ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όπως ορίζεται από τους όρους της παρούσης) για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1. το ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 2. τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 3. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/ Την 89/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υπ αριθμ 22/2014 μελέτη της εργασίας και καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του διαγωνισμού, Όλες οι παραπάνω νομοθετικές διατάξεις εφαρμόζονται όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης ανεξαρτήτως αν ρητά δεν αναφέρονται σε αυτή. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου (όπως ορίζεται με τους όρους της παρούσης) για την εργασία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» μετά του απαραίτητου εξοπλισμού, προϋπολογισμού δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 1 Τόπος χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 1.Ο Διαγωνισμός θα γίνει Την 4 η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 (ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών στην έδρα του Δήμου Ορεστιάδας Βασιλέως Κωνσταντίνου 11(αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), παρουσία της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών. 2.κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. 1

2 3. Ο προϋπολογισμός των υπό ανάθεση υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ ,00 Ευρώ σε ακέραιες μονάδες. 4.οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού 5. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται μέσω του ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ και ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας) στη Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 11 Ορεστιάδα Τ.Κ , παραλαμβάνονται με απόδειξη και πρωτοκολλούνται, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 6.Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 2 Τεύχη δημοπράτησης Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι : Α) Η παρούσα διακήρυξη Β) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός Γ) η συγγραφή υποχρεώσεων Δ) η τεχνική περιγραφή μελέτη ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΥΡΩ): ,65 Φ.Π.Α. 23% (ΕΥΡΩ): ,35 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ(ΕΥΡΩ): ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ ΕΥΡΩ - Εγκύκλιος 36/ Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. ΑΡΘΡΟ 4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 στις 12:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), που βρίσκεται στην Οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 11 ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη : 2

3 Τακτικά μέλη 1. Βαρσαμακίδου Ευαγγελία Πρόεδρος της Επιτροπής 2. Αυτζή Ανθούλα Αν. Προέδρου της Επιτροπής 3. Κιτσιούκης Θεόδωρος Μέλος Αναπληρωματικά μέλη 1. Δελιανίδου Ηλέκτρα 2. Τσιμπερίδου Μαρία 3. Φραγγούδη Χριστίνα Επιβλέπων : Μόρδαλης Γεώργιος Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών Παροχής Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας, κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες από τις 7:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ Διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 9-11 Τηλέφωνο αρμόδια υπάλληλος Σοφία Μητολίδου. ΑΡΘΡΟ 5 Δικαιούμενοι συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εργολήπτες φυσικά πρόσωπα ή εργοληπτικές εταιρείες που αποδεδειγμένα ασχολούνται με τα έργα πρασίνου, εγγεγραμμένοι στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο από το οποίο να αποδεικνύεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσίας στην συντήρηση χώρων πρασίνου ΑΡΘΡΟ 6 Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής Όσοι πάροχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν με ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν προσφορά σε δύο (2) φακέλους εκ των οποίων : Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής: 1. Εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Τρία τοις εκατό 3% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας, χωρίς το ΦΠΑ ήτοι 1.951,22. 2.Πιστοποιητικό Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), στο οποίο φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό, ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο από το οποίο να αποδεικνύεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσίας στην συντήρηση χώρων πρασίνου, μετά του απαραίτητου εξοπλισμού. 3. Εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ τάξης Α1,Α2 ή 1ης τάξης για έργα πρασίνου. 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη 3

4 εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. 5.Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: -Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. -Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 6.Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή που να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής τους ασφάλισης κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων στην Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα με τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της. 7. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ανασφάλιστους εργαζομένους ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.Στον εσωτερικό φάκελο θα τοποθετείται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου. 2. Τρία (3) μηχανόσημα Η προσφερόμενη τιμή, αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά, σε περίπτωση δε απόκλισης λαμβάνεται υπόψη η τιμή που έχει δοθεί ολογράφως. Στην προσφορά δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Ο πάροχος στον οποίο Θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού και όλα τα έξοδα μέχρι την παράδοση της παροχής υπηρεσίας, και τυχόν άλλη προβλεπόμενη εκ του νόμου κράτηση. ΑΡΘΡΟ 7 Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 4

5 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) τρείς μήνες χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς του. ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 1. Οι διαγωνιζόμενοι παραδίδουν την προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφεται: α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα β) το όνομα του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια (Δήμος Ορεστιάδας) γ) τον αριθμό της διακήρυξης δ) την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) τα στοιχεία του αποστολέα προμηθευτή Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Προσφορές που είναι ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «οικονομική προσφορά», και θα αναγράφει όσα και ο κύριος φάκελος. Στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί. Η προσφερόμενη τιμή δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Πέραν της τιμής προσφοράς ουδεμία διευκρίνιση επιτρέπεται να γραφεί στο έντυπο. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς σε περίπτωση δε διαφοράς λαμβάνεται υπόψη μόνο η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή. Στην προσφορά δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Προσφορά με τιμή μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον ενδεικτικό προϋπολογισμό τιμής αποτελεί λόγο αποκλεισμού. Επίσης, καμία διόρθωση της τιμής με σβήσιμο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν αυτή ήθελε γίνει με διαγράμμιση μονογεγραμμένη με την υπογραφή και την σφραγίδα του συμμετέχοντος. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νομίμους εκπροσώπους. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 2. Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α / ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690 /99) την 5

6 αποδεικτική ισχύ του πρωτοτύπου. 3. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού ,00 μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.23%, καθαρή αξία ,65, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών (εκτέλεση εργασιών) για τη συντήρηση χώρων πρασίνου (νησίδες, κόμβοι, παιδικές χαρές, πάρκα, πλατείες, παρτέρια, δενδροστοιχίες, κοιμητήρια, πεζόδρομοι και λοιποί κοινόχρηστοι και δημοτικοί αύλειοι χώροι, χώροι εκδηλώσεων, περιπάτου και αναψυχής Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας. Ο προβλεπόμενος χρόνος συντήρησης πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου περιορίζεται σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μελέτη συντάσσεται με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί Εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». Σκοπός της ανάθεσης είναι η επίτευξη της συνολικής αντιμετώπισης όλων εκείνων των θεμάτων που αφορούν στην αισθητική και ασφαλή εικόνα των χώρων πρασίνου του Δήμου. Με την ανάθεση ο ανάδοχος θα αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ο εξωραϊσμός και η αισθητική αναβάθμισή τους. Η εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας θα καλύπτει τα διοικητικά όρια του Δήμου Ορεστιάδας. Αυτό σημαίνει ότι η ανατιθέμενη εργασία θα υλοποιείται τόσο εντός των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων όσο και σε σημεία εκτός των οικισμών, όπου υπάρχουν χώροι πρασίνου. Ο πάροχος για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Οι χώροι πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών (όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1) στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου είναι οι ακόλουθοι: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Α/Α ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ στρ 1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ 0,28 «2 ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( ΝΗΣΙΔΕΣ - ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ) 7,12» 3 ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΑΓΗΝΗΣ-ΔΥΟ ΠΛΑΤΕΙΕΣ 3,63» 4 ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΗΝΗΣ 2,86» 5 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΣΑΓΗΝΗΣ 0,72» 6 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 0,92» 6

7 7 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 0,11» 8 ΜΝΗΜΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 0,10» 9 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ 0,50» 10 ΠΕΖΟΔΡΟΜIO ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2ΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 0,10» 11 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ-ΠΑΡΚΑΚΙ 0,12» 12 ΑΛΣΟΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣ 11,94» 13 ΑΛΣΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 17,79» 14 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 0,21» 15 ΝΗΣΙΔΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 1,09» 16 ΠΑΡΚΟ Β. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΠΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 0,87» 17 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ (2 ΤΡΙΓΩΝΑ) 0,38» 18 ΠΑΡΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 0,68» 19 ΠΑΛΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3,37» 20 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 0,90» 21 ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ 1,48» 22 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 0,50» 23 ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ-ΒΑΡΒΑΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 2,18» 24 ΠΑΡΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 0,09» 25 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΛΕΙΣΣΩΣ-Α. ΟΙΝΟΗΣ 4,05» 26 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΕΤΡΕΣΗ 0,11» 27 ΠΑΡΚΟ ΛΑΧΑΝΑ 1,35» 28 ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΟΙΝΟΗΣ 0,48» 29 ΠΑΡΚΟ ΟΙΝΟΗΣ 2,79» 30 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Κ.ΟΙΝΟΗΣ 0,30» 31 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΕΝΟΛΙΔΗ 0,51» 32 ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 0,47» 33 ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΙΟΥ 0,62» 34 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΜΑ 0,60» 35 ΠΑΡΤΕΡΑΚΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 0,08» 36 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΚΥΨΕΛΗ 0,49» 37 ΠΑΡΚΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 0,30» ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΠΡΑΝΗ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1,25» 2 ΑΛΣΥΛΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 0,18» 3 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ 0,77» 4 ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΥΡΓΟΥ 0,30» 5 ΠΑΛΙΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΥΡΓΟΥ 1,00» 6 ΝΕΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 28,64» ΛΕΠΤΗ 1 ΠΑΡΚΑΚΙ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0,10» 2 ΠΑΡΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΕΠΤΗΣ 0,23» 3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΠΤΗΣ 0,05» 4 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΛΕΠΤΗΣ 2,20» ΣΑΚΚΟΣ 1 ΠΑΡΚΟ ΣΑΚΚΟΥ 0,49» 2 ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΤΟ ΣΑΚΚΟ 0,28» 7

8 3 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΣΑΚΚΟΥ 2,00» ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 107,57» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 1 ΗΡΩΟ 0,10» 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 1,40» 3 ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 2,55» 4 ΠΑΡΚΟ 1,10» 5 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 0,71» 6 ΤΡΙΓΩΝΟ 0,28» 7 ΧΕΙΜΩΝΙΟ-ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2,62 8 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 1,63» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 10,38» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΟΥ 1 ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΚΑΚΙ 0,13» 2 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,25» 3 ΣΧΟΛΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,30» 4 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2,34» 5 ΠΑΡΚΑΚΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 0,13» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΥΡΙΟΥ 3,15» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1 ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ 1,40» 2 ΝΗΣΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ 2,47» 3 ΣΤΕΝΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ 0,22» 4 ΠΑΡΚΟ 0,58» 5 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2,50» 6 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,10» 7 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,21» ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΤΑΓΗΣ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 0,90» 2 ΗΡΩΟ 0,10» 3 ΣΧΟΛΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,15» 4 ΝΗΣΙΔΕΣ 0,03» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 8,66» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΟΥ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2,60» 2 ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,30» 3 ΣΧΟΛΕΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ 0,60» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΤΟΥ 3,50» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΔΡΑ 1 ΗΡΩΟ,ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,20» 2 ΣΧΟΛΕΙΟ,ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,20» 3 ΠΛΑΤΕΙΑ 0,10» 4 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 1,40» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΔΡΑ 1,90» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 1 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,13» 8

9 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2,50» 3 ΝΗΣΙΔΑ ΔΕΞΙΑ 0,51» 4 ΠΛΑΤΕΙΑ 1,00» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 4,14» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ 1 Τ0ΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,13» 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 1,90» 3 ΣΧΟΛΕΙΟ,ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0,50» 4 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,13» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ 2,66» ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 141,96» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ Α/Α ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΒΥΣΣΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 1,03 1 ΣΤΡ 2 ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΒΑΝΙΤΙΑ 3,80» 3 ΠΑΡΚΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΣΣΑΣ, ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 0,80» 4 ΠΑΡΚΟ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ 0,90» 5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 0,73» 6 ΠΑΡΚΟ Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 1,80» 7 ΝΗΣΙΔΕΣ Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 3,56» 8 ΝΗΣΙΔΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,11» 9 ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΝΗΣΙΔΑ 0,11» 10 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΒΥΣΣΑΣ 2,60» 11 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0,08» 12 ΤΡΙΓΩΝ0 ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,10» 13 ΠΑΡΚΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΚΑΒΟΥΡΑΣ 0,30» 14 ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2,16» 15 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 0,40» ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΒΥΣΣΑΣ 18,48» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΥΛΗΣ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ 1 0,17» 2 ΙΑΤΡΕΙΟ 0,01» 1 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΑΠΗ 0,03» 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 0,42» 3 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,10» 4 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 1,50» 5 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΒΥΣΣΑ 0,17» 9

10 6 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 0,17» 7 ΣΤΑΣΗ ΚΤΕΛ 0,17» 8 ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΒΥΛΗΣ 0,26» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΥΛΗΣ 2,99» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΙΩΝ 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 0,10» 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 1,20» 3 ΠΑΡΚΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 0,17» 4 ΠΑΡΚΟ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΜΟ 1,30» 5 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,10» 6 ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 0,50» 7 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 0,25» 8 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΜΟ 0,10» 9 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ 0,05» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΖΙΩΝ 3,77» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΝΑΣ 1 ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 0,14» 2 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΌ ΚΑΒΥΛΗ 0,10» 3 ΚΙΟΣΚΙ 0,65» 4 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,08» 5 ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ 1,40» 6 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,43» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΝΑΣ 2,81» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 1 ΙΑΤΡΕΙΟ 0,01» 2 ΕΞΩ ΑΠΟ ΔΠΣ 0,05» 3 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0,18» 4 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 0,13» 5 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 1,50» 6 ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 0,32» 7 ΠΛΑΤΕΙΑ 0,72» 8 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 0,10» 9 ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,10» 10 ΤΕΛΩΝΕΙΟ 0,10» 11 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΑΡΚΟ 0,05» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 3,27» ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 31,31 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ Α/Α ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡ 10

11 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΝ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΑΛΙΑ 1,3» 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΝΕΑ 1,25» 3 ΗΡΩΟ 0,04» 4 ΠΑΡΚΟ 0,1» 5 ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1 0,43» 6 ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2 0,48» 7 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 0,88» 8 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,97» 9 ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΚΟ ( ΒΑΪΤΣΑ) 0,09» 10 ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ 0,03» 11 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,08» ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΛΟΦΟΥ 1 ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΛΟΦΟΥ 0,51» 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΔΙΛΟΦΟΥ 0,4» ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΙΟΥ 1 ΗΡΩΟ 0,004» 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΡΙΟΥ 0,2» ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 1 ΗΡΩΟ 0,2» 2 ΤΡΙΓΩΝΟ 0,08» 3 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΤΡΙΓΩΝΟ 0,5» 4 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΑΛΛΗΣ 0,25» 5 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΌ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ 0,1» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝ 7,894» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΜΗΛΕΑΣ 0,21» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΕΑΣ 0,21» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΟΥ 1 ΜΙΚΡΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,07» 3 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΟΥ 0,24» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΟΥ 0,31» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 1 ΗΡΩΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΘΟΞΟΟΣ 0,1» 2 ΜΥΛΟΣ 0,2» 3 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 0,4» 4 ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 0,25» 5 ΠΑΡΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 0,05» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 1» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1 ΗΡΩΟ 0,04» 2 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ,ΤΡΙΓΩΝΟ,ΝΗΣΙΔΑ 0,43» 3 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 0,13» 5 ΠΛΑΤΕΙΑ 0,03» 11

12 6 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1,17» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1,8» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΕΝΙΟΥ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΟΡΜΕΝΙΟΥ 1,72» 2 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 0,1» 3 ΠΑΡΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2,76» 4 ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ 0,48» 5 ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΕΛΑΤΟ 0,26» 6 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 0,54» 7 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 0,08» 8 ΤΡΙΓΩΝΟ 0,08» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ 6,02» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΛΕΑΣ 1 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,1» 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΤΕΛΕΑΣ 2,52» 3 ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,17» 4 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΡΤΕΡΙ 0,05» 5 ΤΡΙΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΒΟΡΕΙΑ 0,15» 8 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΣΧΟΛΕΙΟ,ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1,43» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΕΛΕΑΣ 4,42» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΖΟΥ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΑΡΖΟΥ 0,57» 2 ΠΑΡΚΟ 1,00» 3 ΓΩΝΙΑΚΟ 0,3» 4 ΗΡΩΟ 0,07» 7 ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 0,6» ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΔΑ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΝΑΔΑ 0,84» 2 ΚΙΟΣΚΙ 0,06» 3 ΑΔΕΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0,4» 4 ΙΑΤΡΕΙΟ 0,4» 5 ΠΛΑΤΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,12» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΖΟΥ 4,36» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΣΙΩΝ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΜΑΡΑΣΙΩΝ 1,43» 2 ΚΥΡΑ ΜΑΡΑΣΙΩΝ 0,05» 3 ΠΛΑΤΕΙΑ 0,1» 4 ΤΡΙΓΩΝΟ 0,1» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΣΙΩΝ 1,68» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΑΣ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΕΛΙΑΣ 0,38» 2 ΝΗΣΙΔΑ 0,11» 3 ΠΑΡΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 1,28» 5 ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 0,15» 12

13 6 ΠΡΙΝ ΤΗ ΝΗΣΙΔΑ 0,39» 7 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 0,19» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΑΣ 2,5» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΑΡΩΝ 1 ΗΡΩΟ 0,34» 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΟΜΑΡΩΝ 0,66» 3 ΝΗΣΙΔΕΣ 0,3» 5 ΠΑΡΚΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,19» 6 ΠΑΡΚΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ 3,08» 7 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 0,22» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΑΣ ΚΟΜΑΡΩΝ 4,79» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΗΣ 1 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΤΡΙΓΩΝΟ 0,07» 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,01» 3 ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΗΣΙΔΑ 0,47» 4 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 0,75» 5 ΝΗΣΙΔΑ 0,07» 6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,2» 7 ΠΡΟΣ ΑΡΖΟ ΚΑΝΑΔΑ 0,19» 8 ΤΡΙΓΩΝΟ 0,72» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΗΣ 2,48» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 1 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΑ 0,24» 2 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ 0,06» 4 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,4» 5 ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ 1,07» 6 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 0,69» 7 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0,08» 8 ΠΡΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 0,16» 9 ΤΡΙΓΩΝΟ 0,01» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 2,71» ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 40,17» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ Α/Α ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΣΤΡ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 0,8» 2 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 1 0,12» 3 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 2 0,2» 4 ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,4» 5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 0,15» 13

14 6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 0,3» 7 ΠΑΡΤΕΡΑΚΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 0,02» 8 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΑΛΙΑ-ΝΕΑ 5,98» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 7,97» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΙΟΥ 1 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,42» 3 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 3,00» 4 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 0,40» 5 ΠΑΡΚΟ 0,36» 6 ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΔΕΝΤΡΑ 0,20» 7 ΠΛΑΤΕΙΑ 0,42» ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΜΟΒΟΥΝΟΥ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 0,51» 2 ΠΑΡΚΟ 0,20» ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΟΥ 2 ΙΑΤΡΕΙΟ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0,01» 3 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 0,90» 4 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,50» 5 ΠΛΑΤΕΙΑ 0,15» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ 7,07» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΗΣ 2 ΙΑΤΡΕΙΟ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0,01» 3 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 0,89» 4 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,30» ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 0,64» 2 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,60» 3 ΙΑΤΡΕΙΟ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0,30» ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2,49» 3 ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ-ΗΡΩΟ 2,00» 4 ΠΑΡΚΟ 0,50» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΩΝΗΣ 7,73» ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 22,77» Α/Α ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 50 ΧΛΜ ΣΥΝΟΛΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΤΡ ΣΕ ΧΛΜ 236,

15 Οι απαιτήσεις της συντήρησης πρασίνου αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη και οι οποίες είναι απόλυτα δεσμευτικές για τον ανάδοχο. Η εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας παροχή υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά έσοδα του Δήμου. Η επίβλεψη της εργασίας θα γίνει από το Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου. Η παρεχομένη από τον ανάδοχο υπηρεσία θα παραληφθεί τμηματικά για τις ενδιάμεσες πληρωμές από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών ( Π.Δ 28/80) του Δήμου, η οποία ορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 10 Εγγυήσεις Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας, χωρίς το ΦΠΑ ήτοι 1.951,22 κατατίθεται δε υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: Την ημερομηνία έκδοσης Τον εκδότη. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. Τον αριθμό της εγγύησης. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5 % επί του προϋπολογισμού της παροχής 15

16 υπηρεσίας, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόμενη έκπτωση και ο αναλογών ΦΠΑ Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1) Παραλαβή προσφορών 1. Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές από επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη. 2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. 2) Αποσφράγιση των Προσφορών Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγιση δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη,μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά.οι φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζονται από την επιτροπή. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών αποσφραγίζονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, την ίδια ή σε επόμενη μέρα κατά την κρίση της επιτροπής διαγωνισμού η οποία γνωστοποιείται υποχρεωτικά στους συμμετέχοντες. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται οι δε ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται εγγράφως. 3) Ανακήρυξη αναδόχου 1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών. 16

17 4) Ενστάσεις Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού κατατίθενται στην επιτροπή διαγωνισμού μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή του. Αν η ένσταση κατατεθεί στο δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα διαβιβάζεται στην επιτροπή του διαγωνισμού μαζί με τυχόν ενστάσεις για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, αποστέλλονται μαζί με την κατακυρωτική απόφαση αυτής στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2012 έλεγχο νομιμότητας. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής παρόχου σ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στο δήμο μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύψει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή. β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής παρόχου σ αυτόν, μόνο από πάροχο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο δήμο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή διαγωνισμού, η οποία με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της, υποβάλλει την ένσταση στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού αλλά λαμβάνεται απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής του διαγωνισμού. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Ελεγκτή Νομιμότητας ή περαιτέρω στα αρμόδια δικαστήρια. Ο δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (φαξ) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας 1) Κατακύρωση ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική επιτροπή, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων. 17

18 Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, για έγκριση, είναι δε αμέσως εκτελεστή. 2) Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 3) Τρόπος Πληρωμής Η αμοιβή του Αναδόχου θα γίνεται τον αμέσως επόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών ημερολογιακό μήνα. Για την πληρωμή του μηνιαίου τιμήματος ο εργολάβος οφείλει να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή.: α) Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής υπηρεσιών. β) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. γ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. ΑΡΘΡΟ 13 υποχρεώσεις αναδόχου Ο ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, που απασχολεί για τις εργασίες του στους χώρους που αναφέρονται στη μελέτη Ο ανάδοχος, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, υποχρεούται να ασφαλίζει προσωπικό, μηχανήματα, υλικό, και τρίτους με δικές του δαπάνες, με βάση τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. O ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. ή οργανισμούς κύριας ή/και επικουρικής ασφάλισης όλο το προσωπικό που θα απασχολεί για το έργο ανάλογα με την ειδικότητα του και σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. Το προσωπικό που θα απασχολείται για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας, θα προσλαμβάνεται απ ευθείας από τον ανάδοχο, Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για το απαραίτητο προσωπικό που χρειάζεται για την εκτέλεση της εργασίας, Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνο υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα σε πρόσωπα, πράγματα ή ρύπανση του περιβάλλοντος προκληθεί από υπαιτιότητα του, από τη στιγμή έναρξης της διαδικασίας παραλαβής και καθ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς των υποπροϊόντων Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται αυτοπροσώπως κατά εκτέλεση των εργασιών, σε διαφορετική περίπτωση την καλή εκτέλεση των εργασιών θα επιβλέπει εξουσιοδοτημένος τεχνικός εκπρόσωπος του αναδόχου που έχει τις αντίστοιχες γνώσεις ΑΡΘΡΟ 14 Διάρκεια Ο προβλεπόμενος χρόνος συντήρησης πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου περιορίζεται σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 18

19 ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1) Δημοσίευση Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στις εφημερίδες 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 3.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ 4.ΓΝΩΜΗ 5.ΜΕΘΟΡΙΟΣ Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο. Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ορεστιάδα Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Μουζάς Δημήτριος 19

20 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα (Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ τηλ-fax) Ημερομηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. Προς: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) υπέρ της Εταιρείας., οδός..., αριθμός, ΤΚ... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)., (2).., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της.. για την προμήθεια αντικειμένων με κωδικούς σύμφωνα με την υπ αριθ. Διακήρυξη σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 20

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :07/05/2014 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Η εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας θα καλύπτει τα διοικητικά όρια του Δήμου Ορεστιάδας. Αυτό σημαίνει ότι η ανατιθέμενη εργασία θα υλοποιείται τόσο εντός των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων όσο και σε σημεία εκτός των οικισμών, όπου υπάρχουν χώροι πρασίνου. Ο πάροχος για την υλοποίηση της εργασίας θα πρέπει να διαθέσει και τον απαραίτητο εξοπλισμό Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 2 Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» και του Ν. 3463/2006»Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ΑΡΘΡΟ 3 τα συμβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι : Α) Η παρούσα διακήρυξη Β) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός Γ) η συγγραφή υποχρεώσεων Δ) η τεχνική περιγραφή μελέτη ΑΡΘΡΟ 4 Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας, χωρίς το ΦΠΑ ήτοι 1.951,22 κατατίθεται δε υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% επί του προϋπολογισμού της παροχής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόμενη έκπτωση και ο ΦΠΑ Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 21

22 Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. ΑΡΘΡΟ 5 Η προσφερόμενη έκπτωση του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή βεβαίωση καλής εκτέλεση της εργασίας, αφού διαπιστωθεί ότι κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτής. Επειδή η παράδοση της εργασίας θα είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο του παρόχου είτε αμέσως μετά την παράδοση της κάθε τμηματικής ποσότητας, είτε το αργότερο εντός (30) ημερών. Ο δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον ανάδοχο μέσα σε διάστημα (60) ημερών από την παραλαβή της εκάστοτε εργασίας και εφόσον ο ανάδοχος εκδώσει το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. ΑΡΘΡΟ 6 Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της παροχές υπηρεσίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή εξετάζεται η καταλληλότητα αυτής και η συμμόρφωση με την μελέτη.εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρος της ποσότητας της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση επανάληψη αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί σε επανάληψη αυτής, ο δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη της παροχής υπηρεσίας ή στη μείωση του τμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 7 Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει γι οποιονδήποτε λόγο την παράδοση των συμφωνηθέντων εργασιών πέραν της ορισθείσης προθεσμία και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τρείς (3) ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς τον Δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5 %) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας της κάθε εργασίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3 ) ημερών, του επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας της κάθε εργασίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 8 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. Εάν ο πάροχος καθυστερήσει την παράδοση της εργασίας, πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του 22

23 Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια όλο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 9 Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των εργασιών. Η εργασία θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος αυτής, δεν γίνεται αποδεκτή. ΑΡΘΡΟ 10 Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν, όλα τον ανάδοχο και μόνον αυτόν χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. 23

24 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού ,00 (μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.23%) προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών (εκτέλεση εργασιών) για τη συντήρηση χώρων πρασίνου (νησίδες, κόμβοι, παιδικές χαρές, πάρκα, πλατείες, παρτέρια, δενδροστοιχίες, κοιμητήρια, πεζόδρομοι και λοιποί κοινόχρηστοι και δημοτικοί αύλειοι χώροι, χώροι εκδηλώσεων, περιπάτου και αναψυχής Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας. Ο προβλεπόμενος χρόνος συντήρησης πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου περιορίζεται σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μελέτη συντάσσεται με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί Εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». Σκοπός της ανάθεσης είναι η επίτευξη της συνολικής αντιμετώπισης όλων εκείνων των θεμάτων που αφορούν στην αισθητική και ασφαλή εικόνα των χώρων πρασίνου του Δήμου. Με την ανάθεση ο ανάδοχος θα αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ο εξωραϊσμός και η αισθητική αναβάθμισή τους. Η εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας θα καλύπτει τα διοικητικά όρια του Δήμου Ορεστιάδας. Αυτό σημαίνει ότι η ανατιθέμενη εργασία θα υλοποιείται τόσο εντός των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων όσο και σε σημεία εκτός των οικισμών, όπου υπάρχουν χώροι πρασίνου. Οι χώροι πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών (όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1) στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου είναι οι ακόλουθοι: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Α/Α ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ 0,28 στρ 2 ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( ΝΗΣΙΔΕΣ - ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ) 7,12» 3 ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΑΓΗΝΗΣ-ΔΥΟ ΠΛΑΤΕΙΕΣ 3,63» 4 ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΗΝΗΣ 2,86» 5 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΣΑΓΗΝΗΣ 0,72» 6 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 0,92» 7 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 0,11» 8 ΜΝΗΜΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 0,10» 9 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ 0,50» 10 ΠΕΖΟΔΡΟΜIO ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2ΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 0,10» 11 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ-ΠΑΡΚΑΚΙ 0,12» 12 ΑΛΣΟΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣ 11,94» 24

25 13 ΑΛΣΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 17,79» 14 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 0,21» 15 ΝΗΣΙΔΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 1,09» 16 ΠΑΡΚΟ Β. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΠΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 0,87» 17 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ (2 ΤΡΙΓΩΝΑ) 0,38» 18 ΠΑΡΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 0,68» 19 ΠΑΛΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3,37» 20 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 0,90» 21 ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ 1,48» 22 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 0,50» 23 ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ-ΒΑΡΒΑΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 2,18» 24 ΠΑΡΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 0,09» 25 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΛΕΙΣΣΩΣ-Α. ΟΙΝΟΗΣ 4,05» 26 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΕΤΡΕΣΗ 0,11» 27 ΠΑΡΚΟ ΛΑΧΑΝΑ 1,35» 28 ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΟΙΝΟΗΣ 0,48» 29 ΠΑΡΚΟ ΟΙΝΟΗΣ 2,79» 30 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Κ.ΟΙΝΟΗΣ 0,30» 31 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΕΝΟΛΙΔΗ 0,51» 32 ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 0,47» 33 ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΙΟΥ 0,62» 34 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΜΑ 0,60» 35 ΠΑΡΤΕΡΑΚΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 0,08» 36 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΚΥΨΕΛΗ 0,49» 37 ΠΑΡΚΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 0,30» ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΠΡΑΝΗ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 1,25» 2 ΑΛΣΥΛΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 0,18» 3 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ 0,77» 4 ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΥΡΓΟΥ 0,30» 5 ΠΑΛΙΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΥΡΓΟΥ 1,00» 6 ΝΕΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 28,64» ΛΕΠΤΗ 1 ΠΑΡΚΑΚΙ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0,10» 2 ΠΑΡΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΕΠΤΗΣ 0,23» 3 ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΠΤΗΣ 0,05» 4 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΛΕΠΤΗΣ 2,20» ΣΑΚΚΟΣ 1 ΠΑΡΚΟ ΣΑΚΚΟΥ 0,49» 2 ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΤΟ ΣΑΚΚΟ 0,28» 3 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΣΑΚΚΟΥ 2,00» ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 107,57» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 1 ΗΡΩΟ 0,10» 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 1,40» 3 ΝΗΣΙΔΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 2,55» 25

26 4 ΠΑΡΚΟ 1,10» 5 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 0,71» 6 ΤΡΙΓΩΝΟ 0,28» 7 ΧΕΙΜΩΝΙΟ-ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2,62 8 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 1,63» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 10,38» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΟΥ 1 ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΚΑΚΙ 0,13» 2 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,25» 3 ΣΧΟΛΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,30» 4 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2,34» 5 ΠΑΡΚΑΚΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 0,13» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΥΡΙΟΥ 3,15» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1 ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ 1,40» 2 ΝΗΣΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ 2,47» 3 ΣΤΕΝΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ 0,22» 4 ΠΑΡΚΟ 0,58» 5 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2,50» 6 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,10» 7 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,21» ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΤΑΓΗΣ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 0,90» 2 ΗΡΩΟ 0,10» 3 ΣΧΟΛΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,15» 4 ΝΗΣΙΔΕΣ 0,03» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 8,66» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΟΥ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2,60» 2 ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,30» 3 ΣΧΟΛΕΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ 0,60» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΤΟΥ 3,50» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΔΡΑ 1 ΗΡΩΟ,ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,20» 2 ΣΧΟΛΕΙΟ,ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,20» 3 ΠΛΑΤΕΙΑ 0,10» 4 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 1,40» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΔΡΑ 1,90» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 1 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,13» 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 2,50» 3 ΝΗΣΙΔΑ ΔΕΞΙΑ 0,51» 4 ΠΛΑΤΕΙΑ 1,00» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 4,14» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ 1 Τ0ΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,13» 26

27 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 1,90» 3 ΣΧΟΛΕΙΟ,ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0,50» 4 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,13» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ 2,66» ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 141,96» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ Α/Α ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΒΥΣΣΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 1,03 1 ΣΤΡ 2 ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΒΑΝΙΤΙΑ 3,80» 3 ΠΑΡΚΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΣΣΑΣ, ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 0,80» 4 ΠΑΡΚΟ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ 0,90» 5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 0,73» 6 ΠΑΡΚΟ Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 1,80» 7 ΝΗΣΙΔΕΣ Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 3,56» 8 ΝΗΣΙΔΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,11» 9 ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΝΗΣΙΔΑ 0,11» 10 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΒΥΣΣΑΣ 2,60» 11 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0,08» 12 ΤΡΙΓΩΝ0 ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,10» 13 ΠΑΡΚΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΚΑΒΟΥΡΑΣ 0,30» 14 ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2,16» 15 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 0,40» ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΒΥΣΣΑΣ 18,48» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΥΛΗΣ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ 1 0,17» 2 ΙΑΤΡΕΙΟ 0,01» 1 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΑΠΗ 0,03» 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 0,42» 3 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,10» 4 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 1,50» 5 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΒΥΣΣΑ 0,17» 6 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 0,17» 7 ΣΤΑΣΗ ΚΤΕΛ 0,17» 8 ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΒΥΛΗΣ 0,26» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΥΛΗΣ 2,99» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΙΩΝ 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 0,10» 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 1,20» 27

28 3 ΠΑΡΚΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 0,17» 4 ΠΑΡΚΟ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΜΟ 1,30» 5 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,10» 6 ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 0,50» 7 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 0,25» 8 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΜΟ 0,10» 9 ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ 0,05» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΖΙΩΝ 3,77» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΝΑΣ 1 ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 0,14» 2 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΌ ΚΑΒΥΛΗ 0,10» 3 ΚΙΟΣΚΙ 0,65» 4 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,08» 5 ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ 1,40» 6 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,43» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΝΑΣ 2,81» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 1 ΙΑΤΡΕΙΟ 0,01» 2 ΕΞΩ ΑΠΟ ΔΠΣ 0,05» 3 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0,18» 4 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 0,13» 5 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 1,50» 6 ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 0,32» 7 ΠΛΑΤΕΙΑ 0,72» 8 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 0,10» 9 ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,10» 10 ΤΕΛΩΝΕΙΟ 0,10» 11 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΑΡΚΟ 0,05» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 3,27» ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 31,31 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ Α/Α ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΝ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΑΛΙΑ 1,3» 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΝΕΑ 1,25» 3 ΗΡΩΟ 0,04» 4 ΠΑΡΚΟ 0,1» 5 ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1 0,43» 6 ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2 0,48» 28

29 7 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 0,88» 8 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,97» 9 ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΚΟ ( ΒΑΪΤΣΑ) 0,09» 10 ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ 0,03» 11 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,08» ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΛΟΦΟΥ 1 ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΛΟΦΟΥ 0,51» 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΔΙΛΟΦΟΥ 0,4» ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΙΟΥ 1 ΗΡΩΟ 0,004» 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΡΙΟΥ 0,2» ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 1 ΗΡΩΟ 0,2» 2 ΤΡΙΓΩΝΟ 0,08» 3 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΤΡΙΓΩΝΟ 0,5» 4 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΑΛΛΗΣ 0,25» 5 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΌ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ 0,1» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝ 7,894» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΜΗΛΕΑΣ 0,21» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΕΑΣ 0,21» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΟΥ 1 ΜΙΚΡΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,07» 3 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΟΥ 0,24» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΟΥ 0,31» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 1 ΗΡΩΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΘΟΞΟΟΣ 0,1» 2 ΜΥΛΟΣ 0,2» 3 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 0,4» 4 ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 0,25» 5 ΠΑΡΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 0,05» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 1» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1 ΗΡΩΟ 0,04» 2 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ,ΤΡΙΓΩΝΟ,ΝΗΣΙΔΑ 0,43» 3 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 0,13» 5 ΠΛΑΤΕΙΑ 0,03» 6 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1,17» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1,8» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΕΝΙΟΥ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΟΡΜΕΝΙΟΥ 1,72» 2 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 0,1» 3 ΠΑΡΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2,76» 4 ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ 0,48» 29

30 5 ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΕΛΑΤΟ 0,26» 6 ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 0,54» 7 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 0,08» 8 ΤΡΙΓΩΝΟ 0,08» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ 6,02» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΛΕΑΣ 1 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,1» 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΤΕΛΕΑΣ 2,52» 3 ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,17» 4 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΡΤΕΡΙ 0,05» 5 ΤΡΙΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΒΟΡΕΙΑ 0,15» 8 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΣΧΟΛΕΙΟ,ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1,43» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΕΛΕΑΣ 4,42» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΖΟΥ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΑΡΖΟΥ 0,57» 2 ΠΑΡΚΟ 1,00» 3 ΓΩΝΙΑΚΟ 0,3» 4 ΗΡΩΟ 0,07» 7 ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 0,6» ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΔΑ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΝΑΔΑ 0,84» 2 ΚΙΟΣΚΙ 0,06» 3 ΑΔΕΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0,4» 4 ΙΑΤΡΕΙΟ 0,4» 5 ΠΛΑΤΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,12» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΖΟΥ 4,36» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΣΙΩΝ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΜΑΡΑΣΙΩΝ 1,43» 2 ΚΥΡΑ ΜΑΡΑΣΙΩΝ 0,05» 3 ΠΛΑΤΕΙΑ 0,1» 4 ΤΡΙΓΩΝΟ 0,1» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΣΙΩΝ 1,68» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΑΣ 1 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΕΛΙΑΣ 0,38» 2 ΝΗΣΙΔΑ 0,11» 3 ΠΑΡΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 1,28» 5 ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 0,15» 6 ΠΡΙΝ ΤΗ ΝΗΣΙΔΑ 0,39» 7 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 0,19» ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΑΣ 2,5» ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΑΡΩΝ 1 ΗΡΩΟ 0,34» 2 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΟΜΑΡΩΝ 0,66» 3 ΝΗΣΙΔΕΣ 0,3» 30

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 35 /2012 Αρ. Πρωτ.:45414 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα: 21. 11. 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 25542/811 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002327954 2014-10-08

14PROC002327954 2014-10-08 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πληροφορίες: Σοφία Μαρκοπούλου Ταχ.Δ/νση: Μεταμορφώσεως Σωτήρος Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη Τηλέφωνο: 27223-60131 Fax.: 27220-22752 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 09/10/ 2015 Αριθ. πρωτ. 1818 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.56/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.56/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-12-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3227244 Fax: 210 3224244 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 52 Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα Ημερομηνία :26/01/2011 Α.Π :38774 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 11 Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΘΗΚΨΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ ΕΚΘΕΙΑΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΘΗΚΨΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ ΕΚΘΕΙΑΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Η Ε.Π.Κ.Α. ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 1/2014 ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 Αρ. πρωτ. 4213 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΥΡΗ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΝΕΑ ΑΡ 17/13 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Π7ΟΕ8Τ-ΒΤΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4Π7ΟΕ8Τ-ΒΤΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩΡΜ-ΧΓΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: 856/ 1 5 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία, 14-6-2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία, 14-6-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία, 14-6-2012 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία ΗΜΕΡ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Τηλέφωνο : 22313 50900 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 25/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 02/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 02/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 02/2015 Ανακοινώνεται ότι στις 03 Απριλίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γιάννουλη 28/12/2015. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΓΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ: 1412

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γιάννουλη 28/12/2015. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΓΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ: 1412 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γιάννουλη 28/12/2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΓΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ: 1412 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΓΟΥ 49 Τ.Κ. 41500 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 679/77 (Α 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». Περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σύσταση των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4257ΛΡ-ΥΘΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1211/2012

ΑΔΑ: Β4257ΛΡ-ΥΘΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1211/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1211/2012 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση Δαπανών πληρωμής εφημερίδων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1432/2015 ΘΕΜΑ: 17 ο Προγραμματισμός μετακινήσεων εκτός έδρας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 274-11/26-04-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Ειδικές Εργατικές Νομοθεσίες: Λειτουργία των Καταστημάτων, Υπάλληλοι Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής, Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη 6 η Ημέρα 24/6/2014 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007)

ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007) ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007) Θέμα: «Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2008 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ Α.Π. 4-5-6» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 691/2015 ΘΕΜΑ: 73 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 169(I)/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4422 Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013 1489 Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002289536 2014-09-15

14PROC002289536 2014-09-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 338472 (10814) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14PROC002289536

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ87ΛΡ-Ζ2Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2013

ΑΔΑ: ΒΕΔ87ΛΡ-Ζ2Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 21 ο Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2013 Έγκριση δαπανών ανεξόφλητων υποχρεώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ. 210- Αθήνα... Αριθμ. Πρωτ:... ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 16-10-2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15-10-2015

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 16-10-2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15-10-2015 Ημερ. 9/9/015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΥΣΜΑ/64594/89 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ 4/2015 (Για 169 δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Πρέβεζας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ σελίδα 1 από 13 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 127/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 13ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 189-14/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 21.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 6032 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο... Η τροπολογία για την έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου, τα ανείσπρακτα ενοίκια, τις επιδοτήσεις των αγροτών και τις λοιπές αλλαγές στον ΚΦΕ - Χρηστικός πίνακας με τις αλλαγές. [08.05.2015] ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ξεκινά το πρόγραμμα Στήριξης Ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν Βοήθειας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ξεκινά το πρόγραμμα Στήριξης Ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν Βοήθειας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληροφ.: Ευαγγελία Τσιάβου Τηλ. Επικοινωνίας : 2132049012 6 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 199 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Δήμου Αθηναίων

Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Δήμου Αθηναίων Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Φιλελλήνων 7 : 10557 Αθήνα : Σέχου Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις 1. Το άρθρο 1 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 16-7-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Αριθμ. Πρωτ.: 5920 Τ.Κ. 382 21 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75101 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-204 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:83 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 24/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για το θέμα των Διαθεσιμοτήτων-

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 24.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 24.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προµήθειας µε τίτλο: Προµήθεια Υπηρεσιών ηµοσιότητας του Συστήµατος "Γεωπύλη ΕΓΝΑΤΙΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 12 63100 Πολύγυρος Αρμόδιος: Β. Κότσυφα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ, 29-08-2009 ΠΠααττρρώώνν - ΑΑθθηηννώώνν 6699- -7711 22 664444 22,,, ΠΠ άάττρραα - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού, Τ. Κ. 43100, Καρδίτσα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ AΔΑ:7ΣΘΞ4690ΒΜ-ΛΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 01-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: B/15922 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 21 ΗΣ /13-12-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 21 ΗΣ /13-12-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 17 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/νση: Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 541 10

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. «Νότιας Εύβοιας και Σκύρου»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. «Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ «Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 της Οµάδας Τοπικής ράσης Αλιείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και β) «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

α) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και β) «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Ποδιώτης Τηλ:210 8642255, 8668612 Fax : 210 8665988 e-mail : info@eoan.gr Αθήνα, 14/03/2014 Αρ.Πρωτ.:453 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Του/της Επωνυμία: Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ) της και Επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς για τη Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ 8 A -2015 «Συλλογή υλικών παραγγελιών και υποστηρικτικές εργασίες αυτής στην 1862 Περιφερειακή Αποθήκη ΔΠΜ-Θ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ 8 A -2015 «Συλλογή υλικών παραγγελιών και υποστηρικτικές εργασίες αυτής στην 1862 Περιφερειακή Αποθήκη ΔΠΜ-Θ» 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Εθνικής Αµύνης 9Α 54621 ΘΕΣ-ΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΔΠΜ-Θ/ 8 A -2015 «Συλλογή υλικών παραγγελιών και υποστηρικτικές εργασίες αυτής στην 1862 Περιφερειακή Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Τιμολέοντος Βάσσου 11-13, τ.κ. 11521 Αθήνα «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του Ο.Κ.Χ.Ε. στο κτήριο επί της οδού Τιμολέοντος Βάσσου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 16

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 16 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ. 168 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CPV: 31000000-6, 16311100-9, 44510000-8, 44211500-7, 42622000-2, 38341310-3, 38341320-6, 38510000-3, 33123100-9, 39711110-3, 39711500-4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Χαλάνδρι 29/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 31494 ΑΠΟΦΑΣΗ 851 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: 448143 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 26/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #60.000,00 # (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα, 2-12-2013 Αρ. Πρωτ: 660/2/56404 στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδικός : 104 42 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδικός : 104 42 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 Αριθμό Απόφασης: 722 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για τα κτίρια του Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, επί της οδού Αγίας Ζώνης 39 στην Κυψέλη. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003706703 2016-01-27

16PROC003706703 2016-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 27-1-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 1037 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πλατάκης Μιχάλης, Κυπριωτάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 11 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3846 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.Π.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ ΕΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ Ε-MAIL : gnaprom@gmail.com ΑΔΑ: ΒΛ9Σ46904Μ-Ε3Κ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Εξέταση της από 29-1-2013 ένστασης της εταιρείας «ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 01-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΜΕΧΡΙ 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40 του 1964 70 του 1964 77 του 1965

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002825553 2015-06-05

15PROC002825553 2015-06-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 05/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα