Βασικά σημεία διάλεξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικά σημεία διάλεξης"

Transcript

1 Διάλεξη 3 η Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Β Δρ. Δημήτρης Μπάλιος_ 2 _Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικά σημεία διάλεξης Σταθερό, μεταβλητό και μικτό κόστος. Άμεσο και έμμεσο κόστος. Κόστος ευκαιρίας, ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο κόστος. Νίκος Ηρειώτης Δημήτρης Μπάλιος 1

2 Κατηγορίες κόστους Διάκριση σε σχέση με τη λειτουργία στην οποία αντιστοιχούν Διάκριση σε σχέση με το χρονικό σημείο που αναγνωρίζεται ως έξοδο Διάκριση σε σχέση με το χρόνο Διάκριση σε σχέση με τη μεταβολή της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας Διάκριση σε σχέση ημε τη δυνατότητα να συσχετισθεί με συγκεκριμένο κέντρο ήφορέα κόστους Διάκριση σε σχέση με την οικονομική σημασία που αυτό έχει στη λήψη αποφάσεων Διάκριση σε σχέση με τη δυνατότητα που διαθέτει ένα στέλεχος να ελέγξει το κόστος Διάκριση κόστους σε σχέση με τη μεταβολή της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας (δραστηριότητα = όγκος παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών) Συνδέεται με τη συμπεριφορά του κόστους, δηλαδή, πως θα μεταβληθεί το κόστος αν αλλάξει το επίπεδο της δραστηριότητας Σταθερό Μεταβλητό Μικτό Κόστος που παραμένει αμετάβλητο καθώς το επίπεδο δραστηριότητας μεταβάλλεται Π.χ. ενοίκια, αποσβέσεις κτιρίων, μισθός οδηγού φορτηγού Κόστος που μεταβάλλεται καθώς το επίπεδο δραστηριότητας μεταβάλλεται Π.χ. αξία α υλών, μισθοί εργατών, κατανάλωση ρεύματος Αναλογικό μεταβλητό κόστος είναι εκείνο που μεταβάλλεται ευθέως ανάλογα με τη μεταβολή του όγκου δραστηριότητας (π.χ. αύξηση 10% παραγωγής, προκαλεί αύξηση 10% του κόστους) Προέρχεται από το συνδυασμό σταθερού και μεταβλητού κόστους Ημιμεταβλητό (περιπτώσεις όπου καταβάλλεται ένα μικρό τίμημα (σταθερό κόστος) ανεξάρτητα από το αν θα χρησιμοποιηθεί) Π.χ. ενοικίαση αυτοκινήτου Βαθμιδωτό ή κλιμακωτό (περιπτώσεις όπου το σταθερό κόστος μεταβάλλεται απότομα σε διάφορα επίπεδα παραγωγής Π.χ. επόπτης εργατών Νίκος Ηρειώτης Δημήτρης Μπάλιος 2

3 Σταθερό κόστος και μοναδιαίο σταθερό κόστος Το συνολικό σταθερό κόστος δεν επηρεάζεται από τις ςμεταβολές στο επίπεδο δραστηριότητας μέσα σε ένα σχετικό πεδίο Το σταθερό μοναδιαίο κόστος μειώνεται καθώς το επίπεδο δραστηριότητας αυξάνεται, και αυξάνεται καθώς το επίπεδο δραστηριότητας μειώνεται. Π.χ. απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις με 25 Μηνιαίος κόστος Σταθερό μοναδιαίο κόστος κλήσης Αριθμός κλήσεων Αριθμός κλήσεων Μεταβλητό κόστος και μοναδιαίο μεταβλητό κόστος Το συνολικό μεταβλητό κόστος αυξάνεται και μειώνεται αναλογικά με τις μεταβολές στο επίπεδο δραστηριότητας Το αναλογικό μεταβλητό μοναδιαίο κόστος παραμένει σταθερό ανά μονάδα. Το μεταβλητό μοναδιαίο κόστος μπορεί να είναι αύξων ή φθίνων (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ) Π.χ. α ύλες στη παραγωγή υπολογιστών Συνολικό μεταβλητ τό κόστος α υλών Αριθμός υπολογιστών τό ή Μοναδιαίο μεταβλη κόστος υπολογιστή Αριθμός υπολογιστών Νίκος Ηρειώτης Δημήτρης Μπάλιος 3

4 Μικτό κόστος (ημιμεταβλητό και βαθμιδωτό κόστος) Το μικτό κόστος αποτελείται από ένα σταθερό και ένα μεταβλητό κόστος Το σταθερό μέρος ενός ημιμεταβλητού κόστους αντιστοιχεί συνήθως σε ένα μικρό τίμημα, ενώ το μεταβλητό εξαρτάται από τη χρήση π.χ. ενοικίαση αυτοκινήτου (σ.κ. κόστος ενοικίασης, μ.κ. κόστος χιλιομέτρων * σύνολο χιλιομέτρων) Κλιμακωτό κόστος έχουμε όταν π.χ. ένας καθηγητής μπορεί να διδάξει σε μέχρι 20 μαθητές. Αν εμείς έχουμε 30 μαθητές χρειαζόμαστε 2 καθηγητές, με το κόστος να μην μεταβάλλεται μέχρι να φτάσουμε στους 40 μαθητές Διάκριση κόστους σε σχέση με τη δυνατότητα να συσχετισθεί με συγκεκριμένο κέντρο ή φορέα κόστους Χρειαζόμαστε δεδομένα για κάθε αντικείμενο κόστους π.χ. προϊόν, πελάτες, θέσεις εργασίας για να ακολουθήσουν π.χ. η τιμολόγηση, μία μελέτη κερδοφορίας Άμεσο κόστος Έμμεσο κόστος Είναι το κόστος που μπορεί άμεσα να συσχετισθεί με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα Π.χ. κόστος α υλών, μισθός υπαλλήλου που επισκευάζει συγκεκριμένου προϊόν Το άμεσο κόστος παύει να υπάρχει όταν παύσει να υπάρχει ο φορέας κόστους που είναι η αιτία ύπαρξής του Το κόστος μπορεί να είναι άμεσο ή έμμεσο ανάλογα το φορέα κόστους. Το έμμεσο κόστος κατανέμεται ύστερα από μερισμό με τη χρήση διαφόρων κριτηρίων π.χ. εμβαδόν, αριθμός υπαλλήλων κ.α. Είναι το κόστος που δεν μπορεί εύκολα και γρήγορα να συσχετισθεί με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, γιατί πραγματοποιείται για περισσότερους από έναν φορείς ή κέντρα κόστους ταυτόχρονα Π.χ. ο μισθός του διευθυντή ενός εργοστασίου είναι άμεσο κόστος όταν εξετάζεται το εργοστάσιο ως φορέας κόστους. Αν όμως ο φορέας κόστους είναι π.χ. τα συγκεκριμένα ξύλινα γραφεία που κατασκευάζει το εργοστάσιο, τότε, ο μισθός του διευθυντή του εργοστασίου που αντιστοιχεί στα ξύλινα γραφεία είναι έμμεσο κόστος. Κοινό κόστος είναι το κόστος που δημιουργείται για υποστήριξη πολλών αντικειμένων κόστους Νίκος Ηρειώτης Δημήτρης Μπάλιος 4

5 Διάκριση κόστους σε σχέση με την οικονομική σημασία που αυτό έχει στη λήψη αποφάσεων Ανάγκη για λήψη αποφάσεων σημαίνει ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων => αναγκαία η ανάλυση κόστους και οφέλους κάθε εναλλακτικής λύσης Διαφορικό κόστος Κόστος ευκαιρίας Κόστος αδράνειας Είναι η διαφορά στο κόστος ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές λύσεις Διαφορικό έσοδο είναι η διαφορά στα έσοδα ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές λύσεις Καθώς αναλύονται οι εναλλακτικές επιλογές, αν το διαφορικό κόστος αυξάνεται, έχουμε αυξανόμενο εναλλακτικό κόστος (αντίστροφα, μειούμενο εναλλακτικό κόστος) Το διαφορικό κόστος και το διαφορικό έσοδο στη διοικητική λογιστική είναι ανάλογα των οριακού κόστους και οριακού εσόδου αντίστοιχα στην μικροοικονομική Είναι το όφελος που χάνει η επιχείρηση παίρνοντας μια συγκεκριμένη απόφαση και όχι μια άλλη εναλλακτική της Είναι εξωλογιστικό καθώς δεν υφίσταται στην πραγματικότητα, άρα δεν καταχωρείται στα βιβλία της επιχείρησης Λέγεται και υπολογιστικό κόστος καθώς στηρίζεται σε υπολογισμούς και εκτιμήσεις Είναι το σταθερό κόστος το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση που η επιχείρηση αδρανήσει, δηλαδή δεν έχει δραστηριότητα Έστω ότι η επιχείρηση μελετά την μετεγκατάστασή της σε νέα γραφεία και ότι οι παράγοντες που θα λάβει υπόψη είναι το ενοίκιο, τα κοινόχρηστα και η καθαριότητά τους. Η σύγκριση ανάμεσα στις 2 επιλογές θα οδηγήσει σε διαφορικό κόστος το οποίο θα είναι μειωτικό αν το κόστος των νέων γραφείων είναι μικρότερο των παλιών. Έστω ότι η επιχείρηση διαθέτει 1 εκ. για επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέα χώρα. Εναλλακτικά θα μπορούσε να αγοράσει Ελληνικά ομόλογα. Το κόστος ευκαιρίας είναι ο τόκος που θα εισέπραττε από την επένδυση στα ομόλογα. Νίκος Ηρειώτης Δημήτρης Μπάλιος 5

6 Ελεγχόμενο Είναι το κόστος που μπορεί να ελεγχθεί άμεσα από τον προϊστάμενο ενός τμήματος εντός μιας δεδομένης χρονικής περιόδου Διάκριση κόστους σε σχέση με τη δυνατότητα που διαθέτει ένα στέλεχος να ελέγξει το κόστος Π.χ. η πρόσληψη ενός υπαλλήλου από τον διευθυντή ενός υποκαταστήματος Είναι το κόστος που δεν ελέγχεται από ένα συγκεκριμένο επίπεδο διοίκησης, αλλά από ένα ανώτερο ή πιο κεντρικό Μη ελεγχόμενο Π.χ. η διαφημιστική καμπάνια στην περιοχή του υποκαταστήματος του προηγούμενου π.χ. ελέγχεται από τη διοίκηση και όχι τον προϊστάμενο του υποκαταστήματος Ερωτήσεις επανάληψης (1) Είδαμε διάφορες διακρίσεις του κόστους. Το πώς θα καταλογίσουμε ή ταξινομήσουμε το κόστος εξαρτάται από το στόχο της μελέτης ή ανάλυσης που θέλουμε να κάνουμε. Πως κατατάσσουμε τα διάφορα στοιχεία κόστους αν το ζητούμενο της ανάλυσης είναι η αποτίμηση των αποθεμάτων και ο προσδιορισμός των εξόδων για τα αποτελέσματα χρήσης; Κόστος προϊόντος για τα αποθέματα που δεν έχουν πουληθεί (Ισολογισμός) Κόστος πωληθέντων προϊόντων για τα αποθέματα που έχουν πουληθεί (ΚΑΧ) Κόστος περιόδου (ΚΑΧ) το ζητούμενο είναι η πρόβλεψη της συμπεριφοράς του κόστους; Σταθερό κόστος Μεταβλητό κόστος το ζητούμενο είναι ο καταλογισμός του κόστους σε αντικείμενα κόστους; Άμεσο κόστος Έμμεσο κόστος Νίκος Ηρειώτης Δημήτρης Μπάλιος 6

7 Ερωτήσεις επανάληψης (2) Κόστος προϊόντος Στοιχεία κόστους Μεταβλητό κόστος Σταθερό κόστος Κόστος περιόδου Άμεσα υλικά Άμεση εργασία ΓΒΕ Άμεσο Έμμεσο Κόστος ευκαιρίας Λαμαρίνα που χρησιμοποιείται ανά ψυγείο (500 ανά ψυγείο) Κόστος εργασίας για την κατασκευή ενός ψυγείου (250 ανά ψυγείο) Το σταθερό και το μεταβλητό κόστος προσεγγίστε τα σε σχέση με τον αριθμό ψυγείων που θα κατασκευαστούν κατά τη διάρκεια του έτους. Μισθός του επιστάτη του εργοστασίου (14000 το έτος) Κόστος ηλεκτρισμού (7 ανά ψυγείο) Απόσβεση μηχανημάτων για ψυγεία (9000 ανά έτος) Αμοιβή προέδρου εταιρίας (70000 ανά έτος) Διαφημιστικές δαπάνες (39000 ανά έτος) Προμήθειες προς πωλητές (100 ανά ψυγείο που πωλείται) Εισόδημα από ενοίκια που χάνεται (50000ν ανά έτος) Ερωτήσεις επανάληψης (2) Κόστος προϊόντος Στοιχεία κόστους Λαμαρίνα που χρησιμοποιείται ανά ψυγείο (500 ανά ψυγείο) Κόστος εργασίας για την κατασκευή ενός ψυγείου (250 ανά ψυγείο) Μισθός του επιστάτη του εργοστασίου (14000 το έτος) Κόστος ηλεκτρισμού (7 ανά ψυγείο) Απόσβεση μηχανημάτων για ψυγεία (9000 ανά έτος) Αμοιβή προέδρου εταιρίας (70000 ανά έτος) Διαφημιστικές δαπάνες (39000 ανά έτος) Προμήθειες προς πωλητές (100 ανά ψυγείο που πωλείται) Εισόδημα από ενοίκια που χάνεται (50000ν ανά έτος) Μεταβλητό κόστος Σταθερό κόστος Κόστος περιόδου Άμεσα υλικά Άμεση εργασία ΓΒΕ Άμεσο Έμμεσο Κόστος ευκαιρίας x Νίκος Ηρειώτης Δημήτρης Μπάλιος 7

8 Π.χ. Υπολογισμός κόστους παραχθέντων και κόστους πωληθέντων προϊόντων Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία,, να υπολογίσετε το κόστος παραχθέντων και πωληθέντων προϊόντων με εξωλογιστικό τρόπο (δηλαδή χρησιμοποιώντας μία έκθεση ή μια κατάσταση κόστους). Αρχικό απόθεμα α υλών (3000), ημικατεργασμένων προϊόντων (4200), ετοίμων προϊόντων (6100) Τελικό απόθεμα α υλών (2000), ημικατεργασμένων προϊόντων (4500), ετοίμων προϊόντων (2300) Αγορές α υλών (31800), Πωλήσεις (70900), ΔΕΗ (700), Ενοίκιο (1500), Επισκευές (400), Ημερομίσθια (9400), Μισθοί (4900), Αποσβέσεις (3200) Έκθεση κόστους παραχθέντων προϊόντων Α ΥΛΕΣ Αρχικό απόθεμα α υλών Αγορές α υλών = Κόστος διαθέσιμων α υλών Τελικό απόθεμα α υλών ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ημερομίσθια 9400 ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΕΗ Ενοίκιο Επισκευές Μισθοί Αποσβέσεις ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρχικό απόθεμα 4200 Τελικό απόθεμα = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νίκος Ηρειώτης Δημήτρης Μπάλιος 8

9 Έκθεση κόστους πωληθέντων προϊόντων ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλήσεις Επιστροφές πωλήσεων 0 = Καθαρές πωλήσεις ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρχικό απόθεμα ετοίμων προϊόντων Κόστος παραχθέντων προϊόντων = Κόστος ετοίμων προϊόντων προς πώληση Τελικό απόθεμα ετοίμων προϊόντων 2300 = Κόστος πωληθέντων προϊόντων Το μικτό κέρδος είναι ίσο με «Πωλήσεις μείον το κόστος πωληθέντων», δηλαδή Π.χ. Υπολογισμός κόστους πωληθέντων προϊόντων και αποτίμηση τελικού αποθέματος ετοίμων Η βιομηχανική επιχείρηση «ΝΑΙ» κατά τη διάρκεια του Η βιομηχανική επιχείρηση ΝΑΙ κατά τη διάρκεια του 2009 παρήγαγε μονάδες προϊόντος με κόστος Πούλησε μονάδες, ενώ είχε και ελαττωματικές. Να υπολογίσετε το κόστος των πωληθέντων και να αποτιμήσετε το τελικό απόθεμα ετοίμων προϊόντων. Ποιο είναι το κόστος παραγωγής των ελαττωματικών μονάδων; Νίκος Ηρειώτης Δημήτρης Μπάλιος 9

10 Κόστος ανά μονάδα παραχθέντος προϊόντος = / = 2,25 Κόστος πωληθέντων = * 2,25 = Κόστος ελαττωματικών μονάδων = * 2,25 = Τελικό απόθεμα ετοίμων προϊόντων = * 2,25 = Νίκος Ηρειώτης Δημήτρης Μπάλιος 10

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

μετασχηματιστής GT 3148 Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου, λειτουργία με μπαταρία Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου,

μετασχηματιστής GT 3148 Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου, λειτουργία με μπαταρία Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου, ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 70.05.0.00 CROMA 50 Κουδούνι ηλεκτρονικό 3 ήχων, λειτουργία με μπαταρία 70.05.0.002 CROMA 00 Κουδούνι ηλεκτρονικό 8 ήχων, λειτουργία με 8-2V~/= ή με μπαταρία, προτεινόμενος μετασχηματιστής GT

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G)

ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G) ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LTE (4G) Κεραίες UHF LTE Οι κεραίες UHF LTE είναι ειδικές κεραίες που ενσωματώνουν στο δίπολο ένα φίλτρο SAW (επαγγελματικών προδιαγραφών), ειδικές για την αποφυγή των παρεμβολών που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα

Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα Εισαγωγή στα Ασύρματα Συστήματα Bruce A. Black Philip S. DiPiazza Bruce A. Ferguson David R. Voltmer Frederick C. Berry Απόδοση: Μαίρη Γκλα βά Μαθηματικός, MSc Computer Sci ence Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Προϊόντος Αρχές Χρήσης Πρωτοτύπων ιαφάνειες ιαλέξεων ιδάσκων: Καθ.. Καραλέκας 1 Πρωτοτυποποίηση: Η δηµιουργία/κατασκευή φυσικών ή/και αναλυτικών µοντέλων προσοµοίωσης των αρχών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. 20'' - FUTURES ''FTSE/Athex 20'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,571,426 26.30 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

Inscriptions on Stone

Inscriptions on Stone . chapter nine. Inscriptions on Stone Charles Crowther Introduction The rescue excavations at Zeugma 1 carried out in summer 2000 across Trenches 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, and 19 in Area

Διαβάστε περισσότερα