ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013"

Transcript

1 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΗΡ-295 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης : 848/2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση πρακτικών μειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και χειρονακτικού οδοκαθαρισμού στις Δημοτικές Ενότητες Σκιρίτιδας Βαλτετσίου». Στην Τρίπολη σήμερα, την 8 η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1 ο όροφο του Νέου Δημαρχείου, επί της οδού Λαγοπάτη & Αταλάντης συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Ν. 3852/2010, ύστερα από την υπ αριθμ / πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 6 (έξι) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σμυρνιώτης Ιωάννης Πρόεδρος 2. Σαμπράκος Ιωάννης 3. Καρλής Γεώργιος 4. Κατσαφάνας Κων/νος (αναπληρωματικό μέλος) 5. Κουκάκης Σταύρος (αναπληρωματικό μέλος) 6. Μπισιούλης Ζαφείριος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Βόσνος Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Τσιαμούλος Νικόλαος 3. Κατσίρης Ιωάννης 4. Εικοσιδέκα Μαρία 5. Τζιούμης Κωνσταντίνος ( αν και νόμιμα κλήθηκαν) Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αν και κλήθηκε, δεν παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Λυμπεράκης Στυλιανός. Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης Παναγιώτα Χριστοπούλου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Τρίπολης εισηγήθηκε το 4 ο κατεπείγον θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση πρακτικών μειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και χειρονακτικού οδοκαθαρισμού στις Δημοτικές Ενότητες Σκιρίτιδας Βαλτετσίου» με λόγο του κατεπείγοντος: «Λόγω του περιορισμένου χρόνου ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών αποκομιδής απορριμμάτων για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας». Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα απεφάνθη για το κατεπείγον του θέματος και απεδέχθη τη συζήτησή του. 1

2 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στο οποίο αναφέρεται ότι την 29 η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, για την διενέργεια μειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και χειρονακτικού οδοκαθαρισμού στις Δημοτικές Ενότητες Σκιρίτιδας Βαλτετσίου» αποτελούμενη από τους: 1. Γιαννακοπούλου Αργυρώ ως Πρόεδρο, και τους 2. Απόστολος Ζαραβίνος, Δημοτικό Υπάλληλο της Τ.Υ 3. Ελευθέριος Κουτσογιάννης, Δημοτικό Υπάλληλο της Τ.Υ, ως μέλη Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 24 της αναλυτικής διακήρυξης στον εθνικό τύπο και συγκεκριμένα στην τοπική ημερήσια εφημερίδα: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ, στις 17/10 /2013, στην οικονομική εφημερίδα : ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, στις 17/10 /2013, και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ αρ. Φύλλου 670/Δ.Δ.Σ./ Οι Προσφορές έγιναν δεκτές ως τις ώρα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά. Έγινε κατάθεση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων συνολικά πέντε (5) α/α Επωνυμία προσφέροντος υποψηφίου αναδόχου 1. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ κ Σια Ε.Ε. 2. ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E. Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ κ Σια Ε.Ε. 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΒΕΕ-ΑΠΑΝΤΑ Α.Ε. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Β.Ε. 5. TOTAL CLEAN ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα αποχώρησαν προκειμένου να προβεί η Επιτροπή Διαγωνισμού σε μυστική συνεδρίαση. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η επιτροπή συνέχισε τον έλεγχο των δικαιολογητικών, στις Στην συνέχεια έγινε έλεγχος και καταγραφή των δικαιολογητικών της συμμετοχής, σε πίνακα και αφού ολοκληρώθηκε απέρριψε τις προσφορές των : 1. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ κ Σια Ε.Ε. διότι δεν πληροί τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 παρ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΒΕΕ-ΑΠΑΝΤΑ Α.Ε. διότι δεν πληροί το άρθρο 5iiα της διακήρυξης. 3. TOTAL CLEAN ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ διότι δεν πληροί το άρθρο 15 της διακήρυξης. Κατόπιν τούτων οι προαναφερόμενοι διαγωνιζόμενοι διαφώνησαν δεν παρέλαβαν τις προσφορές των και δήλωσαν ότι θα υποβάλλουν ένσταση. 2

3 Ακολούθησε η αποσφράγιση κατά σειρά των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, η μονογραφή τους από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση δημόσια των προσφερόμενων τιμώ ως ακολούθως: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (κατ αποκοπή, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 1. ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E. Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ κ Σια Ε.Ε ,44 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Β.Ε ,00 Σύμφωνα με τα παραπάνω τη χαμηλότερη τιμή προσέφερε η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε., η οποία προσέφερε το ποσό των ,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το πρακτικό υπεγράφη από τον εκπρόσωπο του μειοδότη και τα μέλη της επιτροπής και διαβιβάζεται με όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά αυτού, προς την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση του και για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Β) Την από 5 Νοεμβρίου 2013, γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των υποβληθέντων ενστάσεων η οποία λέει ότι: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ-ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ» Σήμερα, την 5 η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας του παραπάνω Διαγωνισμού, που έγινε στις 29/10/2013 και ολοκληρώθηκε στις 30/10/2013, για εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μέχρι από τους διαγωνιζόμενους. Υποβλήθηκαν συνολικά πέντε (5) ενστάσεις που αφορούν τον εν λόγω διαγωνισμό: 1. Η υπ αριθμ / ένσταση της «ΤΟTAL CLEAN ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ». 2. Η υπ αριθ / ένσταση της «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ». 3. Η υπ αριθ / ένσταση της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΑΠ.ΑΝ.Α». 4. Η υπ αριθ / ένσταση της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 5. Η υπ αριθ / ένσταση της «DION Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». Η εν λόγω εταιρεία έστειλε με φαξ εμπρόθεσμα δηλ. στις και ώρα την ένστασή της αλλά πρωτοκολλήθηκε από την υπηρεσία στις

4 σχετικά. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε τις ενστάσεις και παραθέτει τις απόψεις της 1. Ένσταση της «ΤΟTAL CLEAN ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ». 1. Η διαγωνιζόμενη εταιρεία ενίσταται ως προς τον αποκλεισμό της από το διαγωνισμό επειδή δε διαθέτει ιδιόκτητα μέσα. Ισχυρίζεται ότι με το αριθ συμβόλαιο αγοράς πώλησης αυτοκινήτου έχει το δικαίωμα να υπογράψει τη μεταβίβαση αυτών, όταν έχει ανάθεση εργασίας από το Δήμο Τρίπολης. Η άποψη της Ε.Δ. είναι ότι δικαίως απορρίφθηκε, για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών, δεδομένου ότι δεν συμφωνεί με το άρθρο 15 της διακήρυξης ότι πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητα μέσα. Επί πλέον δεν πρόκειται για συμβόλαιο αγοράς πώλησης αυτοκινήτου αλλά για το αριθ προσύμφωνο. 2. «Η επιτροπή διαγωνισμού κακώς έκανε δεκτούς τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, καθότι η διακήρυξη ορίζει σαφώς στο άρθρο 8.1, ότι τα στοιχεία και η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκπροσώπου όπως αυτός αναφέρεται επάνω στο φάκελο προσφοράς και αποκλείονται από την παραπέρα συμμετοχή». Η Ε.Δ. δεν κάνει δεκτό το σκέλος της ένστασης δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακήρυξης δεν απαιτείται με ποινή αποκλεισμού να αναφέρεται επάνω στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ το όνομα του εκπροσώπου και το θεωρεί επουσιώδες Ένσταση της «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ». 1. Ενίσταται κατά της απόφασης απόρριψής της αναφέροντας ότι: «όσον αφορά την ένορκη δήλωση θεωρούμε ότι έχει γίνει παρερμηνεία των νόμων και των σχετικών οδηγιών, αφού απευθύνονται σε αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους. Επίσης στην ισχύουσα νομοθεσία υπάρχει η επιλογή της Υπεύθυνης Δήλωσης των σχετικών καταστάσεων όταν το καθαρό ποσό του διαγωνισμού είναι κάτω από κάποιο όριο. Οπότε ακόμα και στην περίπτωση που ήμασταν αλλοδαπή επιχείρηση θα είχαμε το δικαίωμα της υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης αντί ένορκης. Για του λόγου το αληθές επισυνάπτω στην παροούσα ένσταση σχετικά άρθρα του Π.Δ. 118/2007». Η Ε.Δ. δεν κάνει δεκτό το σκέλος της ένστασης διότι στη διακήρυξη άρθρο 5.4 σελίδα 10 αναφέρεται ότι: «Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους διαγωνιζόμενους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.» Από τα παραπάνω δεν προκύπτει, ότι οι παραπάνω διατάξεις απευθύνονται μόνο σε αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους. Επιπλέον, στη χώρα μας σαφώς και προβλέπεται από το νόμο ή ένορκη δήλωση. Οσον αφορά τα σχετικά άρθρα του Π.Δ. 118/2007 που επικαλείται ο ενιστάμενος, με βάση την αριθ. 252/2011 Πράξη του Ζ κλιμακίου και την 4

5 αριθ. 2754/2011 απόφαση VI τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου προκύπτει ότι για την ανάθεση υπηρεσιών από τους Δήμους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παραπάνω Π.Δ. 2.Ενίσταται κατά της ανακήρυξης της Ελληνικής Ανακύκλωσης ΑΕΒΕ σε μειοδότη του διαγωνισμού «καθώς ο εκπρόσωπος της επιχείρησης ο οποίος και δεν είναι μέλος του Δ.Σ., στο διαγωνισμό δεν κατέθεσε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που να φαίνεται ότι του χορηγείται η ειδική εντολή ή πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να συμμετέχει για λογαριασμό της εν λόγω επιχείρησης στο διαγωνισμό, να υποβάλει ενστάσεις και να υπογράφει» Η Ε.Δ. δεν κάνει δεκτό αυτό το σκέλος της ένστασης δεδομένου ότι, προσκόμισε το από 23/10/2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που εξουσιοδοτεί τον εκπρόσωπο για υποβολή προσφοράς και κάθε απαραίτητη ενέργεια, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 σελίδα 10 της διακήρυξης. 3. Ενίσταται διότι «ζητείται ρητά από το άρθρο 5 της διακήρυξης φάκελος με τη επωνυμία της επιχείρησης με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ αντί του οποίου υπήρχε ντοσιέ». Η Ε.Δ. δεν κάνει δεκτό το σκέλος της ένστασης αυτής δεδομένου ότι έχει υποβληθεί ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης, επί του οποίου περιέχεται ντοσιέ με την επωνυμία της επιχείρησης και με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 4.Ενίσταται κατά της οικονομικής προσφοράς της επιχείρησης ΤΕΧΝΙΚΉ DION EE-Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», γιατί η προσφερόμενη τιμή, χωρίς Φ.Π.Α. όπως απαιτούσε η διακήρυξη, ήταν μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του έργου ενώ το άρθρο 5 της διακήρυξης αναφέρει «οι συναγωνιζόμενοι προσφέρουν μειοδοτική τιμή κατ αποκοπή». Η Ε.Δ. βάσει της διακήρυξης (άρθρο 5) και της ανωτέρω αιτιολόγησης κάνει δεκτό το σκέλος της ένστασης και θεωρεί βάσιμους τους ισχυρισμούς της «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ». 5. Ενίσταται κατά της διαδικασίας διότι «στην οικονομική προσφορά αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως επί ποινή αποκλεισμού, η προσφερόμενη τιμή μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και ότι η προσφερόμενη τιμή επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προκύπτει από την ανάλυση του κόστους της ανωτέρω παραγράφου (α), η Επιτροπή δεν εξέτασε λεπτομερώς αν η ανάλυση κόστους που περιεχοταν συμφωνούσε με την οικονομική προσφορά καθώς και αν τα ποσά της ανάλυσης κόστους σαν σύνολο συμπίπτανε με την προσφερόμενη τιμή. Η Ε.Δ. δεν κάνει δεκτό το σκέλος αυτό της ένστασης δεδομένου ότι εξέτασε την οικονομική προσφορά και συμπέρανε ότι η ανάλυση κόστους σύμφωνεί με την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Β.Ε. Για την εταιρεία «DION Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» η οικονομική του προσφορά ήταν αρνητικήμεγαλύτερη του προϋπολογισμού της μελέτης Ενσταση της υπό σύσταση Κ/Ξ με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΒΕΕ- ΑΠ.ΑΝ.Α : 1. Κατά του από πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού διότι «Σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της διακήρυξης ορίζεται ότι πριν από την παραλαβή του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ελέγχονται από την Ε.Δ. σε δημόσια συνεδρίαση, τα στοιχεία και η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκπροσώπου, όπως αυτός αναφέρεται 5 ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΗΡ-295

6 επάνω στο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και αποκλείονται από την παραπέρα συμμετοχή οι μη πληρούντες τις προϋποθέσεις συμμετοχής». Η Ε.Δ. δεν κάνει δεκτό το σκέλος της ένστασης δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακήρυξης δεν απαιτείται με ποινή αποκλεισμού να αναφέρεται επάνω στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ το όνομα του εκπροσώπου και το θεωρεί επουσιώδες. 2. «Κατά του αποκλεισμού της υπό σύσταση Κ/Ξ με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΒΕΕ-ΑΠ.ΑΝ.Α Α.Ε., από το διαγωνισμό, διότι δεν πληροί το άρθρο 5 ιια της διακήρυξης ( ο φάκελος του άρθρου 68 του Ν. 3863/10 δεν ήταν μέσα στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς) αλλά σε δυο ξεχωριστούς φακέλους σύμφωνα με το πρακτικό της Ε.Δ. Ισχυρίζεται ότι η διατύπωση της διακήρυξης, είναι σαφής και η ποινή αποκλεισμού αναφέρεται, στο ποιά στοιχεία πρέπει να περιέχει ο φάκελος σύμφωνα με το Νόμο 3863/2010 και όχι στο ότι ο φάκελος του Νόμου 3863/10 πρέπει να είναι εντός του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς. Ταυτόχρονα ο νόμος ορίζει ότι ο Φάκελος σύμφωνα με το νόμο 3862/2010 πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο της προσφοράς και όχι να αποτελεί μέρος του Φακέλου της Οικ.Προσφοράς. Η Ε.Δ.δεν κάνει δεκτό το σκέλος αυτό της ένστασης, διότι σύμφωνα με το άρθρο 5(σελ.4) της διακήρυξης «οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν με ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού φάκελο καλά σφραγισμένο με την επωνυμία της επιχείρησης και με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για την εργασία «.» επί του οποίου θα περιέχονται : ι) φάκελος με την επωνυμία της επιχείρησης και με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» για την εργασία «..» και ιι) (σελ.11) φάκελλος καλά σφραγισμένος με την επωνυμία της επιχείρησης και με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την εργασία «.», εντός του οποίου θα περιέχονται: α) φάκελος καλά σφραγισμένος με την επωνυμία της επιχείρησης και με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ» για την εργασία «..Σκιρίτιδας-Βαλτετσίου». β) Οικονομική Προσφορά. 3. ΚΑΤΑ της συμμετοχής της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ» διότι: α) «δεν υπέβαλε στα προβλεπόμενα δικαιολογητικά των οχημάτων τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιείται ότι τα οχήματα αυτά είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τη διακήρυξη, δεν υπάρχει ούτε έγκριση τύπου για τα οχήματα, ούτε τεχνική περιγραφή της υπερκατασκευής όπου πιστοποιείται ότι τα οχήματα είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με τη διακήρυξη και δεν υπάρχει όχημα μικρότερο των 9 κυβικών στην κυριότητα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Β.Ε.». β) «Το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΒ5294 είναι 12 κυβικών, ενώ το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΥΤΑ8845 είναι μικρό φορτηγό με μικτό βάρος 2,6 τόνους (όσο ένα αγρoτικό) ωφέλιμο φορτίο 450 κιλά και δεν μπορεί να είναι απορριμματοφόρο οπίσθιας φόρτωσης όπως προβλέπει η διακήρυξη». Η Ε.Δ. δεν κάνει δεκτό το σκέλος αυτό της ένστασης διότι έχει προσκομίσει έγγραφα ότι διαθέτει όχημα με αρ. αδείας κυκλοφορίας ΥΤΑ 9367 από την οποία προκύπτει ότι είναι Μ.Β 26 m3, ενώ το όχημα ΥΡΒ 5294 που είναι κυβικών που αναφέρει ο ενιστάμενος είναι εφεδρικό (τρίτο όχημα). Οσον αφορά το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΥΤΑ8845 είναι κλειστό απορριμματοφόρο Μ.Β. 2,6 m3, όπως φαίνεται από τη σχετική άδεια. γ) Αναφέρει ότι, υπάρχει παρακράτηση κυριότητας του οχήματος ΥΤΑ 8845, που σημαίνει ότι δεν είναι στην πλήρη νομή και κατοχή της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ» 6 ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΗΡ-295

7 Η Ε.Δ. δεν κάνει δεκτό αυτό το σκέλος διότι η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ΥΤΑ 8845 καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά φέρουν την επωνυμία της επιχείρησης. 4. ΚΑΤΑ της συμμετοχής της εταιρείας «Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». «Η εταιρεία «Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» κατέθεσε Οικονομική Προσφορά ύψους 96.53,44 που ξεπερνάει το ποσό του Προϋπολογισμού της εργασίας (96.000,00 )». Η Ε.Δ. κάνει δεκτό το σκέλος αυτό της ένστασης αφού ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός καi η ανωτέρω εταιρεία προσέφερε αρνητική έκπτωση ΕΝΣΤΑΣΗ της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 1. Η διαγωνιζόμενη εταιρεία ενίσταται κατά του πρακτικού διενέργειας όσον αφορά το μέρος που έκανε δεκτή τη συμμετοχή της εταιρείας με την επωνυμία «Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» α. 1 ος Λόγος: «Δεν αναφέρει στην προσφορά του άρθ.68 του Ν. 3863/10 όπως επί ποινή αποκλεισμού ζητείται, την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με την οποία θα αμείβει το απασχολούμενο προσωπικό, ούτε προσκομίζει αντίγραφο αυτής σύμφωνα με την παρ. 5ιια της διακήρυξης». Η Ε.Δ. κάνει δεκτό το σκέλος αυτό της ένστασης αφού η προσφορά της εταιρείας «Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5ιια της διακήρυξης όσον αφορά τη συλλογική σύμβαση εργασίας με ποινή αποκλεισμού. β. 2 ος Λόγος «Στην οικονομική προσφορά της ανωτέρω εταιρείας δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος, καθ υπόδειξη του ιδίου του εντύπου, συνεπώς δεν προκύπτει ποιος είναι ο υπογράφων της προσφοράς». Η Ε.Δ. κάνει δεκτό αυτό το σκέλος της ένστασης διότι σύμφωνα με το άρθρο 5ιιβ οι οικονομικές προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. γ. 3 ος Λόγος «Το προσκομιζόμενο ποινικό μητρώο δεδομένου ότι εκδίδεται βασιζόμενο στα στοιχεία που δηλώνονται τηλεφωνικά (κατά την τηλεφωνική αίτηση) από τον αιτούντα δεν είναι έγκυρο χωρίς την υπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης για την αλήθεια των στοιχείων». Η Ε.Δ. δεν κάνει δεκτό το σκέλος αυτό της ένστασης διότι η εταιρεία «Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» έχει προσκομίσει το απόσπασμα ποινικού μητρώου που προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ.3 της διακήρυξης, το οποίο έχει εκδόσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας. Η Ε.Δ. δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγξει τις Δικαστικές Αρχές ως προς τις διαδικασίες έκδοσης ποινικών μητρώων ή πιστοποιητικών ΕΝΣΤΑΣΗ Της Εταιρείας Δ.ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E.» ΚΑΤΑ: Του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με αριθμό 1 και της συμμετοχής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Β.Ε.» 7

8 1. Ενίσταται κατά του πρακτικού της Ε.Δ. αλλά και της συμμετοχής της προαναφερθείσης διότι: α. δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τρόπος σύνταξης και Υποβολής προσφορών). Συγκεκριμμένα ισχυρίζεται ότι κατέθεσε φάκελο προσφοράς εντός του οποίου δε βρισκόταν φάκελος με την επωνυμία της επιχείρησης, επί του οποίου να αναγράφεται η ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» για την εργασία «.» ως όφειλε σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά απλώς και μόνο ένα ντοσιέ ανοικτό και επί του εξωτερικού φύλλου δεν υπήρχε καμία αναγραφή για το περιεχόμενο αλλά ούτε τα στοιχεία της επιχείρησης» Η Ε.Δ. δεν κάνει δεκτό το σκέλος της ένστασης αυτής δεδομένου ότι, έχει υποβληθεί ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης, επί του οποίου περιέχεται ντοσιέ με την επωνυμία της επιχείρησης και με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». β. Ενίσταται διότι «σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης δικαιολογητικά συμμετοχής -όπως συμπληρώνεται με το άρθρο 15 παρ. 1 και 2 γίνεται σαφέστατη μνεία για τα χαρακτηριστικά των οχημάτων τα οποία πρέπει να διαθέτει ο κάθε συμμετέχων στη διαδικασία προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. Μεταξύ των άλλων απαιτήσεων αναφέρεται αυτολεξεί.ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα οπίσθιας φόρτωσης Μ.Β.16tn και άνω χωρητικότητας σε όγκο μεγαλύτερης των 16 m3 και ένα εφεδρικό μέγιστης χωρητικότητας 9 m3 για την κάλυψη των αναγκών της αποκομιδής. Και ότι δεν υπάρχουν επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν τη χωρητικότητα κάθε οχήματος». Η Ε.Δ. δεν κάνει δεκτό το σκέλος αυτό της ένστασης διότι: α) έχει προσκομίσει έγγραφα ότι διαθέτει όχημα με αρ. αδείας κυκλοφορίας ΥΤΑ 9367 και από την άδεια προκύπτει ότι είναι Μ.Β 26 m3 απορριμματοφόρο. β) Οσον αφορά το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΥΤΑ8845, είναι κλειστό απορριμματοφόρο Μ.Β. 2,6 m3, όπως φαίνεται από τη σχετική άδεια. 2. Ενίσταται διότι: «Τα οχήματα που προσέφερε είναι δεσμευμένα με άλλες συμβάσεις όπως προκύπτει από τις άδειες κυκλοφορίας που κατέθεσε» και συγκεκριμμένα για: α.το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΥΤΑ 8845 είναι δεσμευμένο μέχρι 28/2/19 (άδεια σημείο Η). β.το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΒ 5294 είναι δεσμευμένο μέχρι τις (άδεια σημείο Η). γ. το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΥΤΑ 9367 είναι δεσμευμένο μέχρι (άδεια σημείο Η). Η Ε.Δ. δεν κάνει δεκτό το σκέλος αυτό της ένστασης διότι στα σημεία (Η) των αδειών κυκλοφορίας αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της και όχι ο χρόνος δέσμευσης των οχημάτων. Σύμφωνα με τα παραπάνω ανακηρύσεται μειοδότρια η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με τιμή προσφοράς προ Φ.Π.Α ,00. Το παρόν πρακτικό υπεγράφη από όλα τα μέλη της Επιτροπής και διαβιβάζεται με όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά αυτού προς την Οικονομική Επιτροπή για την έγκρισή του ή όχι. 8

9 Η Πρόεδρος Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα μέλη Αργυρώ Γιαννακοπούλου 1. Απόστολος Ζαραβίνος 2. Ελευθέριος Κουτσογιάννης Ακολούθως ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, λαμβάνοντας υπόψη α)το ΠΔ 28/1980 (ΦΕΚ 11/1980 τεύχος Α ) αρθρ. 21 παρ. 1, β)το άρθρο 72 παρ. ε, του Ν. 3852/10, γ)το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της εργασίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και χειρoνακτικού οδοκαθαρισμού στις Δημοτικές Ενότητες Σκιρίτιδας Βαλτετσίου», δ)τις υποβληθείσες ενστάσεις καθώς και την από 5/11/2013 Γνωμοδότηση της ανωτέρω επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει Ομόφωνα 1. Εγκρίνει το από Πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και χειρονακτικού οδοκαθαρισμού στις Δημοτικές Ενότητες Σκιρίτιδας Βαλτετσίου» καθώς και την από Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού επί των υποβληθέντων ενστάσεων ως αναλυτικά περιγράφεται σε αυτήν. 2. Κατακυρώνει το διαγωνισμό για την υπηρεσία: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και χειρονακτικού οδοκαθαρισμού στις Δημοτικές Ενότητες Σκιρίτιδας Βαλτετσίου» στη μειοδότρια εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», με τιμή προσφοράς προ Φ.Π.Α ,00, στην οποία αναθέτει και την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. 3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Ιωάννη Σμυρνιώτη για την υπογραφή του συμφωνητικού. Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 848/2013. Αφού συντάχθηκε η παρούσα αναγνώσθηκε και υπογράφεται : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Σαμπράκος Ιωάννης 2. Καρλής Γεώργιος 3. Κατσαφάνας Κων/νος (αναπληρωματικό μέλος) 4. Κουκάκης Σταύρος (αναπληρωματικό μέλος) 5. Μπισιούλης Ζαφείριος 9

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα