ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης"

Transcript

1 ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ρ Αριστείδης Χαρούπιας i Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής Οι παραποµπές στο παρόν άρθρο, το οποίο δηµοσιεύει η ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συµβούλων, πρέπει να συµπεριλαµβάνει τις παραπάνω πληροφορίες. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 24/1/2005 Εισαγωγικά Το 2005 έχει προσδιοριστεί ως έτος διαλόγου για την παιδεία. Αναζητώντας την ποιότητα σε µια περιοχή ιδιαίτερης σηµασίας για την προκοπή του έθνους, την περιοχή της εκπαίδευσης, είναι απαραίτητο να ασχοληθούµε συστηµατικά και να αναδείξουµε τη συνεισφορά της ειδικής εκπαίδευσης ως καθοριστικού παράγοντα στον προσδιορισµό αυτής της ποιότητας. Η άποψη ότι τα παιδιά µε αναπηρία µόλις και µετά βίας φτάνουν στο ποσοστό του 2% του συνολικού µαθητικού πληθυσµού, αποτελούσε και, εν πολλοίς, συνεχίζει να αποτελεί πεποίθηση πολλών εκπαιδευτικών στο ελληνικό σχολείο. Από το 1978 που δηµοσιεύτηκε η Αναφορά της Επιτροπής Warnock (Warnock Report), σύµφωνα µε την οποία ένα ποσοστό που φτάνει το 20% του µαθητικού πληθυσµούς µπορεί, σε κάποια περίοδο της σχολικής του σταδιοδροµίας, να θωρηθεί ότι ταξινοµείται στην κατηγορία των προσώπων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) (DES, 1978), η διεθνής ειδική εκπαίδευση έχει σηµειώσει σηµαντικά βήµατα προόδου. Στη χώρα µας, ωστόσο, οι αλλαγές συντελούνται µε ιδιαίτερη βραδύτητα και αυτό είναι εύκολο να διαπιστωθεί από τις διαθέσιµες υπηρεσίες ειδικής αγωγής και τα ποσοστά του µαθητικού πληθυσµού που εξυπηρετούνται από αυτές. Η ανάλυση των στοιχείων της προσπάθειας χαρτογράφησης της περιοχής της Ειδικής Αγωγής και στη χώρα µας -η οποία έγινε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο- παρά τον αποσπασµατικό της χαρακτήρα, δεδοµένου του ότι περιορίστηκε σε εξ αποστάσεως καταγραφές -κυρίως µε τη µεθοδολογία του δοµηµένου ερωτηµατολογίου- επιτονίζει τα εξής, ήδη γνωστά, σηµαντικά ζητήµατα: (α) Η συντριπτική πλειοψηφία των προσώπων µε ε.ε.α. παραµένει στο συνηθισµένο σχολείο. Στο σχολείο δηµιουργούνται πρόσθετα προβλήµατα από την υιοθέτηση του συστήµατος της, χωρίς όρους, ακώλυτης προαγωγής (Χαρούπιας, 2004β) και την παρουσία στις τάξεις αυξηµένου αριθµού αλλόγλωσσων µαθητών. (β) Οι διαθέσιµες υπηρεσίες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο σχολείο, αν και έχουν βελτιωθεί αριθµητικά, παραµένουν ανεπαρκείς. Ταυτόχρονα, από τη µέχρι τώρα θεσµική συνεργασία µας µε το Κέντρο ιάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ..Α.Υ.) της Γ ιεύθυνσης Αθηνών και τις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες του ν. 1566/85, από την επιτόπια παρατήρηση και από τις εµπειρίες συνεργασίας µε τους εκπαιδευτικούς των Τµηµάτων Ένταξης (Τ.Ε.) της 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, αλλά και τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους άλλους εκπαιδευτικούς διαπιστώνουµε ότι: (i) Οι µηχανισµοί ανίχνευσης και αναγνώρισης των ε.ε.α. δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη ζήτηση υπηρεσιών ούτε ποσοτικά (δεν συντάσσονται οι απαραίτητες εκθέσεις ε.ε.α. ή δεν αποδίδονται στους ενδιαφερόµενους έγκαιρα), ούτε ποιοτικά (οι πληροφορίες και τα δεδοµένα των εκθέσεων είναι ανεπαρκή και χωρίς διεπιστηµονική τεκµηρίωση, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων). i ιδάκτωρ Φιλοσοφίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

2 2 ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης (ii) H υπάρχουσα νοµοθεσία δεν τηρείται ούτε προσχηµατικά και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την υλοποίησή της (Ηµέλλου & Χαρούπιας, υπό δηµοσίευση). Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η κατάρτιση των Ατοµικών Προγραµµάτων Εκπαίδευσης (Α.Π.Ε.), καθώς και η διαµορφωτική και η τελική τους αξιολόγηση, τα οποία προβλέπεται ότι αποτελούν αρµοδιότητα των Κ..Α.Υ., πραγµατοποιούνται σε µικρό ποσοστό του συνόλου των περιπτώσεων). Οι κρίσιµες αυτές παρατηρήσεις σχηµατοποιούν ένα πλαίσιο αποσπασµατικής αντιµετώπισης των ε.ε.α. στη σχολική κοινότητα, σύµφωνα µε το οποίο δίδεται έµφαση στην κάλυψη των µαθησιακών κενών και, σε λίγες περιπτώσεις, παρατηρείται υιοθέτηση στρατηγικών και µεθοδολογίας προσαρµοζόµενης εκπαίδευσης (Ηµέλλου, 2003: ). Παρά τις εµφανείς αυτές αδυναµίες, τα Τ.Ε. είναι, δυστυχώς, η µόνη υπηρεσία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, η οποία, την παρούσα τουλάχιστον χρονική στιγµή, διαπιστώνουµε ότι υπάρχει διαθέσιµη στα δηµόσια σχολεία. Όταν δεν υπάρχει Τ.Ε. οι υπηρεσίες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι, σχεδόν, µηδενικές! Τα ιδιωτικά σχολεία, εξάλλου, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, εξαιτίας του κερδοσκοπικού τους, κυρίως, χαρακτήρα, αποφεύγουν τη συγκρότηση συστηµατικών υπηρεσιών υποστήριξης των παιδιών και των νέων µε ε.ε.α. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, έχουµε γίνει αυτόπτες µάρτυρες προσπαθειών ή και οριστικής αποµάκρυνσης παιδιών µε ε.ε.α. από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εξαιτίας της έλλειψης των υπηρεσιών αυτών. Οι ελάχιστες περιπτώσεις, όπου παιδιά και νέοι µε αναπηρίες φοιτούν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και δέχονται συστηµατική υποστήριξη, προέρχονται από οικογένειες ειδικού προφίλ (γονείς µε άνεση οικονοµική και/ή επιρροή στη δη- µόσια ζωή και την κρατική εξουσία ή µε ιδιαίτερη κοινωνική ισχύ). Όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω θεωρούµε ότι αποτελούν µέρος µόνο από τα επιχειρήµατα που ε- πιβάλλουν στους αρµόδιους θεσµικούς παράγοντες να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση της σταδιακής διαµόρφωσης µιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής. Ως βασική δέσµευση της νέας αυτής πολιτικής θεωρούµε την ίδρυση ενός τουλάχιστον Τ.Ε. σε κάθε συγκρότηµα συστεγαζόµενων σχολείων, στα δηµόσια εκπαιδευτήρια σε ολόκληρη την επικράτεια. Η προώθηση αυτής της πολιτικής θα µπορούσε να προστατεύσει τη σχολική ζωή από αντιπαιδαγωγικές απόψεις και άλλες διαχωριστικές στάσεις και ενέργειες προσώπων και θεσµών, οι οποίοι εναντιώνονται, σε ορισµένες περιπτώσεις σθεναρά, αλλά χωρίς επαρκή επιχειρήµατα, στην ίδρυση Τ.Ε. στις σχολικές κοινότητες όπου υπηρετούν, µε κύριο µέληµά τους την αποφυγή συγκέντρωσης παιδιών µε ε.ε.α. στο συγκεκριµένο σχολείο. Με δεδοµένη την παρουσία στο σχολικό σύστηµα ενός ποσοστού παιδιών και νέων µε ε.ε.α., το οποίο σύµφωνα µε εκτιµήσεις διεθνών οργανισµών ανέρχεται γύρω στο 10-15% (British Council, 2004) και το οποίο ποσοστό, στην περίπτωση που συµπεριληφθούν όλες οι δυσκολίες µάθησης, µπορεί να ανέρχεται -κατά εκτιµήσεις- και σε ποσοστό 30% (Trauner, 1986), η στάση των πιο πάνω προσώπων και θεσµών στη σχολική κοινότητα, αναδεικνύεται, τουλάχιστον, ως αντιπαιδαγωγική. Η άρνηση εξασφάλισης υπηρεσιών ειδικής εκπαίδευσης στο σχολείο της γειτονιάς κάθε µαθητή ακυρώνει το κατοχυρωµένο συνταγµατικά δικαίωµα κάθε πολίτη να επωφελείται από τις αντίστοιχες υποστηρικτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην πλησιέστερη προς την κατοικία του σχολική µονάδα, µέσα σε ένα ελάχιστα περιοριστικό περιβάλλον µάθησης. 1. Τι είναι το Τµήµα Ένταξης (Τ.Ε.) Στη χώρα µας, σύµφωνα µε το ν. 2817/2000, τα παιδιά µε ε.ε.α., τα οποία φοιτούν στις σχολικές µονάδες της επικράτειας (γενικά σχολεία), υποστηρίζονται από το Τµήµα Ένταξης (Τ.Ε.). Το Τ.Ε. αποτελεί, την παρούσα χρονική περίοδο, τη µοναδική διαθέσιµη υπηρεσία παροχής ειδικής α- γωγής και εκπαίδευσης στο γενικό σχολείο. Εξαιτίας του ότι αποτελεί, στην ουσία, µία ιδιόµορφη Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.), ο νοµοθέτης προέβλεψε να τοποθετείται και να υπηρετεί σ αυτήν ένας µόνον εκπαιδευτικός (µονοθέσια σχολική µονάδα). Η µονοθέσια αυτή Σ.Μ.Ε.Α. δεν έχει διοικητική υπόσταση και για το λόγο αυτό προσαρτάται σε µία σχολική µονάδα γενικής α- γωγής. Ο θεσµός του Τ.Ε., αν και συµπληρώνει τον τέταρτο χρόνο από της ιδρύσεώς του σε αντικατάσταση των Ειδικών Τάξεων του ν. 1143/1081 και 1566/1985, δεν ευτύχησε να γίνει αντικείµενο θεσµικών ενεργειών προκειµένου να γίνει η απαραίτητη: (α) διευθέτηση και διασάφηση των διαδικα- Γραφείο σχολικού συµβούλου 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, Βούλγαρη 1, Αθήνα 10437

3 ρ Αριστείδης Χαρούπιας 3 σιών συνεργασίας του µε τη σχολική κοινότητα (Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ε.Α., 2003) και (β) ενίσχυση του θεσµικού του ρόλου µέσα από την αναγκαία διευκρίνιση των καθηκόντων του εκπαιδευτικού που υπηρετεί σ αυτό (Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ε.Α., 2004). 2. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. Σε εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας, κάθε εκπαιδευτικός που δηλώνει πρόθεση να εργαστεί σε Τ.Ε. (διεκδικώντας οργανική θέση µε µετάθεση ή µε ετήσια προσωρινή απόσπαση): έχει, συνήθως, ειδικές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (µεταπτυχιακές πανεπιστηµιακές σπουδές στην ειδική αγωγή στα πλαίσια προγραµµάτων εξειδίκευσης µε οικονοµική επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) ή διετή µετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή στα ιδασκαλεία Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστηµίων (Μαράσλειο ιδασκαλείο.ε. κ.ά.). Από το 2003 τοποθετείται στη Σ.Μ.Ε.Α. αυτή, κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικός ο οποίος έχει ολοκληρώσει πανεπιστηµιακές σπουδές τεσσάρων τουλάχιστον ετών (Τµήµα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστη- µίου Θεσσαλίας ή Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας i ) ή σε αντίστοιχα ιδρύµατα του εξωτερικού (Ν. 3194/2003) τοποθετείται εκεί µε τις ειδικές µεταθέσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής -Σ.Μ.Ε.Α. Η διαδικασία αυτή προηγείται των γενικών µεταθέσεων έχει ως κύριο καθήκον τη στήριξη των µαθητών µε ε.ε.α. που φοιτούν στη σχολική κοινότητα (συνήθως σε περισσότερες από µία σχολικές µονάδες). Στηρίζει, επίσης, µαθητές από τις πλησιέστερες σχολικές µονάδες, εφόσον υπάρχει τρόπος µετακίνησής τους στο σχολείο όπου στεγάζεται το Τ.Ε. Οι ε.ε.α. των µαθητών που φοιτούν στο Τ.Ε. ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 2817/2000 στηρίζει τους µαθητές µε ε.ε.α. όχι µόνο σε ειδικά διαρρυθµισµένο και κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο (Τ.Ε.), µετά από αποµάκρυνσή τους από την τάξη, αλλά και µέσα στην τάξη στη οποία φοιτούν (Φ.Ε.Κ. 1319/2002 ii ) στηρίζει τον εκπαιδευτικό της τάξης του παιδιού µε ε.ε.α. και την οικογένειά του µε συµβουλευτική και κατευθύνσεις βελτίωσης του ρόλου τους (Φ.Ε.Κ. 1319/2002) συνεργάζεται µε τις εκτός σχολείου αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Κ..Α.Υ. κ.ά.) και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας (ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες του ν. 1566/85 κ.ά.) και τα στελέχη της εκπαίδευσης συνδέει τη σχολική κοινότητα, για θέµατα ε.ε.α., µε την τοπική αυτοδιοίκηση (οικονοµικές υπηρεσίες του δήµου, δηµοτική επιτροπή παιδείας κ.λπ.), την τοπική κοινωνία και τους θεσµούς πληροφορεί και συµβουλεύει τα µέλη της σχολικής κοινότητας για θέµατα ε.ε.α. Οι αρµοδιότητες αυτές του εκπαιδευτικού του Τ.Ε. αποτελούν αυτονόητες και προαπαιτούµενες ενέργειες σε κάθε σοβαρή επιστηµονική προσπάθεια εκπαιδευτικής υποστήριξης του παιδιού και του νέου µε ε.ε.α., ανεξάρτητα εάν προβλέπονται ρητά από νοµοθετήµατα της Πολιτείας ή Υ- πουργικές Αποφάσεις. 3. ιαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Ε. Η σηµασία της ύπαρξης Τ.Ε. στο γενικό σχολείο, αν και στηρίζεται από ερευνητικά δεδοµένα και έχει καταξιωθεί από την καθηµερινή πρακτική στις σχολικές κοινότητες όπου προσφέρει τις υ- πηρεσίες του, δεν έχει ακόµη γίνει επαρκώς κατανοητή από ένα σηµαντικό ποσοστό στελεχών και εκπαιδευτικών σχολικών µονάδων, σε ολόκληρη την επικράτεια. Θεωρούµε ότι οι κύριοι λόγοι της υστέρησης αυτής στην κατανόηση του θεσµού από µέρος της ελληνικής σχολικής κοινότητας είναι: (α) η έλλειψη συστηµατικής διαχρονικής µελέτης της προσφοράς του θεσµού των Ειδικών Τάξεων και του διάδοχου θεσµού των Τ.Ε. στη σχολική κοινότητα και την ελληνική κοινωνία, (β) η διάσπαση του σώµατος των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε πέντε (τουλάχιστον) επιστηµονικούς συλλόγους (ορισµένοι από τους οποίους είναι στην ουσία σύλλογοι-σφραγίδες!). Η διάσπαση αυτή έχει ως συνέπεια την αδυναµία συνεργασίας και συντονισµού µε στόχο την άρθρωση σύγχρονου, συντονισµένου επιστηµονικού λόγου από τους επαγγελµατίες που βιώνουν καθηµερινά τα προβλήµατα του χώρου. Λειτουργεί, επίσης, ανασταλτικά στην προοπτική συγκρότησης µιας δυναµικής επιστηµονικής οµάδας πίεσης που θα αγωνιστεί µε στόχο τη βελτίωση της παρεχόµενης ποιότητας ειδικής α- Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ( ):

4 4 ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης γωγής και εκπαίδευσης, (γ) η έλλειψη συστηµατικής ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης (σχολικοί σύµβουλοι, διευθυντές και υποδιευθυντές σχολικών µονάδων). Η έλλειψη πληροφοριών και δεδοµένων αντιστρατεύεται τη συνειδητοποίηση της αξίας και της σηµασίας του θεσµού για τη σχολική κοινότητα και την κοινωνία, (δ) η πολυδιάσπαση των αρµοδίων φορέωνθεσµών, οι οποίοι, σύµφωνα µε την την ελληνική νοµοθεσία, µπορούν να προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης σε παιδιά και νέους που φοιτούν στο γενικό σχολείο (τα Τ.Ε. υπάγονται στη ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής, οι Τάξεις Υποδοχής & η ενισχυτική διδασκαλία στη ιεύθυνση Σπουδών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ενώ ορισµένα από τα προγράµµατα εξασφάλισης ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο πραγµατοποιούνται µε ευθύνη των Πανεπιστηµίων), χωρίς να υπάρχει µέριµνα πιστοποίησης της ειδικής επιστηµονικής επάρκειας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σ αυτές (Χαρούπιας, 2004α Χαρούπιας & Ηµέλλου, 2004), (ε) η αδιαφορία της επίσηµης Πολιτείας για τη διερεύνηση των συνθηκών στέγασης, καθώς και του εξοπλισµού των Τ.Ε. σε διδακτικό-παιδαγωγικό υλικό, καινοτοµίες και εφαρµογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, προκειµένου να ενταχθούν σε τρέχοντα και µελλοντικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα που υλοποιούνται µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και (στ) µια σειρά άλλων λιγότερο σηµαντικών αιτίων, τα οποία, ωστόσο, συγκροτούν µια πραγµατικότητα η οποία λειτουργεί ενάντια στους νόµους της βέλτιστης παραγωγικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Επειδή, θεωρούµε ότι οι αρνητικοί παράγοντες που εµφιλοχωρούν στην υπαρκτή σχολική πραγµατικότητα και καθιστούν τη βελτιστοποίηση της προσφοράς των Τ.Ε. στη σχολική κοινότητα ζητούµενο, είναι πολλοί και σηµαντικοί, καλό θα ήταν κάθε πρόταση ίδρυσης νέου Τ.Ε. να είναι αποτέλεσµα διεργασιών που να αναδεικνύουν το δικαίωµα κάθε προσώπου-µαθητή στην ισότιµη συνεκπαίδευση, στο σχολείο της γειτονιάς. 3.1 ιεργασίες εντός της σχολικής µονάδας Ο σύλλογος του προσωπικού κάθε σχολικής µονάδας γενικής αγωγής, στις περιπτώσεις που διαπιστώνει ότι υπάρχει ανάγκη υποστήριξης µαθητών µε ε.ε.α. του σχολείου ή στις περιπτώσεις που έχει εκφραστεί η βούληση του προσωπικού και των γονέων να βελτιωθεί η ποιότητα του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου, πραγµατοποιεί τις ακόλουθες προκαταρκτικές ενέργειες: (α) Ο διευθυντής του σχολείου θέτει στη διάθεση του προσωπικού του σχολείου το ν. 2817/2000 προς ενηµέρωση και διευκρίνιση της έννοιας των ε.ε.α. των µαθητών. Στο στάδιο αυτό θα ήταν χρήσιµο να διατεθούν στο προσωπικό του σχολείου προς µελέτη εργασίες που διευκρινίζουν εκτενώς την έννοια των ε.ε.α. για κάθε µία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη νοµοθεσία (Χαρούπιας, 2003α). Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου διερευνά και καταγράφει τις ε.ε.α. των µαθητών της τάξης του, οι οποίοι, σύµφωνα µε την κρίση του και µε βάση τις κατευθύνσεις της Παιδαγωγικής, θα µπορούσαν να ανήκουν στην κατηγορία των ατόµων µε ε.ε.α., όπως αναφέρονται στο ν. 2817/2000, άρθρα 1, 2 & 3. Συντάσσει, στη συνέχεια, κατάλογο των µαθητών που, κατά τη γνώµη του, θα µπορούσαν να ωφεληθούν σηµαντικά από υποστηρικτική βοήθεια εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής ή άλλες ειδικές υπηρεσίες. (β) Η κατάσταση µε τα ονόµατα των µαθητών κάθε τάξης υποβάλλεται στο διευθυντή του σχολείου, ο οποίος, στη συνέχεια, συντάσσει µια κοινή κατάσταση για το σύνολο των µαθητών του σχολείου, οι οποίοι θα µπορούσαν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που παρέχεται από τα Τ.Ε. ή άλλες ειδικές υπηρεσίες. (γ) Ενηµερώνονται οι γονείς των µαθητών και καλούνται να συνεργαστούν στη διαδικασία πιστοποίησης των ε.ε.α. των παιδιών τους. Για το σκοπό αυτό καλούνται να υπογράψουν σχετική υ- πεύθυνη δήλωση ( ες: Υπόδειγµα Ι). (δ) Επειδή η διαδικασία διάγνωσης των ε.ε.α. είναι µια απαιτητική ως προς τον απαιτούµενο χρόνο διεπιστηµονική διαδικασία και εξαιτίας του ότι τα Κέντρα ιάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ..Α.Υ.), αλλά και οι ιατροπαιδαγωγικές επιτροπές του Ν.1566/85 δεν είναι σε θέση (στον παρόντα χρόνο) να ανταποκριθούν έγκαιρα στο σύνολο των αιτηµάτων σύνταξης έκθεσης ε.ε.α., λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Π.. 603/83 (Αρθρ. 10, παραγρ. 4-ΙV). (δ) Σε συνεδρίαση του συλλόγου προσωπικού του σχολείου προτάσσεται στην ηµερήσια διάταξη ως θέµα προς συζήτηση: «Πρόταση ίδρυσης Τ.Ε.». Ο σύλλογος, µετά από διαλογική συζήτηση Γραφείο σχολικού συµβούλου 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, Βούλγαρη 1, Αθήνα 10437

5 ρ Αριστείδης Χαρούπιας 5 ως προς το ζήτηµα, απορρίπτει ή αποδέχεται (αρκεί η απλή πλειοψηφία), το αίτηµα ίδρυσης Τ.Ε. στη σχολική µονάδα ή στο συγκρότηµα σχολείων µε τα οποία συστεγάζεται. Σε περίπτωση έγκρισης, εισηγείται προς την προϊστάµενη αρχή -τo γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ή ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (.Ε.)- την ίδρυση νέου Τ.Ε. 3.2 ιεργασίες σε επίπεδο επιστηµονικής καθοδήγησης και διοίκησης (i) Ο προϊστάµενος του γραφείου καλεί τους σχολικούς συµβούλους (γενικής και ειδικής αγωγής) της περιοχής του σχολείου να συνεργαστούν, προκειµένου να συναποφασίσουν περί της αποδοχής ή της απόρριψης του αιτήµατος. (ii) Σε περίπτωση που το αίτηµα εγκριθεί, υποβάλλεται η σχετική πρόταση του σχολικού συµβούλου ειδικής αγωγής στο τοπικό Κ..Α.Υ. σύµφωνα µε το άρθρο 2 παραγρ. 10 του ν. 2817/2000. (iii) Το Κ..Α.Υ. εξετάζει τις προτάσεις και τις εντάσσει στη συνολική πρόταση ίδρυσης Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής. Σε περίπτωση που το Κ..Α.Υ. υποστηρίζει διαφορετική θέση για το ζήτηµα, συνεργάζεται µε το σχολικό σύµβουλο ειδικής αγωγής (άρθρο 2, παραγρ. 10 του ν. 2817/2000), προκειµένου να γίνει η απαραίτητη διασάφηση και τεκµηρίωση των απόψεων και των θέσεων που έχουν επικρατήσει κατά τη σχετική συνεδρίαση του προσωπικού του σχολείου και των σχετικών γνωµατεύσεων των στελεχών της εκπαίδευσης. Το οικείο Κ..Α.Υ. συντάσσει συνολική έκθεση µε τα Τ.Ε. που είναι αναγκαίο να λειτουργήσουν σε σχολικές µονάδες οι οποίες δεν διαθέτουν ήδη Τ.Ε. ή στις οποίες οι υπηρεσίες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που διαθέτουν δεν επαρκούν (iv) Οι προτάσεις του Κ..Α.Υ. υποβάλλονται στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης. (v) Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης σταθµίζει τις πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή και προκρίνει τις προτάσεις εκείνες που καλύπτουν ε.ε.α., προκειµένου να ε- ξασφαλιστεί ποιοτικά υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο στα σχολεία της περιοχής. Στη συνέχεια, εισηγείται στη νοµαρχιακή επιτροπή παιδείας τα προς ίδρυση Τ.Ε. (vi) Η νοµαρχιακή επιτροπή παιδείας εισηγείται στα νοµαρχιακά συµβούλια τα προς ίδρυση Τ.Ε. (ή άλλες Σ.Μ.Ε.Α.) (vii) Αντίγραφο του πρακτικού γνωµοδότησης των νοµαρχιακών συµβουλίων, µαζί µε αντίγραφο της εισήγησης των προϊσταµένων, υποβάλλονται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. (συνήθως µέχρι την 31 Ιανουαρίου κάθε έτους). Ακριβής προσδιορισµός των χρονικών ορίων της ως άνω διαδικασίας πραγµατοποιείται µε ε- γκυκλίους, οι οποίες αποστέλλονται αρµοδίως σε όλα τα σχολεία της επικράτειας από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. µέσω των κατά τόπον γραφείων Π.Ε. και.ε. Επειδή οι διαδικασίες πρότασης ίδρυσης Τ.Ε. είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και χρονοβόρες, το αίτηµα είναι καλό να δροµολογείται στα µέσα Νοεµβρίου κάθε σχολικού έτους. Από τη διοίκηση της εκπαίδευσης θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την απλοποίηση και εκλογίκευση της διαδικασίας, µε τρόπο που να εµπλέκει µόνο όσους πράγµατι γνωρίζουν τα θέµατα των ε.ε.α. και είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να τεκµηριώσουν την ανάγκη και το είδος της ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Η υπόθεση της ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης των µαθητών είναι ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση και, σε καµία περίπτωση, δεν θα πρέπει να µετατρέπεται σε µια απλή διαδικασία λογιστικής διαχείρισης των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων! 4. Προδιαγραφές της αίθουσας στην οποία στεγάζεται το Τ.Ε. Εξοπλιστικό υλικό Στην ελληνική πραγµατικότητα, µε την ισχύουσα εκπαιδευτική νοµοθεσία, το Τ.Ε. είναι η µόνη υπηρεσία παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δηµόσιο γενικό σχολείο. Ε- ξαιτίας της µοναδικότητάς του αυτής, καλείται να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πλαίσιο αναγκών του µαθητικού πληθυσµού και της σχολικής κοινότητας. Η ιδιαιτερότητα και η ευρύτητα των αναγκών επιβάλλει όπως, τόσο οι προδιαγραφές της αίθουσας όπου θα στεγαστεί το Τ.Ε. όσο και ο εξοπλισµός του, να ανταποκρίνονται σε βασικά, τουλάχιστον, κριτήρια καταλληλότητας, ως προς τα χαρακτηριστικά που αφορούν την προσβασιµότητα και την καταλληλότητά να υποδεχθούν και να υποστηρίξουν πρόσωπα µε εκπαιδευτικές και άλλες ιδιαιτερότητες. Τα κυριότερα σηµεία, τα οποία είναι ανάγκη να λάβει υπόψη ο σύλλογος του προσωπικού του σχολείου στην περίπτωση που προτείνει την ίδρυση νέου Τ.Ε., είναι τα εξής: Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ( ):

6 6 ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης 4.1 ιαµόρφωση του χώρου του Τ.Ε. Στο Τ.Ε. επιβάλλεται να υιοθετείται µια πολιτική ως προς τα καθίσµατα, τον εξοπλισµό, τις καινοτοµίες και τη διευθέτησή τους στο χώρο, η οποία να θυµίζει όσο το δυνατό λιγότερο τη συνηθισµένη σχολική αίθουσα. Τα παιδιά που προσέρχονται σ αυτό, είναι πολύ πιθανό, να έχουν ήδη βιώσει αρνητικές εµπειρίες, τόσο από τις ακαδηµαϊκές, όσο και από τις άλλες σχολικές διαδικασίες που σχετίζονται µε τη σχολική ζωή. Τα παιδιά, πάλι, τα οποία φοιτούν στην Α τάξη ή στις πρώτες τάξεις του ηµοτικού καλό θα είναι να µη διασυνδέσουν το χώρο το Τ.Ε. µε τη σχολική τους τάξη. 4.2 ιευθέτηση των επίπλων και του άλλου απαραίτητου εξοπλισµού του Τ.Ε. Κατά τη διαδικασία προµήθειας του εξοπλισµού του Τ.Ε. επιδιώκεται η εξασφάλιση ενός τραπεζιού αρκετά µεγάλου σε επιφάνεια, ώστε να µπορούν να εργάζονται γύρω του ακόµη και τέσσερα παιδιά ταυτόχρονα µαζί µε τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. Αν είναι εφικτό να εξασφαλιστεί επαρκής οικονοµική επιχορήγηση, το τραπέζι που θα προµηθευθούµε θα ήταν χρήσιµο να είναι µεικτής επιφάνειας (Εικόνα 1), πολύγωνο, κυκλικό ή µακρόστενο ωοειδές, ως προς το σχήµα. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να εξασφαλίσουµε ειδικό τραπέζι εργασίας ενώνουµε τρία κοινά θρανία (ίσου ύψους). Τα καθίσµατα των παιδιών επιδιώκεται να είναι ανατοµικά και να διαθέτουν µηχανισµό προ- Εικόνα 1 Τραπέζι εργασίας Τ.Ε. σαρµογής στις σωµατικές ιδιοµορφίες των µαθητών. είγµα εργονοµικού καθίσµατος, κατάλληλου για Τ.Ε., παραθέτου- µε στην Εικόνα 2. Επισηµαίνουµε τη δυνατότητα προσαρµογής του ύψους και της κλίσης της πλάτης του καθίσµατος. Η διευθέτηση των καθισµάτων κατά την παρωχηµένη κλασική κατά µέτωπο διάταξη των παραδοσιακών τάξεων θεωρούµε ότι δεν είναι ιδιαίτερα επωφελής και θα πρέπει να αποφεύγεται. Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο το Τ.Ε. είναι επιθυµητό να βρίσκεται σε µια αίθουσα αρκετά ευρύχωρη και άνετη είναι η δυνατότητα οργάνωσης περιοχών ατοµικής εργασίας (όπου οι µαθητές δεν θα διασπώνται από την παρουσία των άλλων µαθητών και δεν θα ενοχλούν τους συµµαθητές τους), κέντρων µάθησης και δεξιοτήτων (γλωσσικό εργαστήρι, γωνιά παρα- µυθιού και ιστοριών, γωνιά µαθηµατικών) iii. 4.3 ιδακτικό-παιδαγωγικό υλικό και τεχνολογικές καινοτοµίες Η προαγωγή της αποτελεσµατικότητας της υποστηρικτικής παρέµβασης στην περιοχή των ε.ε.α. έχει την ανάγκη πρόσθετων προσαρµογών. Κρίσιµη θεωρείται η επιλογή του διδακτικού και παιδαγωγικού (δ/π) υλικού. Στόχος του σχολείου παραµένει η επιλογή δ/π υλικού που θα είναι κατάλληλο για παιδιά και νέους µε µια ποικιλία ε.ε.α. και σωµατικών ιδιαιτεροτήτων. Εικόνα 2 Ανατοµικό, προσαρµόσιµο κάθι- να σέβονται εξίσου τους αριστερόχειρες και τους δεξιόχειρες, αποτελεί ένα Η επιλογή, για παράδειγµα, δ/π υλικού και τεχνολογικών βοηθηµάτων που σµα κατάλληλο χαρακτηριστικό παράδειγµα, σε µια κοινωνική πραγµατικότητα όπου το δικαίωµα στην ιδιαιτερότητα αγνοείται ή ποινικοποιείται. για Τ.Ε. 4.4 Πινακίδες ανακοινώσεων Οι ελεύθεροι χώροι των τοίχων του Τ.Ε., όπως και στη γενική τάξη, είναι χρήσιµο να καλύπτονται µε πινακίδες επίδειξης (Χαρούπιας, 1999). Ένα µέρος των πινακίδων αυτών αφιερώνεται στις εργασίες των παιδιών ή των νέων που υποστηρίζονται από το Τ.Ε., ενώ ο υπόλοιπος χώρος σχεδιάζεται µε τρόπο που να διευκολύνει την ανάρτηση επίκαιρου διδακτικού υλικού ή άλλων µέσων απαραίτητων στην υποστηρικτική, για τα παιδιά και τους νέους του Τ.Ε, εργασία του ειδικού παιδαγωγού. Επειδή ένα µέρος της υποστηρικτικής εργασίας µας µε τα παιδιά αφορά θεµατικές ενότητες ή projects τα οποία επιλέγονται ύστερα από συζήτηση µε τα ίδια τα παιδιά (Ηµέλλου, 2004) φροντίζουµε να υπάρχει πάντα διαθέσιµος χώρος στον οποίο θα αναρτώνται οι εργασίες που σχετίζονται µε Γραφείο σχολικού συµβούλου 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, Βούλγαρη 1, Αθήνα 10437

7 ρ Αριστείδης Χαρούπιας 7 το project (µπορεί να σχετίζεται µε το περιεχόµενο των θεµατικών ενοτήτων ή/και τις εργασίες των παιδιών ή και µε επεκτάσεις τους). 5. Εκπαιδευτική αξιολόγηση - Οργάνωση αρχείου πληροφοριών και δεδοµένων 5.1 Εκπαιδευτική αξιολόγηση του µαθητή Παιδαγωγική παρέµβαση νοείται όταν υπάρχει σαφής δέσµευση του εκπαιδευτικού για επιµεληµένη και προσεκτική επένδυση σε θέµατα αξιολόγησης και στρατηγικών διδασκαλίας, βασισµένων στην προσωπικότητα του παιδιού. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση του µαθητή αποτελεί προαπαιτούµενο για µια επιτυχηµένη σχεδίαση του Α.Π.Ε. Η συστηµατική καταχώρηση πληροφοριών και δεδοµένων του µαθητή µπορεί να αποδειχθεί πολύτιµη για τη σχεδίαση και την υλοποίηση του Α.Π.Ε. Ο προγραµµατισµός των διδακτικών στόχων που δίνει έµφαση σε όσα από την αξιολόγηση διαπιστώνονται ότι θα µπορούσε να φέρει σε πέρας το παιδί (έστω και µε τη βοήθεια του ενηλίκου) και λιγότερο σε όσα δεν µπορεί, θα πρέπει να αποτελεί βασικό προαπαιτούµενο των ενεργειών µας. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το αποτέλεσµα που αναµέναµε δεν επιτυγχάνεται στο χρόνο και µε την προσπάθεια που έχουµε προγραµµατίσει, καλό θα είναι να µην µετακυλίουµε πάντα τις ευθύνες της αποτυχίας στο παιδί. Αναζητούµε τους λόγους αποτυχίας της διεργασίας διδασκαλίας µάθησης και στους άλλους συντελεστές της παιδείας. Η αναζήτηση του βέλτιστου αναλυτικού προγράµµατος και των κατάλληλων για το κάθε παιδί προσαρµογών του, η επιδίωξη της βελτίωσης των συνθηκών κάτω από τις οποίες συντελείται η διεργασία διδασκαλίας µάθησης (ως προς τα πρόσωπα, τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό και τις καινοτοµίες), αλλά το κυριότερο- η στοχοθέτηση και ο προγραµµατισµός των συνεπειών της αλληλεπίδρασης των συντελεστών της µάθησης και των προσώπων που συνεργάζονται για την επίτευξή τους θεωρούµε ότι προαναγγέλουν τη µερική ή ολική επιτυχία ή την αποτυχία του εγχειρήµατός µας. 5.2 Ο προσωπικός φάκελος πληροφοριών και δεδοµένων του µαθητή Από την πρώτη ηµέρα παραποµπής του παιδιού στο Τ.Ε. φροντίζουµε για την συγκέντρωση πληροφοριών και δεδοµένων, τα οποία θα µας βοηθήσουν στο έργο της αξιολόγησης του µαθητή Α.Π.Ε. του. Η ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση, η διάγνωση και τα αποτελέσµατα άλλων αξιολογήσεων και άλλες πληροφορίες που θα συγκεντρώσουµε τοποθετούνται στον ειδικό προσωπικό φάκελο που φροντίζουµε να δηµιουργήσουµε για κάθε παιδί ή νέο ξεχωριστά. Ο προσωπικός φάκελος του κάθε µαθητή µπορεί να περιέχει: οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του µαθητή γνωµατεύσεις για το είδος και το βαθµό της ε.ε.α. του παιδιού ή του νέου εισήγηση για την τοποθέτησή του σε κατάλληλη σχολική µονάδα προτάσεις που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράµµατος υποστηρικτικής παρέµβασης αξιολογητικές εκθέσεις (από τον εκπαιδευτικό της τάξης του παιδιού) δοκιµασίες στην τάξη, στις οποίες έχει πάρει µέρος το παιδί ή ο νέος αξιολόγηση µε την οποία παραπέµφθηκε στο Τ.Ε. έγγραφα ή σηµειώµατα από την επικοινωνία σχολείου-οικογένειας περιοδικές αξιολογήσεις του µαθητή στην τάξη (φωτοαντίγραφα) περιοδικές αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού προγράµµατος στο Τ.Ε. πληροφορίες για την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και άλλους χρήσιµους ενισχυτές της µάθησης και της αποδεκτής κοινωνικά συµπεριφοράς του µαθητή δείγµατα ατοµικών εργασιών του µαθητή ή συνεργατικών εργασιών µε συµµαθητές του στην τάξη δείγµατα εργασιών του µαθητή από το σπίτι και από δραστηριότητές του στη διάρκεια του ε- λεύθερου χρόνου του άλλες χρήσιµες πληροφορίες και έγγραφα. Ο προσωπικός φάκελος ενηµερώνεται περιοδικά και συνοδεύει το µαθητή σε τυχόν µετακίνησή του σε άλλη σχολική µονάδα. Με προσεκτικό σχεδιασµό του περιεχοµένου που θα επιλέξουµε να Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ( ):

8 8 ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης τοποθετείται στον προσωπικό φάκελο του κάθε µαθητή µπορεί να προκύψει ένα άριστο εργαλείο εναλλακτικής αξιολόγησης (Portfolio) του µαθητή µας (Χαρούπιας, 2003β). 5.3 Προγραµµατισµός και Ατοµικό Πρόγράµµα Εκπαίδευσης του µαθητή Οι δραστηριότητες που προγραµµατίζουµε για κάθε παιδί φροντίζουµε να στηρίζονται στις α- ξιολογήσεις που έχουν προηγηθεί. Οι λεπτές και αδρές κινητικές δεξιότητες συνδυάζονται µε κοινωνικές δραστηριότητες και συσχετίζονται µε το πρόγραµµα του παιδιού στην τάξη. Οι δραστηριότητες µπορεί να σχεδιάζονται µε τρόπο που να µας επιτρέπει να τις ολοκληρώνουµε τόσο εντός της τάξης, στην αυλή του σχολείου, στο γυµναστήριο ή και στο χώρο του Τ.Ε. Σηµαντικά δεν είναι µόνο ο χώρος, το πρόσωπο που αναλαµβάνει την έναρξη, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της δραστηριότητας, αλλά και η πρόβλεψη διδακτικών στόχων που να αφορούν το παιδί προσωπικά ή το παιδί στα πλαίσια της µικρο-οµάδας ή της τάξης προέλευσής του. Επειδή η εργασία µας µε το παιδί θα ήταν χρήσιµο να σχεδιάζεται, στο µεγαλύτερο µέρος της, εκ των προτέρων και µε ιδιαίτερη φροντίδα και επειδή θα πρέπει να συνεργάζονται για την ολοκλήρωσή της όσο το δυνατό περισσότερα πρόσωπα από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ο προγραµ- µατισµός της µπορεί να γίνεται σε τρία επίπεδα: εξαµηνιαίος, µηνιαίος και εβδοµαδιαίος. Ο βασικός και κύριος σχεδιασµός, ο οποίος και αναµένεται να είναι όσο το δυνατό πιο λεπτοµερής, θεωρούµε ότι είναι ο εβδοµαδιαίος σχεδιασµός. Στον εβδοµαδιαίο σχεδιασµό λαµβάνεται υπόψη η ζωή του παιδιού στο σχολείο και το σπίτι και εµπλέκεται το σύνολο των προσώπων που το υποστηρίζουν (εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας). Καθηµερινά διαπιστώνουµε ότι πολλά από τα απρόοπτα της καθηµερινής σχολικής ζωής και της ζωής του παιδιού εκτός σχολείου αναδιατάσσουν τον προγραµµατισµό µας και, σε ορισµένες περιπτώσεις, τον ακυρώνουν. Ένας τρόπος θεραπείας της αναστάτωσης αυτής είναι ο σχεδιασµός επιπλέον δραστηριοτήτων, οι οποίες προετοιµάζονται προκειµένου να είναι διαθέσιµες στις περιπτώσεις αντιµετώπισης των απρόοπτων καταστάσεων ή ακόµη και για τις περιπτώσεις που έχουµε υποτιµήσει τις δυνατότητες του παιδιού (ή της οµάδας των παιδιών) τα οποία υποστηρίζουµε. Τα πρώτα χρόνια της εργασίας µας στο Τ.Ε. η προετοιµασία µας αυτή θα πρέπει να είναι λεπτοµερής, µε επεξηγήσεις και προτάσεις υλοποίησης. Όσο η εµπειρία µας αυξάνει και η συνεργασία µας µε το άλλο προσωπικό του σχολείου και τους γονείς του παιδιού βελτιώνεται, τόσο και ο προγραµµατισµός µας γίνεται περισσότερο αδροµερής και οι δραστηριότητες που παραθέτουµε σ αυτόν αναφέρονται συνοπτικά. Αν στην οµάδα προστεθεί νέο προσωπικό, ο σχεδιασµός για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα- επανέρχεται στην αρχική λεπτοµερειακή του εκδοχή. Ο χρόνος συνεργασίας µε το προσωπικό και τους γονείς του παιδιού που υποστηρίζουµε στο Τ.Ε. δεν θα µπορούσε σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί, ούτε και είναι χαµένος χρόνος. Είναι µια απαραίτητη, πολύτιµη ρουτίνα και για το λόγο αυτό θα ήταν χρήσιµο να εντάσσεται στον αρχικό και το συνεχιζόµενο προγραµµατισµό µας. Η έννοια του διδακτικού χρόνου και του τι µπορεί να περιέχεται σ αυτόν δεν έχουν γίνει, ως τώρα τουλάχιστον, επαρκώς κατανοητά στους γραφειοκράτες της εκπαίδευσης και στους παρατηρητές της εκπαιδευτικής υποστηρικτικής παρέµβασης στο Τ.Ε. Θεωρούµε ότι κάθε άλλο παρά αποτελεί χάσιµο χρόνου η ενασχόληση µε διαδικασίες ενηµέρωσης και κατεύθυνσης όλων των συντελεστών της παιδείας και όσων σχετίζονται µε το παιδί άµεσα, προκειµένου να βοηθηθούν στην αλλαγή νοοτροπίας. Η ακριβής σηµασία της διδακτικής ώρας θεωρούµε ότι χρειάζεται διευκρινήσεις, όπως διευκρινήσεις είναι αναγκαίο να γίνουν σχετικά µε το περιεχόµενο και τον προγραµµατισµό της. Ο προγραµµατισµός και η προαποφασισµένη ρουτίνα είναι, τις περισσότερες φορές, πολύτιµος σύµµαχος στη µάθηση, τόσο για µας και τους συνεργάτες µας, όσο και για το ίδιο το παιδί. Μερικές φορές, ωστόσο, ακόµη και τις πρώτες ηµέρες της επαφής µας µε το παιδί, θα διαπιστώσουµε ότι είναι απαραίτητο να επωφεληθούµε από τυχαίες καταστάσεις και καθηµερινά επεισόδια, τα οποία θα εκµεταλλευτούµε, µε στόχο την κινητοποίηση των µαθητών µας. Η ευελιξία την οποία απαιτεί η προσαρµογή µας αυτή δεν είναι πάντα αυτονόητη και θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµο αν εξοπλισθούµε τόσο θεωρητικά για το γεγονός αυτό, όσο και µε δεξιότητες χειρισµού απρόοπτων καταστάσεων. Αποδοτική παιδαγωγική είναι η παιδοκεντρική παιδαγωγική και η παιδοκεντρική παιδαγωγική είναι περισσότερο επιτυχηµένη όταν εκµεταλλεύεται τις καταστάσεις ροής µάθησης του παιδιού και τα απρόοπτα της καθηµερινής σχολικής και κοινωνικής του ζωής. Γραφείο σχολικού συµβούλου 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, Βούλγαρη 1, Αθήνα 10437

9 ρ Αριστείδης Χαρούπιας 9 Συζήτηση και Προτάσεις Η σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα της πολυπολιτισµικότητας και των διαφορετικών γλωσσικών ταυτοτήτων, σε συνδυασµό µε τη σταδιακή αποδυνάµωση του θεσµού της οικογένειας, τα νέα καταναλωτικά και κοινωνικά πρότυπα που διεθνώς ενισχύουν φαινόµενα αντικοινωνικής και παραβατικής συµπεριφοράς, έχουν δηµιουργήσει αυξηµένες ανάγκες για στήριξη της σχολικής κοινότητας. Είναι φανερό ότι το τριπολικό σύστηµα (γενικό σχολείο, Τ.Ε., ειδικό σχολείο) δεν επαρκεί! Επιπρόσθετα, ο θεσµός του Τ.Ε. χρειάζεται διευκρίνιση και ενδυνάµωση. Ο αποσπασµατικός και πυροσβεστικός χαρακτήρας του ανταποκρίνεται και είναι ιδιαίτερα χρήσιµος στην αντιµετώπιση των συµπτωµάτων µιας σχολικής κοινότητας που νοσεί, αλλά δεν θεραπεύει την αιτία αυτής της νοσηρότητας : την απαξίωση της παιδαγωγικής στην καθηµερινότητα της σχολικής ζωής. Η σχολική κοινότητα έχει ανάγκη από ενδυνάµωση των διαθέσιµων υπηρεσιών, εµπλουτισµό και επέκτασή τους, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει µε επάρκεια τις νέες ανάγκες της. Το προσωπικό των σχολείων είναι απαραίτητο να κατανοήσει ότι τα αιτήµατά του για βοήθεια και υποστήριξη του παιδιού και νέου µε ε.ε.α. θα αποβούν περισσότερο χρήσιµα και ουσιαστικά όταν γίνονται προληπτικά, οπότε είναι και περισσότερο αποδοτικά και όχι όταν προκύπτουν και κορυφώνονται τα προβλήµατα. Οι λύσεις που δηµιουργεί η επείγουσα ανάγκη, σε πολύ λίγες περιπτώσεις, µπορεί να είναι λύσεις ουσιαστικές και µακράς πνοής! Είναι ανάγκη, επείγουσα ανάγκη, να ξεκινήσει µια εκτεταµένη έρευνα στις σχολικές κοινότητες µε στόχο την καταγραφή των προβληµάτων, την επιστηµονική ανάλυση του είδους, της ποικιλίας και της ποιότητας των αναγκών και την ιεράρχηση του επείγοντος της κάλυψής τους. Είναι καιρός να βοηθηθεί η σχολική κοινότητα και οι λειτουργοί της, ώστε να γίνει σε όλους επαρκώς κατανοητό πως η εξασφάλιση υπηρεσιών για τα παιδιά µε ε.ε.α. δεν αποτελεί σπατάλη πόρων, αλλά ά- µεση και επείγουσα αναγκαιότητα! Γεγονότα και πρακτικές που παρακολουθούµε σχεδόν καθηµερινά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο να απoσαθρώνουν τη σχολική και κοινωνική πραγµατικότητα χωρών του εξωτερικού, σύντοµα θα αποτελούν ζητήµατα και της ελληνικής καθηµερινότητας στην κοινωνία και τα σχολεία µας. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και η τοπική κοινωνία, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο, να αρχίσουν τη συζήτηση για την αναγκαιότητα εγκαθίδρυσης µηχανισµών πρόβλεψης των προβληµάτων της σχολικής κοινότητας. Υπηρεσίες όπως ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/ Ενσωµάτωσης, που έχουµε προτείνει σε άλλες εργασίες µας (Χαρούπιας, 2000, 2001, Χαρούπιας & Περβανάς, 2002) είναι καιρός να αποτελέσουν αντικείµενο µελέτης και συζήτησης, προκειµένου να γίνει δυνατή η πειραµατική υλοποίησή τους (σε οποιαδήποτε παραλλαγή και µε οποιαδήποτε ονοµατολογία). Είναι καιρός η ελληνική σχολική κοινότητα να προσπαθήσει να αποφύγει την κατόπιν ε- ορτής και εκ των ενόντων αντιµετώπιση των προβληµάτων της. Ο περιορισµός της δυνατότητας της Ελληνικής Πολιτείας στο να διαπιστώνει τα παθογενή συµπτώµατα που ευτελίζουν τη δηµόσια και τη σχολική ζωή, χωρίς τη δυνατότητα ανάπτυξης συστήµατος πρόβλεψης των αναγκών, ριζικής θεραπείας και αποτελεσµατικής και διαρκούς διαχείρισής τους, είναι ανάγκη να παύσει πια να ταλαιπωρεί τη σχολική µας κοινότητα και την ελληνική κοινωνία. Στη διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος πρόβλεψης και αντιµετώπισης των ε.ε.α. στη σχολική κοινότητα µπορεί να βοηθήσει η εξασφάλιση, διαβαθµισµένων -ανάλογα µε τις ανάγκες,- υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε κάθε εκπαιδευτική κοινότητα. Το Τ.Ε. δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο σύνολο των προβληµάτων που θα µπορούσαν να εµφανιστούν στη σχολική κοινότητα, αλλά είναι µια απαραίτητη υποστηρικτική υπηρεσία και αποτελεί καθήκον των θεσµικών οργάνων της δηµόσιας εκπαίδευσης η ανάληψη πρωτοβουλιών πρότασης προς ίδρυσή του σε κάθε σχολική µονάδας γενικής α- γωγής. Αναφορές British Council. Disability Demographics. Στο: text/disability_ demotx.htm Department of Education and Science (DES) (1978): Special Educational Needs (The Warnock Report). HMSO (ISBN X) Ηµέλλου, Ο. Ι. (2003). Ήπιες υσκολίες Μάθησης. Προσεγγίσεις στο γενικό σχολείο. Αθήνα: Ατραπός. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ( ):

10 10 ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης Ηµέλλου, Όλγα (2004). Εναλλακτικές στρατηγικές υποστήριξης µαθητών µε Ήπιες υσκολίες Μάθησης στο γενικό σχολείο. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Θέµατα Ειδικής Αγωγής τ.26: Ηµέλλου Ο. & Χαρούπιας, Α. (υπό δηµοσίευση). Ο ρόλος του παιδαγωγού του Τµήµατος Ένταξης στην ποιοτική αναβάθµιση των διαδικασιών ανίχνευσης/αναγνώρισης και υποστήριξης των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: µια έρευνα δράσης. Πρακτικά Ε Πανελλήνιου Συνεδρίου Μάθηση και διδασκαλία στην κοινωνία της γνώσης. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστή- µιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τµήµα.Ε., Τοµείς: Επιστηµών Αγωγής & Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας σε συνεργασία µε το Κέντρο Έρευνας Επιστήµης και Εκπαίδευσης (Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.). Αθήνα: Ατραπός. Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ε.Α. (2003). ιαδικασία πρότασης και φοίτησης του παιδιού µε ε.ε.α. στο Τµήµα Ένταξης. Εγκύκλιος επιστηµονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, αρ. πρωτ. 92/ Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ε.Α. (2004). ιευκρίνιση καθηκόντων των εκπαιδευτικών των Τµηµάτων Ένταξης. Αναφορά στο ΥΠ.Ε.Π.Θ., αρ. πρωτ. 189/ Trauner, Doris A., Your Role in Diagnosis and Management; Consultant: February1986, pgs Χαρούπιας, Α.Π. (1999). Οι πινακίδες επίδειξης ως παράγοντας υποστηρικτικός της µάθησης των προσώπων µε ιδιαίτερες ανάγκες στις σχολικές µονάδες ειδικής εκπαίδευσης. Ανοικτό Σχολείο, 73: Χαρούπιας, Α. Π. (2000). Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ενσωµάτωσης στην Ελληνική Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Εµπειρίες και πρώτα συµπεράσµατα από µια πιλοτική εφαρµογή της καινοτοµίας στην ενσωµάτωση παιδιού µε βαρηκοΐα. Στο: Αντώνης Κυπριωτάκης (επιµ.) Πρακτικά Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής Τάσεις και προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στην Ενωµένη Ευρώπη σήµερα. Πανεπιστή- µιο Κρήτης, Σχολή Επιστηµών Αγωγής, Π.Τ..Ε., Ρέθυµνο, 12, 13 και 14 Μαΐου, σσ Χαρούπιας Α.Π. (2001). Καινοτόµες υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στο Σχολείο για Όλους µε Όλους. Πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας: Ειδικές µαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία σήµερα- Αντιµετώπιση, εµπόδια, προοπτική. Ελληνική Εταιρεία υσλεξίας, σ Χαρούπιας, Αριστείδης (2003α). Εισαγωγή στην εκπαίδευση των προσώπων µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα ατόµων µε πολλαπλές αναπηρίες, Πρακτικά Επιµορφωτικών Σεµιναρίων, Ιωάννινα 20/21 Σεπτεµβρίου και Θεσσαλονίκη 27/28 Σεπτεµβρίου, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστηµών της Αγωγής, Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Εργαστήριο Ειδικής & Θεραπευτικής Αγωγής. Χαρούπιας, Α.Π. (2003β). Εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης της διεργασίας διδασκαλίας µάθησης των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα ατόµων µε πολλαπλές αναπηρίες, Πρακτικά Επιµορφωτικών Σεµιναρίων, Ιωάννινα 20/21 Σεπτεµβρίου και Θεσσαλονίκη 27/28 Σεπτεµβρίου, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστηµών της Αγωγής, Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Εργαστήριο Ειδικής & Θεραπευτικής Αγωγής. Χαρούπιας, Α.Π. (2004α) H πιστοποίηση της επιστηµονικής ειδίκευσης του παιδαγωγού ως παράγοντας ποιότητας της δηµόσιας παιδείας. 1 ο Συνέδριο Προέδρων Παιδαγωγικών Τµηµάτων Ελλάδος και Κύπρου. Το παρόν και το µέλλον των Παιδαγωγικών Τµηµάτων: είκοσι χρόνια από την ί- δρυσή τους. Αίθουσα Τελετών Πανεπιστηµίου Πατρών, Ρίο Πάτρα, Οκτωβρίου. Χαρούπιας, Α.Π. (2004β). Η ακώλυτη προαγωγή και οι επιπτώσεις της στην ελληνική κοινωνική πραγµατικότητα. Θέµατα Ειδικής Αγωγής τ. 26: Χαρούπιας, Α.Π.- Περβανάς, Κ. (2002). Ερευνητικές πρωτοβουλίες στο υπαρκτό σχολείο: Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ενσωµάτωσης (Σχεδιασµός και εξέλιξη µιας έρευνας δράσης). Στο: Μπαγάκης (επιµ.) Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Αθήνα: Μεταίχµιο. Χαρούπιας, Αριστείδης & Ηµέλλου, Όλγα (2004). Υπηρεσίες αντισταθµιστικής εκπαίδευσης σε θέ- µατα γλώσσας στις Τάξεις Υποδοχής και τα Τµήµατα Ένταξης. Μια προκαταρκτική συγκριτική αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης. Πρακτικά 6 ου ιεθνούς Συνεδρίου για τη «ιαπολιτισµική Εκπαίδευση Ελληνικά ως εύτερη ή Ξένη Γλώσσα». Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Κέντρο ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Πά- Γραφείο σχολικού συµβούλου 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, Βούλγαρη 1, Αθήνα 10437

11 ρ Αριστείδης Χαρούπιας 11 τρα, 20-22/06/2003 (Τα πρακτικά του συνεδρίου δηµοσιεύθηκαν σε ηλεκτρονική µορφή-cd- ROM). Χαρούπιας, Αριστείδης & Ηµέλλου, Όλγα (υπό δηµοσίευση). Η σχεδίαση του εθνικού αναλυτικού προγράµµατος ως παράγων αντισταθµιστικής διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Πρακτικά 7 ου ιεθνούς Συνεδρίου για τη «ιαπολιτισµική Εκπαίδευση Ελληνικά ως εύτερη ή Ξένη Γλώσσα» Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Κέντρο ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Πάτρα, 18-20/06/2004 (Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δηµοσιευθούν σε ηλεκτρονική µορφή- CD-ROM). Σηµειώσεις i Αναφορικά µε τη διάταξη αυτή έχει αναπτυχθεί έντονος προβληµατισµός στη σχολική κοινότητα και συζητείται η διαφοροποίησή της στην επικείµενη τροποποίηση του νόµου 3194/2003. ii Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης (Υπουργική απόφαση /Γ6). iii Μπορεί η εξειδίκευση που προτείνουµε εδώ να εµφανίζεται υπερβολική, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ελληνική σχολική κοινότητα, στην πλειοψηφία της, δεν έχει επιτύχει ακόµη να επικεντρώσει την προσοχή της στον παιδαγωγικό ρόλο των υπηρεσιών που η Πολιτεία της εξασφαλίζει. Η µετατροπή του σχολείου σε ένα, κατά κύριο λόγο, διοικητικό µηχανισµό έχει υποτιµήσει την αξία της ποιότητας των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και των µαθητών! Η απαξίωση της παιδαγωγικής ως κεντρικής υπόθεσης του οικοδοµήµατος της παιδείας έχει δηµιουργήσει διαδικαστικές τερατογενέσεις και έχει µετατρέψει ρόλους σηµαντικούς σε επουσιώδεις και µικρής προστιθέµενης παιδαγωγικής αξίας. Για παράδειγµα, ο ρόλος του διευθυντή έχει απεκδυθεί τον παιδαγωγικό και υποστηρικτικό στο δάσκαλο της τάξης ρόλο και έχει µετατραπεί σε επόπτη των διαδικασιών καθηµερινής ρουτίνας, φύλακα τήρησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών και, σε πολλές περιπτώσεις, σε γραµµατέα της σχολικής µονάδας, της σχολικής επιτροπής του δήµου ή ακόµα και κλητήρα (όταν α- ναλαµβάνει ο ίδιος και όχι τα αρµόδια πρόσωπα του διοικητικού µηχανισµού ή του µηχανισµού συντήρησης των σχολικών κτιρίων τη µέριµνα για τις µικροεπισκευές των σχολικών κτιρίων και την προµήθεια των αναλώσιµων, την πληρωµή των λογαριασµών ή άλλων εργασιών οι οποίες δεν σχετίζονται µε τον παιδαγωγικό του ρόλο ή µε το ρόλο του ως µάνατζερ της σχολικής µονάδας, δεδοµένου ότι για τις δραστηριότητες αυτές δεν προβλέπεται άλλο προσωπικό). Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ( ):

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων Αρ. Πρωτ. 33 Ημερ.: 18/4/2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2. Πρόεδρο της Βουλής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας»

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας» Page1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Αξιολόγηση μαθητών με αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και Διερεύνηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών

Σημειώσεις Αξιολόγηση μαθητών με αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και Διερεύνηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών Σημειώσεις Αξιολόγηση μαθητών με αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και Διερεύνηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών Πρακτικό για το ποιοι μαθητές φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης Συντάσσεται Πρακτικό Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 20 / 01

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008. Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008. Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008 Θέµα: Σχέδιο Νόµου για την Ειδική Αγωγή ΣΧΕΤ: Αρ. Πρωτ:2208/2-4-08 επιστολή σας Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Κύριε Υπουργέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης. Ρόλος και κατανοµή δραστηριοτήτων

Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης. Ρόλος και κατανοµή δραστηριοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -Π. Τ. Ν. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΡ.Ε.Θ.Α.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ο Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 27/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για τις ανάγκες της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 55 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒΡ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εµπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εµπιστεύεται τον εκπαιδευτικό ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 1/2 ΤΟΜΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 06 / 04

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες επιστημονική ημερίδα Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχοπαθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα