ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.. 1 Οργάνωση και λειτουργία των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Κήρυξη υποχρεωτικής της από Συλλογικής Σύμ βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργα σίας των γουνεργατών τριών όλης της χώρας Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στον Αύγουστο Καπογιάννη του Παναγιώτη Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Σερρών για το β εξάμηνο έτους Έγκριση μεταφοράς Προσωπικού Δημοτικής Επιχεί ρησης Τοπικής Ανάπτυξης Ρεντίνας (ΔΕΤΑΡ) στο Δήμο Ρεντίνας Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ από το ΑΕΙ σε Σχολές του Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 2/34266/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών... 8 Διόρθωση Σφάλματος στην υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Κέρκυρας... 9 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Α2 (1) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 19 και 20 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ Α 14) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτο βάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και γ) Της υπ αριθμ. 5557/ΣΤ5/ (ΦΕΚ Β 68) από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 2. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθ μιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώθηκε στις υπ αριθμ. 1η/ και 3η/ συνεδριάσεις του και 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας για κάθε τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ Α Β Γ 1 Θρησκευτικά α) Τα μαθήματα που προβλέπονται στην αντίστοιχη τάξη των Γυμνα σίων της δημόσιας εκπαίδευσης (Διδακτικό βιβλίο Θρησκευτικών ΟΕΔΒ) β) Η Λειτουργική Ζωή της Εκκλη σίας (Εισαγωγή στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, Βίοι Αγίων, εορτές, λειτουργικά σκεύη) 2 γ) Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη 3 δ) Αγιολογία 1 ε) Στοιχεία Εκκλησιολογίας και 1 στ) Ιερές Ακολουθίες 1

2 25714 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) MAΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ 2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμ ματεία α) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία α) Γλωσσική Διδασκαλία β) Νεοελληνική Λογοτεχνία Ιστορία Κοινωνική Πολιτική Αγωγή 1 6 Βυζαντινή Μουσική Αγγλική ή Γαλλική Γλώσσα Μαθηματικά Φυσική Χημεία Γεωγραφία Βιολογία Φυσική Αγωγή Πληροφορική Σύνολο ωρών α) Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εντάσσεται και δί ωρο (2) πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων ανά τάξη, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες των σχολείων και στα πλαίσια των αθλητικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που χωρο ταξικά υπάγεται το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο. Επίσης, διατίθεται ένα απόγευμα την εβδομάδα για αθλοπαιδιές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις. β) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διδασκαλία μαθήματος του ωρολογίου προγράμματος για να συ μπληρωθούν τριανταπέντε ώρες (35) ώρες διδασκαλί ας εβδομαδιαίως, προστίθενται αντίστοιχα διδακτικές ώρες σε άλλα μαθήματα, κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων και γ) Οι μαθητές, στη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών στο παρεκκλήσιο του σχολείου ή σε ναούς που εκκλησιάζο νται, ασκούνται στην πρακτική εφαρμογή και εκτέλεση των διδασκομένων στο μάθημα της Βυζαντινής Μου σικής με την παρουσία και καθοδήγηση του καθηγητή του μαθήματος, του οποίου οι ώρες της απασχόλησης για την πρακτική άσκηση των μαθημάτων «στο τυπικόν και ψάλλειν» συνυπολογίζονται στο υποχρεωτικό εβδο μαδιαίο ωράριο διδασκαλίας του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου είναι τάξη προσανατολισμού και περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας, συνολικής διάρκειας 29 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας συ νολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα (1) μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Α Λυκείου παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Θρησκευτικά 2 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμ 6 ματεία 3. Νεοελληνική Γλώσσα 2 4. Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 5. Ιστορία 2 6. Άλγεβρα 2 7. Γεωμετρία 3/2 8. Φυσική 2/3 9. Χημεία Α Ξένη Γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική) Αρχές Οικονομίας Φυσική Αγωγή 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Ερμηνεία Βιβλικών Κειμένων 2 2. Βυζαντινή Μουσική 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες) 1. Β Ξένη Γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική) 2 2. Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι ρί 2 ζες του 3. Εφαρμογές Πληροφορικής 2 4. Αισθητική Αγωγή (Στοιχεία Θεατρο 2 λογίας, Μουσική και Εικαστικά) 5. Ψυχολογία 2 Β ΛΥΚΕΙΟΥ Τα μαθήματα της Β τάξης Γενικού Εκκλησιαστικού Λυ κείου χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες, ήτοι μαθήματα γενικής παιδείας, υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα επιλογής κατευθύνσεων. Τα μαθήματα γενικής παιδείας διδάσκονται συνολικά είκοσι μία (21) ώρες εβδομαδιαίως. Τα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας διδάσκονται συνολικά τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα κατευθύνσεων χωρίζονται σε: α) Μα θήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές, διάρκειας οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη θεωρη τική κατεύθυνση και επτά (7) ωρών για την τεχνολογική κατεύθυνση και β) σε μαθήματα επιλογής. Από τα μα θήματα επιλογής, κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές, στη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών στο παρεκκλήσιο του σχολείου ή σε ναούς που εκκλησιάζο νται, ασκούνται στην πρακτική εφαρμογή και εκτέλεση των διδασκομένων στο μάθημα της Λειτουργικής Τελε τουργικής με την εποπτεία του εφημερίου του σχολείου, σε συνεργασία με το διδάσκοντα το μάθημα καθηγητή. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. Θρησκευτικά 2 2. Α Ξένη Γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική) 2 3. Φυσική Αγωγή 1 4. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2 5. Νεοελληνική Γλώσσα 2 6. Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 7. Ιστορία 2 8. Άλγεβρα 2 9. Γεωμετρία Φυσική Χημεία 1

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Βιολογία 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Λειτουργική Τελετουργική 2 2. Βυζαντινή Μουσική 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ I. Θεωρητική κατεύθυνση 1. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 4 2. Αρχές Φιλοσοφίας 2 3. Λατινικά 2 ΙΙ. Τεχνολογική κατεύθυνση 1. Μαθηματικά 3 2. Φυσική 2 3. Τεχνολογία επικοινωνιών 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία 2 Ελλάδα 2. Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών 2 3. Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και 2 Κείμενα 4. Β Ξένη Γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική) 2 5. Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής 2 6. Γραμμικό Σχέδιο 2 7. Ελεύθερο Σχέδιο 2 8. Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 2 9. Θέματα Ιστορίας Εφαρμογές Υπολογιστών Βιολογία Διαχείριση φυσικών πόρων Χημεία Τεχνικό Σχέδιο 2 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τα μαθήματα της Γ τάξης Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ήτοι μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα κατευθύνσεων. Τα μαθήματα γενικής παιδείας διδάσκονται συνολικά δέκα έξι (16) ώρες εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα κατευθύνσεων κατανέμονται: α) Σε μα θήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές, συνολι κής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκα λίας ανά κατεύθυνση. Από τα μαθήματα επιλογής, κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Στη Γ Λυκείου, η τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται δε δύο κύκλους, τον κύκλο τεχνολογίας και παραγωγής και τον κύκλο πληροφορικής και υπηρεσιών. Τα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας ανέρχονται σε πέντε (5) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. Θρησκευτικά 1 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 1 3. Α Ξένη Γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική) 2 4. Φυσική Αγωγή 1 5. Νεοελληνική Γλώσσα 2 6. Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 7. Ιστορία 2 8. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 2 9. Φυσική Βιολογία Κοινωνιολογία 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων 2 2. Σταθμοί της Ιστορίας της Εκκλησίας 1 3. Βυζαντινή Μουσική 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ I. Θεωρητική κατεύθυνση 1. Αρχαία Ελληνικά 5 2. Νεοελληνική Λογοτεχνία 3/2 3. Λατινικά 2/3 4. Ιστορία 2 II. Τεχνολογική κατεύθυνση Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής 1. Μαθηματικά 5 2. Φυσική 3 3. Χημεία Βιοχημεία 2 4. Ηλεκτρολογία 2 Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών 1. Μαθηματικά 5 2. Φυσική 3 3. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό 2 Περιβάλλον 4. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 και Υπηρεσιών ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. Β Ξένη Γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική) 2 2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 3. Στατιστική 2 4. Λογική: Θεωρία και Πρακτική 2 5. Εφαρμογές Υπολογιστών 2 6. Ιστορία της τέχνης 2 7. Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογία 2 8. Προβλήματα Φιλοσοφίας 2 9. Νεοελληνική Λογοτεχνία Τεχνολογία και Ανάπτυξη Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη Βιομηχανική Παραγωγή & Ενέργεια Αρχές Λογιστικής Σχέδιο Τεχνικό Σχέδιο Αρχιτεκτονικό Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα Πολυμέσα Δίκτυα Εφαρμογές Λογισμικού 2 Στις τάξεις Β και Γ του Λυκείου, το μάθημα επιλογής Εφαρμογές Υπολογιστών μπορεί να επιλεγεί μόνο μία φορά. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, για την εκπλήρω ση του σκοπού τους, που αφορά στην καλλιέργεια του Ορθόδοξου Χριστιανικού Ήθους και των κλίσεων των μα θητών, οργανώνονται πρόσθετες δραστηριότητες εκτός προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων, όπως ιδίως: Πρακτική εξάσκηση στη Βυζαντινή Μουσική Χορωδία Ποιμαντικές επισκέψεις και Βραδινές ακολουθίες. 2. Για το μάθημα της Ξένης Γλώσσας ως Α, ορίζεται η Γλώσσα που διδάσκεται από μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο σχολείο και ως Β, η άλλη Γλώσσα. Η απόφαση ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

4 25716 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /A2 (2) Οργάνωση και λειτουργία των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 1, 21 26, 29 και 32 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ Α 14) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», β) του άρθρου 4 και 5 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ Α 171) «Συστη ματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις». 2. Τη σύμφωνη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευ τεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώ νεται στις υπ αριθμ. 11/2006, 1/2007, 2/2007, 3/2008, 1/2009, 2/2009, και 3/2009 και 4/2009 συνεδριάσεις του. 3. Την υπ αριθμ. 5557/ΣΤ5/ (ΦΕΚ Β 68) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ίδρυση, σκοπός 1. Τα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.) αποτελούν φορείς δια βίου εκπαίδευσης και έχουν ως σκοπό την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, καθώς επίσης και την θεολογική και εκκλησιαστική τους εκπαίδευση. 2. Στο πλαίσιο του σκοπού των ΙΣΔΕ οι ειδικότεροι στόχοι είναι: α) Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης κληρικών και λαϊ κών που έχουν υπερβεί το 18 έτος της ηλικίας τους. β) Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την απο τελεσματικότερη διακονία της αποστολής τους. γ) Η εμβάθυνση στο περιεχόμενο της ιεροσύνης και του εκκλησιαστικού έργου. δ) Η κοινωνική ένταξη ενηλίκων κληρικών και λαϊκών, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευ ση και επιθυμούν να βελτιώσουν τα απαιτούμενα για το εκκλησιαστικό τους έργο προσόντα και δεξιότητες. Για την επίτευξη των παραπάνω έχουν υιοθετηθεί τρεις βασικές αρχές ως στοιχεία ταυτότητας του θεσμού: (i.) Τα εκπαιδευτικά μέσα που αξιοποιούνται για την επί τευξη του βασικού σκοπού είναι ευέλικτα ώστε να υποστη ρίζουν κάθε εκπαιδευόμενο στην προσπάθειά του. (ii.) Οι ανάγκες των εκπαιδευομένων προσεγγίζονται εν όλω και όχι εν μέρει. Για να επιτύχουν στην προσπάθειά τους να εκπαιδευθούν και να καταρτισθούν, οι εκπαι δευόμενοι πρέπει να υποστηριχθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών σε άλλους τομείς, όπως στην υγεία, στην οικογένεια, στον εκκλησιαστικό χώρο διακονίας τους, και στον άμεσο κοινωνικό περίγυρο. (iii.) Το σύνθετο και η ποικιλία των εκπαιδευτικών ανα γκών, όπως ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, απαιτούν εκπαιδευτικό και επιστημονικό δυναμικό εγνωσμένου κύ ρους και αξίας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων που τους ανατίθενται. 3. Στο πλαίσιο του σκοπού τους τα Ι.Σ.Δ.Ε.: α) επιδιώκουν συνεργασία με τις Ι. Μητροπόλεις, και με κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, για την ευ αισθητοποίηση των εκπαιδευομένων και την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, β) ακολουθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εστι άζουν τις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων, γ) δίνουν έμφαση στην απόκτηση θεολογικών και εκ κλησιαστικών γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων (γραφής, ανάγνωσης και αρίθμησης), καθώς και νέων δεξιοτήτων στη χρήση ξένων γλωσσών και νέων τεχνολογιών, δ) καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες και καθιστούν τους εκπαιδευομένους ικανούς να ανταποκρίνονται στη νέα κοινωνική πραγματικότητα ως κληρικοί της Ορθό δοξης Εκκλησίας με ανοικτούς ορίζοντες και προσανα τολισμούς, αλλά και ως ενεργοί πολίτες και μέλη της κοινωνίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και ε) διαμορφώνουν ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών ώστε να αξιοποιούνται όλοι οι εκκλησιαστικοί και κοινωνικοί φορείς στους οποίους υπάρχει γνώση και συσσωρευμέ νη εμπειρία (όπως: η εκκλησιαστική διακονία, η υγεία και πρόνοια, η εργασία, η κοινωνική συνάθροιση, η καλλιτε χνική δημιουργία, και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ). Άρθρο 2 Διάρκεια πρόγραμμα σπουδών 1. Στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εφαρ μόζεται πρόγραμμα διετούς διάρκειας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. 2. Οι εγγραφές των εκπαιδευομένων διενεργούνται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η έναρξη της εκπαίδευσης αρχίζει την 1η Οκτωβρίου του έτους και λήγει 31 Μαίου του επομένου έτους. 3. Τα μαθήματα διακόπτονται τις ημέρες που αργούν τα λοιπά σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 4. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, γίνεται 10 ημέρες μετά τη λήξη των μαθημάτων. 5. Στα Ι.Σ.Δ.Ε. υιοθετείται η αρχή των πολυγραμματισμών, που στηρίζεται στην αντίληψη ότι ο σημερινός κληρικός ή υποψήφιος κληρικός οφείλει να είναι εγγράμματος σε αντικείμενα/ επιστημονικούς χώρους πέραν της γραφής, ανάγνωσης και των απλών αριθμητικών υπολογισμών. 6. Στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ο βασικός πυρήνας συγκροτείται από τέσσερις επιμέρους γραμμα τισμούς, το γλωσσικό, τον αριθμητικό, τον θεολογικό και τον πληροφορικό. Τα Ι.Σ.Δ.Ε. αποσκοπούν και σε άλλους γραμματισμούς, όπως ο επιστημονικός, ο κοινωνικός (στον οποίον εντάσσεται η Ευρωπαϊκή διάσταση και η κοινωνία των πολιτών, η αντιρατσιστική ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων, η ευαισθητοποίηση απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα), αλλά και η συνειδητοποίηση της ανάγκης για διαχριστιανική και διαθρησκειακή επικοινω νία. Τέλος, αποσκοπούν και στην ιστορική και αισθητική αγωγή στοχεύοντας στην αναγνώριση και ανάδειξη της πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομιάς. 7. Στα Ι.Σ.Δ.Ε. προβλέπονται και δραστηριότητες που σχετίζονται με την ελεύθερη έκφραση των εκπαιδευομέ νων μέσω των τεχνών (βυζαντινή ζωγραφική, βυζαντινή μουσική κ.ά.). Απώτερος στόχος η ποιοτική διαχείρι ση του ελεύθερου χρόνου των εκπαιδευομένων και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ποιμαντικού τους έργου. Η λογοτεχνία είναι παρούσα στο πρόγραμμα του Ι.Σ.Δ.Ε. σε κάθε ευκαιρία (στο γλωσσικό γραμματισμό, στα διαθεματικά σχέδια εργασίας που θα γίνονται στο σχολείο, στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα προγράμματα που υιοθετούν την προβληματική των πολυγραμματισμών είναι ανοικτά και ευέλικτα. Αφετηρία τους είναι η διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευομένων σε γνώσεις αλλά και δεξιότητες (βασικές και κοινωνικές). 9. Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην παροχή γνώ σεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στάσεων σχετικών με: α) τη χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου στην επικοινωνία, β) τη χρήση των αριθμών στην καθημερινή ζωή, γ) τη σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα με τον ηλε κτρονικό υπολογιστή, δ) τις φυσικές επιστήμες, ε) τη χρήση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής, στ) τις κοινωνικές επιστήμες, ζ) το φυσικό περιβάλλον, η) το ανθρωπογενές περιβάλλον και τον πολιτισμό, θ) τη θεολογική και εκκλησιαστική παιδεία (βιβλική θεολογία ερμηνεία λειτουργικών και πατερικών κειμέ νων τελετουργική ψαλτική εκκλησιαστική ιστορία θεολογία της λατρείας), ι) τις θρησκείες και τους πολιτισμούς, ια) την ενοριακή ζωή, ιβ) την ποιμαντική, ιγ) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευ ομένων ως ενεργών πολιτών, ιδ) τις προσωπικές επιλογές και ενδιαφέροντα (καλές τέχνες κ.ά.) 10. Οι δραστηριότητες των Ι.Σ.Δ.Ε. διαμορφώνονται με βάση το πρόγραμμα σπουδών και τις εγκυκλίους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τροποποίηση του προγράμματος μπορεί να γίνει στο τέλος του πρώτου εξαμήνου. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα συντάσσεται το γ δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από το διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων και κοινο ποιείται στο ΥΠΕΠΘ. Το πρόγραμμα διαρκεί δύο έτη και οι ώρες διδασκαλίας δεν υπερβαίνουν τις 25 εβδομαδιαίως. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων μία ημέρα την εβδομάδα, κατά προτίμηση την τελευταία, πραγματοποι ούνται επισκέψεις σε εκκλησιαστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ή σεμινάρια, διαλέξεις, ομιλίες κ.λπ. Άρθρο 3 Όργανα Διοίκησης Αρμοδιότητες 1. Όργανα των ΙΣΔΕ ορίζονται (α) ο διευθυντής και (β) ο σύλλογος διδασκόντων. 2. Ο διευθυντής του Ι.Σ.Δ.Ε. είναι αρμόδιος ιδίως: α) Για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου. β) Για τις σχέσεις και τις συνεργασίες με την οικεία Μητρόπολη και τους τοπικούς φορείς για την προώθηση των στόχων του σχολείου. γ) Για την εποπτεία του προσωπικού του Ι.Σ.Δ.Ε. δ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συλλόγου δι δασκόντων. ε) Συμμετέχει ως μέλος στην εφορία της Περιφερει ακής Εκκλησιαστικής Εστίας του ΙΣΔΕ στ) Φροντίζει για την καλή εκπροσώπηση του σχολεί ου σε δημόσιες συναντήσεις. ζ) Αποστέλλει στη Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαί δευσης και Θρησκευτικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου (εγγραφές, φοίτηση, δραστηριότητες του σχολείου, ενη μερωτικές εκθέσεις, στατιστικά στοιχεία κ.λ.π.) και η) Για κάθε άλλη αρμοδιότητα που κρίνεται απαραί τητη για την απρόσκοπτη λειτουργία των ΙΣΔΕ. 3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο διευθυντής ανα πληρώνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό του ΙΣΔΕ. 4. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελείται από τους διδάσκοντες του σχολείου και είναι αρμόδιος ιδίως: α. για την εφαρμογή του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος, και την αξιολόγηση των εκπαιδευομέ νων και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου. β) Για την διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για θέματα που αφορούν την εν γένει συμπεριφορά των εκπαιδευομένων. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή ή ύστερα από αίτημα του ενός τρίτου των μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και δεσμεύουν όσους μειοψηφούν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του διευθυ ντή, ως προέδρου του συλλόγου διδασκόντων. Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων δεν μπο ρούν να αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις αρχές του προγράμ ματος των Ι.Σ.Δ.Ε.. Αρθρο 4 Προσωπικό 1. Οι ανάγκες των ΙΣΔΕ σε προσωπικό (εκπαιδευτικό και διοικητικό) καλύπτονται με αποσπάσεις, με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 3432/ Η επιλογή των εκπαιδευτικών και των διευθυντών στα ΙΣΔΕ γίνεται σύμφωνα με τις υπ αριθμ / Α2/ και 99664/Α2/ υπουργικές αποφά σεις αντίστοιχα και 3. Η επιλογή απόσπασης προσωπικού ολοκληρώνεται πριν την έναρξη των μαθημάτων. Άρθρο 5 Οργάνωση 1. Ο ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων για την λει τουργία του ΙΣΔΕ ανά έτος ορίζεται σε 5. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι υπερβαίνουν τους 15 μπορεί να συγκροτείται και δεύτερο τμήμα στο ίδιο έτος. 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα Ι.Σ.Δ.Ε. είναι συμμε τοχικός. Ο εκπαιδευτικός δεν αρκείται στο καθαρά διδα κτικό έργο, αλλά ο ίδιος, ως ερευνητής, διαγιγνώσκει τις μορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, αξιολογεί, ερευνά και αναζητεί τρόπους επίλυσης προβλημάτων, σχεδιάζει και παράγει διδακτικό υλικό ή προσαρμόζει και αξιοποιεί το υπάρχον. 3. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας στο Ι.Σ.Δ.Ε ορί ζονται: α) Για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς 16 ώρες. β) Για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς 11 ώρες και γ) Για τους διευθυντές 8 ώρες. δ) Η παρουσία όλων των εκπαιδευτικών εκτός των ωρομισθίων στο ΙΣΔΕ ορίζεται τουλάχιστον σε 25 ώρες εβδομαδιαίως. Άρθρο 6 Εγγραφή εκπαιδευομένων 1. Δικαίωμα εγγραφής στα ΙΣΔΕ έχουν όσοι κληρικοί ή λαϊκοί έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους. 2. Οι εκπαιδευόμενοι εγγράφονται στον Α έτος σπου δών. 3. Για την εγγραφή του ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει: α) Αίτηση από 1 έως 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

6 25718 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι σπουδών και οι τυχόν δραστηριότητες του και γ) Συστατική επιστολή του Μητροπολίτη του τόπου κατοικίας τους και για τους λαϊκούς. δ) Προσωπική συνέντευξη ενώπιον του συλλόγου δι δασκόντων του οικείου ΙΣΔΕ που διενεργείται κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και σε ημερομη νίες που ορίζονται από το σύλλογο διδασκόντων. Κριτή ρια για την προσωπική συνέντευξη ορίζονται ιδίως: α) Η ηλικία των υποψηφίων. β) Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως μέλη πολύτε κνων οικογενειών, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών και γ) Επιθυμία να παρακολουθήσουν ένα εντατικό πρό γραμμα ιερατικής εκπαίδευσης. δ) Η εν γένει προσωπικότητά τους, λαμβάνοντας υπό ψη τον χαρακτήρα, το ήθος και τις ικανότητές τους. Άρθρο 7 Απουσίες 1. Οι απουσίες των εκπαιδευομένων που δικαιολογού νται κατ έτος ορίζονται μέχρι 150 ώρες. 2. Σε περίπτωση που οι απουσίες είναι από 151 έως 200 ώρες ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να κρίνει επαρκή τη φοίτηση του εκπαιδευομένου λαμβάνοντας υπόψη την εν γένει επίδοσή του και 3. Σε περίπτωση που οι απουσίες υπερβαίνουν τις 201 ώρες, επαναλαμβάνεται η φοίτηση. Άρθρο 8 Αξιολόγηση εκπαιδευομένων 1. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, λόγω του καινο τομικού του προγράμματος και της ενήλικης ζωής τους, επικεντρώνεται στη συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευ ομένων. Οι παραδοσιακές μέθοδοι των γραπτών εξετά σεων, χωρίς να αποκλείονται, δεν είναι κυρίαρχοι. Εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης μπορεί να είναι μέσω: α) φακέλων υλικού β) σχεδίων δράσης γ) συνθετικών εργασιών και δ) αυτοαξιολογήσεων ή αξιολογήσεων από τους συ νεκπαιδευομένους τους. 2. Η αξιολόγηση είναι περιγραφική και αφορά στην ανταπόκριση του εκπαιδευομένου (προετοιμασία, αυτο εκτίμηση, πρωτοβουλία, ενεργητική συμμετοχή, συνερ γατικότητα) και στο ενδιαφέρον του για μάθηση. 3. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται στην χο ρηγούμενη βεβαίωση είναι: άριστα, πολύ καλά, καλά, επαρκώς και ανεπαρκώς, ως προς την ανταπόκριση του εκπαιδευομένου στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Οι εν λόγω χαρακτηρισμοί αντιστοιχούν στο ενδιαφέρον του εκπαι δευόμενου για μάθηση και γενικότερα για τη συμπερι φορά του στο ΙΣΔΕ σε άριστο, μεγάλο, ικανοποιητικό, μέτριο και ελάχιστο κατά περίπτωση. 4. Εκθεση προόδου και αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευομένων συντάσσεται κάθε έτος. 5. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο βεβαίωση, ο τύπος της οποίας ορίζεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Άρθρο 9 Συνεργασία με τις Ι. Μητροπόλεις και λοιπούς φορείς. Για τη στήριξη του σκοπού των ΙΣΔΕ είναι απαραίτητη η δημιουργία δικτύων συνεργασίας με την Ιερά Μητρό πολη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς φορείς της περιφερείας που εδρεύει το ΙΣΔΕ. Άρθρο 10 Γραμματειακή Υποστήριξη 1. Για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ΙΣΔΕ αποσπάται ο αναγκαίος αριθμός διοικητικών υπαλ λήλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Τα ειδικότερα διοικητικά καθήκοντα των αποσπα σμένων διοικητικών υπαλλήλων ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή του ΙΣΔΕ. Άρθρο 11 Βιβλιοθήκη Σε κάθε Ι.Σ.Δ.Ε δημιουργείται βιβλιοθήκη, η οποία εμπλουτίζεται με κατάλληλα διδακτικά και επιστημο νικά βιβλία που αφορούν τους γραμματισμούς, το εκ παιδευτικό έργο και την τοπική κοινωνία. Ο κατάλογος διδακτικών και επιστημονικών των βιβλίων συντάσσεται από το σύλλογο διδασκόντων των Ι.Σ.Δ.Ε. και κυρώνεται από το ΥΠΕΠΘ. Άρθρο 12 Βιβλία έντυπα Τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα είναι τα ακόλουθα: Α ΒΙΒΛΙΑ α. Βιβλίο Μητρώου και Προόδου Εκπαιδευόμενων (Β.Μ.Ε.), στο οποίο εγγράφονται οι προσερχόμενοι για πρώτη φορά εκπαιδευόμενοι. Η εγγραφή γίνεται με τη σειρά επιλογής μια μόνο φορά κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Ι.Σ.Δ.Ε. β. Αλφαβητικό Ευρετήριο Εκπαιδευόμενων, στο οποίο καταχωρούνται κατά αλφαβητική σειρά οι εκπαιδευ όμενοι που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Ι.Σ.ΔΕ. (Αύξ. αρ. εγγραφής, ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, έτος φοίτησης και έτος πρώτης εγγραφής). γ. Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής. δ. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (κοινό). ε. Βιβλιοθήκη Βιβλίο στ. Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Δι δασκαλίας και Παγίων Στοιχείων. ζ. Βιβλίο Λατρευτικού και Εκκλησιαστικού υλικού. η. Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων και θ. Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή. Β ΕΝΤΥΠΑ α. Φύλλο Αξιολόγησης Εκπαιδευομένου. β. Ατομικό Δελτίο Εκπαιδευομένου. γ. Πιστοποιητικό Δεξιοτήτων και Γνώσεων Εκπαιδευ ομένου Γ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Όλα τα βιβλία σελιδομετρούνται και θεωρούνται από το διευθυντή του σχολείου. β. Στις 31 Δεκεμβρίου κλείνει το Πρωτόκολλο Αλλη λογραφίας με πράξη του διευθυντή του σχολείου. Εξαι ρούνται το βιβλίο βιβλιοθήκης και το Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας. γ)με πράξη του Διευθυντή κλείνουν, το Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής και το Βιβλίο πράξεων Συλλόγου Δι δασκόντων, μετά, την ολοκλήρωση και χορήγηση της βεβαίωσης. Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /2249 (3) Κήρυξη υποχρεωτικής της από Συλλογικής Σύμ βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασί ας των γουνεργατών τριών όλης της χώρας. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομο θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 2. Την υπ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β / ). 3. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1/Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας». 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ 1990 (ΦΕΚ 27/Α /1990). 5. Την από αίτηση της Ομοσπονδίας Εργατο ϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας. 6. Το από Υπηρεσιακό σημείωμα. 7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών τριών όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους στον κλάδο που αφορά αυτή. 2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Κυβέρνησεως. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2009 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ (4) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στον Αύγουστο Καπογιάννη του Πανα γιώτη. Με την υπ αριθμ. 7942/ απόφαση Νομάρχη Ηλείας χορηγείται στον Αύγουστο Καπογιάννη του Παναγιώτη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη Τμήματος ΜΑΡΘΑ ΚΟΛΛΙΑ Αριθμ (5) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Σερ ρών για το β εξάμηνο έτους Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α ) «περί υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων». 2. Το άρθ. 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α 180) που αναθέ τει στους Νομάρχες να διαπιστώνουν και να εγκρίνουν υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού που υπηρετεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 3. Την εγγεγραμμένη πίστωση για υπερωριακή απα σχόληση των υπαλλήλων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στο φορέα 292 Κ.Α του προϋπολογισμού της Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών. 4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλή λων της Δ/νσης Κτηνιατρικής για τη διενέργεια αστυκτηνια τρικών επιθεωρήσεων των καταστημάτων που λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες από τις (14.30 έως 22.00) τις εργάσιμες και μη ημέρες της εβδομάδας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την με αμοιβή υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Σερρών, για το β εξάμηνο έτους 2009, για τη διενέργεια αστυκτηνιατρι κών επιθεωρήσεων των καταστημάτων που λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες (14.30 έως 22.00) των ερ γασίμων και μη ημερών της εβδομάδας, για τέσσερεις (4) υπαλλήλους της Δ/νσης Κτηνιατρικής Σερρών και σύνολο ωρών απασχόλησης μέχρι ώρες. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας θα είναι το ανώτερο για κάθε υπάλληλο ανά μήνα 60, για την απογευματινή εργασία. Η δαπάνη βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της Ν.Α Σερρών οικ.έτους 2009, πίστω ση ύψους 5.000,00 στον Ειδ.Φορέα 292 με ΚΑΕ και η υπολογιζόμενη δαπάνη θα είναι ύψους 5.000,00 στον Ειδ. Φορέα 292 με ΚΑΕ Ορίζουμε όπως η έγκριση αυτή τελεί υπό την προϋπό θεση της μη απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού υπερωριακά από άλλο φορέα. Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχό λησης και η κατανομή των ωρών ανά μήνα, θα γίνει με απόφαση του Δ/ντή της Δ/νσης Κτηνιατρικής Σερρών. Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ μέχρι ένα μήνα, από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Σέρρες, 10 Σεπτεμβρίου 2009 Ο Νομάρχης ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ (6) Έγκριση μεταφοράς Προσωπικού Δημοτικής Επιχείρη σης Τοπικής Ανάπτυξης Ρεντίνας (ΔΕΤΑΡ) στο Δήμο Ρεντίνας. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΕΝΤΙΝΑΣ (αριθμ. αποφ. 83/2009) Mετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρων 269 του ν. 3463/2006. Την υπ αριθμ. 77 εγκύκλιο υπ αριθμ. οικ / , με θέμα: «Διευκρινίσεις ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαι σίου για τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις». Την υπ αριθμ. 16 εγκύκλιο υπ αριθμ. οικ / , με θέμα: «Νέο θεσμικό πλαίσιο επιχειρήσεων ΟΤΑ». Την υπ αριθμ. 19/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου με την οποία εγκρίθηκε η λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Ρεντίνας» και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΤΑΡ».

8 25720 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις υπ αριθμ / όμοιες του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζει, ομόφωνα: Α) Εγκρίνει τη μεταφορά ενός (1) εργαζομένου της ΔΕΤΑΡ στο Δήμο Ρεντίνας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Α/Α Ονοματε πώνυμο 1 Τσουράλης Χρήστος Πατρώ νυμο Σχέση εργασίας Γεώργιος Αορίστου Χρόνου Ημερομηνία πρόσληψης Ειδικότη τα Εργάτης καθαριό τητας λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρα πάνω προσωπικό της ΔΕΤΑΡ απασχολείτο στην επιχείρηση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι και σήμερα κατά συ νέπεια έως και τις (παρ. 3 άρθρου 269 ν. 3463/ 2006). Β) Εντάσσει τον παραπάνω εργαζόμενο στις υπηρε σίες του Δήμου Ρεντίνας σε κενή οργανική θέση ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.),αντίστοιχης ειδικότητας: Κλάδος Περιγραφή Κλάδου Θέσεις Εργάτες καθαριότητας ΥΕ 1 εξωτερικών χώρων ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 1 ΧΡΟΝΟΥ σύμφωνα με την υπ αρίθμ. 179/2008 προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεντίνας (άρθρο 6ο). Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκά στοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπό ψη της προϋπηρεσίας τους. Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέρ γειες. Η Πρόεδρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ Αριθμ (7) Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ από το ΑΕΙ σε Σχολές του Ε.Μ.Πολυτεχνείου. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 (α) του άρθρου 14 του ν. 2817/ ) Τις προτάσεις των Γ.Σ. των εννέα (9) Σχολών του Ιδρύματος: Πολιτικών Μηχ. (συν ), Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Υπολ. (συν ), Χημικών Μηχ. (συν ), Αρχιτεκτόνων Μηχ. (συν ), Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών (συν ), Εφαρμ. Μαθημ. & Φυσ. Επιστ. (συν ), Μηχανολόγων Μηχ/κών (συν ), Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχ/κών (συν ), Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (συν ) και 3) Τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση ), μεταφέρουμε: Τις εννέα (9) από τις δώδεκα (12) κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΕΤΕΠ, που διετέθησαν στο Ιδρυμα με το υπ αριθμ. Φ.131.1/46065/Β2/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, από το ΑΕΙ στις εννέα (9) Σχο λές του Ιδρύματος, στις οποίες έχουν ήδη κατανεμηθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο (συνεδρίαση ), ως ακολούθως: Μία (1) θέση στη Σχολή Πολιτικών Μηχ/κών Μία(1) θέση στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών Μία (1) θέση στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών Μία(1) θέση στη Σχολή Χημικών Μηχ/κών Μία(1) θέση στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχ/ κών Μία (1) θέση στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών Μία (1) θέση στη Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχ/κών Μία(1) θέση στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Με ταλλουργών Μία(1) θέση στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχ/κών Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2009 Ο Πρύτανης Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (8) Στην υπ αριθμ. 2/34266/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1779/Β / , στη σελίδα 22574, στην πρώτη στήλη και στο στίχο 9ο εκ των άνω, διορθώνεται: το εσφαλμένο «Αθήνα, 12 Αυγούστου 2008» στο ορθό «Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009» (Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) (9) Στο ΦΕΚ 1582/ /τ. Β παρ. 12 που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Κέρ κυρας κ.α.α. του Αντινομάρχη Κέρκυρας για Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Σχολής Χορού στην Γιάννου Νίκη Γιάννου Κων/να Ο.Ε. διορθώνεται η Δ.Ο.Υ. όπου: εσφαλμένα αναφέρεται «Β» στο ορθό «Α». (Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κερκυρας) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 5 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 172. Εφαρμογή της υπ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1888 26 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων μεταφοράς προπτυχιακών και με ταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-7-2009 Αριθμ.πρωτ.710 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 και 24 ν.3763/2009. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1066343/536/πολ.1088/3-7-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Α8ΑΗ-ΤΑ5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 142 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΥΡΗ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΝΕΑ ΑΡ 17/13 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 08 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. Πρωτ. 31 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κυπαρισσία, 11/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 25006 Πληροφορίες: Αλεξανδροπούλου Σοφία Τηλέφωνο: 2761360724 Fax: 2761025561 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. 1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 135 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-11-2007 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα, 10-10-2007 Ακαδημίας 40, 101 74 ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ.: 4202 Τηλ. Κέντρο : 36.94.100

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Απόφασης 48/2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χρυσή Φυντριλάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2507 1 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λειτουργία τμημάτων στα μαθήματα «Αρχές Φιλο σοφίας» και «Πολιτική και Δίκαιο»...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΗΛ. 24210-28517 Βόλος, 4-7-2014 Αριθ. Πρωτ.300 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. ΑΓΟΡΑΝΟΥ Νικολάου, Ιατρού Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Ν. Μάκρης, δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά βιβλία Δηµοτικό & Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικά βιβλία Δηµοτικό & Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικά βιβλία Δηµοτικό & Νηπιαγωγείο ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 + 2 Μεγάλη από τις προσφορά ε κδόσεις Μεταίχ µιο ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ ΥΟ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΑ ΩΡΟ Λεπτοµέρειες για την προσφορά στο οπισθόφυλλο www.metaixmio-education.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8135 Α.Δ.Α Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας...1 Άρθρο1 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΦΑΣ ΦΕΚ 73 Β

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Τα «Κερκυραϊκά» και η ναυμαχία της Κέρκυρας (427 π..χ.)

Τα «Κερκυραϊκά» και η ναυμαχία της Κέρκυρας (427 π..χ.) Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος Φιλόλογος (ΜΑ, University College, London) Τα «Κερκυραϊκά» και η ναυμαχία της Κέρκυρας (427 π..χ.) H «κλιμάκωση» του πελοποννησιακού πολέμου στο βόρειο Ιόνιο Σύγχρονοι ιστορικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -------------------------------------------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρχαία Κόρινθος, 11-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -------------------------------------------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρχαία Κόρινθος, 11-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -------------------------------------------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρχαία Κόρινθος, 11-04-2013 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. Φ15/02678οικ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1688 1 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 5 ν.3250/2004 για την έγκριση επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1600 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kαθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων εξετάσεων, που αποδεικνύουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CPV: 31000000-6, 16311100-9, 44510000-8, 44211500-7, 42622000-2, 38341310-3, 38341320-6, 38510000-3, 33123100-9, 39711110-3, 39711500-4,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 55.994 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι:

Επί συνόλου πενήντα (50) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) ήταν παρόντα τριάντα ένα (31), ήτοι: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14ης.01.2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ, 29-08-2009 ΠΠααττρρώώνν - ΑΑθθηηννώώνν 6699- -7711 22 664444 22,,, ΠΠ άάττρραα - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 29. Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Αριθ. Πρωτ: Δ.Διοικ. 2490 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗς ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ.Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65, 48100 Πρέβεζα Πληροφορίες: A.Γάτσιος Τηλ. 2682024768

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων

Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 14-2 Οδοντιάτρων Δρ.Σ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Μελίτη, 8-6-2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 679/77 (Α 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». Περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σύσταση των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη 14 / 10 /2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 64127 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Αποθηκών, Προμηθειών υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Διαγωνισμών Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 992 28 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55565 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης.

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα την διάταξη του άρ. 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1829) 150 1. Η έκρηξη και η εδραίωση της Επανάστασης (1821-1823) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε το απόσπασµα από την επαναστατική προκήρυξη του Αντώνη Οικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3057 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου

Ε.Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθ. 05/16.03.2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Δελφών. Στους Δελφούς και στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩΡΜ-ΧΓΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: 856/ 1 5 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.18.03.1/8 Αρ. Τηλ.:22800945/918 Αρ. Φαξ:22428268/ 22800869 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ

Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ εβδομαδιαία αθλητική εφημερίδα Τρίτη 22 Μαΐου 2012 1,30 Αρ. φύλλου:66 www.korinhiaspors.gr Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ Άρεσε ο βραζιλιάνος στόπερ στο φιλικό με Πανιώνιο.

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πρωτεύσαντες Ε Δημοτικού στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών 2013 (τα ονόματα των 314 -λόγω ισοβαθμιών- πρώτων)

Οι Πρωτεύσαντες Ε Δημοτικού στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών 2013 (τα ονόματα των 314 -λόγω ισοβαθμιών- πρώτων) Με την ανακοίνωση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών της E και Στ τάξης Δημοτικού ολοκληρώνεται ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού 2013. Ο αυξημένος αριθμός τους οφείλεται όχι μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Εξέταση της από 29-1-2013 ένστασης της εταιρείας «ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 01-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 104 13 Μαρτίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/15Μ/2008) Πλήρωσης εννέα (9) θέσεων με σειρά προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1196

Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1196 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 06/03/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1196 [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1003 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1003 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2011 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 7 11 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 145 Κριτήρια βαθμολογίας του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: «Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4186/2013 (Α 193)»

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: «Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4186/2013 (Α 193)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Δρ. Νικόλαος Καραϊβάζογλου Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Σερρών (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ Σερρών) 1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/26-04-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 274-11/26-04-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 35 /2012 Αρ. Πρωτ.:45414 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα