Κεφ. IV.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφ. IV.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ"

Transcript

1 Κεφ. IV.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Εισαγωγικές Παρατηρήσεις. Εξ ορισμού η αναπηρία ως ασφαλιστικός κίνδυνος αντιμετωπίζεται από την Κοινωνική Ασφάλιση με ιδιαίτερη μέριμνα. Προέχοντα στοιχεία αποτελούν ο καθορισμός μειωμένων ασφαλιστικών προϋποθέσεων για τη θεμελίωση του δικαιώματος και η έννοια της αναπηρίας. Ο χρόνος της τοιαύτης συνταξιοδότησης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης και συνυπολογίζεται για την συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος (ν.2084/92 άρθρ. 40 παρ. 3, ν.2335/95 άρθρ. 5 παρ. 4 βλ. και Κεφ. ΙΙ παρ. Β περίπτ. 3/στ). Πάντως, ο καθιστάμενος ανάπηρος από πρόθεση ή από διαπραχθέν υπ'αυτού πλημμέλημα ή κακούργημα, δικαστικώς αποδεικνυομένου, εκπίπτει του δικαιώματος προς απόληψη σύνταξης αναπηρίας. Εάν όμως υφίστανται μέλη της οικογενείας τα οποία θα εδικαιούντο σύνταξης λόγω θανάτου, δικαιούνται αυτά της σύνταξης ωσάν να επήλθε θάνατος του ούτω καταστάντος αναπήρου. Α. Σύνταξη αναπηρίας από το ΙΚΑ. 1.- Ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Με τις ισχύουσες διατάξεις (ν.1902/90 άρθρ. 27 παρ. 1 περ.4), για να θεμελιώσει δικαίωμα σε σύνταξη λόγω αναπηρίας που δεν προέρχεται από ατύχημα, ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ, θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει μία από τις κατωτέρω (α-γ) κατά περίπτωση ημέρες εργασίας (ΗΕ) στην ασφάλιση: α) Τουλάχιστον Η.Ε. οποτεδήποτε στο παρελθόν. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται να έχει ασφαλιστικό δεσμό με το ΙΚΑ τα τελευταία χρόνια, π.χ. 300 ή 600 Η.Ε. στην τελευταία 5ετία, όπως στις δύο επόμενες β και γ περιπτώσεις προβλέπεται. Και αν ακόμη μεταξύ της τελευταίας ημέρας ασφάλισης στο ΙΚΑ και της εμφάνισης της αναπηρίας μεσολαβεί κενό ασφάλισης, το δικαίωμα θεμελιώνεται, αρκεί ενδιαμέσως να μη μεσολάβησε ασφάλιση σε άλλο φορέα. β) Για ασφαλισμένους, οι οποίοι κατά την εμφάνιση της αναπηρίας δεν έχουν τις προϋποθέσεις της α ανωτέρω ή της γ κατωτέρω περίπτωσης, ο νόμος θέσπισε διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης. Ορισε ότι ο ασφαλισμένος, που κατά την εμφάνιση της αναπηρίας δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται σύνταξη από την αιτία αυτή εάν έχει στην ασφάλιση 300 Η.Ε. Οι ημέρες αυτές αυξάνονται προοδευτικά σε Η.Ε. με την προσθήκη ανά 120 Η.Ε. κατά μέσο όρο για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου. Με το σύστημα αυτό, ο ασφαλισμένος ο οποίος κατά την εμφάνιση της αναπηρίας διανύει το 22ο έτος της ηλικίας πρέπει να έχει 420 Η.Ε., το 29ο έτος της ηλικίας 1260 Η.Ε., το 35ο έτος 1980 Η.Ε., το 47ο έτος 3420 Η.Ε., και το 54ο και άνω έτος της ηλικίας 4200 Η.Ε. (εγκ. ΙΚΑ 43/95). Ομως, από τις κατά περίπτωση Η.Ε. ανάλογα με το έτος ηλικίας, οι 300 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα αμέσως προηγούμενα πέντε έτη από εκείνο στο οποίο κατέστη ανάπηρος. γ) Εάν ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει μία από τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις των περιπτώσεων α και β ανωτέρω, δικαιούται σύνταξης αναπηρίας εάν έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση τουλάχιστον 1500 Η.Ε. από τις οποίες όμως οι 600 μέσα στα πέντε έτη τα αμέσως προηγούμενα από εκείνο που κατέστη ανάπηρος. Ειδικώς στην παρούσα γ περίπτωση, αν ο ασφαλισμένος είχε επιδοτηθεί λόγω ασθένειας ή ανεργίας ή είχε συνταξιοδοτηθεί στη διάρκεια της πενταετίας και εξ αυτού δεν συμπληρώνει τις 600 Η.Ε., η περίοδος αυτή (των πέντε ετών) επεκτείνεται για το αντίστοιχο προς την επιδότηση ή συνταξιοδότηση χρονικό διάστημα. Ως Η.Ε. κατά περίπτωση λογίζονται αυτές που πραγματοποι- ήθηκαν στην ασφάλιση του ΙΚΑ (υποχρεωτική ή προαιρετική) ή προέρχονται από αναγνώριση, με εξαίρεση τις περιόδους επιδότησης λόγω ασθενείας και τακτικής ανεργίας της τελευταίας δεκαετίας (ανά 200) και του χρόνου σύνταξης λόγω αναπηρίας, (βλ. κεφ. ΙΙ παρ. Β. περίπτ. 3/ε και στ), που προσμετρούνται μόνο για σύνταξη λόγω γήρατος. Ειδικώς για το χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας με εξαγορά, προσμετρείται εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ανατομοφυσιολογικά (ιατρική κρίση) ανάπηρος με ποσοστό πάνω από 67% και έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση πάνω από 900 Η.Ε. (εγκ. ΙΚΑ 85/90 και 16/91). Τέλος, και ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε άλλο ομοειδή φορέα λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση Η.Ε. με τους κανόνες της διαδοχικής ασφάλισης. Οι ως άνω κατά περίπτωση Η.Ε. δεν απαιτούνται, εάν η αναπηρία οφείλεται σε βίαιο συμβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής (εργατικό ατύχημα). Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη απονέμεται χωρίς χρονικές (ασφαλιστικές) προϋποθέσεις. Οταν το βίαιο συμβάν δεν επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτή (εξωεργατικό ατύχημα), για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας αρκεί η συμπλήρωση του μισού αριθμού των Η.Ε. που περιγράψαμε ανωτέρω κατά περίπτωση. 2.- Εννοια της αναπηρίας.

2 Ο ίδιος ν.1902/90 επέφερε ουσιαστικές αλλαγές και στην έννοια της αναπηρίας. Καθιέρωσε τις εξής τρείς βαθμίδες: Τη βαρειά αναπηρία, ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω. Τη συνήθη αναπηρία, ποσοστό ανικανότητας 66,6% μέχρι 80%. Τη μερική αναπηρία, ποσοστό ανικανότητας 50% μέχρι 66,6%. Ανάπηρος θεωρείται ο ασφαλισμένος, αν λόγω παθήσεως ή βλάβης ή εξασθένισης σωματικής ή πνευματικής, μεταγενέστερης της υπαγωγής του στην ασφάλιση, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας για τη βαρειά και συνήθη αναπηρία και εξάμηνης διάρκειας για τη μερική κατά ιατρική πρόβλεψη, δεν μπορεί να κερδίζει από εργασία που ανταποκρίνεται στις δυνάμεις, στις δεξιότητες και στη μόρφωσή του περισσότερο: α) Από το ένα πέμπτο (1/5) του ποσού που συνήθως κερδίζει σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης, ποσοστό ανικανότητας άνω του 80% (βαρειά αναπηρία), οπότε δικαιούται την πλήρη σύνταξη που θα ελάμβανε, με τον αυτό αριθμό Η.Ε., λόγω γήρατος (βλ. Κεφ. ΙΙΙ. παρ. Α περίπτ. 4). β) Από το ένα τρίτο (1/3) του ποσού που συνήθως κερδίζει στην ίδια επαγγελματική κατηγορία σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης, ποσοστό ανικανότητας από 66,6 μέχρι 80% (συνήθης αναπηρία), οπότε το ποσό της σύνταξης αναλογεί στα Ύ της κατά τα ανωτέρω πλήρους σύνταξης. Κατ'εξαίρεση, ο με το ως άνω ποσοστό ανάπηρος (66,6-80%) δικαιούται της πλήρους σύνταξης, εάν έχει συμπληρώσει στην ασφάλιση 6000 Η.Ε. στο σύνολο ή εάν η αναπηρία του οφείλεται κατά κύριο λόγο σε νευροψυχιατρικές παθήσεις. γ) Από το μισό (1/2) του ποσού που συνήθως κερδίζει στην ίδια περιφέρεια και επαγγελματική κατηγορία σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης, ποσοστό ανικανότητας 50-66,6% (μερική αναπηρία), οπότε το ποσό της σύνταξης αναλογεί στο ½ της κατά τα ανωτέρω (περίπτ. α ) πλήρους σύνταξης. Και στην περίπτωση αυτή, οι ανάπηροι από νευροψυχιατρικές παθήσεις δικαιούνται τα Ύ της πλήρους σύνταξης της περίπτ. α ανωτέρω. Τα ως άνω κατά περίπτωση ποσοστά αναπηρίας είναι θεμελιωτικά του δικαιώματος σε σύνταξη, εφόσον η πάθηση κλπ. επέλθει ή εμφανισθεί μετά την αρχική υπαγωγή στην ασφάλιση. Εάν η πάθηση είναι προγενέστερη της υπαγωγής του στην ασφάλιση, ο ανάπηρος δικαιούται σύνταξης εφόσον η μεταγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία φθάνει τουλάχιστον το μισό της κατά περίπτωση αναπηρίας (εγκ. ΙΚΑ 5/91). Για την αναπηρία του ασφαλισμένου από άποψη ιατρική, γνωμοδοτούν οι Υγιεονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ οι οποίες, εκτός από τη διαπίστωση της φύσεως, των αιτιών, της εκτάσεως και της διάρκειας της σωματικής ή της πνευματικής παθήσεως του ασφαλισμένου, ερευνούν και την επίδραση αυτής στην καθολική ικανότητά του για άσκηση του συνήθους ή παρεμφερούς επαγγέλματος ή την ανάκτηση της ικανότητας αυτής. Δεν αρκεί, όμως μόνο η ιατρική κρίση (ανατομοφυσιολογική βλάβη) για τη συνταξιοδότηση. Καθοριστικής σημασίας στοιχείο αποτελεί και η ασφαλιστική αναπηρία, δηλαδή η απώλεια της βιοποριστικής ικανότητας του ασφαλισμένου εξαιτίας της πάθησης κλπ., σε σχέση με την ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα, τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν γενικώς και ειδικώς στη συγκεκριμένη περιοχή για την επαγγελματική κατηγορία του ανάπηρου κλπ. Περί αυτής αποφαίνεται ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος που απονέμει τη σύνταξη. Η περί αυτού κρίση του Διευθυντού εκφραζόμενη σε ποσοστά, μπορεί να αυξήσει το ποσοστό αναπηρίας της ιατρικής κρίσης μέχρι 17 ποσοστιαίες μονάδες (ν.1976/91 άρθρ. 12 παρ. 3). Η σύνταξη λόγω αναπηρίας διαρκεί επί όσο χρονικό διάστημα κρίνεται κατά τα ανωτέρω ανάπηρος ο ασφαλισμένος. Η αναπομπή στην Υγειον. Επιτροπή γίνεται οίκοθεν από την υπηρεσία λίγο πριν από τη λήξη της περιόδου αναπηρίας. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις ο συνταξιούχος αναγνωρίζεται μόνιμος ανάπηρος, ιδιότητα που τον απαλλάσσει από την υποχρέωση να υποβάλλεται σε ιατρική εξέταση προς διαπίστωση της κατάστασης της υγείας του. Τούτο συμβαίνει: α) Οταν ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του ή η γυναίκα το 50ό και συνταξιοδοτείται συνεχώς επί 7 έτη κατά τη διάρκεια δε της συνταξιοδότησής του έχει εξετασθεί από Υγειον. Επιτροπή τουλάχιστον τρείς φορές. β) Οταν ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του ή η γυναίκα το 55ο και συνταξιοδοτείται συνεχώς επί 5 έτη κατά δε τη διάρκεια της συνταξιοδότησής του έχει εξετασθεί από Υγειον. Επιτροπή τουλάχιστον δύο φορές. γ) Οταν ο ενδιαφερόμενος έχει συνταξιοδοτηθεί συνεχώς επί 12ετία, ανεξαρτήτως φύλου και ορίου ηλικίας. δ) Οταν ο ενδιαφερόμενος συνταξιοδοτείται συνεχώς ή διακεκομμένως τουλάχιστον επί 20ετία και οπωσδήποτε συνεχώς κατά την τελευταία 3ετία, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

3 Β Σύνταξη αναπηρίας από τα ειδικά Ταμεία. Για την παροχή αυτή ελαχιστότατες παρεμβάσεις έκαναν οι "θεσμικοί νόμοι" στους εκτός ΙΚΑ ασφαλισμένους. Ετσι κατά κύριο λόγο, ισχύουν οι Καταστατικές διατάξεις. Αυτές όμως ελάχιστα ή ουδόλως συμφωνούν μεταξύ τους ωσάν να πρόκειται για διαφορετικά θέματα. Το εργατικό ατύχημα και το όμοιο εκτός εργασίας δεν αντιμετωπίζονται ευθέως από τα Καταστατικά των περισσότερων από τα παρατιθέμενα Ταμεία ως ιδιαίτερες ασφαλισιτικές περιπτώσεις με καθόλου ή μειωμένο χρόνο ασφάλισης. Μόνο το ΤΑΠΙΛΤ έχει πλήρη αντίστοιχη κάλυψη και το ΤΣΠ-ΑΤΕ μερική. Εξάλλου σε τρία Ταμεία από τα πέντε απαιτείται 10ετής ασφάλιση, αντί της 5ετίας ή και λιγότερης κατά περίπτωση που απαιτείται στο ΙΚΑ (βλ. παρ. α/1 ανωτ.) επερχομένης έτσι υποβάθμισης της ασφαλιστικής μεταχείρισης των ασφαλισμένων των ειδικών Ταμείων. Στις περιπτώσεις αυτές τυγχάνουν εφαρμογής οι κανόνες της "Ισόνομης Ασφαλιστικής Προστασίας", περί της οποίας κατωτέρω κεφ. ΧΙ.- Ετσι, από Ταμείου σε Ταμείο το δικαίωμα σε σύνταξη λόγω αναπηρίας (ανικανότητας) αποκτάται: Από το ΤΣΠ-Τ.Ε.: Μετά 10 ετών Σ.Υ., σε περίπτωση πλήρους ανικανότητας και εφόσον διαρκεί η ανικανότητα αυτή (Καταστατικό άρθρ. 7 παρ. 1 στοιχ. στ). Την ανικανότητα πιστοποιεί Συμβούλιο από τρεις ιατρούς από τους οποίους οι δύο ορίζονται από το Δ.Σ. του Ταμείου και ο τρίτος υποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο. Μετά τη συμπλήρωση 10 ετών πλήρη και συνεχή συνταξιοδότηση, χωρίς αναστολή αυτής λόγω εργασίας, η σύνταξη μετατρέπεται σε οριστική και δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος της ανικανότητας (Καταστατικό άρθρ. 19). Από το ΤΣΠ-ΕΤΕ. Μετά 10 ετών Σ.Υ. σε περίπτωση διαρκούς πλήρους ή μερικής οποιουδήποτε βαθμού (1) για την υπηρεσία ανικανότητας, η οποία παρέχει δικαίωμα σε αποχώρηση από την Τράπεζα (ΑΥΚΑ 44/3/4771/73 παρ. 3, ΦΕΚ 158 β). Για τη διάρκεια της αναπηρίας και το βαθμό αυτής γνωμοδοτεί Συμβούλιο ιατρών μέχρι τριών οριζομένων από το Δ.Σ. του Ταμείου. Στο Συμβούλιο μπορεί να μετάσχει χωρίς ψήφο και ιατρός υποδεικνυόμενος από τον ενδιαφερόμενο. Το αρμόδιο για την απονομή της σύνταξης όργανο καθορίζει το ποσό αυτής κατ'ανάλογο ποσοστό του βαθμού ανικανότητας. Μονιμοποίηση της σύνταξης λόγω μακροχρόνιας ανικανότητας δεν προβλέπεται (Καταστατικό άρθρ. 19, όπως τροποποιήθηκε). Από το ΤΣΠ-ΑΤΕ το δικαίωμα αποκτάται εάν εξαιτίας πάθησης ή βλάβης ή εξασθένισης σωματικής ή πνευματικής είναι πλήρως ανίκανος για την εκτέλεση της εργασίας του και απομακρυνθεί αυτής μετά από 5ετή ασφάλιση γενικώς ή μετά από 3ετή πραγματική ασφάλιση στο Ταμείο. Αν η αναπηρία οφείλεται σε βίαιο συμβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας της εργασίας (εργατικό ατύχημα), το δικαίωμα σε σύνταξη αποκτάται αδιαφόρως χρόνου ασφάλισης. Το εξωεργατικό ατύχημα δεν αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερη ασφαλιστική περίπτωση. Η διαπίστωση της αναπηρίας ενεργείται από τριμελή Υγιεονομική Επιτροπή, της οποίας τα δύο μέλη ορίζονται από το Δ.Σ. του Ταμείου και το τρίτο από τον ενδιαφερόμενο. Ωστόσο η πλήρης και διαρκής ανικανότητα η συνεπαγόμενη απόλυση του ασφαλισμένου πιστοποιείται από αρμόδιο υγειονομικό όργανο της ΑΤΕ. Τέλος, στο Ταμείο αυτό η αναπηρία θεωρείται οριστική και ο ανάπηρος δεν υπόκειται σε περαιτέρω εξετάσεις από την Υγειονομική Επιτροπή όταν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του (Καταστ. άρθρ. 16 και 21Β όπως το πρώτο συμπληρώθηκε με την ΑΥΥΠΚΑ Φ46/3/2186/87, ΔΕΝ 1988 σ.50). Από το ΤΑΠ-ΕΤΒΑ. Μετά 5ετή Σ.Υ. σε περίπτωση πλήρους ανικανότητας για οποιαδήποτε εργασία. Το Ταμείο αγνοεί το εργατικό και εξωεργατικό ατύχημα. Την πιστοποίηση της ανικανότητας γνωμοδοτεί Συμβούλιο εκ δύο ιατρών οριζομένων από το Δ.Σ. του Ταμείου. Δυνητική είναι η συμμετοχή και τρίτου ιατρού υποδεικνυόμενου από τον ασφαλισμένο, ο οποίος βαρύνεται και με την αμοιβή του. Η νομοθεσία του Ταμείου προβλέπει, και επανεξέταση της ανικανότητας από Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο, όταν ο ενδιαφερόμενος αμφισβητήσει το πόρισμα της ιατρικής εξέτασης του πρώτου ιατρικού Συμβουλίου. Το Δευτεροβάθμιο τούτο όργανο απαρτίζεται από δύο ιατρούς οριζομένους από το Δ.Σ. του Ταμείου, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου. Και στην προκειμένη περίπτωση δυνητική για τον ασφαλισμένο είναι η συμμετοχή και τρίτου ιατρού.

4 Η όλη δαπάνη βαρύνει, τον αιτούντα ασφαλισμένο ή συνταξιούχο, η οποία προκαταβάλλεται στο Ταμείο (2). Στα πρώτα 10 έτη η συνταξιοδότηση ανανεούμενη κατ'έτος εφόσον διατηρείται η ανικανότητα, λογίζεται προσωρινή. Μετά την πάροδο της 10ετίας καθίσταται οριστική, μη υποκειμένου του συνταξιούχου σε περαιτέρω επανεξέταση της υγείας του (Β.Δ.207/65 άρθρ. 9 και 17). Από το ΤΑΠΙΛΤ. Αν λόγω πάθησης ή βλάβης ή εξασθένισης σωματικής ή πνευματικής επέλθει ανικανότητα για την εργασία του ασφαλισμένου άνω των έξι (6) μηνών, αυτός δικαιούται σύνταξης αναπηρίας εάν έχει χρόνο πραγματικής ασφάλισης δέκα ετών. Εάν η κατά τα ως άνω αναπηρία προέλθει από βίαιο συμβάν κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας αυτής (εργατικό ατύχημα), το δικαίωμα σε σύνταξη θεμελιώνεται ανεξάρτητα με το χρόνο ασφάλισης. Τουναντίον εάν το βίαιο συμβάν δεν σχετίζεται με την εκτέλεση της εργασίας, είναι δηλαδή εξωεργατικό, το δικαίωμα σε σύνταξη αποκτάται εφόσον έχει χρόνο πραγματικής ασφάλισης τριών ετών. Η ένταξη του Κλ. Υγείας του Ταμείου στο Τ. Ασφ. Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής, Αμέρικαν Εξπρές κλπ. (ΑΥΕΚΑ Φ48/482/2000, ΦΕΚ 375 τ.β ) αποδυνάμωσαν την ισχύ των διατάξεων των παρ. 1-4 του άρθρ. 17 του Καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ ως προς τη λειτουργία ανεξάρτητων σε αυτό Υγειονομικών Επιτροπών. Αντ'αυτών είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των Υγ. Επιτροπών του ΙΚΑ (ΑΥΥΠΚΑ 48/1313/92, ΦΕΚ 677 τ.β ), οι οποίες και αποφαίνονται σχετικώς. Η αναπηρία καθίσταται οριστική και ο ανάπηρος δεν υπόκειται σε περαιτέρω επανεξέταση όταν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας του. Ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για τον ασφαλιστικό κίνδυνο της αναπηρίας, το ύψος αυτής, τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών και τα συναφή θέματα, ακολουθούν τη μέθοδο και τη διαδικασία της σύνταξης λόγω γήρατος (Κεφ. ΙΙΙ. παρ. Β/9) όπου και παραπέμπουμε. Υποσημειώσεις Κεφ. IV.- Η μερική ανικανότητα "οποιουδήποτε βαθμού" έπαυσε να ισχύει. Ο ν.2084/92 με το άρθρ. 49 έμμεσα πλην σαφώς θέλει η συντάξιμη αναπηρία να είναι τουλάχιστον 50%. Τόσο η επιβάρυνση αυτή καθ'εαυτήν, όσο και η προκαταβολή αυτής αποτελούν παραδοξότητες μη αρμόζουσες κατά τη γνώμη μας σε Ταμεία ασφάλισης μισθωτών έγγαμες με ανάπηρο σύζυγο που ασφαλίσθηκαν μέχρι την και θεμελιώνουν το δικαίωμα σε σύνταξη μετά την Στην περίπτωση αυτή υπάγονται οι ασφαλισμένες που μεταξύ της αρχικής ασφάλισης και μέχρι είχαν κενό ασφαλίσεως χρονικό διάστημα ή που μέχρι της αμέσως ανωτέρω ημερομηνίας δεν είχαν ανήλικο παιδί ή ενήλικο αλλά ανάπηρο ή σύζυγο ανάπηρο. Σε περίπτωση που η προϋπόθεση αυτή πληρωθεί από την και μετά, το δικαίωμα σε σύνταξη είναι ήδη θεμελιωμένο με τη διανυθείσα ήδη 15ετή Σ.Υ., αλλά για την αξίωση στο ποσό της σύνταξης απαιτείται και η συμπλήρωση: 17, 5 ετών Σ.Υ. και το 50ό έτος της ηλικίας τους. Οι προϋποθέσεις αυτές παραμένουν σταθερές και δεν αλλοιώνονται με την περαιτέρω παραμονή των ενδιαφερομένων στην υπηρεσία. Και στην παρούσα περίπτωση το όριο ηλικίας δεν απαιτείται, εάν η ενδιαφερόμενη έχει συνολική Σ.Υ. 24 ετών και 6 μηνών. γγ. 2 η Ομάδα Ταμείων: (περιλαμβάνει το ΤΣΠ-ΤΕ και το ΤΑΠ-ΕΤΒΑ). Γυναίκες των Ταμείων αυτών οι οποίες ασφαλίσθηκαν μέχρι , σε οποιοδήποτε Φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, ή στο Δημόσιο και μέχρι είχαν συμπληρώσει: α) 20ετή Σ.Υ. β) Το 42ο έτος της ηλικίας και γ) Κατά την είχαν ανήλικο παιδί ή ενήλικο παιδί αλλά ανάπηρο κατά ποσοστό 50% και άνω ή ανάπηρο σύζυγο κατά ποσοστό 67% και άνω, έχουν θεμελιωμένο το δικαίωμα σε σύνταξη και μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε στο μέλλον και να πάρουν αμέσως σύνταξη. Εάν σε συγκεκριμένη υπάλληλο από τις ανωτέρω την υφίσταντο οι α και γ προϋποθέσεις, αλλά αυτή δεν

5 είχε το όριο ηλικίας των 42 ετών, το δικαίωμα σε σύνταξη και πάλι είναι θεμελιωμένο κατά το χρονικό σημείο πλήρωσης των δύο αυτών προϋποθέσεων, αλλά η αξίωση στο ποσό της σύνταξης γεννάται αν συμπλήρωσαν ή συμπληρώσουν το όριο ηλικίας των 42 ετών. Εάν οι γυναίκες αυτές συμπλήρωσαν τη 20ετή Σ.Υ. μετά την και μέχρι την , και έχουν κατά τη συμπλήρωσή της ανήλικο παιδί ή ενήλικο αλλά ανάπηρο ή σύζυγο ανάπηρο κατά τα προαναφερθέντα ποσοστά, το δικαίωμα σε σύνταξη θεμελιώνεται κατά το χρονικό σημείο σύμπτωσης των α και γ ανωτέρω προϋποθέσεων, αλλά η αξίωση στο ποσό της σύνταξης γεννάται όταν συμπληρωθούν, αφενός το αυξημένο όριο ηλικίας που προβλέπεται στη περίπτωση αυτή και, αφετέρου η αυξημένη Σ.Υ. που απαιτείται κατ'αντιστοιχία του έτους συμπλήρωσης και των δύο αυτών προϋποθέσεων. Ειδικότερα, όσες συμπλήρωσαν τις δύο αυτές προϋποθέσεις (20ετία και ανήλικο παιδί): το έτος 1993, το όριο ηλικίας είναι 42,5 το έτος 1994, το όριο ηλικίας είναι 43 το έτος 1995, το όριο ηλικίας είναι 43,5 το έτος 1996, το όριο ηλικίας είναι 43,5 το έτος 1996, το όριο ηλικίας είναι 44 το έτος 1997, το όριο ηλικίας είναι 44,5. Τα μεγαλύτερα όρια ηλικίας που απαιτούνται κατά το χρόνο συμπλήρωσης της 20ετούς Σ.Υ. μένουν σταθερά και δεν αυξάνονται, έστω και αν αμφότερα ή ένα από αυτά συμπληρώνονται μετά την Το κατά περίπτωση όριο ηλικίας (42-44,5 ετών) δεν απαιτείται, εάν η ενδιαφερόμενη πέραν της 20ετούς Σ.Υ. έχει επιπλέον 7 έτη Σ.Υ. ήτοι 27. β. Οσες μητέρες κατά τα ανωτέρω ή έγγαμες με ανάπηρο σύζυγο πραγματοποίησαν ή πραγματοποιήσουν την 20ετή Σ.Υ. από και μετά θεμελιώνουν το δικαίωμα ευθύς ως πραγματοποιήσουν αυτή, αλλά δικαιούνται του ποσού της σύνταξης από της συμπλήρωσης του 50ού έτους της ηλικίας τους. Το όριο ηλικίας δεν απαιτείται και το δικαίωμα σε σύνταξη και η αξίωση στο ποσό αυτής γεννάται αμέσως, εάν: Στο έτος 1998 είχαν 27,5 ετών συνολική Σ.Υ. Στο έτος 1999 είχαν 28 ετών συνολική Σ.Υ. Στο έτος 2000 είχαν 28,5 ετών συνολική Σ.Υ. Στο έτος 2001 είχαν 29 ετών συνολική Σ.Υ. Στο έτος 2002 είχαν 29,5 ετών συνολική Σ.Υ. Στο έτος 2003 έχουν30 ετών συνολική Σ.Υ. Εκείθεν το όριο ηλικίας των 30 ετών αυξάνεται κατά μισό έτος για κάθε χρόνο, μέχρι να συμπληρωθεί Σ.Υ. 34,5 ετών. δδ. 3 η Ομάδα: (περιλαμβάνει το ΤΑΠΙΛΤ). Το 45 ο έτος της ηλικίας, ως όριο συνταξιοδότησης της μητέρας (έγγαμης, χήρας, διαζευγμένης) με ανήλικο παιδί, που ίσχυε στο Ταμείο αυτό, ως μεγαλύτερο εξακολουθεί να ισχύει. Επομένως αυτές και η τυχόν άγαμες μητέρες, οι οποίες ασφαλίσθηκαν μέχρι σε οποιοδήποτε Φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, ή στο Δημόσιο και μέχρι είχαν συμπληρώσει: α) 20ετή Σ.Υ. β) Το 45 ο έτος της ηλικίας και γ) Κατά την είχαν ανήλικο παιδί ή ενήλικο παιδί αλλά ανάπηρο κατά ποσοστό 50% και άνω ή ανάπηρο σύζυγο κατά ποσοστό 67% και άνω, έχουν θεμελιωμένο το δικαίωμα σε σύνταξη και μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε στο μέλλον και να πάρουν αμέσως σύνταξη. Εάν σε συγκεκριμένη υπάλληλο από τις ανωτέρω την είχε πραγματοποιηθεί 20ετής ΣΥ και υφίστατο ανήλικο παιδί ή ενήλικο αλλά ανάπηρο ή σύζυγο ανάπηρο κατά τα προαναφερθέντα ποσοστά, αλλά αυτή δεν είχε το όριο ηλικίας των 45 ετών, το δικαίωμα σε σύνταξη και πάλι είναι θεμελιωμένο κατά το χρονικό σημείο πλήρωσης των

6 δύο αυτών προϋποθέσεων, αλλά η αξίωση στο ποσό της σύνταξης γεννάται αν συμπλήρωσαν ή συμπληρώσουν το ως άνω όριο ηλικίας. Τέλος, η υπάλληλος που συμπλήρωσε την 20ετή ΣΥ μετά την και κατά τη συμπλήρωσή της είναι ή αργότερα κατέστη ή καταστεί μητέρα ανήλικου παιδιού ή ενήλικου αλλά αναπήρου ή σύζυγος ανάπηρου ανδρός και πάλιν το δικαίωμα σε σύνταξη θεμελιώνεται κατά το χρονικό σημείο σύμπτωσης των δύο αυτών προϋποθέσεων, αλλά η αξίωση στο ποσό της σύνταξης γεννάται όταν συμπληρωθεί το όριο ηλικίας των 50 ετών. γ. Λοιπές γυναίκες. Οπως γίνεται σαφές ο όρος "λοιπές γυναίκες" αφορά σε εκείνες που ασφαλίστηκαν μέχρι σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ ή στο Δημόσιο και δεν ανήκουν στην πιο πάνω κατηγορία β, δεν έχουν, δηλαδή ανήλικο παιδί ή ενήλικο αλλά ανίκανο κατά ποσοστό 50% και άνω ή ανάπηρο σύζυγο κατά ποσοστό 67% και άνω. Στα Καταστατικά των 5 ειδικών Ταμείων η κατηγορία "λοιπές γυναίκες" όπως τις προσδιορίζουμε αμέσως ανωτέρω εννοιολογικά δεν αποτελούσε συμπαγή ομάδα με τα αυτά γνωρίσματα. Από τα Καταστατικά αυτά προβλεπόταν η σύνταξη: Στα ΤΣΠ:ΤΕ και ΕΤΕ Εγγαμες 20ετή Σ.Υ. αδιαφόρως ηλικίας. Αγαμες 25ετή Σ.Υ. " " 20ετή Σ.Υ. και 45 ο έτος της ηλικίας. Στο ΤΣΠ-ΑΤΕ Γυναίκες (έγγαμες,άγαμες) 25ετή Σ.Υ. και 45 ο έτος της ηλικίας Στο ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Εγγαμες,άγαμες 25ετή Σ.Υ. αδιαφόρως ηλικίας Εγγαμες 20ετή Σ.Υ. και 45 ο έτος της ηλικίας. Αγαμες 20ετή Σ.Υ. και 50 ο έτος της ηλικίας. Στο ΤΑΠΙΛΤ Εγγαμες 20ετή Σ.Υ. και 45 ο έτος της ηλικίας. Είχαμε λοιπόν: 20ετή Σ.Υ. με όριο ηλικίας και χωρίς τέτοιο όριο. 25ετή Σ.Υ. ωσαύτως με όριο ηλικίας και χωρίς τέτοιο όριο. Η διάκριση αυτή από άποψη Σ.Υ. παραμένει και μετά τους θεσμικούς νόμους για τη θεμελίωση του δικαιώματος, αλλά για να γεννηθεί η αξίωση στο ποσό της σύνταξης απαιτείται και όριο ηλικίας και όπου από το Καταστατικό δεν προβλεπόταν, τούτο ορίζεται από τους θεσμικούς Νόμου διαφορετικό κατά περίπτωση, αναλόγως της χρονολογίας συμπλήρωσης της απαιτούμενης Σ.Υ. Ειδικότερα: αα. Εάν η 20ετής ή 25ετής κατά περίπτωση Σ.Υ. πραγματοποιήθηκε μέχρι θεμελιώνεται το δικαίωμα σε σύνταξη από της πραγματοποίησής της, αλλά η αξίωση σε είσπραξη του ποσού της σύνταξης γεννάται με τη συμπλήρωση του 53ου έτους της ηλικίας. Σε κάθε περίπτωση το όριο ηλικίας δεν απαιτείται και το δικαίωμα σε σύνταξη θεμελιώνεται και το ποσό αυτής καταβάλλεται εάν η ενδιαφερόμενη πραγματοποίησε (7) επτά επί πλέον έτη ασφάλισης, ήτοι 27 τοιαύτα για όσες θεμελιώνουν το δικαίωμα με 20ετή Σ.Υ. και 32 όμοια για όσες θεμελιώσουν αυτό με 25ετή Σ.Υ.

7 ββ. Για τις γυναίκες που ασφαλίσθηκαν μέχρι αλλά η 20ετής ή 25ετής, κατά περίπτωση Σ.Υ. πραγματοποιήθηκε μετά την αντί των 53 ετών απαιτείται όριο ηλικίας από 58,5 μέχρι 60 ετών ως ακολούθως: 58,5 ετών αν η 20ετής ή 25ετής ΣΥ συμπληρώθηκε το ετών αν η 20ετής ή 25ετής ΣΥ συμπληρώθηκε το ,5 ετών αν η 20ετής ή 25ετής ΣΥ συμπληρώθηκε το ετών αν η 20ετής ή 25ετής ΣΥ συμπληρώθηκε το 2001 και μετά Και στην παρούσα περίπτωση τα όρια ηλικίας δεν απαιτούνται αν αντί της 20ετούς ή 25ετούς, κατά περίπτωση ΣΥ η ασφαλισμένη πραγματοποίησε επτά έτη ασφάλισης επί πλέον των απαιτουμένων και μέχρι των 35, οπότε εμπίπτει στην περίπτωση 5/α κατωτέρω. 2.-Ασφαλισθέντες από Οι "θεσμικοί νόμοι" επιφύλαξαν άλλη ασφαλιστική μεταχείριση στα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται από τα Ειδικά Ταμεία και ασφαλίσθηκαν το πρώτο, σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα. Ηδη σημειώσαμε (βλ. περίπτ. Β) καταργήθηκαν για την κατηγορία αυτή οι Καταστατικές διατάξεις που προέβλεπαν θεμελίωση δικαιώματος με 15ετή Σ.Υ. Επί πλέον αυτού ορίσθηκαν αυξημένα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση. Πιο συγκεκριμένα: Για τους ανήκοντες στη κατηγορία αυτή προβλέπεται η συνταξιοδότηση από τα ειδικά Ταμεία με 25ετή Σ.Υ. άπαντες και όρια ηλικίας: Οι μητέρες με ανήλικο ή ενήλικο αλλά σωματικώς ή πνευματικώς ανίκανο παιδί κατά ποσοστό 50% και άνω, ή ανάπηρο σύζυγο κατά ποσοστό 67% και άνω, ηλικία 50 ετών. Οι λοιπές γυναίκες ηλικία 60 ετών. Οι άνδρες ηλικία, το έτος 2003, 63 ετών. Το όριο αυτό της ηλικίας αυξάνεται ανά 6 μήνες για κάθε επόμενο έτος μέχρι να συμπληρωθεί το 65 ο έτος της ηλικίας (ν.1976/95 (άρθρ. 9 παρ. 5 στοιχ. γ και ν.2084/92 άρθρ. 8 παρ. 4 στοιχ. α ). Ειδικά για τους εκ των ανωτέρω πραγματοποιούντες 35ετή ασφάλιση βλ. κατωτέρω περίπτ. 5/α. 3.- Ετεροχρονισμός Σ.Υ. και ηλικίας. Η πραγματοποίηση της κατά περίπτωση Σ.Υ. ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση της απαιτουμένης ηλικίας αποτελεί την ιδανικότερη περίπτωση θεμελίωσης του δικαιώματος σε σύνταξη και αξίωσης στο ποσό αυτής. Είναι σύνηθες όμως το ένα να προηγηθεί του άλλου. Αν τυχαίνει η συμπλήρωση της ηλικίας να προηγηθεί της συμπλήρωσης της απαιτουμένης Σ.Υ., ο υπάλληλος οφείλει να παραμείνει στην υπηρεσία μέχρι να πληρωθεί και η Σ.Υ. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή η Σ.Υ. πραγματοποιείται πριν συμπληρωθεί το όριο ηλικίας, ο υπάλληλος (άνδρας ή γυναίκα) έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μία από τις επόμενες τρεις λύσεις: Πρώτη: Να αποχωρήσει από την υπηρεσία με παραίτηση και να ζητήσει τον κανονισμό της σύνταξης που δικαιούται. Στην περίπτωση αυτή η καταβολή του ποσού θα ανασταλεί, μέχρι να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος το προβλεπόμενο όριο ηλικίας, οπότε η σύνταξη καταβάλλεται αναπροσαρμοσμένη με τις χορηγηθείσες στο μεταξύ προσαυξήσεις. Κατά τη διάρκεια της αναστολής ο ενδιαφερόμενος μπορεί, αν το επιθυμεί, να διατηρήσει για τον εαυτό του και τα μέλη της οικογενείας του το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από τον οικείο φορέα. Παράλληλα, αναστέλλεται και η καταβολή της επικουρικής σύνταξης, όχι όμως και η καταβολή της εφάπαξ αποζημίωσης που δικαιούται ο υπάλληλος από τον αντίστοιχο κλάδο ή Φορέα ή τον ν.435/76. Δεύτερη: Να παραμείνει στην υπηρεσία μέχρι να συμπληρώσει και το όριο ηλικίας. Εάν εν τω μεταξύ επέλθουν αλλαγές στην προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου, αυτές δεν θίγουν το δικαίωμα σε σύνταξη που θεμελιώθηκε σε δεδομένη χρονική στιγμή του παρελθόντος. Η πρόβλεψη αυτή του νομοθέτη διασφαλίζει, στο μεταβατικό στάδιο, υψίστης σημασίας συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Η διάταξη αφορά ειδικώς τις γυναίκες. Στην εφαρμογή της σημαίνει ότι η μητέρα με 20-17,5 ή 25 ετών κατά περίπτωση Σ.Υ. και άγαμο παιδί, με την περαιτέρω παραμονή της στην υπηρεσία για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή της 7ετίας, για την οποία γίνεται λόγος ανωτέρω ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν χάνει το δικαίωμα σε σύνταξη, έστω και αν κατά την αποχώρησή της από την υπηρεσία το παιδί ενηλικιώθηκε, ήλθε σε γάμο ή η ίδια κατέστη χήρα, διαζεύχθηκε κλπ.

8 Τρίτη: Να παραμείνει στην υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, εφόσον δεν υπάρχει λόγος υποχρεωτικής εξόδου από αυτή. Και στην περίπτωση αυτή, οι τυχόν αλλαγές στην προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση της υπαλλήλου, και αν ακόμη επέλθουν μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, δεν θίγουν το θεμελιωθέν δικαίωμα (βλ. ν.1976/91 άρθρ. 9 παρ. 5 στοιχ. ε & στ. και παρ.10). 4.- Μειωμένη σύνταξη. Στα Ειδικά Ταμεία, ο θεσμός αυτός τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά με το ν.2084/92 άρθρο 48 παρ. 6 στοιχ. γ-ε. Ορίζεται, λοιπόν, ότι οι άνδρες από το 60ό έως και το 65ο και οι γυναίκες από το 55ο έως το 60ό έτος της ηλικίας τους εάν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο κατά περίπτωση συντάξιμο χρόνο από τον οποίο 2,5 έτη στην τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία, δικαιούνται σύνταξη μειωμένη. Η μείωση ανέρχεται σε 1/267, της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα ηλικίας που λείπει από το οριζόμενο όριο ηλικίας. Σαν παράδειγμα, η γυναίκα χωρίς ανήλικο παιδί κ.λ.π., που γεννήθηκε την και που το 1998 έπρεπε να είναι 58 ετών και έξι μηνών για να τύχει σύνταξης με 25ετή Σ.Υ., αν έχει τη συντάξιμη αυτή υπηρεσία και ζητήσει την μειωμένη σύνταξη το ποσό αυτής θα χορηγηθεί μειωμένο κατά 42/267 όσοι οι μήνες που λείπουν για να συμπληρώσει το πλήρες όριο ηλικίας. Εάν η πλήρης σύνταξη που αναλογεί εντάσσεται στα κατώτατα όρια, ο συνταξιούχος λαμβάνει αυτά αναλόγως μειωμένα. 5.- Νέες προϋποθέσεις. Οι νέες προϋποθέσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή οι οποίες δεν προβλεπόντουσαν από τα Καταστατικά των Ειδικών Ταμείων των Τραπεζοϋπαλλήλων, είναι οι πιο κάτω α-δ, εφαρμοζόμενες από ένα έκαστο Ταμείο, με τις ειδικές προϋποθέσεις που τάσσονται, ασχέτως Καταστατικών ρυθμίσεων. α. Σύνταξη λόγω 35ετίας. Ο θεσμός δεν ίσχυε στους Τραπεζοϋπαλλήλους που υπάγονται για σύνταξη στα (5) πέντε Ειδικά Ταμεία, γιατί προβλεπόταν, από τα οικεία Καταστατικά, σύνταξη με 30ετή Σ.Υ. αδιαφόρως ηλικίας. Η προϋπόθεση αυτή μετατράπηκε με τους "θεσμικούς νόμους" σε 25ετία τέθηκε όμως και όριο ηλικίας (βλ. ανωτ.παρ. Β "εισαγωγικές παρατηρήσεις"). Το κενό που δημιουργήθηκε ήρθε να καλύψει ο ν.3029/2002 με το άρθρ. 2 παρ. 3 (ΔΕΝ 2002 σ.973) διαχωρίζοντας τους ασφαλισμένους σε δύο υποκατηγορίες. Ορίζει, λοιπόν, η διάταξη: "3.Οι ασφαλισμένοι των ειδικών Ταμείων, που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι , θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Ασφαλισμένοι του προηγούμενου εδαφίου, που υπήχθησαν από μέχρι στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 58ου έτους της ηλικίας τους". Το 58 ο έτος της ηλικίας ισχύει και στο ΙΚΑ για όλους τους σε αυτά υπαγομένους αδιαφόρως χρονολογίας αρχικής υπαγωγής με πριορισμούς, όμως ως προς τις μορφές ασφάλισης (βλ.κεφ.ιιι παράγρ.α/2/β). Η ως άνω διάταξη, μη ορίζουσα άλλως, έχει την έννοια ότι στην 35ετία, για τη σύνταξη από τα ειδικά Ταμεία λαμβάνεται υπόψη κάθε μορφή ασφάλισης στο ειδικό Ταμείο και σε οποιονδήποτε άλλο Φορέα εφόσον και καθόσον μεταφέρεται με τους κανόνες της διαδοχικής ασφάλισης. Ωστόσο πρέπει να σημειώσουμε ότι ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας που αναγνωρίζεται στην ασφάλιση σύμφωνα με το ν.1358/1983 λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος μετά τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας. Η αίρεση αυτή, όπως είναι αυτονόητο, ενδέχεται να επηρεάσει το δικαίωμα σε εκείνους που τυχόν συμπληρώνουν την 35ετή ασφάλιση με τη στρατιωτική υπηρεσία σε ηλικία μικρότερη των 58 ετών. Οπου ο νομοθέτης ήθελε να αναγνωρίσει τη στρατιωτική υπηρεσία, για θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη, σε ηλικία μικρότερη των 58 ετών το όρισε ρητά, όπως με το ν.3029/2003 άρθρ. 2 παρ. 7 το έπραξε ειδικά ως προς το ΙΚΑ για όσους συμπληρώνουν δικαίωμα σε ηλικία 55 ετών (βλ.κεφ.ιιι παρ.α/2/γ). β. Σύνταξη με 37ετή Σ.Υ. Με το Ν.3029/2002, άρθρ. 2 παρ. 2 καθορίσθηκε νέο δικαίωμα σε σύνταξη με 37ετή ασφάλιση ή Η.Ε. Η διάταξη ορίζει ότι: "2. Ασφαλισμένος (...) από μέχρι στα ανωτέρω Ταμεία (αναφέρεται στα ειδικά) θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 37 ετών υποχρεωτικής ασφάλισης ή Ημερών Εργασίας (Η.Ε.), ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας".

9 Ο περιορισμός του δικαιώματος μόνο σε πρόσωπα που ασφαλίσθηκαν στην πιο πάνω περίοδο οφείλεται προδήλως στο ότι οι παλαιότερα ασφαλισθέντες απαιτούν ανάλογο δικαίωμα με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, όπως είναι η 35ετία. Περαιτέρω η διάταξη ορίζει: "Για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη: Ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης από παροχή εξαρτημένης εργασίας, που πραγματοποιήθηκε σε φορείς κύριας ασφάλισης, ο οποίος συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α), όπως ισχύει. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. α και β βαθμίδας και σε Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α ), όπως ισχύει ή αναγνωρίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 4-6 του Ν.1405/1983 (βλ.κεφ. ΧΙΙΙ.). Δεν συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση των 37 ετών ασφάλισης ο χρόνος ασφάλισης πέραν των 300 ημερών εργασίας ανά έτος, καθώς και κάθε άλλος πραγματικός ή πλασματικός χρόνος". Για την εφαρμογή της ισχύουν ό,τι στο κεφ. ΙΙΙ/Α/2/α. περί ΙΚΑ γίνεται λόγος, όπου και παραπέμπουμε. γ. Μητέρες με (3) τρία παιδιά. Αποτελεί επίτευγμα των ν: 1902/90, 1976/91 και 2084/92, οι οποίοι θέσπισαν, για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους ασφαλισμένους των ειδικών Ταμείων, τη συνταξιοδότηση με ευνοϊκές σχετικώς προϋποθέσεις στις γυναίκες και με ειδικότερες προϋποθέσεις στους άνδρες που έχουν 3 παιδιά. Με τη ρύθμιση αυτή θέλησε να ξεχωρίσει ο νομοθέτης τα πρόσωπα που συμβάλλουν στη βελτίωση της δοκιμαζόμενης δημογραφικής κατάστασης της χώρας μας από τις λοιπές διατάξεις του νόμου που έτειναν στην αυστηροποίηση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Ο ν.1976/91 στο άρθρο 9 παρ. 8 επαναλαμβάνει, φραστικώς βελτιωμένη, όμοια διάταξη του άρθρου 10 παρ. 9 του ν.1902/90 και ορίζει: "8. Γυναίκες ασφαλισμένες στα ειδικά Ταμεία της παρ.1, οι οποίες έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και άνδρες ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι ή διαζευγμένοι και οι τελευταίοι έχουν την επιμέλεια των ανηλίκων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση, θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση 20ετούς συντάξιμου κατά το Καταστατικό του κάθε Ταμείου χρόνου, ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψης και την ηλικία". Οπως προκύπτει, η διάταξη αναφέρεται κατ'αρχήν στις γυναίκες υπαλλήλους ειδικών Ταμείων, για τις οποίες προβλέπεται η απονομή σύνταξης ασχέτως του χρόνου πρόσληψής τους στην υπηρεσία (πριν ή μετά την ) και της χρονολογίας εξόδου από αυτήν (πριν ή μετά την ), αρκεί να έχουν: 20ετή πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, και τρία παιδιά. Ως προς τις γυναίκες, δεν ενδιαφέρει η ηλικία των παιδιών (αν είναι ανήλικα ή ενήλικα) ή η οικογενειακή τους κατάσταση (έγγαμα ή άγαμα), αν ασκούν ή όχι επάγγελμα και ποιο. Αρκεί όταν ασκείται το δικαίωμα, με τη συμπλήρωση της 20ετίας ή αργότερα, να είναι εν ζωή τα παιδιά. Επίσης ο νόμος δεν εξαρτά το δικαίωμα από την ηλικία της μητέρας ή την οικογενειακή κατάσταση αυτής, δηλαδή αν είναι έγγαμη, άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη. Για λόγους ίσης μεταχείρισης, το δικαίωμα αυτό παρέχεται και στον πατέρα με 20ετή υπηρεσία, αν είναι χήρος, με τρία παιδιά ή διαζευγμένος πάλι με τρία παιδιά. Στην περίπτωση του διαζευγμένου, απαιτείται επιπροσθέτως το ένα τουλάχιστον παιδί να είναι ανήλικο ή ανίκανο και ο διαζευγμένος να έχει την επιμέλεια αυτού με δικαστική απόφαση. Ο επακολουθήσας ν.2084/92, ως γνωστό, επέφερε ορισμένες τροποποιήσεις στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των ειδικών Ταμείων επί τα χείρω. Για να μην παρερμηνευθεί η πρόθεση του νομοθέτη, στο άρθρο 48 παρ. 4 στοιχ. α εν τέλει, όρισε ότι οι διατάξεις του ν.1976/91 για τις μητέρες κλπ. με τρία παιδιά εξακολουθούν να ισχύουν. δ. Γενική προϋπόθεση 15ετίας. Σύνταξη με την εν λόγω προϋπόθεση καθιέρωσε ο ν.2084/92, άρθρ. 47 παρ. 6, όπως συμπληρώθηκε με το ν.2335/95 άρθρ. 6 παρ. 7. Τα υπό των νόμων αυτών οριζόμενα επανέλαβε, ελαφρώς βελτιωμένα, και ο ν.3029/2002 με το άρθρ. 2 παρ. 4. Η νέα διάταξη, ασύνδετη με την παλαιά, ορίζει:

10 "4. Για τους ασφαλισμένους των ειδικών Ταμείων, οι οποίοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 60ό οι γυναίκες, ο ελάχιστος χρόνος για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ορίζεται σε 15 έτη ασφάλισης. Ασφαλισμένοι, που μετά τη διακοπή της ασφάλισής τους καθίστανται ανάπηροι σε ποσοστό 67% και άνω και δεν δικαιούνται άλλη σύνταξη για την αιτία αυτή ή αποβιώνουν και έχουν συμπληρώσει τον πιο πάνω ελάχιστο χρόνο, θεμελιώνουν οι ίδιοι ή τα μέλη οικογένειάς τους δικαίωμα σύνταξης. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, όπου από τις καταστατικές διατάξεις των οικείων φορέων δεν ρυθμίζεται διαφορετικά, η σύνταξη όσων ασφαλισμένων διακόψουν την ασφάλισή τους πριν τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων ηλικίας υπολογίζεται επί των αποδοχών του χρόνου διακοπής της ασφάλισης και προσαυξάνεται με όλες τις αυξήσεις των συντάξεων που έχουν στο μεταξύ χορηγηθεί στους συνταξιούχους κάθε ασφαλιστικού Οργανισμού". Η θέσπιση όλων των ανωτέρω διατάξεων τεκμαίρεται ότι υπαγορεύθηκε από την ανάγκη εναρμόνισης της Ελληνικής νομοθεσίας προς την 102/52 Δ.Σ.Ε. που κύρωσε η χώρα μας με το ν.3251/55. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 1 και 29 παρ. 2 στοιχ. α αυτής, οι ως άνω προϋποθέσεις αποτελούν τα ελάχιστα όρια, ασφαλιστικής προστασίας για σύνταξη λόγω γήρατος. Στην πρακτική της εφαρμογής η διάταξη αυτή είναι εφαρμοστέα στους ασφαλισμένους εκείνους που μέχρι να συμπληρώσουν το προβλεπόμενο έτος της ηλικίας τους δεν συμπληρώνουν την αυξημένη Σ.Υ. που απαιτείται κατά περίπτωση για να θεμελιώσουν δικαίωμα σε σύνταξη σε μικρότερη ηλικία, αδιαφόρως εάν βρίσκονται σε ενεργό ασφάλιση. Ουσιαστικού περιεχομένου ρύθμιση συνιστά η διάταξη και για εκείνους που διακόπτουν την ασφάλιση, μετά από 15ετή Σ.Υ. και δεν έχουν το ως άνω όριο ηλικίας, καθίστανται όμως ανίκανοι προς εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, χωρίς να δικαιούνται άλλης σύνταξης για την αιτία αυτή ή αποβιώνουν. Στις περιπτώσεις αυτές οι ίδιοι ή τα επιζώντα μέλη της οικογενείας τους θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου αδιαφόρως ορίου ηλικίας του αναπήρου ή του θανόντος. 6.-Τυφλοί-Παραπληγικοί-Αναιμικοί-Νεφροπαθείς. Για τους πάσχοντες από τις ανωτέρω νόσους, τα Καταστατικά των περισσοτέρων ειδικών Ταμείων δεν κάνουν κανένα λόγο. Ωστόσο, ισχύουν γι'αυτούς οι ειδικές διατάξεις των ν:612/77, 1902/90 άρθρ. 40 παρ.8, 2227/94 άρθρ. 16 παρ. 3 και τέλος 3075/2002 άρθρ. 1 παρ. 2, όπως αναλύθηκαν ανωτέρω στο κεφ. ΙΙΙ περίπτ. Α/5, όπου και παραπέμπουμε. Θέλουμε να προσθέσουμε, όμως, ως εκ περισσού, ότι οι πάσχοντες από τις παθήσεις αυτές εξαιρέθηκαν των ορίων ηλικίας, που θέσπισαν οι "θεσμικοί νόμοι" (ν.1976/91 άρθρ. 9 παρ. 6 στοιχ. β ). 7.- Σύνταξη με αιτία την απόλυση. Οπως είναι γνωστό οι Καταστατικές διατάξεις κάθε ειδικού Ταμείου προβλέπουν τη συνταξιοδοτική μεταχείριση των ασφαλισμένων με ευνοϊκές ασφαλιστικές προϋποθέσεις όταν απολύονται από την υπηρεσία για λόγους μη οφειλόμενους σε αυτούς. Οι περιπτώσεις αυτές εξαιρέθησαν των αυξημένων ορίων ηλικίας για σύνταξη που επέβαλαν οι "θεσμικοί νόμοι". Ειδικότερα, ο ν.1976/91, στο άρθρ. 9 παρ. 6 στοιχ. γ, ορίζει ότι τα όρια ηλικίας δεν έχουν εφαρμογή "...για όσους απολύονται χωρίς δική τους υπαιτιότητα". Επομένως, οι ευνοϊκές Καταστατικές ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν στα Ταμεία αυτά. Το ερώτημα που τίθεται είναι: Οι προϋποθέσεις αυτές θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά την ένταξη του Κλάδου Συντάξεως κάθε ειδικού Ταμείου στο ΙΚΑ; Ρητή θέση, θετική ή αρνητική επί του θέματος δεν παίρνει ο νομοθέτης με το ν.3029/2002. Ωστόσο η απάντηση προκύπτει έμμεσα αλλά σαφώς από τη φράση της διάταξης του άρθρ. 5 παρ. 6 αυτού κατά την οποία "από της εντάξεως οι ήδη ασφαλισμένοι των ανωτέρω εντασσόμενων κλάδων ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης από τις διατάξεις της νομοθεσίας των εντασσόμενων κλάδων, όπως ισχύουν μετά το ν.2084/92 και τις διατάξεις του παρόντος" (ν.3029/2002). Η ως άνω διάταξη δίνει το μέτρο της ευρύτητας με την οποία θέλησε να εκφρασθεί ο νομοθέτης και μας πείθει ότι το ΙΚΑ υποχρεούται να εφαρμόζει, μετά την ένταξη, ως δική του πλέον νομοθεσία, τις Καταστατικές διατάξεις κάθε Ταμείου στο προκείμενο θέμα, άρα και τις αναφερόμενες ευνοϊκές τοιαύτες στους "παλαιούς" ασφαλισμένους, όταν συντρέχει περίπτωση. Οποιαδήποτε αντίθετη προς αυτή άποψη, θα είναι εστερημένη άρτιας νομικής βάσης. Εάν ο νομοθέτης ήθελε να καταλύσει τέτοια δικαιώματα ισχύοντα σχεδόν από καταβολής των ειδικών Ταμείων, έπρεπε να εκφρασθεί περί τούτου με σαφή και αδιαφιλονικήτου εννοίας διάταξη. Οι Καταστατικές διατάξεις των πέντε ειδικών Ταμείων προβλέπουν τη θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη λόγω γήρατος, χωρίς προσδιορισμένο, συνταξιοδοτικά, όριο ηλικίας, όταν ο ασφαλισμένος απολυθεί της υπηρεσίας για μία από τις ακόλουθες αιτίες. α. Μετά την πραγματοποίηση 15ετούς Σ.Υ. και την κατάληψη του ασφαλισμένου από το όριο ηλικίας. Δεν διευκρινίζεται ποιο "όριο ηλικίας" αφορά. Προφανώς πρόκειται για το όριο που προβλέπεται από τους Κανονισμούς εργασίας, ΣΣΕ ή άλλα κείμενα συμβατικού χαρακτήρα.

11 β. Μετά 15ετή Σ.Υ. λόγω καταργήσεως της θέσεως ή από άλλους υπηρεσιακούς λόγους. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει και ο υποβιβασμός κατά βαθμό λόγω μεταβολής στην οργανική σύνθεση του προσωπικού. γ. Μετά 15ετή Σ.Υ. απόλυση του ασφαλισμένου που καταδικάσθηκε, με αμετάκληση δικαστική απόφαση, για κατάχρηση, υπεξαίρεση, απάτη ή πλαστογραφία σε βάρος της Τράπεζας (21) ή του Ταμείου δεν χορηγείται σε αυτό σύνταξη. Η καταδίκη λοιπόν για ένα από τα ανωτέρω ποινικά αδικήματα επιφέρει, με άλλα λόγια, έκπτωση από το δικαίωμα σε σύνταξη. Ωστόσο, τα Καταστατικά ορίζουν ότι, εάν μέλη οικογενείας του καταδικασθέντος (σύζυγος ή τέκνα), τα οποία θα εδικαιούντο συντάξεως η οποία θα τους απονεμόταν σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, στο δικαίωμα υπεισέρχονται τα μέλη αυτά. Κατ'αντιδιαστολή, απόλυση λόγω αμετάκλητης καταδίκης με συντάξιμη υπηρεσία του απολυθέντος, μικρότερη των 15 ετών συνεπάγεται στέρηση του δικαιώματος σε σύνταξη και των μελών οικογενείας. Οι προϋποθέσεις (α-γ) που προπαραθέσαμε ισχύουν πανομοιότυπα στα ΤΣΠ: Τρ. Ελλάδος, ΕΤΕ και ΑΤΕ. Στο ΤΑΠ- ΕΤΒΑ ισχύει ως έχει ανωτέρω η περίπτωση α, αλλά για τις περιπτώσεις β και γ το Καταστατικό του Ταμείου απαιτεί 20ετή Σ.Υ. Τέλος, στο ΤΑΠΙΛΤ δεν προβλέπεται η περίπτ. α και για τις Σ.Υ. Τέλος, στο ΤΑΠΙΛΤ δεν προβλέπεται η περίπτ. α και για τις περιπτ. β και γ ισχύει 20ετής Σ.Υ. 8.- Διπλοσυνταξιούχοι. Διπλοσυνταξιούχος νοείται ο ασφαλισμένος ο οποίος αιτείται σύνταξη ενώ λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας σύνταξης (πλην κυρίως ΟΓΑ) ή το Δημόσιο, εκτός των αναπήρων και θυμάτων πολέμου και μητέρων που συνταξιοδοτούνται με το ν. 1892/90 άρθρο 63 παρ.4 ως πολύτεκνες (ν.1902/90 άρθρο 27). Για τους κατά την ως άνω έννοια διπλοσυνταξιούχους ο νόμος έταξε αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη, αρχικά μόνο από το ΙΚΑ. Στη συνέχεια επέκτεινε τις αυστηρές αυτές προϋποθέσεις και στους άλλους φορείς κύριας ασφάλισης (ν.2084/92 άρθρ. 47 παρ. 9 και 10). Σύμφωνα, λοιπόν, με τις αμέσως ανωτέρω διατάξεις, προκειμένου το ειδικό Ταμείο να απονείμει πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος ως δεύτερος φορέας κύριας συνταξιοδότησης, θα πρέπει ο αιτών να έχει το όριο ηλικίας, που απαιτείται κατά περίπτωση, πάντως όχι κάτω του 65ου για τους άνδρες και γυναίκες, και να πραγματοποιήσει Η.Ε. στην ασφάλιση, δηλαδή 20 έτη ασφάλισης. Μειωμένη σύνταξη γήρατος δικαιούται ο αιτών που δεν έχει Η.Ε. στην ασφάλιση, πραγματοποίησε όμως Η.Ε. ήτοι 16 έτη, και έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας (άνδρας ή γυναίκα). Η μείωση συνίσταται στο 50% της πλήρους σύνταξης. Οι κοινές διατάξεις που προβλέπουν την απονομή άλλου είδους μειωμένη σύνταξη γήρατος (βλ. ανωτ. περιπτ. 4) δεν εφαρμόζονται για την απονομή δεύτερης σύνταξης. Πάντως, τα όρια αυτά ηλικίας, πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, δεν έχουν εφαρμογή σε κάθε περίπτωση που θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης σε περισσότερους από ένα φορέα ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από τον πρώτο φορέα (ν.2150/93 άρθρ. 19 παρ. 6). 9.-Υπολογισμός του ποσού της σύνταξης από τα Ειδικά Ταμεία.- Οι συντελεστές που προσδιορίζουν τη βασική σύνταξη σε κάθε ειδικό Ταμείο είναι, όπως συμβαίνει και στο ΙΚΑ, δύο: Οι συντάξιμες αποδοχές ή συντάξιμος μισθός. Το ποσοστό σύνταξης επ'αυτού. Μετά το ν.3029/2002 οι συντελεστές αυτοί υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο σε αυτούς που θα ζητήσουν σύνταξη με αίτησή τους που θα υποβληθεί μέχρι από εκείνους που θα ζητήσουν τη σύνταξη μετά την εν λόγω ημερομηνία. Θα ισχύσουν μάλιστα οι δύο αυτοί τρόποι, υπολογισμού, ανεξάρτητα εάν ο κλάδος σύνταξης ενός εκάστου ειδικού Ταμείου, πλην του ΤΣΠ-ΤΕ, ενταχθεί ή όχι στο ΙΚΑ, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Η διαφορά είναι αισθητή, αφορά στους "παλαιούς" ασφαλισμένους και αξίζει τον κόπο να την αναλύσουμε χωριστά: Α Για όσους ζητήσουν σύνταξη μέχρι

12 α Συντάξιμες αποδοχές. Μολονότι για την κατηγορία αυτή οι εισφορές υπολογίζονται εφ'όλων των αποδοχών (βλ. Κεφ. Ι παρ. Β/3/α), για την εξεύρεση των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται μέρος τούτων, σαφώς και περιοριστικώς από τα Καταστατικά απαριθμούμενο. Η διαφορά αυτή μεταξύ υπέρτερων αποδοχών υποκειμένων σε εισφορά και μικρότερων ομοίων για τον υπολογισμό της σύνταξης, κρίθηκε ότι δεν αντιβαίνει προς το Σύνταγμα (22). Ομως, οι συντάξιμες αυτές αποδοχές δεν είναι πανομοιότυπες σε όλα τα εξεταζόμενα ειδικά Ταμεία. Εμφανίζουν διαφορές που συνθέτουν την ακόλουθη εικόνα. ΤΣΠ-Τρ.Ελλάδος. Στο Ταμείο αυτό σχετικώς τελευταία με την ΑΥΕΚΑ Φ45/709/2000 (ΔΕΝ 2000 σ.813) επήλθαν στο συγκεκριμένο θέμα αλλαγές οι οποίες, σε συνδυασμό με τις παλαιότερες Καταστατικές διατάξεις ορίζουν ότι ο συντάξιμος μισθός αποτελείται: Από το Βασικό μισθό Το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας Το επίδομα βαθμού ή θέσεως και Το Επιστημονικό επίδομα. Ειδικά, για τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές της Τράπεζας, οι συντάξιμες κατά τα ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται κατά 20% στο διευθυντή και κατά 15% στον υποδιευθυντή. Τα ποσοστά αυτά αυξάνονται σε 35% και 25% αντίστοιχα, όταν πρόκειται για Διευθυντές και Υποδιευθυντές που αποχώρησαν ήδη ή θα αποχωρούν στο μέλλον από την υπηρεσία τους για τους εξής λόγους: Λόγω θανάτου ή πλήρους ανικανότητας προς εργασία. Λόγω καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας, εφόσον διετέλεσαν για ένα εξάμηνο Διευθυντές ή Υποδιευθυντές και Για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον διετέλεσαν Διευθυντές ή Υποδιευθυντές για ένα έτος ή για παραπάνω από ένα εξάμηνο υπό την προϋπόθεση όμως ότι έχουν συμπληρωμένη συντάξιμη υπηρεσία 35 ετών. Τους υπαλλήλους των δύο αυτών βαθμών η ως άνω υπουργική απόφαση θέτει και τον όρο ότι οι συντάξιμες αποδοχές τους, πλην των λόγω θανάτου αποχωρούντων "δεν είναι δυνατόν να είναι κατώτερες από τις κάθε φορά συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου που έχει ενταχθεί στο καταληκτικό κλιμάκιο του κύριου προσωπικού του ενιαίου μισθολογίου των Τραπεζών". Τέλος, να συμπληρώσουμε,για την ολοκλήρωση του θέματος, ότι στην περίπτωση που ασφαλισμένος εξέρχεται με τον βαθμό του Διευθυντή και δεν συγκεντρώνει τις παραπάνω χρονικές προϋποθέσεις στο βαθμό αυτό, δικαιούται συντάξεως Υποδιευθυντή εφόσον έφερε το βαθμό αυτό πριν από τον διορισμό του ή την προαγωγή του στο βαθμό του Διευθυντή και εφόσον στο βαθμό του Υποδιευθυντή συγκεντρώνει τις παραπάνω χρονικές προϋποθέσεις αφού συνυπολογισθεί γι'αυτό και ο χρόνος που είχε αυτός στο βαθμό του Διευθυντή. ΤΣΠ-ΕΤΕ Στο Ταμείο αυτό ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται: α. Ο εκάστοτε βασικός μισθός του βαθμού με τον οποίο εξήλθε ο ασφαλισμένος της υπηρεσίας. β. Οι προσαυξήσεις λόγω παραμονής στον αυτό βαθμό (προσαυξήσεις βαθμού). γ. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας. δ. Επιστημονικό επίδομα. ε. Επίδομα βαθμού Ανώτατο όριο στις ως άνω αποδοχές δεν τίθεται.

13 ΤΣΠ-ΑΤΕ Από το Καταστατικό του Ταμείου ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται: α. Ο εκάστοτε μισθός βάσης, κατ'αντιστοιχία του "βασικού μισθού" του ΤΣΠ-ΕΤΕ. β. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας. γ. " βαθμού και δ. " Επιστημονικής απόδοσης. Οι προσαυξήσεις λόγω παραμονής στον αυτό βαθμό, περί των οποίων τα στοιχ. β ανωτέρω του ΤΣΠ-ΕΤΕ δεν περιλαμβάνονται στις συντάξιμες αποδοχές. Πέραν αυτού το Καταστατικό (άρθρ. 18 παρ. 2 στοιχ. α, όπως τροποποιήθηκε) ορίζει ότι "Σε καμιά περίπτωση για τον καθορισμό της σύνταξης δεν μπορεί να ληφθεί "μισθός βάσης" (στοιχ. α ανωτ.) ανώτερος του αντίστοιχου μισθού βάσης του βαθμού Δ/ντή της ΑΤΕ που ισχύει κάθε φορά". ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Ισχύουν στο Ταμείο αυτό ως "συντάξιμες αποδοχές" ό,τι και στο ΤΣΠ-ΕΤΕ ανωτέρω, με τη διαφορά ότι αντί του επιδόματος βαθμού, το ΤΑΠ-ΕΤΒΑ το ορίζει ως "Επίδομα θέσεως" (ΒΔ 207/65 άρθρ. 16 και ΠΔ 142/85 άρθρ. 1 παρ. 1). ΤΑΠΙΛΤ Ορίζονται και στο Ταμείο αυτό οι "συντάξιμες αποδοχές", όπως ισχύουν στο ΤΣΠ-ΕΤΕ χωρίς όμως πρόβλεψη για προσαυξήσεις λόγω παραμονής στον αυτό βαθμό (περίπτ. β το ΤΣΠ-ΕΤΕ). Προστίθενται όμως στο ΤΑΠΙΛΤ: Προσαυξήσεις της ΣΣΕ της Επίδομα Εθνικής Αντίστασης. Επίσης προβλέπονται στις "συντάξιμες αποδοχές" των νυκτοφυλάκων και καθαριστριών ορισμένες ειδικές προσαυξήσεις. Πάντως για κάθε Ταμείο λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω είδη αποδοχών ως είχαν προσδιορισθεί και καταβάλλονταν κατά το μήνα εξόδου από την υπηρεσία. Το κάθε Καταστατικό αντιμετωπίζει αρκούντος ικανοποιητικά και τα προβλήματα που αναφύονται από αναδρομική μισθολογική και βαθμολογική αποκατάσταση και τα συναφή θέματα. β. Ποσοστά σύνταξης. Στις ως άνω συντάξιμες αποδοχές του μήνα εξόδου για κάθε έτος Σ.Υ., για τους ασφαλισθέντες οπουδήποτε μέχρι αντιστοιχεί ποσοστό σύνταξης 2,286% έτσι ώστε με 35 έτη Σ.Υ. να αναλογεί σύνταξη 80% (2,286Χ35) των συντάξιμων αποδοχών (23). Πέραν αυτών τα Καταστατικά των Ταμείων δεν προέβλεπαν περαιτέρω αύξηση. Ομως, η παρ. 11 του άρθρου 9 του ν.1976/91 ορίζει ότι όσοι παραμένουν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση 35ετούς Σ.Υ. η σύνταξη αυξάνεται κατά 1/50 για κάθε έτος υπηρεσίας πέραν του 35ου. Β. Για όσους ζητήσουν σύνταξη από και μετά. Οπως ήδη σημειώσαμε τα ανωτέρω στην περίπτωση Α ισχύουν για τους ασφαλισμένους μέχρι εφόσον θα καταστούν συνταξιούχοι με αίτησή τους που θα υποβληθεί μέχρι Οσοι από αυτούς θα συνταξιοδοτηθούν, με αίτηση που θα υποβληθεί, από και μετά, θα βρεθούν προ νέου νομικού καθεστώτος. Πρόθεση του νομοθέτη είναι από το 2017 και μετά, αφενός το ποσοστό συνταξιοδότησης για 35ετή ασφάλιση να ανέρχεται σε 70% του Συντάξιμου Μισθού (Σ.Μ.), όσο είναι και μένει για το ΙΚΑ και αφετέρου ο Σ.Μ. να υπολογίζεται με το μέσο μισθό της τελευταίας πενταετίας. Ολα αυτά επέρχονται σταδιακά από και μετά, ως εξής: Η μηνιαία σύνταξη από τα ειδικά Ταμεία κύριας ασφάλισης όσων έχουν υπαχθεί μέχρι στην ασφάλιση, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται από και μετά καθορίζεται σε 1/35 για κάθε έτος ασφάλισης και μέχρι τα 35 έτη και υπολογίζεται: Πρώτο: Για το μέχρι χρόνο ασφάλισης επί των αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε φορέα καταστατικές ή γενικές διατάξεις, μη υπολογιζομένων των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Δεύτερο: Για το από και μετά χρόνο ασφάλισης η σύνταξη υπολογίζεται επί του εκάστοτε ισχύοντος ποσοστού του "μέσου όρου των αποδοχών" τις οποίες έλαβαν κατά τα πέντε πλήρη έτη που προηγούνται του μήνα

14 που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση. Το ποσοστό σύνταξης, που είναι 80% για όσους συνταξιοδοτηθούν μέχρι , σε όσους συνταξιοδοτηθούν μετά το έτος 2008 ορίζεται σε 79% μειούμενο κατά μία ποσοστιαία μονάδα για καθένα από τα επόμενα έτη συνταξιοδότησης και μέχρι το 70% για όσους αποχωρούν από το έτος 2017 και μετά. Οσον αφορά το μέσο όρο αποδοχών νοείται το πηλίκο της διαίρεσης των αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης, χωρίς τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, κατά τα 5 ανωτέρω έτη, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης της ίδιας περιόδου. Αν στην ανωτέρω χρονική περίοδο δεν έχει πραγματοποιηθεί απασχόληση σαράντα (40) τουλάχιστον μηνών, για τον προσδιορισμό του μέσου όρου των αποδοχών συνυπολογίζονται και οι ασφαλιστέες αποδοχές μηνών εργασίας της αμέσως προηγούμενης χρονικής περιόδου, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των σαράντα (40) μηνών. Οι αποδοχές της 5ετίας, πλην των αποδοχών του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, λαμβάνονται υπόψη αυξημένες κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων, που καθορίζεται από την εισοδηματική πολιτική για τα Ταμεία μισθωτών. Ειδική πρόβλεψη έκανε ο νομοθέτης γι'αυτούς που θα ζητήσουν σύνταξη στην πρώτη πενταετία ( ). Ορισε γι'αυτούς ότι λαμβάνεται υπόψη το πηλίκο της διαίρεσης των συντάξιμων αποδοχών που έλαβαν τους μήνες από μέχρι και το μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης της ίδιας περιόδου. Η νέα μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα η σύνταξη αυτών που θα συνταξιοδοτηθούν με αίτηση που θα υποβληθεί από θα αποτελείται από δύο επί μέρους ποσά, τα οποία αθροιζόμενα θα μας δίνουν το τελικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης. Γ Προσαυξήσεις Οικογενειακών βαρών. Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας των Ταμείων κύριας σύνταξης των τραπεζοϋπαλλήλων καταβάλλονται οικογενειακά επιδόματα, που είναι καθορισμένα σε ποσοστά, επί της καταβαλλόμενης σύνταξης, όμοια σε όλα τα αντίστοιχα Ταμεία, με ελαφρές αποκλίσεις από Ταμείου σε Ταμείο, ως προς τις προϋποθέσεις (όρια ηλικίας τέκνων κλπ) για την καταβολή τους. Τα επιδόματα αυτά είναι καταβλητέα στους ήδη συνταξιούχους είτε ενταχθεί ο κλάδος σύνταξης του Ταμείου τους στο ΙΚΑ είτε όχι, αλλά θα καταβάλλονται και σε αυτούς που θα εξέλθουν σε σύνταξη στο μέλλον πριν ή μετά την Τα εν λόγω επιδόματα διακρίνονται σε οικογενειακά και τέκνων. α. Επίδομα οικογενειακό (συζύγου). Αυτό καθορίζεται σε ποσοστό 10% υπολογιζόμενο στο ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται. Το επίδομα καταβάλλεται σε κάθε έγγαμο συνταξιούχο λόγω γήρατος ή αναπηρίας, αδιαφόρως εάν ο έτερος σύζυγος (γυναίκα ή άνδρας) εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Σε περίπτωση, όμως, που λυθεί ο γάμος η καταβολή του διακόπτεται, εκτός και αν: Υπάρχει άγαμο τέκνο το οποίο δεν συμπλήρωσε το 21ο έτος της ηλικίας. Συμπλήρωσε το 21ο έτος της ηλικίας, όχι όμως το 24ο τοιούτο και εξακολουθεί τις σπουδές του σε Σχολές της ημεδαπής αναγνωρισμένες από το Κράτος ή σε όμοιες της αλλοδαπής και δεν εργάζεται. Συμπλήρωσε και το 24 ο έτος της ηλικίας αλλά είναι οριστικώς και εξ ολοκλήρου ανίκανο για οποιαδήποτε εργασία πριν τη συμπλήρωση του 18 ου έτους της ηλικίας και στερείται επαρκών πόρων για τη συντήρησή του ή αξιόλογης περιουσίας. β. Επιδόματα τέκνων. Στο συνταξιούχο λόγω γήρατος ή αναπηρίας, καταβάλλεται επίδομα τέκνου σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί, το οποίο υπολογίζεται επί του εκάστοτε ποσού της σύνταξης. Το επίδομα καταβάλλεται εφόσον το παιδί δεν ερεγάζεται και συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να συνταξιοδοτηθεί σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου (24). Η καταβολή διακόπτεται όταν το παιδί συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας αγόρι - κορίτσι ή το 24 ο έτος σε περίπτωση συνεχίσεως των σπουδών σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν ασκεί επάγγελμα ή δεν λαμβάνει σύνταξη από δική του εργασία (25). Το όριο ηλικίας δεν ισχύει εάν το παιδί είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία εφόσον η ανικανότητα επήλθε πριν από τη συμπλήρωση των ως άνω ορίων ηλικίας

15 Υποσημειώσεις Κεφ. ΙΙΙ.- (1) Βλ. Διάκριση άμεσου και έμμεσου ασφαλισμένου ανωτ. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ" περίπτ. Α /2. (2) Για τους "παλαιούς" ασφαλισμένους η μειωμένη σύνταξη στο ΙΚΑ ίσχυε ανέκαθεν με το α.ν.1846/51 άρθρ. 28 παρ. 5, όπως αντικ. με το ν.1902/90 άρθρ 27 παρ. 1 στοιχ.β και δ. Βλ. και ν.2556/97 άρθρ. 25 παρ. 1. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε συνδυασμό με το ν.3029/2002 άρθρ. 2 παρ. 12. Στους ασφαλισμένους σε ειδικά Ταμεία ο θεσμός της μειωμένης σύνταξης τέθηκε το πρώτο σε εφαρμογή με το ν.2084/92 ρθρ. 48 παρ. 6 στοιχ. γ-ε, σε συνδυασμό πάντοτε με το ν.3029/2002 άρθρ. 2 παρ. 12. (1) Θεσμικούς αποκαλούμε στο προκείμενο θέμα χάριν συντομίας τους ν: 1902/90 (ΔΕΝ 1990 σ.1038), 1976/91 (ΔΕΝ 1991 σ.1265) και 2084/92 (ΔΕΝ 1992 σ.11041), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. (2) Βλ. Φ.Χατζηδημητρίου - Γ. Ψηλού:Ασφαλιστική Νομοθεσία 1991, έκδ. ΔΕΝ, σ.368. Ομως εγένετο δεκτό από τη νομολογία ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης το αυτό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από το χήρο ή το διαζευγμένο πατέρα που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου (Εφ.Αθ.821/93 ΕΔΚΑ 1994 σ.688 και ΣτΕ 1379/98 ΔΕΝ 1999 σ.173). (3) Βλ. τις χώρες αυτές σε σχετικό σημείωμά μας στο ΔΕΝ 1998 σελ Προστίθεται η Συρία (Ν.2922/2001 και Εγκ. ΙΚΑ 56/2002). (4) Τα Τ.Η. των ασφαλιστικών κλάσεων αλλάζουν κατ'έτος (βλ. σημείωμά μας στο ΔΕΝ 1999 σελ. 603). Επομένως οι "συντελεστές" αυξήσεως των αποδοχών των επομένων περιόδων δεν μπορούν να προβλεφθούν από τούδε. (5) Βλ. τη χρησιμότητά της στην περίπτ. 4/δ/ββ κατωτέρω. (6) Οι ασφαλιστικές κλάσεις από την 1η έως και 4η δεν περιελήφθησαν στον ΠΙΝΑΚΑ, διότι στερούνται ενδιαφέροντος λόγω χαμηλού ύψους αποδοχών που δεν απαντάται σήμερα, σε πλήρη απασχόληση (7) Ν.2084/92 άρθρ. 51 παράγρ. 4 ΔΕΝ 1992 σελ και Εγκ. ΙΚΑ 38/93 ΔΕΝ 1993 σελ και 60/94 ΔΕΝ 1995 σελ (8) Βλ. αυτή εν τέλει του ΠΙΝΑΚΑ Β της περίπτ. 4/α. (9) Δεν αφορά στο Τραπεζικό χώρο. Βλ. μελέτη μας ΔΕΝ 2001 σελ (10) Βλ. κατωτ. κεφ. ΧΙΙ.- (11) Τέτοιες κατηγορίες είναι: τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ, προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων, οικοδόμοι, προσωπικό καθαριότητας ΟΤΑ, ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου-μουσικοί πνευστών οργάνων - χορευτές - χορεύτριες, απασχολούμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων - ορυχείων - εξόρυξη αμιάντου και εναέριες και υποθαλάσσιες εργασίες. (12) ΣτΕ 4224/87 ΕΔΚΑ 1988 σ.219, και 4117/87 ΕΔΚΑ 1988 σ.329. (13) Σχετικές διατάξεις επανυπολογισμού της σύνταξης και την προσαύξηση της με επίδομα απόλυτης αναπηρίας ν.1759/88 άρθρ. 27 παρ. 5. (14) Υπενθυμίζουμε ότι Ειδικά Ταμεία χαρακτηρίσθηκαν, τα Ταμεία κύριας και επικουρικής σύνταξης: του προσωπικού των Τραπεζών, το ΤΑΠ-ΟΤΕ, το ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και η Διεύθυνση Ασφαλίσεως Προσωπικού της ΔΕΗ, (ν.1902/90 άρθρ. 10, όπως αντικαταστάθηκε με το ν.1976/91 άρθρ. 9), καθώς και τα: Ταμείο Συντάξεως και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιρισμών Οργανώσεων (ΤΑΥΣΟ) και Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας "Η ΕΘΝΙΚΗ" (ΤΑΠΕ) - ν.2084/92 άρθρ. 48 παρ. 3. Για την εφαρμογή του ν.3029/2002, τα αυτά ως άνω Ταμεία επαναχαρακτηρίσθηκαν ως ειδικά (άρθρ. 2 παρ. 1). (15) Βλ. ως προς την έννοια του όρου "θεσμικοί νόμοι" ανωτέρω υποσ. 3. (16) Η αλλαγή τρόπου υπολογισμού της σύνταξης στους ασφαλισθέντες από

16 , που θέσπισε ο ν.1976/91 άρθρ. 9 παρ. 4 και όριζε αντί από τα 35μπτα τα 50στά, κλιμακούμενα, καταργήθηκεαπό με το ν.3029/2002 άρθρ. 2 παρ. 10. (17) Πριν από τους "θεσμικούς νόμους" με τις Καταστατικές διατάξεις, οι άνδρες τραπεζοϋπάλληλοι, ασφαλισμένοι στα ειδικά Ταμεία, εδικαιούντο σύνταξης: α. Μετά 30 ετών Σ.Υ. ασχέτως ηλικίας. (Η προϋπόθεση αυτή έπαυσε εφαρμοζόμενη. Αντ'αυτής ισχύει 25ετή Σ.Υ. και ηλικία 55 ετών-, όπως αναλύεται στην παρούσα περίπτ. αα. β. Μετά 25 ετών Σ.Υ. και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας. (βλ. ανάπτυξη κατωτέρω περίπτω. ββ ). γ. Μετά 20 ετών Σ.Υ. και συμπληρωμένο το 60ό έτος της ηλικίας. ( Οσοι ασφαλίσθηκαν μέχρι και μέχρι πραγματοποίησαν 20ετή Σ.Υ. έχουν θεμελιωμένο το δικαίωμα σε σύνταξη, αλλά αξίωση στο ποσό αυτής απαιτούν από της συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας. Αντί τούτου μπορούν να κάνουν χρήση των προϋποθέσεων της προηγούμενης περίπτωσης - 25ετή Σ.Υ. και 55ο έτος ηλικίας). Δεν περιγράφονται οι περιπτώσεις σύνταξης λόγω καταλήψεως από το όριο ηλικίας και λόγω απολύσεως, για τις οποίες βλ. επόμενο στοιχ. β. (18) Για τις μητέρες με 3 παιδιά βλ. κατωτ.περίπτ. 5/γ. (19) Κατά το μέρος που η Καταστατική διάταξη προβλέπει απώλεια του δικαιώματος σε σύνταξη λόγω ποινικώς κολάσιμης πράξης κατά της Τράπεζας, κρίθηκε ότι στερείται νομοθετικής εξουσιοδότησης και ως εκ τούτου παρίσταται ως αντισυνταγματική (ΣτΕ 1313/90, ΔΕΝ 1991 σ. 69). (20) ΣτΕ: 2183/80, 12/82, 2263/82, 4427/84, 4340/85, 1948/92, 3145/92, 3519/92, 4110/95 και Α.Π. 739/67, 450/78. (21) Για τους υπαγχθέντες στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα το πρώτον από η μηνιαία σύνταξη καθοριζόταν σε πεντηκοστά επί του 80% του ως άνω μέσου όρου συντάξιμων αποδοχών. Η μέθοδος αυτή υπολογισμού, η οποία απέδιδε συγκριτικά μικρότερη σύνταξη σε πρόσωπα με λιγότερη της 35ετίας ασφάλιση, καταργήθηκε (ν.3029/2002 άρθρ. 2 παρ. 10). (22) Βλ.Κεφ.V. παράγρ. Γ, περίπτ. 2/β. Τα όρια ηλικίας τέθηκαν όπως προσδιορίζονται από την παρ.1 του άρθρ. του ν.2556/97 την οποία πραθέτουμε ως έχει στο κεφ.v. παρ. Γ περίπτ.2/β κατωτέρω.

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Β ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (16) Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στην παρούσα παράγραφο προέχει να σημειώσουμε ότι τα Καταστατικά των πέντε ειδικών Ταμείων των τραπεζοϋπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

"Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ".

Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: "Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ". Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 (ΦΕΚ 158/17-10-90 τεύχος Α') με τις οποίες αντικαθίστανται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

-2- σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.

-2- σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 4 εδάφ. α,β και παρ. 5 εδάφια α,β,γ,δ,ε,στ,ζ, και η του Ν. 1902 90 σχετικά με τις προϋπόθεσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και οδηγίες για τους προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472 Δ/ΝΣΗ ΚΥΡIΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.»

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων αρ. 62 του Ν. 2676/99. -Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρ. 62 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5.1.99) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ενόψει των αλλαγών που επέρχονται με το νέο μνημόνιο στο ασφαλιστικό μας σύστημα, ο δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ» κ. Ηλίας Γεωργάκης, είχε την καλοσύνη να αποστείλει στην Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο ανανεωμένος αυτός συνοπτικός ασφαλιστικός οδηγός έχει ως σκοπό την πληροφόρηση των μελών του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Ο κλάδος κύριας σύνταξης του ΙΚΑ και κάθε ειδικού Ταμείου καλύπτει τους ασφαλιστικούς κινδύνους: Γήρας, αναπηρία, θάνατος. Για κάθε ένα κίνδυνο εξ αυτών υπάρχουν ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ Γραμματεία Ασφαλιστικού Π.Ο.Σ.Τ. Υπεύθυνος ύλης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΑΣ Νέα δεδομένα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών και σε περίπτωση θανάτου των μελών της οικογενείας

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών και σε περίπτωση θανάτου των μελών της οικογενείας ΘΕΜΑ: "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών και σε περίπτωση θανάτου των μελών της οικογενείας τους". Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ EgikliosETAP-MMEn.3863 Διατηρητέο μέχρι 31-12-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.20551/1530 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4336/2015

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4336/2015 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - (τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ) - ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑΤΑ A & Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: 35/2016

ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: 35/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ;

Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ; Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ; Παραδείγματα: Τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α. Στο ως άνω άρθρο και ειδικότερα στην περ. γ' της παρ. 1, εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού του ασφαλίστρου αναγνώρισης των πλασματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 5 σελ. σελ. σελ. 1. Γενικά 2. Διαφοροποιήσεις στο πεδίο εφαρμογής 3. Υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.27040 /1798 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 / 9 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων. Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων:

Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων. Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.4387/2016: «2. α. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Φεβρουάριος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα: Συνοπτική παρουσίαση... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ).

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ). ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.3996/2011, ως χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ι. ΕΝΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 4 / 12 / 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/ 8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος Προσφάτως ψηφίστηκε, δηµοσιεύτηκε και ετέθη σε ισχύ ο Νόµος 3865/2010 περί της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο,

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο, 2012-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΟΡΙΑ_ειδικα ταµεια Αθήνα,. 11. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1 Προϋποθέσεις Α) Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, λόγω θανάτου και, συγκεκριμένα, το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

οι γυναίκες το 57ο "απαιτείται η πραγματοποίηση 4050 ημερών εργασίας για τη θεμελίωση δικαιώματος μέχρι 31/12/1991, 4200 ημερών μέχρι 31/12/1992,

οι γυναίκες το 57ο απαιτείται η πραγματοποίηση 4050 ημερών εργασίας για τη θεμελίωση δικαιώματος μέχρι 31/12/1991, 4200 ημερών μέχρι 31/12/1992, ΘΕΜΑ:"Προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω γήρατος στους ασφαλισμένους που παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας Ασφάλισης. ΣΧΕΤ: Η 85/90 εγκύκλιος Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ.

Διαβάστε περισσότερα

γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι).

γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι). Ανταποδοτική σύνταξη Ειδικότερα για παλαιούς ασφαλισμένους στο Δημόσιο, ισχύει ότι από 1-1-2017, ως συντάξιμες αποδοχέςνοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52

ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52 ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ 650.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52 Σύνταξη με χαμηλό όριο ηλικίας που ξεκινά από τα 52 μπορούν να κατοχυρώσουν χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ επιλέγοντας τις προϋποθέσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΛ-7ΟΧ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΛ-7ΟΧ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ Αριθμ. πρωτ. : Υ. 80000/23421/1581 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΥΑΛΙΕΩΝ ΠΡΟ : Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να ξέρει κανείς για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης.

Όλα όσα πρέπει να ξέρει κανείς για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης. Όλα όσα πρέπει να ξέρει κανείς για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης. Διευκρινίσεις και παραδείγματα για τον τρόπο εξαγοράς των πλασματικών ετών ασφάλισης και το πως αυτά μπορούν να βελτιώσουν κατά τι τη σκληρή

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για το Νόμο 2084 του 1992 (Νόμος Σιούφα), το Νόμο 3029 του 2002 (Νόμος Ρέππα) κ.λ.π.

Πρόκειται για το Νόμο 2084 του 1992 (Νόμος Σιούφα), το Νόμο 3029 του 2002 (Νόμος Ρέππα) κ.λ.π. Πηγή: taxheaven Ημερμομηνία καταχώρησης: Feb 27 2008 at 05:37:27 PM Τι αλλάζει για τους ασφαλισμένους από 1η Ιανουαρίου 2008 Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων για τους εργαζόμενους στο δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Ειρήνης Ελευθερίας Γαληνού Γ ΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ Σ ΗΜΕΙΩΜΑ Ερώτημα: Να διερευνηθεί αν, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς στην κοινωνική ασφάλιση, θεμελιώνεται για τον ερωτώντα συνταξιοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ.

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 52 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 52 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23.8. 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/ 181 ΑΡ. 52 Αριθ. Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010)

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) (οι αλλαγές που επέρχονται στη συνταξιοδότηση των απασχολούµενων στον Ιδιωτικό και ηµόσιο Τοµέα) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Ξεχωριστή εγκύκλιο για τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που συντελούνται στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, λόγω εφαρμογής του τρίτου μνημονίου (ν. 4336/2015),

Διαβάστε περισσότερα

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που ΘΕΜΑ αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αυτοαπασχολούνται Συνταξιούχοι αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται Σχετική Νομοθεσία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4387/16) Έως 55 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

Α. Aσφαλιστέα πρόσωπα του ΕΤΕΑΜ ( παρ. 1 του άρθρου 44 )

Α. Aσφαλιστέα πρόσωπα του ΕΤΕΑΜ ( παρ. 1 του άρθρου 44 ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα Σεπτέμβριος 2015 Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 04 / 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22 / 6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 27 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: /2016/0092. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: /2016/0092. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.02.15 09:57:05 EET Reason: Location: Athens Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3-3-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25-2-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ78/8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 34 παρ.2 και 37 του ν.4387/2016 (Α 85) όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΙΠΣΥΝ/Φ1/12/982945 O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ( ΑΚΕ- Τ) ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38, 10437 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:2105285302 FAX:2105285316 E-mail:dake-d@nd.gr Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΘΕΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΘΕΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΘΕΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πέραν των όσων αναπτύσσονται στα προηγούμενα μέρη (πρώτο μέχρι τρίτο) στην Κ.Α. λειτουργούν ορισμένοι θεσμοί γενικής εφαρμογής. Θεσπίσθηκαν, χρονικώς, πριν από το

Διαβάστε περισσότερα