ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 30133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής επιμορφωτών κ.λπ.» για το επι μορφωτικό πρόγραμμα της κατηγορίας πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση» του σχολικού έτους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκ παίδευση & Δια Βίου Μάθηση» Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή λων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3 ης Υ.ΠΕ. Μα κεδονίας για το Β εξάμηνο του Καθορισμός αερολιμένα Νέας Αγχιάλου ως σημείο εισόδου και εξόδου από τη χώρα Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Δήμο Νισύρου Περιφερειακής Ενότητας Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ανάκληση της αριθμ. πρωτ. οικ /8892/ απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Περιφέ ρειας Βορείου Αιγαίου που αφορά τη μετάταξη της υπαλλήλου Κωνσταντάρα Ευρυδίκης του Χρή στου στο Δήμο Σάμου Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον αλλο δαπό με εξαετή φοίτηση στην Ελλάδα που ενηλι κιώθηκε μετά τις 24/03/2010, Κούκα Εργκέστ του Ταφίλ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την αλλο δαπή που γεννήθηκε στην Ελλάδα και ενηλικιώ θηκε πριν τις 24/03/2010, Μπάρη Ειρήνη του Νί κου Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ανήλικα τέ κνα αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλά δα Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ομογε νείς ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διορθώσεις σφαλμάτων στις αποφάσεις μεταφοράς των καθαριστών/στριών με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργεί ου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά των στους Δήμους από σε εφαρμογή του Ν. 3870/ Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. πρωτ. ΙΕ/2465/ Π07/5/00176/Ε/Ν.3299/04/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1743/ (τεύχος Β ) Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. πρωτ. ΙΕ/1752/ Π07/5/00323/Ε/Ν.3299/04/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1743/ (τεύχος Β ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/43644/0022 (1) Καθορισμός αμοιβής επιμορφωτών κ.λπ.» για το επιμορ φωτικό πρόγραμμα της κατηγορίας πράξης «Εισα γωγική Επιμόρφωση» του σχολικού έτους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156 τ.α ) αρ. 21, 2. Του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 τ.α ). 3. Των άρθρων 28 και 29 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.α ) και του άρθρου 12 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 τ.α ). 4. Του άρθρου 17 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ.α ). 5. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ.α ) «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 6. Του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/1999 τ.α ) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εκτός και εντός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατά ξεις του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α ). 7. Του άρθρου 23 παρ. 8 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 τ.α ). 8. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 250/1992 (ΦΕΚ 138 τ.α ). 9. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 45/1999 (ΦΕΚ 461 τ.α ) 10. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 τ.α ) «Περί παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας», όπως συμπλη ρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α ).

2 30134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11. Του άρθρου 8 του Ν (ΦΕΚ 57 τ.α ) «Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις». 12. Του άρθρου 11 του Ν. 1305/1982 (ΦΕΚ 146 τ.α ) «Για την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου», «Για την αύξηση των κατωτάτων ορίων και λοιπών συ ντάξεων του Ι.Κ.Α. και άλλες διατάξεις». 13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνησησ και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 14. Την αριθ. Υ350/ (ΦΕΚ 1603 τ.β ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχι νίδη και Παντελή Οικονόμου». 15. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη Συλλογική απόφα ση Έργου 0458 του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας η πληρωμή των σχετικών δαπανών γίνεται μέσω του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) και οι προκαλούμενες δαπά νες αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε (κωδικοί έργων: 2010ΣΕ , 2010ΣΕ και 2010ΣΕ ) συνολικού κόστους έως τέσσερα εκα τομμύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα ( ,00 ) ευρώ από το ΕΣΠΑ και ότι η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), αποφασίζουμε: Ορίζουμε τις αμοιβές των επιμορφωτών του επιμορ φωτικού προγράμματος της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης που αφορούν τους νεοδιόριστους και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του σχολικού έτους , ως εξής: Α. 1. Στους Επιμορφωτές: α) Καθηγητές Πανεπιστημίου, Αναπληρωτές καθηγη τές Πανεπιστημίου, καθηγητές Τ.Ε.Ι., Ερευνητές Α και Β, Συμβούλους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Ανώτατους Κρατικούς Λειτουργούς και Δημοσίους υπαλλήλους ει δικών θέσεων σε είκοσι οκτώ (28 ) ΕΥΡΩ ανά ώρα. β) Επίκουρους καθηγητές Πανεπιστημίου, Παρέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Σχολικούς Συμβούλους, Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊσταμέ νους Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπ/σης, Λέκτορες Πανεπιστημίου, Ερευνητές Γ και Δ, ιδιώτες Δημοσί ους Υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και επίκουρους καθηγητές Τ.Ε.Ι. σε είκοσι τέσσερα (24 ) ΕΥΡΩ ανά ώρα. γ) Μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων (Ν. 2817/2000), εκπαι δευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους με μεταπτυχιακές σπουδές, ιδιώτες με μεταπτυχιακές σπουδές, συντα ξιούχους Παρέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθώς και συνταξιούχους Σχολικούς Συμβούλους σε είκοσι (20 ) ΕΥΡΩ ανά ώρα. δ) Εκπαιδευτικούς οποιασδήποτε βαθμίδας και ιδιώ τες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε δεκαπέντε (15 ) ΕΥΡΩ ανά ώρα. 2. Στους Επιμορφωτές, οι οποίοι μετακινούνται από την οργανική τους θέση ή τον τόπο που υπηρετούν, ή τη μόνιμη διαμονή τους (εφόσον πρόκειται για ιδιώ τες) εκτός έδρας, για τις ανάγκες του Προγράμματος στην έδρα του Π.Ε.Κ. ή σε άλλες πόλεις της περιοχής ευθύνης του Π.Ε.Κ., καταβάλλονται, πέραν της ωριαίας αποζημίωσης και τα κατά νόμο έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης, και ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/ τ.α / ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.A / ) και το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/ τ.α / ). 3. Οι Επιμορφούμενοι Εκπαιδευτικοί που μετακινούνται εκτός έδρας από την οργανική τους θέση ή τον τόπο που υπηρετούν για τις ανάγκες του Προγράμματος, στην έδρα του Π.Ε.Κ. ή σε άλλες πόλεις της περιο χής ευθύνης του Π.Ε.Κ., καταβάλλονται τα κατά νόμο έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/τ.Α / ) όπως τροποποιή θηκε με το Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α / ) και το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ.Α / ). Β. α) Στους Επιμορφούμενους παρέχεται διδακτικό υλικό με δαπάνες του Π.Ε.Κ. β) Για τις ανάγκες πραγματοποίησης των επιμορφω τικών προγραμμάτων τα Π.Ε.Κ. πραγματοποιούν δαπά νες λειτουργίας, προμήθειας αναλώσιμων υλικών και εξοπλισμών (έντυπα και γραφική ύλη, δισκέτες, CDs, αναλώσιμα υλικά φωτοτυπικών μηχανημάτων, έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων κ.λπ., καθαριστικά, φάρμακα, πετρέλαιο θέρμανσης και εργαστηριακά υλικά) και τα χυδρομικά έξοδα. Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται, εφόσον αφορούν αποκλειστικά την εκτέλεση του επιμορφωτικού προ γράμματος και προσδιορίζεται με ακρίβεια η αναγκαι ότητα τους. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) έτος πριν τη δημοσίευσή της. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. Υ10β/Γ.Π (2) Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας για το Β εξάμηνο του Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνησησ και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/4 4 05/Α) «Εθνι κό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/9 2 07/Α) «Κύ ρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευό μενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/ /Α) όπως αντικαταστάθηκε με τις δια τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Νόμου 3833/10 (ΦΕΚ 40/ /Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 1 του

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άρθρου 38 του Ν. 3986/11 (ΦΕΚ 152/ ). «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι ονομικής Στρατηγικής ». 5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3 ης Υ.ΠΕ. Μακεδο νίας, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη θεί δαπάνη ύψους έως τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τε τρακοσίων εβδομήντα οχτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (34.478,04 ) η οποία θα βαρύνει το προϋπολογισμό της 3 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας (ΚΑΕ 0261). 7. Το αρ. πρωτ / έγγραφο της 3 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας. 8. Τα πρακτικά της 5 ης Συν./ , (θέμα 3 ο ) του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πενήντα οχτώ (58) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και μέχρι πέντε χιλιάδες πεντακόσιες δέκα (5.510) ώρες έως Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται αναγκαία: 1. για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και τον συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο επί των ΝΠΔΔ της περιφέρειας. 2. για την οργάνωση και υποστήριξη νέων λειτουρ γιών και υπηρεσιών όπως προβλέπονται από το Νόμο 3527/ Συντονισμός ενεργειών για την διενέργεια ενιαίων διαγωνισμών μετά την έγκριση του ΠΠΥΥ 2010 από την 3 η Υ.ΠΕ. Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή από έως και δεν υπερβαίνει τις 20 ώρες ανά υπάλληλο το μήνα. Υπεύθυνοι υπάλληλοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι η υπάλ ληλος Φαρμάκη Χριστίνα κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογι στικού και η υπάλληλος. Μαυρέα Σουλτάνα, κλάδου Τ.Ε. Διοίκησης μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους Η απόφαση ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 12 Αυγούστου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ. 7001/9/37 ια (3) Καθορισμός αερολιμένα Νέας Αγχιάλου ως σημείο ει σόδου και εξόδου από τη χώρα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α 212). 2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ/τος 216/2006 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α 18). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 4. Το άρθρο 1 του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιο τήτων του» (Α 213). 5. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α 213). 6. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α 147). 7. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Υ350 από από φασης Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινί δη και Παντελή Οικονόμου» (Β 1603). 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Ο αερολιμένας Νέας Αγχιάλου του Νομού Μαγνη σίας καθορίζεται ως σημείο εισόδου προσώπων στο ελληνικό έδαφος και εξόδου απ αυτό. 2. Ο διαβατηριακός έλεγχος ενεργείται από το Αστυ νομικό Τμήμα Αλμυρού. Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 8 Αυγούστου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

4 30136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ Φ (4) Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Δήμο Νισύρου Περιφερειακής Ενότητας Κω της Περιφέρει ας Νοτίου Αιγαίου. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: (α) Της παρ. 1 του άρθρου 2 και της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1951/1991 «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις» (Α 84). (β) Της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 1 του Π.Δ. 32/1992 «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων (Α 15). 2. Το υπ αριθ. 1841/ έγγραφο του Δήμου Νισύρου με το απόσπασμα εκ του πρακτικού της υπ αριθ. 30/2010 «Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου». 3. Το υπ αριθ Φ / έγγραφο της Π.Δ.Π.Υ. Νοτίου Αιγαίου σχετικά με την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Δήμο Νισύρου. 4. Το γεγονός ότι από την ίδρυση του Εθελοντικού Πυ ροσβεστικού Κλιμακίου δεν προκαλείται δαπάνη σε βά ρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/ Πυροσβεστικού Σώματος, αποφασίζουμε: Ιδρύουμε Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στο Δήμο Νισύρου, Περιφερειακής Ενότητας Κω, της Περι φέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011 Ο Αρχηγός ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Aριθμ /3668 (5) Ανάκληση της αριθμ. πρωτ. οικ /8892/ απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρει ας Βορείου Αιγαίου που αφορά τη μετάταξη της υπαλλήλου Κωνσταντάρα Ευρυδίκης του Χρήστου στο Δήμο Σάμου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 257 παρ. 1 και 283 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 2. Του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 3. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 4. Του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ λήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α ). 5. Του Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α / ) «Οργανι σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου». Β) Την αριθμ. πρωτ. οικ /8892/ (ΦΕΚ 1201/Β / ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία εγκρίνε ται η εθελούσια μετάταξη της Υπαλλήλου Κωνσταντάρα Ευρυδίκης του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Δημοσιογράφων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό νου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου στο Δήμο Σάμου. Γ) Την από αίτηση της εν λόγω υπαλλήλου, για ανάκληση της αριθμ. πρωτ. οικ /8892/ (ΦΕΚ 1201/Β / ) απόφασης της Γενικής Γραμμα τέως της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, περί εθελούσιας μετάταξης της στο Δήμο Σάμου. Δ) Το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, σχετικά με δυνατότητα ανάκλη σης της μετάταξης της ανωτέρω υπαλλήλου εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Ε) Το αριθμ. πρωτ /2721/ έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορεί ου Αιγαίου, σύμφωνα με το οποίο συντρέχουν οι απα ραίτητες προϋποθέσεις για την ανάκληση της παραπά νω μετάταξης (έλλειψη προσωπικού), αποφασίζουμε: Ανακαλούμε την αριθμ. πρωτ. οικ /8892/ (ΦΕΚ 1201/Β / ) απόφαση της Γενικής Γραμμα τέως της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που αφορά τη μετάταξη της υπαλλήλου Ευρυδίκης Κωνσταντάρα του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Δημοσιογράφων με σχέση εργασί ας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου στο Δήμο Σάμου. Μυτιλήνη, 8 Αυγούστου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ (6) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον αλλοδαπό με εξαετή φοίτηση στην Ελλάδα που ενηλικιώθηκε μετά τις 24/03/2010, Κούκα Εργκέστ του Ταφίλ. Με την αριθμ. 3062/ απόφαση της Γενικής Γραμμάτεως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί ρου Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από 25/10/2010 αίτηση του Εργκέστ Κούκα του Ταφίλ, που γεννήθηκε στην Αλβανία στις 17/05/1992 και κατοικεί στο Δήμο Ζηρού, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρω σης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελ λάδα στις 15/06/2004, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.43/5108/ βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου. Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος κ.α.α. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (7) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την αλλοδαπή που γεννήθηκε στην Ελλάδα και ενηλικιώθηκε πριν τις 24/03/2010, Μπάρη Ειρήνη του Νίκου. Με την αριθμ. 2884/ απόφαση του Προϊστα μένου Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α ) και των παρ. 1 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από 07/09/2010 αίτηση της Ειρήνης Μπάρη του Νίκου, που γεννήθηκε στην Ελλάδα στις 26/09/1991 και κατοικεί στο Δήμο Πάργας, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω νόμιμης διαμονής των γονέων της στην Ελλάδα, αμφοτέρων από 23/07/1998. Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος κ.α.α. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ (8) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ανήλικα τέ κνα αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. 1. Με την αρ. πρ. 672/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί ας Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από 09/02/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ του ΝΤΑΝΙΕΛ που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 10/09/2003 και κατοικεί στο Δήμο Κιλκίς Ν. Κιλκίς, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω νόμιμης διαμονής των γονέων του στην Ελλάδα, από 05/12/2002 ο πατέρας αυτού και από 11/06/2003 η μητέρα αυτού. Στοιχεία γονέων: ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Επώνυμο: ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ (KULLOLLI) (KULLOLLI) Κύριο όνομα: ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΕΣΙΡΑ (DANIEL) (DESHIRA) 2. Με την αρ. πρ. 3883/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί ας Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από 14/03/2011 αίτηση των γονέων της ανηλίκου: ΑΜΕΛΙΕ ΛΙΟΝΕΛΑ ΕΛΕΖΙ του ΑΓΚΡΟΝ που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 05/07/2010 και κατοικεί στο Δήμο Κιλκίς Ν. Κιλκίς, για την απόκτηση της ελλη νικής ιθαγένειας, λόγω νόμιμης διαμονής των γονέων της στην Ελλάδα, από 29/11/2002 ο πατέρας αυτής και από 01/01/2001 η μητέρα αυτής. Στοιχεία γονέων: ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Επώνυμο: ΕΛΕΖΙ (ELEZI) ΕΛΕΖΙ (ELEZI) Κύριο όνομα: ΑΓΚΡΟΝ ΑΝΙΕΖΑ (AGRON) (ANJEZA) 3. Με την αρ. πρ. 673/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί ας Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από 10/02/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου: ΛΕΟΝΕΛ ΟΡΟΥΤΣΙ του ΑΡΜΠΕΝ που γεν νήθηκε στην Ελλάδα την 13/09/2009 και κατοικεί στο Δήμο Κιλκίς Ν. Κιλκίς, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω νόμιμης διαμονής των γονέων του στην Ελλάδα, από 22/12/2004 ο πατέρας αυτού και από 27/03/2003 η μητέρα αυτού. Στοιχεία γονέων: ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Επώνυμο: ΟΡΟΥΤΣΙ ΟΡΟΥΤΣΙ (ORUCI) (ORUCΙ) Κύριο όνομα: ΑΡΜΠΕΝ ΛΟΥΛΙΓΙΕ (ARBEN) (LULIJE) 4. Με την αρ. πρ. 671/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί ας Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθα γένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από 10/02/2011 αίτηση των γονέων της ανηλίκου: ΜΠΛΕΟΝΑ ΟΡΟΥΤΣΙ του ΑΡΜΠΕΝ που γεννήθηκε στην Ελλάδα την 16/07/2004 και κατοικεί στο Δήμο Κιλκίς Ν. Κιλκίς, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω νόμιμης διαμονής των γονέων του στην Ελλάδα, από 22/12/2004 ο πατέρας αυτού και από 27/03/2003 η μητέρα αυτού. Στοιχεία γονέων: ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Επώνυμο: ΟΡΟΥΤΣΙ ΟΡΟΥΤΣΙ (ORUCI) (ORUCI) Κύριο όνομα: ΑΡΜΠΕΝ ΛΟΥΛΙΓΙΕ (ARBEN) (LULIJE) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (9) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ομογενείς. Με την υπ αρ. πρωτ. 4545/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα κεδονίας Θράκης, γίνεται αποδεκτή η από 06/12/2010 αίτηση του ομογενούς: (επ.) ΜΑΤΟ (ΜΑΤΟ) (ον.) ΕΛΤΟΝ (ELTON) (ον. πατ.) ΠΑΝΑΓΙΩΤ, κατοίκου Δήμου Κιλκίς Ν. Κιλκίς και κατόχου Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο). με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α ). 2. Με την υπ αρ. πρωτ. 4543/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα κεδονίας Θράκης, γίνεται αποδεκτή η από 05/01/2011 αίτηση του ομογενούς: (επ.) ΚΑΜΟΛΛΗΣ (KAMOLLI) (ον.) ΙΩΑΝΝΗΣ (JANI) (ον. πατ.) ΡΙΣΤΑΝ, κατοίκου Δήμου Κιλκίς Ν. Κιλκίς και κατόχου Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο). με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α ).

6 30138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Με την υπ αρ. πρωτ. 4542/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα κεδονίας Θράκης, γίνεται αποδεκτή η από 07/02/2011 αίτηση του ομογενούς: (επ.) ΒΑΣΙΛΙΑ (VASILIA) (ον.) ΙΩ ΣΗΦ (JOSI) (ον. πατ.) ΖΩΗΣ, κατοίκου Δήμου Κιλκίς Ν. Κιλκίς και κατόχου Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο). με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α ). 4. Με την υπ αρ. πρωτ. 4544/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα κεδονίας Θράκης, γίνεται αποδεκτή η από 07/02/2011 αίτηση του ομογενούς: (επ.) ΒΑΣΙΛΙΑ (VASILIA) (ον.) ΜΑ ΤΕΟ (ΜΑΤΕΟ) (ον. πατ.) ΙΩΣΗΦ, κατοίκου Δήμου Κιλκίς Ν. Κιλκίς και κατόχου Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο). με αριθμό Α , περί αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α ). Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (10) 1. Στο ΦΕΚ Β 2071/ , στο οποίο δημοσιεύ τηκε η αρ. πρωτ. οικ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, αναφορικά με την αυτοδίκαιη μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριοτών/στριών σχολικών μονάδων των Περιφερεια κών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, γίνονται οι εξής διορθώσεις: στον Α/Α 5 του πίνακα, η λανθασμένη σχολική μονάδα «ΔΗΜ. ΣΧ & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ, ΔΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΤΙΑΣ» στο ορθό «ΔΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ». στον Α/Α 6 του πίνακα, η λανθασμένη σχολική μονάδα «ΔΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΟΥΝΑΒΩΝ, ΔΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ» στο ορθό «ΔΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΟΥΝΑΒΩΝ, ΔΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΜΥΡΤΙΑΣ» 2. Στο ΦΕΚ Β 2071/ , στο οποίο δημοσιεύτηκε η αρ. πρωτ. οικ.24660/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, αναφορικά με την αυ τοδίκαιη μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθα ριστών/στριών σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, γίνεται η εξής διόρθωση: στον Α/Α 6 του πίνακα, η λανθασμένη σχολική μονάδα «ΔΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝ» στο ορθό «ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΒΩΝ». 3. Στο ΦΕΚ Β 2090/ , στο οποίο δημοσιεύ τηκε η αρ. πρωτ. οικ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, αναφορικά με την αυτοδίκαιη μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων των Περιφε ρειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων, στο Δήμο Φαιστού, γίνονται οι εξής διορθώσεις: στον Α/Α 5 του πίνακα,, η λανθασμένη σχολική μονάδα «ΔΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ, 2 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΟΙΡΩΝ» στο ορθό «ΔΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ». στον Α/Α 6 του πίνακα, η λανθασμένη σχολική μονάδα «1 ο ΔΗΜ. ΣΧ. & 1 ο ΝΗΠ/ ΓΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ» στο ορθό «1 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ». 4. Στο ΦΕΚ Β 2090/ , στο οποίο δημοσιεύτηκε η αρ. πρωτ. οικ.24656/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, αναφορικά με την αυτο δίκαιη μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/ στριών σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσι ών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά των, στο Δήμο Μαλεβιζίου, γίνεται η εξής διόρθωση: στον Α/Α 8 του πίνακα, η λανθασμένη σχολική μονάδα «1 ο, 2 ο, 3 ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» στο ορθό «1 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΑΖΙΟΥ». 5. Στο ΦΕΚ Β 2090/ , στο οποίο δημοσιεύτηκε η αρ. πρωτ. οικ.24655/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας Κρήτης, αναφορικά με την αυτοδίκαιη μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρω τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουρ γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο Δήμο Γόρτυνας, γίνεται η εξής διόρθωση: στον Α/Α 9 του πίνακα, η λανθασμένη σχολική μονάδα «ΔΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ, ΔΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΑΓΙΟΝΑΣ» στο ορθό «ΔΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ». 6. Στο ΦΕΚ Β 2109/ , στο οποίο δημοσιεύτηκε η αρ. πρωτ. οικ / απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, αναφορικά με την αυτοδίκαιη μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ κα θαριστών/στριών σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο Δήμο Ηρακλείου, γίνονται οι εξής διορθώσεις: στον Α/Α 5 του πίνακα, η λανθασμένη σχολική μονάδα «18 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΥ & 14 ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στο ορθό «18 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Στον Α/Α 67 του πίνακα η λανθασμένη σχολική μονάδα «43 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΗΡΑ ΚΛΕΙΟΥ & 19 ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στο ορθό «43 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Στον Α/Α 70 του πίνακα η λανθασμένη σχολική μονάδα «10 ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΗΡΑ ΚΛΕΙΟΥ & 6 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στο ορθό «10 ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στον Α/Α 71 του πίνακα η λανθασμένη σχολική μονάδα «2 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & 53 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στο ορθό «2 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & 1 ο ΝΗΠ/ ΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Στον Α/Α 87 του πίνακα η λανθασμένη σχολική μονάδα «55 ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ & 40 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στο ορθό «55 ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Στον Α/Α 93 του πίνακα η λανθασμένη σχολική μο νάδα «58 ο, 15 ο, 36 ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στο ορθό «58 ο & 15 ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Στον Α/Α 94 του πίνακα η λανθασμένη σχολική μονάδα «7 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΥ & 1 ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στο ορθό «7 ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης) (11) Στην αρ. πρωτ. αριθ. πρωτ. ΙΕ/2465/Π07/5/00176/Ε/ Ν.3299/04/ (ΦΕΚ Β 1743/ ) περίληψη τροποποίησης της ΙΕ/4733/Π07/5/00176/Ε/Ν.3299/04/ απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 104/ και αναφέ ρεται στην «Ίδρυση Προβατοτροφικής Μονάδας» στη θέση «Ρούσκες» στη Τ. Κ. Χαλκιάδων, της Δ.Ε. Φιλοθέης, του Δ. Αρταίων, του Ν. Άρτας, της εταιρείας «ΤΣΙΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», διορθώνεται: το εσφαλμένο: «... Με την απόφαση αυτή εγκρίνε ται η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης ήτοι ,38» στο ορθό: «...Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η κατα βολή του ποσού της επιχορήγησης ήτοι ,18...». (Από την Περιφέρεια Ηπείρου) (12) Στην αρ. πρωτ. αριθ. πρωτ. ΙΕ/1752/Π07/5/00323/Ε/ Ν.3299/04/ (ΦΕΚ Β 1743/ ) περίληψη τροποποίησης της ΙΕ/511/Π07/5/00323/Ε/Ν.3299/04/ απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2260/ και αναφέρεται «Εκσυγχρονισμό Κτηνοτροφικής Μονάδας δυναμικότητας 149 προβάτων» στην Τ.Κ. Αγορά Σκανδάλου στη Δ.Ε. Αχέ ροντα του Δ. Σουλίου του Ν. Θεσπρωτίας, της ατομικής επιχείρησης ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, διορθώνεται: το εσφαλμένο: «... Με την απόφαση αυτή εγκρίνε ται η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης ήτοι ,58» στο ορθό: «...Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η κατα βολή του ποσού της επιχορήγησης ήτοι ,37». (Από την Περιφέρεια Ηπείρου)

8 30140 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 685 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (1) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2509 4 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/86/οικ.16572/22 8 2011 απόφασης «Κατανομή προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1246 8 Δεκεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αριθ. 57953 Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 679/77 (Α 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». Περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σύσταση των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3057 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 62 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπη ρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 1 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοί κησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 111 7 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης... 1 Τροποποίηση της Φ.420/79/81978/Σ.300/21

Διαβάστε περισσότερα

Την 30.1.2010, η επιχείρηση εξόφλησε με μετρητά την υποχρέωσή της προς τον προμηθευτή Λ αξίας 15.000 ως το Ενταλμα Πληρωμής 1/30.1.2010.

Την 30.1.2010, η επιχείρηση εξόφλησε με μετρητά την υποχρέωσή της προς τον προμηθευτή Λ αξίας 15.000 ως το Ενταλμα Πληρωμής 1/30.1.2010. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Χρήστος Αλεξάκης Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2507 1 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λειτουργία τμημάτων στα μαθήματα «Αρχές Φιλο σοφίας» και «Πολιτική και Δίκαιο»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.:2661362254

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3042 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση ειδικότερων λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων, που προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 2 Δ. Προγράμματα Σπουδών Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1888 26 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων μεταφοράς προπτυχιακών και με ταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 804 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενι αίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 04-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 05-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 04-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 05-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 26-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. B/15480 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩΡΜ-ΧΓΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: 856/ 1 5 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 446 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πυρκαγιά στις 25 και 26 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1710 11 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός έναρξης λειτουργίας Διευθύνσεων που συστάθηκαν με το Π.Δ. 120/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2010 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2010 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2010 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ σελ.1/78 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 2 Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ...7 2.1 ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 Αρ. πρωτ. 4213 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 26 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκτέλεση Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗς ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ.Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65, 48100 Πρέβεζα Πληροφορίες: A.Γάτσιος Τηλ. 2682024768

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

14.500,00 ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ 15-12-2015. Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, έχοντας υπ όψη:

14.500,00 ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ 15-12-2015. Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, έχοντας υπ όψη: 5PROC00349483 205-2-4 ΑΔΑ: ΩΔΑΚ469Η5Ω-ΠΩ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 274-11/26-04-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού του κοινω φελούς ιδρύματος με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2283 26 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οριστικοποίηση συμβατικών δαπανών εσόδων αντι σταθμιστικής καταβολής χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 556 4 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών του Προέδρου, του αριθμού των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 16 Ιουνίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3979 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ URL:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ URL: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ URL: WWW.Karpenissihospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ120/10-7-2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 9.000,00 ΟΧΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 9.000,00 ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ 4/2015 (Για 169 δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Πρέβεζας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ σελίδα 1 από 13 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-2 - 04 ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ.Πρωτ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α42/3 /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 102 41 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.16 ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

-- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2

-- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2 -- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/9/1998 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ.Πρωτ. Ε41/105 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 85 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 16-7-2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Αριθμ. Πρωτ.: 5920 Τ.Κ. 382 21 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75101 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2000 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ISO 9001:2000 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σύνταξη: Γ. Ντέτσικας, Προϊστάμενος Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Α. Σερβετάς, Υπεύθυνος Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ----------- ΑΔΑ: 7ΛΞ5ΩΚΓ-Θ96 Ναύπακτος 25/11/2015 Αριθμ.πρωτ: 33115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ O Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2403 9 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απολυτήριες πτυχιακές εξετάσεις και απόκτη ση πτυχίου μαθητών Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1141/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1141/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1141/2015 ΘΕΜΑ: 2 ο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του Δ/ντη της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 55.994 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 858 10 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 48930/Γ4 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 112843/Γ4/14 10 2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β /1 11 2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Υ7γ/ΓΠ/50654 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 104/Β/23-01-2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 21.01.2004 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. οικ.: 110125 ΚΟΙΝOΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ. 210- Αθήνα... Αριθμ. Πρωτ:... ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9570 2. Ευχές για καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα του κ. Π. Ευθυµίου για τη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την προμήθεια ειδών πρόσθετης περίθαλψης (ηλεκτροκινήτων αμαξιδίων και λοιπών βοηθημάτων) υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΓΕΣ-ΕΚ-472 ΕΚΔΟΣΗ: 7η ΑΡ. ΚΩΔΙΚΟΥ:8920-02-003-100907 ΑΘΗΝΑ 2007 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 543 3 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 557 29 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β1, Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 2.12.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:146821 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ιπποκράτους 42 4 ος όροφος Αθήνα Τ.Κ. 10680 ΤΗΛ. 210-3632000 ΚΙΝ. 69445458888

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ιπποκράτους 42 4 ος όροφος Αθήνα Τ.Κ. 10680 ΤΗΛ. 210-3632000 ΚΙΝ. 69445458888 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΚΚΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ιπποκράτους 42 4 ος όροφος Αθήνα Τ.Κ. 10680 ΤΗΛ. 210-3632000 ΚΙΝ. 69445458888 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Του Γιώργου Κόκκα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22995 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1544 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποζημίωση για τη χρήση ακινήτων που στεγάζουν Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΠΑ (Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Μαΐου 2010 Α.Π. : 358. Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Αθήνα, 4 Μαΐου 2010 Α.Π. : 358. Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ. 419.510,85 (ευρώ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/11 ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια του είδους :

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ. 419.510,85 (ευρώ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/11 ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια του είδους : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ : 19-4-11 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20468 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" Δ/ΝΣΗ : Δ. Π. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3390 18 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.47490 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογι σμού των Δήμων, οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 28 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός εργασίας πέραν της υποχρεωτικής του Προσωπικού της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 169(I)/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4422 Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013 1489 Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 17-06-2015 Διεκπεραίωση: μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1790 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχων Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου,που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (932 ΑΚ). ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (932 ΑΚ). ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (932 ΑΚ). ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Εφόσον ο προσδιορισμός του ποσού της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης, κατ άρθ. 932 ΑΚ, επαφίεται στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, που

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. 2810 246860 Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:2800/17-2-2015 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002283093 2014-09-10

14PROC002283093 2014-09-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Αικ.Ριζάκη Τηλέφωνο: 210-3443966 e-mail : depps@minedu.gov.gr

Τ.Κ. Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Αικ.Ριζάκη Τηλέφωνο: 210-3443966 e-mail : depps@minedu.gov.gr ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. & Δ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 03/02/2014 Αριθμ. Πρωτ.: Γ1/14987 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΕΚ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1740 29 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 321699/5981 Λεπτομέρειες εφαρμογής, έλεγχοι και δικαιολογητι κά πληρωμής του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα «Κερκυραϊκά» και η ναυμαχία της Κέρκυρας (427 π..χ.)

Τα «Κερκυραϊκά» και η ναυμαχία της Κέρκυρας (427 π..χ.) Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος Φιλόλογος (ΜΑ, University College, London) Τα «Κερκυραϊκά» και η ναυμαχία της Κέρκυρας (427 π..χ.) H «κλιμάκωση» του πελοποννησιακού πολέμου στο βόρειο Ιόνιο Σύγχρονοι ιστορικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 5 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 172. Εφαρμογή της υπ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου προς όλες τις μονάδες υγείας του ΕΣΥ

Εγκύκλιος Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου προς όλες τις μονάδες υγείας του ΕΣΥ Εγκύκλιος Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου προς όλες τις μονάδες υγείας του ΕΣΥ Αθήνα 31 Mαρτίου 2010 Στο πλαίσιο της προσπάθειας υλοποίησης μιας αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα