15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002840998 2015-06-11"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ Τηλ.: Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 15PROC ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (η υπηρεσία απαλλάσσεται του ΦΠΑ) CPV : Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Π.. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των Ο.Τ.Α.» ( ΦΕΚ Α 11/ ) 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α / ) 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α 87/ )«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει 4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247/ ) 5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19 Α / ) 6. Τις διατάξεις της υπ. αρ /739 ( ΦΕΚ 1291/Β / ) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών «αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 7. Τις Εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης µε αριθ / , αριθ / , αριθ / για τα χρηµατικά όρια του αρθ. 83 παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων των ΟΤΑ Α βαθµού 8. Την Εγκύκλιο του Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών µε αρ. πρ /395/ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθµίδων, τα ΝΠ και ΝΠΙ 9. Τις διατάξεις του Π.. 237/86 ( ΦΕΚ Α /110 ) 10. Τις διατάξεις του Ν. 489/76 «Περί της υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ Α /331) 11. Τις διατάξεις του Ν. 3557/2007 ( ΦΕΚ Α /100 ), µε τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις του Π.. 237/86( ΦΕΚ Α /110 ), µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/76 ( ΦΕΚ Α /331 ) 12. Το Π.. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 10/ το Ν. 2496/97 «Περί ασφαλιστικής σύµβασης κλπ.» 14. Τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4261/ Τον προϋπολογισµό του ήµου, για το έτος 2015, στον οποίο έχουν προβλεφθεί πιστώσεις συνολικού ύψους ,00, υπό Κ.Α µε τίτλο «απάνες ασφάλισης αυτοκινούµενων µηχανηµάτων και απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων και λοιπών αυτοκινήτων». 16. Την υπ αρ. 22/2015 µελέτη της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου 17. Την υπ αρ. 643/2015 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του τµήµατος προϋπολογισµού και λογιστικής παρακολούθησης. 18. Την υπ αριθµ. 335/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία : α) εγκρίθηκε η δαπάνη, β) ψηφίστηκε η απαιτούµενη πίστωση για αυτήν και γ) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ αρ. 22/2015 µελέτης της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου καθώς και οι όροι διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού Προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την εκτέλεση της παρεχόµενης υπηρεσίας: «απάνες ασφάλισης αυτοκινούµενων µηχανηµάτων & απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων και λοιπόν αυτοκινήτων». Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους: 1

2 ΑΡΘΡΟ 1 ο Προϋπολογισµός Χρηµατοδότηση εργασίας Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ) (καθαρή αξία η δαπάνη απαλλάσσεται του ΦΠΑ), θα καλυφθεί από πόρους του ήµου και θα βαρύνει το υπό Κ.Α κεφάλαιο του, µε τίτλο «απάνες ασφάλισης αυτοκινούµενων µηχανηµάτων & απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων και λοιπόν αυτοκινήτων», όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 22/2015 µελέτη, προϋπολογισµού του ήµου Κηφισιάς οικονοµικού έτους Οι υπηρεσίες ασφάλισης θα ισχύουν για ατύχηµα οποιουδήποτε κόστους και θα αφορούν όλα τα οχήµατα που αναφέρονται στο πίνακα οχηµάτων µελέτης. Οι ελάχιστες απαιτούµενες ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι (µε τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) οι εξής: 1. Αστικής ευθύνης για σωµατικές βλάβες τρίτων κατ άτοµο, για το ελάχιστα απαιτούµενο από το νόµο ποσό ( ). 2. Αστικής ευθύνης για υλικές ζηµιές τρίτων ανά ατύχηµα, για το ελάχιστα απαιτούµενο από το νόµο ποσό ( ). 3. Θραύσης κρυστάλλων υαλοπινάκων. 4. Υλικών ζηµιών ανασφάλιστου οχήµατος. 5. Προστασίας Bonus Malus. 6. Φροντίδας ατυχήµατος Ειδικότερα, τα οχήµατα που αναφέρονται µε χαρακτηριστικό πινακίδας κυκλοφορίας ΜΕ (Μηχάνηµα Έργου) καθώς και τα οχήµατα µε γερανό αλλά και τα απορριµµατοφόρα, καλύπτονται επιπλέον για: A. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό B. Υλικές Ζηµιές έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1 Ο ΕΥΡΩ Η συµβατική διάρκεια (χρόνος εκτέλεσης) της εν λόγω παρεχόµενης υπηρεσίας ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η δε έναρξη της ασφάλισης όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων ορίζεται η 12 η Ιουλίου του ΑΡΘΡΟ 2 Ο Στοιχεία που θα συνοδεύουν τη Σύµβαση Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος θα είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) η τεχνική έκθεση, γ) το ενδεικτικό τιµολόγιο, δ) ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ε) o κατάλογος οχηµάτων, στ) Τιµολόγιο Προσφοράς ΑΡΘΡΟ 3 ο Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 19/06/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής του ηµαρχιακού Μεγάρου (στο ισόγειο του ηµαρχείου, επί των οδών ιονύσου & Μυρσίνης 2 στην Κηφισιά). ΑΡΘΡΟ 4 ο Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων - ηµοσίευση Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης στο Τµήµα Προµηθειών του ήµου Κηφισιάς (τηλ και ), όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµαρχιακού Μεγάρου και στη ιαύγεια και θα δηµοσιευθεί άπαξ σε δύο τοπικές εφηµερίδες ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες και σε µία οικονοµική εφηµερίδα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. Το σύνολο των τευχών του παρόντος διαγωνισµού θα δηµοσιευθεί στο ΚΗ ΜΗΣ και στην ιστοσελίδα του ήµου Κηφισιάς Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισµού αρχικού και ενδεχόµενα του επαναληπτικού βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 5 Ο Υποβολή-Κατάθεση Προσφορών Οι προσφορές θα κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή την ηµέρα του διαγωνισµού (19/06/2015), από ώρα 10:00 έως 10:30 π.µ. Εναλλακτικά, οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ήµου ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στο Τµήµα Προµηθειών του ήµου (Οδός ιονύσου & Μυρσίνης 2, τ.κ ) µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας 2

3 του διαγωνισµού, δηλ. µέχρι την 18/06/2015, µε την ένδειξη: «υπόψη αρµοδίας του διαγωνισµού Επιτροπής». Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό στα εξής: 1. Οι προσφορές που κατατίθενται µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού ηµέρα, να φέρουν υποχρεωτικά εντός του φακέλου την προβλεπόµενη από το αρθ. 7 εξουσιοδότηση. 2. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως, την ηµέρα του διαγωνισµού. 3. Οι Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) εκπροσωπούνται από µέλος του ιοικητικού τους Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 4. Οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, 5. Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα µέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ΑΡΘΡΟ 6 ο Σύνταξη προσφορών Οι προσφορές θα είναι γραµµένες στην ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια της προσφοράς θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Οι προσφορές θα υποβάλλονται γραπτώς, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε 2 αντίγραφα (1 πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο), µέσα στον οποίο θα έχουν τοποθετηθεί όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, καθώς και η οικονοµική προσφορά. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης παρόχων υπηρεσιών υπογράφεται είτε από όλα τα µέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ευκρινώς: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. β) Ο τίτλος της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας: «απάνες ασφάλισης αυτοκινούµενων µηχανηµάτων & απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων και λοιπόν αυτοκινήτων» γ) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας/φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό («ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»). δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε) Τα πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντα. Μέσα στον κυρίως (εξωτερικό) φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 1) Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής (βλ.άρθ.7) και τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, µέσα σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, που θα φέρει την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" συµπληρωµένη στο έντυπο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της υπηρεσίας, µε τις προσφερόµενες τιµές µονάδος, τη συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένων των νοµίµων κρατήσεων υπέρ τρίτων. Η προσφερόµενη τιµή είναι σταθερή και αµετάβλητη, ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Οι τιµές της προσφοράς αλλά και της τιµολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις δασµούς και εισφορές υπέρ του ηµοσίου και ήµων κατά τις κείµενες διατάξεις ισχύουσες την ηµέρα της ηµοπρασίας. Άρθρο 7 ο Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής Για την ανωτέρω εργασία δεκτοί στο διαγωνισµό γίνονται φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ενώσεις, συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες, (ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά πρακτορεία και ασφαλιστές που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα) που έχουν ως αντικείµενο εργασιών την ασφάλιση αυτοκινούµενων µηχανηµάτων & απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων και λοιπών αυτοκινήτων. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου, από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακηρύξεως αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της 3

4 προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία εταιρεία, ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι υποβληθείσες προσφορές. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που επιθυµεί να λάβει µέρος στο διαγωνισµό, καλείται να αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας που είναι εγκατεστηµένο κατά περίπτωση. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά: 1. Πιστοποιητικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενηµερότητας 2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή του διαγωνιζόµενου σε αυτό, καθώς και το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών αυτού. Η έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να είναι πρόσφατη (το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) 3. Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 4. Πιστοποιητικό καταχώρησης της επιχείρησης στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 5. Πρόσφατο πιστοποιητικό από το αρµόδιο Υπουργείο περί µη ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης κατά την τελευταία δεκαετία, αρµοδίως θεωρηµένο. ιευκρινίζεται ότι ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε έστω και προσωρινά στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα γίνεται δεκτή στο διαγωνισµό. 6. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Μελών Φιλικού ιακανονισµού. 7. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/1986 ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης, της σχετικής µελέτης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και νόµων και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχονται, τα οποία θα αναφέρουν προκειµένου να αξιολογηθούν. 8. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του ηµοσίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 9. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3) µηνών. 10. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/1986 ότι έλαβαν γνώση των επιτόπιων συνθηκών της εργασίας και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεσή της. 11. Υπεύθυνη ήλωση περί του ότι δεν λειτουργούν υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 12. Εξουσιοδότηση µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής (εάν δεν παρίσταται ο κατά νόµο εκπρόσωπος της εταιρείας) για την επίδοση της προσφοράς και των σχετικών δικαιολογητικών, ως και για την υπογραφή του πρακτικού διεξαγωγής του διαγωνισµού. Εάν τα απαιτούµενα έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά που συνοδεύουν µια προσφορά, δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. Επίσης δεν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων ή µέρος των προσφεροµένων υπηρεσιών. Γι αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσφέρουν όλες τις υπηρεσίες και σε ποσότητες που ορίζονται από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Σύµφωνα µε τον Ν. 4250/2014, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων. Ειδικότερα, για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες ή τους φορείς του ηµοσίου που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, οι ενδιαφερόµενοι αρκεί να προσκοµίσουν ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. ΑΡΘΡΟ 8 ο Ισχύς προσφορών Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµέρες, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του 4

5 διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το φορέα, πριν από την λήξη της. ΑΡΘΡΟ 9 ο Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, η οποία τις παραλαµβάνει επί τόπου µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζει το άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης. Η Επιτροπή παραλαµβάνει επίσης όσες προσφορές κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του ήµου ή εστάλησαν ταχυδροµικώς τις προηγούµενες ηµέρες. Σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόµιµη επίδοση της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόµενου, αναγράφεται σ αυτόν και στο πρακτικό της δηµοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθµός. Αναγράφεται ακόµη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του διαγωνιζοµένου και γι αυτό το λόγο η µη αποδοχή της προσφοράς. Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δηµόσια η συνεδρίαση αρχίζει από την αρµόδια επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων, µε τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακηρύξεως. Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια (οικονοµική) προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων και αποφασίζει για τη νοµιµότητα τους. Επίσης, εξετάζει τις Τεχνικές Προσφορές και την συµφωνία ή µη µε τις Προδιαγραφές της µελέτης. Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού δύναται να απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες - χρήστες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι συµµετέχοντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. Ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τους τυχόν αποκλεισθέντες από το διαγωνισµό και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους και τις σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές τους. Στη συνέχεια ανοίγονται δηµόσια, µε τη σειρά που έχουν δοθεί οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών που έγιναν δεκτές στο διαγωνισµό και ανακοινώνονται οι τιµές µεγαλόφωνα. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. ΑΡΘΡΟ 10 Ο Ενστάσεις 1. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης Υποβάλλονται στην αρµόδια επιτροπή µέσα στο µισό του χρόνου από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την υποβολή των προσφορών. 2. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού Υποβάλλονται µόνο από παρόχους υπηρεσιών που συµµετείχαν στο διαγωνισµό. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην αρµόδια επιτροπή, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού ή την ανακοίνωση του αποτελέσµατος. Αν η ένσταση κατατεθεί στο ήµο, πρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στην αρµόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 11 Ο Κατακύρωση διαγωνισµού Η κατακύρωση τελικά γίνεται σε όποιον προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στην υπ αριθµ. 22/2015 µελέτη, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τους όρους της σχετικής µελέτης και της παρούσας διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε αυτή την περίπτωση, διενεργείται κλήρωση µεταξύ των διαγωνιζοµένων. ΑΡΘΡΟ 12 Ο Έγκριση Αποτελέσµατος Ανακοίνωση αποτελέσµατος Για την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από προηγούµενη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. 5

6 Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση των υπηρεσιών για τις απάνες ασφάλισης αυτοκινούµενων µηχανηµάτων & απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων και λοιπών αυτοκινήτων, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. ΑΡΘΡΟ 13 ο Σύµβαση Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης του διαγωνισµού, να προσέλθει στο ήµο Κηφισιάς (Τµήµα Προµηθειών) για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Εάν δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι αυτόν οι προβλεπόµενες από το Π.. 28/1980 κυρώσεις. Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού. Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Συντάσσεται µε βάση τους όρους της παρούσας ιακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον ήµο. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται, για το ήµο Κηφισιάς, από το ήµαρχο. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι έξι (6) µήνες αρχής γενοµένης την 12/07/2015 ΡΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή Η ΜΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. ΑΡΘΡΟ 14 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014) Ο µειοδότης-ανάδοχος υποχρεούται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον οκτώ µήνες (8) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 15 ο Υποχρεώσεις Αναδόχου Τεχνικές Προδιαγραφές Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί για την άρτια, απρόσκοπτη και συνεπή εφαρµογή των όρων της σύµβασης από έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό. Ο ήµος Κηφισιάς διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 16 Ο Τρόπος πληρωµής Κατά τα οριζόµενα του Ν. 4261/2014. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και φόρους. ΑΡΘΡΟ 17 Ο Λοιπές ρυθµίσεις Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.. 28/80 και του Ν. 3463/2006. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ Τηλ.: ΜΕΛΕΤΗ: ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 22/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (η υπηρεσία απαλλάσσεται του ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων. Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ασφάλιση των οχηµάτων ( ικύκλων, επιβατικών, φορτηγών, απορριµµατοφόρων και µηχανηµάτων έργου) του ήµου για το έτος 2015 (διάρκεια ασφάλισης έξι (6) µήνες ειδικότερα από 12/07/ /01/2016). Τα οχήµατα του ήµου που θα ασφαλιστούν επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της µελέτης στους πίνακες που ακολουθούν παρακάτω. Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» N. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α / ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» µετά των σχετικών οδηγιών, των σχετικών εγκυκλίων, διατάξεων, τεχνικών προδιαγραφών, όπως ισχύουν σήµερα, Ν. 3557/07 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'/ ) «Τροποποίηση του Π.. 237/86 (Φ.Ε.Κ. 110 Α /1986) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α / ) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και άλλες διατάξεις, Π.. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων & προµηθειών ΟΤΑ», Π.. 237/98 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.1569/85 και τα Π..1091/81και 118/85, Ν.. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 10/2003, Ν. 2496/97 «Περί ασφαλιστικής σύµβασης κλπ.» Των σχετικών Νόµων και Προεδρικών ιαταγµάτων Τα στοιχεία της Μελέτης Α) Την ιακήρυξη. Β) Την Τεχνική έκθεση. Γ) Τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό ) Το Ενδεικτικό Τιµολόγιο Ε) Πίνακας οχηµάτων ΣΤ) Το έντυπο Οικονοµικής προσφοράς Οι υπηρεσίες ασφάλισης θα ισχύουν για ατύχηµα οποιουδήποτε κόστους και θα αφορούν όλα τα οχήµατα που αναφέρονται στο σχετικό πίνακα οχηµάτων. Οι ελάχιστες απαιτούµενες ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι (µε τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) οι εξής: 7. Αστικής ευθύνης για σωµατικές βλάβες τρίτων κατ άτοµο, για το ελάχιστα απαιτούµενο από το νόµο ποσό ( ). 8. Αστικής ευθύνης για υλικές ζηµιές τρίτων ανά ατύχηµα, για το ελάχιστα απαιτούµενο από το νόµο ποσό ( ). 9. Θραύσης κρυστάλλων υαλοπινάκων. 10. Υλικών ζηµιών ανασφάλιστου οχήµατος. 11. Προστασίας Bonus Malus. 12. Φροντίδας ατυχήµατος 7

8 Ειδικότερα, τα οχήµατα που αναφέρονται µε χαρακτηριστικό πινακίδας κυκλοφορίας ΜΕ (Μηχάνηµα Έργου) καθώς και τα οχήµατα µε γερανό αλλά και τα απορριµµατοφόρα, καλύπτονται επιπλέον για: A. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό B. Υλικές Ζηµιές έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1 Ο ΕΥΡΩ Tυχόν νέα οχήµατα και µηχανήµατα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του ήµου θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ηµεροµηνία κτήσης τους και µέχρι την ηµεροµηνία λήξης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων όλων των υπολοίπων οχηµάτων (12/01/2016) και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όµοια µε τη συµβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήµατος του υπάρχοντος στόλου του ήµου. Η προσφερόµενη τιµή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόµιµους φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταµείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωµα συµβολαίου, επικουρικό κλπ.). Ο ήµος απαλλάσσεται από καταβολή χαρτοσήµου και ΦΠΑ. Για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία και επέκτασης της ασφάλισης σε νέα αυτοκίνητα τα οποία θα θέτει σε κυκλοφορία, επιλέγοντας ο ίδιος τις ασφαλιστικές καλύψεις. Απαγορεύεται ρητά η µεταφορά της ασφάλειας σε άλλη εταιρεία πλην της επιλεγείσας, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κλείσιµο εταιρείας). Στην περίπτωση αυτή, µεταφορά ασφάλειας θα γίνεται κατόπιν έγγραφης απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής. Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε βάσει στοιχείων που αντλήθηκαν από τη /νση Καθαριότητας του. Κηφισιάς Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ) (καθαρή αξία η δαπάνη απαλλάσσεται του Φ.Π.Α.), και θα καλυφθεί από το µε Κ.Α κεφάλαιο του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2015, του ήµου Κηφισιάς. Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της παρεχόµενης υπηρεσίας θα γίνει µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Κηφισιά, 08/06/2015 Η συντάξασα Στυλιανίδη Ευφροσύνη 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ Τηλ.: ΜΕΛΕΤΗ: ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 22/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (η υπηρεσία απαλλάσσεται του ΦΠΑ) Ε Ν Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Α/Α 1 2 ΕΙ ΟΣ απάνες ασφάλισης για έξι (6) µήνες, των αυτοκινούµενων µηχανηµάτων καθώς και όλων των τύπων των οχηµάτων (βαρέων, επιβατικών, δίκυκλων και τρίκυκλων) του ήµου Κηφισιάς. Το σύνολο των µηχανηµάτων και οχηµάτων είναι 151 τεµάχια, όπως φαίνεται στον κατάλογο οχηµάτων που επισυνάπτεται στην παρούσα µελέτη. Απρόβλεπτα δικαίωµα προαίρεσης (για τις δαπάνες ασφάλισης µηχανηµάτων και οποιουδήποτε τύπου οχηµάτων δύναται να ενταχθούν στο δυναµικό του ήµου, µέσω αγοράς, δωρεάς κλπ κατά τη διάρκεια του εξαµήνου). Μον. Μετρ. κατ' αποκοπή κατ' αποκοπή ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (Ευρώ) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ (Ευρώ) _ , ,00 _ 2.000, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ,00 Κηφισιά, 08/06/2015 Η συντάξασα Ελέγχθηκε, 08/06/2015 Η Προϊστάµενος Τµ/τος Προµηθειών Εργασιών & ιαχείρισης υλικών Θεωρήθηκε, 08/06/2015 Η Προϊστάµενη της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Στυλιανίδη Ευφροσύνη Πετρίδου Σµαράγδα αλιέτου Μαρία 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ Τηλ.: ΜΕΛΕΤΗ: ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 22/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (η υπηρεσία απαλλάσσεται του ΦΠΑ) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ CPV: Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων. Άρθρο 1 ο Για τις δαπάνες ασφάλισης για έξι (6) µήνες, των αυτοκινούµενων µηχανηµάτων καθώς και όλων των τύπων των οχηµάτων (βαρέων, επιβατικών, δίκυκλων και τρίκυκλων) του ήµου Κηφισιάς. Το σύνολο των µηχανηµάτων και οχηµάτων είναι 151 τεµάχια, όπως φαίνεται στον κατάλογο οχηµάτων που επισυνάπτεται στην παρούσα µελέτη. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (τεµ): Σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ ( ,00) Άρθρο 2 ο Απρόβλεπτα δικαίωµα προαίρεσης (για τις δαπάνες ασφάλισης µηχανηµάτων και οποιουδήποτε τύπου οχηµάτων δύναται να ενταχθούν στο δυναµικό του ήµου, µέσω αγοράς, δωρεάς κλπ κατά τη διάρκεια του εξαµήνου). ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (τεµ): ύο χιλιάδες ευρώ ( 2.000,00) Η προσφερόµενη τιµή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόµιµους φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταµείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωµα συµβολαίου, επικουρικό κλπ.). Ο ήµος απαλλάσσεται από καταβολή χαρτοσήµου και ΦΠΑ. Tυχόν νέα οχήµατα και µηχανήµατα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του ήµου θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ηµεροµηνία κτήσης τους και µέχρι την ηµεροµηνία λήξης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων όλων των υπόλοιπων οχηµάτων (12/01/2016) και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όµοια µε τη συµβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήµατος του υπάρχοντος στόλου του ήµου. Τα ασφάλιστρα θα ισχύουν για ατύχηµα οποιουδήποτε κόστους. Κηφισιά, 08/06/2015 Η συντάξασα Ελέγχθηκε, 08/06/2015 Η Προϊσταµένη Τµ/τος Προµηθειών Εργασιών & ιαχείρισης υλικών Θεωρήθηκε, 08/06/2015 Η Προϊσταµένη της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Στυλιανίδη Ευφροσύνη Πετρίδου Σµαράγδα αλιέτου Μαρία 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ Τηλ.: ΜΕΛΕΤΗ: ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 22/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (η υπηρεσία απαλλάσσεται του ΦΠΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΙΚΥΚΛΩΝ CPV: Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων. A/A ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΝ ΓΙΣΙΜΗ ΘΕΣΗΣ BONUS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΙΣΧΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ MALUS (hp) ΤΥΠΟΣ 1 ΚΗΟ 6269 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 5/11/ D ΚΗΗ 5886 ΚΗΙ 6693 ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 5/11/ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 28/4/ ΚΗΙ 6103 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 28/5/ FIAT-IVECO 150 E K 1823 K 5 ΚΗΟ 6487 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 11/7/ ΚΗΗ 1712 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 22/1/ ΚΗΟ 6377 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 18/7/ MAN ΚΗΗ 4352 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 4/6/ BENZ 1829 K 9 PORTER PIAGGIO ΚΗΟ 6428 ΠΛΥΣΤΙΚΟ 28/9/ ΚΗΙ 6619 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 25/5/ ΙΕΗ 9223 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 19/11/ ΚΗΟ 6300 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 4/2/ IVECO MAGIRUS 13 ΚΗΙ 6694 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 7/3/ ΚΗΗ 4396 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 17/6/ DAILMLER AG MP 720E 42HT ΚΗΙ 6623 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 6/6/ SCANIA GA 6X4 16 ΚΗΟ 6265 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 10/5/ BENZ 17 KHH 6171 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 1/10/ N3G ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΚΗΟ 6290 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 26/10/ FIAT-IVECO 100 E 18 11

12 ΚΗΙ 5767 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6/5/ ΚΗΟ 6426 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 24/9/ ΚΗΙ 5768 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6/5/ ΚΗΟ 6425 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 24/9/ ΚΗΟ 6424 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 24/9/ ΚΗΟ 6423 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 24/9/ ΚΗΟ 6422 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 24/9/ K K 1831 K 1831 K 1831 K 26 ΚΗΟ 6291 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 26/10/ FIAT-IVECO 100 E ΚΗΟ 6421 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 24/9/ K 28 ΚΗΟ 5951 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 25/7/ ΚΗΙ 6527 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 25/8/ K 30 ΚΗΟ 5987 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 5/3/ KO 31 ΚΗΟ 5988 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 5/3/ KO 32 ΚΗΙ 6528 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 25/8/ ΚΗΟ 6403 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 13/2/ ΚΗΗ 5857 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 31/5/ RENAULT ΚΗΙ 6690 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9/2/ ΚΗΙ 6691 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9/2/ MIDLUM /C 1832 K 1832 K 37 ΚΗΗ 1797 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 18/9/ BENZ ΚΗΗ 1798 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 18/9/ ΚΗΗ 4395 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17/6/ K 40 ΚΗΗ 4393 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17/6/ ΚΗΗ 4394 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 16/6/ ΚΗΗ 5189 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 27/8/ BENZ 1824 K 43 ΚΗΟ 6373 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17/5/ K

13 44 ΚΗΙ 5914 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 28/4/ VOLVO FL E 4X2 R 45 ΚΗΗ 1775 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 4/9/ BENZ 1832 K 46 ΚΗΟ 5942 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10/7/ KO 47 ΚΗΗ 1776 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 4/9/ K 48 ΚΗΟ 6399 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 18/1/ PIAGGIO PORTER ΚΗΗ 4449 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 18/7/ RENAULT 44AGLS 50 ΚΗΟ 5941 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10/7/ KO ΚΗΙ 6668 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 28/4/ ΚΗΙ 6669 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 28/4/ ΚΗΟ 5983 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 27/2/ K 1823 K 54 ΚΗΟ 6358 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 16/3/ VOLVO FL KHH 6203 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9/5/ BENZ ΚΗΗ 5889 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 15/1/ ΦΟΡΤΗΓΑ 57 ΚΗΙ 5763 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 6/5/ SCANIA GB 4X2 58 ΚΗΗ 5888 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 6/5/ SCANIA GB 4X2 59 ΚΗΙ 5765 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 6/5/ SCANIA GB 4X2 60 ΚΗΙ 5766 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 6/5/ ΚΗΗ 5887 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 6/5/ SCANIA GB 4X2 62 ΚΗΟ 6389 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 17/11/ MAN ΚΗΟ 6388 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 17/11/ MAN DF 64 ΚΗΟ 5964 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 16/11/ CITROEN 0502 JUMPER ΥΜΥ 9442 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 9/7/ VOLKSWAGEN 0707 NISSAN MOTOR 66 ΖΖΒ 9002 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 17/3/ L ΙΕΒ 4715 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 25/10/ ΚΗΙ 6695 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 28/4/ ΚΗΙ 6696 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 28/4/ ΚΗΗ 1715 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 3/6/ FORD VERKE AG ΚΗΗ 4402 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 8/7/ PIAGGIO VANETTE CARGO K K 628 TRANSIT CONNECT 726 PORTER MAXI 72 ΚΗΗ 3951 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 29/10/ FORD G23FA

14 B 2200 STD 73 MAZDA 1306 ΖΖΑ 1946 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 8/3/ CAB 094 NISSAN MOTOR 74 PICK UP 133 ΖΗΙ 5671 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 11/4/ ΥΥΜ 7840 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 19/3/ FORD VERKE AG 76 ΖΚΗ 5294 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 5/5/ BERLINGO 77 CITROEN 0502 ΚΗΟ 6446 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 1/4/ COMBO C 78 OPEL 6083 ΚΗΙ 8624 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 6/11/ VAN KHO 6276 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 3/3/ FIAT AUTO SPA 80 FIORINO 029 ΚΗΟ 5858 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 6/10/ ΚΗΟ 5994 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 18/3/ TEOKAP ΚΗΙ 8639 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 26/4/ OPEL PORTUGAL NISSAN PICK UP 014 COMBO ΚΗΟ 6447 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. BERLINGO CITROEN /4/ ΚΗΙ 8625 COMBO C OPEL 6083 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 6/11/ VAN ΥΥΤ 6996 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 4/2/ MAZDA VF 86 ΥΥΡ 7520 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 23/4/ K 628 ΚΗΙ 6671 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 28/4/ K 628 ΚΗΙ 6670 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 28/4/ ΚΗΟ 5883 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 14/3/ TEOKAP PICK UP FIAT AUTO SPA STRADA ΚΗΟ 6352 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 24/1/ ΚΗΟ 6239 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 5/12/ PIAGGIO 1709 S85LP 006 MMC SITTIPOL MITSUBISHI L 92 ΚΗΟ 6381 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 1/12/ KHH 6163 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/11/ NISSAN K 94 ΚΗΗ 5879 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 15/3/ FIAT DOBLO MAXI 95 ΚΗΗ 6190 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 25/10/ BENZ ΚΗΗ 6191 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 25/10/ BENZ 790 BENZ 97 ΚΗΗ 6201 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 5/5/ FIAT AUTO SPA 98 ΚΗΟ 6367 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 29/3/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ K 952, K 952, K 952,50 STRADA SANTANA 99 ΚΗΟ 6298 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14/1/ MOTOR VITARA HYUNDAI MOTOR 100 ΚΗΟ 6470 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 29/1/ C MATRIX 101 ΚΗΙ 5908 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 15/9/ AUDI AG AUDI 6.S6 102 ΖΗΜ 9230 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ GRAND SUZUKI 11/1/ VITARA HYUNDAI MOTOR 103 ΙΕΧ 8349 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 29/9/ C H ΖΥΕ 4487 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5/11/ DAEWOO KLYA 105 ΚΗΗ 3990 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14/1/ SEAT MARBELLA

15 106 ΚΗΟ 6375 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 25/6/ FIAT AUTO SPA MAREA 107 ΚΗΙ 8621 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 30/10/ SUZUKI JIMNY FIAT AUTO SPA 108 ΖΚΧ 4504 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 19/4/ PANDA ΙΤΡΟΧΑ -ΤΡΙΤΡΟΧΑ 109 ΚΤ 4904 ΙΤΡΟΧΟ 24/2/ DAYTONA DY 50A 110 ΚΤ 2424 ΙΤΡΟΧΟ 20/5/ PIAGGIO APE-TM-P ΚΤ 2069 ΤΡΙΤΡΟΧΟ 2/8/ PIAGGIO APE-TM-P ΚΤ 1366 ΙΤΡΟΧΟ 30/6/ HONDA C ΚΤ 1403 ΤΡΙΚΥΚΛΟ 29/7/ PIAGGIO TM-P ΚΤ 4903 ΙΤΡΟΧΟ 24/2/ DAYTONA DY 50A 115 ΚΤ 4905 ΙΤΡΟΧΟ 24/2/ DAYTONA DY 50A 116 ΙΟΝ 548 ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ 10/12/ YAMAHA YP 125D 117 ΧΥΡ 695 ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ 11/2/ SUZUKI UH ΙΒΜ 915 ΜΗΧΑΝΗ - ΙΚΥΚΛΟ 19/4/ HONDA FES ΙΥΚ 935 ΜΗΧΑΝΗ - ΙΚΥΚΛΟ 31/10/ KAWASAKI KLE ΧΤΗ 881 ΜΗΧΑΝΗ - ΙΚΥΚΛΟ 5/12/ SUZUKI DL650A 121 ΧΕΑ 0164 ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ 9/12/ THAI HONDA JC ΧΕΑ 0165 ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ 9/12/ THAI HONDA JC33 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 123 ΜΕ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 27/1/ UNIMOG U ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤ. 11/11/ JCB 1CX 125 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤ. 24/2/ CASE 580 SR-4PT 126 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤ. 7/10/ JCB 3CX ΜΕ ΚΑΛΑΘΑΦΟΡΟ 8/4/ NISSAN M ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤ. 10/4/ CASE 580 SLE 129 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 10/2/ BUCHER GYER CC ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ ΩΝ 21/3/ IVECO ML 100 E (970.06) ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ ΩΝ 23/4/ ΜΕ ΚΑΛΑΘΑΦΟΡΟ CABSTAR NISSAN 14/11/ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 11/7/ IR-BOBCAT S ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤ. 11/7/ JCB 3CXCSM 4T 135 NISSAN MOTOR D22APGD22T NP 300 PICK ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 13/8/ UP 136 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 16/2/ CATERPILLAR ΜΕ Ο ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 22/9/ BOMAG BW 120AD ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 15/12/ JCB ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤ. 29/11/ JCB 3CXSM 4T 140 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤ. 22/5/ VENIERI O ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ COMPACT SCHMIDT 23/6/ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ ΩΝ 12/2/ IVECO 150 E18H 143 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 9/5/ IR-BOBCAT S

16 144 ΜΕ ΚΑΛΑΘΑΦΟΡΟ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 19/4/ INPEKA PLOSINY IPK ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤ. 20/1/ CASE 580 SR-4PS 146 ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ G82M 4X2 SAAB-SCANIA AB 25/9/ (82M) 147 ΜΕ ΚΑΛΑΘΑΦΟΡΟ TK NISSAN 11/7/ ATLEON ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 16/9/ IVECO ML 130E ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 23/12/ CASE 1845 C 150 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 130 IVECO FORD 19/5/ (UROCARGO) 151 ΜΕ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 20/1/ AG UNIMOG U300 Κηφισιά, 08/06/2015 Η συντάξασα Ελέγχθηκε, 08/06/2015 Η Προϊσταµένη Τµ/τος Προµηθειών Εργασιών & ιαχείρισης υλικών Θεωρήθηκε, 08/06/2015 Η Προϊσταµένη της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Στυλιανίδη Ευφροσύνη Πετρίδου Σµαράγδα αλιέτου Μαρία 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ Τηλ.: ΜΕΛΕΤΗ: ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 22/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (η υπηρεσία απαλλάσσεται του ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ CPV: Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων. Της ατοµικής επιχείρησης/ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο.. µε έδρα οδός. αριθµός Τ.Κ. αρ. τηλ.. αρ. κινητού τηλ.. αρ. τηλε/τυπου ( fax )..... Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού που αναγράφεται στον τίτλο & των λοιπών στοιχείων της µελέτης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά, δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την εκτέλεση της παρούσας εργασίας. A/A ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (6 ΜΗΝΕΣ) 1 ΚΗΟ 6269 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 12/7/ ΚΗΗ 5886 ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 12/7/ ΚΗΙ 6693 ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 12/7/ ΚΗΙ 6103 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6487 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 1712 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6377 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 4352 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6428 ΠΛΥΣΤΙΚΟ 12/7/ ΚΗΙ 6619 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 12/7/ ΙΕΗ 9223 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 12/7/ ΚΗΟ 6300 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 12/7/2015 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ( ) 17

18 13 ΚΗΙ 6694 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 12/7/ ΚΗΗ 4396 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 12/7/ ΚΗΙ 6623 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 12/7/ ΚΗΟ 6265 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 12/7/ KHH 6171 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 12/7/2015 ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 17 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 18 ΚΗΟ 6290 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 5767 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6426 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 5768 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6425 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6424 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6423 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6422 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6291 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6421 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 5951 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 6527 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 5987 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 5988 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 6528 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6403 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 5857 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 6690 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 6691 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 1797 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 1798 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 4395 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 4393 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 4394 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 5189 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/

19 43 ΚΗΟ 6373 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 5914 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 1775 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 5942 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 1776 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6399 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 12/7/ ΚΗΗ 4449 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 5941 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 6668 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 6669 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 5983 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6358 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ KHH 6203 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 5889 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/2015 ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 39 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΗΓΑ 57 ΚΗΙ 5763 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 5888 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 5765 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 5766 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 5887 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 6389 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 6388 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 5964 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΥΜΥ 9442 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΖΖΒ 9002 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΙΕΒ 4715 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 6695 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 6696 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 1715 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 4402 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 3951 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΖΖΑ 1946 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΖΗΙ 5671 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΥΥΜ 7840 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΖΚΗ 5294 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/

20 77 ΚΗΟ 6446 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 8624 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ KHO 6276 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 5858 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 5994 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 8639 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 6447 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 8625 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΥΥΤ 6996 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΥΥΡ 7520 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 6671 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 6670 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 5883 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 6352 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 6239 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 6381 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ KHH 6163 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 5879 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 6190 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 6191 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 6201 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 6367 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/2015 ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 42 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 99 ΚΗΟ 6298 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΚΗΟ 6470 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΚΗΙ 5908 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΖΗΜ 9230 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΙΕΧ 8349 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΖΥΕ 4487 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΚΗΗ 3990 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΚΗΟ 6375 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΚΗΙ 8621 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΖΚΧ 4504 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/2015 ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 10 ΣΥΝΟΛΟ ΙΤΡΟΧΑ -ΤΡΙΤΡΟΧΑ 109 ΚΤ 4904 ΙΤΡΟΧΟ 12/7/ ΚΤ 2424 ΙΤΡΟΧΟ 12/7/ ΚΤ 2069 ΤΡΙΤΡΟΧΟ 12/7/

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14 Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 48-50 74 100, Ρέθυµνο Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 4/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 198 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 19-09-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, µεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012 The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ PROJECT: Nº B1.11.15 COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα