ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_. «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_. «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_ «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 258). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 3 Την υπ αριθ. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Μεταθέσεις 1. Οι μεταθέσεις του πυροσβεστικού προσωπικού διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. 2. Οι τακτικές μεταθέσεις διενεργούνται για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. Οι έκτακτες μεταθέσεις διενεργούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Πυροσβεστικού Κλιμακίου που λειτουργεί για πρώτη φορά. β. Λόγω κατάργησης ή υποβιβασμού Υπηρεσίας. γ. Για λόγους υγείας. δ. Λόγω σπουδών των υπαλλήλων ή των τέκνων τους. ε. Λόγω καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου. στ. Λόγω υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση.

2 ζ. Λόγω υποβολής αίτησης για συνυπηρέτηση. η. Λόγω προαγωγής ή λόγω δυσμενούς κρίσης Αξιωματικών. θ. Για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως τοποθέτηση Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ειδικά αιτιολογημένων από τα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων. 3. Οι μεταθέσεις αποφασίζονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων και κοινοποιούνται, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για τους Αξιωματικούς και με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες. Οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Μεταθέσεων είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος. 4. Ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων για μεν τους Αξιωματικούς λειτουργεί το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για δε τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συμβούλια, συμμετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, οι οποίοι για το μεν πρώτο Συμβούλιο είναι Αξιωματικοί οποιουδήποτε βαθμού, για δε το δεύτερο Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται αναλόγως οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις που αφορούν και τους λοιπούς πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, με τη διαφορά ότι δεν συντάσσονται ούτε ανακοινώνονται πίνακες εκλογέων. Εκλογείς είναι όλοι οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία της εκλογής πυροσβεστικοί υπάλληλοι και η προκήρυξη των αρχαιρεσιών καθώς και η ρύθμιση λοιπών λεπτομερειών σχετικά με τη διεξαγωγή τους γίνεται με διαταγή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. 5. Αναστολή χορήγησης φύλλου πορείας στους με οποιοδήποτε τρόπο μετατιθεμένους δεν επιτρέπεται, εκτός των ευρισκομένων σε μακρά αναρρωτική άδεια. Τα φύλλα πορείας στους μετατιθέμενους υπαλλήλους χορηγούνται την 1η και την 16η εκάστου μηνός. Οι έγγαμοι οφείλουν να παρουσιασθούν στην Υπηρεσία που μετατίθενται δέκα (10) ημέρες μετά τη χορήγηση του φύλλου πορείας, ενώ οι άγαμοι μετά από πέντε (5) ημέρες. Άρθρο 2 Πόλη συμφερόντων 1. Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα υποχρεούνται να δηλώσουν πόλη συμφερόντων. Η δήλωση υποβάλλεται τον τελευταίο μήνα πριν την αποφοίτηση από την οικεία Σχολή. Ως πόλη συμφερόντων δύνανται να επιλέξουν οποιαδήποτε πόλη στην οποία εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Οι υπάλληλοι Ειδικών Καθηκόντων δύνανται να επιλέξουν οποιαδήποτε πόλη στην οποία εδρεύει Ειδική Υπηρεσία. Οι βοηθοί Πλοηγοί Μηχανικοί καθώς και όσοι προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με προσόν κατάταξης πτυχίο Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής ή Ακαδημίας 2

3 Εμπορικού Ναυτικού, δηλώνουν υποχρεωτικά ως πόλη συμφερόντων τους, πόληέδρα Λιμενικού Πυροσβεστικού Σταθμού. Οι υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων που προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με προσόν κατάταξης πτυχίο ή δίπλωμα μουσικού Μπάντας Ωδείου, δηλώνουν υποχρεωτικά ως πόλη συμφερόντων τους την πόλη-έδρα της Μουσικής Μπάντας. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί δηλώνουν πόλη συμφερόντων και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Μεταθέσεων μόρια στην αρχή του τελευταίου εκπαιδευτικού έτους των σπουδών τους. 2. Μετά την αρχική δήλωση της πόλης συμφερόντων των υπαλλήλων, οποιαδήποτε αλλαγή επιτρέπεται μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Έναρξη λειτουργίας Υπηρεσίας. β. Γάμος υπαλλήλου. γ. Λύση του γάμου. δ. Θάνατος συζύγου. ε. Απόκτηση πρώτης κατοικίας από υπάλληλο ή σύζυγο σε διαφορετική πόλη. στ. Κατάργηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. ζ. Κατάργηση Πυροσβεστικού Κλιμακίου. η. Προαγωγή του υπαλλήλου, όταν στην πόλη που μέχρι την προαγωγή του είχε δηλώσει ως πόλη συμφερόντων του, δεν προβλέπεται θέση του βαθμού του. θ. Συνυπηρέτηση ι. Αμοιβαία μετάθεση Η αίτηση αλλαγής πόλης συμφερόντων για τις περιπτώσεις β, γ, δ και ε υποβάλλεται εντός διετίας από την ημερομηνία που προέκυψε ο σχετικός λόγος, διαφορετικά δεν γίνεται δεκτή. Η έγκριση αλλαγής πόλης συμφερόντων γίνεται με απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Οι αιτήσεις για αλλαγή τόπου συμφερόντων, οποτεδήποτε και αν έχουν υποβληθεί, εξετάζονται από 1 η Νοεμβρίου έως 1 η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, εκτός των περιπτώσεων α, δ, στ, ζ, θ και ι οι οποίες εξετάζονται αμέσως μετά την υποβολή τους. Άρθρο 3 Μεταθέσεις Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών 1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η συνολική υπηρετούσα δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος κατανέμεται το Δεκέμβριο εκάστου έτους με υποχρεωτική πρόβλεψη όμοιας δύναμης σε όμοιας Τάξης Υπηρεσίες και Κλιμάκια, τόσο στο σύνολο όσο και κατά βαθμούς στους Αξιωματικούς και με την επιπλέον υποχρέωση στις μάχιμες Υπηρεσίες, τουλάχιστον το 1/5 και το 1/3 της δύναμης των υπαλλήλων από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω να είναι αντίστοιχα απόφοιτοι παραγωγικής Σχολής και οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων. Ως οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων νοούνται και αυτοί οι οποίοι έχουν αποκτήσει υπηρεσιακή άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ και άνω. 3

4 2. Το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος οι ακόλουθοι πίνακες: α) Πίνακας που εμφανίζει τις κενές θέσεις ανά υπηρεσία όπως αυτές προκύπτουν από τη διαφορά της υπηρετούσας δύναμης από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. β) Πίνακας με τα μόρια των υπαλλήλων που υπηρετούν σε πόλη η οποία δεν είναι η πόλη συμφερόντων τους καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούν στην πόλη συμφερόντων τους ως υπεράριθμοι. Ο αριθμός των υπεράριθμων προκύπτει από τη διαφορά της υπηρετούσας δύναμης από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι ως άνω πίνακες κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος το αργότερο μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου κάθε έτους. Κατά αυτών προβλέπεται η υποβολή προσφυγής εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία κοινοποίησης, η οποία εξετάζεται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Οι πίνακες μορίων και κενών θέσεων οι οποίοι προκύπτουν μετά την εξέταση των προσφυγών, κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες του Σώματος το αργότερο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Στην περίπτωση κατά την οποία οι κενές θέσεις είναι περισσότερες από τους υπεράριθμους υπαλλήλους, ο Αρχηγός επιλέγει αριθμό κενών θέσεων, ίσο προς τον αριθμό των υπεράριθμων και βάσει της επιλογής αυτής συντάσσεται νέος πίνακας κενών θέσεων ο οποίος κοινοποιείται στις Υπηρεσίες του Σώματος. Με βάση την προαναφερόμενη επιλογή διενεργούνται οι μεταθέσεις του προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων των Υπηρεσιών. Οι υπάλληλοι Ειδικών Καθηκόντων καθώς και όσοι έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με προσόν κατάταξης πτυχίο Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, κατανέμονται και υπηρετούν μόνο στις αντίστοιχες της ειδικότητάς τους Υπηρεσίες. 3. Μετά την κοινοποίηση των πινάκων της προηγούμενης παραγράφου, οι υπάλληλοι που επιθυμούν να μετατεθούν, υποβάλλουν σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους, στην οποία δηλώνουν την πόλη στην οποία επιθυμούν να μετατεθούν. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος φροντίζει για την υποβολή των αιτήσεων και των πινάκων μορίων και κενών θέσεων των υπαλλήλων στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων. Το Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Απριλίου κάθε έτους και αποφασίζει για τις τακτικές μεταθέσεις συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. 4. Οι τακτικές μεταθέσεις διενεργούνται ως ακολούθως: Οι υπάλληλοι που έχουν υποβάλλει αιτήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, καλύπτουν τις κενές θέσεις όπως αυτές εμφανίζονται στον πίνακα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην ικανοποίηση των αιτήσεων, προηγούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης στην πόλη συμφερόντων τους και έχουν τα περισσότερα μόρια έναντι των υπολοίπων που έχουν υποβάλλει αίτηση για την ίδια πόλη. Έπονται οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για πόλη η οποία βρίσκεται εντός του ιδίου ή όμορου νομού με αυτόν της πόλης συμφερόντων τους και έχουν τα 4

5 περισσότερα μόρια, έναντι των υπολοίπων που έχουν υποβάλλει αίτηση για την ίδια πόλη. Ακολουθούν οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τα περισσότερα μόρια και έχουν υποβάλλει αίτηση για πόλη, η οποία δεν εμπίπτει σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση από τις ανωτέρω, πρέπει να τηρείται κατ ελάχιστον το ποσοστό 1/3 για τους οδηγούς και 1/5 για τους απόφοιτους παραγωγικής Σχολής. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην πόλη συμφερόντων τους και υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης, μπορούν να καλύψουν κενές θέσεις άλλων Υπηρεσιών, εφόσον δεν υπάρχουν αιτήσεις υπαλλήλων οι οποίοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων. Στην περίπτωση κατά την οποία κενωθούν θέσεις σε μια πόλη είτε λόγω μετάθεσης είτε λόγω αποστρατείας υπαλλήλων, οι τυχόν υπεράριθμοι που υπηρετούν στην πόλη αυτή παραμένουν. 5. Κατά της ανωτέρω διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης μεταθέσεων. Οι εν λόγω προσφυγές εξετάζονται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων μέχρι το τέλος του μήνα Μαΐου. Άρθρο 4 Μεταθέσεις Αξιωματικών 1. Η κατανομή των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος στις λειτουργούσες Υπηρεσίες αυτού γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. Με βάση την κατανομή αυτή διενεργούνται οι μεταθέσεις των Αξιωματικών για την κάλυψη των κενών θέσεων των Υπηρεσιών. Οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων κατανέμονται και υπηρετούν μόνο στις αντίστοιχες της ειδικότητάς τους Υπηρεσίες. Τυχόν υπεράριθμοι Αξιωματικοί μετατίθενται υποχρεωτικά ως εξής: Προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το χρόνο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στην πόλη που υπηρετούν, απ αυτούς δε προτιμούνται όσοι δεν έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων. Αν πρόκειται να μετατεθούν ως υπεράριθμοι αυτοί που έχουν συμπληρώσει το χρόνο της παραγράφου 2 του παρόντος και προκύπτει ανάγκη να γίνει επιλογή μεταξύ αυτών που έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων ή μεταξύ αυτών που δεν έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων, τότε η επιλογή και στις δύο περιπτώσεις γίνεται με βάση τα λιγότερα μόρια που διαθέτουν. Αν υπάρχουν υπεράριθμοι που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο της παραγράφου 2 του παρόντος, τότε μετατίθενται οι υπάλληλοι που έχουν τα λιγότερα μόρια, με την προϋπόθεση ότι συμπληρώνουν διετία μέχρι 15 Οκτωβρίου του έτους μεταθέσεων στην πόλη που υπηρετούν, προτιμούμενων αυτών που δεν έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων. 2. Επιπυραγοί που συμπληρώνουν τέσσερα (4) συνεχή έτη και οι νεότεροί τους στο βαθμό Αξιωματικοί έξι (6) συνεχή έτη παραμονής σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων που έχουν την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων τους και 5

6 επιθυμούν να υπηρετήσουν στην ίδια πόλη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν περισσότεροι Αξιωματικοί που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποια πόλη από τους επιθυμούντες να μετατεθούν στην πόλη αυτή, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, όπως αυτά υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 5 του παρόντος και δεν έχουν δηλώσει την πόλη στην οποία υπηρετούν ως πόλη συμφερόντων. Μεταθέσεις από και προς τον τόπο συμφερόντων του Αξιωματικού για πόλη ή από πόλη που απέχει λιγότερο από 50 χιλιόμετρα καθώς και μεταθέσεις για οπουδήποτε, εφόσον αυτές διήρκεσαν λιγότερο από έξι (6) μήνες και ο Αξιωματικός επέστρεψε στον τόπο των συμφερόντων του, δεν διακόπτουν το χρόνο του πρώτου εδαφίου της παρούσας. Οι Αξιωματικοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο από την παράγραφο αυτή χρόνο σε πόλη η οποία δεν είναι πόλη συμφερόντων τους, μετατίθενται υποχρεωτικά εφόσον υπάρχουν αιτήσεις ομοιοβάθμων τους που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε αυτήν και έχουν την πόλη συμφερόντων στον ίδιο ή όμορους νομούς. 3. Εφόσον υπάρχουν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από Αξιωματικούς που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης για την Υπηρεσία αυτή, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν, προηγούνται δε πάντοτε όσοι έχουν πόλη συμφερόντων τους την πόλη στην οποία επιθυμούν να μετατεθούν. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υπάλληλοι έχουν τον αυτό αριθμό μορίων, μετατίθενται οι αρχαιότεροι μεταξύ αυτών. 4. Αιτήσεις μεταθέσεων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν όσοι Αξιωματικοί έχουν τουλάχιστον διετία σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν κενές θέσεις και όσοι υπηρετούν τουλάχιστον επί ένα (1) χρόνο σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και επιθυμούν μετάθεση στην πόλη συμφερόντων τους. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου χρόνο παραμονής σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για Υπηρεσίες που εμφανίζουν κενές θέσεις προσωπικού. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων τις εξετάζει μετά από τις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό λοιπές αιτήσεις, διαφορετικά η Υπηρεσία μπορεί να τους μεταθέσει σε οποιαδήποτε άλλη πόλη στην οποία υπάρχουν ανάγκες σε προσωπικό, με βάση τα μόρια που διαθέτουν. Στις πιο απομακρυσμένες Υπηρεσίες μετατίθενται αυτοί οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια. Οι μετατιθέμενοι κατά τον τρόπο αυτό Αξιωματικοί, έχουν δικαίωμα μετάθεσης για άλλη πόλη μετά την πάροδο διετίας. 5. Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά τη συμπλήρωση ενός έτους παραμονής σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων εκτός της Λευκάδας και σε Υπηρεσίες και Κλιμάκια νησιών που ανήκουν στις Περιφερειακές Διοικήσεις Αττικής, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας εκτός Ευβοίας, μετατίθενται υποχρεωτικά κατά την περίοδο των τακτικών μεταθέσεων στην πόλη συμφερόντων τους ή σε άλλη πόλη προτίμησής τους εφόσον συγκεντρώνουν τον 6

7 ανάλογο αριθμό μορίων. Η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή για τους Αξιωματικούς που δεν επιθυμούν τη μετάθεσή τους. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρόνου δεν υπολογίζεται ο χρόνος αργίας και η απουσία λόγω αναρρωτικών αδειών και ελευθερίας γιατρού αθροιστικά πέραν του ενός (1) μηνός. Εάν κατά τη διάρκεια του έτους αυτού Αξιωματικός φοιτήσει σε σχολεία και κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ύστερα από επιθυμία του ή αποσπαστεί με αίτησή του, ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση του έτους. 6. Αξιωματικοί που έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν στις Υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου περισσότερο από ένα έτος, δεν μετατίθενται για δεύτερη φορά σε οποιαδήποτε εκ των Υπηρεσιών αυτών, εφόσον ομοιόβαθμοι ή νεότεροί τους δεν έχουν υπηρετήσει στις Υπηρεσίες αυτές. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που οι ίδιοι επιθυμούν τη μετάθεση. 7. Ο χρόνος των αποσπάσεων των Αξιωματικών για υπηρεσιακούς λόγους, αφαιρείται για τον υπολογισμό του χρόνου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Ο χρόνος των αποσπάσεων που έγιναν με αίτησή τους, ανεξάρτητα από τη διάρκειά τους, δεν αφαιρείται από τον υπολογισμό του χρόνου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καθώς και για τον υπολογισμό του χρόνου συμπλήρωσης διετίας, όπου αυτή απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό. 8. Το μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους συντάσσονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος οι εξής πίνακες: α) Ο πίνακας που προβλέπεται στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, στον οποίον συμπεριλαμβάνονται και οι θέσεις που προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν στις Υπηρεσίες λόγω μεταθέσεων των υπηρετούντων σε αυτές Αξιωματικών, οι οποίοι συμπληρώνουν τον χρόνο που προβλέπεται από τις παραγράφους 2 και 5 του παρόντος άρθρου. β) Πίνακας μεταθέσεων των Αξιωματικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού κατά κλάδο, βαθμό και ειδικότητα με το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε ένας από αυτούς μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος το αργότερο μέχρι 10 Φεβρουαρίου. Κατά των ανωτέρω πινάκων προβλέπεται η υποβολή προσφυγής εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία κοινοποίησης, οι οποίες εξετάζονται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μέχρι τις 10 Μαρτίου, οι δε απαντήσεις επ αυτών κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες και σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος μέχρι τις 30 Μαρτίου. 9. Μετά την κοινοποίηση των πινάκων της προηγούμενης παραγράφου, οι Αξιωματικοί που επιθυμούν να μετατεθούν, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος στην πόλη που υπηρετούν μέχρι 15 Οκτωβρίου του έτους αυτού, υποβάλλουν αιτήσεις μεταθέσεων το αργότερο μέχρι 10 Απριλίου, στις οποίες δηλώνουν την πόλη συμφερόντων τους. Εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και οι αναφερόμενοι στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου. 10. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος φροντίζει για την προώθηση των αιτήσεων και του πίνακα μορίων των Αξιωματικών ενώπιον του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων. Το Συμβούλιο συνέρχεται μετά από 7

8 πρόσκληση του Προέδρου το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου κάθε έτους και αποφασίζει για τις τακτικές μεταθέσεις συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Η σειρά που ακολουθείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων είναι η εξής: Πρώτα αποφασίζονται οι μεταθέσεις υπεράριθμων υπαλλήλων, ακολούθως εκείνων που συμπληρώνουν 4ετία και 6ετία σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες αιτήσεις και τέλος οι μεταθέσεις σε θέσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν αιτήσεις, με βάση τα λιγότερα μόρια. Οι μεταθέσεις κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες μέχρι 15 Ιουνίου και εκτελούνται μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. 11. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αιτήσεις Αξιωματικών για την κάλυψη κενών θέσεων Υπηρεσιών, μετατίθενται υποχρεωτικά προς αυτές οι Αξιωματικοί που έχουν δηλώσει τις πόλεις-έδρες των Υπηρεσιών αυτών ως πόλεις συμφερόντων τους, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στην πόλη που υπηρετούν και αν πάλι υπάρξουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές καλύπτονται από τον πίνακα μεταθέσεων ως εξής: α. Καλούνται κατά βαθμό και ειδικότητα Αξιωματικοί ισάριθμοι με τις κενές οργανικές θέσεις, οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια στον πίνακα μεταθέσεων και συμπληρώνουν τουλάχιστον διετή Υπηρεσία στην πόλη που υπηρετούν μέχρι 15 Οκτωβρίου, να δηλώσουν υποχρεωτικά την Υπηρεσία στην οποία επιθυμούν να καλύψουν κενή οργανική θέση. Η δήλωση αυτή δεν έχει την έννοια της δήλωσης προτίμησης και ο υπάλληλος που μετατίθεται με τη διαδικασία αυτή λαμβάνει τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό αυτό μόρια. β. Με βάση τις δηλώσεις της προηγούμενης περίπτωσης, οι Αξιωματικοί μετατίθενται στις Υπηρεσίες που έχουν δηλώσει. Αν για κάποια Υπηρεσία υπάρχουν περισσότερες δηλώσεις Αξιωματικών από τις κενές οργανικές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν σ' αυτήν, τότε μετατίθενται εκείνοι που έχουν τα περισσότερα μόρια οι δε λοιποί μετατίθενται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες σε άλλη Υπηρεσία. γ. Οι Αξιωματικοί τοποθετούνται και μετατίθενται σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να υπηρετήσουν, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σε οργανικές θέσεις κατώτερες του βαθμού τους, εφόσον με τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις ή μεταθέσεις εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον, υπό την προϋπόθεση ότι το επιθυμούν οι ίδιοι και ότι κανένας άλλος Αξιωματικός του βαθμού αυτού δεν επιθυμεί να υπηρετήσει στη συγκεκριμένη θέση. 12. Κατά της απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων, οι ενδιαφερόμενοι Αξιωματικοί δύνανται να προσφύγουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της. Οι προσφυγές εξετάζονται μέχρι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου. Άρθρο 5 Μοριοδότηση 1. Για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια: 8

9 α. Ο χρόνος υπηρεσίας σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. β. Η οικογενειακή κατάσταση. γ. Η χιλιομετρική απόσταση της πόλης στην οποία μετατέθηκε ο υπάλληλος από την πόλη συμφερόντων του. δ. Ο αριθμός των μεταθέσεων ε. Τα έτη υπηρεσίας 2. Τα ανωτέρω κριτήρια βαθμολογούνται ως εξής: α. Οι υπάλληλοι που υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου λαμβάνουν για κάθε μήνα υπηρεσίας σ' αυτές ενάμισι (1,5) μόριο. Οι υπάλληλοι που υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Αττικής και των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων και Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνουν δύο και μισό (2,5) μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας σε αυτές. Όσοι υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου λαμβάνουν τέσσερα (4) μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας σε αυτές. Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, όσοι υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες που λειτουργούν σε νησιά των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Ηπειρωτικής Ελλάδος, λαμβάνουν μία (1) μονάδα για κάθε μήνα υπηρεσίας σε αυτές επιπλέον των προβλεπομένων από την παράγραφο αυτή μορίων. Ο χρόνος πέραν των δέκα έξι (16) ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας. Χρόνος λιγότερος των δέκα έξι (16) ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων. Δεν προσμετρώνται στον υπάλληλο μόρια για το διάστημα που εκτίει ποινή αργίας. β. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι βαθμολογούνται με δέκα (10) μόρια για τη σύζυγο, δέκα (10) μόρια για το πρώτο παιδί, είκοσι (20) για το δεύτερο παιδί και τριάντα (30) μόρια για κάθε ένα από τα επόμενα παιδιά. Ως μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου θεωρούνται η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 20 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας. Η αναπηρία και η ανικανότητα για εργασία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου και γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του Σώματος. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που ευρίσκονται εν χηρεία και έχουν παιδιά μέχρι ηλικίας 18 ετών, λαμβάνουν επιπλέον δέκα (10) μόρια. Επίσης οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι λαμβάνουν τέσσερα (4) επιπλέον μόρια για κάθε παιδί τους που σπουδάζει σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών. Προκειμένου περί Σχολών της ημεδαπής, προϋπόθεση για την επί πλέον βαθμολόγηση είναι η έδρα της Σχολής να μη συμπίπτει με την έδρα της Υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο υπάλληλος. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψουν οι προϋποθέσεις υπολογισμού μορίων με βάση την οικογενειακή κατάσταση, ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει αμέσως εγγράφως, διαφορετικά τιμωρείται πειθαρχικά. 9

10 γ. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση των Υπηρεσιών στις οποίες έχουν υπηρετήσει από την πόλη συμφερόντων τους, υπολογιζόμενης της απόστασης με τα ισχύοντα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της κάθε μετάθεσης υπολογιζόμενης χωριστά, βαθμολογούνται ως εξής: (Π.Δ. 150/98). (1) Στην πόλη των συμφερόντων τους 0 μόρια (2) Από χλμ. 20 μόρια (3) Από χλμ. 40 μόρια (4) Από χλμ. 60 μόρια (5) Από χλμ. 80 μόρια (6) Από 701 και άνω 100 μόρια Ως αποστάσεις σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο, υπολογίζονται εκείνες που διανύονται από τα χερσαία και θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα που εκτελούν τη συγκοινωνία μεταξύ των πόλεων. Τα μόρια του υπαλλήλου που προκύπτουν από το συνυπολογισμό θαλασσίων και χερσαίων αποστάσεων ή μόνο θαλασσίων αποστάσεων τριπλασιάζονται. Δεν θεωρούνται ότι διανύονται με θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα, για τον τριπλασιασμό των μορίων, οι θαλάσσιες αποστάσεις Ρίου - Αντιρρίου και Ακτίου -Πρέβεζας. δ. Με την εξαίρεση των μεταθέσεων στην πόλη συμφερόντων, για κάθε μετάθεσή του ο υπάλληλος βαθμολογείται για την πρώτη με τριάντα (30) μόρια, για τη δεύτερη με πενήντα (50) μόρια και για κάθε επιπλέον μετάθεση με εβδομήντα πέντε (75) μόρια. Ως μετάθεση για τον υπολογισμό των μορίων της περίπτωσης αυτής ως και της προηγούμενης περίπτωσης γ, θεωρείται και η αρχική τοποθέτηση του υπαλλήλου σε πόλη εκτός εκείνης που έχει δηλώσει ως πόλης συμφερόντων του. Δεν θεωρείται μετάθεση ως προς τον υπολογισμό μορίων για τις ίδιες περιπτώσεις, εκείνη που διήρκεσε λιγότερο από έξι (6) μήνες. ε. Για κάθε πλήρες έτος υπηρεσίας, ο υπάλληλος βαθμολογείται με ένα (1) μόριο. 3. Δεν υπολογίζεται για τη λήψη μορίων ο χρόνος που υπηρέτησε ο υπάλληλος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος σε πόλη που συμπίπτει με την πόλη των συμφερόντων του. Επίσης δεν υπολογίζεται για τη λήψη μορίων ο χρόνος φοίτησης των υπαλλήλων στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και σε Σχολεία ή Κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής που πραγματοποιείται με αίτησή τους. 4. Οι τοποθετήσεις των Δοκίμων Ανθυποπυραγών που εξέρχονται από την Πυροσβεστική Ακαδημία θεωρούνται μεταθέσεις για τον υπολογισμό των μορίων των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εκτός εκείνων προς την πόλη στην οποία υπηρετούσαν πριν την εισαγωγή τους στην ανωτέρω Σχολή καθώς κι εκείνες που έγιναν από την πόλη συμφερόντων για πόλη που απέχει μέχρι 50 χιλιόμετρα απ' αυτήν ή εκείνες που έγιναν απ' οπουδήποτε για πόλη που απέχει μέχρι 50 χιλιόμετρα από την πόλη συμφερόντων του. Μεταθέσεις από μία πόλη σε άλλη, που απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 50 χιλιόμετρα, ανεξάρτητα αν γίνονται από την πόλη συμφερόντων του υπαλλήλου ή όχι, δεν θεωρούνται μεταθέσεις, προκειμένου να υπολογισθούν μόρια για την περίπτωση γ και δ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και ο χρόνος παραμονής στη νέα Υπηρεσία 10

11 προστίθεται στο χρόνο που διανύθηκε στην προηγούμενη, για τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 6 Τοποθετήσεις εξερχομένων από την Πυροσβεστική Ακαδημία 1. Οι Ανθυποπυραγοί που αποφοιτούν από την οικεία Σχολή τοποθετούνται μέχρι 1 η Οκτωβρίου στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Π.Δ.Π.Υ.) Αττικής και κατόπιν σε θέσεις του βαθμού τους οι οποίες δεν καλύφθηκαν από την εξέταση αιτήσεων μεταθέσεων παλαιοτέρων Υποπυραγών Ανθυποπυραγών. Αν ο αριθμός των θέσεων αυτών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό αυτών που αποφοίτησαν, η Υπηρεσία επιλέγει ποιες θέσεις θα καλυφθούν με κριτήριο τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για την τοποθέτησή τους υποβάλλουν, όταν τους ζητηθεί, σχετικές αιτήσεις και απ αυτές ικανοποιούνται καταρχήν όσες αφορούν κάλυψη κενής θέσης σε Υπηρεσίας που εδρεύει στην πόλη συμφερόντων τους, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων που ισχύουν και για τους άλλους ομοιόβαθμούς τους. 2. Για τις τοποθετήσεις των Πυροσβεστών που εξέρχονται από την οικεία Σχολή, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: α) Ανεξαρτήτως του χρόνου αποφοίτησής τους, παραμένουν σε Υπηρεσίες της Π.Δ.Π.Υ. Αττικής κι έχουν δικαίωμα μετάθεσης κατά τις πρώτες τακτικές μεταθέσεις μετά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την μονιμοποίησή τους. β) Κατά το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. γ) Στην περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος εξερχόμενος από την Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών υποβάλλει αίτηση τοποθέτησης στην πόλη συμφερόντων του σε θέση την οποία καταλαμβάνει άλλος υπάλληλος, ο οποίος δεν την έχει δηλώσει ως πόλη συμφερόντων του, ο πρώτος καταλαμβάνει τη θέση αυτή. 3. Για τους υπαλλήλους οι οποίοι εισάγονται στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καταρτίζονται πίνακες μορίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος. Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι δύνανται να προσφύγουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή τους. Πριν την αποφοίτησή τους από την οικεία Σχολή και εφόσον υφίστανται κενές θέσεις αποφοίτων παραγωγικής Σχολής σε Υπηρεσίες και Κλιμάκια, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος επιλέγει τις κενές θέσεις που επιθυμεί να καλύψει. Κοινοποιείται πίνακας κενών θέσεων για την κάλυψη των οποίων δύνανται να υποβάλλουν αίτηση όλοι οι φοιτούντες στην Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Για την ικανοποίηση των αιτήσεων, τηρείται η σειρά η οποία ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων, οι κενές θέσεις καλύπτονται αρχής γενομένης από τον έχοντα τα λιγότερα μόρια Δόκιμο 11

12 Αρχιπυροσβέστη. Οι υπάλληλοι οι οποίοι απομένουν μετά την κάλυψη των κενών θέσεων, επιστρέφουν στις Υπηρεσίες από τις οποίες προήλθαν. 4. Οι τοποθετήσεις των εξερχόμενων από όλες τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αποφασίζονται από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια. Άρθρο 7 Έκτακτες Μεταθέσεις 1. Για τη διενέργεια των εκτάκτων μεταθέσεων τα Υπηρεσιακά Συμβούλια συνέρχονται μετά από πρόσκληση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. 2. Έκτακτες μεταθέσεις δεν εκτελούνται κατά το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου καθώς και το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται μεταξύ ενός 15νθημέρου προ του Πάσχα και ενός 15νθημέρου μετά το Πάσχα. Άρθρο 8 Ίδρυση, κατάργηση ή υποβιβασμός Υπηρεσίας 1. Στις μεταθέσεις σε Υπηρεσίες που λειτουργούν για πρώτη φορά, προηγούνται στην ικανοποίηση των σχετικών αιτήσεων οι υπάλληλοι που τη δηλώνουν ως πόλη συμφερόντων, ανεξαρτήτως μορίων και χρόνου παραμονής στις πόλεις που υπηρετούν και έπονται αυτοί που υποβάλλουν αίτηση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις ή αυτές δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των θέσεων, η Υπηρεσία δύναται να καλύψει αυτές με αποσπάσεις, μέχρι τον χρόνο των τακτικών μεταθέσεων. 2. Σε περίπτωση κατάργησης ή υποβιβασμού Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι αποσπώνται μέχρι το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης στην οποία ανήκουν ή σε Υπηρεσίες όμορων Περιφερειακών Διοικήσεων ή σε Υπηρεσίες που επιθυμούν, εφόσον εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον οπότε και εφαρμόζονται γι' αυτούς οι περί μεταθέσεων διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 9 Μεταθέσεις για λόγους υγείας 1. Οι μεταθέσεις για λόγους υγείας διενεργούνται μετά από αίτηση του υπαλλήλου, όταν ο ίδιος ή μέλος της οικογένειάς του, πάσχει από δυσίατο νόσημα και στον τόπο όπου υπηρετεί ο υπάλληλος δεν υπάρχει αποδεδειγμένα η αναγκαία 12

13 υγειονομική και νοσοκομειακή υποδομή για την αντιμετώπιση του νοσήματος και για πόλη όπου υπάρχει η υποδομή αυτή. Το δυσίατο του νοσήματος και η αδυναμία αντιμετώπισής του στην πόλη όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, πιστοποιείται από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος για τους υπαλλήλους και με την προσκόμιση βεβαίωσης Κρατικού Νοσοκομείου για τα μέλη της οικογένειάς του. Ως μέλη, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοούνται η σύζυγος και τα τέκνα του υπαλλήλου. 2. Αίτηση μετάθεσης για λόγους υγείας υποβάλλεται οποτεδήποτε και η μετάθεση πραγματοποιείται εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, έστω και αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στις πόλεις όπου ζητά να μετατεθεί ο υπάλληλος. 3. Τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν το δυσίατο του νοσήματος ανανεώνονται κάθε έτος. Οι υπάλληλοι που μετατίθενται για λόγους υγείας των ιδίων ή μελών των οικογενειών τους λογίζονται στην πόλη που μετατέθηκαν ως υπεράριθμοι και όταν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν τη μετάθεση επιστρέφουν στην Υπηρεσία απ' όπου προήλθαν, εκτός αν επιθυμούν να μετατεθούν αλλού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Στην πόλη όπου ο υπάλληλος μετατίθεται για λόγους υγείας, δεν λαμβάνει μόρια για όσο διάστημα υπηρετεί σ' αυτή και ειδικότερα για τους Αξιωματικούς δεν ανανεώνεται ο χρόνος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος. 4. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας στην οποία έχει μετατεθεί ο υπάλληλος για λόγους υγείας, υποχρεούται με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από τη μετάθεση του υπαλλήλου, να ζητήσει από αυτόν την ανανέωση των δικαιολογητικών και να τα αποστείλει στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να ανανεωθεί η μετάθεσή του. Άρθρο 10 Μεταθέσεις λόγω σπουδών 1.Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται με αίτηση του υπαλλήλου για σπουδές του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του σε δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλην των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, για την απόκτηση πρώτου πτυχίου καθώς και για σπουδές του ιδίου προς απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφών με τις δραστηριότητες του πυροσβεστικού σώματος από πανεπιστήμιο της ημεδαπής. Η διάρκειά τους δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των προβλεπομένων ετών φοίτησης συν δύο (2) έτη, όταν πρόκειται για απόκτηση πρώτου πτυχίου και για μεταπτυχιακό τίτλο όσο διαρκεί το πρόγραμμα σπουδών. Τα έτη φοίτησης υπολογίζονται από την εγγραφή. 2. Οι μεταθέσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας που επιθυμεί να μετατεθεί ο υπάλληλος, δεν προβλέπεται θέση ανάλογη του βαθμού του. Μετάθεση για σπουδές πυροσβεστικού υπαλλήλου σε Ανώτερη Σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση εισαγωγής του σ' αυτήν με τη διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων. Ο υπάλληλος, για όσο 13

14 διάστημα υπηρετεί στην πόλη στην οποία μετατίθεται λόγω σπουδών, δεν λαμβάνει μόρια, διότι αυτή λογίζεται ως πόλη συμφερόντων του. Όταν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν τη μετάθεση, ο υπάλληλος διέπεται από τις διατάξεις περί μεταθέσεων του παρόντος Κανονισμού. 3.Για τους υπαλλήλους που έχουν ως προσόν κατάταξης το πτυχίο τους ή έχουν παρακολουθήσει μεταπτυχιακά τμήματα με έξοδα του δημοσίου, δύναται η Υπηρεσία να μεταθέσει αυτούς είτε στην πόλη έδρα της περιφέρειας στην οποία έχουν την πόλη συμφέροντός τους είτε στο Αρχηγείο ΠΣ. Άρθρο 11 Μεταθέσεις για λόγους υπαιτιότητας Πυροσβεστικοί υπάλληλοι που τιμωρούνται για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα με ανώτερη πειθαρχική ποινή ή διώκονται για τα εγκλήματα του εμπρησμού με πρόθεση, της υπεξαίρεσης, της κλοπής, απιστίας και απάτης σε βάρος του Δημοσίου, εκβίασης, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, πλαστογραφίας, παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου μεταθέσεων, να μετατίθενται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 12 Αμοιβαίες μεταθέσεις Οι αμοιβαίες μεταθέσεις ενεργούνται μεταξύ των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος κατόπιν αιτήσεώς τους, που υποβάλλεται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία που υπηρετούν, εφόσον ανεξαρτήτως βαθμού εκτελούν τα αυτά καθήκοντα. Αμοιβαίες μεταθέσεις μεταξύ Πυροσβεστών επιτρέπονται μόνον εφόσον έχουν διοριστεί από τον ίδιο πίνακα κατάταξης. Θεωρείται ότι έχουν διοριστεί από τον ίδιο πίνακα κατάταξης οι επιτυχόντες στην κατηγορία των μαχίμων που έχουν αποκτήσει στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρεσιακή άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και άνω. Δεν επιτρέπεται αμοιβαία μετάθεση με υπάλληλο που έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης. Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται εντός τριμήνου από της υποβολής των σχετικών αιτήσεων. Υποβολή αίτησης για αμοιβαία μετάθεση επιτρέπεται μέχρι δύο φορές στη συνολική θητεία ενός υπαλλήλου στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η έγκριση αμοιβαίας μετάθεσης συνεπάγεται και την αμοιβαία αλλαγή της πόλης συμφερόντων των υπαλλήλων. 14

15 Άρθρο 13 Μεταθέσεις για λόγους συνυπηρέτησης 1. Οι μεταθέσεις για συνυπηρέτηση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος με σύζυγό τους δημόσιο υπάλληλο ενεργούνται μόνο για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 287/76 (Α 78) κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μόνο όταν αποδεδειγμένα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η συνυπηρέτηση από την Υπηρεσία του/της συζύγου κι εφόσον προβλέπεται θέση του βαθμού τους στην Υπηρεσία στην οποία επιθυμούν να μετατεθούν. Ο υπάλληλος που μετατέθηκε σε Υπηρεσία για συνυπηρέτηση με τον/την σύζυγό του, δεν λαμβάνει μόρια για όσο διάστημα υπηρετεί εκεί λογιζόμενης της πόλης αυτής ως πόλης συμφερόντων του. 2. Πυροσβεστικοί υπάλληλοι, σύζυγοι πυροσβεστικού υπαλλήλου, αστυνομικού, λιμενικού ή στρατιωτικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον είναι κατώτεροι κατά βαθμό ή νεώτεροι σε περίπτωση ομοιοβάθμων, έχουν δικαίωμα συνυπηρέτησης με τον/την σύζυγό τους στην ημεδαπή. Οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα συνυπηρέτησης και με σύζυγο πολιτικό υπάλληλο του Σώματος. Στην περίπτωση αυτή ο πολιτικός υπάλληλος ακολουθεί τον πυροσβεστικό. 3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι σύζυγοι που επιθυμούν να συνυπηρετήσουν είναι αμφότεροι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου και δεν έχουν την ίδια πόλη συμφερόντων, αυτός που ακολουθεί τον/την σύζυγο, ταυτόχρονα με την αίτηση συνυπηρέτησης, υποβάλλει και αίτηση αλλαγής πόλης συμφερόντων. Άρθρο 14 Μεταθέσεις λόγω προαγωγής Αξιωματικών-Μεταθέσεις συνεπεία δυσμενούς κρίσης Αξιωματικών 1. Οι μεταθέσεις λόγω προαγωγής ή συνεπεία δυσμενούς κρίσης Αξιωματικού ενεργούνται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις κρίσεις και τις προαγωγές των Αξιωματικών και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος. 2. Οι Αξιωματικοί από το βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω, μετατίθενται σε οργανική θέση του βαθμού τους αμέσως μετά την προαγωγή τους ενώ οι αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Επιπυραγού, στις μετά την προαγωγή τους τακτικές μεταθέσεις. Στην περίπτωση που λόγω προαγωγής υπάρξουν ομοιόβαθμοι υπεράριθμοι σε κάποια πόλη και ορισμένοι απ' αυτούς πρέπει να μετατεθούν, μετατίθενται αυτοί που έχουν συμπληρώσει 4ετία ή 6ετία, άλλως αυτοί που έχουν τα λιγότερα μόρια. 15

16 Άρθρο 15 Αποσπάσεις 1. Αποσπάσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων επιτρέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. για υπηρεσιακούς λόγους προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ή εποχικές ή ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες των Υπηρεσιών και, β. με αίτησή τους. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. 2. Οι αποσπάσεις με αίτηση των υπαλλήλων διενεργούνται από πρώτη (1 η )Νοεμβρίου εκάστου έτους μέχρι και την τριακοστή πρώτη (31 η ) Μαρτίου του επομένου έτους, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και ικανοποιούνται μόνον εφόσον δεν δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στις Υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται οι υπάλληλοι. Οι αποσπάσεις αυτές μπορεί να είναι διάρκειας μέχρι δυο (2) μηνών ανά έτος, με δυνατότητα μηνιαίας παράτασης για ειδικούς λόγους. 3. Οι αποσπάσεις για υπηρεσιακούς λόγους διενεργούνται για χρονικό διάστημα μέχρι και τεσσάρων (4) μηνών κάθε δύο έτη, εξαιρούμενης της περίπτωσης λειτουργίας παραρτήματος της Σχολής Δοκίμων Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε πόλη διαφορετική από την πόλη-έδρα αυτής, οπότε είναι δυνατόν να διαρκέσουν καθ όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας της Σχολής αυτής. 4. Στην περίπτωση των αποσπάσεων για υπηρεσιακούς λόγους, προηγούνται οι νεώτεροι υπάλληλοι οι οποίοι δεν έχουν αποσπασθεί στο παρελθόν και οι Αξιωματικοί οι οποίοι δεν έχουν αποσπασθεί στο παρελθόν και έχουν σε σύγκριση με τους ομοιοβάθμους τους της ίδιας Υπηρεσίας, τα λιγότερα μόρια. Ο αποσπώμενος υπάλληλος, λαμβάνει τα μόρια που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος. Δεν επιτρέπεται απόσπαση Αξιωματικού για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον στο χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι τις προσεχείς τακτικές μεταθέσεις συμπληρώνει το χρόνο που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος. 5. Απόσπαση για υπηρεσιακούς λόγους παίρνουν μόνο οι υπάλληλοι (Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες) που υπηρετούν στην πόλη συμφερόντων τους. Άρθρο 16 Μετακινήσεις προσωπικού μέσα στην ίδια πόλη 1. Οι μετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων μεταξύ ανεξαρτήτων Υπηρεσιών που εδρεύουν μέσα στην αυτή πόλη, δε θεωρούνται μεταθέσεις και 16

17 γίνονται οποτεδήποτε με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, χωρίς απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου με τον περιορισμό ότι αυτές δεν μπορεί να είναι περισσότερες από δύο (2) εντός του αυτού έτους για κάθε υπάλληλο. 2. Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί να μεταθέτει Αξιωματικούς, προκειμένου αυτοί να τοποθετούνται στο γραφείο του Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ως και στη θέση των Υπασπιστών του Αρχηγού, Υπαρχηγού, Γενικών Επιθεωρητών, Προϊστάμενου Επιτελείου και Προϊσταμένων των Κλάδων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Για τους ως άνω Αξιωματικούς, δεν ισχύει ο Κανονισμός Μεταθέσεων για όσο χρόνο υπηρετούν στις θέσεις αυτές, μετά δε την μετακίνησή τους από αυτές, επανέρχονται στην Υπηρεσία από την οποία προήλθαν, αν υπάρχει κενή θέση στο βαθμό τους, διαφορετικά μετατίθενται κατά τις επόμενες τακτικές μεταθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 3. Οι μετακινήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού μέσα στην ίδια πόλη στην οποία εδρεύει Περιφερειακή Διοίκηση και έχει συσταθεί σ' αυτή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών γίνεται ως εξής: α. Του Διοικητή και Υποδιοικητή της Διοίκησης με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διοικητή. β. Των Διοικητών των Σταθμών και λοιπών Αξιωματικών, από το Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης. γ. Οι μετακινήσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου μεταξύ των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, γίνεται από τον οικείο Περιφερειακό Διοικητή. δ. Των Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών μεταξύ των Υπηρεσιών της Διοίκησης, από το Διοικητή της Διοίκησης. 4. Στις πόλεις στις οποίες εδρεύει Περιφερειακή Διοίκηση χωρίς σε αυτή να έχει συσταθεί Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, οι μετακινήσεις του προσωπικού γίνονται από τον οικείο Περιφερειακό Διοικητή. 5. Στις πόλεις στις οποίες έχει συσταθεί Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών χωρίς να εδρεύει σ αυτή Περιφερειακή Διοίκηση, οι μετακινήσεις του προσωπικού γίνονται ως εξής: α. Του Διοικητή της Διοίκησης, από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. β. Των Διοικητών των Σταθμών, από τον οικείο Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση του Διοικητή της Διοίκησης. γ. Του λοιπού Πυροσβεστικού προσωπικού, από τον Διοικητή της Διοίκησης. 6. Οι μετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου προς τις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ). επιτρέπεται μέχρι και την ηλικία των τριανταπέντε (35) ετών. Μεταξύ των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, προηγούνται υποχρεωτικά όσοι έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι 17

18 κάτοχοι πτυχίου υποβρύχιου καταστροφέα ή αλεξιπτωτιστή, άλλως όσοι έχουν υπηρετήσει μόνο στις Ειδικές Δυνάμεις. Άρθρο 17 Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων 1. Εξαιρούνται των μεταθέσεων αποσπάσεων και υπηρετούν στην πόλη συμφερόντων τους, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι οι οποίοι εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες: α) πολύτεκνοι, β) γονείς τριών τέκνων, γ) γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, δ) οι έχοντεςτην επιμέλεια τουλάχιστον ενός (1) ανήλικου παιδιού και τελούντων σε χηρεία, ε) οι έχοντες σύζυγο ή παιδιά με αναπηρία τουλάχιστον 67%, στ) οι διαζευγμένοι, οι οποίοι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια έστω και ενός ανήλικου παιδιού, ζ) ολυμπιονίκες, η) παθόντες στην υπηρεσία και εξαιτίας αυτής, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον δικαιολογείται θέση στο βαθμό τους στην Υπηρεσία που υπηρετούν. 2. Οι υπάλληλοι που μετατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος Κανονισμού, υπηρετούν στις νέες Υπηρεσίες τους ως υπεράριθμοι για όσο διάστημα προβλέπεται από αυτά. Τα τακτικά αιρετά μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή των προσωρινών διοικήσεων των πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων, εφόσον αυτές ανήκουν σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις, τα μέλη των δευτεροβαθμίων οργανώσεων που ανήκουν σε τριτοβάθμιες οργανώσεις καθώς και τα μέλη Πρωτοβαθμίων Ενώσεων πανελλαδικής έκτασης και των περιφερειακών εκπροσώπων αυτών, τα οποία φέρουν το βαθμό μέχρι και του Επιπυραγού, υπηρετούν καθ όλη τη διάρκεια της θητείας τους στην πόλη έδρα των Συμβουλίων ή των Συνδικαλιστικών οργανώσεων ή, εφόσον το επιθυμούν, στην πόλη συμφερόντων τους, εκτός των περιφερειακών εκπροσώπων που επιτρέπεται να μετακινούνται σε Υπηρεσίες εντός της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 3. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, εκτός των διατάξεων των άρθρων 7, 11 και 14, δεν έχουν εφαρμογή για τους Αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Πυράρχου και Αρχιπυράρχου, οι οποίοι υπηρετούν υποχρεωτικά σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους. 4. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, εκτός των διατάξεων των περιπτώσεων α,β, γ, δ, ε, στ, και η της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 5, 9 και 10 του παρόντος διατάγματος υπό 18

19 την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση του άρθρου 10 οι σπουδές αφορούν μέλος της οικογένειάς τους και όχι τους ίδιους, δεν εφαρμόζονται για τους Αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Αντιπυράρχου. Άρθρο 18 Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος θεωρείται, ως ενιαία πόλη, ο νομός Αττικής, εκτός των Μεγάρων, της Αίγινας και του Λαυρίου. Επίσης θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη η Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) Κω με την Π.Υ. Κρατικού Αερολιμένα (Κ/Α) Κω, η Π.Υ. Καλαμάτας με την Π.Υ. Πολεμικού Αερολιμένα (Π/Α) Καλαμάτας, η Π.Υ. Λεχαινών με την Π.Υ. Π/Α Ανδραβίδας και η Π.Υ. Ρόδου με την Π.Υ. Κ/Α Ρόδου, η Π.Υ. Οινοφύτων με την Π.Υ. Π/Α Τανάγρας και οι Υπηρεσίες βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) με τις ομώνυμες Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ή τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πόλεων. Ως πόλη έδρα των υπολοίπων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αεροδρομίων θεωρείται το ίδιο το Αεροδρόμιο. 2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος γίνεται αναφορά στον όρο «υπάλληλος» όταν πρόκειται για μετάθεση, απόσπαση ή μετακίνηση, νοούνται οι ομοιόβαθμοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ή αυτοί στους οποίους νομίμως μπορούν να ανατεθούν τα αυτά καθήκοντα. 3. Οι Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες καθώς επίσης και οι Πλοηγοί Κυβερνήτες και οι Πλοηγοί Μηχανικοί, που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος κι επιθυμούν αλλαγή πόλης συμφερόντων, υποχρεούνται εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευσή του, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης της πόλης στην οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν και η οποία λογίζεται, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, ως πόλη συμφερόντων τους. Οι Πλοηγοί Κυβερνήτες οι Πλοηγοί Μηχανικοί, οι βοηθοί Πλοηγοί Μηχανικοί καθώς και όσοι έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με προσόν κατάταξης πτυχίο Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, υποχρεούνται να δηλώσουν ως πόλη συμφερόντων τους πόλη-έδρα Λιμενικού Πυροσβεστικού Σταθμού. Οι υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων που έχουν προσληφθεί με προσόν κατάταξης πτυχίο ή δίπλωμα μουσικού Μπάντας Ωδείου, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν ως πόλη συμφερόντων τους, την πόλη-έδρα της Μουσικής Μπάντας. Για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ως πόλη συμφερόντων τους λογίζεται η πόλη που είχαν δηλώσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος. 4. Για τις μεταθέσεις Πλοηγών Κυβερνητών, Πλοηγών Μηχανικών, βοηθών Πλοηγών Μηχανικών, όσων έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με προσόν κατάταξης πτυχίο Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και πτυχίο ή δίπλωμα μουσικού Μπάντας Ωδείου, Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών που θα πραγματοποιηθούν κατά 19

20 την πρώτη εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: α) Εντός μηνός από την θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγματος, θα καταρτισθούν πίνακες ανά πόλη συμφερόντων, στις οποίες θα ενταχθούν όλοι οι Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες, βοηθοί Πλοηγοί Μηχανικοί καθώς και όσοι έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με προσόν κατάταξης πτυχίο Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κατά σειρά αρχαιότητας εντός των ίδιων εκπαιδευτικών σειρών, βάσει της σειράς αποφοίτησής τους από τη Σχολή Πυροσβεστών. Για τους Πλοηγούς Κυβερνήτες και Πλοηγούς Μηχανικούς, θα καταρτιστούν πίνακες κατά σειρά αρχαιότητας. Η αρχαιότητα των μεταταχθέντων κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2612/1998 και των πολιτικών υπαλλήλων οι οποίοι μετατάχθηκαν με βάση τα οριζόμενα στην υπ αριθ Φ / κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται, για τους μεν πρώτους βάσει της ημερομηνίας πρόσληψής τους στη Δασική Υπηρεσία, για τους δε δεύτερους βάσει της ημερομηνίας διορισμού τους στο Πυροσβεστικό Σώμα. Εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση των ανωτέρω πινάκων οι υπάλληλοι δικαιούνται να υποβάλλουν προσφυγή κατά της ορθότητάς τους, οι οποίες θα εξετασθούν από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων. Οι πίνακες οι οποίοι θα προκύψουν μετά την εξέταση των προσφυγών, θα κοινοποιηθούν εκ νέου σε όλες τις Υπηρεσίες. β) Βάσει των ανωτέρω πινάκων και σύμφωνα με την Απόφαση κατανομής της δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού, θα καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις, τηρουμένων, των ποσοστών, της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, στην περίπτωση των υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων. γ) Για τις ως άνω μεταθέσεις των υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων, λογίζονται ως αρχαιότεροι μεταξύ της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς, οι έχοντες επιμέλεια τέκνων κατά το πρώτον και εν συνεχεία οι έγγαμοι. 5. Οι υπάλληλοι οι οποίοι μετά το πέρας της ως άνω διαδικασίας θα έχουν παραμείνει εκτός πόλης συμφερόντων, λογίζονται ως υπεράριθμοι και θα καλύψουν τις απομένουσες κενές θέσεις των Υπηρεσιών του Σώματος ως εξής: α) Θα καταρτιστούν πίνακες υπεράριθμων και πίνακες κενών θέσεων ανά Υπηρεσία, οι οποίοι θα κοινοποιηθούν σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος. Οι κατά την ανωτέρω διαδικασία λογιζόμενοι ως υπεράριθμοι, θα υποβάλλουν αιτήσεις προτίμησης αναφορικά με την κενή θέση την οποία επιθυμούν να καλύψουν, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση κατ ελάχιστον των ποσοστών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. Κατά την ικανοποίηση των αιτήσεων προηγούνται όσοι έχουν δηλώσει πόλη ευρισκόμενη στον ίδιο νομό με την πόλη συμφερόντων τους και έπονται όσοι έχουν δηλώσει πόλη ευρισκόμενη σε νομό όμορο με αυτόν στον οποίο βρίσκεται η πόλη συμφερόντων τους. Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων για κάλυψη της ίδιας κενής θέσης, τηρείται η σειρά αρχαιότητας. Σε περίπτωση μη κάλυψης κενών από τις αιτήσεις, αυτά θα καλυφθούν σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 20

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 170/1996 (Φ.Ε.Κ.131 τ. Α )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 170/1996 (Φ.Ε.Κ.131 τ. Α ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 170/1996 (Φ.Ε.Κ.131 τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 33 /97, 239/97, 150/98, 239/2000, 145/2002, 168/2003, 86/2005, 17/2006, 132/2007, "Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κατάθεση πρότασης για τον Κανονισμό Μεταθέσεων του προσωπικού του Π.Σ.»

ΘΕΜΑ : «Κατάθεση πρότασης για τον Κανονισμό Μεταθέσεων του προσωπικού του Π.Σ.» Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Τηλ.6974499891-6978520351-6976860551, fax: 2631026623, web site:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 170/1996 (Φ.Ε.Κ.131 τ. Α )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 170/1996 (Φ.Ε.Κ.131 τ. Α ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 170/1996 (Φ.Ε.Κ.131 τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 33/97, 239/97, 150/98, 239/2000, 145/2002, 168/2003, 86/2005, 17/2006, 132/2007, 93/2014 "Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997).

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ. 1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ. 1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων 1.1. Αρμόδια όργανα για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών της αιρετού Μαρίας Γιαννουλή Αιρετός ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας Τηλ

Για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών της αιρετού Μαρίας Γιαννουλή Αιρετός ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας Τηλ Για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών της αιρετού Μαρίας Γιαννουλή Αιρετός ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας Τηλ. 6970 968696 Email: giannoulimaria@hotmail.com Τα περιφερειακά συμβούλια, μετά από την ανακοίνωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ «Άρθρο 1 Προσόντα υποψηφίων οκίµων Πυροσβεστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ «Άρθρο 1 Προσόντα υποψηφίων οκίµων Πυροσβεστών ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 170/1996 (Φ.Ε.Κ.131 τ. Α ) (όπως τροποποιήθηκε µε τα Π 33 /97 -Α 35, 239/97, 240/97- Α 177, 150/98-Α 113, 397/98 -A 276, 68 /99 Α 86 ) "Κανονισµός κατάταξης δοκίµων Πυροσβεστών και µεταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7605 1 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: /19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: /19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. Πρωτ.: 2415.9/19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Θηβών 401 Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Ενημερωτικό των αιρετών στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή & Χρήστου Φιρτινίδη εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ ) 1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3686 /2008 (ΦΕΚ Α - 158/1-8-2008) Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις του :Ν.3938/2011, N.4033/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779

ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/ 2014 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Β467Λ7-Γ5Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας : 7 4 Αθήνα Πληροφορίες : Κλειώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ. 400/15/210567 Σ. 567 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 67/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 67/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφ/κή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π: Μ01/ 5968 /311.31 Θεσ/νίκη 29-10-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 67/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. και η Περιφ/κή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ.Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65, 4800 Πρέβεζα Πληροφορίες: Σ. Μιχάλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

Y & & , 16-4-2008 37 48840/ 6 151 80 : 2103442334 FAX : 2103442193 :1. ( ) 2. ( ) .: 1. . ( ) 2. ( . -

Y & &  , 16-4-2008  37 48840/ 6 151 80  : 2103442334 FAX : 2103442193 :1. ( ) 2. ( ) .: 1. . ( ) 2. (  . - Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-4-2008 ΤΜΗΜΑ Β Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ. Α / ) Άρθρο 21

Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ. Α / ) Άρθρο 21 Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ. Α /09-07-2015) Άρθρο 21 1. Έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι. αποστέλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη με αναφορά στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. - ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού εισιτηρίων εξετάσεων για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού εισιτηρίων εξετάσεων για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. προεδρικό διάταγμα 50/1996 ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015)

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015) Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-15) Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που συμμετέχουν στην εθελοντική κινητικότητα του άρθρου 15 του Ν. 4325/15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 4/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 4/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΔΑ:ΩΛΒ7Λ-Κ9Θ Τρίπολη 26-6-205 Αριθμ. Πρωτ: 2704 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ)

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) www.ekpaideutikareumata.gr proodeutikareumata@gmail.com www.facebook.com/reumata Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λιβαδειά 2-7-2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. 2334 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ.159/1-8-2008 τ.α δημοσιεύτηκε ο νόμος 3687/2008 στο άρθρο 4 του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ, 3/7/205 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 35 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Τκ: 63074 Τηλ: 2372022988, 260 Fax: 23720262 E-mail: frontida@dimosaristoteli.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/205 για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: /19075/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ.

Αριθμ. Πρωτ.: /19075/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. Πρωτ.: 2415.9/19075/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές.

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΟΡΔΩ-ΤΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 14/2/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ2/31895/19-03-2009 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με άδειες εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : Ηγουμενίτσα 16/05/2016 Αρ. Πρωτ. : 2405

ΑΔΑ : Ηγουμενίτσα 16/05/2016 Αρ. Πρωτ. : 2405 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΔΑ : Ηγουμενίτσα 16/05/2016 Αρ. Πρωτ. : 2405 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 : 2296021510 @ :irodorosmeg@gmail.com Μέγαρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : 6 ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων Πληροφορίες: κ. Θεοφάνης Σαγρής Τηλέφωνο : 2410617980-1

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ.Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65, 4800 Πρέβεζα Πληροφορίες: Σ. Μιχάλης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β KΛAΔOΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.(εξωτ.) 210 657 5152 Φ. 400/ 4/ 491450 Σ. 371 (ΦΕΚ 219/ 31-01-2017, τ. Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. του Αντιπυράρχου Σπυρίδωνα Γ. Βαρσάμη

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. του Αντιπυράρχου Σπυρίδωνα Γ. Βαρσάμη ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ του Αντιπυράρχου Σπυρίδωνα Γ. Βαρσάμη (πρώην: Περιφερειακού Εκπροσώπου Κ. Μακεδονίας της Ένωσης Αξ/κων ΠΣ & Αιρετού Εκπροσώπου στο Συμβούλιο Μεταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χαλκίδα 13 Ιουλίου 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. οικ. 94222/3930 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ EYΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Εξεταζόμενοι με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ προς κάλυψη παροδικών αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ προς κάλυψη παροδικών αναγκών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βόλος 15-06- 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού του άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 3986/2011» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών. (γεννημένοι από το έτος 1985 και μετά)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών. (γεννημένοι από το έτος 1985 και μετά) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. 61/20-02-2015 Για την πρόσληψη ενός φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου Στα πλαίσια της πράξης: «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ_Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.»

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.» ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Μ.Α.Ε.: 68925 / 71 / Β / 09 / 14 ΑΦΜ 998792474 ΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.Α.Δ.Ε.Σ. Α..Ε.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Παλαίκαστρο 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ9-48Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ---------

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ9-48Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- --------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΔΑ: ΒΛ4Μ9-48Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήμιο παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές του, στη βάση κοινωνικο-οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ. 2441 352200, Fax 2441 095308 Μορφοβούνι, 09/12/2011 Αριθ. Πρωτ. 3646 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 23.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 42513 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 3327 Φ "ΑΠΟΦΑΣΗ" ΘΕΜΑ:"Κοινοποίηση απόφασης Συμβουλίου μεταθέσεων Αξ/κών Πυρ/κού Σώματος"

Αριθ. Πρωτ: 3327 Φ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση απόφασης Συμβουλίου μεταθέσεων Αξ/κών Πυρ/κού Σώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / )

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2 η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/νση: Διοικητική Χαϊδάρι:09/11/2016 Αριθ. Πρωτ.:32741 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα