ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ) (ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CCI: 2007GR14FPO001) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πίνακας -1.1: Στοιχεία Ενδιάµεσου Φορέα Φορέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Αρµόδιος Επικοινωνίας: ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΡ ΑΣ ιεύθυνση: Υ ΡΑΣ 10, Τ.Κ 65302, ΚΑΒΑΛΑ ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Τηλ./Fax: / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ Συνοπτικά γενικά στοιχεία του φορέα ιακριτικός τίτλος: AN.KA. A.E. Νοµική µορφή: Ανώνυµος Εταιρία ΟΤΑ Έτος Σύστασης 1992 (Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε.) Έτος µετατροπής σε Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ: 2008 Ιστοσελίδα: Οργανόγραµµα 1

3 Βασικές αρµοδιότητες και ρόλοι των οργανωτικών µονάδων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο Γενικός ιευθυντής είναι γενικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση : της εύρυθµης λειτουργίας στο εσωτερικό περιβάλλον της Εταιρίας του συνεχούς και έγκαιρου προγραµµατισµού της αποτελεσµατικής διεκπεραίωσης της διοικητικής και παραγωγικής διαδικασίας. Γραφείο Προγραµµατισµού - Συλλογή και παρακολούθηση στοιχείων και δεδοµένων αναγκαίων για τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό - Εκπόνηση µελετών και ερευνών αναπτυξιακού χαρακτήρα. - Σύνταξη, παρακολούθηση, εφαρµογή αναπτυξιακών προγραµµάτων τοπικού ή κλαδικού χαρακτήρα. - Παροχή Συµβουλευτικής Υποστήριξης σε θέµατα αναπτυξιακού προγραµµατισµού προς άλλους φορείς (π.χ. ΟΤΑ, λοιποί φορείς, οργανώσεις κλπ) Τµήµα ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης: Οι αρµοδιότητες του Γραφείου περιλαµβάνουν : Νοµική και κάθε δικαστική και εξώδικο υποστήριξη της Εταιρίας. Επεξεργασία / σύνταξη / έλεγχο σχεδίων συµβάσεων µε τρίτους (προµήθειες, παραγγελίες, εργολαβίες, µισθώσεις κλπ) καθώς και των Κανονισµών της Εταιρίας. Συµβουλευτική υποστήριξη των Οργάνων και ιοικητικών Ενοτήτων της Εταιρίας καθώς και γνωµοδοτήσεις επί αντίστοιχων νοµικών θεµάτων. Ενηµέρωση των ιοικητικών Ενοτήτων της Εταιρίας επί των διατάξεων της νοµοθεσίας, καθώς και των αποφάσεων των ικαστηρίων σε θέµατα που αφορούν την Εταιρία. Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης ηµοσίων Σχέσεων Στις αρµοδιότητες του γραφείου αυτού εντάσσονται κάθε φύσεως εργασίες γραµµατειακής υποστήριξης των Οργάνων ιοίκησης, του Γενικού ιευθυντή και των ιοικητικών Ενοτήτων της εταιρίας, κατά τις ειδικότερες εντολές του Γενικού ιευθυντή της Εταιρίας. Τµήµα Πληροφορικής Υποστήριξης Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος αυτού είναι οι ακόλουθες : - Υποστήριξη των ιοικητικών Ενοτήτων της Εταιρίας για τη µηχανογράφησή τους και την χρήση προγραµµάτων πληροφορικής και στοιχείων, δεδοµένων και τη διεκπεραίωση των µελετών, προγραµµάτων και εργασιών της Εταιρίας. - Καθοδήγηση ενδιαφεροµένων τρίτων για λήψη πληροφοριών από µηχανογραφικά αρχεία. - Αξιοποίηση του INTERNET. - Ανάληψη εργασιών συµβούλου µηχανοργάνωσης και µέριµνα για την εισαγωγή και αξιοποίηση της πληροφορικής στους ΟΤΑ και γενικότερα στους φορείς Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού της περιοχής. ιατύπωση προδιαγραφών ερευνών, µελετών έργων κλπ 2

4 Γραφείο Οικονοµικής ιαχείρισης Λογιστηρίου Οι αρµοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι ακόλουθες : (α) Αρµοδιότητες Λογιστηρίου Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων της Εταιρίας (Λογαριασµοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κλπ) σύµφωνα µε το υφιστάµενο λογιστικό σχέδιο. ιαµόρφωση και παρακολούθηση ταµειακού προγράµµατος της Εταιρία. Παροχή στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της Εταιρίας. ιαµόρφωση στοιχείων προϋπολογισµού, οικονοµικού προγραµµατισµού και παροχή κάθε είδους στοιχείων για την σύνταξη των οικονοµικών προγραµµάτων της Εταιρίας. Επιµέλεια εκκαθάρισης και εντολής πληρωµής κάθε δαπάνης της Εταιρίας, έκδοση σχετικών ενταλµάτων πληρωµών στο όνοµα των δικαιούχων, καταχώρηση αυτών στα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και έλεγχος της νοµιµότητας κάθε δαπάνης. Κατάρτιση σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους των Τµηµάτων και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο ή / και τον Γενικό ιευθυντή της Εταιρίας του προϋπολογισµού Εσόδων Εξόδων και παρακολούθηση της πορείας της εκτέλεσής του. Κατάρτιση ισολογισµού χρήσης, απολογισµού Εσόδων Εξόδων και όλων των απαιτούµενων εκθέσεων. Κατάρτιση του τακτικού και έκτακτού σχεδίου χρηµατοδότησης, παρακολούθηση των τραπεζικών και άλλων δανείων και τήρηση όλων των παραστατικών εγγράφων και αποδεικτικών δαπανών. (β) Αρµοδιότητες Ταµείου ιενέργεια των εισπράξεων και πληρωµών βάσει των νοµίµων δικαιολογητικών που παρέχει το Λογιστήριο. Έκδοση αποδεικτικών παραλαβής και καταχώρησης στα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία των εισπράξεων εσόδων και των χρηµατικών ενταλµάτων που εξοφλήθηκαν. Απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων. Σύνταξη κατάστασης δοσοληψιών του µηνός. (γ) Αρµοδιότητες Προµηθειών Συγκέντρωση παραγγελιών µε βάση τις ανάγκες των Τµηµάτων και Γραφείων. Προγραµµατισµός των προµηθειών ιεκπεραίωση των διαδικασιών των προµηθειών, κατά τους ισχύοντες κανονισµούς ή αντίστοιχες αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου. Παραλαβή των προµηθειών και ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος αυτών παράδοση των σχετικών παραστατικών στο Λογιστήριο. - Αρχειοθέτηση προµηθειών και προµηθευτών. Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης και Υποστήριξης της Αυτοδιοίκησης (α) Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Το Γραφείο αυτό υποστηρίζει οριζόντια όλα τα Τµήµατα της Εταιρίας στην αντιµετώπιση ειδικών τεχνικών ζητηµάτων. (β) Γραφείο Υποστήριξης της Αυτοδιοίκησης 3

5 Το Γραφείο αυτό αναλαµβάνει την ευθύνη παροχής της απαιτούµενης υποστήριξης προς τους φορείς της Αυτοδιοίκησης σε θέµατα οργάνωσης, αναπτυξιακού προγραµµατισµού και αξιοποίησης χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων. Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Το τµήµα αυτό έχει καθήκοντα σχεδιασµού και υλοποίησης αναπτυξιακών προγραµµάτων, εκπόνησης ερευνών και µελετών αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και υποστήριξης του προγραµµατισµού της Εταιρίας. Ακολουθεί περαιτέρω ανάπτυξη του τµήµατος. (α) Οµάδα Έργου Προγράµµατος LEADER ΠΑΑ Το Γραφείο αυτό αναλαµβάνει σε συνεργασία µε το Γενικό ιευθυντή (υπεύθυνο του προγράµµατος) και τον Συντονιστή, το σύνολο των καθηκόντων που έχει η Εταιρία στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ως Οµάδα Τοπικής ράσης (ΟΤ ) για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράµµατος LEADER ΠΑΑ (β) Οµάδα Έργου Προγράµµατος Άξονας 4 ΕΠΑΛ Το Γραφείο αυτό αναλαµβάνει σε συνεργασία µε το Γενικό ιευθυντή (υπεύθυνο του προγράµµατος) και τον Συντονιστή, το σύνολο των καθηκόντων που έχει η Εταιρία στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της ως Οµάδα Τοπικής ράσης (ΟΤ ) για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράµµατος του Άξονα - 4 ΕΠΑΛ. Ειδικότερα το Γραφείο αυτό έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Συµµετοχή στις Επιτροπές Αξιολόγησης Έργων. Έλεγχος πορείας φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων του προγράµµατος. Συντονισµός πιστοποιήσεων των έργων. Εκπόνηση, εφαρµογή Σχεδίου ιακρατικής Συνεργασίας. Παρακολούθηση Προγράµµατος µε Η/Υ (µε τη συνεργασία του Τµήµατος Πληροφορικής Υποστήριξης). Σύνταξη Βεβαιώσεων Υλοποίησης απανών (ΒΥ ), σύνταξη του συνόλου των απαιτούµενων εκθέσεων και πινάκων και αποστολή τους προς το Υπουργείο Γεωργίας και την Περιφέρεια. Ανάδειξη καινοτόµων δράσεων της ΟΤ. Συµµετοχή στις δράσεις ευαισθητοποίησης της ΟΤ. Συµµετοχή στη σύνταξη νέων ή συµπληρωµατικών προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα -4 ΕΠΑΛ Προσωπικό (αριθµός, κατηγορία εκπαίδευσης) Το προσωπικό της Εταιρείας απαρτίζεται από δύο Οικονοµολόγους, τέσσερις Πολιτικούς Μηχανικούς, έναν Γεωπόνο, έναν Νοµικό και έναν Γραµµατέα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η κατανοµή του τακτικού προσωπικού της Εταιρίας στις οργανωτικές µονάδες της. Επισηµαίνεται ότι ένα στέλεχος από το τακτικό προσωπικό έχει κατανεµηθεί σε δύο οργανωτικές µονάδες, καθώς του έχουν ανατεθεί σχετικά παράλληλα καθήκοντα. 4

6 Πίνακας -1.2: Κατανοµή του προσωπικού στις οργανωτικές µονάδες Μονάδα Αριθµός ατόµων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 Γραφείο Προγραµµατισµού 1 Γραφείου Νοµικής Υποστήριξης 1 Γραφείου Γραµµατειακής Υποστήριξης ηµοσίων Σχέσεων 1 Γραφείου Οικονοµικής ιαχείρισης Λογιστηρίου 1 Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 6 Σύνολο ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ (ΟΤ ΑΛΙΕΙΑΣ) Το Επίπεδο Λήψης αποφάσεων (Ε ΤΠ Αλιείας) συστήθηκε βάσει της 221/ απόφασης του.σ. της Αναπτυξιακής Καβάλας - Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ (ΑΝΚΑ Α.Ε.) για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράµµατος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ και ανασυγκροτήθηκε µε την αριθ.252/ όµοια απόφαση. O αριθµός των µελών της Επιτροπής ιαχείρισης Τοπικού Προγράµµατος (Ε ΤΠ) Αλιείας είναι πέντε (5) άτοµα. Πίνακας -1.3: Παρουσίαση του επιπέδου λήψης αποφάσεων Φορέας Περιγραφή κύριας δραστηριότητας Ποσοστό συµµετοχής ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ 20% ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ 20 % ΕΑΣ. ΚΑΒΑΛΑΣ Β ΒΑΘΜΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 20% ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΘΑΣΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΛΙΕΩΝ 20 % ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 20 % 5

7 2. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πίνακας -2.1: Στοιχεία Ενδιάµεσου Φορέα Φορέας: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρµόδιος Επικοινωνίας: ΚΑΤΣΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ιεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ, Τ.Κ ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Τηλ./Fax: , / , ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ Συνοπτικά γενικά στοιχεία του φορέα ιακριτικός τίτλος: ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε. Νοµική µορφή: Ανώνυµος Εταιρία ΟΤΑ Έτος Σύστασης 1994 (Αναπτυξιακή Εταιρεία Αποδοτίας-Οφιονείας Α.Ε.) για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Ορεινής Ναυπακτίας Έτος µετατροπής σε Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ: Οργανόγραµµα ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 6

8 Βασικές αρµοδιότητες και ρόλοι των οργανωτικών µονάδων Γενικός ιευθυντής Μεριµνά για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συστάθηκε η εταιρεία Ασκεί εποπτεία στη διεξαγωγή των εργασιών κάθε διοικητικής ενότητας, έχοντας τη διοίκηση του έργου Εισηγείται στο ιοικητικό Συµβούλιο το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της εταιρείας και την τροποποίησή του όποτε κρίνεται απαραίτητο Ελέγχει και παρακολουθεί τον προγραµµατισµό των πληρωµών και την τήρηση των εσωτερικών κανονισµών Έχει τη συνολική εποπτεία των οικονοµικών της εταιρείας υπογράφοντας κάθε επιταγή ή εκταµίευση, καθώς και το άνοιγµα και την κίνηση των απαιτούµενων τραπεζικών λογαριασµών. Γραµµατεία Παρέχει κάθε φύσης γραµµατειακή υποστήριξη για τις ανάγκες της εταιρείας Υπεύθυνος Ποιότητας Μεριµνά για τη συντήρηση, ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση του συστήµατος Μεριµνά για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των κοινωνικών εταίρων και συνεργατών Μεριµνά για τη δοµή και ροή ενός αποτελεσµατικού συστήµατος Μεριµνά για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού, την εκπαίδευση και διδασκαλία του αναφορικά µε την εφαρµογή του συστήµατος ποιότητας Νοµική Υπηρεσία Υποστηρίζει νοµικά την εταιρεία Γνωµοδοτεί και παρέχει συµβουλές προς το ιοικητικό Συµβούλιο, τον Γενικό ιευθυντή, τις υπηρεσίες και κάθε άλλο όργανο της εταιρείας Ενηµερώνει τις υπηρεσίες της εταιρείας επί των διατάξεων της νοµοθεσίας και νοµολογίας σε θέµατα που τις αφορούν Υποστηρίζει νοµικά την εταιρεία κατά την κατάρτιση των κάθε είδους συµβάσεων ιδιωτικών συµφωνητικών και διακηρύξεων, καθώς και των εσωτερικών κανονισµών Καλύπτει τις σχέσεις της εταιρείας µε τις εποπτεύουσες αρχές Χειρίζεται δικαστικές υποθέσεις και διαφορές της εταιρείας µε τρίτους και υπερασπίζεται των δικαιωµάτων και συµφερόντων της εταιρείας Γραφείο Τύπου ιαµορφώνει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική της εταιρείας και ειδικών προγραµµάτων για την προώθηση της προβολής της και την διευκόλυνση της προώθησης των σκοπών της Μεριµνά για την εφαρµογή δράσεων προβολής και δηµοσιότητας Μεριµνά για τη συστηµατική αποδελτίωση του ηµερησίου και περιοδικού τύπου, τη διάχυση των πληροφοριών στην εταιρεία και την τήρηση σχετικού αρχείου Συντάσσει και εκδίδει ενηµερωτικά φυλλάδια για τον τύπο Μεριµνά για τη δηµιουργία επαφών, την οργάνωση συσκέψεων και συζητήσεων και τη συνεργασία µε δηµόσιους ή ιδιωτικούς πολιτιστικούς, κοινωνικούς, αθλητικούς και λοιπούς φορείς για θέµατα σχετικά µε τις δραστηριότητες της εταιρείας 7

9 ιεύθυνση ιοίκησης και Οικονοµικών, µε τα ακόλουθα τµήµατα: (α) Οικονοµική Υπηρεσία (β) Γραφείο ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού (γ) Γραφείο Μηχανογράφησης (δ) Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου ιεύθυνση Προγραµµάτων και Έργων, µε τα ακόλουθα τµήµατα: (α) Γραφείο Προγραµµατισµού καταρτίζει το ετήσιο πρόγραµµα σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες οργανικές µονάδες της εταιρείας οργανώνει και συµµετέχει σε δηµόσιες διαβουλεύσεις στην περιοχή ευθύνης της αναπτυξιακής για την εκτίµηση αναγκών έργων παρακολουθεί τις προκηρύξεις των διαχειριστικών αρχών για εντοπισµό ευκαιριών κάλυψης αναγκών της αναπτυξιακής σε έργα (β) Γραφείο Σχεδιασµού και Ωρίµανσης Έργων έχει την ευθύνη ωρίµανσης των έργων που συµπεριλαµβάνονται στο ετήσιο πρόγραµµα έργων/ενεργειών εκτιµά την επιχειρησιακή σκοπιµότητα για προτεραιότητες έργων αναγνωρίζει και εξασφαλίζει τα αναγκαία σε πόρους, µέσα, µεθόδους και ανθρώπινο δυναµικό για την υλοποίηση έργων εξασφαλίζει τυχόν αδειοδοτήσεις και κάθε τι αναγκαίο που προκύπτει από τα προς υλοποίηση έργα εκτιµά και εισηγείται στο ιοικητικό Συµβούλιο την ωριµότητα των έργων προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για το σχεδιασµό και την ωρίµανση έργων (γ) Γραφείο ιαγωνισµών και Συµβάσεων µεριµνά για τις διαδικασίες προµηθειών και υπηρεσιών µελετά τις δηµόσιες προκηρύξεις έργων και προετοιµάζει τα τεύχη των διαγωνισµών φροντίζει για την τήρηση της νοµιµότητας και τη συµµόρφωση των τευχών διαγωνισµού µε την κείµενη εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία προετοιµάζει τις προσκλήσεις επιλογής ωφελούµενων και τις εισηγείται στο ιοικητικό Συµβούλιο ή στην αρµόδια ιαχειριστική Αρχή ή σε άλλο αρµόδιο όργανο για έγκριση ενηµερώνει την επιτροπή διαγωνισµού για τους όρους των διαγωνισµών (δ) Γραφείο Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειµένου παρακολουθεί τα χρονοδιαγράµµατα, τις συµβάσεις και τα σχέδια υλοποίησης των έργων συνεργάζεται µε την υπεύθυνο του εκάστοτε έργου για την οµαλή υλοποίηση του έργου ενηµερώνει τον υπεύθυνο του έργου για τις προθεσµίες παραλαβής των παραδοτέων κάθε έργου ή σύµβασης υποστηρίζει διοικητικά την Επιτροπή Παραλαβής κάθε έργου τηρεί αντίγραφα των πρακτικών παραλαβής και όλων των εγγράφων παρακολούθησης των έργων και των συµβάσεων 8

10 συνεργάζεται µε την οικονοµική υπηρεσία και τον υπεύθυνο κάθε έργου για την κατάρτιση του καταλόγου επιλεξιµότητας των δαπανών κάθε έργου ιεύθυνση Υποστήριξης ΟΤΑ, µε τα ακόλουθα τµήµατα: (α) Γραφείο Μελετών εκπονεί µελέτες αναπτυξιακού χαρακτήρα και έρευνες µεριµνά για την υποστήριξη των ΟΤΑ και των λοιπών κοινωνικών φορέων σε µελέτες, έρευνες και υπηρεσίες επιστηµονικού και τεχνικού συµβούλου παρέχει συµβουλευτική υποστήριξη σε θέµατα αναπτυξιακού προγραµµατισµού προς ΟΤΑ και λοιπούς κοινωνικούς φορείς καταρτίζει Τοπικά Σχέδια ράσης για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραµµάτων τηρεί αρχείο µελετών (β) Τεχνική Υπηρεσία παρέχει τεχνική υποστήριξη σε ΟΤΑ και κοινωνικούς φορείς εκπονεί µελέτες τεχνικούς χαρακτήρα υλοποιεί έργα τεχνικού χαρακτήρα ενηµερώνει επί παντός τεχνικού θέµατος τον Γενικό ιευθυντή και το.σ. της εταιρείας µεριµνά για τη διεκπεραίωση τις διαδικασίας αδειοδότησης και έγκρισης τεχνικών µελετών µεριµνά για την παροχή γενικών πληροφοριών προς τους πολίτες (γ) Κοινωνική Υπηρεσία µεριµνά για την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των τοπικών φορέων και των κατοίκων σε θέµατα κοινωνικής πρόνοιας, αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας µεριµνά για την κατάρτιση κοινωνικών προγραµµάτων τηρεί µητρώο σχετικών φορέων µε την Πρόνοια, την αλληλεγγύη, την κοινωνική προστασία και τον εθελοντισµό µεριµνά για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες Προσωπικό (αριθµός, κατηγορία εκπαίδευσης) Οι ιευθύνσεις και τα Τµήµατα που αναφέρθηκαν ανωτέρω στελεχώνονται από 7 άτοµα πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 1 άτοµο τεχνολογικής εκπαίδευσης και 1 δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Πίνακας -2.2: Κατανοµή του προσωπικού στις οργανωτικές µονάδες Μονάδα Αριθµός ατόµων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2 Σύνολο 9 9

11 2.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ (ΟΤ ΑΛΙΕΙΑΣ) Η Επιτροπή ιαχείρισης του Τοπικού Προγράµµατος Αλιείας, της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α., αποτελείται από 9 µέλη (κατόπιν τροποποίησής της την άνοιξη του 2013, σε εφαρµογή του ν.4015/2011), εκ των οποίων τα 4 µέλη (45,45%) εκπροσωπούν συµφέροντα του ηµοσίου Τοµέα και τα 5 µέλη (54,55%) εκπροσωπούν συµφέροντα των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, καθώς και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής. Στην Επιτροπή ιαχείρισης συµµετέχουν δύο (2) φορείς που εκπροσωπούν συµφέροντα αλιέων, γεγονός που συνεπάγεται ότι καταλαµβάνουν ποσοστό 22,22 % επί του συνόλου των µελών της Επιτροπής και ποσοστό 540% επί των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων της περιοχής. Οι 9 συµµετέχοντες φορείς στην Επιτροπή ιαχείρισης Τοπικού Προγράµµατος Αλιείας προέρχονται από την περιοχή παρέµβασης και διαδραµατίζουν σηµαίνοντα ρόλο στις αναπτυξιακές διεργασίες που συντελούνται. Η συµµετοχή των φορέων είναι ισοδύναµη, διαθέτοντας ο καθένας 1 ψήφο, γεγονός που ισοδυναµεί µε ποσοστό συµµετοχής περίπου 11,1% (1/9). Πίνακας -2.3: Παρουσίαση του επιπέδου λήψης αποφάσεων Φορέας Περιφερειακή Ένωση ήµων Περιφέρειας υτικής Ελλάδας ήµος Ι.Π. Μεσολογγίου ήµος Ναυπακτίας Φορέας ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Περιφερειακό Τµήµα Ν. Αιτωλοακαρνανίας Σύλλογος Επαγγελµατιών Αλιέων ιευρυµένου ήµου Μεσολογγίου Σωµατείο Αλιέων και Αλιεργατών Ναυπάκτου Εµπορικός Σύλλογος Ναυπάκτου «ο Ερµής» Σύλλογος Νεολαίας Μεσολογγίου Περιγραφή κύριας δραστηριότητας Εκπροσώπηση ΟΤΑ Α Βαθµού Περιφέρειας υτικής Ελλάδας ΟΤΑ Α Βαθµού ΟΤΑ Α Βαθµού Περιβαλλοντικός και επιστηµονικός φορέας, µε πεδίο εφαρµογής το Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού, κάτω ρού και εκβολών ποταµών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων Φορέας εκπροσώπησης των µηχανικών και επιστηµονικός φορέας σε θέµατα υποδοµής και κατασκευών Φορέας εκπροσώπησης των αλιέων της Ι.Π. Μεσολογγίου Φορέας εκπροσώπησης των αλιέων της Ναυπάκτου Φορέας εκπροσώπησης της επιχειρηµατικής κοινότητας Φορέας εκπροσώπησης νέων και ενασχόλησης µε θέµατα πολιτισµού 10

12 3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πίνακας -3.1: Στοιχεία Ενδιάµεσου Φορέα Φορέας: Αρµόδιος Επικοινωνίας: ιεύθυνση: ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Τηλ./Fax: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΕΡΜΟΥ 4, 81100, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΕΣΒΟΣ , ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ Συνοπτικά γενικά στοιχεία του φορέα ιακριτικός τίτλος: ΕΤΑΛ Α.Ε. Νοµική µορφή: ανώνυµη εταιρεία που δεν επιχορηγείται ή εποπτεύεται από το δηµόσιο ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, και λειτουργεί σύµφωνα µε το νόµο περί ανωνύµων εταιρειών (2190/1920), και τις τροποποιήσεις αυτού. Έτος Σύστασης: 1992 µε τη σύµπραξη τοπικών φορέων της Λέσβου και της ευρύτερης νησιωτικής περιοχής µε στόχο την προώθηση της ανάπτυξης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, την ανάληψη, το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενίσχυση της αγροτικής αλλά και της γενικότερης οικονοµικής και κοινωνικής εξέλιξης της περιφέρειας Οργανόγραµµα ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α. Μ. Περιµένης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α. Μ. Περιµένης ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Χ. Χατζηβασιλείου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Υ ΕΠ & Π Α. Βογιατζόγλου ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Μ. Βαγή ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ* Α. Μ. Περιµένης Χ. Μοσχούδη ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Α. Βογιατζόγλου Τ. Κονάκα Κ. Κουλουδή Ν. Πλούκος Κ. Καυλακώνης. Μαυροµµάτη Σ. Βρακατσέλλη Α. Κουµαρά ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Σ. Μαλαπάσχα Χ. Μοσχούδη 11

13 Βασικές αρµοδιότητες και ρόλοι των οργανωτικών µονάδων ιοικητικό Συµβούλιο Το ιοικητικό συµβούλιο έχει µε εντολή της Γενικής συνέλευσης και σύµφωνα µε το καταστατικό πλήρεις αρµοδιότητες για την λειτουργία και τις αποφάσεις της εταιρείας. Συνοπτικά το ιοικητικό Συµβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σ' όλες της τις σχέσεις. Έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την Εταιρεία µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Τµήµα έργων και Προγραµµάτων Το τµήµα έργων και προγραµµάτων εκτελεί όλο το κύκλο διεργασιών που αφορούν στην υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του εκάστοτε προγράµµατος. Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό ανατίθενται στα στελέχη της εταιρείας σχετικές αρµοδιότητες για κάθε φάση υλοποίησης φυσικού αντικειµένου και διεργασιών που αφορούν στο πρόγραµµα. Συνοπτικά το τµήµα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, τον εντοπισµό αποκλίσεων και την εισήγηση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών καθώς και τη συνεχή ενηµέρωση για νέα έργα που πρόκειται να προκηρυχθούν. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Έργων και Προγραµµάτων είναι αρµόδιος: - Για την κατάρτιση του ετήσιου προγραµµατισµού και τη σύγκλιση της σχετικής σύσκεψης µεταξύ των αρµόδιων στελεχών της εταιρείας. - Για την παρακολούθηση της πορείας των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και την τήρηση των προγραµµατισµένων χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης. - Για την επισήµανση αποκλίσεων από τον προγραµµατισµό, την αναζήτηση των αιτίων τους και την πρόταση των απαραίτητων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών. - Για την ένταξη των έργων που δεν έχουν ξεκινήσει στον ετήσιο προγραµµατισµό και τη δέσµευση των απαιτούµενων πόρων. - Για τη συνεχή ενηµέρωση σχετικά µε έργα που πρόκειται να προκηρυχθούν από τις επισηµασµένες πηγές ενηµέρωσης και την πρόταση τους στο Γενικό ιευθυντή. - Για την επικοινωνία µε τους φορείς και τις διαχειριστικές αρχές και την συλλογή πληροφοριών για νέα έργα και προγράµµατα. - Για την ένταξη των έργων που πρόκειται να προκηρυχθούν και στα οποία επιθυµεί να συµµετάσχει η εταιρεία στο ετήσιο πρόγραµµα. Ο Υπεύθυνος Σχεδιασµού και Ωρίµανσης Έργων είναι αρµόδιος: - Για την ενηµέρωση του Γενικού ιευθυντή για τις απαιτήσεις του έργου και την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί. - Για τον εντοπισµό όλων των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών υλοποίησης των έργων - Για τον καθορισµό των απαιτήσεων σχεδιασµού και ωρίµανσης των έργων και ειδικά: την επικοινωνία µε τοπικούς και άλλους αρµόδιους φορείς για την αναγνώριση των φυσικών συνθηκών και άλλων ειδικών απαιτήσεων του περιβάλλοντος όπου θα εκτελεστεί το έργο 12

14 Την ανάγκη πραγµατοποίησης τεχνικών έργων Την εκτίµηση του κόστους των προπαρασκευαστικών ενεργειών Το σχεδιασµό των απαιτούµενων µελετών, την ανάθεση των εργασιών στην τεχνική οµάδα ή τρίτους και τον καθορισµό χρονοδιαγράµµατος Τη διασφάλιση αδειοδοτήσεων και άλλων νοµιµοποιητικών εγγράφων από τις αρµόδιες υπηρεσίες Τη διασφάλιση των απαιτούµενων πόρων Ο Υπεύθυνος ιενέργειας ιαγωνισµών & Αναθέσεων Έργων είναι αρµόδιος για την εποπτεία της διαδικασίας: σύνταξης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορισµού του είδους του διαγωνισµού ανάλογα µε τον προϋπολογισµό του έργου τήρησης των κανόνων δηµοσιότητας και πληροφόρησης αξιολόγησης των προσφορών και ωφελουµένων χειρισµού των ενστάσεων των υποψηφίων, αν υπάρχουν προετοιµασίας της σύµβασης ανάθεσης ενηµέρωσης της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής, ή ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης ή και Εθνικών φορέων-θεσµών π.χ. Υπουργεία, Περιφέρεια, Αυτοδιοίκηση ή και Ευρωπαϊκή Ένωση ( ιευθύνσεις-υπηρεσίες) όπου απαιτείται. Ο Υπεύθυνος Παρακολούθησης & Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειµένου είναι αρµόδιος για: - την έναρξη υλοποίησης του έργου - το συντονισµό των εργασιών της οµάδας έργου - την κατάρτιση και τον έλεγχο τήρησης του χρονοδιαγράµµατος του έργου - τον έλεγχο των αρχείων παρακολούθησης του έργου - την εκτίµηση των κινδύνων, την προληπτική αντιµετώπισή τους καθώς και το χειρισµό προβληµάτων κατά την εξέλιξη του έργου - την τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δηµοσιότητας των έργων - τη συµπλήρωση των ελτίων Παρακολούθησης Έργου - τη συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Οικονοµικής ιαχείρισης για την πιστοποίηση των δαπανών - τη διασφάλιση ύπαρξης αδειοδοτήσεων και άλλων νοµιµοποιητικών εγγράφων από τις αρµόδιες υπηρεσίες - τη διαδικασία ολοκλήρωσης και παραλαβής των έργων. Τµήµα οικονοµικής διαχείρισης Το τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης συµµετέχει στις διεργασίες και διαδικασίες της Εταιρείας όσον αφορά το διακριτό σκέλος του Οικονοµικού Αντικειµένου. Συνεργάζεται στενά µε το τµήµα Έργων και προγραµµάτων στις διαδικασίες υλοποίησης όσον αφορά στο οικονοµικό αντικείµενο. Καθορίζει τη µεθοδολογία ελέγχου και διεκπεραίωσης των πληρωµών των έργων καθώς και τον τρόπο παρακολούθησης των προϋπολογισµών. Ο Υπεύθυνος Οικονοµικής ιαχείρισης Έργου είναι αρµόδιος για : - την παρακολούθηση των χρηµατορροών των υλοποιούµενων έργων, την κατάθεση αιτηµάτων πληρωµής στους Φορείς Χρηµατοδότησης και την πραγµατοποίηση των πληρωµών 13

15 - την παρακολούθηση του οικονοµικού αντικειµένου των πράξεων, τη διασταύρωσή του µε το φυσικό αντικείµενο και την αρχειοθέτηση των στοιχείων τεκµηρίωσης σε ειδικό αρχείο παραστατικών και δικαιολογητικών - τη συµπλήρωση και υποβολή µηνιαίων και τριµηνιαίων δελτίων παρακολούθησης και την τήρηση στο φάκελο έργου των αποδεικτικών αποστολής - τον έλεγχο της καλής λογιστικής οργάνωσης και παρακολούθησης των έργων. Το λογιστήριο είναι υπεύθυνο για: - την διαχείριση των οικονοµικών υποθέσεων της εταιρείας - την τήρηση των προβλεπόµενων οικονοµικών και φορολογικών στοιχείων σύµφωνα µε τον ΚΒΣ και την ισχύουσα νοµοθεσία - την εκτέλεση των πληρωµών και την έκδοση επιταγών - τη µισθοδοσία του προσωπικού - τον έλεγχο της νοµιµότητας των παραστατικών που υποβάλλονται από τους επενδυτές - την τήρηση των απαραίτητων λογιστικών εγγραφών στο λογισµικό µηχανογραφηµένης λογιστικής, την υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων προς την εφορία και την απόδοση του ΦΠΑ, ΦΜΥ, κοκ. - την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων της εταιρείας - την παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασµών και χρηµατορροών της εταιρείας. Νοµική υποστήριξη Ο Νοµικός Σύµβουλος είναι υπεύθυνος για: - την παρακολούθηση της τρέχουσας νοµοθεσίας και την ενηµέρωση της εταιρείας - τον έλεγχο των τευχών διαγωνισµών, των προκηρύξεων και των συµβάσεων - την παροχή νοµικής υποστήριξης. Γραµµατειακή υποστήριξη Η Γραµµατεία είναι υπεύθυνη για: - την επικοινωνία µε το κοινό και τους επενδυτές (τηλεφωνική και µε fax ) - την παραγγελία αναλωσίµων και την παραλαβή τους. - την τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων. - την αποδελτίωση του τύπου Προσωπικό (αριθµός, κατηγορία εκπαίδευσης) Το προσωπικό της Εταιρείας απαρτίζεται από τέσσερις Οικονοµολόγους, τρεις Πολιτικούς Μηχανικούς, έναν Γεωτεχνικό, έναν Περιβαλλοντολόγο, έναν Φιλόλογο, έναν ιοικητικό υπάλληλο και έναν Νοµικό Σύµβουλο. 14

16 Πίνακας -3.2: Κατανοµή του προσωπικού στις οργανωτικές µονάδες Μονάδα Αριθµός ατόµων ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 7 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 3 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1 Σύνολο ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ (ΟΤ ΑΛΙΕΙΑΣ) Τα µέλη της Επιτροπής ιαχείρισης του Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών προέρχονται από συλλογικούς φορείς σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισµού και του προγράµµατος (ΚΥΑ 1911/ & ΥΑ 551/ ). Πίνακας -3.3: Παρουσίαση του επιπέδου λήψης αποφάσεων Φορέας Περιγραφή κύριας δραστηριότητας Ποσοστό συµµετοχής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΤΑΛ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 20% ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 20% ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ- ΛΗΜΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 20% ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ «Ο ΠΟΣΕΙ ΩΝ» ΑΛΙΕΩΝ 20% ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΕ Κ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 20% 15

17 4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πίνακας -4.1: Στοιχεία Ενδιάµεσου Φορέα Φορέας: Αρµόδιος Επικοινωνίας: ιεύθυνση: ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. /ντής ΑΝΕΘ Γιώργος Πετρίδης, Συντονιστής ΟΤ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 27, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ./Fax: / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ Συνοπτικά γενικά στοιχεία του φορέα ιακριτικός τίτλος: ΑΝΕΘ Α.Ε. Η ΑΝΕΘ συστήθηκε το 1992 και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ανήκει στην κατηγορία των επιχειρήσεων του άρθρου 252, παρ. 3β του Νόµου)) και την νοµοθεσία για τις Ανώνυµες Εταιρείες (Ν.2190/1920), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα Οργανόγραµµα 16

18 Βασικές αρµοδιότητες και ρόλοι των οργανωτικών µονάδων Ο Γενικός ιευθυντής είναι γενικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας και της διατήρησης θετικού κλίµατος στο εσωτερικό περιβάλλον της Εταιρίας, του συνεχούς και έγκαιρου προγραµµατισµού των διαφόρων δραστηριοτήτων της Εταιρίας, καθώς και της αποτελεσµατικής και αποδοτικής διεκπεραίωσης των διοικητικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της τήρησης του Συστήµατος ιαχείρισης της Ποιότητας (Σ Π). Το Γραφείο Τύπου - ηµοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνο για την προβολή και τις δηµόσιες σχέσεις της Εταιρίας. Ο Νοµικός Σύµβουλος είναι υπεύθυνος για τη Νοµική και Συµβουλευτική υποστήριξη της ιοίκησης και των Οργανωτικών Μονάδων της Εταιρίας, καθώς και γνωµοδοτήσεις επί αντίστοιχων νοµικών θεµάτων, για κάθε δικαστική και εξώδικο υποστήριξη της Εταιρίας, για Επεξεργασία / σύνταξη / έλεγχο σχεδίων συµβάσεων µε τρίτους (προµήθειες, παραγγελίες, εργολαβίες, µισθώσεις, κλπ) καθώς και των Κανονισµών της Εταιρίας. Η ιεύθυνση Προγραµµάτων, Μελετών και Έργων είναι η κατ εξοχήν παραγωγική ιεύθυνση της Εταιρίας και έχει ως στόχο την διασφάλιση της παραγωγής του έργου της Εταιρίας µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο παράλληλα µε τη διασφάλιση του ύψιστου δυνατού επιπέδου ποιότητας. Το Τµήµα Προγραµµατισµού και Προγραµµάτων Ανάπτυξης έχει καθήκοντα σχεδιασµού και υλοποίησης αναπτυξιακών προγραµµάτων και εκπόνησης ερευνών και µελετών αναπτυξιακού χαρακτήρα. Το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ως αντικείµενο την παραγωγή των απαιτούµενων µελετών για την κατασκευή ηµοσίων έργων καθώς και την παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες ηµοσίων Φορέων είτε κατασκευάζουν οι ίδιες έργα, είτε διαχειρίζονται την διαδικασία κατασκευής έργων. Επίσης αντικείµενο του Τµήµατος αποτελεί η εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν τη δραστηριότητα της Εταιρίας ως δικαιούχου συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων του ΕΣΠΑ Το Τµήµα Ανθρώπινων Πόρων έχει ως αντικείµενο την υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων στον τοµέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού (ένταξη ανέργων, ευπαθών οµάδων στην αγορά εργασίας κλπ). Η ιεύθυνση Οικονοµικών, Υποστήριξης και ιοίκησης έχει ως στόχο την εξασφάλιση της οµαλής και εύρυθµης διοικητικής και οικονοµικής λειτουργίας της Εταιρίας και της αποτελεσµατικότερης και ορθολογικότερης δυνατής χρήσης της διαθέσιµης υλικοτεχνικής υποδοµής της. Το Τµήµα Πληροφορικής & GIS είναι υπεύθυνο για την Υποστήριξη των ιοικητικών Ενοτήτων της Εταιρίας για τη µηχανογράφησή τους και την χρήση προγραµµάτων πληροφορικής και στοιχείων, δεδοµένων και τη διεκπεραίωση των µελετών, προγραµµάτων και εργασιών της Εταιρίας. 17

19 Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης: Στις αρµοδιότητες του τµήµατος εντάσσονται κάθε φύσεως εργασίες γραµµατειακής υποστήριξης των ιοικητικών Ενοτήτων της εταιρίας. Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης: Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος περιλαµβάνουν Αρµοδιότητες Λογιστικές, Αρµοδιότητες Ταµείου, Αρµοδιότητες Προµηθειών Προσωπικό (αριθµός, κατηγορία εκπαίδευσης) Το ανθρώπινο δυναµικό που απασχολείται ή συνεργάζεται µε την Εταιρεία σήµερα αποτελείται από 22 στελέχη (17 άτοµα τακτικό προσωπικό και 5 στελέχη µε σύµβαση έργου). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η κατανοµή του τακτικού προσωπικού της Εταιρίας στις οργανωτικές µονάδες της. Επισηµαίνεται ότι ορισµένα στελέχη από το τακτικό προσωπικό έχουν κατανεµηθεί σε περισσότερες από µία οργανωτικές µονάδες, καθώς τους έχουν ανατεθεί σχετικά παράλληλα καθήκοντα. Πίνακας -4.2: Κατανοµή του προσωπικού στις οργανωτικές µονάδες Μονάδα Αριθµός ατόµων Γεν. /ντής 1 /ντής Προγραµµάτων, Μελετών και Έργων 1 Τµήµα Προγραµµατισµού και Προγραµµάτων Ανάπτυξης 5 Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 4 Τµήµα Ανθρώπινων Πόρων 2 /ντρια Οικονοµικών, Υποστήριξης και ιοίκησης 1 Τµήµα Πληροφορικής & GIS 2 Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης 3 Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης 1 Σύνολο 20 Επιπλέον του ανωτέρω τακτικού προσωπικού η Εταιρία συνεργάζεται µε 5 επιστηµονικά στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων στη βάση αντίστοιχων συµβάσεων µίσθωσης έργου (ανεξάρτητων υπηρεσιών), τα οποία και κατανέµονται σε Οµάδες Έργων, µε αποφάσεις του Γεν. /ντή της Εταιρίας ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ (ΟΤ ΑΛΙΕΙΑΣ) Τα µέλη της Επιτροπής ιαχείρισης του Τοπικού Προγράµµατος Αειφόρου Ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών προέρχονται από συλλογικούς φορείς σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισµού και του προγράµµατος (ΚΥΑ 1911/ & ΥΑ 551/ ). Πίνακας -4.3: Παρουσίαση του επιπέδου λήψης αποφάσεων Φορέας Περιγραφή κύριας δραστηριότητας Ποσοστό συµµετοχής ήµος έλτα (πρώην ήµος Ο ήµος µε κεντρική γεωγραφική θέση και τη Αξιού) µεγαλύτερη έκταση στο σύνολο της περιοχής 12,5% παρέµβασης ΠΕ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Συλλογικός εκφραστής του συνόλου των ΟΤΑ α βαθµού του Νοµού Πιερίας 12,5% 18

20 Φορέας ιαχείρισης έλτα Αξιού Λουδία Αλιάκµονα Αγροτικός Αλιευτικός και Μυδοκαλλιεργητικός Σύλλογος ήµου έλτα «Ο ΑΞΙΟΣ» Αγροτικός- Αλιευτικός- Οστρακοπαραγωγικός Συνεταιρισµός Χαλάστρας Συνεταιρισµός Οστρακοκαλλιεργητών Μακρυγιάλου Ν. Πιερίας ίκτυο Επιχειρηµατιών Γυναικών του Κέντρου Εργάνη Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόµενο από το ΥΠΕΧΩ Ε µε κύριο σκοπό τη διοίκηση, προστασία και διαχείριση του υγροτοπικού συστήµατος έλτα Αξιού Λουδία Αλιάκµονα Γαλλικού, και των Αλυκών Κίτρους, που περιλαµβάνεται στην περιοχή παρέµβασης Συλλογικός εκφραστής των οστρακοκαλλιεργητών και των αλιέων ενός µεγάλου τµήµατος της περιοχής παρέµβασης (εκβολές Λουδία - Αλιάκµονα) Συλλογικός εκφραστής των οστρακοκαλλιεργητών και των αλιέων ενός µεγάλου τµήµατος της περιοχής παρέµβασης (εκβολές Αξιού) Συλλογικός εκφραστής των οστρακοκαλλιεργητών και των αλιέων ενός µεγάλου τµήµατος της περιοχής παρέµβασης (Μακρυγιάλου Πύδνας) Συλλογικός εκφραστής συµφερόντων γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην ευρύτερη περιοχή Συλλογικός εκφραστής του πλέον «εξωστρεφούς» τµήµατος των επιχειρηµατιών της περιοχής 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 19

21 5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πίνακας -5.1: Στοιχεία Ενδιάµεσου Φορέα Φορέας: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία ΟΤΑ Αρµόδιος Επικοινωνίας: ΑΡΜΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ιευθυντής ιεύθυνση: Λ. ΙΩΑΝΝΝΩΝ 210, ΠΡΕΒΕΖΑ ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Τηλ./Fax: Fax: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ Συνοπτικά γενικά στοιχεία του φορέα ιακριτικός τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νοµική µορφή: Ανώνυµος Εταιρία ΟΤΑ Έτος Σύστασης 1988 Ιστοσελίδα: Οργανόγραµµα ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ ΜΟΝΑ Α ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑ Α ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 20

22 Βασικές αρµοδιότητες και ρόλοι των οργανωτικών µονάδων Τµήµα Εσωτερικών Ελέγχων - ιαχείρισης Ποιότητας Οι κύριες ευθύνες του τµήµατος Εσωτερικών Ελέγχων ιαχείρισης Ποιότητας είναι: Έλεγχος προγραµµατισµού και υλοποίησης πράξεων Έλεγχος οικονοµικής παρακολούθησης πράξεων Έλεγχος τήρησης εξουσιοδοτήσεων υπογραφών και εγκρίσεων Έλεγχος τήρησης όρων διάκρισης αρµοδιοτήτων Έλεγχος ορθής τήρησης διαδικασιών αντιµετώπισης ενστάσεων Επιλογή δείγµατος ελέγχων µε βάση διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές Εγκατάσταση, διατήρηση, µέτρηση της επίδοσης και βελτίωση του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000 ή άλλα πρότυπα/ κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας Εσωτερικές επιθεωρήσεις του Σ Π και των προγραµµάτων και εκπαίδευση στελεχών Εταιρίας στην πραγµατοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων Εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων της Εταιρίας στο Σ Π Προγραµµατισµός εκπαίδευσης Προσωπικού Παρακολούθηση Επιχειρηµατικών και Τµηµατικών µετρήσιµων στόχων που θέτει η ιοίκηση Ενηµέρωση της ιοίκησης για την επικοινωνία, ανατροφοδότηση πληροφοριών και επίδοση µετρούµενων στόχων ικανοποίησης πελατών (πολιτών) Ενηµέρωση ιευθυντή επί των αποτελεσµάτων κύριων και δευτερευόντων ευθυνών του σε προγραµµατισµένες (ή έκτακτες) συναντήσεις Τµήµα Προγραµµατισµού Έργων- Ενεργειών Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Προγραµµατισµού Έργων-Ενεργειών είναι: Κατάρτιση Ετήσιου Προγραµµατισµού σε συνεργασία µε όλες τις λειτουργικές µονάδες/γραφεία του φορέα. Επανεξέταση Ετήσιου Προγραµµατισµού & Αναθεώρηση Ετήσιου Προγραµµατισµού Ενηµέρωση Συνεργασία µε τον ιευθυντή και Τεχνικό ιευθυντή για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγραµµατισµού, της Επανεξέτασής του & της πιθανής Αναθεώρησής του Συνεργασία µε την Μονάδα Σχεδιασµού και Ωρίµανσης έργων προκειµένου τα έργα που διασφαλίζουν τις προυποθέσεις να συµπεριληφθούν στον κατάλογο του Ετήσιου Προγραµµατισµού Συνεργασία µε την Μονάδα µονάδας Παρακολούθησης Έργων, Πιστοποίησης φυσικού αντικειµένου προκειµένου τα έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την προηγούµενη περίοδο εξαιτίας κάποιων αδυναµιών προκειµένου να συµπεριληφθούν στον κατάλογο του Ετήσιου Προγραµµατισµού Συµµετοχή στον Λειτουργικό και Τεχνικό Σχεδιασµό (Μελέτες κ.λ.π.) Συµµετοχή στην κατάρτιση Τεχνικών ελτίων Έργου Υποέργου πριν την τελική έγκριση Έλεγχος διαδικασιών που τηρούνται και εφαρµογή κανονιστικών λειτουργιών Προγραµµάτων που υλοποιούνται Ενηµέρωση ιευθυντή επί των αποτελεσµάτων κύριων και δευτερευόντων ευθυνών του σε προγραµµατισµένες (ή µη) συναντήσεις Εφαρµογή και έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων δηµοσιοποίησης δηµοσιότητας ιαχείριση και ανάλυση κινδύνων που σχετίζονται µε την υλοποίηση των πράξεων Εναρµόνιση διαδικασιών που εφαρµόζονται µε την ισχύουσα νοµοθεσία 21

23 Σύνταξη και παρακολούθηση Προγραµµατικών Συµβάσεων µε ΟΤΑ Α & Β βαθµού Συνεργασία µε την µονάδα ιαγωνισµών,ανάθεσης συµβάσεων στην κατάρτιση συµβάσεων. Παρακολούθηση Τµηµατικών Στόχων (ΤΜΥΠ) που θέτει η Εταιρία Συνεργασία µε εξωτερικούς ελέγχους Τµήµα Υποστήριξης Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Υποστήριξης είναι: Οργάνωση διαχείρισης εγγράφων και βιβλιοθήκης Έλεγχος γραµµατειακής υποστήριξης οργάνων διοίκησης και τµηµάτων της Εταιρίας Έλεγχος τήρησης πρακτικών συνεδριάσεων, ακτυλογραφήσεις κειµένων, ιεκπεραίωση εγγράφων Έλεγχος προµηθειών, αξιολόγηση προµηθευτών Μηχανογράφησης, Γραµµατειακής υποστήριξης και εξοπλισµού Ευθύνη παρακολούθησης Αρχείου Προσωπικού (Συµβάσεων, Αδειών κ.α.) Έλεγχος στην οργάνωση αρχείων - εγγράφων-πρακτικών συνεδριάσεων εξερχόµενων εγγράφων και διαδικασιών εύρυθµης λειτουργίας της Γραµµατείας. Έλεγχος της µηχανογραφικής στήριξης όλων των τµηµάτων της Εταιρίας σε Hardware & Software Έλεγχος διατήρησης, διάθεσης, συντήρησης, και καλής λειτουργίας εποπτικών µέσων, µηχανογραφικού και άλλου εξοπλισµού της Εταιρίας. Έλεγχος εφαρµογής συστηµάτων GIS Εκπαίδευση προσωπικού ΕΤΑΝΑΜ σε προγράµµατα Η/Υ Καθορισµός και παρακολούθηση Τµηµατικού Στόχου που θέτει η Εταιρία Υποστήριξη διοργάνωσης εκδηλώσεων της Εταιρίας ή τοπικών φορέων Εγκατάσταση - συντήρηση πληροφοριακού συστήµατος διοίκησης και πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης έργων Ευθύνη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου, FAX και φωτοτυπικού Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης - Λογιστηρίου Οι κύριες ευθύνες του τµήµατος Οικονοµικής ιαχείρισης Λογιστηρίου είναι: Οικονοµική παρακολούθηση των υλοποιούµενων προγραµµάτων και σύνταξη οικονοµικών εκθέσεων ιενέργεια των απαραίτητων ενεργειών για την εξασφάλιση πιστώσεων για την υλοποίηση των έργων ιενέργεια πληρωµών έργων µε βάση την σχετική διαδικασία Τήρηση και διεκπεραίωση λογιστικών εγγράφων σε µηχανογραφηµένη ή έντυπη µορφή Παρακολούθηση και εκτέλεση χρηµατοοικονοµικών ροών της Εταιρίας Τήρηση Ταµείου της Εταιρίας καθώς και φύλαξη κάθε άλλου αξιογράφου Τήρηση στοιχείων προµηθευτών και πελατών καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που προκύπτει από τη συνεργασία (διακανονισµός προσφορά - τιµολόγια πιστοποιητικάσυµφωνητικά συνεργασίας) Σύνταξη ισολογισµού της Εταιρίας Έχει την ευθύνη φορολογικών ενηµερώσεων, τήρηση των φορολογικών διατάξεων σε όλα τα τµήµατα της Εταιρίας και κάθε φορολογικού ελέγχου Παρακολούθηση Τµηµατικών Στόχων, που θέτει η Εταιρία Παρακολούθηση συµβάσεων µε τρίτους 22

24 Στην εταιρεία υπάγονται και οι ακόλουθες Μονάδες, οι αρµοδιότητες των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας. Μονάδα Σχεδιασµού και Ωρίµανσης Έργου Μονάδα διενέργειας διαγωνισµού, ανάθεσης και διαχείρισης σύµβασης /επιλογή ωφελουµένων Μονάδα Παρακολούθησης έργου, πιστοποίησης φυσικού αντικειµένου Μονάδα Νοµικής Υποστήριξης Προσωπικό (αριθµός, κατηγορία εκπαίδευσης) το µόνιµο προσωπικό της εταιρείας απαρτίζεται από έναν βιολόγο, δύο µηχανικούς, έναν γεωπόνο, έναν οικονοµολόγο, έναν τεχνολόγο µηχανολόγο, έναν προγραµµατιστή Η/Υ και έναν διοικητικό υπάλληλο. Πρόκειται για συνολικά 8 άτοµα τα οποία έχουν αναλάβει αρµοδιότητες σε περισσότερα από ένα Τµήµατα-Μονάδες είτε ως υπεύθυνοι είτε ως υπάλληλοι τµήµατος. Πίνακας -5.2: Κατανοµή του προσωπικού στις οργανωτικές µονάδες Μονάδα Αριθµός ατόµων ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 Τµήµα Εσωτερικών Ελέγχων - ιαχείρισης Ποιότητας 3 Τµήµα Προγραµµατισµού Έργων- Ενεργειών 7 Τµήµα Υποστήριξης 4 Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Λογιστηρίου 3 Μονάδα Σχεδιασµού και Ωρίµανσης Έργων 4 Μονάδα ιενέργειας διαγωνισµού, ανάθεσης και ιαχείρισης Σύµβασης / 6 Επιλογή Ωφελούµενων Μονάδα Παρακολούθησης Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειµένου 5 Μονάδα Νοµικής Υποστήριξης ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ (ΟΤ ΑΛΙΕΙΑΣ) Το Επίπεδο Λήψης αποφάσεων (Ε ΤΠ Αλιείας) συστήθηκε βάσει της 221/ απόφασης του.σ. της Αναπτυξιακής Καβάλας - Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ (ΑΝΚΑ Α.Ε.) για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράµµατος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ. O αριθµός των µελών της Επιτροπής ιαχείρισης Τοπικού Προγράµµατος (Ε ΤΠ) Αλιείας είναι πέντε (5) άτοµα. Πίνακας -5.3: Παρουσίαση του επιπέδου λήψης αποφάσεων Φορέας Περιγραφή κύριας δραστηριότητας Ποσοστό συµµετοχής Αιρετή Περιφέρεια Ηπείρου Φορέας του δηµοσίου 11,11% Αιρετή Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Φορέας του δηµοσίου 11,11% ήµος Πρέβεζας Φορέας του δηµοσίου 11,11% Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Φορέας του δηµοσίου 11,11% Αµβρακικού Ε. Α. Σ. Βόνιτσας Φορέας που εξυπηρετεί ιδιωτικά συµφέροντα 11,11% Ε.Β.Ε. Άρτας Φορέας που εξυπηρετεί ιδιωτικά συµφέροντα 11,11% Οµοσπονδία Αλ/κών Συλλόγων Φορέας που εξυπηρετεί ιδιωτικά συµφέροντα 11,11% Ηπείρου Αλιευτικός Συν/σµός Κορωνησίας- Φορέας που εξυπηρετεί ιδιωτικά συµφέροντα 11,11% Καλογερικού Γυναικείος Συν/σµός Βίγλας Φορέας που εξυπηρετεί ιδιωτικά συµφέροντα 11,11% 23

25 6. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πίνακας -6.1: Στοιχεία Ενδιάµεσου Φορέα Φορέας: Αρµόδιος Επικοινωνίας: ιεύθυνση: ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Τηλ./Fax: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΣΥΡΓΑΝΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΩΝΙΑ ή ΦΑΞ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ Συνοπτικά γενικά στοιχεία του φορέα ιακριτικός τίτλος: ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ Α.Ε. Νοµική µορφή: Ανώνυµος Εταιρία ΟΤΑ Έτος Σύστασης: Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992 µε αφορµή την προώθηση και υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER Ι στο Νοµό Χαλκιδικής. Ιστοσελίδα: Οργανόγραµµα Γενική Συνέλευση ιοικητικό Συµβούλιο Πρόεδρος.Σ. ιευθύνων Σύµβουλος Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Επικοινωνίας Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης /νσης - ιοίκησης Γενικός ιευθυντής ιαχείριση Ποιότητας Νοµικό Γραφείο Γραµµατεία Τοµέων Τοµέας Προγραµ- µατισµού Έργων και Προγραµµάτων Ανάπτυξης Τοµέας Υλοποίησης Έργων και Προγραµµάτων Ανάπτυξης Τοµέας Τεχνικών Υπηρεσιών Τοµέας Ανθρωπίνων Πόρων Τοµέας Χρηµατ/ικής ιαχείρισης Τοµέας Μηχανογράφησης και GIS Τοµέας Καταπολέµησης εντόµων Οµάδες Υλοποίησης Έργων 24

26 Βασικές αρµοδιότητες και ρόλοι των οργανωτικών µονάδων Γενικός ιευθυντής Ο Γενικός ιευθυντής είναι γενικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση: - της εύρυθµης λειτουργίας και της διατήρησης θετικού κλίµατος στο εσωτερικό περιβάλλον της Εταιρίας, - του συνεχούς και έγκαιρου προγραµµατισµού των διαφόρων δραστηριοτήτων της Εταιρίας, - της αποτελεσµατικής και αποδοτικής διεκπεραίωσης των διοικητικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων. Υπεύθυνος/οι ιαχείρισης Ποιότητας Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας είναι υπεύθυνος για : - να εξασφαλίζει ότι καθιερώνονται, τίθενται σε εφαρµογή και διατηρούνται οι διεργασίες που χρειάζονται για το Σύστηµα ιαχείρισης της Ποιότητας (Σ Π) - την εφαρµογή και συνεχή βελτίωση του Σ Π, την επίβλεψη της τήρησης των διαδικασιών και τη σωστή συµπλήρωση των εντύπων που σχετίζονται µε το Σ Π. - τον προγραµµατισµό και διενέργεια των εσωτερικών επιθεωρήσεων του Σ Π - την οργάνωση και τον προγραµµατισµό της εκπαίδευσης του προσωπικού - την εφαρµογή της διαδικασίας για την εκτίµηση της ικανοποίησης των πελατών. - τον έλεγχο των διαφόρων Σχεδίων Υλοποίησης Έργων. Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Επικοινωνίας Στις αρµοδιότητες του Γραφείου αυτού εντάσσονται τα ακόλουθα θέµατα: - ηµιουργία επαγγελµατικού επιπέδου Εταιρικής Ταυτότητας και προώθηση αυτής. - ηµιουργία, τήρηση και συνεχής ενηµέρωση του προφίλ (ηλεκτρονικό και έντυπο) της Εταιρείας. - ιασύνδεση και επικοινωνία µε τα ΜΜΕ. - Επιµέλεια των δελτίων τύπου καθώς και τήρηση αρχείων τύπου και δελτίων τύπου. - Επιµέλεια της γενικότερης εξωτερικής εικόνας της Εταιρείας. - Καθιέρωση συστήµατος διαχείρισης βιβλιοθήκης, διανοµής βιβλίων και γενικότερα περιοδικού τύπου στα στελέχη της Εταιρείας. - Συντονισµός εκδηλώσεων κάθε µορφής ηµόσιων Σχέσεων και ιδιαίτερα αυτών που προάγουν την Εταιρεία στο σύνολό της, µέσα ή έξω από αυτήν. - Τήρηση αρχείου εκδηλώσεων (φάκελοι-έντυπο υλικό-φωτογραφικό υλικό). Νοµικό Γραφείο Οι αρµοδιότητες του Νοµικού Γραφείου περιλαµβάνουν: - Τήρηση νοµικών εγγράφων και πρωτότυπου έντυπου αρχείου των συµβάσεων έργων της Εταιρείας και των συµβάσεων εργασίας - Τυποποίηση όλων των συµφωνιών / συµβάσεων στην Εταιρεία, συµβάσεων µε υπεργολάβους, συµφωνιών µε πελάτες. - Νοµική και κάθε δικαστική και εξώδικο υποστήριξη της Εταιρίας. - Επεξεργασία / σύνταξη / έλεγχο σχεδίων συµβάσεων µε τρίτους (προµήθειες, παραγγελίες, εργολαβίες, µισθώσεις, κλπ) καθώς και των Κανονισµών της Εταιρίας. 25

27 - Συµβουλευτική υποστήριξη της ιοίκησης και των Οργανωτικών Μονάδων της Εταιρίας καθώς και γνωµοδοτήσεις επί αντίστοιχων νοµικών θεµάτων. - Ενηµέρωση της ιοίκησης και των Οργανωτικών Μονάδων της Εταιρίας επί των διατάξεων της νοµοθεσίας, καθώς και των αποφάσεων των ικαστηρίων σε θέµατα που αφορούν την Εταιρία. Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης /νσης ιοίκησης - Χειρισµός του τηλεφωνικού κέντρου, αποστολή εγγράφων και παραλαβή εισερχόµενης εταιρικής αλληλογραφίας, καταχώρηση, αρχειοθέτηση και παράδοση των εγγράφων στους αποδέκτες. - ιαχείριση και οργάνωση γραφείου. - Υποστήριξη σε θέµατα συντονισµού Ηµερίδων, Συνεδρίων και Εκδηλώσεων κάθε µορφής ηµόσιων Σχέσεων. - Προµήθεια αναλώσιµου υλικού. Τοµέας Προγραµµατισµού Έργων και Προγραµµάτων Ανάπτυξης Ο Τοµέας αυτός έχει καθήκοντα Προγραµµατισµού και Σχεδιασµού αναπτυξιακών προγραµµάτων εκπόνησης ερευνών και µελετών αναπτυξιακού χαρακτήρα και ειδικότερα: (α) Αναπτυξιακός Προγραµµατισµός (συλλογή και παρακολούθηση στοιχείων και δεδοµένων αναγκαίων για τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό, εκπόνηση µελετών και ερευνών αναπτυξιακού χαρακτήρα, ενηµέρωση της ιοίκησης για αναπτυξιακά προγράµµατα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το Νοµό και την Περιφέρεια ευρύτερα). (β) Υποστήριξη Προγραµµατισµού της Εταιρίας (διερεύνηση και προσδιορισµός των αναγκών των φορέων της περιοχής, διερεύνηση των πιθανών πηγών χρηµατοδότησης των προγραµµάτων δράσης της Εταιρίας, εισήγηση προς την ιεύθυνση της Εταιρίας των κατευθύνσεων δράσης της Εταιρίας). (γ) Υποστήριξη Φορέων της ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών φορέων που εµπλέκονται στην αναπτυξιακή διαδικασία (παροχή γενικής συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα αναπτυξιακού προγραµµατισµού, σύνταξη προτάσεων για συµµετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράµµατα, παρακολούθηση υλοποίησης και διαχείριση εγκεκριµένων προγραµµάτων, εκπόνηση οικονοµοτεχνικών µελετών, επιχειρησιακών σχεδίων, τοπικών αναπτυξιακών προγραµµάτων και γενικότερα αναπτυξιακών µελετών, παροχή πληροφόρησης και τεχνικής στήριξης σε επιχειρήσεις και Συλλογικούς Φορείς και λειτουργία δοµών υποστήριξής τους). Τοµέας Υλοποίησης Έργων και Προγραµµάτων Ανάπτυξης Ο Τοµέας αυτός έχει καθήκοντα υλοποίησης έργων και αναπτυξιακών προγραµµάτων και ειδικότερα: - Επιλογή του Υπεύθυνου Έργου και της Οµάδας Έργου. - Βελτίωση της αποδοτικότητας και των ικανοτήτων των υφισταµένων. - Σχεδιασµός και διαχείριση των προϋπολογισµών των έργων του τοµέα και παρακολούθηση της εξέλιξης. Παρακολούθηση της πορείας των έργων του τοµέα και διορθωτικές παρεµβάσεις. - Προγραµµατισµός, κατανοµή και συντονισµός εργασιών για το προσωπικό του τοµέα. - Σύνταξη βεβαιώσεων προόδου εργασιών και υλοποίηση των ενεργειών και έργων των τελικών αποδεκτών των προγραµµάτων. 26

28 - Συνεργασία µε τις Εθνικές Επιτροπές Ελέγχου και Παρακολούθησης των Προγραµµάτων και µε τις Υπηρεσίες ιαχείρισης, για την παρακολούθηση των έργων, τη συµπλήρωση και υποβολή των στοιχείων της πορείας τους. Τοµέας Τεχνικών Υπηρεσιών Ο Τοµέας αυτός έχει ως αντικείµενο την διενέργεια διαγωνισµών και ανάθεση - διαχείριση συµβάσεων για υλικά και υπηρεσίες, την παραγωγή των απαιτούµενων µελετών για την κατασκευή ηµοσίων έργων καθώς και την παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες ηµοσίων Φορέων είτε κατασκευάζουν οι ίδιες έργα, είτε διαχειρίζονται την διαδικασία κατασκευής έργων. Επίσης αντικείµενο του Τοµέα αποτελεί η εκτέλεση των έργων που αφορούν την δραστηριότητα της Εταιρίας ως δικαιούχος συγχρηµατοδοτούµενων ΕΣΠΑ Τοµέας Ανθρώπινων Πόρων Ο Τοµέας Ανθρωπίνων Πόρων έχει ως αντικείµενο την υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων στον τοµέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού (ένταξη ανέργων, ευπαθών οµάδων στην αγορά εργασίας κλπ). Τοµέας Μηχανογράφησης και GIS Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος αυτού περιλαµβάνουν την υποστήριξη του συνολικού µηχανογραφικού συστήµατος της Εταιρείας. Γραµµατεία Τοµέων Στις αρµοδιότητες του τµήµατος εντάσσονται κάθε φύσεως εργασίες γραµµατειακής υποστήριξης των ιοικητικών Ενοτήτων της εταιρίας. Τοµέας Χρηµατοοικονοµικής ιαχείρισης Οι αρµοδιότητες είναι λογιστικές και χρηµατοοικονοµικές. Τοµέας Καταπολέµησης Εντόµων Ο Τοµέας έχει ως αντικείµενο την διενέργεια ψεκασµών και καταπολέµηση εντοµών - τρωκτικών σε φυσικά, περιαστικά και αστικά συστήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, απολυµάνσεις σε ηµόσιους και Ιδιωτικούς χώρους της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, διαχείριση συµβάσεων για προµήθεια υλικών και υπηρεσιών καθώς και την παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου Απολυµάνσεων προς ηµόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισµούς Προσωπικό (αριθµός, κατηγορία εκπαίδευσης) Στον φορέα απασχολούνται δέκα επτά (17) άτοµα, από τα οποία τα δέκα τρία (13) άτοµα είναι Π.Ε. και τα τέσσερα (4).Ε. 27

29 Πίνακας -6.2: Κατανοµή του προσωπικού στις οργανωτικές µονάδες Μονάδα Γενική ιεύθυνση 1 ιαχείριση Ποιότητας 1 Νοµικό Γραφείο 1 Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Επικοινωνίας 1 Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης /νσης ιοίκησης 1 Γραµµατεία Τοµέων 1 Τοµέας Προγραµµατισµού Έργων και Προγραµµάτων Ανάπτυξης 2 Τοµέας Υλοποίησης Έργων και Προγραµµάτων Ανάπτυξης 5 Τοµέας Τεχνικών Υπηρεσιών 5 Τοµέας Ανθρώπινων Πόρων 1 Τοµέας Χρηµατοοικονοµικής ιαχείρισης 2 Τοµέας Μηχανογράφησης και GIS 1 Τοµέας Καταπολέµησης εντόµων 2 Αριθµός ατόµων Γενικά, κάθε εργαζόµενος στην Εταιρία κατέχει µία συγκεκριµένη θέση εργασίας, ο τίτλος της οποίας αντιστοιχεί κατά το δυνατόν στο πραγµατικό της περιεχόµενο. Είναι δυνατή η ανάληψη της ευθύνης από ένα εργαζόµενο περισσότερων της µίας θέσεων εργασίας και αντιστρόφως, η κάλυψη µίας θέσης από περισσότερους του ενός εργαζοµένους ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ (ΟΤ ΑΛΙΕΙΑΣ) Πίνακας -6.3: Παρουσίαση του επιπέδου λήψης αποφάσεων Φορέας Περιγραφή κύριας δραστηριότητας Ποσοστό συµµετοχής ήµος Σιθωνίας ΟΤΑ 14,30 % ήµος Αριστοτέλη ΟΤΑ 14,30 % Περιφερειακή Ενότητα Περιφέρεια 14,30 % Χαλκιδικής Σύλλογος Επαγγελµατιών Προάσπιση των συµφερόντων των αλιέων 14,30 % Αλιέων Σάρτης της περιοχής Αλιευτικός Σύλλογος ήµου Προάσπιση των συµφερόντων των αλιέων 14,30 % Αριστοτέλη της περιοχής Σύλλογος Γυναικών Συκιάς Προώθηση των συµφερόντων των γυναικών της 14,30 % Χαλκιδικής «Τορώνη» περιοχής Οµάδα Πυροπροστασίας Εθελοντών Αγ. Νικολάου «Ο Ίταµος» Πρόληψη, αντιµετώπιση, αποκατάσταση καταστροφών, και προστασία φυσικού περιβάλλοντος 14,20 % 28

30 7. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πίνακας -7.1: Στοιχεία Ενδιάµεσου Φορέα Φορέας: Αρµόδιος Επικοινωνίας: ιεύθυνση: ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Τηλ./Fax: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Κων/νος Ζήφος - ιευθυντής 28 ης Οκτωβρίου Ρόδος / / (Κάλυµνος) 7.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ Συνοπτικά γενικά στοιχεία του φορέα ιακριτικός τίτλος: ΑΝ. Ω. Α.Ε. Νοµική µορφή: Ανώνυµος Εταιρία ΟΤΑ Έτος Σύστασης: Οργανόγραµµα 29

31 Βασικές αρµοδιότητες και ρόλοι των οργανωτικών µονάδων Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης ιοικητική υποστήριξη, τήρηση βιβλιοθήκης (έντυπη ή ηλεκτρονική) και θέµατα προβολής και δηµοσίων σχέσεων της ΑΝ. Ω. Τµήµα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Υλοποίηση ευρωπαϊκών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων που αναλαµβάνει η ΑΝ. Ω (LEADER, κλπ.) Γραφείο EUROPEDIRECT ιαχείριση Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - EUROPEDIRECT Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ & Μελετών Τεχνική Υποστήριξη ΟΤΑ (ωρίµανση έργων, σύνταξη φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ, κλπ), διενέργεια διαγωνισµών και ανάθεση διαχείριση συµβάσεων προµηθειών. Η ΑΝ Ω διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β. Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Λογιστική υποστήριξη της Εταιρείας. Γραµµατειακή υποστήριξη και Ταµειακή ιαχείριση για µικροδαπάνες της Εταιρείας. Τµήµα Πληροφορικής & Τεχνικής Υποστήριξης Μηχανογραφική υποστήριξη των τµηµάτων της ΑΝ. Ω Προσωπικό (αριθµός, κατηγορία εκπαίδευσης) Στην εταιρεία απασχολούνται δύο Πολιτικοί µηχανικοί, τρεις Γεωπόνοι, ένας Οικονοµολόγος, δύο Λογιστές, ένας Μηχανικός Η/Υ και ένας ιοικητικός υπάλληλος. Πίνακας -7.2: Κατανοµή του προσωπικού στις οργανωτικές µονάδες Μονάδα Αριθµός ατόµων Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης 2 Τµήµα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 5 Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ & Μελετών 1 Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης 2 Τµήµα Πληροφορικής & Τεχνικής Υποστήριξης 1 Σύνολο ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ (ΟΤ ΑΛΙΕΙΑΣ) Πίνακας -7.3: Παρουσίαση του επιπέδου λήψης αποφάσεων Φορέας Περιγραφή κύριας δραστηριότητας Ποσοστό συµµετοχής Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ο.Τ.Α. 20 % ήµος Καλυµνίων Ο.Τ.Α. 20 % Επιµελητήριο ωδ/σου Επιµελητήριο 20 % ΤΕΕ Τµήµα ωδεκανήσου Επιµελητήριο 20 % Αλιευτικός Σύλλογος Παράκτιας Αλιείας - Ξιφία Καλύµνου «Παναγιά Υπαπαντή» Αλιευτικός Σύλλογος 20 % 30

32 8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πίνακας -8.1: Στοιχεία Ενδιάµεσου Φορέα Φορέας: Αρµόδιος Επικοινωνίας: Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Α.Ε.) Καλλιόπη Τσαγκαράκη ιεύθυνση: Πλατεία Τσιροπινά, Ερµούπολη ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Τηλ./Fax: / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ Συνοπτικά γενικά στοιχεία του φορέα ιακριτικός τίτλος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. Νοµική µορφή: Ανώνυµος Εταιρία ΟΤΑ Έτος Σύστασης: Οργανόγραµµα 31

33 Βασικές αρµοδιότητες και ρόλοι των οργανωτικών µονάδων ιεύθυνση Επενδυτικών Προγραµµάτων - Προγραµµατισµός δράσεων - Σχεδιασµός και ωρίµανση δράσεων - ιενέργεια διαγωνισµών και σύναψη συµβάσεων - Παρακολούθηση και διαχείριση δράσεων (παραλαβή και πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου, διασφάλιση ποιότητας έργων, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αλλαγών, ενηµέρωση ιαχειριστικής Αρχής) - Παρακολούθηση και τήρηση ισχύουσας νοµοθεσίας - ιαχείριση σχέσεων µε εξωτερικούς συνεργάτες (αξιολόγηση προµηθευτών) - ιαχείριση πελατειακών σχέσεων (διαχείριση παραπόνων πελατών) - Σχεδιασµός και ανάπτυξη υπηρεσίας ιεύθυνση Τουριστικής Ανάπτυξης - Προγραµµατισµός δράσεων - Σχεδιασµός και ωρίµανση δράσεων - ιενέργεια διαγωνισµών και σύναψη συµβάσεων - Παρακολούθηση και ιαχείριση δράσεων (παραλαβή και πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου, διασφάλιση ποιότητας έργων, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αλλαγών, ενηµέρωση ιαχειριστικής Αρχής - Παρακολούθηση και τήρηση ισχύουσας νοµοθεσίας - ιαχείριση σχέσεων µε εξωτερικούς συνεργάτες (αξιολόγηση Προµηθευτών) - ιαχείριση πελατειακών σχέσεων (διαχείριση παραπόνων πελατών) - Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Υπηρεσίας ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών - ιαχείριση Ανθρωπίνου δυναµικού - ιαχείριση Υποδοµής (µηχανογραφική υποδοµή - συντήρηση εξοπλισµού περιβάλλον εργασίας) - Σχεδιασµός και ωρίµανση ράσεων - ιενέργεια διαγωνισµών και σύναψη συµβάσεων - Παρακολούθηση και ιαχείριση ράσεων (παραλαβή και πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου, διασφάλιση ποιότητας έργων, διαχείριση κινδύνων, ενηµέρωση ιαχειριστικής Αρχής) - Οικονοµική ιαχείριση (κατάρτιση και παρακολούθηση οικονοµικού προϋπολογισµού) - Παρακολούθηση και τήρηση ισχύουσας νοµοθεσίας - ιαχείριση σχέσεων µε εξωτερικούς συνεργάτες (αξιολόγηση Προµηθευτών) - ιαχείριση πελατειακών σχέσεων (διαχείριση παραπόνων πελατών) 32

34 Προσωπικό (αριθµός, κατηγορία εκπαίδευσης) Πίνακας -8.2: Κατανοµή του προσωπικού στις οργανωτικές µονάδες Μονάδα Αριθµός ατόµων ιοίκηση Εταιρείας 1 ιεύθυνση Επενδυτικών Προγραµµάτων 1 ιεύθυνση Τουριστικής Ανάπτυξης 1 ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών 3 Σύνολο ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ (ΟΤ ΑΛΙΕΙΑΣ) Πίνακας -8.3: Παρουσίαση του επιπέδου λήψης αποφάσεων Φορέας Περιγραφή κύριας δραστηριότητας Ποσοστό συµµετοχής Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακή Ένωση ήµων Νοτίου Αιγαίου Επιµελητήριο Κυκλάδων Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Νήσων Κυκλάδων & Αργοσαρωνικού Αλιευτικός Σύλλογος Μικρών Κυκλάδων Άγιος Γεώργιος Ο σχεδιασµός, προγραµµατισµός και υλοποίηση πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Η συνεργασία των ήµων µελών, η προαγωγή του θεσµού του πρώτου βαθµού αυτοδιοίκησης, η συνεργασία µε όργανα και φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών και χωρών, η ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναµώνουν την αποκέντρωση και την τοπική ανάπτυξη και οικονοµία. Η παροχή γνωµοδοτικών εισηγήσεων, για κάθε θέµα οικονοµικού περιεχοµένου, προς την Πολιτεία µε γνώµονα την οικονοµική ανάπτυξη των Κυκλάδων και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συµφέροντος και της εθνικής οικονοµίας, η παροχή πληροφοριών προς τα µέλη του, η προβολή και προώθησή παραγοµένων προϊόντων από τις κυκλαδικές επιχειρήσεις. Η εκπροσώπηση των συµφερόντων των συνεταιρισµένων της και η προώθηση των προϊόντων που παράγονται στις Κυκλάδες. Η διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των οικονοµικών, κοινωνικών και επαγγελµατικών συµφερόντων των µελλών του σωµατείου και των αλιέων των νησιών ονούσας, Ηρακλειάς, Σχοινούσας και Κουφονησίων (και των αγροτών των νησιών γενικότερα) καθώς και η µεταξύ των µελών αυτού ανάπτυξη του πνεύµατος αλληλεγγύης και συνεργασίας, ως και η εκπροσώπηση των αγροτών και αλιέων της χωρικής επικράτειας του σωµατείου. 20% 20% 20% 20% 20% 33

35 9. KOINOΠΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ ΟΤΑ» 9.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πίνακας -9.1: Στοιχεία Ενδιάµεσου Φορέα Φορέας: Αρµόδιος Επικοινωνίας: KOINOΠΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΗΣ ΠΟΛΥ ΩΡΟΣ ιεύθυνση: Λάδης 1 2 ος όροφος,χίος ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Τηλ./Fax: / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ Συνοπτικά γενικά στοιχεία του φορέα ιακριτικός τίτλος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Νοµική µορφή: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος Σύστασης: 1997 Αρµόδιος Επικοινωνίας: Ιωάννης Καρράς Οργανόγραµµα ιοικητικό Συµβούλιο ιευθυντής Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότηταs Υπεύθυνη Οικονοµικών και Λογιστηρίου Γραµµατεία Υπεύθυνος Τεχνικών Θεµάτων 34

36 Βασικές αρµοδιότητες και ρόλοι των οργανωτικών µονάδων ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της εταιρείας, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και διασφαλίζει την καλή εικόνα της εταιρείας. Κατευθύνει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας για τις οποίες φέρει και την πλήρη ευθύνη απέναντι στη διοίκηση για τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων αυτών. Ανασκοπεί και εγκρίνει την Πολιτική Ποιότητας και τους Στόχους Ποιότητας. Συµµετέχει στην επικοινωνία µε τους πελάτες επενδυτές και τον έλεγχο ικανοποίησης τους από τις υπηρεσίες της εταιρείας. Αναφέρεται στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, το οποίο ενηµερώνει για θέµατα παραγωγής και ποιότητας, καθώς και οικονοµικά αποτελέσµατα. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Παρέχει κάθε φύσης γραµµατειακή υποστήριξη για τις ανάγκες της εταιρείας. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Είναι υπεύθυνος για την όλη λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση το. Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της συµπλήρωσης των εντύπων του συστήµατος και την έγκαιρη ενηµέρωση τους. Συµµετέχει στις εσωτερικές επιθεωρήσεις του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας και στις ανασκοπήσεις της διοίκησης. Είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία µε τους πελάτες επενδυτές και για τον έλεγχο ικανοποίησης τους από τις υπηρεσίες της εταιρείας. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Είναι υπεύθυνη για την οικονοµική διαχείριση της εταιρείας. Είναι υπεύθυνη για τις πληρωµές της εταιρείας προς το προσωπικό και προς τρίτους. Είναι υπεύθυνη για την ταµειακή και λογιστική διαχείριση των επενδυτικών προγραµµάτων. Συµµετέχει σε οµάδες οικονοµικής διαχείρισης έργων. Αναφέρεται στον ιευθυντή της εταιρείας, τον οποίο ενηµερώνει για οικονοµικά θέµατα. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του φυσικού αντικειµένου των επενδυτικών προγραµµάτων. Συµµετέχει σε οµάδες διαχείρισης έργων. Είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας. Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του εξοπλισµού της εταιρείας. Αναφέρεται στον ιευθυντή της εταιρείας, τον οποίο ενηµερώνει για τεχνικά θέµατα. 35

37 Προσωπικό (αριθµός, κατηγορία εκπαίδευσης) Πίνακας -9.2: Κατανοµή του προσωπικού στις οργανωτικές µονάδες Μονάδα Αριθµός ατόµων ιοίκηση Εταιρείας 1 Γραµµατεία 1 ιεύθυνση Οικονοµικών & Λογιστηρίου 1 Υπεύθυνος Τεχνικών θεµάτων 2 Σύνολο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ ΟΤΑ Συνοπτικά γενικά στοιχεία του φορέα ιακριτικός τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε ΟΤΑ Νοµική µορφή: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Έτος Σύστασης: 1983 Αρµόδιος Επικοινωνίας: Πιτσιλός Νικόλαος ιεύθυνση: Χατζηφραγκούλη 109 Βροντάδος Χίος ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Τηλ./Fax: / Οργανόγραµµα ιοικητικό Συµβούλιο ιευθυντής Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότηταs Υπεύθυνη Οικονοµικών και Λογιστηρίου Γραµµατεία ηµ.σχεσεις Υπεύθυνος Τεχνικών Θεµάτων 36

38 Βασικές αρµοδιότητες και ρόλοι των οργανωτικών µονάδων ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της εταιρείας, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και διασφαλίζει την καλή εικόνα της εταιρείας. Κατευθύνει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας για τις οποίες φέρει και την πλήρη ευθύνη απέναντι στη διοίκηση για τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων αυτών. Ανασκοπεί και εγκρίνει την Πολιτική Ποιότητας και τους Στόχους Ποιότητας. Συµµετέχει στην επικοινωνία µε τους πελάτες επενδυτές και τον έλεγχο ικανοποίησης τους από τις υπηρεσίες της εταιρείας. Αναφέρεται στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, το οποίο ενηµερώνει για θέµατα παραγωγής και ποιότητας, καθώς και οικονοµικά αποτελέσµατα. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Παρέχει κάθε φύσης γραµµατειακή υποστήριξη για τις ανάγκες της εταιρείας. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Είναι υπεύθυνος για την όλη λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση το. Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της συµπλήρωσης των εντύπων του συστήµατος και την έγκαιρη ενηµέρωση τους. Συµµετέχει στις εσωτερικές επιθεωρήσεις του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας και στις ανασκοπήσεις της διοίκησης. Είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία µε τους πελάτες επενδυτές και για τον έλεγχο ικανοποίησης τους από τις υπηρεσίες της εταιρείας. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Είναι υπεύθυνη για την οικονοµική διαχείριση της εταιρείας. Είναι υπεύθυνη για τις πληρωµές της εταιρείας προς το προσωπικό και προς τρίτους. Είναι υπεύθυνη για την ταµειακή και λογιστική διαχείριση των επενδυτικών προγραµµάτων. Συµµετέχει σε οµάδες οικονοµικής διαχείρισης έργων. Αναφέρεται στον ιευθυντή της εταιρείας, τον οποίο ενηµερώνει για οικονοµικά θέµατα. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του φυσικού αντικειµένου των επενδυτικών προγραµµάτων. Συµµετέχει σε οµάδες διαχείρισης έργων. Είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας. Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του εξοπλισµού της εταιρείας. Αναφέρεται στον ιευθυντή της εταιρείας, τον οποίο ενηµερώνει για τεχνικά θέµατα. 37

39 9.3.4 Προσωπικό (αριθµός, κατηγορία εκπαίδευσης) Πίνακας -9.3: Κατανοµή του προσωπικού στις οργανωτικές µονάδες Μονάδα Αριθµός ατόµων ιοίκηση Εταιρείας 1 Γραµµατεία -. Σχέσεις 1 ιεύθυνση Οικονοµικών & Λογιστηρίου 1 Υπεύθυνος Τεχνικών θεµάτων 3 Σύνολο ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ (ΟΤ Ν. ΧΙΟΥ) Πίνακας -9.4: Παρουσίαση του επιπέδου λήψης αποφάσεων Φορέας Περιγραφή κύριας δραστηριότητας Ποσοστό συµµετοχής Περιφερειακή Ένωση ήµων ΗΜΟΣΙΟ 10 Βορείου Αιγαίου ήµος Χίου ΗΜΟΣΙΟ 30 ήµος Ψαρών ΗΜΟΣΙΟ 10 «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» «ΠΟΣΕΙ ΩΝ» Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ 15 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΨΑΡΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΣΜΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 10 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ 15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΕΛΙΞ» ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 10 38

40 10. ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πίνακας -10.1: Στοιχεία Ενδιάµεσου Φορέα Φορέας: Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. Αρµόδιος Επικοινωνίας: Μαργαρίτης Νικόλαος-Ιωάννης ιεύθυνση: Χαϊνα 93, ιοικητήριο, Χαλκίδα ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Τηλ./Fax: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ Συνοπτικά γενικά στοιχεία του φορέα ιακριτικός τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. Νοµική µορφή: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος Σύστασης: Οργανόγραµµα 39

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα