Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙ ΕΡΩΜΑΤΟΣ / STEAM IRONING SYSTEM Μοντέλο / Model : KBS-11B AC V 50Hz W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all instructions carefully before using the product.

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές οδηγίες για την ασφάλειά σας, όπως οι ακόλουθες: 1. ιαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. 2. Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής, αποµακρύνετε τυχόν ετικέτες, αυτοκόλλητα ή προστατευτικά καλύµµατα που µπορεί να υπάρχουν πάνω στο σώµα της συσκευής ή στην πλάκα του σίδερου. 3. Πριν συνδέσετε τη συσκευή µε την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται πάνω στη συσκευή αντιστοιχούν µε τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. 4. Για να αποφύγετε υπερφόρτωση του δικτύου σας, µην χρησιµοποιείτε άλλη ηλεκτρική συσκευή υψηλής ισχύος στο ίδιο δίκτυο στο οποίο έχετε συνδέσει το ατµοσύστηµά σας. 5. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδεθεί µόνο σε πρίζα µε γείωση. 6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται χωρίς επιτήρηση από παιδιά ή άτοµα που η φυσική, ή πνευµατική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εµπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτοµο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 7. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να µην χρησιµοποιούν και να µην «παίζουν» µε την συσκευή. 8. Κρατήστε τα παιδιά µακριά από τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι δεν µπορούν να τραβήξουν το καλώδιο παροχής ρεύµατος ή το καλώδιο ατµού της συσκευής και να την ρίξουν κάτω. 9. Μην αφήνετε το καλώδιο παροχής ρεύµατος ή το καλώδιο ατµού να κρέµονται ελεύθερα και να βρίσκονται σε σηµεία που µπορείτε να σκοντάψετε πάνω τους και να προκληθούν τυχόν βλάβες και τραυµατισµοί. 10. Θα πρέπει να σβήνετε τη συσκευή και να αποσυνδέετε το φις της από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος κάθε φορά που θέλετε να αποµακρύνετε και να γεµίσετε το δοχείο του νερού της συσκευής µε νερό. 11. Πάντοτε αποµακρύνετε το δοχείο νερού της συσκευής όταν θέλετε να το γεµίσετε µε νερό από τη βρύση σας. 12. Το κάλυµµα της εισόδου νερού δεν θα πρέπει να ανοίγεται κατά τη διάρκεια του σιδερώµατος. Στις επόµενες ενότητες θα βρείτε σαφείς οδηγίες όσον αφορά τον ανεφοδιασµό του δοχείου νερού. 13. Χρησιµοποιείτε µόνο νερό για το γέµισµα της συσκευής. 14. Το σίδερο θα πρέπει να χρησιµοποιείται ή να κάθεται όρθιο στη βάση του πάνω σε µία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. 15. Όταν βάζετε το σίδερο να κάτσει όρθιο στη βάση του, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι η επιφάνεια στην οποία έχετε τοποθετήσει τη βάση του είναι απόλυτα σταθερή. 16. Κατά τη χρήση η συσκευή σας θα πρέπει να είναι σταθερή, και σε οριζόντια θέση πάνω σε µία σταθερή επιφάνεια. 17. Ποτέ µη στριφογυρίζετε το καλώδιο παροχής ρεύµατος ή το καλώδιο ατµού της συσκευής όταν η συσκευή λειτουργεί. 18. Μεταξύ των διαλειµµάτων του σιδερώµατος και µετά από κάθε χρήση τοποθετείτε το σίδερο πάνω στη βάση του στη γεννήτρια ατµού. 19. Η συσκευή σας δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί αν έχει πέσει κάτω ή αν υπάρχουν εµφανή σηµάδια φθοράς ή βλάβης ή στάζει νερά. 20. Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη το καλώδιο ή το φις της ή η συσκευή παρουσιάζει κάποια βλάβη, ή έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί µε οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθµιση. 21. Για την δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φις της συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φις της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει µόνο από τον κατασκευαστή ή από έµπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτηµένα κέντρα Σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυµατισµού του χρήστη. 22. Η συσκευή σας δεν θα πρέπει να µείνει καθόλου χωρίς επιτήρηση όσο είναι συνδεδεµένη στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. 23. Μην αγγίζετε τη συσκευή µε βρεγµένα ή υγρά χέρια. 24. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ µην κατευθύνετε τον ατµό του σίδερου στο πρόσωπό σας ή στο σώµα σας ή προς άλλους ανθρώπους όταν χρησιµοποιείτε ή ρυθµίζετε τον ατµό. Μπορεί να προκληθούν εγκαύµατα ή άλλοι σοβαροί τραυµατισµοί. 25. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να µην καείτε από το ζεστό νερό ή από τον ατµό που βγαίνει από το σίδερο ή από τη ζεστή πλάκα του σίδερου ή τη ζεστή βάση. 26. Πρέπει να χειρίζεστε τη συσκευή µε προσοχή λόγω της παραγωγής ατµού. 27. Ποτέ µη σιδερώνετε ρούχα όταν είναι φορεµένα πάνω σας ή σε άλλους ανθρώπους. 28. Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύµα και αφήνετέ την να κρυώσει τελείως πριν την µετακινήσετε και/ή πριν τον καθαρισµό της. 29. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασµένη µόνο για ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Χρησιµοποιήστε τη συσκευή µόνο για το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. 30. Μην αφήνετε το καλώδιο παροχής ρεύµατος και το καλώδιο ατµού της συσκευής να ακουµπούν πάνω σε ζεστές επιφάνειες ή στα ζεστά µέρη της συσκευής. 31. Αφήστε τη συσκευή σας να κρυώσει τελείως πριν την αποθηκεύσετε. 32. Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυµατισµού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα µέρος της συσκευής ή το καλώδιο ή το φις της µέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. 33. Μετά τη χρήση πάντοτε κλείνετε τη συσκευή σας και αποσυνδέετέ την από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. 34. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης για µελλοντική χρήση και σε περίπτωση που δώσετε το ατµοσύστηµά σας σε άλλο χρήστη βεβαιωθείτε ότι του έχετε δώσει µαζί και αυτές τις οδηγίες. 1

3 ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 1. ιακόπτης ατµού 2. ιακόπτης επιλογής θερµοκρασίας 3. Φωτεινή ένδειξη θερµοστάτη 4. Βάση εναπόθεσης σίδερου 5. ιακόπτης επιλογής ατµού 6. Οθόνη 7. ιακόπτης λειτουργίας οθόνης on/off 8. Φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας on/off 9. Καπάκι δοχείου νερού 10. Ανταλλακτικό φίλτρο νερού 11. Λαβή δοχείου νερού 12. οχείο νερού 13. Πλάκα σιδερώµατος 2

4 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙ ΕΡΩΜΑΤΟΣ Τοποθετήστε το ατµοσύστηµά σας είτε πάνω στην ειδική θέση της σιδερώστρας σας ή σε µία κοντινή σε αυτήν επίπεδη και σταθερή επιφάνεια βεβαιώνοντας ότι το σίδερο είναι ακουµπισµένο σε οριζόντια θέση πάνω στη βάση του στη γεννήτρια ατµού. Βεβαιωθείτε ότι το ατµοσύστηµα δεν είναι συνδεδεµένο µε το ρεύµα και ότι το καλώδιο παροχής ρεύµατος και το καλώδιο παροχής ατµού (αυτό που ενώνει το σίδερο µε τη γεννήτρια ατµού) είναι ξετυλιγµένα και δεν είναι λυγισµένα. ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟ Αποµακρύνετε το δοχείο νερού από τη γεννήτρια κρατώντας το από την εσοχή που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του δοχείου και τραβώντας το προς τα έξω. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου νερού (2) και γεµίστε το δοχείο µε καθαρό νερό. Κλείστε το καπάκι. Μην γεµίζετε ποτέ το δοχείο νερού πέραν του µέγιστου επιπέδου το οποίο φαίνεται µε την ένδειξη ΜΑΧ πάνω στο δοχείο νερού. Υπάρχει ένα φίλτρο νερού το οποίο είναι τοποθετηµένο πάνω στη γεννήτρια ατµού και το οποίο έχει κατασκευαστεί ώστε να µειώνει τη συγκέντρωση αλάτων και να επιµηκύνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Όµως δεν µπορεί να εµποδίσει τελείως τη συγκέντρωση αλάτων. Μπορείτε επίσης να επιµηκύνετε τη ζωή του φίλτρου νερού χρησιµοποιώντας φιλτραρισµένο νερό ειδικό για χρήση σε σίδερα ατµού και ατµοσυστήµατα. Αν χρησιµοποιείτε τη συσκευή σας σε καθηµερινή βάση, το φίλτρο σας θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 6 µήνες περίπου. Για να αποµακρύνετε το φίλτρο, αποµακρύνετε πρώτα το δοχείο νερού, κατόπιν πιάστε το φίλτρο από τις δύο προεξοχές του και τραβήξτε το προς τα έξω για να βγει. Στη συνέχεια τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο. Μπορείτε να βρείτε ανταλλακτικά φίλτρα στα εξουσιοδοτηµένα κέντρα σέρβις καθώς και στα περισσότερα καταστήµατα που πωλούν τη συσκευή. Μην προσθέτετε τίποτε άλλο στο καθαρό νερό του δοχείου όπως νερό από στεγνωτήρια ρούχων, αρωµατισµένο νερό, νερό από ψυγεία ή κλιµατιστικά, νερό µπαταριών, εµφιαλωµένα νερά ή νερό βροχής. Η χρήση τέτοιων υγρών θα δηµιουργήσει τη συγκέντρωση καφέ υπολειµµάτων που θα βγουν πάνω στα ρούχα σας από την πλάκα του σίδερου όταν θα σιδερώνετε. Επιπλέον κάτι τέτοιο θα µειώσει σηµαντικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Τοποθετήστε και πάλι το δοχείο νερού στη θέση του βεβαιώνοντας ότι έχει ασφαλίσει σωστά. Σηµαντικό: Αν το δοχείο νερού δεν έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση του, τότε η συσκευή δεν θα λειτουργήσει και το σύµβολο θα εµφανιστεί στην οθόνη της συσκευής. ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ Αν θέλετε να γεµίσετε ξανά το δοχείο νερού ενώ σιδερώνετε, θα πρέπει πρώτα να σβήσετε τη συσκευή και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Κατόπιν αποµακρύνετε το δοχείο νερού όπως περιγράφηκε παραπάνω και γεµίστε το µόνο µε καθαρό νερό. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Πριν σιδερώσετε ένα ρούχο, πάντοτε ελέγχετε την ετικέτα του ρούχου που θέλετε να σιδερώσετε καθώς υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες σιδερώµατος για κάθε τύπο υφάσµατος. Αν δεν υπάρχουν οδηγίες σιδερώµατος στο ρούχο, ακολουθήστε τον παρακάτω οδηγό θερµοκρασιών που µπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τη σωστή θερµοκρασία. Θα πρέπει πρώτα να ξεχωρίσετε τα ρούχα που θέλετε να σιδερώσετε και να τα βάλετε σε µία σειρά ανάλογα µε το είδος υφάσµατος που έχουν. ηλαδή βάλτε µαζί µάλλινα µε µάλλινα, βαµβακερά µε βαµβακερά κτλ. Αρχίστε το σιδέρωµα από τα ρούχα που απαιτούν τη χαµηλότερη θερµοκρασία σιδερώµατος και προχωρήστε σταδιακά στα ρούχα µε µεγαλύτερες θερµοκρασίες ο λόγος είναι ότι το σίδερό σας ζεσταίνει πολύ πιο γρήγορα απ ότι κρυώνει. Αν ένα ρούχο αποτελείται από διάφορα υφάσµατα (π.χ. βαµβακερό µε πολυεστέρα) θα πρέπει πάντα να επιλέγετε τη θερµοκρασία που συστήνεται για το ύφασµα µε τη χαµηλότερη θερµοκρασία σιδερώµατος. Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για τη σωστή θερµοκρασία σιδερώµατος, δοκιµάστε σιδερώνοντας πρώτα σε ένα σηµείο που δεν είναι εµφανές (π.χ. στο εσωτερικό κάτω µέρος ενός παντελονιού). Ο ΗΓΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ύφασµα Ρύθµιση θερµοκρασίας ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ (ΝΑΙΛΟΝ/ΑΚΡΥΛΙΚΑ/ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ/ΒΙΣΚΟΖΗ) ΜΕΤΑΞΩΤΑ/ΜΑΛΛΙΝΑ ΛΙΝΑ/ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΛΙΝΑ MAX ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Συνδέστε τη συσκευή σας στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος από τη συσκευή σας και η οθόνη της θα ανάψει. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής θερµοκρασίας στην κατάλληλη θέση ανάλογα µε τον τύπο του υφάσµατος που θέλετε να σιδερώσετε. Όταν η θερµοκρασία στο σίδερό σας φτάσει στο επιλεγµένο επίπεδο η φωτεινή ένδειξη θερµοστάτη του σίδερου (3) θα σβήσει. Κατά τη διάρκεια του σιδερώµατος η ένδειξη θερµοστάτη θα αναβοσβήνει καθώς το σίδερό σας θα ανεβάζει κατά διαστήµατα τη θερµοκρασία του προσπαθώντας να τη 3

5 διατηρήσει στο επιλεγµένο επίπεδο. Η ένδειξη αναµονής (standby) θα αναβοσβήνει και το σίδερο θα ξεκινήσει να προθερµαίνεται. Η ένδειξη αναµονής θα φαίνεται πάνω στην οθόνη σας όταν το σίδερο σας θα ανεβάζει τη θερµοκρασία του. Η επιλογή ατµού είναι ρυθµισµένη από τον κατασκευαστή ώστε να είναι στο µέγιστο επίπεδο όταν ανοίγετε τη συσκευή σας. Η οθόνη σας θα δείχνει όπως παρακάτω: Σηµείωση: Για να σβήσετε τη συσκευή σας ανά πάσα στιγµή, πατήστε και κρατήστε πατηµένο κάτω τον αριστερό διακόπτη λειτουργίας µέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος και η οθόνη να σβήσει. Μετά από κάθε χρήση, κλείνετε τη συσκευή σας και αποσυνδέετέ την από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. ΣΙ ΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΤΜΟ Ακολουθήστε τη διαδικασία επιλογής θερµοκρασίας και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού της συσκευής σας. Για καλύτερα αποτελέσµατα, θα πρέπει να επιλέξετε µία θερµοκρασία µεταξύ των θερµοκρασιών των κατάλληλων για χρήση µε ατµό (όπως φαίνεται και στις ενδείξεις του στρογγυλού διακόπτη επιλογής θερµοκρασίας). Χρησιµοποιήστε κατόπιν τον διακόπτη επιλογής ατµού για να επιλέξετε την ποσότητα του ατµού που επιθυµείτε. Συνιστάται να επιλέγετε την ποσότητα του ατµού σε αναλογία µε την θερµοκρασία που έχετε επιλέξει - δηλαδή αν επιλέξετε τη θερµοκρασία (που είναι η κατώτερη θερµοκρασία κατάλληλη για χρήση µε ατµό) τότε θα πρέπει να επιλέξετε και την µικρότερη ποσότητα ατµού. Αν επιλέξετε τη θερµοκρασία ΜΑΧ (που είναι η µέγιστη θερµοκρασία κατάλληλη για χρήση µε ατµό) θα πρέπει να επιλέξετε και τη µέγιστη ποσότητα ατµού, κοκ. ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΥ 1. Η επιλογή ατµού βρίσκεται στο µέγιστο επίπεδο κάθε φορά που ανοίγετε τη συσκευή σας (εργοστασιακή ρύθµιση). Η οθόνη σας θα δείχνει: Σε αυτό το επίπεδο η συσκευή σας θα παράγει τη µέγιστη ποσότητα ατµού. 2. Πατήστε µία φορά το διακόπτη επιλογής ατµού (διακόπτης στα δεξιά) ώστε να επιλέξετε το επίπεδο Μεσαίου ατµού. Η οθόνη σας θα δείχνει: Σε αυτό το επίπεδο η συσκευή σας θα παράγει µεσαία ποσότητα ατµού. 3. Πατήστε δύο φορές το διακόπτη επιλογής ατµού (διακόπτης στα δεξιά) ώστε να επιλέξετε το επίπεδο Ελάχιστου ατµού. Η οθόνη σας θα δείχνει: Σε αυτό το επίπεδο η συσκευή σας θα παράγει την ελάχιστη ποσότητα ατµού. Κάθε φορά που πατάτε το διακόπτη επιλογής ατµού ένας χαρακτηριστικός ήχος θα ακούγεται από τη συσκευή σας. 4

6 Για να εξάγεται ατµός από το σίδερό σας όταν σιδερώνετε, θα πρέπει να πατάτε το διακόπτη ατµού που βρίσκεται πάνω στο σίδερο. Για να σταµατήσετε την εξαγωγή ατµού, απλά αφήστε ελεύθερο το κουµπί ατµού που βρίσκεται στο σίδερο. Σηµαντικό: Πριν ξεκινήσετε το σιδέρωµα, σε περίπτωση που δεν έχετε χρησιµοποιήσει τη λειτουργία ατµού για κάποιο διάστηµα, κρατήστε το σίδερό σας µακριά από τα ρούχα και πιέστε το διακόπτη ατµού στο σίδερο για περίπου 30 δευτερόλεπτα κατόπιν αφήστε ελεύθερο το διακόπτη ατµού για 30 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία δύο φορές ακόµη. Αυτό θα αποµακρύνει από το κύκλωµα ατµού κάθε ποσότητα κρύου νερού που µπορεί να έχει αποµείνει µέσα στο καλώδιο ατµού. Όταν σιδερώνετε µε ατµό θα πρέπει πάντοτε να βεβαιώνετε ότι η θερµοκρασία που επιλέξατε είναι µέσα στα επίπεδα θερµοκρασιών κατάλληλων για χρήση µε ατµό και ότι η θερµοκρασία στο σίδερό σας έχει φτάσει στο επιθυµητό επίπεδο. Αν η θερµοκρασία στο σίδερό σας πέσει σε χαµηλά επίπεδα, δεν θα παραχθεί ατµός από το σίδερο παρά µόνον όταν η θερµοκρασία στην πλάκα του σίδερου φτάσει και πάλι στο σωστό επίπεδο. Όταν σιδερώνετε µάλλινα υφάσµατα µπορεί να δηµιουργηθούν «γυαλάδες». Για να αποφύγετε αυτό το φαινόµενο συνιστάται να αναποδογυρίζετε τα ρούχα και να τα σιδερώνετε από τη µέσα πλευρά τους. ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΤΜΟΣ Όταν η θερµοκρασία που έχετε επιλέξει είναι κατάλληλη για χρήση µε ατµό, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία κάθετου ατµού. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό µέσα στο δοχείο νερού και ότι η θερµοκρασία είναι σε επίπεδο κατάλληλο για χρήση µε ατµό. Όταν η θερµοκρασία στο σίδερο φτάσει στο επιθυµητό επίπεδο, απλά κρατήστε το σίδερο κάθετα, βάλτε το µπροστά από το ρούχο που θέλετε να σιδερώσετε κρατώντας µία µικρή απόσταση από αυτό (10-15 εκατοστά) και µετακινήστε το από την πάνω προς την κάτω πλευρά του ρούχου που θέλετε να σιδερώσετε πατώντας παράλληλα το διακόπτη ατµού πάνω στο σίδερο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ µην κατευθύνετε τον ατµό του σίδερου στο πρόσωπό σας ή στο σώµα σας ή προς άλλους ανθρώπους όταν χρησιµοποιείτε ή ρυθµίζετε τον ατµό. Μπορεί να προκληθούν εγκαύµατα ή άλλοι σοβαροί τραυµατισµοί. Ποτέ µη σιδερώνετε ρούχα όταν είναι φορεµένα πάνω σας ή σε άλλους ανθρώπους. Κρατήστε τα χέρια σας µακριά από τον ατµό και την πλάκα σιδερώµατος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη όταν θέλετε να αποµακρύνετε ζάρες από κρεµασµένα ρούχα ή υφάσµατα, όπως κουρτίνες, κουστούµια κτλ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ Αν ο διακόπτης ατµού δεν πατηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο των 15 λεπτών, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος από τη συσκευή σας. Η συσκευή σας τότε θα µπει σε κατάσταση «αδράνειας» κατά την οποία το σίδερο και το φως στην οθόνη της συσκευής θα σβήσουν. Το σύµβολο αυτόµατου σβησίµατος θα συνεχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Η οθόνη σας θα είναι όπως παρακάτω: Πατήστε είτε το διακόπτη επιλογής ατµού (διακόπτης στα δεξιά) είτε το διακόπτη λειτουργίας (διακόπτης στα αριστερά) ώστε να ενεργοποιήσετε το σίδερο - το φως στην οθόνη θα επανέλθει και θα µπορείτε τότε να συνεχίσετε το σιδέρωµα. ΞΗΡΟ ΣΙ ΕΡΩΜΑ Αν θέλετε να σιδερώσετε µε ξηρό σιδέρωµα (χωρίς ατµό), δεν χρειάζεται να γεµίσετε µε νερό το δοχείο νερού. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής θερµοκρασίας δεξιόστροφα µέχρι ο δείκτης να ευθυγραµµιστεί µε το επίπεδο θερµοκρασίας που επιθυµείτε. Πατήστε το διακόπτη επιλογής ατµού µέχρι να εµφανιστεί το σύµβολο «χωρίς ατµό» στην οθόνη, όπως παρακάτω: 1. Σιδερώστε τα ρούχα σας ως συνήθως. 2. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να µην πατάτε το διακόπτη ατµού πάνω στο σίδερο όταν έχετε επιλέξει τη 5

7 λειτουργία ξηρού σιδερώµατος. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στη συσκευή σας υπάρχει εγκατεστηµένο ένα σύστηµα αυτοκαθαρισµού το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να κρατά τις διόδους και το δοχείο ατµού καθαρά από διάφορες ίνες και διάφορα υπολείµµατα. 1. Τοποθετήστε το ατµοσύστηµά σας πάνω σε µία σταθερή και οριζόντια επιφάνεια κοντά στο νεροχύτη σας. 2. Γεµίστε το δοχείο νερού µε καθαρό κρύο νερό βρύσης. 3. Συνδέστε τη συσκευή σας στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και ανάψτε την. 4. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής θερµοκρασίας στο επίπεδο MIN. 5. Όταν εξαφανιστεί από την οθόνη το σύµβολο αναµονής (standby) και ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο, τότε το σίδερό σας είναι έτοιµο για τη λειτουργία αυτοκαθαρισµού. 6. Κρατήστε το σίδερό σας σε οριζόντια θέση πάνω από το νεροχύτη και πατήστε το διακόπτη ατµού στο σίδερο µετακινώντας το µπρος-πίσω για περίπου τρία λεπτά. 7. Τυχόν ίνες και υπολείµµατα που είχαν συγκεντρωθεί θα εξαχθούν από τις οπές του σίδερου. 8. Γυρίστε το διακόπτη θερµοκρασίας δεξιόστροφα µέχρι το µέγιστο επίπεδο (MAX). 9. Σιδερώστε ένα νοτισµένο ρούχο ή πετσέτα για να αποµακρύνετε τυχόν υπολείµµατα που έχουν µείνει στην πλάκα. 10. Γυρίστε το διακόπτη αριστερόστροφα στη θερµοκρασία ΜΙΝ, κλείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. 11. Αδειάστε το δοχείο νερού και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν την αποθηκεύσετε. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισµό της συσκευής, κλείστε κάθε διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύµα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως, αδειάστε το δοχείο νερού και ξαναβάλτε το στη θέση του στη συσκευή. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής µε ένα µαλακό ελαφρώς νοτισµένο πανί. Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως και κατόπιν αποθηκεύστε την. Μην βυθίσετε κανένα µέρος της συσκευής σας µέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Αν χρειαστεί να µετακινήσετε τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής ρεύµατος και τα καλώδιο ατµού δεν κρέµονται ελεύθερα από τη συσκευή ώστε να σας εµποδίζουν και ότι είναι ασφαλή στη θέση τους. Ξεβγάζετε τακτικά το δοχείο νερού µε καθαρό νερό, και αδειάζετέ το µετά τον καθαρισµό του. Αν χρησιµοποιήσετε πολύ υψηλές θερµοκρασίες σε υφάσµατα που δεν πρέπει (σύµφωνα µε τον οδηγό θερµοκρασίας), αυτό θα προκαλέσει καψίµατα στα υφάσµατα και υπολείµµατα καµένου υφάσµατος θα κολλήσουν πάνω στην πλάκα σιδερώµατος. Σας συστήνουµε να σιδερώσετε πάνω σε ένα παλιό ύφασµα που δεν χρειάζεστε ώστε να αποµακρύνετε αυτά τα υπολείµµατα από την πλάκα. Αν χρησιµοποιείτε ειδικό υγρό ψεκασµού ρούχων, καθαρίζετε την πλάκα σιδερώµατος σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε ένα µαλακό ελαφρώς νοτισµένο πανί ώστε να αποφύγετε τη συγκέντρωση υπολειµµάτων αυτού του υγρού πάνω στην πλάκα σας. Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύµα, αδειάζετε το νερό που µπορεί να υπάρχει µέσα στο δοχείο νερού και κατόπιν αφού η συσκευή έχει κρυώσει τελείως - αποθηκεύετε τη συσκευή έχοντας τη γεννήτρια ατµού σε οριζόντια θέση και το σίδερο τοποθετηµένο στη βάση του πάνω στη γεννήτρια ατµού. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε συρµάτινα σφουγγαράκια ή σκληρά ή διαβρωτικά εργαλεία ή υγρά καθαρισµού ή διαλυτικά για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής σας. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να προκαλέσει γδαρσίµατα και/ή φθορές στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής σας. Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυµατισµού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα µέρος της συσκευής ή το καλώδιο ή το φις της µέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Προστασία του περιβάλλοντος Εάν κάποια µέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιµεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος: 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας µαζί µε τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σηµασία του αναγραφόµενου συµβόλου ανακύκλωσης). 2) Απευθυνθείτε στην ηµοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σηµεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση. 3) ιαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σηµεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκµετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας. 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά µπορεί να έχουν άσχηµες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ επέκταση στην υγεία µας. 6

8 IMPORTANT SAFEGUARDS When you use electrical appliances some basic safety instructions should always be followed, including the following: 1. Please read these instructions carefully before using the appliance. 2. Remove any labels, stickers or protective foil that may be attached to the body or soleplate of the iron before first use. 3. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the device. 4. To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit. 5. ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ: This appliance must be earthed. 6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. 7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 8. Keep children away from the device and make sure that they can t grab the cords and pull the device down. 9. Do not let cords of the device hang loose to avoid tripping on them and overturning the device causing possible damages or personal injuries. 10. The device must be switched off and the plug must be removed from the socket-outlet each time you need to remove and fill the water tank with water. 11. Always remove the water tank from the device when filling from a tap. 12. The filling aperture must not be opened during use. Instructions for the safe refilling of the water reservoir shall be given in the following sections. 13. Always fill the water tank only with water. 14. The iron must be used and rested on a stable surface. 15. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable. 16. When in use the steam generator must be stable with the base in a horizontal position. 17. Never twist the power and steam supply cords during use. 18. Always place the iron on its iron rest on the steam generator during ironing pauses and after use. 19. The device is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking. 20. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Take the product to an authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. 21. For your own safety, check cord and plug of the device regularly for possible damages. If the supply cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person, to avoid hazard. 22. The device must not be left unattended while it is connected to the supply mains. 23. Do not touch the appliance with wet or damp hands. 24. ATTENTION: Do not aim iron at face, towards yourself, or anyone else while using or adjusting steam. Burns or serious injury may occur. 25. You must be extra careful not to get burnt by hot water or iron s steam or hot soleplate or iron rest. 26. Care should be taken when using the appliance due to the emission of steam. 27. Never iron clothes being worn. 28. Always unplug the device when not in use and allow it to cool down completely before moving and/or cleaning. 29. This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY. Use your steam ironing system only for its intended use as described in this manual. 30. Do not allow power cord or steam cord to touch hot surfaces or hot parts of the device. 31. Let your device cool down completely before putting away. 32. To protect against fire, electric shock or personal injury, NEVER immerse cord, plug, or any part of the device in water or any other liquid. 33. Always switch off your appliance and disconnect it from the mains after use. 34. Always keep the instruction manual for future reference. In case your steam ironing system is passed on to a third person, please hand over the manual along with the device. 7

9 PARTS OF THE DEVICE: 1. Steam button 2. Temperature control 3. Temperature control indicator light 4. Iron rest 5. Steam selection button 6. Display 7. Display on/off button 8. Power on/off indicator lights 9. Water tank cover 10. Replaceable filter 11. Water tank grip 12. Water tank 13. Soleplate 8

10 USING YOUR STEAM IRONING SYSTEM Place the steam generator either on the support of your ironing board or on any other stable surface nearby make sure that the iron is sitting on the iron rest on the steam generator. Make sure that the steam generator is not connected to the mains supply and that the steam and power supply cords are unrolled and not kinked. FILLING WITH WATER Remove the water tank by holding the grip on its underside and pulling it out. Open the water tank cover (2) and fill the tank with fresh clean water. Close the cover. Never fill the tank above the maximum level marked MAX on the water tank. A filter is fitted to the steam generator and is designed to reduce the built up of limescale, prolonging the life of your device. However it will not completely eliminate limescale built up. You may also extend the life of the water filter by using filtered water (appropriate for use in steam irons and ironing systems). The filter should be replaced with a new one after 6 months if your device is used daily. To remove the filter, first remove the water tank, then grip the 2 protrusions on the filter and pull firmly to remove. Replace with a new filter. New filters you may find in authorized service centers or in most of the stores selling this device. Do not add anything else to the water such as water from cloths driers, scented water, water from refrigerators, air conditioners, batteries, bottled mineral water or rain water. The use of such will create concentration of brown particles that will come out of your iron soleplate whilst ironing furthermore, will reduce the life of your device. Replace the tank by pushing firmly into place. Important: If the tank is not fitted correctly the device will not operate and symbol will appear on the display. REFILLING THE TANK If you want to refill the water tank during the ironing process, make sure you always switch off and disconnect the device from the mains supply first. Remove the tank as described above and fill only with water. TEMPERATURE SELECTION Always check garment label for ironing instructions before ironing garment. If the ironing instructions are missing, then the table below may help you. First you should sort the laundry: Wool with wool, Cotton with cotton etc. Start ironing the fabrics requiring the lowest temperature and progress to the higher ones because the iron heats up quicker than it cools down. If the garment consists of various kinds of fabrics (e.g. cotton with polyester) you must always select the ironing temperature for the material with the lowest advised temperature. If in doubt, start with a low temperature on a part that won t be seen (e.g. the inner side of trousers). Fabric SYNTHETICS (NYLON/ACRYLIC/ POLYESTER/VISCOSE) WOOL/SILK LINEN/COTTON LINEN Temperature control MAX BASIC OPERATION Connect your device to the mains supply. You will then hear a single beep and the display will illuminate. Turn the temperature control knob to the desired temperature depending on the type of garment you will iron. When the iron reaches the set temperature the temperature indicator light (3) will go out. During ironing this light will go on and off as your iron maintains the right temperature. The standby indicator will flash and the iron will start to preheat. The stand by indicator will be visible on the display when the iron is heating. The steam indicator is set to maximum steam by default. The display should look like the picture below: Note: To turn the device off at any time, press and hold down the left button until a beep is heard and the display extinguishes. 9

11 After each use, turn your device off and always unplug it from the mains supply socket. STEAM IRONING Follow the procedure for setting the temperature, making sure that there is enough water in your water tank. For best results when steaming select a temperature appropriate for steaming (as shown on the temperature control). Use the steam selection button to choose the amount of steam. It is recommended to adjust the steam in accordance to the selected temperature. E.g. if you choose temperature (which is the lowest temperature suitable for steam ironing) then you must select the minimum amount of steam. If you choose temperature MAX (which is the maximum temperature suitable for steam) then you must select the maximum amount of steam, etc. ADJUSTING THE AMOUNT OF STEAM 1. The steam setting defaults to MAXIMUM each time the iron is switched on. The display will show: In this level, your iron will produce the maximum steam. 2. Press the steam selection button (on the right) ONCE for MEDIUM steam. In this level you will have medium amount of steam coming from your iron. 3. Press the steam selection button TWICE for MINIMUM steam. In this level you will have the least amount of steam coming from your iron. Each time the steam selection button is pressed a beep will be heard from the device. To produce steam while ironing clothes, press the steam button on the iron. To stop steaming, simply release the steam button on the iron. Important: Before starting to iron or if you have not used the steam function for a while, hold the iron away from the clothes and press the steam button for 30 seconds and then release it for 30 seconds. Repeat this sequence twice more. This will enable any cold water condensed in the steam cord to be removed from the steam circuit. Always ensure when steaming that the temperature control is set between the steam area and the iron has reached the correct temperature. If the soleplate temperature drops too low, steam will not be released until the soleplate reaches the required temperature. When steam ironing woolen fabrics, shiny patches may occur. This can be prevented by turning the cloth inside out and ironing it on its reverse side. VERTICAL STEAM When the iron temperature is set to steam setting, vertical steam can be used. Make sure that there is enough water in the water tank and set the temperature control dial to the desired position within the steam area. When the iron has reached the correct temperature, simply hold the iron vertically, positioned in front of the garment to be steamed with a slight distance (10-15 cm) from it, and press the steam button on the iron whilst moving the iron downwards (from the top to the bottom of the cloth you want to iron). ATTENTION: Do not aim iron at face, towards yourself, or anyone else while using or adjusting steam. Burns or other serious injuries may occur. Never steam clothes being worn. Keep your hands away from the steam and soleplate. 10

12 NOTE This is especially useful for getting wrinkles out of hanging clothes, curtains, wall hangings etc. AUTO OFF FUNCTION If the steam button is not pressed for more than 15 minutes, you will hear a single beep. The iron then enters the sleep mode, whereby the iron and the display backlight are switched off. AUTO OFF symbol flash on the display. See below. will continue to Press either the steam button (Right) or power button (Left) to switch the iron on - the display backlight will be on again and you may then continue ironing. DRY IRONING If you intend to dry iron fabrics, there is no need to fill the water tank. 1. Rotate the temperature dial clockwise until the temperature alignment mark is at the desired setting. 2. Press the steam selection button several times until the steam off symbols is displayed. 3. Iron your clothes as usual. 4. Care should be taken not to press the steam button on the iron whilst dry ironing. SELF-CLEAN PROCEDURE Your steam generator iron has a built-in cleaning system designed to keep the steam vents and steam chamber clear of lint and loose mineral material. 1. Set your device in horizontal position on a stable surface near your sink. 2. Fill the water tank with cold tap water. 3. Plug in and switch on the device. 4. Set the temperature dial to the MIN setting. 5. When the standby indicator disappears and you hear a single beep, the iron is ready to self-clean. 6. Hold the iron above the sink in an ironing position and press the steam button for about three minutes moving it back and forth. 7. Lint and loose material will be ejected from the steam holes. 8. Turn the temperature control clockwise to maximum setting (MAX). 9. Iron a damp cloth or towel to remove any deposits from the soleplate. 10. Turn the temperature control back to the MIN setting then turn off the device and disconnect from the mains supply. 11. Empty the water tank and allow the device to cool down completely prior to storage. CLEANING AND CARE Before cleaning, set ironing temperature to OFF status, switch off and disconnect the device from the mains supply wall socket. Allow the appliance to completely cool down, empty the water tank and replace it on the device. Then clean the outer surface of the device with a damp cloth. Let it dry completely and then store it. Do not immerse any part of your device into water or other liquids. If you need to move the device, make sure that the power cord and steam cord are not in the way and they are secure. Regularly rinse the water tank with water, empty the water tank after clean. If you are ironing clothes of low ironing temperatures with high temperature iron settings, this will cause burns to your clothes and residue left on the soleplate of the iron. It is recommended that you iron an old cloth to remove these residues from the soleplate. If you use spray starch, wipe the soleplate occasionally with a soft damp cloth to prevent the build-up of deposits. After use, disconnect the unit from main socket, empty remaining water from water tank and then store the device after it has completely cooled down - having the iron sitting on its base on the steam generator and the 11

13 steam generator in horizontal position. Never use scouring pads, abrasive or chemical cleaners, or solvents to clean the exterior or soleplate of your iron. Doing so will scratch and/or damage the surface. To protect against fire, electric shock or personal injury, NEVER immerse cord, plug, or any part of the device in water or any other liquid. Protecting the environment Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment: 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign). 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed. 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components. 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards. 12

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPF-609 AC230V 50Hz - 1800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPZ-7688 AC230V 50Hz - 2400W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPZ-801 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ ELECTRIC COFFEE BOILER (ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ / FOR BREWING GREEK COFFEE) Μοντέλο / Model : CM4005 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ CORDLESS KETTLE Μοντέλο / Model : KE7411 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΦΙΝΙΞ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL- Παρακαλώ πριν τη χρήση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Ασφαλείας Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1023

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1023 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1023 GR Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας...16

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας...16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 16 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας...16 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 18 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ... 18 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 19 ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ... 19 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 19 Τι νερό να χρησιμοποιήσω;...19

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO GR Σύστηµα σιδερώµατος - Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη, IMETEC θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγορά αυτό το προϊόν. Είµαστε σίγουροι ότι θα εκτιµήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF Τοποθετήστε τον παστεριωτή πάνω στο τραπέζι ή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Προτείνεται η παροχή νερού να μην είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά. Ο παστεριωτής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ELECTRIC TOASTER Μοντέλο / Model : TA8126 AC220-240V 50Hz - 780-930W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-7 EN... Pages 8-11 2 GR ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας Izzy. Οδηγίες Ασφαλείας Τα μέρη της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTIONS MANUAL SP 1024

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTIONS MANUAL SP 1024 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTIONS MANUAL SP 1024 Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛ.ΣΤΙΦΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ELECTRIC DIRECT JUICER Μοντέλο / Model : JC5508-A AC220-240V 50Hz - 80W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1079

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1079 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1079 GR Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ: ΛΙΒΑΙΡΟΝ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩ ΙΟ LIVINGTON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδ: ΛΙΒΑΙΡΟΝ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩ ΙΟ LIVINGTON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΛΙΒΑΙΡΟΝ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩ ΙΟ LIVINGTON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε για την αγορά του σίδερου Livington. Το σίδερο Livington σας δίνει την ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3 Χρήσιμες Συμβουλές 4 Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6 Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 Τεχνικές σιδερώματος 9 Το καθάρισμα της πρέσας σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Ασφαλείας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, σιγουρευτείτε ότι έχει την ίδια τάση ρεύματος με του σπιτιού σας. Προσοχή: 1. Ποτέ μην καλύπτετε τη σχάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Γεννήτρια Ατμού Steam Generator Power Steam E38D

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Γεννήτρια Ατμού Steam Generator Power Steam E38D ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Ceramic Force 2085

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Ceramic Force 2085 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΑΝΤΟΥΪΤΣΙΕΡΑ SANDWICH MAKER Μοντέλο / Model : LW-032 AC220-240V 50Hz - 750W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF Τοποθετήστε τον Παστεριωτή πάνω στο τραπέζι ή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Προτείνεται η παροχή νερού να μην είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά. Ο Παστεριωτής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) & ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 7 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFER- ENCE SAFETY WARNINGS When

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Atlas 8026

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Atlas 8026 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Operating-instruction Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Operating-instruction Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Operating-instruction Manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 16 3 SPEED PEDESTAL FAN 16 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLYAND KEEP FOR FUTURE USE ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9167 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Model / Μοντέλο KCF-70 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing Kerosun Ceramic Fan

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTION MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTION MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTION MANUAL ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM1089-GS AC240V 60Hz - 750W Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσίδερο με βάση RL-DBST-2300 Ελληνικά

Ατμοσίδερο με βάση RL-DBST-2300 Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ατμοσίδερο με βάση RL-DBST-2300 Ελληνικά Αγαπητέ Πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του υψηλής ποιότητας προϊόντος. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά ώστε να μπορείτε να αξιοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: S1069WK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κατά τη χρήση του βραστήρα σας, βασικά μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Aνεμιστήρας / Fan FD-40A ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi

Διαβάστε περισσότερα

GIR06000 GIR06100 GIR06200

GIR06000 GIR06100 GIR06200 GIR06000 GIR06100 GIR06200 ΣΙΔΕΡΟ ΑΤΜΟΥ steam iron EL EN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΙΔΕΡΟ ΑΤΜΟΥ USER MANUAL STEAM IRON 3 8 9 13 A 3 11 9 2 5 4 6 12 7 6 8 3 9 2 14 1 10 13 B 1 2 3 C 1 2 3 EL Αγαπητοί πελάτες! Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4229 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING 1/12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING Ανοίγουμε τρύπες Ø8 x 80mm στο σημείο κατασκευής, με τρυπάνι. To προτεινόμενο πλάτος και μήκος μεταξύ των 2 οπών να είναι 30-35εκ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΕΡΟ NANO CERAMIC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙ ΕΡΟ NANO CERAMIC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΙ ΕΡΟ NANO CERAMIC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΝΑΝΟ8298 Οδηγίες ασφαλείας Προτεινόµενη χρήση Αυτή η συσκευή λειτουργεί µε καυτό ατµό! Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για στεγνό σιδέρωµα και σιδέρωµα µε ατµό ρούχων,

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμο μπάνιου Βathroom heater Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-9 EN... Pages 10-15 2 GR Aερόθερμο μπάνιου Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

GIR1135G GIR1165E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ USER MANUAL STEAM IRON ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ. steam iron

GIR1135G GIR1165E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ USER MANUAL STEAM IRON ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ. steam iron GIR1135G GIR1165E ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ steam iron EL EN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ USER MANUAL STEAM IRON 3 8 9 13 A 1 5 6 7 2 3 4 12 9 10 11 13 7 8 14 B 1 2 3 C 1 2 3 EL Αγαπητοί πελάτες! Σας ευχαριστούμε πολύ που

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW www.colorato.net Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την καινούρια σας συσκευή. ιατηρήστε τις οδηγίες σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOBILE COOLER ΜΟΝΤΕΛΟ: DPL MC 8014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ DPL MC 8014 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Ονομαστική τάση: 220-240 V / 50 Hz Ονομαστική ισχύς (ψύξης) [W]: 75 Δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Diplomat DPL QH 6013

Diplomat DPL QH 6013 1 Diplomat DPL QH 6013 Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν σημαντικές οδηγίες για την ασφάλειά σας και την σωστή χρήση της συσκευής. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9058 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Button+ Ceramic 8033

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Button+ Ceramic 8033 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού

SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού GB GR INSTRUCTION MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGLISH IMPORTANT For safety purpose you should read the instructions carefully before using the appliance for the first

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49 Απορριψη 50 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 50 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 51 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 51 Σίδερο επαγγελματικού τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε έναν αφυγραντήρα MERCURY. Παρακαλούµε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως. Έτσι θα αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα