15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002840998 2015-06-11"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ Τηλ.: Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 15PROC ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (η υπηρεσία απαλλάσσεται του ΦΠΑ) CPV : Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Π.. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των Ο.Τ.Α.» ( ΦΕΚ Α 11/ ) 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α / ) 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α 87/ )«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει 4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247/ ) 5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19 Α / ) 6. Τις διατάξεις της υπ. αρ /739 ( ΦΕΚ 1291/Β / ) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών «αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 7. Τις Εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης µε αριθ / , αριθ / , αριθ / για τα χρηµατικά όρια του αρθ. 83 παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων των ΟΤΑ Α βαθµού 8. Την Εγκύκλιο του Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών µε αρ. πρ /395/ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθµίδων, τα ΝΠ και ΝΠΙ 9. Τις διατάξεις του Π.. 237/86 ( ΦΕΚ Α /110 ) 10. Τις διατάξεις του Ν. 489/76 «Περί της υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ Α /331) 11. Τις διατάξεις του Ν. 3557/2007 ( ΦΕΚ Α /100 ), µε τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις του Π.. 237/86( ΦΕΚ Α /110 ), µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/76 ( ΦΕΚ Α /331 ) 12. Το Π.. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 10/ το Ν. 2496/97 «Περί ασφαλιστικής σύµβασης κλπ.» 14. Τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4261/ Τον προϋπολογισµό του ήµου, για το έτος 2015, στον οποίο έχουν προβλεφθεί πιστώσεις συνολικού ύψους ,00, υπό Κ.Α µε τίτλο «απάνες ασφάλισης αυτοκινούµενων µηχανηµάτων και απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων και λοιπών αυτοκινήτων». 16. Την υπ αρ. 22/2015 µελέτη της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου 17. Την υπ αρ. 643/2015 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του τµήµατος προϋπολογισµού και λογιστικής παρακολούθησης. 18. Την υπ αριθµ. 335/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία : α) εγκρίθηκε η δαπάνη, β) ψηφίστηκε η απαιτούµενη πίστωση για αυτήν και γ) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ αρ. 22/2015 µελέτης της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου καθώς και οι όροι διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού Προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την εκτέλεση της παρεχόµενης υπηρεσίας: «απάνες ασφάλισης αυτοκινούµενων µηχανηµάτων & απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων και λοιπόν αυτοκινήτων». Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους: 1

2 ΑΡΘΡΟ 1 ο Προϋπολογισµός Χρηµατοδότηση εργασίας Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ) (καθαρή αξία η δαπάνη απαλλάσσεται του ΦΠΑ), θα καλυφθεί από πόρους του ήµου και θα βαρύνει το υπό Κ.Α κεφάλαιο του, µε τίτλο «απάνες ασφάλισης αυτοκινούµενων µηχανηµάτων & απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων και λοιπόν αυτοκινήτων», όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 22/2015 µελέτη, προϋπολογισµού του ήµου Κηφισιάς οικονοµικού έτους Οι υπηρεσίες ασφάλισης θα ισχύουν για ατύχηµα οποιουδήποτε κόστους και θα αφορούν όλα τα οχήµατα που αναφέρονται στο πίνακα οχηµάτων µελέτης. Οι ελάχιστες απαιτούµενες ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι (µε τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) οι εξής: 1. Αστικής ευθύνης για σωµατικές βλάβες τρίτων κατ άτοµο, για το ελάχιστα απαιτούµενο από το νόµο ποσό ( ). 2. Αστικής ευθύνης για υλικές ζηµιές τρίτων ανά ατύχηµα, για το ελάχιστα απαιτούµενο από το νόµο ποσό ( ). 3. Θραύσης κρυστάλλων υαλοπινάκων. 4. Υλικών ζηµιών ανασφάλιστου οχήµατος. 5. Προστασίας Bonus Malus. 6. Φροντίδας ατυχήµατος Ειδικότερα, τα οχήµατα που αναφέρονται µε χαρακτηριστικό πινακίδας κυκλοφορίας ΜΕ (Μηχάνηµα Έργου) καθώς και τα οχήµατα µε γερανό αλλά και τα απορριµµατοφόρα, καλύπτονται επιπλέον για: A. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό B. Υλικές Ζηµιές έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1 Ο ΕΥΡΩ Η συµβατική διάρκεια (χρόνος εκτέλεσης) της εν λόγω παρεχόµενης υπηρεσίας ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η δε έναρξη της ασφάλισης όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων ορίζεται η 12 η Ιουλίου του ΑΡΘΡΟ 2 Ο Στοιχεία που θα συνοδεύουν τη Σύµβαση Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος θα είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) η τεχνική έκθεση, γ) το ενδεικτικό τιµολόγιο, δ) ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ε) o κατάλογος οχηµάτων, στ) Τιµολόγιο Προσφοράς ΑΡΘΡΟ 3 ο Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 19/06/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής του ηµαρχιακού Μεγάρου (στο ισόγειο του ηµαρχείου, επί των οδών ιονύσου & Μυρσίνης 2 στην Κηφισιά). ΑΡΘΡΟ 4 ο Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων - ηµοσίευση Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης στο Τµήµα Προµηθειών του ήµου Κηφισιάς (τηλ και ), όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµαρχιακού Μεγάρου και στη ιαύγεια και θα δηµοσιευθεί άπαξ σε δύο τοπικές εφηµερίδες ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες και σε µία οικονοµική εφηµερίδα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. Το σύνολο των τευχών του παρόντος διαγωνισµού θα δηµοσιευθεί στο ΚΗ ΜΗΣ και στην ιστοσελίδα του ήµου Κηφισιάς Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισµού αρχικού και ενδεχόµενα του επαναληπτικού βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 5 Ο Υποβολή-Κατάθεση Προσφορών Οι προσφορές θα κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή την ηµέρα του διαγωνισµού (19/06/2015), από ώρα 10:00 έως 10:30 π.µ. Εναλλακτικά, οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ήµου ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στο Τµήµα Προµηθειών του ήµου (Οδός ιονύσου & Μυρσίνης 2, τ.κ ) µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας 2

3 του διαγωνισµού, δηλ. µέχρι την 18/06/2015, µε την ένδειξη: «υπόψη αρµοδίας του διαγωνισµού Επιτροπής». Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό στα εξής: 1. Οι προσφορές που κατατίθενται µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού ηµέρα, να φέρουν υποχρεωτικά εντός του φακέλου την προβλεπόµενη από το αρθ. 7 εξουσιοδότηση. 2. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως, την ηµέρα του διαγωνισµού. 3. Οι Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) εκπροσωπούνται από µέλος του ιοικητικού τους Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 4. Οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, 5. Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα µέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ΑΡΘΡΟ 6 ο Σύνταξη προσφορών Οι προσφορές θα είναι γραµµένες στην ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια της προσφοράς θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Οι προσφορές θα υποβάλλονται γραπτώς, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε 2 αντίγραφα (1 πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο), µέσα στον οποίο θα έχουν τοποθετηθεί όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, καθώς και η οικονοµική προσφορά. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης παρόχων υπηρεσιών υπογράφεται είτε από όλα τα µέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ευκρινώς: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. β) Ο τίτλος της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας: «απάνες ασφάλισης αυτοκινούµενων µηχανηµάτων & απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων και λοιπόν αυτοκινήτων» γ) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας/φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό («ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ»). δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε) Τα πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντα. Μέσα στον κυρίως (εξωτερικό) φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 1) Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής (βλ.άρθ.7) και τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, µέσα σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, που θα φέρει την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" συµπληρωµένη στο έντυπο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της υπηρεσίας, µε τις προσφερόµενες τιµές µονάδος, τη συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένων των νοµίµων κρατήσεων υπέρ τρίτων. Η προσφερόµενη τιµή είναι σταθερή και αµετάβλητη, ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Οι τιµές της προσφοράς αλλά και της τιµολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις δασµούς και εισφορές υπέρ του ηµοσίου και ήµων κατά τις κείµενες διατάξεις ισχύουσες την ηµέρα της ηµοπρασίας. Άρθρο 7 ο Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής Για την ανωτέρω εργασία δεκτοί στο διαγωνισµό γίνονται φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ενώσεις, συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες, (ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά πρακτορεία και ασφαλιστές που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα) που έχουν ως αντικείµενο εργασιών την ασφάλιση αυτοκινούµενων µηχανηµάτων & απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων και λοιπών αυτοκινήτων. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου, από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακηρύξεως αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της 3

4 προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία εταιρεία, ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι υποβληθείσες προσφορές. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που επιθυµεί να λάβει µέρος στο διαγωνισµό, καλείται να αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας που είναι εγκατεστηµένο κατά περίπτωση. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά: 1. Πιστοποιητικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενηµερότητας 2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή του διαγωνιζόµενου σε αυτό, καθώς και το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών αυτού. Η έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να είναι πρόσφατη (το πολύ έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) 3. Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 4. Πιστοποιητικό καταχώρησης της επιχείρησης στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 5. Πρόσφατο πιστοποιητικό από το αρµόδιο Υπουργείο περί µη ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης κατά την τελευταία δεκαετία, αρµοδίως θεωρηµένο. ιευκρινίζεται ότι ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε έστω και προσωρινά στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα γίνεται δεκτή στο διαγωνισµό. 6. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Μελών Φιλικού ιακανονισµού. 7. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/1986 ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης, της σχετικής µελέτης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και νόµων και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχονται, τα οποία θα αναφέρουν προκειµένου να αξιολογηθούν. 8. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του ηµοσίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 9. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3) µηνών. 10. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/1986 ότι έλαβαν γνώση των επιτόπιων συνθηκών της εργασίας και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεσή της. 11. Υπεύθυνη ήλωση περί του ότι δεν λειτουργούν υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 12. Εξουσιοδότηση µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής (εάν δεν παρίσταται ο κατά νόµο εκπρόσωπος της εταιρείας) για την επίδοση της προσφοράς και των σχετικών δικαιολογητικών, ως και για την υπογραφή του πρακτικού διεξαγωγής του διαγωνισµού. Εάν τα απαιτούµενα έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά που συνοδεύουν µια προσφορά, δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. Επίσης δεν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων ή µέρος των προσφεροµένων υπηρεσιών. Γι αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσφέρουν όλες τις υπηρεσίες και σε ποσότητες που ορίζονται από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Σύµφωνα µε τον Ν. 4250/2014, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων. Ειδικότερα, για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες ή τους φορείς του ηµοσίου που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, οι ενδιαφερόµενοι αρκεί να προσκοµίσουν ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. ΑΡΘΡΟ 8 ο Ισχύς προσφορών Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµέρες, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του 4

5 διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το φορέα, πριν από την λήξη της. ΑΡΘΡΟ 9 ο Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, η οποία τις παραλαµβάνει επί τόπου µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζει το άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης. Η Επιτροπή παραλαµβάνει επίσης όσες προσφορές κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του ήµου ή εστάλησαν ταχυδροµικώς τις προηγούµενες ηµέρες. Σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόµιµη επίδοση της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόµενου, αναγράφεται σ αυτόν και στο πρακτικό της δηµοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθµός. Αναγράφεται ακόµη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του διαγωνιζοµένου και γι αυτό το λόγο η µη αποδοχή της προσφοράς. Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δηµόσια η συνεδρίαση αρχίζει από την αρµόδια επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων, µε τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακηρύξεως. Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια (οικονοµική) προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων και αποφασίζει για τη νοµιµότητα τους. Επίσης, εξετάζει τις Τεχνικές Προσφορές και την συµφωνία ή µη µε τις Προδιαγραφές της µελέτης. Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού δύναται να απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες - χρήστες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι συµµετέχοντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. Ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τους τυχόν αποκλεισθέντες από το διαγωνισµό και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους και τις σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές τους. Στη συνέχεια ανοίγονται δηµόσια, µε τη σειρά που έχουν δοθεί οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών που έγιναν δεκτές στο διαγωνισµό και ανακοινώνονται οι τιµές µεγαλόφωνα. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. ΑΡΘΡΟ 10 Ο Ενστάσεις 1. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης Υποβάλλονται στην αρµόδια επιτροπή µέσα στο µισό του χρόνου από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την υποβολή των προσφορών. 2. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού Υποβάλλονται µόνο από παρόχους υπηρεσιών που συµµετείχαν στο διαγωνισµό. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην αρµόδια επιτροπή, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού ή την ανακοίνωση του αποτελέσµατος. Αν η ένσταση κατατεθεί στο ήµο, πρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στην αρµόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 11 Ο Κατακύρωση διαγωνισµού Η κατακύρωση τελικά γίνεται σε όποιον προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στην υπ αριθµ. 22/2015 µελέτη, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τους όρους της σχετικής µελέτης και της παρούσας διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε αυτή την περίπτωση, διενεργείται κλήρωση µεταξύ των διαγωνιζοµένων. ΑΡΘΡΟ 12 Ο Έγκριση Αποτελέσµατος Ανακοίνωση αποτελέσµατος Για την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από προηγούµενη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. 5

6 Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση των υπηρεσιών για τις απάνες ασφάλισης αυτοκινούµενων µηχανηµάτων & απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων και λοιπών αυτοκινήτων, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. ΑΡΘΡΟ 13 ο Σύµβαση Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης του διαγωνισµού, να προσέλθει στο ήµο Κηφισιάς (Τµήµα Προµηθειών) για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Εάν δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι αυτόν οι προβλεπόµενες από το Π.. 28/1980 κυρώσεις. Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού. Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Συντάσσεται µε βάση τους όρους της παρούσας ιακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον ήµο. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται, για το ήµο Κηφισιάς, από το ήµαρχο. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι έξι (6) µήνες αρχής γενοµένης την 12/07/2015 ΡΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή Η ΜΗ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. ΑΡΘΡΟ 14 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014) Ο µειοδότης-ανάδοχος υποχρεούται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον οκτώ µήνες (8) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 15 ο Υποχρεώσεις Αναδόχου Τεχνικές Προδιαγραφές Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί για την άρτια, απρόσκοπτη και συνεπή εφαρµογή των όρων της σύµβασης από έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό. Ο ήµος Κηφισιάς διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 16 Ο Τρόπος πληρωµής Κατά τα οριζόµενα του Ν. 4261/2014. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και φόρους. ΑΡΘΡΟ 17 Ο Λοιπές ρυθµίσεις Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.. 28/80 και του Ν. 3463/2006. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ Τηλ.: ΜΕΛΕΤΗ: ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 22/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (η υπηρεσία απαλλάσσεται του ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων. Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ασφάλιση των οχηµάτων ( ικύκλων, επιβατικών, φορτηγών, απορριµµατοφόρων και µηχανηµάτων έργου) του ήµου για το έτος 2015 (διάρκεια ασφάλισης έξι (6) µήνες ειδικότερα από 12/07/ /01/2016). Τα οχήµατα του ήµου που θα ασφαλιστούν επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της µελέτης στους πίνακες που ακολουθούν παρακάτω. Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» N. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α / ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» µετά των σχετικών οδηγιών, των σχετικών εγκυκλίων, διατάξεων, τεχνικών προδιαγραφών, όπως ισχύουν σήµερα, Ν. 3557/07 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'/ ) «Τροποποίηση του Π.. 237/86 (Φ.Ε.Κ. 110 Α /1986) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α / ) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και άλλες διατάξεις, Π.. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων & προµηθειών ΟΤΑ», Π.. 237/98 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.1569/85 και τα Π..1091/81και 118/85, Ν.. 400/70 «Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 10/2003, Ν. 2496/97 «Περί ασφαλιστικής σύµβασης κλπ.» Των σχετικών Νόµων και Προεδρικών ιαταγµάτων Τα στοιχεία της Μελέτης Α) Την ιακήρυξη. Β) Την Τεχνική έκθεση. Γ) Τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό ) Το Ενδεικτικό Τιµολόγιο Ε) Πίνακας οχηµάτων ΣΤ) Το έντυπο Οικονοµικής προσφοράς Οι υπηρεσίες ασφάλισης θα ισχύουν για ατύχηµα οποιουδήποτε κόστους και θα αφορούν όλα τα οχήµατα που αναφέρονται στο σχετικό πίνακα οχηµάτων. Οι ελάχιστες απαιτούµενες ασφαλιστικές καλύψεις θα είναι (µε τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) οι εξής: 7. Αστικής ευθύνης για σωµατικές βλάβες τρίτων κατ άτοµο, για το ελάχιστα απαιτούµενο από το νόµο ποσό ( ). 8. Αστικής ευθύνης για υλικές ζηµιές τρίτων ανά ατύχηµα, για το ελάχιστα απαιτούµενο από το νόµο ποσό ( ). 9. Θραύσης κρυστάλλων υαλοπινάκων. 10. Υλικών ζηµιών ανασφάλιστου οχήµατος. 11. Προστασίας Bonus Malus. 12. Φροντίδας ατυχήµατος 7

8 Ειδικότερα, τα οχήµατα που αναφέρονται µε χαρακτηριστικό πινακίδας κυκλοφορίας ΜΕ (Μηχάνηµα Έργου) καθώς και τα οχήµατα µε γερανό αλλά και τα απορριµµατοφόρα, καλύπτονται επιπλέον για: A. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό B. Υλικές Ζηµιές έναντι τρίτων κατά την λειτουργία του ως εργαλείο για ποσό ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1 Ο ΕΥΡΩ Tυχόν νέα οχήµατα και µηχανήµατα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του ήµου θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ηµεροµηνία κτήσης τους και µέχρι την ηµεροµηνία λήξης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων όλων των υπολοίπων οχηµάτων (12/01/2016) και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όµοια µε τη συµβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήµατος του υπάρχοντος στόλου του ήµου. Η προσφερόµενη τιµή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόµιµους φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταµείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωµα συµβολαίου, επικουρικό κλπ.). Ο ήµος απαλλάσσεται από καταβολή χαρτοσήµου και ΦΠΑ. Για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της ασφάλισης οχηµάτων και µηχανηµάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία και επέκτασης της ασφάλισης σε νέα αυτοκίνητα τα οποία θα θέτει σε κυκλοφορία, επιλέγοντας ο ίδιος τις ασφαλιστικές καλύψεις. Απαγορεύεται ρητά η µεταφορά της ασφάλειας σε άλλη εταιρεία πλην της επιλεγείσας, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κλείσιµο εταιρείας). Στην περίπτωση αυτή, µεταφορά ασφάλειας θα γίνεται κατόπιν έγγραφης απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής. Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε βάσει στοιχείων που αντλήθηκαν από τη /νση Καθαριότητας του. Κηφισιάς Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ) (καθαρή αξία η δαπάνη απαλλάσσεται του Φ.Π.Α.), και θα καλυφθεί από το µε Κ.Α κεφάλαιο του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2015, του ήµου Κηφισιάς. Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της παρεχόµενης υπηρεσίας θα γίνει µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Κηφισιά, 08/06/2015 Η συντάξασα Στυλιανίδη Ευφροσύνη 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ Τηλ.: ΜΕΛΕΤΗ: ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 22/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (η υπηρεσία απαλλάσσεται του ΦΠΑ) Ε Ν Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Α/Α 1 2 ΕΙ ΟΣ απάνες ασφάλισης για έξι (6) µήνες, των αυτοκινούµενων µηχανηµάτων καθώς και όλων των τύπων των οχηµάτων (βαρέων, επιβατικών, δίκυκλων και τρίκυκλων) του ήµου Κηφισιάς. Το σύνολο των µηχανηµάτων και οχηµάτων είναι 151 τεµάχια, όπως φαίνεται στον κατάλογο οχηµάτων που επισυνάπτεται στην παρούσα µελέτη. Απρόβλεπτα δικαίωµα προαίρεσης (για τις δαπάνες ασφάλισης µηχανηµάτων και οποιουδήποτε τύπου οχηµάτων δύναται να ενταχθούν στο δυναµικό του ήµου, µέσω αγοράς, δωρεάς κλπ κατά τη διάρκεια του εξαµήνου). Μον. Μετρ. κατ' αποκοπή κατ' αποκοπή ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (Ευρώ) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ (Ευρώ) _ , ,00 _ 2.000, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ,00 Κηφισιά, 08/06/2015 Η συντάξασα Ελέγχθηκε, 08/06/2015 Η Προϊστάµενος Τµ/τος Προµηθειών Εργασιών & ιαχείρισης υλικών Θεωρήθηκε, 08/06/2015 Η Προϊστάµενη της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Στυλιανίδη Ευφροσύνη Πετρίδου Σµαράγδα αλιέτου Μαρία 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ Τηλ.: ΜΕΛΕΤΗ: ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 22/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (η υπηρεσία απαλλάσσεται του ΦΠΑ) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ CPV: Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων. Άρθρο 1 ο Για τις δαπάνες ασφάλισης για έξι (6) µήνες, των αυτοκινούµενων µηχανηµάτων καθώς και όλων των τύπων των οχηµάτων (βαρέων, επιβατικών, δίκυκλων και τρίκυκλων) του ήµου Κηφισιάς. Το σύνολο των µηχανηµάτων και οχηµάτων είναι 151 τεµάχια, όπως φαίνεται στον κατάλογο οχηµάτων που επισυνάπτεται στην παρούσα µελέτη. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (τεµ): Σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ ( ,00) Άρθρο 2 ο Απρόβλεπτα δικαίωµα προαίρεσης (για τις δαπάνες ασφάλισης µηχανηµάτων και οποιουδήποτε τύπου οχηµάτων δύναται να ενταχθούν στο δυναµικό του ήµου, µέσω αγοράς, δωρεάς κλπ κατά τη διάρκεια του εξαµήνου). ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (τεµ): ύο χιλιάδες ευρώ ( 2.000,00) Η προσφερόµενη τιµή εκτός του καθαρού ασφαλίστρου θα περιέχει όλους τους νόµιµους φόρους και κρατήσεις (ασφαλίστρων, ταµείου εθνικής οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), δικαίωµα συµβολαίου, επικουρικό κλπ.). Ο ήµος απαλλάσσεται από καταβολή χαρτοσήµου και ΦΠΑ. Tυχόν νέα οχήµατα και µηχανήµατα έργων που θα περιέλθουν στην κατοχή του ήµου θα ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την ηµεροµηνία κτήσης τους και µέχρι την ηµεροµηνία λήξης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων όλων των υπόλοιπων οχηµάτων (12/01/2016) και η ασφάλιση τους (ασφάλιστρο και ασφαλιστικές καλύψεις) θα είναι όµοια µε τη συµβατική ασφάλιση αντίστοιχου οχήµατος του υπάρχοντος στόλου του ήµου. Τα ασφάλιστρα θα ισχύουν για ατύχηµα οποιουδήποτε κόστους. Κηφισιά, 08/06/2015 Η συντάξασα Ελέγχθηκε, 08/06/2015 Η Προϊσταµένη Τµ/τος Προµηθειών Εργασιών & ιαχείρισης υλικών Θεωρήθηκε, 08/06/2015 Η Προϊσταµένη της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Στυλιανίδη Ευφροσύνη Πετρίδου Σµαράγδα αλιέτου Μαρία 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ Τηλ.: ΜΕΛΕΤΗ: ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 22/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (η υπηρεσία απαλλάσσεται του ΦΠΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΙΚΥΚΛΩΝ CPV: Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων. A/A ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΝ ΓΙΣΙΜΗ ΘΕΣΗΣ BONUS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΙΣΧΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ MALUS (hp) ΤΥΠΟΣ 1 ΚΗΟ 6269 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 5/11/ D ΚΗΗ 5886 ΚΗΙ 6693 ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 5/11/ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 28/4/ ΚΗΙ 6103 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 28/5/ FIAT-IVECO 150 E K 1823 K 5 ΚΗΟ 6487 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 11/7/ ΚΗΗ 1712 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 22/1/ ΚΗΟ 6377 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 18/7/ MAN ΚΗΗ 4352 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 4/6/ BENZ 1829 K 9 PORTER PIAGGIO ΚΗΟ 6428 ΠΛΥΣΤΙΚΟ 28/9/ ΚΗΙ 6619 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 25/5/ ΙΕΗ 9223 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 19/11/ ΚΗΟ 6300 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 4/2/ IVECO MAGIRUS 13 ΚΗΙ 6694 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 7/3/ ΚΗΗ 4396 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 17/6/ DAILMLER AG MP 720E 42HT ΚΗΙ 6623 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 6/6/ SCANIA GA 6X4 16 ΚΗΟ 6265 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 10/5/ BENZ 17 KHH 6171 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 1/10/ N3G ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΚΗΟ 6290 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 26/10/ FIAT-IVECO 100 E 18 11

12 ΚΗΙ 5767 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6/5/ ΚΗΟ 6426 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 24/9/ ΚΗΙ 5768 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6/5/ ΚΗΟ 6425 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 24/9/ ΚΗΟ 6424 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 24/9/ ΚΗΟ 6423 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 24/9/ ΚΗΟ 6422 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 24/9/ K K 1831 K 1831 K 1831 K 26 ΚΗΟ 6291 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 26/10/ FIAT-IVECO 100 E ΚΗΟ 6421 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 24/9/ K 28 ΚΗΟ 5951 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 25/7/ ΚΗΙ 6527 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 25/8/ K 30 ΚΗΟ 5987 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 5/3/ KO 31 ΚΗΟ 5988 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 5/3/ KO 32 ΚΗΙ 6528 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 25/8/ ΚΗΟ 6403 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 13/2/ ΚΗΗ 5857 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 31/5/ RENAULT ΚΗΙ 6690 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9/2/ ΚΗΙ 6691 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9/2/ MIDLUM /C 1832 K 1832 K 37 ΚΗΗ 1797 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 18/9/ BENZ ΚΗΗ 1798 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 18/9/ ΚΗΗ 4395 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17/6/ K 40 ΚΗΗ 4393 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17/6/ ΚΗΗ 4394 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 16/6/ ΚΗΗ 5189 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 27/8/ BENZ 1824 K 43 ΚΗΟ 6373 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17/5/ K

13 44 ΚΗΙ 5914 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 28/4/ VOLVO FL E 4X2 R 45 ΚΗΗ 1775 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 4/9/ BENZ 1832 K 46 ΚΗΟ 5942 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10/7/ KO 47 ΚΗΗ 1776 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 4/9/ K 48 ΚΗΟ 6399 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 18/1/ PIAGGIO PORTER ΚΗΗ 4449 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 18/7/ RENAULT 44AGLS 50 ΚΗΟ 5941 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10/7/ KO ΚΗΙ 6668 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 28/4/ ΚΗΙ 6669 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 28/4/ ΚΗΟ 5983 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 27/2/ K 1823 K 54 ΚΗΟ 6358 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 16/3/ VOLVO FL KHH 6203 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9/5/ BENZ ΚΗΗ 5889 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 15/1/ ΦΟΡΤΗΓΑ 57 ΚΗΙ 5763 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 6/5/ SCANIA GB 4X2 58 ΚΗΗ 5888 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 6/5/ SCANIA GB 4X2 59 ΚΗΙ 5765 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 6/5/ SCANIA GB 4X2 60 ΚΗΙ 5766 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 6/5/ ΚΗΗ 5887 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 6/5/ SCANIA GB 4X2 62 ΚΗΟ 6389 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 17/11/ MAN ΚΗΟ 6388 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 17/11/ MAN DF 64 ΚΗΟ 5964 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 16/11/ CITROEN 0502 JUMPER ΥΜΥ 9442 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 9/7/ VOLKSWAGEN 0707 NISSAN MOTOR 66 ΖΖΒ 9002 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 17/3/ L ΙΕΒ 4715 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 25/10/ ΚΗΙ 6695 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 28/4/ ΚΗΙ 6696 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 28/4/ ΚΗΗ 1715 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 3/6/ FORD VERKE AG ΚΗΗ 4402 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 8/7/ PIAGGIO VANETTE CARGO K K 628 TRANSIT CONNECT 726 PORTER MAXI 72 ΚΗΗ 3951 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 29/10/ FORD G23FA

14 B 2200 STD 73 MAZDA 1306 ΖΖΑ 1946 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 8/3/ CAB 094 NISSAN MOTOR 74 PICK UP 133 ΖΗΙ 5671 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 11/4/ ΥΥΜ 7840 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 19/3/ FORD VERKE AG 76 ΖΚΗ 5294 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 5/5/ BERLINGO 77 CITROEN 0502 ΚΗΟ 6446 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 1/4/ COMBO C 78 OPEL 6083 ΚΗΙ 8624 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 6/11/ VAN KHO 6276 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 3/3/ FIAT AUTO SPA 80 FIORINO 029 ΚΗΟ 5858 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 6/10/ ΚΗΟ 5994 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 18/3/ TEOKAP ΚΗΙ 8639 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 26/4/ OPEL PORTUGAL NISSAN PICK UP 014 COMBO ΚΗΟ 6447 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. BERLINGO CITROEN /4/ ΚΗΙ 8625 COMBO C OPEL 6083 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 6/11/ VAN ΥΥΤ 6996 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 4/2/ MAZDA VF 86 ΥΥΡ 7520 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 23/4/ K 628 ΚΗΙ 6671 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 28/4/ K 628 ΚΗΙ 6670 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 28/4/ ΚΗΟ 5883 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 14/3/ TEOKAP PICK UP FIAT AUTO SPA STRADA ΚΗΟ 6352 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 24/1/ ΚΗΟ 6239 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 5/12/ PIAGGIO 1709 S85LP 006 MMC SITTIPOL MITSUBISHI L 92 ΚΗΟ 6381 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 1/12/ KHH 6163 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/11/ NISSAN K 94 ΚΗΗ 5879 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 15/3/ FIAT DOBLO MAXI 95 ΚΗΗ 6190 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 25/10/ BENZ ΚΗΗ 6191 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 25/10/ BENZ 790 BENZ 97 ΚΗΗ 6201 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 5/5/ FIAT AUTO SPA 98 ΚΗΟ 6367 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 29/3/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ K 952, K 952, K 952,50 STRADA SANTANA 99 ΚΗΟ 6298 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14/1/ MOTOR VITARA HYUNDAI MOTOR 100 ΚΗΟ 6470 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 29/1/ C MATRIX 101 ΚΗΙ 5908 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 15/9/ AUDI AG AUDI 6.S6 102 ΖΗΜ 9230 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ GRAND SUZUKI 11/1/ VITARA HYUNDAI MOTOR 103 ΙΕΧ 8349 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 29/9/ C H ΖΥΕ 4487 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5/11/ DAEWOO KLYA 105 ΚΗΗ 3990 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14/1/ SEAT MARBELLA

15 106 ΚΗΟ 6375 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 25/6/ FIAT AUTO SPA MAREA 107 ΚΗΙ 8621 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 30/10/ SUZUKI JIMNY FIAT AUTO SPA 108 ΖΚΧ 4504 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 19/4/ PANDA ΙΤΡΟΧΑ -ΤΡΙΤΡΟΧΑ 109 ΚΤ 4904 ΙΤΡΟΧΟ 24/2/ DAYTONA DY 50A 110 ΚΤ 2424 ΙΤΡΟΧΟ 20/5/ PIAGGIO APE-TM-P ΚΤ 2069 ΤΡΙΤΡΟΧΟ 2/8/ PIAGGIO APE-TM-P ΚΤ 1366 ΙΤΡΟΧΟ 30/6/ HONDA C ΚΤ 1403 ΤΡΙΚΥΚΛΟ 29/7/ PIAGGIO TM-P ΚΤ 4903 ΙΤΡΟΧΟ 24/2/ DAYTONA DY 50A 115 ΚΤ 4905 ΙΤΡΟΧΟ 24/2/ DAYTONA DY 50A 116 ΙΟΝ 548 ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ 10/12/ YAMAHA YP 125D 117 ΧΥΡ 695 ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ 11/2/ SUZUKI UH ΙΒΜ 915 ΜΗΧΑΝΗ - ΙΚΥΚΛΟ 19/4/ HONDA FES ΙΥΚ 935 ΜΗΧΑΝΗ - ΙΚΥΚΛΟ 31/10/ KAWASAKI KLE ΧΤΗ 881 ΜΗΧΑΝΗ - ΙΚΥΚΛΟ 5/12/ SUZUKI DL650A 121 ΧΕΑ 0164 ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ 9/12/ THAI HONDA JC ΧΕΑ 0165 ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ 9/12/ THAI HONDA JC33 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 123 ΜΕ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 27/1/ UNIMOG U ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤ. 11/11/ JCB 1CX 125 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤ. 24/2/ CASE 580 SR-4PT 126 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤ. 7/10/ JCB 3CX ΜΕ ΚΑΛΑΘΑΦΟΡΟ 8/4/ NISSAN M ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤ. 10/4/ CASE 580 SLE 129 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 10/2/ BUCHER GYER CC ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ ΩΝ 21/3/ IVECO ML 100 E (970.06) ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ ΩΝ 23/4/ ΜΕ ΚΑΛΑΘΑΦΟΡΟ CABSTAR NISSAN 14/11/ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 11/7/ IR-BOBCAT S ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤ. 11/7/ JCB 3CXCSM 4T 135 NISSAN MOTOR D22APGD22T NP 300 PICK ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 13/8/ UP 136 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 16/2/ CATERPILLAR ΜΕ Ο ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 22/9/ BOMAG BW 120AD ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 15/12/ JCB ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤ. 29/11/ JCB 3CXSM 4T 140 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤ. 22/5/ VENIERI O ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ COMPACT SCHMIDT 23/6/ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ ΩΝ 12/2/ IVECO 150 E18H 143 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 9/5/ IR-BOBCAT S

16 144 ΜΕ ΚΑΛΑΘΑΦΟΡΟ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 19/4/ INPEKA PLOSINY IPK ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤ. 20/1/ CASE 580 SR-4PS 146 ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ G82M 4X2 SAAB-SCANIA AB 25/9/ (82M) 147 ΜΕ ΚΑΛΑΘΑΦΟΡΟ TK NISSAN 11/7/ ATLEON ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 16/9/ IVECO ML 130E ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 23/12/ CASE 1845 C 150 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 130 IVECO FORD 19/5/ (UROCARGO) 151 ΜΕ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 20/1/ AG UNIMOG U300 Κηφισιά, 08/06/2015 Η συντάξασα Ελέγχθηκε, 08/06/2015 Η Προϊσταµένη Τµ/τος Προµηθειών Εργασιών & ιαχείρισης υλικών Θεωρήθηκε, 08/06/2015 Η Προϊσταµένη της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Στυλιανίδη Ευφροσύνη Πετρίδου Σµαράγδα αλιέτου Μαρία 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ Τηλ.: ΜΕΛΕΤΗ: ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 22/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (η υπηρεσία απαλλάσσεται του ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ CPV: Υπηρεσίες ασφάλισης µηχανοκίνητων οχηµάτων. Της ατοµικής επιχείρησης/ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο.. µε έδρα οδός. αριθµός Τ.Κ. αρ. τηλ.. αρ. κινητού τηλ.. αρ. τηλε/τυπου ( fax )..... Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού που αναγράφεται στον τίτλο & των λοιπών στοιχείων της µελέτης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά, δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την εκτέλεση της παρούσας εργασίας. A/A ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (6 ΜΗΝΕΣ) 1 ΚΗΟ 6269 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 12/7/ ΚΗΗ 5886 ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 12/7/ ΚΗΙ 6693 ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 12/7/ ΚΗΙ 6103 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6487 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 1712 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6377 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 4352 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6428 ΠΛΥΣΤΙΚΟ 12/7/ ΚΗΙ 6619 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 12/7/ ΙΕΗ 9223 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 12/7/ ΚΗΟ 6300 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 12/7/2015 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ( ) 17

18 13 ΚΗΙ 6694 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 12/7/ ΚΗΗ 4396 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 12/7/ ΚΗΙ 6623 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 12/7/ ΚΗΟ 6265 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 12/7/ KHH 6171 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 12/7/2015 ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 17 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 18 ΚΗΟ 6290 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 5767 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6426 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 5768 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6425 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6424 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6423 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6422 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6291 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6421 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 5951 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 6527 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 5987 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 5988 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 6528 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6403 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 5857 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 6690 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 6691 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 1797 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 1798 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 4395 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 4393 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 4394 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 5189 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/

19 43 ΚΗΟ 6373 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 5914 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 1775 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 5942 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 1776 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6399 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 12/7/ ΚΗΗ 4449 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 5941 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 6668 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΙ 6669 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 5983 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΟ 6358 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ KHH 6203 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/ ΚΗΗ 5889 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12/7/2015 ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 39 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΗΓΑ 57 ΚΗΙ 5763 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 5888 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 5765 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 5766 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 5887 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 6389 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 6388 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 5964 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΥΜΥ 9442 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΖΖΒ 9002 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΙΕΒ 4715 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 6695 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 6696 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 1715 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 4402 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 3951 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΖΖΑ 1946 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΖΗΙ 5671 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΥΥΜ 7840 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΖΚΗ 5294 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/

20 77 ΚΗΟ 6446 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 8624 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ KHO 6276 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 5858 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 5994 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 8639 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 6447 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 8625 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΥΥΤ 6996 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΥΥΡ 7520 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 6671 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΙ 6670 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 5883 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 6352 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 6239 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 6381 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ KHH 6163 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 5879 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 6190 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 6191 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΗ 6201 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/ ΚΗΟ 6367 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ. 12/7/2015 ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 42 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 99 ΚΗΟ 6298 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΚΗΟ 6470 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΚΗΙ 5908 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΖΗΜ 9230 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΙΕΧ 8349 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΖΥΕ 4487 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΚΗΗ 3990 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΚΗΟ 6375 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΚΗΙ 8621 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/ ΖΚΧ 4504 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 12/7/2015 ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 10 ΣΥΝΟΛΟ ΙΤΡΟΧΑ -ΤΡΙΤΡΟΧΑ 109 ΚΤ 4904 ΙΤΡΟΧΟ 12/7/ ΚΤ 2424 ΙΤΡΟΧΟ 12/7/ ΚΤ 2069 ΤΡΙΤΡΟΧΟ 12/7/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 67/2013 ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 80.000,00 Παπάγου 16/10/2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Αρμόδιος :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ανέστης Ελευθέριος Τηλ.: 2531022810 ΜΕΛΕΤΗ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 82.000,00 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 105/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002612824 2015-03-04

15PROC002612824 2015-03-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 8161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κ Α Λ Ε Ι

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κ Α Λ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 01-07 - 2015 Αρ. Πρωτ. 70120 / 1991 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΝΟΥ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ορεστιάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25 ης Μαρτίου Αριθμός: 1 Τ.Κ. : 70400 Μοίρες Πληροφορίες: Πηρουνάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2892340241

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 21/2015 Τίτλος Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών: CPV: Κηφισιά, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Β. Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών

Β. Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών Παράρτηµα 1: Τεχνικές Προδιαγραφές Α. Γενικά Αντικείµενο παρεχόµενης υπηρεσίας είναι η υποχρεωτική (Ν. 489/76) ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του ήµου. Σκοπός της εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα 12 8-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. πρωτ.: 97243/3136 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.914,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι 18-03-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1446 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: 66 035 Παρανέστι Πληροφορίες: Μουστακίδου Μ. Τηλέφωνο: 2524350132 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 ΣΥΜΒΑΣΗ

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χρόνος Προτεραιότητας: «Κοινός» ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 12/201 /2012 Αρ. πρωτ.: 111998 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩΨ8-Τ70. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩΨ8-Τ70. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας Πληρ.Ευαγγελία Μπάμπου Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, T.K.: 73135 Τηλ.: 28213 41770 Fax: 28210 93300 e-mail:dperivallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 9/2009 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ.Α. 00.6433 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.490.00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

M.E.. Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών

M.E.. Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Γούρνες 21-3-2014 Αρίθµ. Πρωτ.7497 ΠΕΡΙΙΛΗΠΤΙΙΚΗ ΙΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΙΑΣ ((Π.... 28/80)) Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό µειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισµός: 39.999,60 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παροχή Υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή των ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ήµου Σερρών» /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Για το έτος 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.Ε.Υ.Α.Γ. 1 ο χιλ Γρεβενών - Κοζάνης, Τ.Κ 51100, Γρεβενά Τηλ. 2462025433-fax 2462025434 Email:deyagrevena@yahoo.gr Γρεβενά: 09/02/2015 Αρ. πρωτ. 222 Φορέας:.Ε.Υ.Α.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 133 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 19/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:13012 Ταχ. Δ/νση: Κάτω Τιθορέα 350.15 Τηλέφωνο: 22343-50113/50107 FAX : 22340-49872 ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ---- ---- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 15/09/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 38328 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Σπάρτη 04/02/2015 Αρ. πρωτ.: 3158 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ο Δήμαρχος Σπάρτης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1.829,27

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 1.829,27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 06-Νοεµβρίου-2013 Αριθ. Πρωτ: -13390- Ταχ. /νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κυρτζόγλου Ροζ. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα