EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 04/04/2006 Α.Π /395 ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών EΓΚΥΚΛΙΟΣ Προς εφαρμογή από τις αναθέτουσες αρχές που ανήκουν στο κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων και τα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, πλην εκείνων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. ΘΕΜΑ: Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών 1. Εισαγωγή Η οδηγία 2004/18/ΕΚ μετά την προθεσμία (31/1/2006) μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο των Κρατών Μελών καταργεί τις οδηγίες 92/50/ΕΟΚ με εξαίρεση του άρθρου 41, 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ. Στην οδηγία 92/50/ΕΟΚ του συμβουλίου για τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, η Ελληνική νομοθεσία προσαρμόστηκε με το Π.Δ. 346/98 (Α 230) την ευθύνη εφαρμογής του οποίου έχει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η παρούσα εγκύκλιος σκοπό έχει να αποτελέσει έναν οδηγό χρήσιμο σε όλα τα στάδια σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας, από τη δημοσίευση μέχρι την υπογραφή της. Ο οδηγός αυτός είναι προσαρμοσμένος στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕK L134/ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, που θα ενσωματωθεί, στο εθνικό δίκαιο μέσα στο 2006, για 1

2 τα τμήματα εκείνα που αφορούν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, καθώς και στα έντυπα τα οποία συμπληρώνονται υποχρεωτικά, από τις αναθέτουσες αρχές, για τις κατηγορίες των ζητούμενων υπηρεσιών οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της ανωτέρω αναφερόμενης οδηγίας, όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την αγορά της υπερβαίνει ένα καθορισμένο ύψος. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι οδηγίες και οι επεξηγήσεις παρέχονται όπου κρίνεται αναγκαίο, είτε γιατί αφορούν σε σημεία που είναι δυσκολονόητα, είτε γιατί η λανθασμένη ή ατελής συμπλήρωση ή διατύπωση θα δημιουργήσει προβλήματα και καθυστερήσεις στη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ή νομικά ελαττώματα που θα εγείρουν ενστάσεις και προσφυγές εκ μέρους των προσφερόντων (οικονομικών φορέων). Επίσης, η παρούσα εγκύκλιος περιλαμβάνει και τις συμβάσεις υπηρεσιών που λόγω κατηγορίας ζητούμενης υπηρεσίας ή λόγω χαμηλού προϋπολογισμού δαπάνης δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 2. Ορισμός Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσίας Δημόσια σύμβαση υπηρεσίας είναι η σύμβαση με αμοιβή που συνάπτεται εγγράφως μεταξύ ενός ή περισσοτέρων παρόχων υπηρεσιών και μιάς συμβαλλόμενης αναθέτουσας αρχής και αφορά αποκλειστικά ή κυρίως την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙΑ και ΙΙΒ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Στα παραρτήματα αυτά οι υπηρεσίες που ενδιαφέρονται να αγοράσουν οι αναθέτουσες αρχές κατατάσσονται σε 27 μεγάλες κατηγορίες σύμφωνα με την Διεθνή Ταξινόμηση Προϊόντων(CPC) των Ηνωμένων Εθνών και του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV). Περισσότερα για το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις στο κείμενο που αφορά το υπότμημα ΙΙ.5 της Προκήρυξης Προκαταρτικής Ενημέρωσης. 3. Ορισμός της Αναθέτουσας Αρχής Σύμφωνα με τη παράγραφο 9 του άρθρου 1 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αναθέτουσες αρχές νοούνται: το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Ως οργανισμός δημοσίου δικαίου, νοείται κάθε οργανισμός α) ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στο βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα, β) ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα δηλαδή είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου και σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιωτικού δικαίου, και γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του οποίου υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς, ή του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου του διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Οι κατάλογοι, μη εξαντλητικοί, των οργανισμών και των κατηγοριών οργανισμών δημοσίου δικαίου που πληρούν τα κριτήρια τα οποία απαριθμούνται στο δεύτερο εδάφιο σημεία α), β) και γ) παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Σχετική αναφορά για την Ελλάδα γίνεται στη σελίδα 172 του παραρτήματος ΙΙΙ της ανωτέρω αναφερόμενης οδηγίας. 2

3 4. Ορισμός Παρόχου Υπηρεσίας Πάροχος υπηρεσιών νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του δημοσίου ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή και οργανισμών που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών. 5. Κατώτατα όρια Προκηρύξεις Διαδικασίες - Προθεσμίες Οι αναθέτουσες αρχές έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ για κάθε σύμβαση υπηρεσίας ο προϋπολογισμός δαπάνης της οποίας, χωρίς τον Φ.Π.Α, υπερβαίνει α) τα *ευρώ όταν η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική,** και η ζητούμενη υπηρεσία αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΑ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εκτός των υπηρεσιών της κατηγορίας 8 και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 με αριθμό αναφοράς CPC 7524 υπηρεσίες μετάδοσης προγραμμάτων και εκπομπών, 7525 υπηρεσίες σύνδεσης και 7526 ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του ανώτερου αναφερόμενου παραρτήματος, β) τα * ευρώ για τις ίδιες αναφερόμενες ανωτέρω υπηρεσίες όταν η αναθέτουσα αρχή δεν είναι κεντρική γ) τα * ευρώ για όλες τις αναθέτουσες αρχές όταν η ζητούμενη υπηρεσία αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ.Β της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, στις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 και στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 με αριθμό αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526 του παραρτήματος ΙΙ.Α της ανωτέρω αναφερόμενης οδηγίας. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των συμβάσεων υπηρεσιών περιγράφεται στην ενότητα Υπολογισμός Εκτιμώμενης Αξίας(Προϋπολογισμός Δαπάνης) των Δημοσίων Συμβάσεων. Κάθε αναθέτουσα αρχή που προτίθεται να συνάψει μια σύμβαση υπηρεσιών γνωστοποιεί την πρόθεσή της αυτή με τη δημοσίευση μιας προκήρυξης της οποίας το περιεχόμενο καθορίζεται στην ενότητα Γενικοί Κανόνες Συμπλήρωσης και Αποστολής Προκηρύξεων. Παράλληλα στα συμπληρωματικά έγγραφα της προκήρυξης περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές δηλαδή καταγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά της ζητούμενης υπηρεσίας, ώστε αυτή να προσδιορίζεται πλήρως και σαφώς. Περισσότερα στην ενότητα Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις χρησιμοποιώντας την ανοικτή ή κλειστή διαδικασία και σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναγράφονται στο άρθρο 29 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις με την χρήση ανταγωνιστικού διαλόγου. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται ρητά στα άρθρα 30 και 31 της ανωτέρω οδηγίας μπορούν να προσφεύγουν στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. Τα χρονικά περιθώρια που οι αναθέτουσες αρχές δέχονται προσφορές και δηλώσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς πρέπει να καθορίζονται έτσι ώστε να επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να ετοιμάσουν και να υποβάλουν τις προσφορές τους. Τα χρονικά περιθώρια εξαρτώνται από το είδος της διαδικασίας που έχει επιλεγεί, από το αν έχει δημοσιευθεί Προκαταρκτική Προκήρυξη ή οι αναθέτουσες αρχές επικαλούνται επείγουσες ανάγκες που δεν προκλήθηκαν από υπαιτιότητά τους, από τον τρόπο αποστολής της προκήρυξης σύμβασης προς δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα παραπάνω αναφερόμενα χρονικά περιθώρια προσδιορίζονται επακριβώς στην ενότητα Προθεσμίες Διαγωνισμών. * Τα κατώτατα αυτά όρια ισχύουν από 1 η Ιανουαρίου του 2006, αναπροσαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνήθως, κάθε διετία. ** Περί κεντρικής αναθέτουσας αρχής βλέπε σελίδα 8 υποτμήμα ΙΙ.7 στο κείμενο, σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία. 3

4 6. Διενέργεια Του Διαγωνισμού Οι αναθέτουσες αρχές συγκροτούν επιτροπές, σύμφωνα με την ενότητα Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων και παραλαμβάνουν τις προσφορές των οικονομικών φορέων (προσφερόντων) με την μορφή και το περιεχόμενο που περιγράφεται στην ενότητα Προσφορές. Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με την ακολουθούμενη στο δημόσιο πρακτική. Οι προσφορές αξιολογούνται από την επιτροπή αξιολόγησης, η οποία επιλέγει τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση, με την διαδικασία που αναφέρεται στην ενότητα Αξιολόγηση των Προσφορών. Μετά την ανάδειξη και επιλογή του αναδόχου, το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α) Ενημερώνει (με , fax, συστημένη επιστολή) τον επιλεγέντα καθώς και όλους τους υπολοίπους προσφέροντες, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και τους λόγους για τους οποίους δεν επιλέγησαν αυτοί και επελέγη ο επιτυχών. β) Αναμένει την παρέλευση των προθεσμιών και των διαδικασιών που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν.2522/1997 Δικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών. γ) Αφού παρέλθουν οι διαδικασίες και οι προθεσμίες της παραγράφου β αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται στην ενότητα Ανακοίνωση Κατακύρωσης, ακολούθως η αναθέτουσα αρχή μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει η ανακοίνωση καλεί τον επιτυχόντα υποψήφιο να υπογράψει την σύμβαση, η οποία περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που καταγράφονται στην ενότητα Συμβάσεις. Σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού πρέπει να παρέχονται εγγυήσεις από τους προσφέροντες, οι οποίες και περιγράφονται στην ενότητα Εγγυήσεις. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν συνάψει μια δημόσια σύμβαση υπηρεσίας συμπληρώνουν και αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός 48 ημερών και με τον τρόπο και τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 35 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης, Γνωστοποίηση Συναφθείσας Σύμβασης. 7. Καθεστώτα που εφαρμόζονται στις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών Α) Συμβάσεις που εμπίπτουν στα όρια της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ Οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν αντικείμενο τις κατηγορίες υπηρεσιών, που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΑ, εκτός των υπηρεσιών της κατηγορίας 8 και των υπηρεσιών της κατηγορίας 5 με αριθμό αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. πάνω από τα * ευρώ για τις κεντρικές αναθέτουσες αρχές ή των *ευρώ για τις ίδιες αναφερόμενες ανωτέρω υπηρεσίες όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν είναι κεντρικές και, ομοίως, των *ευρώ για τις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 και των υπηρεσιών της κατηγορίας 5 με αριθμούς αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526, για όλες τις αναθέτουσες αρχές, υπάγονται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και ακολουθούν όλες τις διαδικασίες και υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο. * Τα ποσά αυτά προσαρμόζονται ανά διετία από την κοινότητα και ισχύουν από 01/01/2006 4

5 Β) Συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, ή που ακολουθούν ορισμένες διατάξεις της. Οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που έχουν αντικείμενο τις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες υπηρεσιών του παραρτήματος ΙΙΑ αλλά η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για αυτές είναι κατά περίπτωση μικρότερη του ποσού των ευρώ ή του ποσού των ευρώ, καθώς και οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν αντικείμενο τις κατηγορίες υπηρεσιών που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΒ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ανεξάρτητα του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, οι οποίες υπόκεινται μόνο στις διατάξεις των άρθρων 23 τεχνικές προδιαγραφές και την παράγραφο 4 του άρθρου 35 Γνωστοποίηση Συναφθείσας Σύμβασης, της παραπάνω οδηγίας, συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247) και ισχύουν ανάλογα με το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης τα ακόλουθα: α) Μέχρι του ποσού των ευρώ επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση. β) Από το ποσό αυτό και μέχρι του ποσού των ευρώ απαιτείται διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που διενεργείται από τριμελή επιτροπή. γ) Από του ποσού των ευρώ και πάνω ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες και ενότητες που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο, χωρίς να υφίστανται οι υποχρεώσεις αποστολής προκηρύξεων και γνωστοποίησης της συναφθείσας σύμβασης στην εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ Β της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και για ύψος προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ μεγαλύτερο του ποσού των ευρώ δεν υφίσταται η υποχρέωση αποστολής της Προκήρυξης, υφίσταται όμως η υποχρέωση γνωστοποίησης της συναφθείσας σύμβασης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Επίσης ισχύουν οι εξής διαφοροποιήσεις στις προθεσμίες διαγωνισμών: Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον τύπο. Σε περίπτωση επείγοντος η προθεσμία των 30 ημερών επιτρέπεται να συντμηθεί σε 15 το λιγότερο ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στις κλειστές διαδικασίες, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού στον τύπο. Σε περίπτωση κατά την οποία επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να περιορισθεί με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής σε 10 ημέρες. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών από τους υποψήφιους προσφέροντες που έχουν επιλεγεί δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 20 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης συμμετοχής και σε περίπτωση επείγοντος, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω, η προθεσμία αυτή μπορεί να περιορισθεί σε 10 ημέρες. Γ) Συμβάσεις που διέπονται από το Π.Δ. 4/2002. Οι διατάξεις της παραγράφου 7Β εφαρμόζονται με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α3). 5

6 8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Οι προκηρύξεις διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αποστέλλονται υποχρεωτικά για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης (στο εξής Ε.Ε.Ε.Ε). Η δημοσίευση των προκηρύξεων στην Ε.Ε.Ε.Ε πρέπει να ακολουθεί σε κάθε περίπτωση τα ειδικά υποδείγματα(τυποποιημένα έντυπα) που διατίθενται κάθε φορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε (simap.eu.int). Τα τυποποιημένα έντυπα είναι τα εξής: Προκαταρκτική Προκήρυξη Προκήρυξη για Προφίλ Αγοραστή Προκήρυξη Σύμβασης (Διαγωνισμού) Γνωστοποίηση Συναφθείσας Σύμβασης Προκήρυξη Διαγωνισμού Μελετών Αποτέλεσμα Διαγωνισμού Μελετών Υποχρέωση δημοσίευσης προκηρύξεων στον εγχώριο τύπο. Η δημοσίευση προκηρύξεων στον εγχώριο τύπο διενεργείται το συντομότερο δυνατό και κατά προτίμηση την επόμενη από την γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Ε., τόσο σε πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες όσο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όσον αφορά το κείμενο της περίληψης που αποστέλλεται προς δημοσίευση στον εγχώριο τύπο, θα πρέπει να μην περιέχει στοιχεία περισσότερα, λιγότερα ή διαφορετικά, από εκείνα που δημοσιεύονται στην Ε.Ε.Ε.Ε. Συμπλήρωση Των Προκηρύξεων 1. Όλα τα σημεία του τυποποιημένου εντύπου πρέπει να συμπληρώνονται με τις πληροφορίες που το κάθε ειδικότερο σημείο απαιτεί. 2. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 36 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι προκηρύξεις διαγωνισμού δημοσιεύονται αναλυτικά στην Ε.Ε.Ε.Ε. σε μια επίσημη γλώσσα της Κοινότητας, την οποία επιλέγει η αναθέτουσα αρχή. Oι Ελληνικές Αναθέτουσες Αρχές δημοσιεύουν τις προκηρύξεις τους στην Ελληνική ή σε μια άλλη κοινοτική γλώσσα, εφόσον επικαλεστούν συγκεκριμένους σοβαρούς λόγους. Μια περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.,με την μέριμνα της κοινότητας. 3. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών που ορίζονται στο κείμενο της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, ισχύει το άρθρο 38 και ο 6

7 κανονισμός 1182/71/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L124 της σ.131) σύμφωνα με τα οποία ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: Α) Όλες οι προθεσμίες ξεκινούν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. Β) Ο αριθμός των ημερών που αναφέρονται στις προθεσμίες θα πρέπει να είναι πλήρης μεταξύ της αποστολής και διενέργειας του διαγωνισμού (π.χ. στην προθεσμία των 52 ημερών πρώτη ημέρα είναι η επομένη της αποστολής και τελευταία η προηγούμενη του διαγωνισμού). Γ) Αν η τελευταία ημέρα είναι αργία, Σάββατο ή Κυριακή η προθεσμία λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ώρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Δ) Κάθε προθεσμία περιλαμβάνει τουλάχιστον δυο εργάσιμες ημέρες. 4. Σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 5 της παραπάνω οδηγίας, τα κείμενα των προκηρύξεων δεν πρέπει να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία της αποστολής τους στην Επιτροπή για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. 5. Τα κείμενα των προκηρύξεων συμπληρώνονται και αποστέλλονται στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαικής Ένωσης, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με fax. Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων με ηλεκτρονικά μέσα είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει σε κάθε περίπτωση, κατά την παρ. 7 του άρθρου 36 της παραπάνω οδηγίας, να είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων. 6. Η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα με την παράθεση αιτιολογουμένων λόγων να συμπληρώσει, τροποποιήσει, διορθώσει, ακυρώσει την δημοσιευθείσα προκήρυξη με την έγκαιρη αποστολή στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. μιας συμπληρωματικής, τροποποιητικής, διορθωτικής ή εν τέλει ακυρωτικής της προηγούμενης προκήρυξης. Δεν υπάρχουν τυποποιημένα υποδείγματα για τις ανωτέρω μεταβολές και οποιαδήποτε μεταβολή θα πρέπει να δημοσιεύεται και στον εγχώριο τύπο (στις εφημερίδες στις οποίες έλαβε χώρα η αρχική δημοσίευση), ενώ θα πρέπει να αποστέλλεται και σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. ΓΕΝΙΚΑ: 9. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Όλες οι προκηρύξεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το παράρτημα VII. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να συμπληρώνει τα τμήματα εκείνα των προκηρύξεων που αναφέρονται στις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών. Ειδικότερα: 9.1 Προκήρυξη Προκαταρκτικής Ενημέρωσης 7

8 Στο υποτμήμα Ι.1, η αναθέτουσα αρχή συμπληρώνει τη Δ/νση του προφίλ του αγοραστή(url) εφόσον δημοσιεύει τις προκηρύξεις και στη δική της ιστοσελίδα(προφίλ του αγοραστή) στο διαδίκτυο. Στο υποτμήμα ΙΙ.5 Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV). Το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Νοεμβρίου 2002 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L340 της Ο παραπάνω κανονισμός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.2151/2003 της Επιτροπής L 329 της όπου εκεί τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα έργα καταχωρούνται με πολύ μεγάλη ανάλυση (βλ. και ηλεκτρονική διεύθυνση Το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού αυτού συνιστά πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ του αναλυτικού λεξιλογίου CPV και των 27 κατηγοριών των παραρτημάτων ΙΙΑ και ΙΙΒ που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, της Διεθνούς Ταξινόμησης Προϊόντων των Ηνωμένων Εθνών CPC. Το κύριο λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, που καθορίζει και το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό αναγράφεται (και ζητείται πλέον να συμπληρωθεί υποχρεωτικά) στα τυποποιημένα έντυπα δημοσίευσης των προκηρύξεων των δημοσίων συμβάσεων, ευρίσκεται στο Παράρτημα Ι του παραπάνω αναφερθέντος κανονισμού. Στο υποτμήμα ΙΙ.7 Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Σύμβαση καλυπτόμενη από την Συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις είναι εκείνη η οποία υπάγεται στην πολυμερή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου(Π.Ο.Ε). Στη συμφωνία Π.Ο.Ε. υπάγονται α) οι κεντρικές αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV κεντρικές κυβερνητικές αρχές της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, για τις κατηγορίες των υπηρεσιών που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΑ της ίδιας Οδηγίας και για προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης πάνω από το ισότιμο σε Ευρώ των SDR(Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα*), β)οι λοιπές αναθέτουσες αρχές για τις πιο πάνω αναφερόμενες κατηγορίες υπηρεσιών και για προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης πάνω από το ισότιμο σε Ευρώ των SDR. * Τα SDR συνιστούν λογιστική μονάδα που καταρτίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να αποτιμά, μεταξύ των άλλων, και τα διάφορα αποθεματικά των χωρών μελών. Το ισότιμο σε Ευρώ των SDR και SDR, που υπολογίζεται από 8

9 την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταχωρείται κάθε φορά στην ιστοσελίδα μας( για το έτος 2006 είναι αντίστοιχα και ευρώ. 9.2 Προκήρυξη Σύμβασης Στη συμπλήρωση του υποτμήματος ΙΙ.1.8., οι αναθέτουσες αρχές, πρέπει να έχουν υπόψη ότι, σε περίπτωση που ισοψηφίσουν υποψήφιοι προσφέροντες, και επιθυμούν, μετά από σύμφωνη γνώμη των ισοψηφισάντων, να μοιράσουν τη σύμβαση σε αυτούς, δεν μπορούν να το πραγματοποιήσουν, εάν δεν έχουν κάνει θετική επιλογή (ναί) στο υπότμημα αυτό. Το υπότμημα ΙΙ.1.9. συμπληρώνεται υποχρεωτικά. Ειδικότερα, στην περίπτωση που λαμβάνονται υπόψη εναλλακτικές προσφορές, συμπληρώνεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Στο υπότμημα ΙΙ.2.1 η αναθέτουσα αρχή έχει την δυνατότητα να ορίσει την κατώτατη και ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη, δηλαδή το εύρος δαπάνης της υπηρεσίας, εκτός του οποίου(εύρους) δεν γίνονται αποδεκτές οι υποβαλλόμενες προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή πριν απορρίψει μία ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, πρέπει να λάβει υπόψη της το άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, και να καλέσει τον προσφέροντα να δικαιολογήσει την ασυνήθιστα χαμηλή (οικονομική) προσφορά του. Το υπότμημα ΙΙΙ.2.1.συμπληρώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Για τις Ελληνικές Αναθέτουσες Αρχές, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και οι αρχές που τα εκδίδουν, αναφέρονται στο Παράρτημα Α. Για όλες τις χώρες της Ε.Ε., θα καταχωρηθεί αντίστοιχος κατάλογος, στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε., με διεύθυνση όταν θα είναι έτοιμος. Σημειώνεται ότι, για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στις άλλες χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες, στην περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο πιστοποιητικό ή το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, όπου θα αναφέρεται ρητά ότι στη χώρα του δεν εκδίδεται το ζητούμενο πιστοποιητικό. Τα υποτμήματα ΙΙΙ.2.2 και ΙΙΙ.2.3 συμπληρώνονται κατά τα άρθρα 47 και 48, αντίστοιχα, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.Με τα άρθρα αυτά καθορίζονται τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αιτία αποκλεισμού από διαγωνισμό ή στοιχείο προεπιλογής σε διαγωνισμό. Η σύμβαση όμως ανατίθεται αποκλειστικά με βάση τα κριτήρια σύναψης των συμβάσεων(στα οποία δεν περιλαμβάνονται ποιοτικά κριτήρια επιλογής), όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 53 και στο υπότμημα IV

10 Στο υπότμημα IV.1.1, προκειμένου να επιλεγεί η «επισπευσμένη κλειστή» ή «επισπευσμένη με διαπραγμάτευση» διαδικασία, θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι επείγοντος, οι οποίοι να μην οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής. 10. Υπολογισμός Εκτιμώμενης Αξίας Των Δημοσίων Συμβάσεων Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο πόσό, εκτός ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή. Στον υπολογισμό αυτό, λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων κάθε δικαιώματος προαιρέσεως ή παρατάσεων της σύμβασης. Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους υποψήφιους ή προσφέροντες, λαμβάνει τα ποσά αυτά υπόψη της κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Όταν ένα σχέδιο αγοράς υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση με ή υπερβαίνει την αξία που καθορίζεται στο άρθρο 7 της ίδιας Οδηγίας (Ποσά των κατωτάτων ορίων των δημοσίων συμβάσεων), η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στη σύναψη κάθε τμήματος. Ωστόσο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή αυτή για τα τμήματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι μικρότερη των υπό τον όρο ότι το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας των τμημάτων. Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης: α) είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου, οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη ει δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους δώδεκα μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης. β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Σε ορισμένες δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η αξία που λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, είναι ανάλογα με την περίπτωση: Ι) ασφαλιστικές υπηρεσίες-το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αμοιβής. ΙΙ)τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες- οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοιβής. ΙΙΙ) συμβάσεις που περιλαμβάνουν μελέτες- οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες και οι άλλοι τρόποι αμοιβής. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών που δεν αναφέρουν συνολική τιμή: 10

11 Ι) στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου (διάρκεια μικρότερη ή ίση των 48 μηνών): η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλη τη διάρκεια ΙΙ) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ( μεγαλύτερη από 48 μήνες): η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48. Για τις συμφωνίες- πλαίσιο και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας- πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών. 11. Τεχνικές Προδιαγραφές Κατά το άρθρο 23, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας π.χ. τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Στην προκήρυξη, τη σύμβαση και τα λοιπά έγγραφα, επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές ή αναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο, διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού, σε περίπτωση μή ύπαρξης τέτοιων πιστοποιητικών εκ μέρους του προσφέροντος, αυτός μπορεί να αποδείξει με κάθε ενδεδειγμένο μέσο που ικανοποιεί την αναθέτουσα αρχή, οτι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές. Ως πρότυπο θεωρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των εν λόγω οργανισμών. Τέτοια πρότυπα είναι το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Τυποποίησης (CEN), το Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ), το Έγγραφο Εναρμόνισης (ΕD) και άλλα. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερομένους και πρέπει να περιγράφονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής. Δέν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να γίνεται ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, οπότε και θα πρέπει η μνεία σε συγκεκριμένες προδιαγραφές να συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο». 12. Προθεσμίες Διαγωνισμών Σύμφωνα με το άρθρο 38 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών είναι οι ακόλουθες: 11

12 Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 52 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα αρχή έχει δημοσιέσει προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσμία, μπορεί να περιορίζεται σε 36 ημέρες αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των 22 ημερών. Η προθεσμία των 22 ημερών αναφέρεται μόνο για την περίπτωση που η προκήρυξη προκαταρκτικής ενημέρωσης περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται στην προκήρυξη σύμβασης(διαγωνισμού) και έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ ενός ελάχιστου διαστήματος 52 ημερών έως ενός μέγιστου διαστήματος 12 μηνών πριν από τη ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού. Όταν η προκήρυξη καταρτίζεται και αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα στην Ε.Ε.Ε.Ε., όλες οι ανωτέρω προθεσμίες παραλαβής των προσφορών μπορούν να συντμηθούν κατά επτά ημέρες. Σε επιπλέον πέντε ημέρες από τις επτά μπορεί να συντμηθεί η αρχική προθεσμία των 52 ημερών παραλαβής των προσφορών, όταν η αναθέτουσα αρχή παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, ελεύθερη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα, προσδιορίζοντας στο κείμενο της προκήρυξης τη διεύθυνση Διαδικτύου στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση της προκήρυξης και στον ανταγωνιστικό διάλογο, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε 37 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού. Όταν η προκήρυξη καταρτίζεται και αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα στην Ε.Ε.Ε.Ε., η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής μπορεί να συντμηθεί κατά επτά ημέρες. Στις κλειστές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 40 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα αρχή έχει δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσμία, μπορεί να περιορίζεται σε 36 ημέρες αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των 22 ημερών. Η προθεσμία των 22 ημερών αναφέρεται μόνο για την περίπτωση που η προκήρυξη προκαταρκτικής ενημέρωσης περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται στην προκήρυξη σύμβασης(διαγωνισμού) και έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ ενός ελάχιστου διαστήματος 52 ημερών έως ενός μέγιστου διαστήματος 12 μηνών πριν από τη ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού. Επίσης οι αρχικά αναφερόμενες 40 ημέρες παραλαβής των προσφορών μπορεί να συντμηθούν κατά 5 ημέρες όταν η αναθέτουσα αρχή παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, ελεύθερη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα, προσδιορίζοντας στο κείμενο της προκήρυξης τη διεύθυνση Διαδικτύου στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών, η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής μπορεί να περιοριστεί με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας σε προθεσμία όχι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού και των 10 ημερών στην περίπτωση που η προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα. 12

13 Στις κλειστές διαδικασίες η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, στην περίπτωση του επείγοντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Όταν, για όλες τις παραπάνω διαδικασίες, και για οποιοδήποτε λόγο, η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα ή πληροφορίες, μολονότι ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους εμπρόθεσμα αλλά δεν παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα 39 και 40 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή όταν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνο έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών παρατείνονται ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διατύπωση των προσφορών. Όλες οι προθεσμίες υποβολής προσφορών αρχίζουν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού στις ανοικτές διαδικασίες και από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στις κλειστές διαδικασίες. 13. Προσφορές 1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, που στο εξής θα αναφέρεται ως κυρίως φάκελος προσφοράς, σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και θα απευθύνεται στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Θα αναγράφει τα στοιχεία και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθώς και τα στοιχεία του προσφέροντος. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται: Α1) Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Α2) Όλα τα ισχύοντα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προσωπική κατάσταση του υποψηφίου, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν και αιτία αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. Επίσης τοποθετούνται και τα ισχύοντα δικαιολογητικά που θα επιλέξει η αναθέτουσα αρχή και θα υποδείξει την υποβολή τους στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών και αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τις τεχνικές ικανότητες του προσφέροντος. Α3) Πιθανόν άλλα απαιτούμενα στοιχεία και εγγυήσεις. Β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εις απλούν και σε όσα αντίγραφα, ανάλογα με την απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ( που υπαγορεύεται από τις ανάγκες του διαγωνισμού), η οποία υποχρεωτικά θα αναφέρεται στην προκήρυξη, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, που φέρει την ένδειξη Tεχνική Προσφορά. Γ)Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, που υποβάλλονται και περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά. 2. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο προσφοράς με την ένδειξη Παράρτημα Προσφοράς και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου προσφοράς. 3. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και απορρίπτονται όταν υπάρχουν σε αυτές διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 13

14 4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην διακήρυξη ή την πρόσκληση υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη ή πρόσκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της κατά ανώτερο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη ή πρόσκληση. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται. 14. Αξιολόγηση Προσφορών Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις προσφορές αφού λάβουν υπόψη τους το άρθρο 53 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ(κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης). Στα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης δεν περιλαμβάνονται η εμπειρία, καθώς και κάθε άλλο ποιοτικό κριτήριο επιλογής κατά την έννοια των άρθρων 46, 47, 48 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Όταν οι αναθέτουσες αρχές καταλήγουν στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά χρησιμοποιώντας μαθηματικό τύπο, αυτός πρέπει να είναι απλός, αξιόπιστος και να μην οδηγεί σε διακριτική μεταχείριση. Ο τύπος αυτός θα πρέπει να αναφέρεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. 15. Διοικητικές Προσφυγές 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής παρόχου σε αυτόν της νομιμότητας της διενέργειας του και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση. 2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο της αναθέτουσας αρχής ως εξής: α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (1) Στον ανοικτό διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. (2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επιλέχθηκαν να υποβάλλουν προσφορά, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής σε αυτούς της διακήρυξης. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζεται και η ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής που διενήργησε το διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β) κατά της συμμετοχής παρόχου σε αυτόν, ή της νομιμότητας της διενέργειας του ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των Προφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού, εντός 5 ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση των σχετικών στοιχείων ο διαγωνιζόμενος. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης έχουν μόνο όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλλουν προσφορά. 14

15 Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής παρόχου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός 2 ημερών από την υποβολή της. γ) κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού) έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από της γνωστοποίησης της σχετικής απόφασης στους διαγωνιζόμενους. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης έχουν μόνο όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλλουν Προσφορά. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο ημερών κατά αυτού κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 3. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενισταμένους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της αναθέτουσας αρχής. 4. Οι προσφυγές κατά αποφάσεων αναθετουσών αρχών ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών, για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2522/97 (Α178).Με το νόμο αυτό έχει επέλθει προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, το οποίο παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 16. Εγγυήσεις 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίον απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κυρία οφειλή). 3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: α) Την ημερομηνία έκδοσης β) Τον εκδότη γ) Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται δ) Τον αριθμό της εγγύησης ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του παρόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ) Κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας για την οποία παρέχεται η εγγύηση. η) Τους όρους ότι: 15

16 αα) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. ββ) Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρείς (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. γγ) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου. δδ) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό που πρέπει να υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ εκτός αν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στην προκήρυξη ή την πρόσκληση. β) Όταν ο διαγωνισμός αφορά ζητούμενη υπηρεσία που μπορεί να κατατμηθεί και επιτρέπεται από την προκήρυξη να πραγματοποιηθεί προσφορά κατά ολοκληρωμένα τμήματα, τότε γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας του συνόλου της προσφερόμενης υπηρεσίας, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού ολοκληρωμένων τμημάτων αυτής που προβλέπεται από την προκήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα τμήματα που καλύπτονται από την εγγύηση. γ) Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. δ) Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: (Ι) Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και την περιγραφή της ζητούμενης υπηρεσίας. (ΙΙ) Την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της εγγύησης. ε) Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: (1) ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται (2) ο αριθμός της διακήρυξης (3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (4) η ημερομηνία έκδοσης της (5) τα στοιχεία του παρόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων. 5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης α) Ο πάροχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 16

17 ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη ή την πρόσκληση. β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: (I) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την περιγραφή της ζητούμενης υπηρεσίας. (II) Την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης της υπηρεσίας κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση η Αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παραλάβει την προσφερόμενη υπηρεσία πλέον δύο (2) μηνών ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από την προκήρυξη. 6. Εγγύηση προκαταβολής α) Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται από αυτήν, μπορεί να χορηγείται στον πάροχο προκαταβολή το ποσοστό της οποίας μπορεί να ανέλθει μέχρι το 50% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν.2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας, συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης. β) Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παρ. 3 και 5γ. 7.Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον πάροχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η ζητούμενη υπηρεσία επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών παρόχων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ανάθεσης. 8.Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προσφερόμενης υπηρεσίας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που από την προκήρυξη και τη σύμβαση προβλέπεται ότι η ζητούμενη υπηρεσία παραδίδεται κατά ολοκληρωμένα τμήματα, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία των τμημάτων που παραλήφθηκαν οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 9. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό. 17

18 10. Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται με την διαδικασία διαπραγμάτευσης. 11. Στην περίπτωση κοινοπραξιών οικονομικών φορέων (ενώσεων παρόχων) οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας. 12. Εφόσον από την διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο πάροχος υποχρεούται να καταθέτει χρηματική εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται στην προκήρυξη. 13. Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου. α) Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. β) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποίησής τους. γ) Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 17. Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης 1. Στον πάροχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση της ζητούμενης υπηρεσίας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: Α) την κατηγορία και περιγραφή της ζητούμενης υπηρεσίας Β) την έκταση αυτής Γ) την τιμή Δ) την αναθέτουσα αρχή για την οποία προορίζεται η υπηρεσία Ε) τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. ΣΤ) την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης 2. Με την ανακοίνωση-κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 3. Ο πάροχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η ζητούμενη υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο πάροχος μπορεί να προσέλθει σε κάθε περίπτωση για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης της ζητούμενης υπηρεσίας αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 18

19 4. Eάν η κατακύρωση ή ανάθεση γίνεται σε εγκατεστημένο στην ΕΕ πάροχο ή σε πάροχο τρίτης χώρας η ανακοίνωση κατακύρωσης απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται με κάθε πρόσφορο μέσο στον συγκεκριμένο πάροχο. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον πάροχο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 5. Εάν ο πάροχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για τη διενέργεια του διαγωνισμού οργάνου. 18. Συμβάσεις 1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούμενης υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής: Α) τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης Β) τα συμβαλλόμενα μέρη Γ) την περιγραφή της υπηρεσίας και την έκταση (ποσότητα) αυτής Δ) την τιμή Ε) τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης της ζητούμενης υπηρεσίας Στ)τις τεχνικές προδιαγραφές της ζητούμενης υπηρεσίας Ζ) τις προβλεπόμενες εγγυήσεις Η) τις προβλεπόμενες ρήτρες Θ) τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές Ι) τον τρόπο και το χρόνο πληρωμής. 3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: Α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της υπηρεσίας και στην ποιότητα που περιγράφεται στη σύμβαση. Β) παραλήφθηκε οριστικά η παρεχόμενη υπηρεσία Γ) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. Δ) εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 19

20 19. Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που αφορούν δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, των Αναθετουσών Αρχών, γίνεται από επιτροπές. Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου όπου καθορίζονται, η αρμοδιότητα και το έργο τους η συγκρότηση, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας τους.. Οι επιτροπές είναι πενταμελείς, συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην ενδιαφερόμενη αναθέτουσα αρχή ή σε άλλους φορείς του Δημόσιου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Σε όλες τις περιπτώσεις εποπτευομένων Δημοσίων Αναθετουσών Αρχών εκ των μελών των παραπάνω επιτροπών, ένα συμμετέχει ως εκπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής. Η δαπάνη για τυχόν αποζημίωση των μελών των επιτροπών που βαρύνει τον προϋπολογισμό, καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμοδίου Υπουργού κατά περίπτωση και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Όταν πρόκειται για πρόχειρο διαγωνισμό, οι επιτροπές είναι τριμελείς και συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στην αναθέτουσα αρχή.. 20

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση:

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5-7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2 FAX: 210-3332559 e-mail : press@minfin.gr Αθήνα, 22 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΘΗΝΑ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει,

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, ΠΟΛ.1039/26-1-2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδο-ομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης και βελτίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Έφη Αβδελά Φωτεινή Ασημακοπούλου Τριαντάφυλλος Πετρίδης Θεοδώρα Ρόμπου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούνται από: Α) Ένα ολιγόλεπτο τεστ. Το τεστ βαθμολογείται και, εφόσον ο βαθμός είναι 5, ακολουθεί Β) Εξέταση τεσσάρων λεπτών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) 16/01/2011 Γ ΕΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) Επιχειρηματολογία με την οποία καταβάλλεται προσπάθεια να αντικρουστούν εισηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Δίκαιο της Ενέργειας Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας". Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 12 63100 Πολύγυρος Αρμόδιος: Β. Κότσυφα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ναύπλιο 7 4 2015 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέμα «Κατάργηση της Ηλεκτρονικής Καταγραφής και αλλαγή του ν. 4036/2012» Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής θα αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο... Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο.. Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου... Οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Κωνσταντινουπόλεως 8 66100 Δράμα ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ «ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 10, Τ.Κ. 73134, ΧΑΝΙΑ Τηλ.: +30 28210 45570 Φαξ: +30 28210 59777 e-mail: info@samaria.gr http://www.samaria.gr Χανιά, 28-02-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων συλλογής ελαιοκάρπου και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ιανουάριος 2016 1. Εισαγωγή Το πλέον χαρακτηριστικό ίσως στοιχείο του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ. Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ. Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή 1 Ιανουάριος 2016 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 6 1. Ένας κώδωνας κινδύνου... 8 2. Προσανατολισμός:

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Προτεραιότητες του Υποπρογράμματος «Πολιτισμός»

Ελληνική. 2. Προτεραιότητες του Υποπρογράμματος «Πολιτισμός» Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡ/ΜΙΑ 5 & 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη σύμβασης και διαδικασία παρακολούθησης και πληρωμής παρόχων, για τη λειτουργία του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/45/EE ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2010 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού Οι 99 θέσεις του Ποταμιού 1. Πνεύμα αλλαγών Οι κοινωνίες μπορούν και πρέπει να εξελίσσουν τους θεσμούς τους. Μέσα από αυτή την αλλαγή αλλάζουν οι άνθρωποι, ο κόσμος και η εικόνα των ανθρώπων για τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης

Βασικά σημεία διάλεξης Διάλεξη 3 η Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Β Δρ. Δημήτρης Μπάλιος_ 2 _Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικά σημεία διάλεξης Σταθερό, μεταβλητό και μικτό κόστος. Άμεσο και έμμεσο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε κόσκινα για τις μεθόδους ανάλυσης στερεών βιοκαυσίμων διαμέτρου 20cm και διαμέτρου οπών 0,25 mm, 0,50 mm, 1 mm, 5 mm, και 31,5mm

Πέντε κόσκινα για τις μεθόδους ανάλυσης στερεών βιοκαυσίμων διαμέτρου 20cm και διαμέτρου οπών 0,25 mm, 0,50 mm, 1 mm, 5 mm, και 31,5mm ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 03/07/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/6031 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/139/01-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Άπαντα τα Α.Ε.Ι. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Άπαντα τα Α.Ε.Ι. Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Α. Εμμανουήλ Θεσσαλονίκη, 13-07- 2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ. : 2310 99 5190 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις προσφυγές για την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών

Τρεις προσφυγές για την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 558 ΣΗΜΕΡΑ Ουδείς αμφισβητεί ότι με τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές αποφάσεις διέλυσαν την αγορά ακινήτων. Η τεκμηρίωση του γεγονότος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας» ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 03/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «Εκτυπώσεις Εκδόσεων και Έντυπου Υλικού 4 ης Μπιενάλε της Αθήνας» Κριτήριο Ανάθεσης: χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται

Το σχέδιο έχει ως βάση ένα ενιαίο σύστημα κλειστών αγωγών το οποίο εκτείνεται Να θυμόμαστε ότι ο νόμος Ν 3199/2003 για την προστασία και διαχείριση υδάτων ψ ηφίστηκε από την Ελλάδα ώστε να εναρμονισθεί με την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Διαχείριση και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1 από 22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ.... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.... 4 3. Ρόλος του Προέδρου του Δ.Σ....

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 Α.Π. 10956

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 Α.Π. 10956 Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 1/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκαύτωμα της Κάσου

Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το βρίκιον Άρης, 1881 Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2. Δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2. Δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα