Β. Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών"

Transcript

1 Παράρτηµα 1: Τεχνικές Προδιαγραφές Α. Γενικά Αντικείµενο παρεχόµενης υπηρεσίας είναι η υποχρεωτική (Ν. 489/76) ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του ήµου. Σκοπός της εργασίας είναι η ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων και των µηχανηµάτων προκειµένου να εξασφαλιστούν προληπτικά η ασφάλεια των εργαζοµένων και των πολιτών καθώς και την διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση µε τα οχήµατα του ήµου. Β. Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών ια της παρούσης προβλέπεται η ασφάλιση των οχηµάτων - µηχανηµάτων του ήµου µας, το οποίο επαληθεύετε από τις άδειες κυκλοφορίας των προς ασφάλιση όπου θα αναγράφεται στην θέση ιδιοκτήτης " ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ". Τα προς ασφάλιση οχήµατα πρέπει να καλύπτονται για το χρονικό διάστηµα από την κατακύρωση του διαγωνισµού ή από τη λήξη των ασφαλιστηρίων συµβολαίων, κατά την κρίση της υπηρεσίας και για δύο εξάµηνα ήτοι δώδεκα µήνες. Όλες οι καλύψεις πρέπει να διέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και βάση των γενικών όρων ασφάλισης αυτοκινήτων ΦΕΚ 795/78 ΤΕΑ ΕΠΕ, εφαρµογή των διατάξεων του Ν.489/76,Ν.614/77, Ν.440/70 και του N..400/70. Ο ήµος Αµαρουσίου διαθέτει οχήµατα και µηχανήµατα διαφόρων τύπων προκειµένου να καλύψει το σύνολο των αναγκών των υπηρεσιών του. Μέρος του εξοπλισµού αυτού προσωρινά ανήκει στη ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ήµου Αµαρουσίου (.Ε.Α..Α.) παρότι χρησιµοποιείται για τις ανάγκες του ήµου καθώς στο παρελθόν κάποιες υπηρεσίες εκτελούνταν από τη.ε.α..α. στα πλαίσια προγραµµατικών συµβάσεων µε το ήµο. Μετά από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου στις 20 εκεµβρίου 2011, η.ε.α..α. έχει τεθεί υπό λύση και εκκαθάριση και εποµένως αναµένεται η µεταφορά των οχηµάτων/µηχανηµάτων της στο ήµο, ο οποίος θα αναλάβει πλέον και τη ασφάλιση τους. Επίσης, µέρος του εξοπλισµού αυτού ανήκει προσωρινά στην Κοινωφελή Επιχείρηση Ανάπτυξης ήµου Αµαρουσίου (Κ.Ε.Α..Α.) η οποία βρίσκεται υπό το καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης σύµφωνα µε την υπ αρ. 84/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου στις 2 Απριλίου Εποµένως αναµένεται η µεταφορά των οχηµάτων της Κ.Ε.Α..Α. στο ήµο, ο οποίος θα αναλάβει πλέον την ασφάλισή τους. Τα συνολικά οχήµατα που θα ασφαλιστούν θα προκύψουν ανάλογα µε την κατάσταση που θα βρίσκεται ο στόλος των οχηµάτων κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσία. Τα οχήµατα που θα ασφαλίζονται για την κάλυψη από την αστική ευθύνη προς τρίτους, η οποία περιλαµβάνει τις υλικές ζηµιές και σωµατικές βλάβες έναντι τρίτων µε ασφαλιστικό όριο το ένα εκατοµµύριο ΕΥΡΩ ( ,00 ) Τα ασφαλιζόµενα κεφάλαια στην Αστική Ευθύνη θα ακολουθούν πάντα την ισχύουσα νοµοθεσία ως προς τα ανώτατα όρια καθώς και τους όρους αυτής ( ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη). Οι καλύψεις και οι όροι θα ισχύουν εφόσον στο ασφαλιστήριο θα αναγράφονται οι ασφαλιστικές καλύψεις µε τα αντίστοιχα ασφαλιζόµενα ποσά και ασφάλιστρα.

2 Συµπληρωµατικές καλύψεις: α) Πυρκαγιά, η συγκεκριµένη κάλυψη ορίζεται στην τρέχουσα αξία των οχηµάτων η οποία θα οριστεί από πραγµατογνώµονα της ανάδοχου ασφαλιστικής εταιρίας. Ωστόσο ειδικά για την διαδικασία του διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι θα λάβουν υπόψη το ενδεικτικό πόσο των τριών χιλιάδων ΕΥΡΩ (3.000,00 ) β) Υλικές ζηµιές από Ανασφάλιστο Όχηµα. Με την συγκεκριµένη ασφάλιση καλύπτονται υλικές ζηµιές που θα προκληθούν στο ασφαλισµένο όχηµα από σύγκρουση του µε άλλο ανασφάλιστο όχηµα. γ) Προστασία ή πλήθος ζηµιών. Με την συγκεκριµένη ασφάλιση καλύπτονται σε περίπτωση ατυχήµατος, µέσα στην περίοδο ασφάλισης, όλα τα οχήµατα. Σε περίπτωση ατυχήµατος δεν θα µεταβάλλεται η κατηγορία του ή πλήθους ζηµιών. δ) Ασφάλιση αστικής ευθύνης κατά την λειτουργία ως εργαλείο του οχήµατος (αστική ευθύνη εργαλείου) όπου αυτό απαιτείται για τα οχήµατα του ήµου, τα οχήµατα της.ε.α..α. και τα οχήµατα της Κ.Ε.Α..Α. ε) Ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων που να καλύπτεται από οποιαδήποτε αιτία π.χ. τυχαίο γεγονός, διάρρηξη, κακόβουλη ενέργεια, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, απεργίες, ανταπεργίες, κλπ. Τα προς ασφάλιση οχήµατα του ήµου παρουσιάζονται στον πίνακα Νο1 ενώ τα προς ασφάλιση οχήµατα της.ε.α..α και της Κ.Ε.Α..Α που αναµένεται η µεταφορά τους στο ήµο παρουσιάζονται στους πίνακες Νο2 και Νο 3 αντίστοιχα που ακολουθούν.

3 Πίνακας Νο 1. ΟΧΗΜΑΤΑ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV: Α/Α ΕΝ ΕΙΚ ΤΙΚΟ 1 ΚΗΟ-6338 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 20/5/ HP 2 ΚΗΟ-6339 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 21/5/ HP 3 ΚΗΟ-6340 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 12/3/ HP 4 ΚΗΟ-6341 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 12/3/ HP 5 ΚΗΟ-6345 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 9/12/ HP 6 ΚΗΟ-6342 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 13/3/ HP 7 KHH-3959 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ISUZU 19/12/ HP 8 ΚΗΗ-3961 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ NISSAN 19/12/ HP 9 KHH-3960 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ NISSAN 22/12/ HP 10 ΚΗΗ-1823 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 31/10/ HP 11 ΚΗΗ-1824 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ RENAUT 5/10/ HP 12 ΚΗΗ-5869 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 4/10/ HP 13 ΚΗΗ-1753 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES ΦΥΣΙΚΟΥ 22/7/ HP ΑΕΡΙΟΥ 14 ΚΗΗ-1754 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ 22/7/ HP 15 ΚΗΗ-1755 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ 22/7/ HP 16 ΚΗΗ-3667 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ VW 22/1/ HP 17 ZKΕ-3216 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 23/10/ HP 18 ΚΗΗ-3991 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CHEVROLET 8/4/ HP 19 ΚΗΗ-3992 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CHEVROLET 8/4/ HP 20 ΚΗΗ-5871 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI SWIFT 14/1/ HP 21 ΚΗΗ-5872 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 30/01/ HP 22 ΚΗΗ-5873 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI SWIFT 14/1/ HP 23 ΚΗΗ-5874 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI SWIFT 14/1/ HP 24 ΚΗΙ-8609 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 27/9/ HP 25 ΚΗΙ-8610 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 27/9/ HP 26 ΚΗΙ 8611 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 27/9/ HP 27 ΚΗΙ 8612 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 27/9/ HP10 28 ΚΗΙ 8613 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 27/9/ HP 29 ΚΗΙ 8614 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 27/9/ HP10 30 ΚΗΙ 8615 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 27/9/ HP 31 ΚΗΙ 8616 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 27/9/ HP 32 ΚΗΙ-5759 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX 15/4/ HP 33 ΥΥΧ-9750 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ROVER 2/6/ HP 34 ΚΗΟ-5753 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ NISSAN 26/10/ HP 35 ΚΗΟ-5754 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ NISSAN 8/11/ HP 36 ΚΗΟ-5755 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ NISSAN 8/11/ HP 37 ΚΗΟ-5829 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ NISSAN 16/5/ HP 38 ΚΗΟ-5831 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ NISSAN 28/4/ HP

4 1ης Α ΕΙΑΣ ΕΝ ΕΙΚ ΤΙΚΟ 39 ΚΗΟ-6203 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCDEDES 24/5/ HP 40 ΚΗΟ-6283 ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT IVECO 23/6/ HP 41 ΚΗΟ-6335 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ Υ ΑΤΟΣ NISSAN 24/10/ HP 42 ΚΗΟ-6336 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ Υ ΑΤΟΣ MERCEDES 25/10/ HP 43 ΚΗΟ-6474 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI CANTER 4/3/ HP 44 ΚΗΟ-6475 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI CANTER 4/3/ HP 45 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ MUSTANG 29/7/ HP 46 ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN MOTOR 27/8/ HP 47 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSTON FORD 18/11/ HP 48 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSTON IVECO 18/11/ HP 49 ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ ΩΝ MERCEDES 10/8/ HP 50 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 13/8/ HP 51 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 13/8/ HP 52 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 13/8/ HP 53 ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MERCEDES 26/8/ HP 54 ΚΤ 5101 ΙΚΥΚΛΟ XIAMEN 5/11/ HP 55 ΖΖB-455 ΙΚΥΚΛΟ SUZUKI DR200 14/1/ HP 56 ΟΒΖ-0641 ΙΚΥΚΛΟ HONDA 150cc 9/3/ HP 57 ΟΒΖ-0642 ΙΚΥΚΛΟ HONDA 125cc 9/3/ HP 58 ΖΖΒ-456 ΙΚΥΚΛΟ SUZUKI DR200 14/1/ HP 59 ΖΖΒ-458 ΙΚΥΚΛΟ SUZUKI DR200 14/1/ HP 60 ΖΖΒ-460 ΙΚΥΚΛΟ SUZUKI DR200 14/1/ HP 61 ΖΚΧ-846 ΙΚΥΚΛΟ KAWASAKI 19/10/ HP 62 ΗΝΥ-122 ΙΚΥΚΛΟ HONDA ΝΧ250 8/4/ HP 63 XTN-0822 ΙΚΥΚΛΟ HONDA 22/1/ HP 64 XTN-0823 ΙΚΥΚΛΟ HONDA 22/1/ HP 65 XTN-0824 ΙΚΥΚΛΟ HONDA 22/1/ HP 66 XTN-0825 ΙΚΥΚΛΟ HONDA 22/1/ HP 67 XTN-0826 ΙΚΥΚΛΟ HONDA 22/1/ HP

5 Πίνακας Νο 2 ΟΧΗΜΑΤΑ.Ε.Α..Α. ΚΩ ΙΚΟΣ CPV: Α/Α 1 ΥΡΡ-1812 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 20/02/ HP 2 ΥΡΡ-1815 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 20/02/ HP ATOS 3 ΙΕΙ-8249 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER 16/06/ HP 4 ΙΕΙ-8250 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER 16/06/ HP 5 ΥΜΟ-1678 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER 20/7/ HP ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6 ΥΜΟ-1680 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER 20/7/ HP ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 7 ZHI-9651 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER 1/6/ HP ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 8 ΖΗΙ-9652 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER 1/6/ HP ΚΟΙΝΟ 9 ΥΜΟ-1677 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER 20/7/ HP ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 10 ΖΗΙ-9650 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER 1/6/ HP ΕΙ ΙΚΟ 11 ΖΖΑ-1982 ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΟΤΑ 15/3/ HP ΚΟΙΝΟ 12 ΖΖΑ-1977 ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΟΤΑ 15/3/ HP ΚΟΙΝΟ 13 ΖΖΑ-1978 ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΟΤΑ 15/3/ HP ΚΟΙΝΟ 14 ΖΖΑ-1981 ΦΟΡΤΗΓΟ SUZUKI 15/3/ HP VΑΝ ΚΟΙΝΟ 15 ΙΒΚ-1033 ΦΟΡΤΗΓΟ 15/9/ HP MITSUBISHI 16 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 1/7/ HP 17 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 1/7/ HP JOHNSTON 600/00- IVECO 18 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 18/11/ HP JOHNSTON 600/98- IVECO 19 ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 24/05/ HP ΟΧΗΜΑ MERCEDES 20 ΖΗΜ-4958 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ATOS 8/11/ HP

6 21 ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ ΩΝ MERS DAMLER CHR 22 ΙΒΧ-6471 ΚΑ ΟΦΟΡΟ MERCEDES ΡΥΜΟΥΛΚΟ 23 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CASE 24 ΖΖΑ-1980 ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΟΤΑ ΚΟΙΝΟ 25 ZZA-1979 ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΟΤΑ ΚΟΙΝΟ 26 ΙΒΚ-1032 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 27 ΙΒΝ-1847 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ Υ ΑΤΟΣ VOLVO 28 ΙΒΝ-1767 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 29 ΙΒΝ-1768 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 30 ΙΒΚ-1034 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI CANTER 31 ΙΒΚ-1035 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI CANTER 32 ΙΒΝ-1846 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI CANTER 1ης Α ΕΙΑΣ 11/5/ HΡ 23/10/ HP 3/11/ HP 15/3/ HP 15/3/ HP 15/9/ HP 25/10/ HP 6/10/ HP 6/10/ HP 15/9/ HP 15/9/ HP 25/10/ HP

7 Πίνακας Νο3 ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Ε.Α..Α. ( ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΚΩ ΙΚΟΣ CPV: Α/Α / 1 ΥΡΙ-5501 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI ΠΑΛΑΙΟ 05/12/ HP 2 ΥΡΙ-5502 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI ΠΑΛΑΙΟ 05/12/ HP 3 ΥΡΙ-5503 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI ΠΑΛΑΙΟ 05/12/ HP 4 ΥΡΙ-5504 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI ΠΑΛΑΙΟ 05/12/ HP 5 ΥΖΧ-9055 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI ΠΑΛΑΙΟ 18/05/ HP 6 ΥΖΧ-9057 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI ΠΑΛΑΙΟ 18/05/ HP 7 ΥΖΧ-9058 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI ΠΑΛΑΙΟ 18/05/ HP 8 ΥΖΧ-9059 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI ΠΑΛΑΙΟ 18/05/ HP 9 ΥΖΧ-9711 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI ΠΑΛΑΙΟ 21/09/ HP 10 ΥΖΧ-9712 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI ΠΑΛΑΙΟ 21/09/ HP 11 ΥΖΧ-9713 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI ΠΑΛΑΙΟ 21/09/ HP 12 ΖΗΤ-9514 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI ΝΕΟ 22/05/ HP 13 ΖΗΤ-9515 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI ΝΕΟ 22/05/ HP 14 ΖΗΤ-9516 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI ΝΕΟ 22/05/ HP 15 ΖΗΤ-9517 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI ΝΕΟ 22/05/ HP 16 ΖΗΤ-9518 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI ΝΕΟ 22/05/ HP 17 ΖΗΤ-9519 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI ΝΕΟ 22/05/ HP 18 ΖΗΙ-9820 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ NEOPLAN 22/06/ HP 19 ΖΗΙ-9821 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ NEOPLAN 06/01/ HP 20 ΖΗΤ-9513 ΦΟΡΤΗΓΟ SUZUKI 21/05/ HP 21 IOO-2368 ΦΟΡΤΗΓΟ VAN OPEL 01/12/ HP 22 ΖΖΝ-914 ΙΚΥΚΛΟ ΜΟΤΟ SUZUKI GN /05/ HP Στη προσφορά ασφάλισης των ανωτέρω οχηµάτων δεν θα περιλαµβάνεται η ασφάλιση νοµικής προστασίας.

8 Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρίας (επωνυµία, διεύθυνση, κλπ) Παράρτηµα 2: Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς Προς τον ήµο Αµαρουσίου Ηµεροµηνία: / /2014 Οικονοµική προσφορά για τον διαγωνισµό ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουµε την οικονοµική προσφορά µας για το διαγωνισµό «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» έτους 2014 που έχει προκηρύξει ο ήµος σας. Η εταιρία µας προσφέρει τις υπηρεσίες της για τις ασφαλιστικές παροχές όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στους όρους διακήρυξης: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΟΜΑ Α 1 η ΟΧΗΜΑΤΑ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV: ΕΜ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1 ΚΗΟ-6338 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 20/5/ HP 2 2 ΚΗΟ-6339 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 21/5/ HP 2 3 ΚΗΟ-6340 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 12/3/ HP 2 4 ΚΗΟ-6341 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 12/3/ HP 2 5 ΚΗΟ-6345 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 9/12/ HP 2 6 ΚΗΟ-6342 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 13/3/ HP 2 7 KHH-3959 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ ISUZU 19/12/ HP 2 8 ΚΗΗ-3961 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ NISSAN 19/12/ HP 2 9 KHH-3960 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ NISSAN 22/12/ HP 2 ΜΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

9 ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 10 ΚΗΗ-1823 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 31/10/ HP 2 11 ΚΗΗ-1824 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ RENAUT 5/10/ HP 2 12 ΚΗΗ-5869 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES 4/10/ HP 2 13 ΚΗΗ-1753 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 14 ΚΗΗ-1754 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 15 ΚΗΗ-1755 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡ/ΡΟ MERCEDES ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 22/7/ HP 2 22/7/ HP 2 22/7/ HP 2 16 ΚΗΙ-3667 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ VW 22/1/ HP 2 17 ZKE-3216 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 23/10/ HP 2 18 ΚΗΗ-3991 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CHEVROLET 8/4/ HP 2 19 ΚΗΗ-3992 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CHEVROLET 8/4/ HP 2 20 ΚΗΗ-5871 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI SWIFT 14/1/ HP 2 21 ΚΗΗ-5872 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 30/01/ HP 2 22 ΚΗΗ-5873 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI SWIFT 14/1/ HP 2 23 ΚΗΗ-5874 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI SWIFT 14/1/ HP 2 24 ΚΗΙ-8609 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 27/9/ HP 2 25 ΚΗΙ-8610 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 27/9/ HP 2 26 ΚΗΙ-8611 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 27/9/ HP 2 27 ΚΗΙ-8612 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 27/9/ HP ΚΗΙ-8613 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 27/9/ HP 2 29 ΚΗΙ-8614 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 27/9/ HP ΚΗΙ-8615 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 27/9/ HP 2 ΜΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

10 ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 31 ΚΗΙ 8616 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO 27/9/ HP 2 32 ΚΗΙ-5759 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX 15/4/ HP 2 33 ΥΥΧ-9750 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ROVER 2/6/ HP 2 34 ΚΗΟ-5753 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ NISSAN 26/10/ HP 2 35 ΚΗΟ-5754 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ NISSAN 8/11/ HP 2 36 ΚΗΟ-5755 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ NISSAN 8/11/ HP 2 37 ΚΗΟ-5829 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ NISSAN 16/5/ HP 2 38 ΚΗΟ-5831 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ NISSAN 28/4/ HP 2 39 ΚΗΟ-6203 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCDEDES 40 ΚΗΟ-6283 ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT IVECO 24/5/ HP 2 23/6/ HP 2 41 ΚΗΟ-6335 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ Υ ΑΤΟΣ NISSAN 24/10/ HP 2 42 ΚΗΟ-6336 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ Υ ΑΤΟΣ MERCEDES 25/10/ HP 2 43 ΚΗΟ-6474 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI CANTER 4/3/ HP 2 44 ΚΗΟ-6475 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI CANTER 4/3/ HP 2 45 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ MUSTANG 29/7/ HP 2 46 ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN MOTOR 27/8/ HP 2 47 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSTON FORD 18/11/ HP 2 48 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSTON IVECO 18/11/ HP 2 49 ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ ΩΝ MERCEDES 10/8/ HP 2 50 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 13/8/ HP 2 51 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 13/8/ HP 2 52 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 13/8/ HP 2 ΜΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

11 ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 53 ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MERCEDES 26/8/ HP 2 54 ΚΤ 5101 ΙΚΥΚΛΟ XIAMEN 5/11/ HP 2 55 ΖΖB-455 ΙΚΥΚΛΟ SUZUKI DR200 14/1/ HP 2 56 ΟΒΖ 0641 ΙΚΥΚΛΟ HONDA 150cc 9/3/ HP 2 57 ΟΒΖ 0642 ΙΚΥΚΛΟ HONDA 125cc 9/3/ HP 2 58 ΖΖΒ-456 ΙΚΥΚΛΟ SUZUKI DR200 14/1/ HP 2 59 ΖΖΒ-458 ΙΚΥΚΛΟ SUZUKI DR200 14/1/ HP 2 60 ΖΖΒ-460 ΙΚΥΚΛΟ SUZUKI DR200 14/1/ HP 2 61 ΖΚΧ-846 ΙΚΥΚΛΟ KAWASAKI 19/10/ HP 2 62 ΗΝΥ-122 ΙΚΥΚΛΟ HONDA ΝΧ250 8/4/ HP 2 63 XTN 0822 ΙΚΥΚΛΟ HONDA 22/1/ HP 2 64 XTN 0823 ΙΚΥΚΛΟ HONDA 22/1/ HP 2 65 XTN 0824 ΙΚΥΚΛΟ HONDA 22/1/ HP 2 66 XTN 0825 ΙΚΥΚΛΟ HONDA 22/1/ HP 2 67 XTN 0826 ΙΚΥΚΛΟ HONDA 22/1/ HP 2 ΟΜΑ ΑΣ 1 (ΚΩ ΙΚΟΣ CPV: )

12 ΟΜΑ Α 2η ΟΧΗΜΑΤΑ.Ε.Α..Α. ΚΩ ΙΚΟΣ CPV: ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1 ΥΡΡ-1812 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 20/02/ HP 2 2 ΥΡΡ-1815 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ATOS 20/02/ HP 2 3 ΙΕΙ ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER 16/06/ HP 2 4 ΙΕΙ ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER 16/06/ HP 2 5 ΥΜΟ-1678 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6 ΥΜΟ-1680 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 7 ZHI-9651 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 20/7/ HP 2 20/7/ HP 2 1/6/ HP 2 8 ΖΗΙ-9652 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER ΚΟΙΝΟ 1/6/ HP 2 9 ΥΜΟ ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 20/7/ HP 2 10 ΖΗΙ-9650 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER ΕΙ ΙΚΟ 1/6/ HP 2 11 ΖΖΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΟΤΑ ΚΟΙΝΟ 15/3/ HP 2 12 ΖΖΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΟΤΑ ΚΟΙΝΟ 15/3/ HP 2 13 ΖΖΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΟΤΑ ΚΟΙΝΟ 15/3/ HP 2 14 ΖΖΑ ΦΟΡΤΗΓΟ SUZUKI VΑΝ ΚΟΙΝΟ 15/3/ HP 2 15 ΙΒΚ ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 15/9/ HP 2 16 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 1/7/ HP 2 17 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSON 600/00-IVECO 1/7/ HP 2 18 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ JOHNSON 600/98-IVECO 18/11/ HP 2 ΜΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

13 ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 19 ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 24/05/ HP 2 MERCEDES 20 ΖΗΜ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI ATOS 8/11/ HP 2 21 ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ ΩΝ MERS DAMLER CHR 22 ΙΒΧ-6471 ΚΑ ΟΦΟΡΟ MERCEDES ΡΥΜΟΥΛΚΟ 11/5/ HP 2 23/10/ HP 2 23 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CASE 3/11/ HP 2 24 ΖΖΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΟΤΑ ΚΟΙΝΟ 15/3/ HP 2 25 ZZA ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΟΤΑ ΚΟΙΝΟ 15/3/ HP 2 26 ΙΒΚ ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 15/9/ HP 2 27 ΙΒΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ Υ ΑΤΟΣ VOLVO 25/10/ HP 2 28 ΙΒΝ ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 6/10/ HP 2 29 ΙΒΝ ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 6/10/ HP 2 30 ΙΒΚ ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI CANTER 31 ΙΒΚ ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI CANTER 32 ΙΒΝ ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI CANTER 15/9/ HP 2 15/9/ HP 2 25/10/ HP 2 33 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ NISSAN 3/11/ HP 2 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 34 ΜΕ ΠΛΥΝΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ FIAT PIATZIO 3/ HP 2 35 ΜΕ ΠΛΥΝΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ FIAT PIATZIO 3/ HP 2 36 ME ΣΑΡΩΘΡΟ ECOLOGICA 1/11/ HP 2 ΜΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

14 ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 37 ME ΣΑΡΩΘΡΟ ECOLOGICA 1/11/ HP 2 38 ME ΣΑΡΩΘΡΟ ECOLOGICA 1/11/ HP 2 39 ME ΣΑΡΩΘΡΟ ECOLOGICA 1/11/ HP 2 40 ME ΣΑΡΩΘΡΟ ECOLOGICA 1/11/ HP 2 41 ME ΣΑΡΩΘΡΟ ECOLOGICA 1/11/ ΗΠ 2 42 ME ΣΑΡΩΘΡΟ ECOLOGICA 1/11/ HP 2 ΟΜΑ ΑΣ 2 (ΚΩ ΙΚΟΣ CPV: )

15 ΟΜΑ Α 3 η ΟΧΗΜΑΤΑ Κ.Ε.Α..Α. (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ΚΩ ΙΚΟΣ CPV: Α/Α 1 ΥΡΙ-5501 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI 2 ΥΡΙ-5502 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI 3 ΥΡΙ-5503 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI 4 ΥΡΙ-5504 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI 5 ΥΖΧ-9055 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI 6 ΥΖΧ-9057 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI 7 ΥΖΧ-9058 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI 8 ΥΖΧ-9059 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI 9 ΥΖΧ-9711 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI 10 ΥΖΧ-9712 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI 11 ΥΖΧ-9713 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI 12 ΖΗΤ-9514 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI (ΝΕΟ) 13 ΖΗΤ-9515 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI (ΝΕΟ) 14 ΖΗΤ-9516 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI (ΝΕΟ) 15 ΖΗΤ-9517 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI (ΝΕΟ) 16 ΖΗΤ-9518 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI (ΝΕΟ) 17 ΖΗΤ-9519 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MIDI (ΝΕΟ) ΜΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 05/12/ /02/ HP 2 05/12/ HP 2 05/12/ /02/ HP 2 05/12/ /02/ HP 2 18/05/ /02/ HP 2 18/05/ /02/ HP 2 18/05/ HP 2 18/05/ /02/ HP 2 21/09/ /02/ HP 2 21/09/ /02/ HP 2 21/09/ /02/ HP 2 22/05/ /02/ HP 2 22/05/ /02/ HP 2 22/05/ /02/ HP 2 22/05/ /02/ HP 2 22/05/ /02/ HP 2 22/05/ /02/ HP 2

16 ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 18 ΖΗΙ-9820 NEOPLAN 22/06/ /02/ HP 2 19 ΖΗΙ-9821 NEOPLAN 06/01/ /02/ HP 2 20 ΖΗΤ-9513 ΦΟΡΤΗΓΟ 21/05/ /02/ HP 2 SUSUKI 21 ΙΟΟ-2368 ΦΟΡΤΗΓΟ 01/12/ /02/ HP 2 OPEL 22 ΖΖΝ-914 MOTO GN /05/ HP 2 ΟΜΑ ΑΣ 3 (ΚΩ ΙΚΟΣ CPV: )

17 Παράρτηµα 3 ο :ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ CPV: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑ Α 1 Ασφάλιση οχηµάτων του ήµου Αµαρουσίου για το έτος 2014 ΟΝΑ Α 2 Ασφάλιση οχηµάτων της.ε.α..α. για το έτος 2014 ΟΜΑ Α 3 Ασφάλιση των οχηµάτων της Κ.Ε.Α..Α. ΚΩ ΙΚΟΣ CPV: ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Άθροισµα ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ Γενικό Σύνολο Η συνολική τιµή της προφοράς µας ανέρχεται στα (Σηµείωση προς προµηθευτές: να αναγραφεί εδώ ολογράφως η τιµή της προσφοράς) ευρώ. Η προσφορά µας ισχύει και δεσµεύει την εταιρία µας µέχρι την / /2014 Σηµείωση προς προµηθευτές: τουλάχιστον τρεις µήνες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Μαρούσι, / /2014 Ο προσφέρων (ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή)

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α.: 20.6253.0001 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 06 /15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 ΣΥΜΒΑΣΗ

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χρόνος Προτεραιότητας: «Κοινός» ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αχαρνές, 27/12 12/201 /2012 Αρ. πρωτ.: 111998 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2014 31.12.2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩΨ8-Τ70. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩΨ8-Τ70. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρόνος Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «ιηνεκές» Αχαρνές, 13/01/2014 Αρ. πρωτ.: 1947 Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (split unit), ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (split unit), ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 20 ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 0203 ΔΗΜΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ Έχοντας υπ όψη:. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 209 παρ. και άρθρο 273 παρ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 19-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 Αθήνα, 03/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.&ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΙΟΙΚ. & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2132143145 ΑΘΗΝΑ 10-04-2012 Α.Π ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 119/08/ Π

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 119/08/ Π ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 119/08/ Π ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 9ΘΕΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΑΝ ΡΙ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα