ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_. «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_. «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ_ «Κανονισμός Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 258). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 3 Την υπ αριθ. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Μεταθέσεις 1. Οι μεταθέσεις του πυροσβεστικού προσωπικού διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. 2. Οι τακτικές μεταθέσεις διενεργούνται για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. Οι έκτακτες μεταθέσεις διενεργούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Πυροσβεστικού Κλιμακίου που λειτουργεί για πρώτη φορά. β. Λόγω κατάργησης ή υποβιβασμού Υπηρεσίας. γ. Για λόγους υγείας. δ. Λόγω σπουδών των υπαλλήλων ή των τέκνων τους. ε. Λόγω καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου. στ. Λόγω υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση.

2 ζ. Λόγω υποβολής αίτησης για συνυπηρέτηση. η. Λόγω προαγωγής ή λόγω δυσμενούς κρίσης Αξιωματικών. θ. Για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως τοποθέτηση Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ειδικά αιτιολογημένων από τα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων. 3. Οι μεταθέσεις αποφασίζονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων και κοινοποιούνται, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για τους Αξιωματικούς και με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες. Οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Μεταθέσεων είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος. 4. Ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων για μεν τους Αξιωματικούς λειτουργεί το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για δε τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συμβούλια, συμμετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, οι οποίοι για το μεν πρώτο Συμβούλιο είναι Αξιωματικοί οποιουδήποτε βαθμού, για δε το δεύτερο Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται αναλόγως οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις που αφορούν και τους λοιπούς πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, με τη διαφορά ότι δεν συντάσσονται ούτε ανακοινώνονται πίνακες εκλογέων. Εκλογείς είναι όλοι οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία της εκλογής πυροσβεστικοί υπάλληλοι και η προκήρυξη των αρχαιρεσιών καθώς και η ρύθμιση λοιπών λεπτομερειών σχετικά με τη διεξαγωγή τους γίνεται με διαταγή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. 5. Αναστολή χορήγησης φύλλου πορείας στους με οποιοδήποτε τρόπο μετατιθεμένους δεν επιτρέπεται, εκτός των ευρισκομένων σε μακρά αναρρωτική άδεια. Τα φύλλα πορείας στους μετατιθέμενους υπαλλήλους χορηγούνται την 1η και την 16η εκάστου μηνός. Οι έγγαμοι οφείλουν να παρουσιασθούν στην Υπηρεσία που μετατίθενται δέκα (10) ημέρες μετά τη χορήγηση του φύλλου πορείας, ενώ οι άγαμοι μετά από πέντε (5) ημέρες. Άρθρο 2 Πόλη συμφερόντων 1. Οι υπάλληλοι που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα υποχρεούνται να δηλώσουν πόλη συμφερόντων. Η δήλωση υποβάλλεται τον τελευταίο μήνα πριν την αποφοίτηση από την οικεία Σχολή. Ως πόλη συμφερόντων δύνανται να επιλέξουν οποιαδήποτε πόλη στην οποία εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Οι υπάλληλοι Ειδικών Καθηκόντων δύνανται να επιλέξουν οποιαδήποτε πόλη στην οποία εδρεύει Ειδική Υπηρεσία. Οι βοηθοί Πλοηγοί Μηχανικοί καθώς και όσοι προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με προσόν κατάταξης πτυχίο Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής ή Ακαδημίας 2

3 Εμπορικού Ναυτικού, δηλώνουν υποχρεωτικά ως πόλη συμφερόντων τους, πόληέδρα Λιμενικού Πυροσβεστικού Σταθμού. Οι υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων που προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με προσόν κατάταξης πτυχίο ή δίπλωμα μουσικού Μπάντας Ωδείου, δηλώνουν υποχρεωτικά ως πόλη συμφερόντων τους την πόλη-έδρα της Μουσικής Μπάντας. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί δηλώνουν πόλη συμφερόντων και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Μεταθέσεων μόρια στην αρχή του τελευταίου εκπαιδευτικού έτους των σπουδών τους. 2. Μετά την αρχική δήλωση της πόλης συμφερόντων των υπαλλήλων, οποιαδήποτε αλλαγή επιτρέπεται μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Έναρξη λειτουργίας Υπηρεσίας. β. Γάμος υπαλλήλου. γ. Λύση του γάμου. δ. Θάνατος συζύγου. ε. Απόκτηση πρώτης κατοικίας από υπάλληλο ή σύζυγο σε διαφορετική πόλη. στ. Κατάργηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. ζ. Κατάργηση Πυροσβεστικού Κλιμακίου. η. Προαγωγή του υπαλλήλου, όταν στην πόλη που μέχρι την προαγωγή του είχε δηλώσει ως πόλη συμφερόντων του, δεν προβλέπεται θέση του βαθμού του. θ. Συνυπηρέτηση ι. Αμοιβαία μετάθεση Η αίτηση αλλαγής πόλης συμφερόντων για τις περιπτώσεις β, γ, δ και ε υποβάλλεται εντός διετίας από την ημερομηνία που προέκυψε ο σχετικός λόγος, διαφορετικά δεν γίνεται δεκτή. Η έγκριση αλλαγής πόλης συμφερόντων γίνεται με απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Οι αιτήσεις για αλλαγή τόπου συμφερόντων, οποτεδήποτε και αν έχουν υποβληθεί, εξετάζονται από 1 η Νοεμβρίου έως 1 η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, εκτός των περιπτώσεων α, δ, στ, ζ, θ και ι οι οποίες εξετάζονται αμέσως μετά την υποβολή τους. Άρθρο 3 Μεταθέσεις Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών 1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η συνολική υπηρετούσα δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος κατανέμεται το Δεκέμβριο εκάστου έτους με υποχρεωτική πρόβλεψη όμοιας δύναμης σε όμοιας Τάξης Υπηρεσίες και Κλιμάκια, τόσο στο σύνολο όσο και κατά βαθμούς στους Αξιωματικούς και με την επιπλέον υποχρέωση στις μάχιμες Υπηρεσίες, τουλάχιστον το 1/5 και το 1/3 της δύναμης των υπαλλήλων από το βαθμό του Πυρονόμου και κάτω να είναι αντίστοιχα απόφοιτοι παραγωγικής Σχολής και οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων. Ως οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων νοούνται και αυτοί οι οποίοι έχουν αποκτήσει υπηρεσιακή άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ και άνω. 3

4 2. Το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος οι ακόλουθοι πίνακες: α) Πίνακας που εμφανίζει τις κενές θέσεις ανά υπηρεσία όπως αυτές προκύπτουν από τη διαφορά της υπηρετούσας δύναμης από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. β) Πίνακας με τα μόρια των υπαλλήλων που υπηρετούν σε πόλη η οποία δεν είναι η πόλη συμφερόντων τους καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούν στην πόλη συμφερόντων τους ως υπεράριθμοι. Ο αριθμός των υπεράριθμων προκύπτει από τη διαφορά της υπηρετούσας δύναμης από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι ως άνω πίνακες κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος το αργότερο μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου κάθε έτους. Κατά αυτών προβλέπεται η υποβολή προσφυγής εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία κοινοποίησης, η οποία εξετάζεται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Οι πίνακες μορίων και κενών θέσεων οι οποίοι προκύπτουν μετά την εξέταση των προσφυγών, κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες του Σώματος το αργότερο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Στην περίπτωση κατά την οποία οι κενές θέσεις είναι περισσότερες από τους υπεράριθμους υπαλλήλους, ο Αρχηγός επιλέγει αριθμό κενών θέσεων, ίσο προς τον αριθμό των υπεράριθμων και βάσει της επιλογής αυτής συντάσσεται νέος πίνακας κενών θέσεων ο οποίος κοινοποιείται στις Υπηρεσίες του Σώματος. Με βάση την προαναφερόμενη επιλογή διενεργούνται οι μεταθέσεις του προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων των Υπηρεσιών. Οι υπάλληλοι Ειδικών Καθηκόντων καθώς και όσοι έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με προσόν κατάταξης πτυχίο Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, κατανέμονται και υπηρετούν μόνο στις αντίστοιχες της ειδικότητάς τους Υπηρεσίες. 3. Μετά την κοινοποίηση των πινάκων της προηγούμενης παραγράφου, οι υπάλληλοι που επιθυμούν να μετατεθούν, υποβάλλουν σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους, στην οποία δηλώνουν την πόλη στην οποία επιθυμούν να μετατεθούν. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος φροντίζει για την υποβολή των αιτήσεων και των πινάκων μορίων και κενών θέσεων των υπαλλήλων στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων. Το Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Απριλίου κάθε έτους και αποφασίζει για τις τακτικές μεταθέσεις συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. 4. Οι τακτικές μεταθέσεις διενεργούνται ως ακολούθως: Οι υπάλληλοι που έχουν υποβάλλει αιτήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, καλύπτουν τις κενές θέσεις όπως αυτές εμφανίζονται στον πίνακα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην ικανοποίηση των αιτήσεων, προηγούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης στην πόλη συμφερόντων τους και έχουν τα περισσότερα μόρια έναντι των υπολοίπων που έχουν υποβάλλει αίτηση για την ίδια πόλη. Έπονται οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για πόλη η οποία βρίσκεται εντός του ιδίου ή όμορου νομού με αυτόν της πόλης συμφερόντων τους και έχουν τα 4

5 περισσότερα μόρια, έναντι των υπολοίπων που έχουν υποβάλλει αίτηση για την ίδια πόλη. Ακολουθούν οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τα περισσότερα μόρια και έχουν υποβάλλει αίτηση για πόλη, η οποία δεν εμπίπτει σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση από τις ανωτέρω, πρέπει να τηρείται κατ ελάχιστον το ποσοστό 1/3 για τους οδηγούς και 1/5 για τους απόφοιτους παραγωγικής Σχολής. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην πόλη συμφερόντων τους και υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης, μπορούν να καλύψουν κενές θέσεις άλλων Υπηρεσιών, εφόσον δεν υπάρχουν αιτήσεις υπαλλήλων οι οποίοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων. Στην περίπτωση κατά την οποία κενωθούν θέσεις σε μια πόλη είτε λόγω μετάθεσης είτε λόγω αποστρατείας υπαλλήλων, οι τυχόν υπεράριθμοι που υπηρετούν στην πόλη αυτή παραμένουν. 5. Κατά της ανωτέρω διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης μεταθέσεων. Οι εν λόγω προσφυγές εξετάζονται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων μέχρι το τέλος του μήνα Μαΐου. Άρθρο 4 Μεταθέσεις Αξιωματικών 1. Η κατανομή των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος στις λειτουργούσες Υπηρεσίες αυτού γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. Με βάση την κατανομή αυτή διενεργούνται οι μεταθέσεις των Αξιωματικών για την κάλυψη των κενών θέσεων των Υπηρεσιών. Οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων κατανέμονται και υπηρετούν μόνο στις αντίστοιχες της ειδικότητάς τους Υπηρεσίες. Τυχόν υπεράριθμοι Αξιωματικοί μετατίθενται υποχρεωτικά ως εξής: Προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το χρόνο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στην πόλη που υπηρετούν, απ αυτούς δε προτιμούνται όσοι δεν έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων. Αν πρόκειται να μετατεθούν ως υπεράριθμοι αυτοί που έχουν συμπληρώσει το χρόνο της παραγράφου 2 του παρόντος και προκύπτει ανάγκη να γίνει επιλογή μεταξύ αυτών που έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων ή μεταξύ αυτών που δεν έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων, τότε η επιλογή και στις δύο περιπτώσεις γίνεται με βάση τα λιγότερα μόρια που διαθέτουν. Αν υπάρχουν υπεράριθμοι που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο της παραγράφου 2 του παρόντος, τότε μετατίθενται οι υπάλληλοι που έχουν τα λιγότερα μόρια, με την προϋπόθεση ότι συμπληρώνουν διετία μέχρι 15 Οκτωβρίου του έτους μεταθέσεων στην πόλη που υπηρετούν, προτιμούμενων αυτών που δεν έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων. 2. Επιπυραγοί που συμπληρώνουν τέσσερα (4) συνεχή έτη και οι νεότεροί τους στο βαθμό Αξιωματικοί έξι (6) συνεχή έτη παραμονής σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων που έχουν την πόλη αυτή ως πόλη συμφερόντων τους και 5

6 επιθυμούν να υπηρετήσουν στην ίδια πόλη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν περισσότεροι Αξιωματικοί που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποια πόλη από τους επιθυμούντες να μετατεθούν στην πόλη αυτή, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, όπως αυτά υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 5 του παρόντος και δεν έχουν δηλώσει την πόλη στην οποία υπηρετούν ως πόλη συμφερόντων. Μεταθέσεις από και προς τον τόπο συμφερόντων του Αξιωματικού για πόλη ή από πόλη που απέχει λιγότερο από 50 χιλιόμετρα καθώς και μεταθέσεις για οπουδήποτε, εφόσον αυτές διήρκεσαν λιγότερο από έξι (6) μήνες και ο Αξιωματικός επέστρεψε στον τόπο των συμφερόντων του, δεν διακόπτουν το χρόνο του πρώτου εδαφίου της παρούσας. Οι Αξιωματικοί οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο από την παράγραφο αυτή χρόνο σε πόλη η οποία δεν είναι πόλη συμφερόντων τους, μετατίθενται υποχρεωτικά εφόσον υπάρχουν αιτήσεις ομοιοβάθμων τους που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε αυτήν και έχουν την πόλη συμφερόντων στον ίδιο ή όμορους νομούς. 3. Εφόσον υπάρχουν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από Αξιωματικούς που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης για την Υπηρεσία αυτή, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν, προηγούνται δε πάντοτε όσοι έχουν πόλη συμφερόντων τους την πόλη στην οποία επιθυμούν να μετατεθούν. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υπάλληλοι έχουν τον αυτό αριθμό μορίων, μετατίθενται οι αρχαιότεροι μεταξύ αυτών. 4. Αιτήσεις μεταθέσεων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν όσοι Αξιωματικοί έχουν τουλάχιστον διετία σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν κενές θέσεις και όσοι υπηρετούν τουλάχιστον επί ένα (1) χρόνο σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και επιθυμούν μετάθεση στην πόλη συμφερόντων τους. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου χρόνο παραμονής σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για Υπηρεσίες που εμφανίζουν κενές θέσεις προσωπικού. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων τις εξετάζει μετά από τις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό λοιπές αιτήσεις, διαφορετικά η Υπηρεσία μπορεί να τους μεταθέσει σε οποιαδήποτε άλλη πόλη στην οποία υπάρχουν ανάγκες σε προσωπικό, με βάση τα μόρια που διαθέτουν. Στις πιο απομακρυσμένες Υπηρεσίες μετατίθενται αυτοί οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια. Οι μετατιθέμενοι κατά τον τρόπο αυτό Αξιωματικοί, έχουν δικαίωμα μετάθεσης για άλλη πόλη μετά την πάροδο διετίας. 5. Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά τη συμπλήρωση ενός έτους παραμονής σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων εκτός της Λευκάδας και σε Υπηρεσίες και Κλιμάκια νησιών που ανήκουν στις Περιφερειακές Διοικήσεις Αττικής, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας εκτός Ευβοίας, μετατίθενται υποχρεωτικά κατά την περίοδο των τακτικών μεταθέσεων στην πόλη συμφερόντων τους ή σε άλλη πόλη προτίμησής τους εφόσον συγκεντρώνουν τον 6

7 ανάλογο αριθμό μορίων. Η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή για τους Αξιωματικούς που δεν επιθυμούν τη μετάθεσή τους. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρόνου δεν υπολογίζεται ο χρόνος αργίας και η απουσία λόγω αναρρωτικών αδειών και ελευθερίας γιατρού αθροιστικά πέραν του ενός (1) μηνός. Εάν κατά τη διάρκεια του έτους αυτού Αξιωματικός φοιτήσει σε σχολεία και κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ύστερα από επιθυμία του ή αποσπαστεί με αίτησή του, ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση του έτους. 6. Αξιωματικοί που έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν στις Υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου περισσότερο από ένα έτος, δεν μετατίθενται για δεύτερη φορά σε οποιαδήποτε εκ των Υπηρεσιών αυτών, εφόσον ομοιόβαθμοι ή νεότεροί τους δεν έχουν υπηρετήσει στις Υπηρεσίες αυτές. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που οι ίδιοι επιθυμούν τη μετάθεση. 7. Ο χρόνος των αποσπάσεων των Αξιωματικών για υπηρεσιακούς λόγους, αφαιρείται για τον υπολογισμό του χρόνου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Ο χρόνος των αποσπάσεων που έγιναν με αίτησή τους, ανεξάρτητα από τη διάρκειά τους, δεν αφαιρείται από τον υπολογισμό του χρόνου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καθώς και για τον υπολογισμό του χρόνου συμπλήρωσης διετίας, όπου αυτή απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό. 8. Το μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους συντάσσονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος οι εξής πίνακες: α) Ο πίνακας που προβλέπεται στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, στον οποίον συμπεριλαμβάνονται και οι θέσεις που προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν στις Υπηρεσίες λόγω μεταθέσεων των υπηρετούντων σε αυτές Αξιωματικών, οι οποίοι συμπληρώνουν τον χρόνο που προβλέπεται από τις παραγράφους 2 και 5 του παρόντος άρθρου. β) Πίνακας μεταθέσεων των Αξιωματικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού κατά κλάδο, βαθμό και ειδικότητα με το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε ένας από αυτούς μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος το αργότερο μέχρι 10 Φεβρουαρίου. Κατά των ανωτέρω πινάκων προβλέπεται η υποβολή προσφυγής εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία κοινοποίησης, οι οποίες εξετάζονται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μέχρι τις 10 Μαρτίου, οι δε απαντήσεις επ αυτών κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες και σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος μέχρι τις 30 Μαρτίου. 9. Μετά την κοινοποίηση των πινάκων της προηγούμενης παραγράφου, οι Αξιωματικοί που επιθυμούν να μετατεθούν, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος στην πόλη που υπηρετούν μέχρι 15 Οκτωβρίου του έτους αυτού, υποβάλλουν αιτήσεις μεταθέσεων το αργότερο μέχρι 10 Απριλίου, στις οποίες δηλώνουν την πόλη συμφερόντων τους. Εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και οι αναφερόμενοι στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου. 10. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος φροντίζει για την προώθηση των αιτήσεων και του πίνακα μορίων των Αξιωματικών ενώπιον του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων. Το Συμβούλιο συνέρχεται μετά από 7

8 πρόσκληση του Προέδρου το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου κάθε έτους και αποφασίζει για τις τακτικές μεταθέσεις συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Η σειρά που ακολουθείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων είναι η εξής: Πρώτα αποφασίζονται οι μεταθέσεις υπεράριθμων υπαλλήλων, ακολούθως εκείνων που συμπληρώνουν 4ετία και 6ετία σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες αιτήσεις και τέλος οι μεταθέσεις σε θέσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν αιτήσεις, με βάση τα λιγότερα μόρια. Οι μεταθέσεις κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες μέχρι 15 Ιουνίου και εκτελούνται μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. 11. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αιτήσεις Αξιωματικών για την κάλυψη κενών θέσεων Υπηρεσιών, μετατίθενται υποχρεωτικά προς αυτές οι Αξιωματικοί που έχουν δηλώσει τις πόλεις-έδρες των Υπηρεσιών αυτών ως πόλεις συμφερόντων τους, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στην πόλη που υπηρετούν και αν πάλι υπάρξουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές καλύπτονται από τον πίνακα μεταθέσεων ως εξής: α. Καλούνται κατά βαθμό και ειδικότητα Αξιωματικοί ισάριθμοι με τις κενές οργανικές θέσεις, οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια στον πίνακα μεταθέσεων και συμπληρώνουν τουλάχιστον διετή Υπηρεσία στην πόλη που υπηρετούν μέχρι 15 Οκτωβρίου, να δηλώσουν υποχρεωτικά την Υπηρεσία στην οποία επιθυμούν να καλύψουν κενή οργανική θέση. Η δήλωση αυτή δεν έχει την έννοια της δήλωσης προτίμησης και ο υπάλληλος που μετατίθεται με τη διαδικασία αυτή λαμβάνει τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό αυτό μόρια. β. Με βάση τις δηλώσεις της προηγούμενης περίπτωσης, οι Αξιωματικοί μετατίθενται στις Υπηρεσίες που έχουν δηλώσει. Αν για κάποια Υπηρεσία υπάρχουν περισσότερες δηλώσεις Αξιωματικών από τις κενές οργανικές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν σ' αυτήν, τότε μετατίθενται εκείνοι που έχουν τα περισσότερα μόρια οι δε λοιποί μετατίθενται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες σε άλλη Υπηρεσία. γ. Οι Αξιωματικοί τοποθετούνται και μετατίθενται σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να υπηρετήσουν, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σε οργανικές θέσεις κατώτερες του βαθμού τους, εφόσον με τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις ή μεταθέσεις εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον, υπό την προϋπόθεση ότι το επιθυμούν οι ίδιοι και ότι κανένας άλλος Αξιωματικός του βαθμού αυτού δεν επιθυμεί να υπηρετήσει στη συγκεκριμένη θέση. 12. Κατά της απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων, οι ενδιαφερόμενοι Αξιωματικοί δύνανται να προσφύγουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της. Οι προσφυγές εξετάζονται μέχρι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου. Άρθρο 5 Μοριοδότηση 1. Για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια: 8

9 α. Ο χρόνος υπηρεσίας σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. β. Η οικογενειακή κατάσταση. γ. Η χιλιομετρική απόσταση της πόλης στην οποία μετατέθηκε ο υπάλληλος από την πόλη συμφερόντων του. δ. Ο αριθμός των μεταθέσεων ε. Τα έτη υπηρεσίας 2. Τα ανωτέρω κριτήρια βαθμολογούνται ως εξής: α. Οι υπάλληλοι που υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου λαμβάνουν για κάθε μήνα υπηρεσίας σ' αυτές ενάμισι (1,5) μόριο. Οι υπάλληλοι που υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Αττικής και των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων και Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνουν δύο και μισό (2,5) μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας σε αυτές. Όσοι υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου λαμβάνουν τέσσερα (4) μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας σε αυτές. Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, όσοι υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες που λειτουργούν σε νησιά των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Ηπειρωτικής Ελλάδος, λαμβάνουν μία (1) μονάδα για κάθε μήνα υπηρεσίας σε αυτές επιπλέον των προβλεπομένων από την παράγραφο αυτή μορίων. Ο χρόνος πέραν των δέκα έξι (16) ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας. Χρόνος λιγότερος των δέκα έξι (16) ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων. Δεν προσμετρώνται στον υπάλληλο μόρια για το διάστημα που εκτίει ποινή αργίας. β. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι βαθμολογούνται με δέκα (10) μόρια για τη σύζυγο, δέκα (10) μόρια για το πρώτο παιδί, είκοσι (20) για το δεύτερο παιδί και τριάντα (30) μόρια για κάθε ένα από τα επόμενα παιδιά. Ως μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου θεωρούνται η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 20 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας. Η αναπηρία και η ανικανότητα για εργασία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου και γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του Σώματος. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που ευρίσκονται εν χηρεία και έχουν παιδιά μέχρι ηλικίας 18 ετών, λαμβάνουν επιπλέον δέκα (10) μόρια. Επίσης οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι λαμβάνουν τέσσερα (4) επιπλέον μόρια για κάθε παιδί τους που σπουδάζει σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών. Προκειμένου περί Σχολών της ημεδαπής, προϋπόθεση για την επί πλέον βαθμολόγηση είναι η έδρα της Σχολής να μη συμπίπτει με την έδρα της Υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο υπάλληλος. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψουν οι προϋποθέσεις υπολογισμού μορίων με βάση την οικογενειακή κατάσταση, ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει αμέσως εγγράφως, διαφορετικά τιμωρείται πειθαρχικά. 9

10 γ. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση των Υπηρεσιών στις οποίες έχουν υπηρετήσει από την πόλη συμφερόντων τους, υπολογιζόμενης της απόστασης με τα ισχύοντα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της κάθε μετάθεσης υπολογιζόμενης χωριστά, βαθμολογούνται ως εξής: (Π.Δ. 150/98). (1) Στην πόλη των συμφερόντων τους 0 μόρια (2) Από χλμ. 20 μόρια (3) Από χλμ. 40 μόρια (4) Από χλμ. 60 μόρια (5) Από χλμ. 80 μόρια (6) Από 701 και άνω 100 μόρια Ως αποστάσεις σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο, υπολογίζονται εκείνες που διανύονται από τα χερσαία και θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα που εκτελούν τη συγκοινωνία μεταξύ των πόλεων. Τα μόρια του υπαλλήλου που προκύπτουν από το συνυπολογισμό θαλασσίων και χερσαίων αποστάσεων ή μόνο θαλασσίων αποστάσεων τριπλασιάζονται. Δεν θεωρούνται ότι διανύονται με θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα, για τον τριπλασιασμό των μορίων, οι θαλάσσιες αποστάσεις Ρίου - Αντιρρίου και Ακτίου -Πρέβεζας. δ. Με την εξαίρεση των μεταθέσεων στην πόλη συμφερόντων, για κάθε μετάθεσή του ο υπάλληλος βαθμολογείται για την πρώτη με τριάντα (30) μόρια, για τη δεύτερη με πενήντα (50) μόρια και για κάθε επιπλέον μετάθεση με εβδομήντα πέντε (75) μόρια. Ως μετάθεση για τον υπολογισμό των μορίων της περίπτωσης αυτής ως και της προηγούμενης περίπτωσης γ, θεωρείται και η αρχική τοποθέτηση του υπαλλήλου σε πόλη εκτός εκείνης που έχει δηλώσει ως πόλης συμφερόντων του. Δεν θεωρείται μετάθεση ως προς τον υπολογισμό μορίων για τις ίδιες περιπτώσεις, εκείνη που διήρκεσε λιγότερο από έξι (6) μήνες. ε. Για κάθε πλήρες έτος υπηρεσίας, ο υπάλληλος βαθμολογείται με ένα (1) μόριο. 3. Δεν υπολογίζεται για τη λήψη μορίων ο χρόνος που υπηρέτησε ο υπάλληλος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος σε πόλη που συμπίπτει με την πόλη των συμφερόντων του. Επίσης δεν υπολογίζεται για τη λήψη μορίων ο χρόνος φοίτησης των υπαλλήλων στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και σε Σχολεία ή Κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής που πραγματοποιείται με αίτησή τους. 4. Οι τοποθετήσεις των Δοκίμων Ανθυποπυραγών που εξέρχονται από την Πυροσβεστική Ακαδημία θεωρούνται μεταθέσεις για τον υπολογισμό των μορίων των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εκτός εκείνων προς την πόλη στην οποία υπηρετούσαν πριν την εισαγωγή τους στην ανωτέρω Σχολή καθώς κι εκείνες που έγιναν από την πόλη συμφερόντων για πόλη που απέχει μέχρι 50 χιλιόμετρα απ' αυτήν ή εκείνες που έγιναν απ' οπουδήποτε για πόλη που απέχει μέχρι 50 χιλιόμετρα από την πόλη συμφερόντων του. Μεταθέσεις από μία πόλη σε άλλη, που απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 50 χιλιόμετρα, ανεξάρτητα αν γίνονται από την πόλη συμφερόντων του υπαλλήλου ή όχι, δεν θεωρούνται μεταθέσεις, προκειμένου να υπολογισθούν μόρια για την περίπτωση γ και δ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και ο χρόνος παραμονής στη νέα Υπηρεσία 10

11 προστίθεται στο χρόνο που διανύθηκε στην προηγούμενη, για τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 6 Τοποθετήσεις εξερχομένων από την Πυροσβεστική Ακαδημία 1. Οι Ανθυποπυραγοί που αποφοιτούν από την οικεία Σχολή τοποθετούνται μέχρι 1 η Οκτωβρίου στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Π.Δ.Π.Υ.) Αττικής και κατόπιν σε θέσεις του βαθμού τους οι οποίες δεν καλύφθηκαν από την εξέταση αιτήσεων μεταθέσεων παλαιοτέρων Υποπυραγών Ανθυποπυραγών. Αν ο αριθμός των θέσεων αυτών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό αυτών που αποφοίτησαν, η Υπηρεσία επιλέγει ποιες θέσεις θα καλυφθούν με κριτήριο τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για την τοποθέτησή τους υποβάλλουν, όταν τους ζητηθεί, σχετικές αιτήσεις και απ αυτές ικανοποιούνται καταρχήν όσες αφορούν κάλυψη κενής θέσης σε Υπηρεσίας που εδρεύει στην πόλη συμφερόντων τους, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων που ισχύουν και για τους άλλους ομοιόβαθμούς τους. 2. Για τις τοποθετήσεις των Πυροσβεστών που εξέρχονται από την οικεία Σχολή, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: α) Ανεξαρτήτως του χρόνου αποφοίτησής τους, παραμένουν σε Υπηρεσίες της Π.Δ.Π.Υ. Αττικής κι έχουν δικαίωμα μετάθεσης κατά τις πρώτες τακτικές μεταθέσεις μετά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την μονιμοποίησή τους. β) Κατά το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. γ) Στην περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος εξερχόμενος από την Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών υποβάλλει αίτηση τοποθέτησης στην πόλη συμφερόντων του σε θέση την οποία καταλαμβάνει άλλος υπάλληλος, ο οποίος δεν την έχει δηλώσει ως πόλη συμφερόντων του, ο πρώτος καταλαμβάνει τη θέση αυτή. 3. Για τους υπαλλήλους οι οποίοι εισάγονται στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καταρτίζονται πίνακες μορίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος. Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι δύνανται να προσφύγουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή τους. Πριν την αποφοίτησή τους από την οικεία Σχολή και εφόσον υφίστανται κενές θέσεις αποφοίτων παραγωγικής Σχολής σε Υπηρεσίες και Κλιμάκια, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος επιλέγει τις κενές θέσεις που επιθυμεί να καλύψει. Κοινοποιείται πίνακας κενών θέσεων για την κάλυψη των οποίων δύνανται να υποβάλλουν αίτηση όλοι οι φοιτούντες στην Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Για την ικανοποίηση των αιτήσεων, τηρείται η σειρά η οποία ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων, οι κενές θέσεις καλύπτονται αρχής γενομένης από τον έχοντα τα λιγότερα μόρια Δόκιμο 11

12 Αρχιπυροσβέστη. Οι υπάλληλοι οι οποίοι απομένουν μετά την κάλυψη των κενών θέσεων, επιστρέφουν στις Υπηρεσίες από τις οποίες προήλθαν. 4. Οι τοποθετήσεις των εξερχόμενων από όλες τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αποφασίζονται από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια. Άρθρο 7 Έκτακτες Μεταθέσεις 1. Για τη διενέργεια των εκτάκτων μεταθέσεων τα Υπηρεσιακά Συμβούλια συνέρχονται μετά από πρόσκληση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. 2. Έκτακτες μεταθέσεις δεν εκτελούνται κατά το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου καθώς και το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται μεταξύ ενός 15νθημέρου προ του Πάσχα και ενός 15νθημέρου μετά το Πάσχα. Άρθρο 8 Ίδρυση, κατάργηση ή υποβιβασμός Υπηρεσίας 1. Στις μεταθέσεις σε Υπηρεσίες που λειτουργούν για πρώτη φορά, προηγούνται στην ικανοποίηση των σχετικών αιτήσεων οι υπάλληλοι που τη δηλώνουν ως πόλη συμφερόντων, ανεξαρτήτως μορίων και χρόνου παραμονής στις πόλεις που υπηρετούν και έπονται αυτοί που υποβάλλουν αίτηση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις ή αυτές δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των θέσεων, η Υπηρεσία δύναται να καλύψει αυτές με αποσπάσεις, μέχρι τον χρόνο των τακτικών μεταθέσεων. 2. Σε περίπτωση κατάργησης ή υποβιβασμού Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι αποσπώνται μέχρι το χρόνο των τακτικών μεταθέσεων, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης στην οποία ανήκουν ή σε Υπηρεσίες όμορων Περιφερειακών Διοικήσεων ή σε Υπηρεσίες που επιθυμούν, εφόσον εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον οπότε και εφαρμόζονται γι' αυτούς οι περί μεταθέσεων διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 9 Μεταθέσεις για λόγους υγείας 1. Οι μεταθέσεις για λόγους υγείας διενεργούνται μετά από αίτηση του υπαλλήλου, όταν ο ίδιος ή μέλος της οικογένειάς του, πάσχει από δυσίατο νόσημα και στον τόπο όπου υπηρετεί ο υπάλληλος δεν υπάρχει αποδεδειγμένα η αναγκαία 12

13 υγειονομική και νοσοκομειακή υποδομή για την αντιμετώπιση του νοσήματος και για πόλη όπου υπάρχει η υποδομή αυτή. Το δυσίατο του νοσήματος και η αδυναμία αντιμετώπισής του στην πόλη όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, πιστοποιείται από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος για τους υπαλλήλους και με την προσκόμιση βεβαίωσης Κρατικού Νοσοκομείου για τα μέλη της οικογένειάς του. Ως μέλη, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοούνται η σύζυγος και τα τέκνα του υπαλλήλου. 2. Αίτηση μετάθεσης για λόγους υγείας υποβάλλεται οποτεδήποτε και η μετάθεση πραγματοποιείται εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, έστω και αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στις πόλεις όπου ζητά να μετατεθεί ο υπάλληλος. 3. Τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν το δυσίατο του νοσήματος ανανεώνονται κάθε έτος. Οι υπάλληλοι που μετατίθενται για λόγους υγείας των ιδίων ή μελών των οικογενειών τους λογίζονται στην πόλη που μετατέθηκαν ως υπεράριθμοι και όταν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν τη μετάθεση επιστρέφουν στην Υπηρεσία απ' όπου προήλθαν, εκτός αν επιθυμούν να μετατεθούν αλλού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Στην πόλη όπου ο υπάλληλος μετατίθεται για λόγους υγείας, δεν λαμβάνει μόρια για όσο διάστημα υπηρετεί σ' αυτή και ειδικότερα για τους Αξιωματικούς δεν ανανεώνεται ο χρόνος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος. 4. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας στην οποία έχει μετατεθεί ο υπάλληλος για λόγους υγείας, υποχρεούται με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από τη μετάθεση του υπαλλήλου, να ζητήσει από αυτόν την ανανέωση των δικαιολογητικών και να τα αποστείλει στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να ανανεωθεί η μετάθεσή του. Άρθρο 10 Μεταθέσεις λόγω σπουδών 1.Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται με αίτηση του υπαλλήλου για σπουδές του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του σε δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλην των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, για την απόκτηση πρώτου πτυχίου καθώς και για σπουδές του ιδίου προς απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφών με τις δραστηριότητες του πυροσβεστικού σώματος από πανεπιστήμιο της ημεδαπής. Η διάρκειά τους δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των προβλεπομένων ετών φοίτησης συν δύο (2) έτη, όταν πρόκειται για απόκτηση πρώτου πτυχίου και για μεταπτυχιακό τίτλο όσο διαρκεί το πρόγραμμα σπουδών. Τα έτη φοίτησης υπολογίζονται από την εγγραφή. 2. Οι μεταθέσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας που επιθυμεί να μετατεθεί ο υπάλληλος, δεν προβλέπεται θέση ανάλογη του βαθμού του. Μετάθεση για σπουδές πυροσβεστικού υπαλλήλου σε Ανώτερη Σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση εισαγωγής του σ' αυτήν με τη διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων. Ο υπάλληλος, για όσο 13

14 διάστημα υπηρετεί στην πόλη στην οποία μετατίθεται λόγω σπουδών, δεν λαμβάνει μόρια, διότι αυτή λογίζεται ως πόλη συμφερόντων του. Όταν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν τη μετάθεση, ο υπάλληλος διέπεται από τις διατάξεις περί μεταθέσεων του παρόντος Κανονισμού. 3.Για τους υπαλλήλους που έχουν ως προσόν κατάταξης το πτυχίο τους ή έχουν παρακολουθήσει μεταπτυχιακά τμήματα με έξοδα του δημοσίου, δύναται η Υπηρεσία να μεταθέσει αυτούς είτε στην πόλη έδρα της περιφέρειας στην οποία έχουν την πόλη συμφέροντός τους είτε στο Αρχηγείο ΠΣ. Άρθρο 11 Μεταθέσεις για λόγους υπαιτιότητας Πυροσβεστικοί υπάλληλοι που τιμωρούνται για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα με ανώτερη πειθαρχική ποινή ή διώκονται για τα εγκλήματα του εμπρησμού με πρόθεση, της υπεξαίρεσης, της κλοπής, απιστίας και απάτης σε βάρος του Δημοσίου, εκβίασης, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, πλαστογραφίας, παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου μεταθέσεων, να μετατίθενται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 12 Αμοιβαίες μεταθέσεις Οι αμοιβαίες μεταθέσεις ενεργούνται μεταξύ των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος κατόπιν αιτήσεώς τους, που υποβάλλεται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία που υπηρετούν, εφόσον ανεξαρτήτως βαθμού εκτελούν τα αυτά καθήκοντα. Αμοιβαίες μεταθέσεις μεταξύ Πυροσβεστών επιτρέπονται μόνον εφόσον έχουν διοριστεί από τον ίδιο πίνακα κατάταξης. Θεωρείται ότι έχουν διοριστεί από τον ίδιο πίνακα κατάταξης οι επιτυχόντες στην κατηγορία των μαχίμων που έχουν αποκτήσει στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρεσιακή άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και άνω. Δεν επιτρέπεται αμοιβαία μετάθεση με υπάλληλο που έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης. Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται εντός τριμήνου από της υποβολής των σχετικών αιτήσεων. Υποβολή αίτησης για αμοιβαία μετάθεση επιτρέπεται μέχρι δύο φορές στη συνολική θητεία ενός υπαλλήλου στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η έγκριση αμοιβαίας μετάθεσης συνεπάγεται και την αμοιβαία αλλαγή της πόλης συμφερόντων των υπαλλήλων. 14

15 Άρθρο 13 Μεταθέσεις για λόγους συνυπηρέτησης 1. Οι μεταθέσεις για συνυπηρέτηση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος με σύζυγό τους δημόσιο υπάλληλο ενεργούνται μόνο για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 287/76 (Α 78) κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μόνο όταν αποδεδειγμένα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η συνυπηρέτηση από την Υπηρεσία του/της συζύγου κι εφόσον προβλέπεται θέση του βαθμού τους στην Υπηρεσία στην οποία επιθυμούν να μετατεθούν. Ο υπάλληλος που μετατέθηκε σε Υπηρεσία για συνυπηρέτηση με τον/την σύζυγό του, δεν λαμβάνει μόρια για όσο διάστημα υπηρετεί εκεί λογιζόμενης της πόλης αυτής ως πόλης συμφερόντων του. 2. Πυροσβεστικοί υπάλληλοι, σύζυγοι πυροσβεστικού υπαλλήλου, αστυνομικού, λιμενικού ή στρατιωτικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον είναι κατώτεροι κατά βαθμό ή νεώτεροι σε περίπτωση ομοιοβάθμων, έχουν δικαίωμα συνυπηρέτησης με τον/την σύζυγό τους στην ημεδαπή. Οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα συνυπηρέτησης και με σύζυγο πολιτικό υπάλληλο του Σώματος. Στην περίπτωση αυτή ο πολιτικός υπάλληλος ακολουθεί τον πυροσβεστικό. 3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι σύζυγοι που επιθυμούν να συνυπηρετήσουν είναι αμφότεροι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου και δεν έχουν την ίδια πόλη συμφερόντων, αυτός που ακολουθεί τον/την σύζυγο, ταυτόχρονα με την αίτηση συνυπηρέτησης, υποβάλλει και αίτηση αλλαγής πόλης συμφερόντων. Άρθρο 14 Μεταθέσεις λόγω προαγωγής Αξιωματικών-Μεταθέσεις συνεπεία δυσμενούς κρίσης Αξιωματικών 1. Οι μεταθέσεις λόγω προαγωγής ή συνεπεία δυσμενούς κρίσης Αξιωματικού ενεργούνται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις κρίσεις και τις προαγωγές των Αξιωματικών και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος. 2. Οι Αξιωματικοί από το βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω, μετατίθενται σε οργανική θέση του βαθμού τους αμέσως μετά την προαγωγή τους ενώ οι αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Επιπυραγού, στις μετά την προαγωγή τους τακτικές μεταθέσεις. Στην περίπτωση που λόγω προαγωγής υπάρξουν ομοιόβαθμοι υπεράριθμοι σε κάποια πόλη και ορισμένοι απ' αυτούς πρέπει να μετατεθούν, μετατίθενται αυτοί που έχουν συμπληρώσει 4ετία ή 6ετία, άλλως αυτοί που έχουν τα λιγότερα μόρια. 15

16 Άρθρο 15 Αποσπάσεις 1. Αποσπάσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων επιτρέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. για υπηρεσιακούς λόγους προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ή εποχικές ή ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες των Υπηρεσιών και, β. με αίτησή τους. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. 2. Οι αποσπάσεις με αίτηση των υπαλλήλων διενεργούνται από πρώτη (1 η )Νοεμβρίου εκάστου έτους μέχρι και την τριακοστή πρώτη (31 η ) Μαρτίου του επομένου έτους, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και ικανοποιούνται μόνον εφόσον δεν δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στις Υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται οι υπάλληλοι. Οι αποσπάσεις αυτές μπορεί να είναι διάρκειας μέχρι δυο (2) μηνών ανά έτος, με δυνατότητα μηνιαίας παράτασης για ειδικούς λόγους. 3. Οι αποσπάσεις για υπηρεσιακούς λόγους διενεργούνται για χρονικό διάστημα μέχρι και τεσσάρων (4) μηνών κάθε δύο έτη, εξαιρούμενης της περίπτωσης λειτουργίας παραρτήματος της Σχολής Δοκίμων Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε πόλη διαφορετική από την πόλη-έδρα αυτής, οπότε είναι δυνατόν να διαρκέσουν καθ όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας της Σχολής αυτής. 4. Στην περίπτωση των αποσπάσεων για υπηρεσιακούς λόγους, προηγούνται οι νεώτεροι υπάλληλοι οι οποίοι δεν έχουν αποσπασθεί στο παρελθόν και οι Αξιωματικοί οι οποίοι δεν έχουν αποσπασθεί στο παρελθόν και έχουν σε σύγκριση με τους ομοιοβάθμους τους της ίδιας Υπηρεσίας, τα λιγότερα μόρια. Ο αποσπώμενος υπάλληλος, λαμβάνει τα μόρια που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος. Δεν επιτρέπεται απόσπαση Αξιωματικού για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον στο χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι τις προσεχείς τακτικές μεταθέσεις συμπληρώνει το χρόνο που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος. 5. Απόσπαση για υπηρεσιακούς λόγους παίρνουν μόνο οι υπάλληλοι (Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες) που υπηρετούν στην πόλη συμφερόντων τους. Άρθρο 16 Μετακινήσεις προσωπικού μέσα στην ίδια πόλη 1. Οι μετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων μεταξύ ανεξαρτήτων Υπηρεσιών που εδρεύουν μέσα στην αυτή πόλη, δε θεωρούνται μεταθέσεις και 16

17 γίνονται οποτεδήποτε με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, χωρίς απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου με τον περιορισμό ότι αυτές δεν μπορεί να είναι περισσότερες από δύο (2) εντός του αυτού έτους για κάθε υπάλληλο. 2. Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί να μεταθέτει Αξιωματικούς, προκειμένου αυτοί να τοποθετούνται στο γραφείο του Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ως και στη θέση των Υπασπιστών του Αρχηγού, Υπαρχηγού, Γενικών Επιθεωρητών, Προϊστάμενου Επιτελείου και Προϊσταμένων των Κλάδων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Για τους ως άνω Αξιωματικούς, δεν ισχύει ο Κανονισμός Μεταθέσεων για όσο χρόνο υπηρετούν στις θέσεις αυτές, μετά δε την μετακίνησή τους από αυτές, επανέρχονται στην Υπηρεσία από την οποία προήλθαν, αν υπάρχει κενή θέση στο βαθμό τους, διαφορετικά μετατίθενται κατά τις επόμενες τακτικές μεταθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 3. Οι μετακινήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού μέσα στην ίδια πόλη στην οποία εδρεύει Περιφερειακή Διοίκηση και έχει συσταθεί σ' αυτή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών γίνεται ως εξής: α. Του Διοικητή και Υποδιοικητή της Διοίκησης με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διοικητή. β. Των Διοικητών των Σταθμών και λοιπών Αξιωματικών, από το Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης. γ. Οι μετακινήσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου μεταξύ των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, γίνεται από τον οικείο Περιφερειακό Διοικητή. δ. Των Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών μεταξύ των Υπηρεσιών της Διοίκησης, από το Διοικητή της Διοίκησης. 4. Στις πόλεις στις οποίες εδρεύει Περιφερειακή Διοίκηση χωρίς σε αυτή να έχει συσταθεί Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, οι μετακινήσεις του προσωπικού γίνονται από τον οικείο Περιφερειακό Διοικητή. 5. Στις πόλεις στις οποίες έχει συσταθεί Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών χωρίς να εδρεύει σ αυτή Περιφερειακή Διοίκηση, οι μετακινήσεις του προσωπικού γίνονται ως εξής: α. Του Διοικητή της Διοίκησης, από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. β. Των Διοικητών των Σταθμών, από τον οικείο Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση του Διοικητή της Διοίκησης. γ. Του λοιπού Πυροσβεστικού προσωπικού, από τον Διοικητή της Διοίκησης. 6. Οι μετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου προς τις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ). επιτρέπεται μέχρι και την ηλικία των τριανταπέντε (35) ετών. Μεταξύ των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, προηγούνται υποχρεωτικά όσοι έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι 17

18 κάτοχοι πτυχίου υποβρύχιου καταστροφέα ή αλεξιπτωτιστή, άλλως όσοι έχουν υπηρετήσει μόνο στις Ειδικές Δυνάμεις. Άρθρο 17 Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Μεταθέσεων 1. Εξαιρούνται των μεταθέσεων αποσπάσεων και υπηρετούν στην πόλη συμφερόντων τους, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι οι οποίοι εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες: α) πολύτεκνοι, β) γονείς τριών τέκνων, γ) γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, δ) οι έχοντεςτην επιμέλεια τουλάχιστον ενός (1) ανήλικου παιδιού και τελούντων σε χηρεία, ε) οι έχοντες σύζυγο ή παιδιά με αναπηρία τουλάχιστον 67%, στ) οι διαζευγμένοι, οι οποίοι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια έστω και ενός ανήλικου παιδιού, ζ) ολυμπιονίκες, η) παθόντες στην υπηρεσία και εξαιτίας αυτής, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον δικαιολογείται θέση στο βαθμό τους στην Υπηρεσία που υπηρετούν. 2. Οι υπάλληλοι που μετατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος Κανονισμού, υπηρετούν στις νέες Υπηρεσίες τους ως υπεράριθμοι για όσο διάστημα προβλέπεται από αυτά. Τα τακτικά αιρετά μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή των προσωρινών διοικήσεων των πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων, εφόσον αυτές ανήκουν σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις, τα μέλη των δευτεροβαθμίων οργανώσεων που ανήκουν σε τριτοβάθμιες οργανώσεις καθώς και τα μέλη Πρωτοβαθμίων Ενώσεων πανελλαδικής έκτασης και των περιφερειακών εκπροσώπων αυτών, τα οποία φέρουν το βαθμό μέχρι και του Επιπυραγού, υπηρετούν καθ όλη τη διάρκεια της θητείας τους στην πόλη έδρα των Συμβουλίων ή των Συνδικαλιστικών οργανώσεων ή, εφόσον το επιθυμούν, στην πόλη συμφερόντων τους, εκτός των περιφερειακών εκπροσώπων που επιτρέπεται να μετακινούνται σε Υπηρεσίες εντός της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 3. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, εκτός των διατάξεων των άρθρων 7, 11 και 14, δεν έχουν εφαρμογή για τους Αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Πυράρχου και Αρχιπυράρχου, οι οποίοι υπηρετούν υποχρεωτικά σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους. 4. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, εκτός των διατάξεων των περιπτώσεων α,β, γ, δ, ε, στ, και η της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 5, 9 και 10 του παρόντος διατάγματος υπό 18

19 την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση του άρθρου 10 οι σπουδές αφορούν μέλος της οικογένειάς τους και όχι τους ίδιους, δεν εφαρμόζονται για τους Αξιωματικούς που φέρουν το βαθμό του Αντιπυράρχου. Άρθρο 18 Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος θεωρείται, ως ενιαία πόλη, ο νομός Αττικής, εκτός των Μεγάρων, της Αίγινας και του Λαυρίου. Επίσης θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη η Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) Κω με την Π.Υ. Κρατικού Αερολιμένα (Κ/Α) Κω, η Π.Υ. Καλαμάτας με την Π.Υ. Πολεμικού Αερολιμένα (Π/Α) Καλαμάτας, η Π.Υ. Λεχαινών με την Π.Υ. Π/Α Ανδραβίδας και η Π.Υ. Ρόδου με την Π.Υ. Κ/Α Ρόδου, η Π.Υ. Οινοφύτων με την Π.Υ. Π/Α Τανάγρας και οι Υπηρεσίες βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) με τις ομώνυμες Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ή τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πόλεων. Ως πόλη έδρα των υπολοίπων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αεροδρομίων θεωρείται το ίδιο το Αεροδρόμιο. 2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος γίνεται αναφορά στον όρο «υπάλληλος» όταν πρόκειται για μετάθεση, απόσπαση ή μετακίνηση, νοούνται οι ομοιόβαθμοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ή αυτοί στους οποίους νομίμως μπορούν να ανατεθούν τα αυτά καθήκοντα. 3. Οι Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες καθώς επίσης και οι Πλοηγοί Κυβερνήτες και οι Πλοηγοί Μηχανικοί, που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος κι επιθυμούν αλλαγή πόλης συμφερόντων, υποχρεούνται εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευσή του, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης της πόλης στην οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν και η οποία λογίζεται, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, ως πόλη συμφερόντων τους. Οι Πλοηγοί Κυβερνήτες οι Πλοηγοί Μηχανικοί, οι βοηθοί Πλοηγοί Μηχανικοί καθώς και όσοι έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με προσόν κατάταξης πτυχίο Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, υποχρεούνται να δηλώσουν ως πόλη συμφερόντων τους πόλη-έδρα Λιμενικού Πυροσβεστικού Σταθμού. Οι υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων που έχουν προσληφθεί με προσόν κατάταξης πτυχίο ή δίπλωμα μουσικού Μπάντας Ωδείου, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν ως πόλη συμφερόντων τους, την πόλη-έδρα της Μουσικής Μπάντας. Για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ως πόλη συμφερόντων τους λογίζεται η πόλη που είχαν δηλώσει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος. 4. Για τις μεταθέσεις Πλοηγών Κυβερνητών, Πλοηγών Μηχανικών, βοηθών Πλοηγών Μηχανικών, όσων έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με προσόν κατάταξης πτυχίο Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και πτυχίο ή δίπλωμα μουσικού Μπάντας Ωδείου, Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών που θα πραγματοποιηθούν κατά 19

20 την πρώτη εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: α) Εντός μηνός από την θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγματος, θα καταρτισθούν πίνακες ανά πόλη συμφερόντων, στις οποίες θα ενταχθούν όλοι οι Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες, βοηθοί Πλοηγοί Μηχανικοί καθώς και όσοι έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με προσόν κατάταξης πτυχίο Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κατά σειρά αρχαιότητας εντός των ίδιων εκπαιδευτικών σειρών, βάσει της σειράς αποφοίτησής τους από τη Σχολή Πυροσβεστών. Για τους Πλοηγούς Κυβερνήτες και Πλοηγούς Μηχανικούς, θα καταρτιστούν πίνακες κατά σειρά αρχαιότητας. Η αρχαιότητα των μεταταχθέντων κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2612/1998 και των πολιτικών υπαλλήλων οι οποίοι μετατάχθηκαν με βάση τα οριζόμενα στην υπ αριθ Φ / κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται, για τους μεν πρώτους βάσει της ημερομηνίας πρόσληψής τους στη Δασική Υπηρεσία, για τους δε δεύτερους βάσει της ημερομηνίας διορισμού τους στο Πυροσβεστικό Σώμα. Εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση των ανωτέρω πινάκων οι υπάλληλοι δικαιούνται να υποβάλλουν προσφυγή κατά της ορθότητάς τους, οι οποίες θα εξετασθούν από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων. Οι πίνακες οι οποίοι θα προκύψουν μετά την εξέταση των προσφυγών, θα κοινοποιηθούν εκ νέου σε όλες τις Υπηρεσίες. β) Βάσει των ανωτέρω πινάκων και σύμφωνα με την Απόφαση κατανομής της δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού, θα καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις, τηρουμένων, των ποσοστών, της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος, στην περίπτωση των υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων. γ) Για τις ως άνω μεταθέσεις των υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων, λογίζονται ως αρχαιότεροι μεταξύ της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς, οι έχοντες επιμέλεια τέκνων κατά το πρώτον και εν συνεχεία οι έγγαμοι. 5. Οι υπάλληλοι οι οποίοι μετά το πέρας της ως άνω διαδικασίας θα έχουν παραμείνει εκτός πόλης συμφερόντων, λογίζονται ως υπεράριθμοι και θα καλύψουν τις απομένουσες κενές θέσεις των Υπηρεσιών του Σώματος ως εξής: α) Θα καταρτιστούν πίνακες υπεράριθμων και πίνακες κενών θέσεων ανά Υπηρεσία, οι οποίοι θα κοινοποιηθούν σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος. Οι κατά την ανωτέρω διαδικασία λογιζόμενοι ως υπεράριθμοι, θα υποβάλλουν αιτήσεις προτίμησης αναφορικά με την κενή θέση την οποία επιθυμούν να καλύψουν, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση κατ ελάχιστον των ποσοστών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. Κατά την ικανοποίηση των αιτήσεων προηγούνται όσοι έχουν δηλώσει πόλη ευρισκόμενη στον ίδιο νομό με την πόλη συμφερόντων τους και έπονται όσοι έχουν δηλώσει πόλη ευρισκόμενη σε νομό όμορο με αυτόν στον οποίο βρίσκεται η πόλη συμφερόντων τους. Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων για κάλυψη της ίδιας κενής θέσης, τηρείται η σειρά αρχαιότητας. Σε περίπτωση μη κάλυψης κενών από τις αιτήσεις, αυτά θα καλυφθούν σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 20

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 100/2003 (ΦΕΚ Α 94 / 2003)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 100/2003 (ΦΕΚ Α 94 / 2003) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 100/2003 (ΦΕΚ Α 94 / 2003) Τοποθετήσεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές µετακινήσεις αστυνοµικού προσωπικού. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. προεδρικό διάταγμα 50/1996 ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ : κ.κ. Α/ΓΕΣ-Α/ΓΕΝ-Α/ΓΕΑ ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-Β1 Νομοθεσία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Τηλεφ. 210 6571037 Φ. 450/57/202501 Σ. 423 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΦΕΚ 1631/1-7-2013, τ. Β') ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φ.411/253437 Σ. 2358 ΑΠΟΦΑΣΗ «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 10 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3 Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ. 210/1992 «Κω δικοποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος 1 ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr Αναθεωρηµένη έκδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του -νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 411/150326/Σ.1373 Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, απο σπάσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Ε & Γ --------- Α. Παπανδρέου 37 151 80

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 4 33/ 2011 Α ΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 24 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3883 Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων Θέματα διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ : ΒΕΙΠ9-ΠΨ2

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ : ΒΕΙΠ9-ΠΨ2 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5

Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 ΦΕΚ Α' 219/1996 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2439 Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα