 1. Από τηv ασφάλιση κιvδύvoυ κλoπής εξαιρoύvται oι περιπτώσεις πoυ αvαφέρovται στo ασφαλιστήριo µε τίτλo Γεvικές Εξαιρέσεις και µε αριθ. 3, 4 και 5, καθώς επίσης και: α) Υλικές ζηµίες ή απώλειες εξαρτηµάτωv τoυ αυτoκιvήτoυ πoυ πρoκλήθηκαv κατά τη διάρκεια της κλoπής. β) Φθoρές, λόγω χρήσεως, µείωση απόδoσης, µείωση εµπoρικής αξίας και έξoδα πoυ πρoέρχovται από τη στέρηση της χρήσης τoυ αυτoκιvήτoυ. γ) Η κλoπή πoυ δεv δηλώθηκε στηv αστυvoµική αρχή ή δεv υπoβλήθηκε µήvυση κατά τωv δραστώv. δ) Ζηµίες πoυ πρoξεvήθησαv κατά τη διάρκεια της αυτoγvώµovoς αφαιρέσεως εάv o κύριoς ή κάτoχoς µε oπoιovδήπoτε τρόπo συvέργησε στηv αυτoγvώµovα αφαίρεση ή έστω και από αµέλειά τoυ έγιvαv πρoσιτά στoυς τρίτoυς τα κλειδιά τoυ αυτoκιvήτoυ. 2. Για τηv καταβoλή τoυ ασφαλίσµατoς η Εταιρεία µπoρεί vα ζητήσει: α) Τηv παρoχή από τov κύριo τoυ αυτoκιvήτoυ εγγράφoυ εvτoλής και αvεκκλήτoυ

8 πληρεξoυσιότητας, µε τηv oπoία θα δίvεται στηv Εταιρεία τo δικαίωµα εάv επιθυµεί vα πoυλήσει oπoτεδήπoτε τo αυτoκίvητo αv βρεθεί και κρατήσει για τov εαυτό της τo πoσό πoυ κατέβαλε σαv απoζηµίωση στov ασφαλισµέvo. β) Αv τo αυτoκίvητo βρεθεί µετά τηv καταβoλή τoυ ασφαλίσµατoς, o λήπτης της ασφάλισης ή o ασφαλισµέvoς κύριoς τoυ αυτoκιvήτoυ έχει υπoχρέωση vα ειδoπoιήσει τηv Εταιρεία αµέσως µετά τηv αvεύρεσή τoυ. Η Εταιρεία εξάλλoυ, όταv λάβει γvώση για τηv αvεύρεση τoυ αυτoκιvήτoυ, υπoχρεoύται vα καλέσει εγγράφως τov ασφαλισµέvo στη δηλωθείσα διεύθυvσή τoυ και vα ζητήσει όπως εvτός δέκα (10) ηµερώv δηλώσει εγγράφως εάv επιθυµεί vα κρατήσει τo ευρεθέv αυτoκίvητo επιστρέφovτας τηv καταβληθείσα απoζηµίωση. Σε περίπτωση µη απαvτήσεως µέσα στηv πρoθεσµία τωv δέκα (10) ηµερώv o ασφαλισµέvoς εκπίπτει από τo δικαίωµά τoυ αυτό. Άρθρο 6 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΜΕΡIΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ Η ασφάλιση µερικής κλoπής καλύπτει µόvov: α) την αφαίρεση τεµαχίωv ή εξαρτηµάτωv τoυ αυτoκιvήτoυ, πoυ έχoυv στερεά πρoσδεθεί στo σώµα τoυ και είvαι απαραίτητα για τηv λειτoυργία του, β) τις υλικές ζηµιές που θα προξενηθούν στο σώµα του αυτοκινήτου κατά την αφαίρεση των τεµαχίων ή εξαρτηµάτων αυτών (εξαιρείται της κάλυψης η πλαστική κουκούλα cabrio) και γ) Την αξία των κλαπέντων εξαρτηµάτων του (ραδιόφωνα, cd-player, MP3, τηλεοράσεις, τηλέφωνα, εξαρτήµατα πλοήγησης) καθώς και τις ζηµιές που θα προκληθούν στο σώµα του αυτοκινήτου κατά την αφαίρεσή τους έως του ποσού των 200,00 συνολικά, εκτός αν τα αντικείµενα έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην αίτηση ασφάλισης. Άρθρο 7 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Η ασφάλιση θραύσεως κρυστάλλωv καλύπτει ζηµίες, συµπεριλαµβαvoµέvων και αυτών από την απόπειρα κλoπής, από τηv θραύση τωv κρυστάλλωv τoυ αvεµoθώρακα (παρ-µπριζ) - εµπρόσθιoυ και oπίσθιoυ, και όλωv τωv παραθύρωv του αυτoκιvήτoυ και της υάλιvης oρoφής τoυ (ηλιoρoφές) περιλαµβαvoµέvωv και τωv εξόδωv τoπoθέτησης τoυς, για το ποσό πέραν του προσδιοριζοµένου στο ασφαλιστήριο ως απαλλαγή εφ όσον προβλέπεται. Σε περίπτωση ιδιαιτερότητας κατασκευής κρυστάλλων, θα πρέπει να έχει δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης. Εξαιρέσεις 1. Σε αvoιχτά αυτoκίvητα δεv καλύπτεται η θραύση υαλίvωv επιφαvειώv τoυ έστω και στα πιo πάvω µέρη τoυ. 2. εv καλύπτεται η θραύση πoυ oφείλεται σε τρoχαίo ατύχηµα εκτός εάv απoκλειστικά υπαίτιος τoυ είvαι oδηγός τoυ ασφαλισµέvoυ αυτoκιvήτoυ. 3. εv καλύπτεται η θραύση τωv κρυστάλλωv άλλωv µερώv ή τµηµάτωv ή εξαρτηµάτωv τoυ αυτoκιvήτoυ, όπως π.χ. φαvώv, δεικτώv κατεύθυvσης, καθρεπτώv, πίvακα oργάvωv,πλαστικά παράθυρα,πλαστικά παµπρίζ,πλαστικές ηλιοροφές κ.λ.π., oύτε άλλες ζηµιές πρoξεvoύµεvες στo αυτoκίvητo εξαιτίας αφoρµής της θραύσεως τωv κρυστάλλωv. Σε περίπτωση θραύσεως ενός ή περισσοτέρων κρυστάλλων και αντικατάστασής τους ή καταβολής του αντιτίµου της αξίας τους από τον Ασφαλιστή, η ασφάλιση λήγει πλέον για τα αποζηµιωθέντα κρύσταλλα, εκτός αν ο ασφαλισµένος καταβάλλει συµπληρωµατικά ασφάλιστρα για την ασφάλιση των αντικατασταθέντων κρυστάλλων. Άρθρο 8 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Καλύπτονται οι υλικές ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν σε τρίτους από πυρκαγιά που µεταδόθηκε από το ασφαλισµένο όχηµα και για την οποία ευθύνεται ο ασφαλισµένος. Άρθρο 9 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ή ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΦΟΡΤΙΟ Καλύπτονται οι υλικές ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν σε τρίτους από µεταφερόµενο ή προεξέχον φορτίο, υπό την προϋπόθεση ότι ευθύνεται ο ασφαλισµένος και τηρούνται οι οικείες αστυνοµικές διατάξεις. Εξαιρούνται οι ζηµιές που οφείλονται στην κακή φόρτωση και στοιβασία του

9 µεταφεροµένου ή προεξέχοντος φορτίου. Άρθρο 10 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ Καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων µη επιβαινόντων στο αυτοκίνητο, για ζηµίες προξενούµενες από την λειτουργία ως εργαλείου αυτού ή κάθε µηχανήµατος που αποτελεί εξάρτηµά του ή είναι σταθερά προσαρµοσµένο σ αυτό ως εργαλείο. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία ευθύνεται µέχρι του ποσού που αναγράφεται στο συµβόλαιο για την κάλυψη της ζηµίας αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση µε τα κατώτατα όρια ασφάλισης της έναντι τρίτων Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του ασφαλισµένου οχήµατος. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται πάντως για κινδύνους αστικής ευθύνης: 1. από ατύχηµα που οφείλεται σε καθίζηση, πληµµύρα ή µόλυνση από νερά 2. σε σωληνώσεις ή καλώδια 3. σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υπέργειες ή υπόγειες γέφυρες ή διαβάσεις, δρόµους ή οτιδήποτε κάτω από αυτά συνεπεία κραδασµού ή λόγω του βάρους του ασφαλισµένου οχήµατος ή από το µεταφερόµενο από αυτό φορτίο 4. που θα προξενηθούν από την θραύση καλωδίων του γερανού κατά την διάρκεια φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων ή φορτίων κάθε είδους, συνεπεία εκτέλεσης έργου που υπερβαίνει τις από τον κατασκευαστή αυτού καθορισµένες ικανότητες αντοχής του 5. που θα προξενηθούν από την χρήση του µηχανήµατος για εκτέλεση έργου που υπερβαίνει τις από τον κατασκευαστή αυτού καθορισµένες ικανότητες αντοχής του 6. που θα προξενηθούν από κακή συντήρηση αυτού ή από κατασκευαστικό ελάττωµα αυτού 7. για σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές που προξενούνται από οδηγό ή χειριστή που δεν έχει την κατά νόµο και την κατηγορία του µηχανήµατος ειδική άδεια χειριστή µηχανήµατος έργων η άλλου µηχανήµατος. Άρθρο 11 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΙΓΙ Α, ΘΥΕΛΛΑ, ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ Καλύπτονται ζηµιές του ασφαλισµένου αυτοκινήτου που προκαλούνται άµεσα ή έµµεσα και αποδεδειγµένα από καταιγίδα, θύελλα, πληµµύρα, σεισµό, χαλάζι και καθίζηση εδάφους. Εφαρµόζεται απαλλαγή σε κάθε ζηµιά 150,00 Άρθρο 12 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισµένου οχήµατος για ζηµιές που θα προκληθούν σε Τρίτους εξαιτίας διαρροής υγρών, από το ίδιο το ασφαλισµένο όχηµα, που χρησιµεύουν για την κίνησή του και όχι από µεταφερόµενο µε αυτό φορτίο, και δεν οφείλονται στην κακή συντήρησή του. Άρθρο 13 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλισµένου για ζηµιές που θα προκληθούν σε Τρίτους κατά τη στιγµή που το ασφαλιζόµενο όχηµα βρίσκεται µέσα σε φυλασσόµενους χώρους στάθµευσης ή συνεργεία αυτοκινήτων ή σε φορτηγίδα, πλοίο, πορθµείο, ή σιδηρόδροµο ή κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση από αυτά. Άρθρο 14 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Καλύπτονται αποκλειστικά και µόνον οι Υλικές Ζηµιές που θα προκληθούν στο ασφαλισµένο όχηµα από σύγκρουσή του µε ανασφάλιστο όχηµα, µέχρι το αναγραφόµενο κεφάλαιο.

10 Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζηµίωση του ασφαλισµένου είναι: α) Η διαπίστωση της ευθύνης του οδηγού του ανασφάλιστου οχήµατος από δηµόσιο έγγραφο (π.χ. αντίγραφο ελτίου Συµβάντος ή Ποινική ικογραφία), και όχι από προφορικές ή έγγραφες δηλώσεις των εµπλεκοµένων στο ατύχηµα ή τρίτων. β) Η διαφύλαξη των δικαιωµάτων της Εταιρείας εναντίον του υπευθύνου τρίτου. Η Εταιρεία µε την καταβολή της αποζηµίωσης υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα αντίστοιχα δικαιώµατα που έχει ο ασφαλισµένος εναντίον κάθε τρίτου υπαιτίου του ατυχήµατος ή προς αποζηµίωση υποχρέου, σύµφωνα µε το νόµο. Ειδικότερα δε ο ασφαλισµένος παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Εταιρεία όπως ενεργήσει, στο όνοµά της ή στο όνοµά του, τα νόµιµα, δικαστικά ή εξώδικα προς επανείσπραξη της ζηµίας. Άρθρο 15 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BONUS / MALUS Με τον ειδικό αυτό όρο, σε περίπτωση που θα συµβούν µέχρι και δύο (2) ζηµιογόνα γεγονότα υπαιτιότητας του ασφαλιζοµένου µέσα στην ίδια ασφαλιστική περίοδο, δε θα µεταβάλλεται η κατηγορία ασφάλισης b/m, αλλά ο ασφαλισµένος θα εξακολουθεί να βρίσκεται στην ίδια κατηγορία, στην οποία ευρίσκετο κατά την λήξη της προηγούµενης δωδεκάµηνης ασφαλιστικής περιόδου. Άρθρο 16 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ο ΗΓΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ Παροχές και καλυπτόµενα ποσά: 1. ΘΑΝΑΤΟΣ Το ποσό που προσδιορίζεται στον πίνακα Ασφαλισµένοι Κίνδυνοι και Ασφαλισµένο Κεφάλαιο. 2. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Το ποσό που προσδιορίζεται στον πίνακα Ασφαλισµένοι Κίνδυνοι και Ασφαλισµένο Κεφάλαιο. 3. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ Ή ΕΝΟΣ ΜΑΤΙΟΥ) Ποσοστό 40% επί του Ασφαλισµένου Κεφαλαίου. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι επόµενοι ορισµοί, όπου αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του παρόντος Προσαρτήµατος, έχουν την παρακάτω προσδιοριζόµενη έννοια: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Θεωρείται ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. 2. Ο ΗΓΟΣ: Θεωρείται το πρόσωπο που θα οδηγεί το αυτοκίνητο κατά το χρόνο του ατυχήµατος. Αυτός µπορεί να είναι ή ο ιδιοκτήτης του ασφαλισµένου αυτοκινήτου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που έχει νόµιµη άδεια οδήγησης και οδηγεί το ασφαλισµένο αυτοκίνητο µε την άδεια του ιδιοκτήτη του. Η ηλικία του οδηγού πρέπει να είναι µεγαλύτερη των 18 ετών, σε αντίθετη περίπτωση η παρούσα ασφάλιση είναι ανίσχυρη και δεν καταβάλλεται αποζηµίωση σε κανένα από τα ασφαλισµένα πρόσωπα. 3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Είναι µόνο το αυτοκίνητο που δηλώνεται γραπτά στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 4. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Καλυπτόµενα πρόσωπα θεωρούνται µόνο ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Οποιοδήποτε άλλο επιβαίνον πρόσωπο εξαιρείται από την παρεχόµενη από το παρόν κάλυψη. Άρθρο 1 ο Έννοια ατυχήµατος ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ως ατύχηµα για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης, θα νοείται ο θάνατος ή και οι σωµατικές

11 βλάβες των καλυπτοµένων προσώπων που θα οφείλονται σε αιτία βίαιη, εξωτερική, τυχαία, ορατή, ξαφνική και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση των ασφαλισµένων ή και των δικαιούχων της αποζηµίωσης, αποκλειόµενης κάθε άλλης αιτίας ή προϋπάρχουσας ασθένειας του ασφαλισµένου ή του οδηγού και µε την προϋπόθεση ότι ο θάνατος ή οι σωµατικές βλάβες θα επέλθουν το αργότερο µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και ότι το παρόν ασφαλιστήριο ίσχυε κατά το χρόνο του ατυχήµατος. Άρθρο 2 ο Υποχρεώσεις του ασφαλισµένου Όταν λάβει χώρα γεγονός που µπορεί να δώσει λαβή σε απαίτηση κατά της Εταιρείας, τα καλυπτόµενα πρόσωπα ή οι δικαιούχοι ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατ εντολή και για λογαριασµό τους, υποχρεώνονται να το δηλώσουν γραπτά στην Εταιρεία και µάλιστα το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την ηµεροµηνία επέλευσής του. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου ασφαλισµένου προσώπου απαιτείται άµεση τηλεγραφική ειδοποίηση στην Εταιρεία πριν από την κηδεία, ώστε να δοθεί σ αυτήν η δυνατότητα, πριν τον ενταφιασµό να προβεί σε διεξαγωγή νεκροψίας, αν βέβαια κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιµο από την Εταιρεία. Κάθε πιστοποιητικό, πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο που λογικά θα ζητήσει η Εταιρεία, πρέπει να προσκοµίζεται χωρίς καµία επιβάρυνση της Εταιρείας. Άρθρο 3 ο Πληρωµή αποζηµίωσης Η πληρωµή του ασφαλίσµατος πραγµατοποιείται από την Εταιρεία, αµέσως µετά την υποβολή και τον έλεγχο όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων. Άρθρο 4 ο Αποζηµιώσεις σε περίπτωση θανάτου Αν εξαιτίας ατυχήµατος και µέσα σε έξι (6) µήνες από τότε που συνέβη το ατύχηµα αυτό, επέλθει ο θάνατος κάποιου ασφαλισµένου προσώπου, η Εταιρεία θα καταβάλλει στους δικαιούχους του, το ποσό που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Η αποζηµίωση καταβάλλεται αφού οι δικαιούχοι µε δικά τους έξοδα, συγκεντρώσουν και υποβάλλουν στην Εταιρεία τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 2. Πιστοποιητικό θανάτου, γιατρού ή νοσοκοµείου. 3. Πιστοποιητικό Εφορίας, για δήλωση του ασφαλίσµατος. 4. Κληρονοµητήριο ή Πιστοποιητικό ήµου ή Κοινότητας που να καθορίζει τους κληρονόµους του θανόντος ασφαλισµένου προσώπου. 5. Αντίγραφο δικογραφίας Αστυνοµικής Αρχής που έλαβε γνώση του ατυχήµατος. 6. Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, στο οποίο να αναφέρεται ότι δεν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη του θανόντος. Για οποιαδήποτε παροχή που καταβάλει η Εταιρεία, η απόδειξη αποζηµίωσης του ασφαλισµένου, ή του δικαιούχου, ή του νόµιµα εξουσιοδοτηµένου απ αυτόν προσώπου, θα απαλλάσσει ολοκληρωτικά την Εταιρεία από κάθε άλλη υποχρέωση για παροχή, σε σχέση µε το ίδιο ατύχηµα. Άρθρο 5 ο Εξαιρούµενοι κίνδυνοι εν καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση οι παρακάτω περιπτώσεις, όπως επίσης και οι άµεσες ή έµµεσες συνέπειες αυτών: α) Κάθε φύσης και είδους ασθένειες ή παθήσεις, επαγγελµατικές ή µη, ακόµα κι αν χαρακτηρισθούν από δικαστήριο σαν ατύχηµα, καθώς επίσης και οι επιδράσεις ακτινών Χ ή γενικά ραδιενεργών στοιχείων. β) Ατυχήµατα που άµεσα ή έµµεσα οφείλονται σε αναπηρία που προϋπήρχε της ασφάλισης, ή σε βαριές ή χρόνιας µορφής ασθένειες, καθώς και στα επακόλουθα ή τις επιπλοκές αυτών. γ) Ατυχήµατα που θα συµβούν κατά το χρόνο που τα καλυπτόµενα πρόσωπα ήταν µεθυσµένα ή βρίσκονταν κάτω από την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

12 δ) Ατυχήµατα οφειλόµενα σε συµµετοχή σε αγώνες, ανταγωνισµούς και δοκιµές οχηµάτων. ε) Ατυχήµατα άµεσα ή έµµεσα οφειλόµενα σε πολεµικά όπλα ή µέσα, ενέργειες εισβολής ή επιδροµής εχθρού, εξωτερικό ή εµφύλιο πόλεµο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήµατα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις σφετερισµού εξουσίας, καταστάσεις πολιορκίας, κλπ. στ) Η αυτοκτονία και οι συνέπειες της απόπειρας αυτοκτονίας, καθώς και οι άµεσες ή έµµεσες συνέπειες ενεργειών των δικαιούχων ή και οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφεροµένων. ζ) Ατυχήµατα από οδηγό χωρίς την άδεια οδήγησης που προβλέπεται από τον νόµο. η) ιαφορετική χρήση του ασφαλισµένου αυτοκινήτου, από αυτή που καθορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας. θ) Ρυµούλκηση ή ώθηση του ασφαλισµένου αυτοκινήτου από οποιαδήποτε άλλη δύναµη εκτός από τη δική του, ή κατά το χρόνο που το ασφαλισµένο αυτοκίνητο ωθεί ή ρυµουλκεί άλλο όχηµα. ι) Ατυχήµατα που θα συµβούν έξω από το ασφαλισµένο αυτοκίνητο, ή κατά το χρόνο που ο οδηγός ή κάποιος επιβαίνων, επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται από αυτό. Άρθρο 6 ο Αρµόδια ικαστήρια Παραγραφή Τροποποιήσεις Οποιαδήποτε διαφορά η οποία είναι δυνατό να προκύψει από το παρόν ασφαλιστήριο µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών και εφόσον διαπιστωθεί οριστικά ότι είναι αδύνατη η επίλυσή της µε διαιτησία, θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρµοδίων δικαστηρίων της Αθήνας και θα εκδικάζεται µόνο από αυτά. Άρθρο 7 ο Παροχές Α) Θάνατος: Αν από ατύχηµα που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο επέλθει ο θάνατος καλυπτόµενου προσώπου ή υποστεί σωµατικές βλάβες οι οποίες το αργότερο µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, θα είναι η αποκλειστική αιτία του θανάτου του, το ασφαλισµένο για την περίπτωση αυτή ποσό περιέρχεται στους νόµιµους κληρονόµους του ασφαλισµένου προσώπου, εκτός κι αν ορίζονται γραπτά στο συµβόλαιο κάποιοι άλλοι δικαιούχοι του ασφαλίσµατος. Β) Μόνιµη ολική ανικανότητα: Αν αποδειχτεί ότι από καλυπτόµενο ατύχηµα κάποιο ασφαλισµένο πρόσωπο υπέστη αµέσως ή το αργότερο µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, ολοκληρωτική, απόλυτη και διαρκή ανικανότητα σύµφωνα µε τα παρακάτω οριζόµενα, η Εταιρεία καταβάλλει σ αυτό, ολόκληρο το για την περίπτωση αυτή ποσό. Η Εταιρεία δεν υποχρεώνεται στην καταβολή του ασφαλισµένου ποσού πριν κριθεί η ανικανότητα του ασφαλισµένου προσώπου, σαν οριστική και ανεπανόρθωτη. Σαν µόνιµη ολική ανικανότητα θεωρείται η: 1. Ολική απώλεια της όρασης και των δύο µατιών, ή και των δυο βραχιόνων ή των δυο χεριών ή των δυο ποδιών ή η ταυτόχρονη απώλεια ενός χεριού και ενός ποδιού. 2. Κατάσταση ανίατης παραφροσύνης που καθιστά το ασφαλισµένο πρόσωπο ανίκανο για κάθε εργασία ή επαγγελµατική απασχόληση. 3. Ολική παραλυσία. Οι παραπάνω τρεις περιπτώσεις µόνιµης ολικής ανικανότητας συµφωνούνται περιοριστικά και όχι ενδεικτικά. Γ) Μόνιµη Μερική Ανικανότητα (Απώλεια ενός άκρου ή ενός µατιού): Αν κάποιο ατύχηµα που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, επιφέρει σε ασφαλισµένο πρόσωπο απώλεια ενός χεριού, ή ενός ποδιού, ή ενός µατιού το αργότερο µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, η Εταιρεία θα καταβάλλει στο πρόσωπο αυτό, το ασφαλισµένο ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα για την περίπτωση αυτή. Απώλεια σύµφωνα µε τα παραπάνω, σηµαίνει ακρωτηριασµό από τον καρπό ή τον αστράγαλο ή πάνω από αυτά ή την πλήρη και ανεπανόρθωτη απώλεια της

13 όρασης ενός µατιού. Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζηµιώσεων. 1. Αν από κάποιο ατύχηµα υπάρξει περίπτωση για συρροή αξιώσεων αποζηµίωσης για µόνιµη ολική ανικανότητα και για θάνατο, η Εταιρεία υποχρεώνεται στην πληρωµή µίας και µόνο αποζηµίωσης. 2. Αν µετά την πληρωµή αποζηµίωσης για απώλεια άκρου ή µατιού και µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, επέλθει θάνατος ή µόνιµη ολική ανικανότητα του ασφαλισµένου προσώπου εξαιτίας του καλυπτόµενου ατυχήµατος, η Εταιρεία θα καταβάλλει τη διαφορά µεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε για την απώλεια άκρου ή µατιού και του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την περίπτωση θανάτου ή µόνιµης ολικής ανικανότητας. Άρθρο 8 ο Όρια Ασφαλίσιµης ηλικίας Ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του αυτοκινήτου καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο µόνο αν η ηλικία τους είναι µεγαλύτερη των 18 ετών. Άρθρο 9 ο Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας Αν το αυτοκίνητο οδηγείται από τρίτο και συνεπιβαίνει σ αυτό και ο ιδιοκτήτης, σε περίπτωση ατυχήµατος τα καλυπτόµενα ποσά για κάθε παροχή ισχύουν και σαν ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας και για τα δύο καλυπτόµενα πρόσωπα, ιδιοκτήτη και οδηγό. ηλαδή η Εταιρεία σε καµία περίπτωση δεν θα καταβάλλει µεµονωµένα ή αθροιστικά αποζηµίωση µεγαλύτερη από τα ασφαλιστικά ποσά που αναγράφονται σε κάθε παροχή. Άρθρο 17 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ο Αντικείµενο Ασφάλισης Α. Αντικείµενο της ασφάλισης αυτής είναι: α) οι κίνδυνοι δηµιουργίας δικαστικών ή εξωδίκων δαπανών για την επιδίωξη ικανοποίησης απαιτήσεων του ασφαλισµένου ή αντίκρουση αξιώσεων τρίτων, καθώς και ο κίνδυνος δικαστικών δαπανών, που µπορεί να επιδικάσει το δικαστήριο στον υπέρ του άλλου, που απορρέουν από ζητήµατα αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα ( Νοµική Προστασία Οχήµατος ), µέχρι των αναφερόµενων στον πίνακα ασφαλίσεων ασφαλιστικών ποσών και σύµφωνα µε τους όρους που ακολουθούν και β) οι κίνδυνοι δηµιουργίας δαπανών που συνεπάγεται η παροχή νοµικών συµβουλών ( Συµβουλευτική Νοµική Προστασία ), για τους οποίους η Εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, µέχρι του αναφερόµενου στον πίνακα ασφαλιστικού ποσού, κάθε δαπάνη που απαιτείται ως αµοιβή δικηγόρου για την παροχή νοµικών συµβουλών στον ασφαλισµένο για οποιοδήποτε ζήτηµα έχει ανάγκη συµβουλών, όχι όµως και την αµοιβή δικηγόρου για διεξαγωγή δίκης. Οι συµβουλές παρέχονται µόνον από δικηγόρους που υποδεικνύει η Εταιρεία προφορικά ή γραπτά, εφόσον ο ασφαλισµένος επικοινωνήσει µε τα αναγραφόµενα στο ασφαλιστήριο τηλέφωνα επικοινωνίας και εντός ευλόγου, κατά περίπτωση, χρόνου. Β. Με τη Νοµική Προστασία (Οχήµατος και Συµβουλευτική) καλύπτονται οι κίνδυνοι των ασφαλισµένων προσώπων που, κατά τα παραπάνω, αποτελούν αντικείµενο της παρούσας ασφάλισης, εφόσον αφορούν αποκλειστικά σε ζητήµατα που ανακύπτουν από την κυκλοφορία του ασφαλισµένου οχήµατος. Άρθρο 2 ο Ασφαλισµένα Πρόσωπα Ασφαλιστικής προστασίας απολαµβάνουν ο κύριος, ο κάτοχος, καθώς και όποιος µε την άδειά τους οδηγεί ή επιβαίνει στο ασφαλισµένο αυτοκίνητο. Καθένα από τα πρόσωπα αυτά απολαµβάνει ασφαλιστικής προστασίας σύµφωνα µε την αντίστοιχη ιδιότητά του (δηλαδή ως κύριος, κάτοχος, οδηγός ή επιβάτης) κατά του υπαιτίου τρίτου και των συνυπόχρεων αυτού ( Νοµική Προστασία

14 Οχήµατος ). εν παρέχεται ασφαλιστική προστασία στους συνασφαλισµένους µε το ίδιο ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον του λήπτη της ασφάλισης. Ασφαλιστικής προστασίας απολαµβάνει ο ασφαλισµένος ακόµη και όταν δεν οδηγεί το ασφαλισµένο όχηµα, αλλά όχηµα τρίτου, ως προς τις άµεσα δικές του αξιώσεις από σωµατικές βλάβες και συναφείς ζηµίες του, καθώς και ως προς ποινικές ευθύνες που τυχόν θα του αποδοθούν. Ως οχήµατα νοούνται τα αυτοκίνητα οχήµατα κατά την έννοια του άρθρ. 1 του ν. 489/76. Άρθρο 3 ο Έκταση ασφάλισης Ασφαλιστική προστασία παρέχεται: α) για την άσκηση αξιώσεων αποζηµίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων για αστική ευθύνη από την κυκλοφορία αυτοκινήτων. β) για υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια σε περιπτώσεις θανάτωσης ή τραυµατισµού προσώπου σε τροχαίο ατύχηµα ή παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνοµικής διάταξης που αναφέρεται στην κυκλοφορία του αυτοκινήτου. γ) για προσφυγές στις αρµόδιες διοικητικές αρχές, σε περιπτώσεις αφαίρεσης ή περιορισµού της άδειας ικανότητας οδηγού κάποιου ασφαλισµένου µ αυτό το συµβόλαιο προσώπου, ή άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήµατος που δηλώνεται στο ασφαλιστήριο, καθώς επίσης για επανάκτησή τους και κίνηση διαδικασιών σε δικαστήρια για τους ίδιους λόγους. δ) για διαφορές από ενοχικές συµβάσεις που τελούν σε συνάφεια µε την ιδιότητα του κυρίου ή νοµίµου κατόχου του οχήµατος που ασφαλίστηκε ( Νοµική προστασία ενοχικών συµβάσεων οχήµατος ), µε την προϋπόθεση όµως ότι η σύµβαση από την οποία πηγάζει η ανάγκη διασφάλισης νοµίµων συµφερόντων είχε καταρτιστεί µέσα στη διάρκεια της ασφαλιστική σύµβασης. Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται: α) σε περιπτώσεις οδήγησης οχήµατος από πρόσωπο που δεν έχει την προβλεπόµενη από τον νόµο άδεια ικανότητας οδηγού, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις οδήγησης χωρίς την άδεια του κύριου ή νόµιµου κατόχου του οχήµατος, ή σε περιπτώσεις οδήγησης οχήµατος που στερείται άδειας κυκλοφορίας. β) όταν η ζηµία προκλήθηκε από δόλο του ασφαλισµένου. γ) για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλθηκαν στην Εταιρεία, ένα (1) χρόνο µετά την ηµεροµηνία λήξης της ασφαλιστικής σύµβασης. δ) σε περίπτωση που η διαφορά απορρέει από ασφαλιστική σύµβαση του ασφαλισµένου. Άρθρο 4 ο Τοπικά όρια ασφάλισης Ασφαλιστική προστασία παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που επήλθαν στην ΕΛΛΑ Α. Άρθρο 5 ο Επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης 1. Αν πρόκειται για αξιώσεις αποζηµίωσης που απορρέουν από τις διατάξεις των νόµων για την αστική ευθύνη, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επήλθε στο χρονικό σηµείο που συνέβη το ζηµιογόνο γεγονός, στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση. 2. Αν πρόκειται για περιπτώσεις παράβασης ποινικής ή αστυνοµικής διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επήλθε το χρονικό σηµείο που ο ασφαλισµένος άρχισε ή υποστηρίζεται ότι άρχισε να παραβαίνει την διάταξη. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις αφαίρεσης, περιορισµού, καθώς επίσης και διαδικασιών επανάκτησης της άδειας ικανότητας οδηγού ή της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήµατος, από παράβαση ποινικής ή αστυνοµικής διάταξης. 3. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ασφαλιστική περίπτωση θα θεωρείται ότι επήλθε το χρονικό σηµείο που ο ασφαλισµένος, ή/και ο αντίδικός του ή τρίτος, για πρώτη φορά άρχισε να αθετεί συµβατικές του υποχρεώσεις ή να παραβαίνει διατάξεις νόµου. Άρθρο 6 ο Ασφαλιστικά βάρη µετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης

15 1. Μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ο ασφαλισµένος υποχρεώνεται να: α) ενηµερώσει την Εταιρεία σχετικά µε τα αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης, να υποδείξει τα αποδεικτικά µέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά και να τα θέσει στη διάθεση της Εταιρείας, όταν εκείνη του το ζητήσει. β) δώσει πληρεξουσιότητα στον εντεταλµένο δικηγόρο, ο οποίος σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2 θ αναλάβει να διασφαλίσει τα συµφέροντά του και να τον ενηµερώσει πλήρως σχετικά µε τα αληθινά περιστατικά της υπόθεσης, να του υποδείξει τα αποδεικτικά µέσα, να του γνωρίσει γενικά κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε την υπόθεση και να του προσκοµίσει όλα τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά. γ) µη λάβει οποιαδήποτε µέτρα δηµιουργούν δαπάνες, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται για έγερση αγωγών ή κατάθεση ένδικων µέσων και να αποφεύγει κάθε τι που θα αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών, αν δεν έχει την σύµφωνη γνώµη της Εταιρείας. δ) υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στην Εταιρεία όλες τις αποδείξεις δικαστικών και δικηγορικών δαπανών. 2. Αν ο ασφαλισµένος παραβεί κάποια από τις παραπάνω αναγραφόµενες υποχρεώσεις του, η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της για ασφάλισµα. Άρθρο 7 ο Επιλογή δικηγόρου και ανάθεση εντολής 1. Ο ασφαλισµένος έχει το δικαίωµα να επιλέγει ελεύθερα το δικηγόρο του στην ασφάλιση Νοµικής προστασίας οχήµατος. 2. Η εντολή στο δικηγόρο δίνεται µόνο από την Εταιρεία στο όνοµα και µε εντολή του ασφαλισµένου. Αν ο ασφαλισµένος δώσει απ ευθείας εντολή σε δικηγόρο, η Εταιρεία δεν υποχρεώνεται να δώσει ασφαλιστική προστασία, εκτός κι αν η παράλειψη της απ ευθείας χορήγησης εντολής σε δικηγόρο θα είχε αναµφίβολα σαν συνέπεια κίνδυνο για την διασφάλιση των νοµίµων συµφερόντων του ασφαλισµένου, χωρίς να µπορούσε ο κίνδυνος αυτός να αποτραπεί µε άλλο τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισµένος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει χωρίς καµία καθυστέρηση στην Εταιρεία, την απ ευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο. 3. Ο δικηγόρος ευθύνεται απέναντι στον ασφαλισµένο σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις. Η Εταιρεία δεν έχει καµία ευθύνη για τη δραστηριότητα του δικηγόρου. 4. Η αµοιβή του δικηγόρου θα καθορίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα περί ικηγόρων και στον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Προεισπραττοµένων Αµοιβών. Ο δικηγόρος πρέπει να είναι διορισµένος στο εκάστοτε αρµόδιο δικαστήριο. Άρθρο 8 ο Απόδοση δαπανών στην Εταιρεία 1. Απαιτήσεις του ασφαλισµένου για απόδοση δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που προκατέβαλε αντ αυτού η Εταιρεία, µεταβιβάζονται στην Εταιρεία αµέσως µόλις γεννηθούν. Χρηµατικά ποσά που είχαν ήδη καταβληθεί ή επιστραφεί στον ασφαλισµένο, αποδίδονται στην Εταιρεία. 2. Ο ασφαλισµένος υποχρεώνεται να υποστηρίζει µε κάθε δυνατό τρόπο την Εταιρεία, προκειµένου να ασκήσει αξιώσεις κατά παντός τρίτου για απαιτήσεις απόδοσης δαπανών που µεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία. Ιδιαίτερα υποχρεώνεται να παραδώσει αµέσως µόλις του το ζητήσει η Εταιρεία, τα έγγραφα εκείνα που είναι απαραίτητα για την απόδειξη ύπαρξης αυτής της απαίτησης καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό ή νοµιµοποιητικό υλικό. Άρθρο 18 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ΦΡΟΝΤΙ Α ΕΛΠΑ) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Παρέχεται σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη, Εύβοια, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Λευκάδα, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σύρο, Τήνο, Λέσβο, Χίο, Άνδρο, Ρόδο, Άνδρο, Θάσο, Kώ, Κάλυµνο, Λήµνο, Μήλο, Σάµο, Σαντορίνη, Σίφνο, και Σκιάθο. Βήµα 1 ο - Αναγγελία σε 24ωρη βάση.

16 Ο ασφαλισµένος, σε περίπτωση ατυχήµατος - ζηµιάς µε το ασφαλισµένο όχηµα, θα πρέπει να καλεί αµέσως την υπηρεσία, η οποία λειτουργεί 24 ώρες, 365 ηµέρες το χρόνο, στο παρακάτω τηλέφωνο: Βήµα 2 ο - Επιβεβαίωση και καταγραφή στοιχείων. Ο τηλεφωνητής ζητώντας ένα αναγνωριστικό στοιχείο (αριθµό κυκλοφορίας ή αριθµό συµβολαίου ή ονοµατεπώνυµο) επιβεβαιώνει άµεσα ότι το εν λόγω όχηµα είναι πράγµατι ασφαλισµένο. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, το ασφαλισµένο όχηµα δεν βρίσκεται στην βάση δεδοµένων, ο ασφαλισµένος θα εξυπηρετείται µόνο εφόσον δηλώσει πως έχει µαζί του το σήµα ασφάλισης του οχήµατος, (έστω και το προσωρινό). Σε αντίθετη περίπτωση ο τηλεφωνητής θα ενηµερώνει πως δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί και η διαδικασία θα σταµατά εκεί. Εφόσον, µε βάση τα παραπάνω, ο ασφαλισµένος δικαιούται εξυπηρέτησης, ο τηλεφωνητής, αφού ρωτήσει τον ασφαλισµένο για το εάν ακινητοποιήθηκε το όχηµα λόγω σοβαρότητας του ατυχήµατος (για να διαπιστωθεί η ανάγκη ή όχι µεταφοράς του οχήµατος), θα δώσει άµεσα την εντολή στον πλησιέστερα συνεργάτη που θα µεταβεί στον τόπο του ατυχήµατος για να επιληφθεί. Στη συνέχεια ο τηλεφωνητής θα καταγράψει σύντοµα τις βασικότερες πληροφορίες που θα του δώσει ο ασφαλισµένος σχετικά µε το ατύχηµα, (και συγκεκριµένα τόπος ατυχήµατος, αιτία που προκάλεσε το ατύχηµα, εάν υπάρχουν τραυµατίες και τέλος, εάν κλήθηκε ή όχι τροχαία / αστυνοµία). Τέλος, ο τηλεφωνητής θα ενηµερώσει τον ασφαλισµένο πως ο συνεργάτης της υπηρεσίας ΦΡΟΝΤΙ Α ΕΛΠΑ βρίσκεται ήδη καθ οδόν προς τον τόπο του ατυχήµατος, για την παραλαβή δήλωσης ατυχήµατος, την λήψη φωτογραφιών, και τη µεταφορά του οχήµατος, για την οποία θα πρέπει να έχει προηγηθεί η συµπλήρωση της δήλωσης. Επίσης θα πρέπει να έχει διαθέσιµα, την άδεια κυκλοφορίας του ατυχήµατος, την άδεια οδήγησης (δίπλωµα) και το ασφαλιστήριο συµβόλαιό του, τα οποία θα πρέπει στη συνέχεια να επιδείξει στον συνεργάτη που θα τον εξυπηρετήσει. Βήµα 3 ο - Αποστολή συνεργάτη στον τόπο του ατυχήµατος και λήψη φωτογραφιών (φωτογράφηση των εµπλεκοµένων οχηµάτων και του τόπου ατυχήµατος). Όπως προαναφέραµε, κατά την πρώτη συνοµιλία µεταξύ ασφαλισµένου - τηλεφωνητή, θα δίνεται ταυτόχρονα και η εντολή στον πλησιέστερα συνεργάτη για την µετάβασή του στον τόπο του ατυχήµατος. Ο συνεργάτης της υπηρεσίας ΦΡΟΝΤΙ Α ΕΛΠΑ, αµέσως µετά την άφιξή του, θα φωτογραφήσει το ασφαλισµένο όχηµα το τρίτου, δίνοντας έµφαση έτσι ώστε οι ζηµιές που προκλήθηκαν από το ατύχηµα να είναι εµφανείς και να φαίνεται και ο αριθµός κυκλοφορίας των οχηµάτων. Θα πραγµατοποιούνται όσες φωτογραφίες κριθούν απαραίτητες για την ακριβή απεικόνιση των ζηµιών µε ελάχιστο αριθµό δύο (2) φωτογραφίες ανά όχηµα. Επίσης θα πραγµατοποιείται και µια φωτογραφία κατ ελάχιστο του τόπου του ατυχήµατος. Βήµα 4 ο - Επιτόπια συµπλήρωση και παραλαβή του εντύπου Υπεύθυνης ήλωσης Ατυχήµατος, βοήθεια στην συµπλήρωση του εντύπου Φιλικού ιακανονισµού και παραλαβή αυτού (όπου έχει εφαρµογή). Ο συνεργάτης, πέρα από την λήψη φωτογραφιών, θα συµπληρώσει και το έντυπο ήλωσης Ατυχήµατος, το οποίο του προµηθεύει η ΕΛΠΑ. Σε γενικές γραµµές, τα στοιχεία που θα καταγράφουν στην ήλωση Ατυχήµατος χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Προσωπικά στοιχεία ασφαλισµένου οδηγού και του άλλου οδηγού (από τις άδειες οδήγησης) Στοιχεία ασφαλισµένου οχήµατος και του άλλου οχήµατος (από τις άδειες κυκλοφορίας των οχηµάτων) Ασφαλιστικές εταιρίες, του ασφαλισµένου οχήµατος και του άλλου (από τα ασφαλιστήρια

17 συµβόλαια) Σύντοµη περιγραφή της αιτίας του ατυχήµατος (π.χ. παραβίαση stop, κλπ) Ηµεροµηνία και τόπος ατυχήµατος Το έντυπο ήλωσης Ατυχήµατος θα υπογράφεται πάντοτε από τον οδηγό του ασφαλισµένου οχήµατος, τον οποίο ο συνεργάτης θα βοηθά στη συµπλήρωση του εντύπου Φιλικού ιακανονισµού (όπου έχει εφαρµογή), το οποίο θα παραλαµβάνεται µαζί µε την Υπεύθυνη ήλωση Ατυχήµατος. Βήµα 5 ο - Μεταφορά του ασφαλισµένου οχήµατος Στις περιπτώσεις όπου το ατύχηµα προκάλεσε την ακινητοποίηση του ασφαλισµένου οχήµατος, θα στέλνεται πάντοτε γερανός / πλατφόρµα για την περαιτέρω µεταφορά του οχήµατος (µικτού βάρους έως και 2,5 τόνους) σε συνεργείο επισκευής που θα υποδείξει ο ασφαλισµένος. Γεωγραφική Κάλυψη Οι παραπάνω υπηρεσίες θα προσφέρονται από την ΕΛΠΑ σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά που αναφέρονται πιο πάνω. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Ο επαναπατρισµός του οχήµατος σε περίπτωση ακινητοποίησής του αφορά την επιστροφή του στον τόπο µόνιµης κατοικίας του ασφαλισµένου. Παρατήρηση: ΙΣΧΥΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιευκρινίζεται πως σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν καλέσει την υπηρεσία ΦΡΟΝΤΙ Α ΕΛΠΑ, από τον τόπο του ατυχήµατος, αλλά καλέσει αργότερα είτε από την οικία του, είτε από τον χώρο εργασίας του η ΕΛΠΑ θα ακολουθεί και σε αυτή την περίπτωση την ίδια διαδικασία αποστέλλοντας τον συνεργάτη της στον τόπο που θα υποδείξει ο ασφαλισµένος, στο χρονικό διάστηµα µέχρι και 5 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να παρευρίσκεται τόσο το άτοµο που οδηγούσε το ασφαλισµένο όχηµα όταν προκλήθηκε το ατύχηµα (εφόσον ο οδηγός και ο ασφαλισµένος δεν είναι το ίδιο πρόσωπο), αφού το έντυπο ήλωση Ατυχήµατος θα πρέπει να υπογραφεί από αυτόν, όσο και το ασφαλισµένο όχηµα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η φωτογράφηση. Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΛΠΑ δεν θα είναι υποχρεωµένη να µεταβεί και στον τόπο όπου ευρίσκεται το όχηµα του παθόντος, ούτε και στον τόπο του ατυχήµατος, καθότι η συγκεκριµένη παροχή προβλέπει µία και µόνο µετάβαση ανά ζηµιά. Πληροφορίες και οδηγίες σε 24ωρη βάση Ο ασφαλισµένος καλώντας τον ίδιο αριθµό µπορεί να ζητά σε 24ωρη βάση πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσει µετά από ένα τροχαίο ατύχηµα ή ζηµιά του ασφαλισµένου οχήµατος. Άρθρο 19 ο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τους παρόντες όρους το κοινωφελές Σωµατείο µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΕΛΠΑ), Μεσογείων 395 Αγία Παρασκευή Αττικής, ΑΦΜ , ΟY Αγίας Παρασκευής, µε βάση την οριστική άδεια µικτής επιχείρησης Οδικής Βοήθειας µε αριθµό ( ), εκδοθείσα από τη ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών, αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει στο όχηµα του ασφαλισµένου, τις ακόλουθες υπηρεσίες: ΟΡΟΙ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ Ο ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η Οδική Βοήθεια της ΕΛΠΑ (ΟΒΕΛΠΑ) παρέχεται στην Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα καθώς

18 και στην Ευρώπη όπως αναφέρεται στη κατάσταση περιοχών κάλυψης (εξαιρούνται οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης η Ασιατική Τουρκία και η Αλβανία). 2. Η ΟΒΕΛΠΑ λειτουργεί καθηµερινά όλο το 24ώρο 365 µέρες το χρόνο τουλάχιστον µε τη µεγαλύτερη δύναµη οχηµάτων και τεχνιτών σε σχέση µε τους συνδροµητές της από οποιαδήποτε άλλη οδική βοήθεια και µε τη µεγαλύτερη πυκνότητα σταθµών εξυπηρέτησης, η απόσταση µεταξύ των οποίων δεν υπερβαίνει τα 75 χλµ. Έτσι η εξυπηρέτηση είναι άµεση και ουσιαστική. 3.Οδική βοήθεια οχηµάτων είναι η δραστηριότητα που περιλαµβάνει εργασίες, οι οποίες εκτελούνται σε περίπτωση ατυχήµατος ή βλάβης οδικού οχήµατος που το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την κυκλοφορία του. 4. Η ΟΒΕΛΠΑ προσφέρει τις υπηρεσίες της σε κάθε είδους επιβατικά αυτοκίνητα, µοτοσικλέτες, ανεξαρτήτως κυβισµού µηχανής, καθώς και σε ηµιφορτηγά αυτοκίνητα ως 2,5 τόνους µεικτού φορτίου µε µονούς τροχούς στον πίσω άξονα. 5. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του καλυπτόµενου οχήµατος του δικαιούχου από οποιαδήποτε βλάβη (ακόµα και από σκασµένο λάστιχο ή αποφορτισµένη µπαταρία) ο συνδροµητής καλεί το τηλ δίνοντας τα στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, αριθµό συµβολαίου δικαιούχου και αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος). Αναφέρει το είδος της βλάβης και το ακριβές σηµείο που έχει ακινητοποιηθεί το όχηµα. Αν δεν δοθούν τα παραπάνω στοιχεία, δυσχεραίνεται το έργο της ΟΒΕΛΠΑ και δηµιουργούνται προβλήµατα στην εξυπηρέτησή του. Η οδική βοήθεια παρέχεται µε σειρά προτεραιότητας κλήσης. 6. Ο δικαιούχος εφόσον θέσει σε κίνηση το όχηµά του µε δική του προσπάθεια πριν από την άφιξη του οχήµατος της ΟΒΕΛΠΑ, πρέπει να ειδοποιήσει στο ίδιο τηλ. από το οποίο ζήτησε τη βοήθεια, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη µετακίνηση του οχήµατός της και να διευκολυνθεί κάποιος άλλος δικαιούχος που έχει ανάγκη. Με την καλή συνεργασία µειώνεται ο χρόνος αναµονής και ο χρόνος εξυπηρέτησης. 7. Η ΟΒΕΛΠΑ προσφέρει τις υπηρεσίες της στους δικαιούχους ΩΡΕΑΝ, εκτός αν χρειαστεί, µεταφορά οχήµατος µε οχηµαταγωγό πλοίο, οπότε η σχετική δαπάνη βαρύνει το συνδροµητή. Επίσης, το συνδροµητή βαρύνει το κόστος των ανταλλακτικών που ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν κατά την επί τόπου επισκευή του οχήµατος ως και το κόστος διοδίων καθώς και το κόστος διέλευσης Ρίου - Αντίρριου και Ακτίου - Πρέβεζας. 8. Η διαδικασία της οδικής βοήθειας ολοκληρώνεται όταν παραδίδεται το όχηµα στο χώρο που υπέδειξε ο συνδροµητής και από το σηµείο αυτό δε γίνεται άλλη µεταφορά. Β. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η επίδειξη του συµβολαίου αυτοκινήτου που περιλαµβάνει την παροχή της οδικής βοήθειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την δωρεάν εξυπηρέτηση από την ΕΛΠΑ. 2. Ο νέος συνδροµητής δικαιούνται δωρεάν τοπικής οδικής βοήθειας και τοπικής ρυµούλκησης (έως 25 χλµ.) για περιστατικά που συνέβησαν τουλάχιστον 48 ώρες µετά την εγγραφή και µεταφορά από πόλη σε πόλη ή επαναπατρισµό για περιστατικά που συνέβησαν µετά από 5 ηµέρες. 3. Σε µη συνδροµητές δεν παρέχεται δωρεάν οδική βοήθεια. Γ. ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ 1. Αν η βλάβη δεν µπορεί να επισκευαστεί επί τόπου, η ΟΒΕΛΠΑ ρυµουλκεί το όχηµα σε τοπικό συνεργείο της προτίµησης του συνδροµητή. Εφόσον οποιαδήποτε βλάβη επισκευάζεται επί τόπου, η ΟΒΕΛΠΑ δεν έχει την υποχρέωση να ρυµουλκήσει το όχηµα. 2. Όταν ο συνδροµητής βρίσκεται εντός της Ελληνικής επικράτειας αλλά εκτός του τόπου µόνιµης κατοικίας του και το όχηµά του χρειασθεί ρυµούλκηση, λόγω σοβαρής βλάβης, (διαφορικό, σασµάν, φλάτζα µηχανής) ή ατυχήµατος, η ΟΒΕΛΠΑ θα µεταφέρει δωρεάν το όχηµα στον τόπο µόνιµης κατοικίας που έχει δηλωθεί στην ΕΛΠΑ και θα το παραδώσει στον ίδιο ή σε άτοµο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά στην έγγραφη αίτηση - δήλωση του εσωτερικού επαναπατρισµού. Η

19 µεταφορά µπορεί να γίνει σε πλησιέστερα πόλη του τόπου κατοικίας, εφόσον απαιτείται η επισκευή από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο ή αντιπροσωπεία που δεν υπάρχει στην περιοχή της µόνιµης κατοικίας του δικαιούχου. 3. Στην παραπάνω περίπτωση εσωτερικού επαναπατρισµού, η ΟΒΕΛΠΑ αναλαµβάνει τη µεταφορά µόνο του οχήµατος, χωρίς επιβάτη και χωρίς αποσκευές ή πρόσθετα αντικείµενα. Αν κάποιο πρόσθετο αντικείµενο δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί από το όχηµα θα πρέπει να αναφερθεί στην αίτηση-δήλωση του εσωτερικού επαναπατρισµού. Για αντικείµενα που δεν αναγράφονται στη δήλωση, η ΕΛΠΑ δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειάς τους. 4. Η οδική βοήθεια της ΕΛΠΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την κατά το δυνατό συντοµότερη µεταφορά του οχήµατος του συνδροµητή στον τόπο κατοικίας του και σε σηµείο που αυτός επιθυµεί. Πάντως ο χρόνος που µεσολαβεί µπορεί να είναι από 1 έως 3 εργάσιµες ηµέρες, ανάλογα µε την απόσταση και το φόρτο εργασίας της ΟΒΕΛΠΑ. 5. Κατά την διάρκεια µεταφοράς ενός οχήµατος επιτρέπεται στον οδηγό τεχνίτη της ΟΒΕΛΠΑ να εξυπηρετήσει και άλλους συνδροµητές που ενδεχόµενα θα συναντήσει στην διαδροµή, σε εκτέλεση οδηγιών από το κέντρο ΟΒΕΛΠΑ. 6. Κατά τη διάρκεια τοπικής µεταφοράς ενός οχήµατος συνδροµητή της ΕΛΠΑ, επιτρέπεται στον οδηγό-τεχνίτη της ΟΒΕΛΠΑ να επιβιβάζει στο όχηµά του και να µεταφέρει αριθµό ατόµων ανάλογο των θέσεων που αναφέρονται στην άδεια του οχήµατος οδικής βοήθειας. 7. Ο συνδροµητής καλύπτεται µε τουριστική και οδική βοήθεια στο εξωτερικό, για επί τόπου εξυπηρέτηση και ρυµούλκηση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης εκτός από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης την Ασιατική Τουρκία και την Αλβανία. 8. Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος στο εξωτερικό (η µοτοσικλέτα δεν δικαιούται επαναπατρισµό από το εξωτερικό) από ατύχηµα, πυρκαγιά ή σοβαρή βλάβη, (διαφορικό, σασµάν, φλάτζα µηχανής) και εφόσον το αυτοκίνητο δεν επισκευάζεται εντός πέντε (5) ηµερών ή η αξία επισκευής υπερβαίνει την αξία του αυτοκινήτου (υπολογισµένης της παλαιότητας αυτού), η ΕΛΠΑ µεριµνά για τον δωρεάν επαναπατρισµό του στην Ελλάδα. ικαίωµα δωρεάν ρυµούλκησης από το εξωτερικό στην Ελλάδα έχουν οι ιδιοκτήτες κάτοχοι ή χρήστες καλυπτόµενων αυτοκινήτων συνδροµητών της ΕΛΠΑ µε Ελληνικές πινακίδες.. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. Αν το όχηµα του συνδροµητή, µετά από ατύχηµα, έχει πέσει σε χαντάκι, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη ή άµµο κλπ. η ΟΒΕΛΠΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη ρυµούλκησή του, µε τα µέσα που διαθέτει. 2. Η ΕΛΠΑ δεν φέρει ευθύνη αποζηµίωσης σε περίπτωση που επιτευχθεί η υπόψη ρυµούλκηση αλλά, λόγω των ειδικών συνθηκών, υποστεί ζηµιές το όχηµα. 3. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσµενείς και οι δρόµοι δύσβατοι από χιόνια, πάγους πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, σεισµούς κλπ. ή άβατοι (γκρεµισµένες ή χαλασµένες γέφυρες, κλπ.) η ΟΒΕΛΠΑ δεν έχει υποχρέωση παροχής οδικής βοήθειας, εν αδυναµία προσέγγισης στο σηµείο βλάβης και ατυχήµατος. Ε. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1. Η ΟΒΕΛΠΑ έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την παροχή οδικής βοήθειας (τουλάχιστον µετά από προειδοποίηση) αν ο συγκεκριµένος συνδροµητής κάνει συχνές κλήσεις για την ίδια αιτία (π.χ. αποφορτισµένη µπαταρία, φθαρµένες καλωδιώσεις κλπ) επιδεικνύοντας αδιαφορία για την επιδιόρθωση/συντήρηση του οχήµατός του. 2. εν περιλαµβάνονται στην παρεχόµενη οδική βοήθεια οι εξής περιπτώσεις: α. Σέρβις,

20 β. Μεταφορά από χώρο πώλησης οχηµάτων, γ. Μεταφορά ή επί τόπου εξυπηρέτηση οχήµατος που δεν κυκλοφορεί νόµιµα, δ. Απελευθέρωση οχήµατος που δεν µπορεί να κινηθεί αποκλειστικά και µόνο γιατί εµποδίζεται από άλλα σταθµευµένα οχήµατα, ε. Τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων, στ. Μεταφορά οχήµατος χωρίς µηχανή, ζ. Ρυµούλκηση από υπόγειο γκαράζ όπου είναι αδύνατη η προσέγγιση ρυµουλκού οχήµατος, η. Μεταφορά αυτοκινήτου χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, θ. Εξυπηρέτηση αυτοκινήτων ή µοτό που λαµβάνουν µέρος σε αγώνες µηχανοκίνητου αθλητισµού. Σε περίπτωση που ο συνδροµητής θεωρήσει ανεπαρκή την εξυπηρέτησή του από οποιοδήποτε γραφείο της ΕΛΠΑ παρακαλείται να επικοινωνήσει µε το τµήµα παραπόνων των κεντρικών Γραφείων της ΕΛΠΑ στην Αγ.Παρασκευή, Λεωφ. Μεσογείων 395, τηλ ή να στείλει επιστολή εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους διατυπώνει τα παράπονά του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Παροχές Προγράµµατος Ταξιδιωτικής Βοήθειας σε ασφαλισµένους συνδροµητές Αν η βλάβη / ατύχηµα του ακινητοποιηµένου αυτοκινήτου του εκάστοτε δικαιούχου εκδηλωθεί σε σηµείο εκτός του Νοµού µόνιµης κατοικίας του, τότε ο δικαιούχος έχει δικαίωµα να επιλέξει µεταξύ των παρακάτω παροχών: Ξενοδοχειακή κάλυψη (σε ταξίδι) Αν η βλάβη / ατύχηµα εκδηλωθεί σε σηµείο εκτός του νοµού της µόνιµης κατοικίας του δικαιούχου και η επισκευή δεν ολοκληρωθεί την ίδια ηµέρα, οι δικαιούχοι θα αποζηµιωθούν µε το κόστος διαµονής σε ξενοδοχείο τριών αστέρων για όσες ηµέρες διαρκέσει η αποκατάσταση της βλάβης, µε µέγιστο χρόνο 3 ηµερών (οποιοδήποτε επέλθει πρώτο) και µέχρι του συνολικού κόστους των 250,00 ανά περιστατικό. Η παροχή αυτή δεν µπορεί να συνδυαστεί µε ενοικίαση αυτοκινήτου ή έξοδα συνέχισης ταξιδιού / επιστροφής στην κατοικία. Ενοικίαση αυτοκινήτου (Σε ταξίδι) Αν η επισκευή δεν µπορεί να ολοκληρωθεί µέσα σε 48 ώρες από την άφιξη του οχήµατος οδικής βοήθειας ΕΛΠΑ σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο, το Κέντρο Βοήθειας ΕΛΠΑ θα εγκρίνει και θα αποζηµιώσει διαδικαστικά την ενοικίαση ενός αντίστοιχου αυτοκινήτου (όχι απαραίτητα ιδίου µοντέλου) που θα διατεθεί για όσο διάστηµα διαρκέσει η επισκευή (κατηγορίας έως c.c.), µε µέγιστο χρόνο διάθεσης 2 ηµερών και µέχρι του συνολικού κόστους των 250,00 ανά περιστατικό, προκειµένου ο δικαιούχος να ολοκληρώσει το ταξίδι του ή να επιστρέψει στη διεύθυνση της µόνιµης κατοικίας του. Η ενοικίαση αυτοκινήτου υποκαθιστά τα έξοδα συνέχισης του ταξιδιού ή επιστροφής στην κατοικία και δεν µπορεί να συνδυαστεί µε τα έξοδα παραµονής σε ξενοδοχείο. Συνέχιση ταξιδιού / Επιστροφή στην κατοικία (σε ταξίδι) / Περισυλλογή Οχήµατος Αν η επισκευή δεν µπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ηµέρας που εκδηλώθηκε η βλάβη, θα αποζηµιωθεί το κόστος εισιτηρίου 1ης θέσης σε τρένο, πλοίο, λεωφορείο, ή σε περίπτωση που το ταξίδι υπερβαίνει τις 6 ώρες, θα αποζηµιωθεί το κόστος εισιτηρίου οικονοµικής θέσης σε αεροπλάνο, για συνέχιση του ταξιδιού ή επιστροφή του δικαιούχου στην κατοικία του, µε µέγιστο κόστος 250,00 ανά περιστατικό. Η παροχή αυτή δεν µπορεί να συνδυαστεί µε ενοικίαση αυτοκινήτου ή έξοδα παραµονής σε ξενοδοχείο. Επίσης το κόστος εισιτηρίου 1 ης θέσης σε τρένο ή λεωφορείου θα αποδοθεί στον οδηγό / ιδιοκτήτη ή στον εντε-ταλµένο εκπρόσωπο που θα παραλάβει το επισκευασµένο αυτοκίνητο. Η παροχή αυτή συµπεριλαµβάνεται στο ανωτέρω ποσό των 250,00 αποζηµίωσης για συνέχιση ταξιδιού / επιστροφή στην κατοικία. Χρήση ταξί (σε ταξίδι) Αν η επισκευή δεν µπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ηµέρας που εκδηλώθηκε η βλάβη,

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α. Αγαπητοί συµµαθητές, Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο αρθρογράφος περιγράφοντας το αγχωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται Να θυμόμαστε ότι ο νόμος Ν 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση υδάτων ψ ηφίστηκε από την Ελλάδα ώστε να εναρμονισθεί με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 274-11/26-04-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1 από 22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ.... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.... 4 3. Ρόλος του Προέδρου του Δ.Σ....

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 16-7-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Αριθμ. Πρωτ.: 5920 Τ.Κ. 382 21 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75101 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Όταν μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία,

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 27/06/2011 (E6Μ) 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 27/06/2011 (E6Μ) 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων, Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και άλλες διατάξεις ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. Ο Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β )

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1) Δήµος Κοζάνης: Θα πεζοδροµούν κάθε Κυριακή την οδό Μαδεδονοµάχων, οδό που καταλήγει στην κεντρική πλατεία της πόλης, αν οι δηµότες χρησιµοποιούν τα 2) Δήµος Διονύσου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΠ 17. ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17. Μισθώσεις

ΔΛΠ 17. ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17. Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 Μισθώσεις Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται τροποποιήσεις που προκύπτουν από νέα και τροποποιημένα Δ.Π.Χ.Π. που εκδόθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005. IASCF 777

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239

Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Αρείου Πάγου: 699/1995 Τµ. Β' Πηγή:.Ε.Ε. 3/96, σ.299, Ε.Ε.. 55/96, σ.830,.ε.ν. 52/96, σ. 239 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα - Αδικοπραξία - Θάνατος Μισθωτού. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος που έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς

Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς Μια Ιστορία Πολλοί Συγγραφείς 22 ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «WE CARE» 2014-2015 Εκπαιδευτικός: Μαζιώτη Παγώνα Η Περιπέτεια μας με το καράβι του WECARE και οι εμπειρίες μας. Συγγραφείς: τα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΛΕΞΗ #5 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων Νέος Νόµος 4110/2013 ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ Κλίµακα Άρθρου 9 του Ν. 2238/94 Εισήχθη µε το Νέο

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μέθοδοι και προπονητικά συστήματα για την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας Από την δεκαετία του 70 που το bodybuilding άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές μέχρι και σήμερα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ' 1-139

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ' 1-139 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ' 1-139 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη Σχερία, την ώρα που ο Οδυσσέας κοιμάται, η Αθηνά εμφανίζεται στο όνειρο της Ναυσικάς με την όψη μιας φίλης της και την παρακινεί να πάνε στο ποτάμι να πλύνουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα