Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» ΜΟΝΑ Α Α : Προγραµµατισµού & Αξιολόγησης Ταχ. /νση : Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες :. Βατικιώτης Τηλέφωνο : Fax : και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 30/3/2011 Ηµεροµηνία, Α.Π.: 979 Προς: 1. ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων» της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, ΜΟΝΑ Α Γ: Υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων 2. ιεύθυνση ιοικητικού-οικονοµικού της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων 3. ιεύθυνση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού, Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης µε τίτλο «ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει

2 3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999, όπως ισχύει. 4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 5. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 5528/ που αφορά την έγκριση του. 6. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Tην υπ αριθµ. οικ.358/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » (ΦΕΚ541/Β/2008), που δηµοσιεύτηκε στις , κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του Νόµου 3614/ Τις από και αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην πρόσκληση έγγραφο. 9. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/τ.Β/ ) καθώς και το Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 10. Toν µε αρ. πρωτ /Γ ΑΠΠ 5537/ «Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 11. Το Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 12. Το Ν.3064/2002 (ΦΕΚ 248 Α) «Καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και την αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών». 13. Το Π.. 233/2003 (ΦΕΚ 204 Α) «Προστασία και αρωγή στα θύµατα των εγκληµάτων του άρθρου 323, 349, 351 του Ποινικού Κώδικα κατά το άρθρο 12 του Ν. 3064/2002 (ΦΕΚ Α 248)». 14. Το Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α) «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει. 15. Το Π.. 22/2006 (ΦΕΚ 18 Α) «Οργανισµός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)», όπως ισχύει. 16. Το Ν. 3500/2006 (ΦΕΚ 232 Α) «Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις». 17. Το Π.. 205/2007 (ΦΕΚ 231 Α) «Συγχώνευση υπουργείων». 18. Το Π.. 36/2000 «Οργανισµός Υπουργείου ικαιοσύνης» (ΦΕΚ 29/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 19. Το Π.. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α)

3 20. Tο Π.. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων». 21. Την υπ αριθµ. 2879/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση µιας θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο ικαιοσύνης και µιας θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη". 22. Την υπ αριθµ. 8673/ (ΦΕΚ 142 Β /2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων (Τροποποίηση της υπ αριθµ / (ΦΕΚ 2262 Β ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ / (ΦΕΚ2601/Β/ ) όµοια». 23. Την τροποποίηση συµπλήρωση της υπ αριθ / (ΦΕΚ 2262 Β ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων»" (ΦΕΚ 2601 Β /2009). 24. Την υπ. αριθµ 131/ (ΦΕΚ 887/Β/ ) Υπουργική Απόφαση περί «Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων» στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179/Β/2008). 25. Το µε αριθµ. πρωτ. 130/ Έγγραφο Εξειδίκευσης Προγράµµατος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση », ως ισχύει. 26. Το υπ αριθµ. ΙΑΚ Φ.6/5296/ έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας µε το οποίο διαβιβάσθηκαν τα Έντυπα Αποτύπωσης Προτεινόµενων Πράξεων για την β φάση εξειδίκευσης του Άξονα ΙΙΙ του Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθµιση Την υπ αριθ. Οικ.280/ (ΦΕΚ Β/1959/ ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ιοικητική Μεταρρύθµιση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών Προγραµµάτων» της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως έχει τροποποιηθεί µε την Υ.Α. µε αρ. πρωτ. οικ.879/ (φεκ B/766/ ) και ισχύει. 28. Την υπ αριθµ. ΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης «Προγραµµατισµός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού και σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου έτους 2010» 29. Τον Οδηγό Υλοποίησης Πράξεων Με Ίδια Μέσα στο πλαίσιο του Ε. Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » 30. Την Υπουργική Απόφαση µε αρ. πρωτ. οικ.883/ (ΦΕΚ B/766/ ) µε θέµα Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για τις κατηγορίες πράξης «Ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» και «Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέµηση της βίας», των Αξόνων Προτεραιότητας 07, 08, 09 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών Προγραµµάτων» της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών όπως έχει τροποποιηθεί µε την Υ.Α. µε αρ. πρωτ. οικ. 1806/ (ΦΕΚ 1876 Β) και ισχύει. 31. Το Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του ΈΣΠΑ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (έγγραφο υπ αριθµ /Γ ΑΑΠ 4632/ )

4 32. Το Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/2010) "Προστασία της εθνικής οικονοµίας Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης" και τη µε αριθµό πρωτ. ΠΟΛ 1018/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών µε θέµα Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 20 του ψηφισθέντος νοµοσχεδίου για την «Προστασία της εθνικής οικονοµίας Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης», σχετικά µε την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 15 Μαρτίου Την µε αρ.πρωτ. 358/ Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας ιαχείρισης του για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 07, 08 και 09 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 34. Τη µε αρ. πρωτ. 723/ Αίτηση Χρηµατοδότησης της πράξης «ράσεις της δηµόσιας διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. 35. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο αξιολόγησης της πρότασης που έχει αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 36. Τη µε αρ. πρωτ. 838/ εισήγηση της Υπηρεσίας 37. Την µε αρ. πρωτ 979/ Απόφαση Ένταξης 38. Το Π.. 96/2010 για τη µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από το Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την ένταξη της Πράξης µε τίτλο «ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Επιλέξιµη Επιχειρησιακό Άξονας Ποσοστό δηµόσια Πρόγραµµα Προτεραιότητας (%) δαπάνη από ΕΠ MIS Πράξης 07 ιοικητική Μεταρρύθµιση , Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 2. Κωδικός ΣΑΕ: 015/8 Κωδικός Κωδικός Π Ε πράξης ΣΑΕ: πράξης: Κωδικός ΣΑΕ: 020/8-4 -

5 Κωδικός πράξης ΣΑΕ: 2010ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ / ΕΥΕ-ΓΓΙ 3. ικαιούχος: του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 4. Κωδικός ικαιούχου: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, µε αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.ά. χαρακτηριστικά της Το έργο αφορά στην υλοποίηση παρεµβάσεων περιφερειακής εµβέλειας, που αποσκοπούν στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου δοµών και υπηρεσιών πρόληψης και αντιµετώπισης της βίας κατά των γυναικών σε περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης «Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέµηση της βίας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». Οι εν λόγω παρεµβάσεις περιφερειακής εµβέλειας αφορούν στην ανάπτυξη από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών σε περιφερειακό επίπεδο και εντάσσονται δε στο πλαίσιο εφαρµογής της πολιτικής για την αντιµετώπιση της βίας και την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτή. 5. Φυσικό αντικείµενο της πράξης: Τα Συµβουλευτικά αυτά Κέντρα συνιστούν υπηρεσίες πρώτης γραµµής, τα οποία καλύπτουν την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άµεσης αρωγής προς τις γυναίκες θύµατα έµφυλης βίας, αλλά και υλοποίησης δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιµης σηµασίας για την ανάδειξη του ζητήµατος της έµφυλης βίας όλων των µορφών σε τοπικό επίπεδο. Οι κατηγορίες δράσεων και υπηρεσιών υποστήριξης που θα παρέχονται από τα Συµβουλευτικά Κέντρα περιλαµβάνουν: ράσεις για την αντιµετώπιση καταπολέµηση της βίας και την υποστήριξη και αρωγή των θυµάτων έµφυλης βίας (γυναικών και των παιδιών τους). ράσεις ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών. Παροχή, σε συνεργασία µε ικηγορικούς Συλλόγους, νοµικών υπηρεσιών (legal aid) σε γυναίκες θύµατα βίας. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται η δηµιουργία από τη ΓΓΙΦ 2 υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας, ένα σε κάθε µια από τις ακόλουθες ιοικητικές Περιφέρειες: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο. Για την καλύτερη λειτουργία του έργου και µε γνώµονα την επίτευξη του σκοπού, το έργο σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί µε τα ακόλουθα υποέργα: 1. Ενοικίαση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των 2. ιαµόρφωση χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία των 3. Προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού για τη λειτουργία των 4. Προµήθεια και εγκατάσταση λοιπού εξοπλισµού για την εύρυθµη λειτουργία των 5. Λειτουργία των

6 Η χρηµατοδότηση των νέων καταπολέµησης της βίας κατά των γυναικών που θα δηµιουργηθούν αφορά στην κάλυψη των αρχικών δαπανών ίδρυσης των δοµών και των δαπανών λειτουργίας για την πρώτη τριετία. Ως ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου της τριετίας νοείται η ηµεροµηνία της «ήλωσης Έναρξης Λειτουργίας» της κάθε δοµής από το νόµιµο εκπρόσωπό της. Ως «ελάχιστες προϋποθέσεις» για την έναρξη λειτουργίας της κάθε δοµής ορίζονται τα εξής: Μισθωτήριο Συµβόλαιο για το χώρο ή άλλο αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης του χώρου Πρόσληψη τουλάχιστον 2 στελεχών ανά δοµή Ολοκλήρωση διαµόρφωσης του χώρου της δοµής Εγκατάσταση και λειτουργία τουλάχιστον του 50% του προβλεπόµενου εξοπλισµού ανά δοµή. Ο ικαιούχος εντός 24 µηνών από την ηµεροµηνία Ένταξης της Πράξης θα καταθέσει στον Ε.Φ. του Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθµιση «Σχέδιο Βιωσιµότητας» για τη συνέχιση της λειτουργίας των δοµών, µετά το πέρας της συγχρηµατοδότησης. Στο Σχέδιο Βιωσιµότητας, θα περιγράφονται οι συγκεκριµένες ενέργειες του ικαιούχου για την εξασφάλιση της λειτουργίας των οµών, καθώς και συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιµότητας υλοποίησης των επί µέρους υποέργων της πράξης) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ενοικίαση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των Το υποέργο αφορά στη µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των 2, ένα στη ιοικητική Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ένα στη ιοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Κάθε Συµβουλευτικό Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει κτιριακή υποδοµή συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον τ.µ. κατά περίπτωση, να βρίσκεται σε σηµείο µε εύκολη πρόσβαση (π.χ. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς), ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί και η δυνατότητα πρόσβασης ΑµεΑ. Γενικά, σε κάθε Συµβουλευτικό Κέντρο προβλέπεται να λειτουργεί χώρος υποδοχής - χώρος βραχυπρόθεσµης παραµονής των παιδιών των ωφελουµένων γυναικών, χώροι εργασίας καθώς και χώροι για ατοµικές ή/και οµαδικές συνεδρίες. Επίσης, κάθε Κέντρο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για εγκατάσταση εσωτερικής δοµηµένης καλωδίωσης (µηχανογραφικό, ηλεκτροµηχανολογικό και τηλεπικοινωνιακό σύστηµα). Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισµού, αερισµού σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, όπως τις διατάξεις του αντισεισµικού κανονισµού ΕΑΚ 2000 ( 17α/141/ΦΝ275/ , ΦΕΚ 2184/Β /1999), όπως ισχύει, του Ν. 142(Ι)/2006, καθώς και τις ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ΑµΕΑ (όπως αυτές καθορίζονται στην Υ.Α / ΦΕΚ Β 18/ ). Το υποέργο θα υλοποιηθεί µέσω της Κτηµατικής Υπηρεσίας ηµοσίου, σύµφωνα µε το Ν. 3130/2003. Προβλεπόµενο Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης υποέργου: Το υποέργο προβλέπεται να προκηρυχθεί την και ο διαγωνισµός να διενεργηθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου Έναρξη του υποέργου - 6 -

7 προβλέπεται να γίνει το Νοέµβριο του ίδιου έτους µε την υπογραφή της σύµβασης και η λήξη του προσδιορίζεται µε τη λήξη της συνολικής πράξης. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ιαµόρφωση χώρων για τη λειτουργία των Το υποέργο αφορά στη διαµόρφωση των χώρων των 2 Συµβουλευτικών Κέντρων. Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου προβλέπονται εργασίες όπως ενδεικτικά: ιαµόρφωση-διαρρύθµιση χώρων εργασίας όπως κατασκευή χωρισµάτων, επιχρίσµατα, βαψίµατα, και γενικά βελτιώσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της λειτουργίας των. Κατάλληλη διαµόρφωση χώρων και συνθηκών για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία. Επιδιορθώσεις/συντήρηση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και παρεµβάσεις µικρής έκτασης για βοηθητικές εγκαταστάσεις. Για το εν λόγω υποέργο θα υπάρξει χρήση της ρήτρας ευελιξίας. Το υποέργο θα υλοποιηθεί από ανάδοχο που θα προκύψει έπειτα από διαγωνισµό. Προβλεπόµενο Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης υποέργου: Το υποέργο προβλέπεται να προκηρυχθεί την και ο διαγωνισµός να διενεργηθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου Έναρξη του υποέργου προβλέπεται να γίνει στο τέλος Νοεµβρίου του ίδιου έτους µε την υπογραφή της σύµβασης και η λήξη του προσδιορίζεται δύο µήνες από την έναρξη της σύµβασης. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού για τη λειτουργία των Το υποέργο αφορά στην προµήθεια του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισµού των 2. Συγκεκριµένα, κάθε Συµβουλευτικό Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει Η/Υ µε τα περιφερειακά συστήµατα, φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα, τηλεφωνικές συσκευές, fax. Για το εν λόγω υποέργο θα υπάρξει χρήση της ρήτρας ευελιξίας. Το υποέργο θα υλοποιηθεί από ανάδοχο που θα προκύψει έπειτα από διαγωνισµό. Προβλεπόµενο Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης υποέργου: Το υποέργο προβλέπεται να προκηρυχθεί την και ο διαγωνισµός να διενεργηθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου Έναρξη του υποέργου προβλέπεται να γίνει στο τέλος Νοεµβρίου του ίδιου έτους µε την υπογραφή της σύµβασης και η λήξη του προσδιορίζεται δύο µήνες από την έναρξη της σύµβασης. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Προµήθεια και εγκατάσταση λοιπού εξοπλισµού για την εύρυθµη λειτουργία των Το υποέργο αφορά στην προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού των 2, όπως έπιπλα και κλιµατιστικές συσκευές. Συγκεκριµένα, κάθε Συµβουλευτικό Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει εξοπλισµό γραφείου και κλιµατιστικές συσκευές µε λειτουργίες ψύξης και θέρµανσης, καθώς και σύστηµα πυρασφάλειας

8 Τα έπιπλα και ο εξοπλισµός των Κέντρων είτε θα είναι καινούρια και θα συναρµολογηθούν επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, είτε θα αποκτηθούν µε χρησιδάνειο ή παραχώρηση χρήσης. Για το εν λόγω υποέργο θα υπάρξει χρήση της ρήτρας ευελιξίας. Το υποέργο θα υλοποιηθεί από ανάδοχο που θα προκύψει έπειτα από διαγωνισµό. Προβλεπόµενο Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης υποέργου: Το υποέργο προβλέπεται να προκηρυχθεί την και ο διαγωνισµός να διενεργηθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου Έναρξη του υποέργου προβλέπεται να γίνει στο τέλος Νοεµβρίου του ίδιου έτους µε την υπογραφή της σύµβασης και η λήξη του προσδιορίζεται δύο µήνες από την έναρξη της σύµβασης. ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Λειτουργία των Το υποέργο θα υλοποιηθεί µε ίδια µέσα και αφορά στη λειτουργία των 2 για τη συµβουλευτική υποστήριξη των γυναικών θυµάτων βίας. Το συγκεκριµένο υποέργο ενσωµατώνει τις υποχρεωτικές κατηγορίες δράσεων και υπηρεσιών υποστήριξης που θα παρέχονται από τα Συµβουλευτικά Κέντρα που θα αναπτυχθούν από τη ΓΓΙΦ. Οι δράσεις και υπηρεσίες αυτές υποδεικνύονται από την αναγκαιότητα διασφάλισης του ολοκληρωµένου χαρακτήρα των παρεµβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία των Συµβουλευτικών Κέντρων που θα αναπτυχθούν από τη ΓΓΙΦ θα περιλαµβάνει: ράσεις για την αντιµετώπιση και καταπολέµηση της έµφυλης βίας κατά των γυναικών, την υποστήριξη και αρωγή των θυµάτων ράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης Παροχή, σε συνεργασία µε τους δικηγορικούς συλλόγους, νοµικών υπηρεσιών (legal aid) σε γυναίκες θύµατα βίας. Τα Συµβουλευτικά Κέντρα θα λειτουργούν µε βάση τους όρους που ισχύουν στο ηµόσιο Τοµέα (ωράριο, 5µερη εργασία κ.λ.π), καθώς αποτελούν δοµές της ΓΓΙΦ και θα στελεχώνονται από άτοµα µε ειδικότητες σχετικές µε το έργο καθώς και µε τις ανάγκες του έργου για την καλύτερη δυνατή υλοποίησή του και κατ επέκταση επίτευξη του σκοπού του. Επισηµαίνεται ότι, όλα τα θέµατα που θα αφορούν τη λειτουργία των θα βασίζονται σε κανονισµό λειτουργίας και εργαλεία που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες παρεµβάσεις εθνικής εµβέλειας» της κατηγορίας πράξης Ειδικότερα, όσον αφορά τη στελέχωση κάθε Συµβουλευτικού Κέντρου είναι απαραίτητη η απασχόληση κατ ελάχιστο τεσσάρων (4) στελεχών οι ειδικότητες των οποίων είναι: 1 ΠΕ/TE Κοινωνικών Λειτουργών µε κατ ελάχιστο τριετή εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συµβουλευτικής σε γυναίκες / γυναίκες θύµατα βίας, ή µε επιµόρφωση σε θέµατα υποστήριξης ή/και συµβουλευτικής γυναικών θυµάτων βίας. 1 ΠΕ Ψυχολόγων, µε κατ ελάχιστο τριετή εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης ή/και συµβουλευτικής σε γυναίκες / γυναίκες θύµατα βίας. 1 ΠΕ Νοµικής 1 Στέλεχος ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Τα άτοµα που θα στελεχώσουν τα Συµβουλευτικά Κέντρα θα - 8 -

9 προσληφθούν σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Ν. 3812/2009 «Αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων στον ηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» και θα επιµορφωθούν στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες παρεµβάσεις εθνικής εµβέλειας» της κατηγορίας πράξης Αναλυτικότερα, η λειτουργία των θα περιλαµβάνει τις κάτωθι δράσεις: Α. ράσεις για την αντιµετώπιση καταπολέµηση της βίας και την υποστήριξη και αρωγή των θυµάτων έµφυλης βίας (γυναικών και των παιδιών τους), στοχεύοντας στην αντιµετώπιση και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και στην πολλαπλή υποστήριξη των θυµάτων. Οι δράσεις ενδεικτικά αφορούν: Υπηρεσίες ενηµέρωσης και εξειδικευµένης πληροφόρησης. Υπηρεσίες νοµικής συµβουλευτικής και πληροφόρησης για τα δικαιώµατα των θυµάτων, τους σχετικούς νόµους, τις απαιτούµενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας, µήνυσης κλπ. Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης (εξειδικευµένη συµβουλευτική των γυναικών θυµάτων). Υπηρεσίες παραποµπής ή συνοδείας (όταν απαιτείται) των θυµάτων σε ξενώνες, στις αστυνοµικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκοµεία ή κέντρα υγείας, σε φορείς αρµόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόµατα, σε φορείς απασχόλησης, σε φορείς φύλαξης και υποστήριξης παιδιών κλπ. Αναλυτικότερα, η λειτουργία των θα περιλαµβάνει τις κάτωθι δράσεις: Β. ράσεις πρόληψης για την εξάλειψη της έµφυλης βίας κατά των γυναικών και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, οι οποίες αφορούν κυρίως στη διενέργεια συναντήσεων µε τοπικούς φορείς. Στόχος των δράσεων πρόληψης για την εξάλειψη της έµφυλης βίας κατά των γυναικών και των δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου είναι η µηδενική ανοχή της βίας, η έµπρακτη κατοχύρωση του δικαιώµατος των γυναικών και των παιδιών σε µια ζωή χωρίς βία, η πληροφόρηση για τη σοβαρότητα και συχνότητα του φαινοµένου της βίας κατά των γυναικών και το γεγονός ότι η βία συνιστά αδίκηµα που τιµωρείται, όπως επίσης και η υπεράσπιση του δικαιώµατος των θυµάτων για ακεραιότητα και ελευθερία µέσα από τις σχετικές προβλέψεις του νόµου. Παράλληλα, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ευαισθητοποίηση ειδικών οµάδων του πληθυσµού, οι οποίες είτε κινδυνεύουν από βία, είτε έρχονται σε επαφή µε θύµατα βίας. Ενδεικτικά, οι παραπάνω δράσεις θα υλοποιηθούν µέσω συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτών των δράσεων τα Συµβουλευτικά Κέντρα θα αναπτύξουν και ενέργειες δικτύωσης µε τοπικούς φορείς. Συγκεκριµένα, ο τρόπος δικτύωσης θα βασίζεται σε εργαλείο (Οδηγός ικτύωσης) που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες παρεµβάσεις εθνικής εµβέλειας» της κατηγορίας πράξης Γ. Παροχή, σε συνεργασία µε τους δικηγορικούς συλλόγους, νοµικών υπηρεσιών (legal aid) σε γυναίκες θύµατα βίας. Ειδικότερα, κάθε Συµβουλευτικό Κέντρο θα παρέχει, σε συνεργασία µε ικηγορικούς Συλλόγους, νοµικές υπηρεσίες (legal aid) σε γυναίκες θύµατα βίας. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η σύναψη σχετικών συµφωνιών συνεργασίας της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων µε τους κατά τόπους ικηγορικούς Συλλόγους, όπου είναι εφικτό, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή νοµικών υπηρεσιών (legal aid) προς - 9 -

10 τις ωφελούµενες γυναίκες θύµατα βίας σε ενδεχόµενη προσφυγή τους στις δικαστικές αρχές. Τέλος, όσον αφορά τη συνολική υλοποίηση του υποέργου, δεν θα τίθεται κανένας περιορισµός ως προς την γεωγραφική προέλευση των ωφελούµενων γυναικών, παρότι αναµένεται ότι η πλειονότητα των ωφελούµενων γυναικών θυµάτων βίας θα προέρχεται από την Περιφέρεια όπου λειτουργεί κάθε Συµβουλευτικό Κέντρο της ΓΓΙΦ,. Πιο συγκεκριµένα, µια γυναίκα που υφίσταται οποιασδήποτε µορφής έµφυλη βία θα µπορεί να αναζητήσει την αρωγή σε οποιοδήποτε από τα Συµβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ. Τούτο κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση συνθηκών εµπιστευτικότητας και απορρήτου, που είναι πολλές φορές δύσκολο να επιτευχθούν εκτός των µεγάλων αστικών κέντρων, αλλά αποτελούν καίριο παράγοντα για την εξυπηρέτηση των ωφελουµένων γυναικών. Σηµείωση: Όσον αφορά το υποέργο 5 θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε το «Σύστηµα Παρακολούθησης και Πιστοποίησης απανών».το οποίο θα υποβληθεί συνηµµένα µε την «Απόφαση Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα». Προβλεπόµενο Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης υποέργου: Το υποέργο προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές εκεµβρίου 2010 µε την Υπογραφή της Απόφασης Υλοποίησης µε ίδια και τα συνοδευτικά αυτής. Η λήξη του υποέργου προσδιορίζεται µε τη λήξη της συνολικής πράξης. 6. Παραδοτέα της πράξης ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ενοικίαση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των Ενδεικτικό Παραδοτέο του συγκεκριµένου υποέργου είναι: Μισθωτήρια Συµβόλαια ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ιαµόρφωση χώρων για τη λειτουργία των Ενδεικτικά Παραδοτέα του συγκεκριµένου υποέργου είναι: Πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών (διαµορφώσεων εγκαταστάσεων) ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού για τη λειτουργία των Ενδεικτικά Παραδοτέα του συγκεκριµένου υποέργου είναι: Η/Υ & περιφερειακά συστήµατα Τηλεφωνικές συσκευές, Fax Φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Προµήθεια και εγκατάσταση λοιπού εξοπλισµού για την εύρυθµη λειτουργία των Ενδεικτικά Παραδοτέα του συγκεκριµένου υποέργου είναι: γραφεία, συρταριέρες, καθίσµατα εργασίας, βιβλιοθήκες, καθίσµατα επισκεπτών, τραπέζια συσκέψεων, κλιµατιστικές συσκευές µε λειτουργίες ψύξης και θέρµανσης,

11 συστήµατα ασφαλείας. ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Λειτουργία των Ενδεικτικά Παραδοτέα του συγκεκριµένου υποέργου είναι: Παρουσιολόγια Στελεχών Μηνιαίες εκθέσεις στελεχών Υλικό / αποδεικτικά υλοποίησης των δράσεων πρόληψης & ευαισθητοποίησης Έντυπα συναντήσεων συνεργασιών Μηνιαία έκθεση πεπραγµένων του κάθε Συµβουλευτικού Κέντρου (συµπεριλαµβανοµένης της συγκεντρωτικής λίστας περιπτώσεων). Συνοπτική έκθεση περιπτώσεων παροχής νοµικών υπηρεσιών (legal aid) σχετικά παραστατικά Κωδικός Ονοµασία είκτη (ή Περιγραφή) 7. είκτες Εκροών Αριθµός ενεργειών για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας µε θύµατα γυναίκες Αριθµός εκδηλώσεων, ενεργειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης Υποδοµές προώθησης ισότητας των φύλων ( ηµιουργία / Αναβάθµιση) Μονάδα Μέτρησης Τιµή Στόχος Αριθµός 2 Αριθµός 2 Αριθµός 2 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης είναι 37,55 µήνες. 9. Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31η /12 / ηµόσια απάνη της Πράξης Κατηγορίες απανών Συνολική ηµόσια Συγχρηµατοδοτούµενη απάνη ηµόσια απάνη Άµεσες Α) Χωρίς ΦΠΑ ,44 απάνες Β) ΦΠΑ , ,00 Έµµεσες απάνες Αγορά Εδαφικών Εκτάσεων Σύνολα , ,

12 Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνηµµένο Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Συνηµµένα: Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης Το Π.. 96/2010 Εγκεκριµένο Τ Π εκτυπωµένο από το ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ Εσωτερική ιανοµή: 1. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, Γραφείο Γενικής Γραµµατέα κας Ε. Μπεργελέ, 2. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, Γραφείο Γενικής Γραµµατέα Κας Μ. Στρατηγάκη, 3. ΕΥΕ/ΓΓΙΦ: α) Γραφείο Προϊσταµένης, β) Μονάδα Α, Υπεύθυνη έργου (για καταχώρηση στο φάκελο έργου), γ) Μονάδα Β, Υπεύθυνη έργου (για καταχώρηση στο φάκελο έργου), δ) Μονάδα. Κοινοποίηση: 1. ΥΠΟΙΑΝ, /νση ηµοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα, 2. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), Μητροπόλεως 3, Αθήνα, 3. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΥΣ), Νίκης 5-7, Αθήνα, 4. ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Αρχή Πιστοποίησης) Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Ναυάρχου Νικοδήµου 11 & Βουλής, Αθήνα, 5. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Ενεργειών ΕΚΤ, Κοραή 4, Αθήνα 6. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης/ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθµιση , Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, , Αθήνα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων». Αθήνα, 20.12.2013 Α.Π. 4459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα