ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ)"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ) Π.Π.Υ.Υ 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ,45 ΜΕ Φ.Π.Α Η σύνταξη των «Τεχνικών Προδιαγραφών για Υπηρεσίες Αποκοµιδής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και ιάθεσης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)» έγινε σύµφωνα µε την ΚΥΑ (τ.β./1537/8-5-12) και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους αυτής Αρ. Πρ.: οικ /3800/ και Αρ. Πρ.: ΥΓ2/Γ.Π. οικ. 6972/ και αφορά στα Επικίνδυνα Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικά (ΕΑΑΜ), τα Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) και τα Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ) πλην διαλυτών ακτινολογικού τµήµατος. Συγκεκριµένα, Υπηρεσίες Αποκοµιδής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και ιάθεσης Επικίνδυνων Απόβλητων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) των Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας Γ.Ν.Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» και των 5 Κέντρων Υγείας που εποπτεύει το Γ.Ν.Λάρισας (Κ.Υ.Ελασσόνας, Κ.Υ.Φαρσάλων, Κ.Υ.Αγιάς, Κ.Υ.Τυρνάβου και Κ.Υ.Γόννων), οι οποίες περιλαµβάνουν και την αποθήκευση των ΕΑΑΜ σε κατάλληλους ψυκτικούς θαλάµους, προϋπολογιζόµενης δαπάνης ,00 και ,00 µε Φ.Π.Α αντίστοιχα. Υπηρεσίες Αποκοµιδής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και ιάθεσης Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (AΕΑ) πλην διαλυτών ακτινολογικού τµήµατος του Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας Γ.Ν.Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», οι οποίες περιλαµβάνουν και την αποθήκευση των ΜΕΑ σε κατάλληλους ψυκτικούς θαλάµους, προϋπολογιζόµενης δαπάνης και ,45 µε Φ.Π.Α αντίστοιχα. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΟΜΙ Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΛΑ: 1. ΕΑΑΜ: kg για το Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας kg για το Γ.Ν.Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» και τα 5 Κέντρα Υγείας που εποπτεύει το Γ.Ν.Λάρισας 1

2 2. ΜΕΑ: kg για το Π.Π.Γ. Ν.Λάρισας kg για το Γ.Ν.Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» και των 5 Κέντρων Υγείας που εποπτεύει το Γ.Ν.Λάρισας και 3. ΑΕΑ (πλην διαλυτών ακτινολογικού τµήµατος): kg για το Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας kg για το Γ.Ν.Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» και των 5 Κέντρων Υγείας που εποπτεύει το Γ.Ν.Λάρισας. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (συµπεριλαµβάνει και το κόστος µεταφοράς και συσκευασίας): Τιµή σε ευρώ/κιλό παραγόµενων αποβλήτων προς επεξεργασία. Για τα ΕΑΑΜ των Π.Π.Γ.Ν. Λ άρισας Γ.Ν.Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» και των 5 Κέντρων Υγείας που εποπτεύει το Γ.Ν.Λάρισας, θα ακολουθήσει η επεξεργασία της αποστείρωσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ , τ.β./1537/ Για τα ΜΕΑ των Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας Γ.Ν.Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» και των 5 Κέντρων Υγείας που εποπτεύει το Γ.Ν.Λάρισας, θα ακολουθήσει η επεξεργασία της αποτέφρωσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ , τ.β./1537/ Για τα AΕΑ (πλην διαλυτών ακτινολογικού τµήµατος) των Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας Γ.Ν.Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» και των 5 Κέντρων Υγείας που εποπτεύει το Γ.Ν.Λάρισας, θα ακολουθήσει η επεξεργασία της αποτέφρωσης ή άλλες διεργασίες ανάκτησης διάθεσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ , τ.β./1537/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΑΥΜ (άρθρο 8 της ΚΥΑ , τ.β./1537/8-5-12) Οι εργασίες διαχείρισης των ΕΑΥΜ, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ , τ.β./1537/8-5-12, είναι : 1. Συλλογή Συσκευασία Σήµανση ΕΑΥΜ 2. Μεταφορά ΕΑΥΜ εντός και εκτός ΥΜ. 3. Αποθήκευση ΕΑΥΜ εντός και εκτός ΥΜ. 2

3 4. Επεξεργασία των ΕΑΥΜ εντός και εκτός ΥΜ. Η επεξεργασία περιλαµβάνει: 4.1 Αποτέφρωση (εργασία: D10, R1) για το σύνολο των ΕΑΑΜ και των ΜΕΑ, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 εδάφιο (ii), σηµεία (α) και (β) του άρθρου 2 της ΚΥΑ , τ.β./1537/ Προσδιορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης. Η αποτέφρωση ΕΑΥΜ εφαρµόζεται σε σταθερές µονάδες επεξεργασίας. 4.2 Αποστείρωση για τα ΕΑΑΜ, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 εδάφιο (ii), σηµ είο (α) του άρθρου 2 της ΚΥΑ , τ.β./1537/ Προσδιορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές της απ οστείρωσης, οι οποίες εφαρµόζονται, τόσο σε σταθερές όσο και σε κινητές µονάδες επεξεργασίας. Οι διαδικασίες αποστείρωσης ακολουθούν τα προβλεπόµενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ.12740/00 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4.3 Αποτέφρωση ή άλλες διεργασίες ανάκτησης- διάθεσης για τα ΑΕΑ, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 εδάφιο (ii), σηµείο (γ) του άρθρου 2 της ΚΥΑ , τ.β./1537/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑΥΜ (Παράρτηµα Ι της ΚΥΑ , τ.β./1537/8-5-12) Χωριστή Συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) (Παράρτηµα Ι, παράγραφος της ΚΥΑ , τ.β./1537/8-5-12) Τα ΕΑΑΜ συλλέγονται χωριστά. Για τη συσκευασία των ΕΑΑΜ εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εµπορεύµατα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τις Οδικές Μεταφορές (Accord European relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route ADR), του ιεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών (International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods code ΙΜΟ/IMDG), του Κανονισµού για τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων (RID), της ιεθνούς Ένωσης Αεροµεταφορών (International Air Transport Association IATA ) και του ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization 3

4 ICAO). Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευ ασίας αποτελεί η ταξινόµηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθµό UN. Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήµανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. Ενδεικτικά δύνανται να συλλέγονται σε σακούλες κατάλληλου πάχους, που δε σχίζονται εύκολα. Στην περίπτωση που η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται µε τη µέθοδο της αποστείρωσης αυτά τοποθετούντα ι σε σακούλες κίτρινου χρώµατος, ενώ σε περίπτωση διαχείρισης µε τη µέθοδο της αποτέφρωσης, αυτά τοποθετούνται σε σακούλες κόκκινου χρώµατος, και στη συνέχεια σε ειδικούς περιέκτες (ενδεικτικά τύπου Hospital box), ίδιου χρώµατος, χωρητικότητας λίτρων. Τα αιχµηρά αντικείµενα (σύριγγες µιας χρήσεως µε ενσωµατωµένη τη βελόνη, βελόνες, µαχαιρίδια, λάµες, νυστέρια συµπεριλαµβανοµένων και των σπασµένων γυαλιών) συλλέγονται σε υψηλής πυκνότητας σχεδιασµένους, αδιάτρητους, αυτόκλειστους, σκληρούς, πλαστικούς υποδοχείς (πλην PVC), µε καπάκι ειδικού τύπου που κλείνει µε ασφάλεια. Οι υποδοχείς διαθέτουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής, είναι ανθεκτικοί στη διείσδυση και τη διαρροή, έτσι ώστε τα στοιχεία τους να µην µπορούν να πέσουν κατά τη διάρκεια της συσκευασίας τους, µ ε κίνδυνο να τρυπηθεί κάποιος και κανένα στοιχείο του περιεχοµένου τους να µην µπορεί να αφαιρεθεί από τον υποδοχέα. Το χρώµα τους θα πρέπει να είναι ανάλογο µε τη µέθοδο επεξεργασίας των αποβλήτων. Ο υποδοχέας των αιχµηρών θα κλείνει όταν θα έχει γεµίσει κατά τα τρία τέταρτα του συνόλου του. Εάν ο υποδοχέας των αιχµηρών πρόκειται να αποτεφρωθεί, θα τοποθετείται σε κόκκινο περιέκτη (ενδεικτικά τύπου Hospital box) µε τα άλλα απόβλητα υψηλού κινδύνου. Εάν ο υποδοχέας των αιχµηρών πρόκειται να υποστεί αποστείρωση, θα τοποθετείται σε κίτρινο περιέκτη (ενδεικτικά τύπου Hospital box) µε τα άλλα απόβλητα υψηλού κινδύνου. Τα απόβλητα από την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και µικροβιολογικών βιοχηµικών εξετάσεων (πλάκες, τριβλία καλλιέργειας και άλλα µέσα που έχουν µολυνθεί από παθογόνους παράγοντες) συλλέγονται είτε σε κόκκινες, είτε σε κίτρινες σακούλες και µπορούν να υποστούν επεξεργασία αντίστοιχα είτε µε τη µέθοδο της αποτέφρωσης, είτε µε τη µέθοδο της αποστείρωσης, αρκε ί να περιέχουν µόνο κάποιο µολυσµατικό παράγοντα και να µην περιέχουν κάποιο χηµικό αντιδραστήριο ή διαλύτη. Εάν περιέχουν κάποιο χηµικό αντιδραστήριο ή διαλύτη 4

5 τότε συλλέγονται σε κόκκινες σακούλες (Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ Αρ. Πρ.: οικ /3800/ ). Τα ΕΑΑΜ συλλέγονται πλησίον του τόπου παραγωγής τους. Απαγορεύεται η διαδικασία εκκένωσης και επαναλαµβανόµενης πλήρωσης του υποδοχέα. Η πλήρωση των υποδοχέων δεν πρέπει να ξεπερνά τα τρία τέταρτα του συνολικού τους όγκου. Κατά τη διαδικασία της συλλογής λαµβάνονται µέτρα, για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης, αερίων εκποµπών, σταγονιδίων καθώς και της µετάδοσης παθογόνων µικροοργανισµών από την άµεση επαφή των χειρών ή του ιµατισµού. Χωριστή Συλλογή Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) πλην διαλυτών ακτινολογικού τµήµατος (Παράρτηµα Ι, παράγραφος της ΚΥΑ , τ.β./1537/8-5-12) Η χωριστή συλλογή των ΜΕΑ και ΑΕΑ γίνεται σε µικρούς υποδοχείς κατάλληλου υλικού (πλην PVC), χωρητικότητας λίτρων. Το υλικό των υποδοχέων είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις µηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα δεν θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξαιτίας του οποίου µπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασµένα επικίνδυνα απόβλητα. Για τη συσκευασία των ΜΕΑ και ΑΕΑ εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εµπορεύµατα και οι οποίες βασίζονται σε απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, IATA, ICAO (ΥΑ 40955/4862/2013). Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόµηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθµό UN. Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήµανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. Τα ληγµένα ή άχρηστα φάρµακα, κυτταροστατικά ή µη, επιστρέφονται στο φαρµακείο της ΥΜ, τοποθετούνται σε ειδικό περιέκτη και επιστρέφονται στις φαρµακευτικές εταιρίες, οι οποίες τα είχαν προµηθεύσει, µετά από σχετικό αίτηµα του υπεύθυνου του Φαρµακείου ή παραδίδονται σε αδειοδοτηµένους συλλέκτες µεταφορείς ΕΑ για περαιτέρω διαχείριση. Η διαχείριση των φαρµάκων και ιδιαίτερα των κυτταροτοξικών, εµπίπτει στο πλαίσιο εφαρµογής της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτω ν σε συµµ όρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΚ» (ΦΕΚ Β 383), καθώς και του Νόµου 3204/2003 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το Εθνικό Σύστηµα 5

6 Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α 296). Απόβλητα από ογκολογικά, παθολογικά και άλλα τµήµατα όπου γίνονται χηµειοθεραπείες (χρησιµοποιηµένες συσκευασίες ορών µε κυτταροστατικά φάρµακα από ασθενείς στους οποίους εφαρµόζεται χηµειοθεραπεία), συλλέγονται σε κατάλληλου είδους συσκευασίες και οδηγούνται προς αποτέφρωση. Οι ιστοί, τα όργανα και τα ανθρώπινα µέλη, οδηγούνται προς αποτέφρωση, αφού πρώτα υποστούν τεµαχισµό ώστε να µην είναι αναγνωρίσιµα. Τα ανθρώπινα µέλη συλλέγονται σε κόκκινες σακούλες περιέκτες και αποθηκεύονται σε ψυκτικούς θαλάµους µέχρι να οδηγηθούν προς αποτέφρωση ή να οδηγηθούν προς ενταφιασµό. Η χωριστή συλλογή υγρών ΜΕΑ γίνεται κατά προτίµηση σε µικρούς υποδοχείς κατάλληλου υλικού (πλην PVC), χωρητικότητας λίτρων. Το υλικό των υποδοχέων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις µηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα να µην έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας του οποίου να µπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασµένα επικίνδυνα απόβλητα. Επικίνδυνα χηµικά απόβλητα και απόβλητα µε υψηλό περιεχόµενο υδραργύρου ή καδµίου θα τοποθετούνται ξεχωριστά κατά είδος σε ειδικούς ανθεκτικούς, στεγανούς περιέκτες. Η ταυτότητα των ουσιών αναγράφεται πάντα ευδιάκριτα έξω από τον περιέκτη. Επικίνδυνα χηµικά απόβλητα διαφορετικών τύπων δεν πρέπει ποτέ να αναµειγνύονται. Τα εξαντληµένα φίλτρα από τους θαλάµους νηµατικής ροής, συσκευάζονται ανάλογα από το εξειδικευµένο προσωπικό που διενήργησε την αντικατάσταση. Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες γενικές πρακτικές που οφείλει να ακολουθεί το ειδικευµένο προσωπικό: τα απόβλητα συλλέγονται καθηµερινά από τους τόπους παραγωγής τους, όλοι οι υποδοχείς αντικαθίστανται άµεσα από νέους ιδίου τύπου, κανένας υποδοχέας δεν αποµακρύνεται αν δεν αναγράφεται το σηµείο παραγωγής και το περιεχόµενό του, η αποµάκρυνση των υποδοχέων πραγµατοποιείται όταν γεµίζουν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του και σφραγίζονται, κατά την διαδικασία συλλογής τους λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης, αέριων εκποµπών, σταγονιδίων καθώς και µετάδοσης παθογόνων µικροοργανισµών στο υπεύθυνο προσωπικό. 6

7 Συσκευασία ΕΑΥΜ (Παράρτηµα Ι, παράγραφος 1.2 της ΚΥΑ , τ.β./1537/8-5-12) Η συσκευασία των αποβλήτων που προορίζονται για αποστείρωση θα γίνεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ , τ.β./1537/ Παράρτηµα Ι «Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές ιαχείρισης Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων» παράγραφος «Συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ)». Συγκεκριµένα: Οι συσκευασίες γ ια τη χωριστή συλλογή των ΕΑΑΜ, τα οποία προορίζονται για αποστείρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: µιας χρήσεως, αδιαφανείς, κίτρινου χρώµατος, ανθεκτικές στις θερµοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση ανθεκτικές κατά τη µεταφορά, να έχουν το διεθνές σύµβολο και την αντίστοιχη σήµανση του µολυσµ ατικού, ανάλογα µε την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, να αναγράφουν την κλάση και τον αριθµό UN ως προς την επικινδυνότητά τους, να χαρακτηρίζονται µε τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα Αµιγώς Μολυσµατικά (ΕΑΑΜ)», να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, να φέρουν αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο µελάνι και να αναγράφουν: ηµεροµ ηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαµος/τµήµα/εργαστήριο), ποσότη τα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισµό αποβλήτων, ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν µεταφέρεται και να κλείνει µε τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγµά του µετά το κλείσιµό του. 7

8 Η συσκευασία των αποβλήτων που προορίζονται για αποτέφρωση θα γίνεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ , τ.β./1537/ Παράρτηµα Ι «Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές ιαχείρισης Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων» παράγραφος «Συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ)». Συγκεκριµένα : Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων, τα οποία προορίζονται για αποτέφρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: µιας χρήσεως, κόκκινου χρώµατος, να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, µη παραµορφούµενες για ασφαλή µεταφορά, κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη µεταφορά τους, να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να µην παράγονται επικίνδυνα αέρια, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν µεταφέρεται, ο περιέκτης πρέπει να κλείνει µε τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγµά του µετά το κλείσιµό του, τα hospital boxes και οι λοιπές συσκευασίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µεταφορά, να είναι κατάλληλες κατά UN, να έχουν το διεθνές σύµβολο και την αντίστοιχη σήµανση του µολυσµατικού ή/και επικίνδυνου, ανάλογα µε την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, να αναγράφουν την κλάση και τον αριθµό UN ως προς την επικινδυνότητα τους, και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα», να φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο µελάνι και να αναγράφουν: ηµεροµηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. 8

9 θάλαµος/τµήµα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισµό αποβλήτων. ** Το κόστος συσκευασίας (σακούλες κίτρινου και κόκκινου χρώµ ατος, hospital boxes κόκκινου χρώµατος καθώς και ειδικούς υποδοχείς για την αποθήκευση των υγρών αποβλήτων) θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο και θα συµπεριλαµβάνεται στην τελική τιµή. Ταυτόχρονα, θα κατατεθεί και δήλωση συµµόρφωσης από τον κατασκευαστή ότι οι συσκευασίες που διατίθονται πληρούν τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται από την ΚΥΑ , τ.β./1537/ και τις ειδικές που ορίζονται επιµέρους από την Υγειονοµική Μονάδα. Τεχνικές Προδιαγραφές για Σακούλες Συλλογής ΕΑΥΜ (Παράρτηµα Ι, Παράγραφος της ΚΥΑ , τ.β./1537/8-5-12) Οι σακούλες όταν πρόκειται για µολυσµατικά απόβλητα συνοδεύονται από ειδικό περιέκτη (ενδεικτικά τύπου Hospital box). Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασ κευασµένες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) πάχους τουλάχιστον 35µm. Οι σακούλες ελαφρού βάρους µπορούν να κλείσουν µε δέσιµο του λαιµού της σακούλας. Οι σακούλες µεγάλου βάρους πρέπει να κλείνουν και µε δεύτερη πλαστική σακούλα και να σφραγίζονται µε ετικέτα του τύπου self locking. Οι πλαστικές σακούλες δεν πρέπει να κλείνουν µε συρραφή. Σήµανση ΕΑΥΜ (Παράρτηµα Ι, Παράγραφος 1.3 της ΚΥΑ , τ.β./1537/ και ΚΥΑ 40955/4862/ ) Όλες οι συσκευασίες αποβλή των θα πρέπει να φέρουν ετικέτα µε βασικές πληροφορίες για το περιεχόµενό τους καθώς και για την παραγωγή τους. Συγκεκριµένα θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηρ ιστικά: Να φέρουν ενσωµατωµένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο µελάνι. Να έχουν το διεθνές σύµβολο και την αντίστοιχη σήµανση του µολυσµατικού ή/ 9

10 και επικίνδυνου, ανάλογα µε την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται τα απόβλητα. Να φέρουν ευκρινώς τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα». Να αναγράφουν την κλάση και τον αριθµό UN ως προς την επικινδυνότητά τους. Να αναγράφουν την ηµεροµηνία παραγωγής και συσκευασίας του αποβλήτου, την ακριβή θέση παραγωγής (θάλαµος / τµήµα / εργαστήριο), την ποσότητα και τον προορισµό του αποβλήτου. Αποθήκευση ΕΑΥΜ (Παράρτηµα Ι, Παράγραφοι 3.1.2, και της ΚΥΑ , τ.β./1537/8-5-12) Η αποθήκευση των ΕΑΥΜ εντός των Υ.Μ. γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 της ΚΥΑ 24944/ 1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω: Η αποθήκευση των ΕΑ στις ΥΜ πρέπει να γίνεται σε χώρους, ειδικά διαµορφωµένους για το σκοπό αυτό, επαρκούς χωρητικότητας και σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων, µακριά από µαγειρεία, χώρους εστίασης ή χώρους προετοιµασίας τροφίµων. Για τους χώρους αποθήκευσης θα πρέπει να πληρούνται τα εξής: Οι χώροι να βρίσκονται σε σηµεία όπου υπάρχει δυνατότητα ευχερούς διακίνησης των µέσων συλλογής και µεταφοράς. Η κτιριακή εγκατάσταση πρέπει να είναι τέτοιας κατασκευής, ώστε να προφυλάσσει από βροχές, πληµµύρες, φωτιά κ.λπ. Οι χώροι να µην επιτρέπουν πρόσβαση εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. στο κοινό, ή την είσοδο σε µη Στην είσοδο των χώρων να υπάρχει το διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και επικίνδυνου και ευδιάκριτη σήµανση µε τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα». Οι χώροι να είναι εξοπλισµένοι µε τον κατάλληλο εξοπλισµό πυρόσβεσης και σε περίπτωση πυρκαγιάς, να πληρούνται όλα τα µέτρα ασφαλείας. 10

11 Να υπάρχει η δυνατότητα ελαχιστοποίησης της επαφής των χειριστών µε τα ΕΑΥΜ και ευχερής διακίνηση των υποδοχέων. Οι χώροι να µην επιτρέπουν το διασκορπισµό των ΕΑΥΜ στο περιβάλλον. Να µην είναι δυνατή η πρόσβαση σε ζώα. Οι ποσότητες των αποθηκευόµενων αποβλήτων πρέπει να καταγράφονται σε ειδικό έντυπο. Στο χώρο αποθήκευσης εντός της ΥΜ, τα ΕΑΥΜ θα πρέπει να είναι τοποθετηµένα και σε δεύτερο υποδοχέα, εφόσον απαιτείται, του ίδιου χρώµατος µε τον αρχικό, και πλήρους στεγανότητας, ώστε να αποτρέπονται τυχόν διαρροές. Η αποθήκευση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ στις ΥΜ πρέπει να γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένους ψυκτικούς θαλάµους, επαρκούς χωρητικότητας και σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν την αλλοίωση των αποβλήτων. Στο χώρο αυτό, πρέπει να υπάρχει ευκρινής σήµανση µε τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» και το διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και επικίνδυνου. Η αποθήκευση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε θερµοκρασία 5 C, εντός της εγκατάστασης της ΥΜ και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των πέντε (5) ηµερών. Σε περίπτωση που η θερµοκρασία του ψυκτικού θαλάµου είναι µικρότερη των 0 C, ο χρόνος παραµονής των ΕΑΥΜ µπορεί να επεκταθεί σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία παραγωγής τους και για ποσότητες ΕΑΥΜ µικρότερες των 500 λίτρων. Τα ΑΕΑ αποθηκεύονται σε ειδικό χώρο εντός της ΥΜ, για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ενός (1) έτους. Κατά την αποθήκευσή τους πρέπει να πληρούνται όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 24944/1159/2006. Τεχνικές Προδιαγραφές Ψυκτικού Θαλάµου (Παράρτηµα 1, Παράγραφος της ΚΥΑ , τ.β./1537/8-5-12) Ο ψυκτικός θάλ αµος πρέπει να είναι επαρκούς χωρητικότητας (ανάλογης µε το µέγεθος της ΥΜ), να φέρει στην πόρτα του το διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και επικινδύνου και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα». Η κατασκευή του θαλάµου πρέπει να είναι από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας µε αντοχή στην οξείδωση Ο θάλαµος πρέπει είναι βαµµένος εξωτερικά και εσωτερικά, µε υψηλής αντοχής χρώµατα 11

12 Ο θάλαµος να διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο µε κατάλληλο υπόστρωµα (µεταλλικό ή βιοµηχανικού τύπου) για ενίσχυση του δαπέδου Να υπάρχει µόνωση Ο θάλαµος να φέρει µεταλλική πόρτα, η οποία κλείνει αεροστεγώς, µε εξωτερικό διακόπτη για την ενεργοποίηση του εσωτερικού φωτισµού ή να υπάρχει εσωτερικό σύστηµα φωτισµού µε αδιάβροχες λυχνίες οι οποίες να τίθενται σε λειτουργία άµεσα µε το άνοιγµα της πόρτας Η ηλεκτρική εγκατάσταση, πρέπει να αποτελείται από έναν εξωτερικό πίνακα, µεταλλικό, για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο του ψυκτικού θαλάµου. Ο πίνακας, πρέπει να διαθέτει ένα ρυθµιζόµενο θερµοστάτη, µια µικροαυτόµατη ασφάλεια, και έναν ρευµατολήπτη βιοµηχανικού τύπου, στεγανό. Το σύστηµα ψύξης πρέπει να είναι αυτόνοµο, µε ψυκτική µονάδα συντήρησης και να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τη σωστή και αυτόµατη λειτουργία του Ο θάλαµος να διαθέτει πόµολο ασφαλείας για άνοιγµα και από το εσωτερικό του Οι ψυκτικοί θάλαµοι πρέπει να βρίσκονται σε σηµεία όπου υπάρχει δυνατότητα ευχερούς διακίνησης των οχηµάτων µεταφοράς των αποβλήτων Ειδικότερα: α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει µε δική του ευθύνη και κόστος, ψυκτικούς θαλάµ ους, για την προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ αντίστοιχα, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε συγκεκριµένους υποδεικνυόµενους χώρους από τους αρµόδιους υπαλλήλους των Υ.Μ.. Για την προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ θα διατεθεί από τον ανάδοχο ένας ειδικός ψυκτικός θάλαµος χωρητικότητας 25-30m 3, θερµοκρασίας 5 o C για τις ανάγκες του Γ.Ν.Λάρισας, ένας ειδικός ψυκτικός θάλαµος χωρητικότητας 35-40m 3, θερµοκρασίας 5 o C για τις ανάγκες του Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας. Επιπλέον, για την αποθήκευση των ΜΕΑ, απαιτούνται δύο ψυκτικοί θάλαµοι θερµοκρασίας µικρότερης των 0 o C, ένας για τις ανάγκες του Γ.Ν.Λάρισας χωρητικότητας 15m 3 και ένας για τις ανάγκες του Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας χωρητικότητας 25m 3. Για την αποθήκευση των ΕΑΥΜ των 5 εποπτευόµενων Κέντρων Υγείας απαιτείται ένας ψυκτικός θάλαµος θερµοκρασίας µικρότερης των 0 o C και χωρητικότητας µέχρι 500lt για το καθένα. 12

13 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει (µε την παράδοσή τους) πιστοποιητικά διακρίβωσης από διαπιστευµένο εργαστήριο των ψυκτικών θαλάµων που θα τοποθετηθούν στο Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας και στο Γ.Ν.Λάρισας ως προς τη θερµοκρασία σε 5 διαφορετικά σηµεία. Επιπλέον, κάθε ψυκτικός θάλαµος που θα τοποθετηθεί στο Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας και στο Γ.Ν.Λάρισας θα φέρει θερµόµετρο, το οποίο θα συνδέεται µε καταγραφικό θερµοκρασίας εβδοµαδιαίας καταγραφής. Το εν λόγω θερµόµετρο θα φέρει πιστοποιητικό διακρίβωσης από διαπιστευµένο εργαστήριο, το οποίο θα κατατεθεί στον Υπεύθυνο ιαχείρισης ΑΥΜ. β. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει, κάτω από τους ψυκτικούς θαλάµους που θα τοποθετηθούν στο Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας και στο Γ.Ν.Λάρισας, ζυγιστικά στοιχεία, για τη διευκόλυνση της ζύγισης και την αδιαµφισβήτητη εγκυρότητα των µετρήσεων. Σε ευκρινές σηµείο θα τοποθετηθεί αδιάβροχο ηλεκτρολογικό κουτί µε κλειδαριά, στο εσωτερικό του οποίου θα τοποθετηθεί η οθόνη, όπου θα εµφανίζονται τα κιλά που περιέχονται στο εσωτερικό του ψυκτικού θαλάµου. Υποχρεούται, επίσης, να καταθέτει στον Υπεύθυνο ιαχείρισης ΑΥΜ πιστοποιητικό διακρίβωσης των ζυγιστικών στοιχείων από διαπιστευµένο εργαστήριο. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει εφοδιαστεί ζυγαριά ακριβείας (που να φέρει έγκυρο πιστοποιητικό διακρίβωσης και θα κατατεθεί στον Υπεύθυνο ιαχείρισης Αποβλήτων της ΥΜ) όπου θα ζυγίζονται οι περιέκτες σε περίπτωση βλάβης των ζυγιστικών στοιχείων καθώς και ο ι περιέκτες των Κέντρων Υγείας. Η ζυγαριά θα πρέπει να είναι κινητή και να µπορεί να µεταφερθεί στο χώρο όπου θα γίνεται η παραλαβή - παράδοση των αποβλήτων παρουσία του Υπεύθυνου Αποθήκευσης ΕΑ ή των Υπεύθυνων ιαχείρισης Αποβλήτων των Κέντρων Υγείας. γ. Υποχρέωση του αναδόχου είναι να συντηρεί τους ψυκτικούς θαλάµους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του και η υγιεινή και η ασφάλεια γενικότερα. Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού µηχανήµατος, ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση για την άµεση αποκατάσταση της βλάβης και την άµεση διάθεση εφεδρικού ψυκτικού θαλάµου. Η συντήρηση, ο καθαρισµός και η απολύµανση των ψυκτικών θαλάµων θα γίνεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων και θα βαρύνει τον ανάδοχο. δ. Κατά την αποθήκευση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ θα πρέπει να διαφυλάσσεται η υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων σύµφωνα µε την ισχύουσα σχετική εθνική και 13

14 κοινοτική νοµοθεσία και επιπλέον τα µέτρα ασφαλείας των χώρων αποθήκευσης των ΕΑΥΜ θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο Παράρτηµα 1, παράγραφος της ΚΥΑ , τ.β./1537/ Μεταφορά ΕΑΥΜ (Παράρτηµα Ι, Παράγραφος 2.2 της ΚΥΑ , τ.β./1537/8-5-12) Η αποκοµιδή των ΕΑΑΜ (σύµφωνα µε την ΚΥΑ , τ.β./1537/8-5-12, Παράρτηµ α Ι παράγραφος 3.1.3) του Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας θα εκτελείται καθη µερινά ( ευτέρα-παρασκευή), του Γ.Ν.Λάρισας δύο (2) φορές την εβδοµάδα ( ευτέρα και Πέµπτη ή Τρίτη και Παρασκευή) και των ΕΑΑΜ των Κέντρων Υγείας τουλάχιστον µία (1) φορά τον µήνα τις πρωινές ώρες και εργάσιµες ηµέρες, παρουσία του Υπεύθυνου Αποθήκευσης ΕΑ του Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας, του Γ.Ν.Λάρισας και των Υπεύθυνων ιαχείρισης ΑΥΜ των Κέντρων Υγείας αντίστοιχα. Η αποκοµιδή των ΜΕΑ του Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας θα εκτελείται τέσσερις (4) φορές τον µήνα, του Γ.Ν.Λάρισας δύο (2) φορές τον µήνα και των ΜΕΑ των Κέντρων Υγείας µία (1) φορά τον µήνα τις πρωινές ώρες και εργάσιµες ηµέρες, παρουσία του Υπεύθυνου Αποθήκευσης ΕΑ του Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας, του Γ.Ν.Λάρισας και των Υπεύθυνων ιαχείρισης ΑΥΜ των Κέντρων Υγείας αντίστοιχα. Σε ειδικές περιπτώσεις (αργίες, αυξηµένη ποσότητα ΕΑΥΜ κλπ) µπορεί να απαιτηθεί συχνότερη αποκοµιδή των ΕΑΥΜ, κατόπιν προηγηθείσας συνεννόησης. Η Υγειονοµική Μονάδα (Νοσοκοµείο Κέντρα Υγείας) θα παραδίδει στον ανάδοχο τα απόβλητα κατάλληλα συσκευασµένα σύµφωνα µε την ΚΥΑ , τ.β./1537/ και τον κώδικα ADR και θα µεταφέρονται από τον ειδικό ψυκτικό θάλαµο της Υγειονοµικής Μονάδας στο φορτηγό ψυγείο από προσωπικό του αναδόχου σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 1 της ΚΥΑ , τ.β./1537/ Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται µε τους Υπεύθυνους Αποθήκευσης ΕΑ του Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας, του Γ.Ν.Λάρισας και τους Υπεύθυνους ιαχείρισης ΑΥΜ των Κέντρων Υγείας αντίστοιχα για τη συµπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης για την συλλογή και µεταφορά επικινδύνων αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι «Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές ιαχείρισης Αποβλήτων 14

15 Υγειονοµικών Μονάδων», κεφάλαιο 6, παράγραφος 6.2 της ΚΥΑ , τ.β./1537/ Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει για το έργο της διαχείρισης των ΕΑΥΜ του Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας, του Γ.Ν.Λάρισας και των 5 εποπτεύοµενων Κέντρων Υγείας τουλάχιστον δύο (2) πιστοποιηµένα κατά ADR φορτηγά ψυγεία µεταφοράς ΕΑΥΜ. Τεχνικές Προδιαγραφές Οχηµάτων Μεταφοράς ΕΑΑΜ και ΜΕΑ (Παράρτηµα Ι, Παράγραφος της Κ.Υ.Α , τ.β./1537/8-5-12) Τα οχήµατα µεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ πρέπει να ικανοποιούν τις εξής απαιτήσεις: Να είναι κατάλληλα και εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π..104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της ΚΥΑ 19403/1388/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται. Να φέρουν κατάλληλη σήµανση, το διεθνές σήµα κινδύνου το οποίο να επιδεικνύεται σε εµφανές σηµείο. Να είναι κατάλληλου µεγέθους σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. Κατ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξ ης 8οC, να µη φέρουν µηχανισµό συµπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή µεταφορά, να µπορούν να πλένονται και να απολυµαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατοµική προστασία του οδηγού και των χειριστών. Να υπάρχει διάφραγµα µεταξύ της καµπίνας του οδηγού και του σώµατος του οχήµατος που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης. Να υπάρχει χωριστό διαµέρισµα για τον εξοπλισµό έκτακτης ανάγκης. Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιµατισµό, εργαλεία και απολυµαντικό µαζί µε τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών. Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων µε τις βάρδιες των µεταφορέων αποβλήτων. 15

16 Να µην χρησιµοποιούνται για µεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων. Να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται µετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονοµική κατάστασ η και να τους επιδίδεται σχετική βεβαίωση απολύµανσης κατά την αποµάκρυνσή τους από τις εγκαταστάσεις των αποδεκτών. Σε περίπτωση χρήσης των οχηµάτων µεταφοράς ΕΑΑΜ, ΜΕΑ και για µεταφορά ΑΕΑ, να αποδεικνύεται ή να τεκµηριώνεται ότι αυτό είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις της ADR. Τεχνικές Προδιαγραφές Οχηµάτων Μεταφοράς ΑΕΑ (Παράρτηµα Ι, Παράγραφος της Κ.Υ.Α , τ.β./1537/8-5-12) Τα οχήµατα µεταφοράς των ΑΕΑ, πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις: Να είναι κατάλληλα και εφοδιασµένα µε πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π..104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της ΚΥΑ 19403/1388/08 και ισχύει, εφόσον απαιτείται. Να φέρουν κατάλληλη σήµανση και εξοπλισµό (όπως συσκευές πυρόσβεσης, προειδοποιητικό γιλέκο). Να εφοδιάζονται µε τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί η ADR (όπως έγγραφο µεταφοράς και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήµατος). Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την µεταφορά ΕΑΥΜ Σε περίπτωση που ο συµµετέχων πρόκειται να συνεργαστεί µε µ εταφορική εταιρία για την εκτέλεση του µέρους του έργου της µεταφοράς των αποβλήτων τότε απαιτείται να κατατεθεί και η µεταξύ τους σύµβαση. Ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει σύµβαση µε αποδέκτες των αποβλήτων των ΥΜ όπου θα αναγράφεται η µέθοδος επεξεργασίας, το είδος των αποβλήτων προς επεξεργασία και η προέλευση των αποβλήτων και σύµβαση µε αποδέκτες των επεξεργασµένων αποβλήτων όταν ο ίδιος διαθέτει µονάδα επεξεργασίας ΕΑΥΜ. Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει µε την προσφορά του τα παρακάτω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά νοµίµως θεωρηµένα για το γνήσιο του αντιγράφου. 16

17 Άδεια για συλλογή -µεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, σύµφωνα µε την ΚΥΑ , τ.β./1537/ «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων» όπου πρέπει να περιλαµβάνονται οι περιφέρειες µέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης του φορτηγού ψυγείου σύµφωνα µε τους κανόνες ADR για την σύννοµη οδική µεταφορά επικινδύνων αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων. Ο ανάδοχος πρέπει για την συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007. Άδεια κυκλοφορίας των Οχηµάτων Μεταφοράς ΕΑΥΜ όπου σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για µεταφορά ΕΑΥΜ. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) Οχηµάτων Μεταφοράς ΕΑΥΜ πιστοποιηµένων κατά ADR. Υπεύθυνη ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, του νόµιµου κατόχου της άδεια µεταφοράς ΕΑΥΜ, στην οποία να δηλώνεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο (2) αδειοδοτηµένα οχήµατα µεταφοράς ΕΑΥΜ καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης, ότι δέχεται να εκτελέσει τo έργο σύµφωνα µα τους όρους της ΚΥΑ , τ.β./1537/ «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων» και ότι θα διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό και τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τους όρους της ΚΥΑ , τ.β. / 1537/ Πιστοποιητικά επαγγελµατικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών που θα διενεργούν την µεταφορά των αποβλήτων καθώς και τo αποδεικτικό για τη σχέση εργασίας των οδηγών µε την εταιρία (αναγγελίας πρόσληψης ΟΑΕ και ΑΠ ΙΚΑ τελευταίου τριµήνου). Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης του έργου απαιτείται η προσκόµιση στοιχείων κατ ελάχιστον δύο οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά. Όλες οι διαδικασίες της συλλογής και µεταφοράς να τηρούν τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ , τ.β./1537/ «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων». 17

18 Βεβαίωση από ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζηµιών προς τρίτους και το περιβάλλον του νόµιµου κατόχου της άδειας µεταφοράς. Η ασφάλεια να καλύπτει όλα τα στάδια διαχείρισης των αποβλήτων, από τη συλλογή µέχρι την επεξεργασία τους και για το σύνολο της περιοχής εντός της οποίας δραστηριοποιείται η εταιρία. Βεβαίωση από ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση του φορτηγού που θα εκτελέσει το έργο της µεταφοράς των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ. Επεξεργασία ΕΑΥΜ (Παράρτηµα Ι, κεφάλαιο.4 της ΚΥΑ , τ.β./1537/8-5-12) Η επεξεργασία των ΕΑΑΜ να γίνεται από κατάλληλη µονάδα αποστείρωσης σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, κεφάλαιο 4 της ΚΥΑ , τ.β./1537/ Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρµογή της µεθόδου της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ προβλέπονται στο παράρτηµα Ι, κεφάλαιο 4, παράγραφο 4.3. της ΚΥΑ , τ.β./1537/ Να κατατεθεί η άδεια λειτουργίας της µονάδας επεξεργασίας σύµφωνα µε την ΚΥΑ , τ.β./1537/ και βεβαίωση ένταξής της στο «Μητρώο φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων» του ΥΠΕΚΑ. Αποστείρωση των ΕΑΑΜ 1) Μετά την επεξεργασία, τα απόβλητα πρέπει να είναι µη αναγνωρίσιµα (παράρτηµα Ι, κεφάλαιο 4, παράγραφος της ΚΥΑ , τ.β./1537/8-5-12). 2) Ως επιθυµητό επίπεδο αποστείρωσης υιοθετείται το επίπεδο ΙΙΙ, όπως προτείνεται από το State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) των ΗΠΑ. (παράρτηµα Ι, κεφάλαιο 4, παράγραφος της ΚΥΑ , τ.β./1537/8-5-12). 3) Ο ανάδοχος να τεµαχίζει τα απόβλητα πριν την αποστείρωση στον ίδιο χώρο που γίνεται αυτή, ώστε να µην είναι αναγνωρίσιµα, γεγονός που συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα της αποστείρωσης αλλά και στην µείωση του όγκου τους (παράρτηµα Ι, κεφάλαιο 4, παράγραφος της ΚΥΑ , τ.β./1537/8-5-12). 18

19 Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει µε την προσφορά του τα παρακάτω νοµίµως θεωρηµένα για το γνήσιο του αντιγράφου. Άδεια λειτουργίας της µονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της µονάδας αποστείρωσης σύµφωνα µε την KYA , τ.β./1537/ Βεβαίωση από ασφαλιστική εταιρεία γι α ασφάλιση περί Αστικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης. της εγκατάστασης αποστείρωσης. Για τις µονάδες αποστείρωσης να υποβληθούν τα παρακάτω : 1. Θεωρηµένο αντίγραφο της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του προηγούµενου έτους σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο της ΚΥΑ 24944/1159/ Η µονάδα αποστείρωσης η οποία θα επεξεργαστεί τα ΕΑΑΜ πρέπει να είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007 για την αποστείρωση των ΕΑΑΜ και για την µεταφορά των αποστειρωµένων προς τους εκάστοτε ΧΥΤΑ. 3. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι µε δική του ευθύνη θα µεταφέρει το τελικό προ ϊόν στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση η µεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασµένων ΕΑΥΜ θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ , τ.β./1537/ Σύµβαση µ ε τελικό αποδέκτη ότι αποδέχεται τα αποστειρωµένα απόβλητα προς διάθεση ή άδεια απόρριψης αποβλήτων στον οικείο ΧΥΤΑ 5. Άδεια συλλογής-µεταφοράς στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων προς τον οικείο ΧΥΤΑ των αποβλήτων που έχουν υποστεί την διαδικασία της αποστείρωσης ή σύµβαση µε αδειοδοτηµένη εταιρία που θα εκτελέσει το έργο αυτό 6. Για τις µονάδες αποστείρωσης, ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία ότι τα τελικώς αποστειρωµένα απορρίµµατα διατίθενται στον οικείο ΧΥΤΑ σε κίτρινους περιέκτες όπου εµφανώς αναγράφεται η φράση «Αποστειρωµένα ΕΑΑΜ», καθώς και η ονοµασία του φυσικού ή νοµικού προσώπου επεξεργασίας, η ονοµασία της υγειονοµικής µονάδας και η 19

20 ηµεροµηνία επεξεργασίας (Παράρτηµα Ι, κεφάλαιο 4, παράγραφος της ΚΥΑ , τ.β./1537/8-5-12) 7. Για τις µονάδες αποστείρωσης, ο ανάδοχος πρέπει να ελέγχει την αποστειρωτική διαδικασία µε την χρήση βιολογικών δεικτών της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας που εφαρµόζεται κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138:2007. Να υποβληθεί έγγραφο στο οποίο να αποδεικνύεται ότι οι δείκτες που χρησιµοποιούνται από τον ανάδοχο είναι σύµφωνοι µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11138:2007. (Παράρτηµα Ι, παράγραφος της ΚΥΑ , τ.β./1537/8-5-12) 8. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά έγκρισης του ΕΟΦ των απολυµαντικών που χρησιµοποιούνται για την. απολύµανση των µέσων µε τα οποία µεταφέρονται τα απόβλητα και των αποθηκευτικών χώρων αυτών 9. Οι µονάδες αποστείρωσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουν, ότι δεν θα παρεµποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισµού. Επίσης στην εγκατάσταση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης των προς αποστείρωση αποβλήτων, µέχρι τρεις (3) ηµέρες σε θερµοκρασία 5 ο C σε κατάλληλα ψυγεία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει στον Υπεύθυνο ιαχείρισης ΑΥΜ του Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας (για τα προς αποστείρωση απόβλητα του Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας) και του Γ.Ν.Λάρισας (για τα προς αποστείρωση απόβλητα του Γ.Ν.Λάρισας και των 5 εποπτευόµενων Κέντρων Υγείας) βεβαίωση επιτυχούς αποστείρωσης και βεβαίωση διάθεσης αποστειρωµένου φορτίου σε ΧΥΤΑ. Η µη υποβολή των ανωτέρω συνιστά λόγο αποκλεισµού. Αποτέφρωση των ΕΑΥΜ Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει µε την προσφορά του τα παρακάτω νοµίµως θεωρηµένα για το γνήσιο του αντ ιγράφου. 1. Άδεια λειτουργίας της µονάδας αποτέφρωσης 2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της µονάδας αποτέφρωσης 20

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για ιαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)

ΘΕΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΗΛ. 210 7201173 / Fax 210 7254767 Αρ. Πρ. 1094/14

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:18 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ: ΤEΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ:14:00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:18 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ: ΤEΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ:14:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 13 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 5145 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1537 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.146163 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17235/15-7-2014 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος:

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος: Άρθρο 1 Σκοπός ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της ΥΑ Η.Π.37591/2031/2003 ΦΕΚ 1419/1.10.2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Παππάς Ζήσης Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και τις αποφάσεις:

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και τις αποφάσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Οργανική Μονάδα Έδρας ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κνωσσού 4 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Ε. Κοξαρά Τηλ. 2841343174,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 28-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ:958

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 28-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ:958 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 28-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ:958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα 21-4-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ: 11533 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 24/14-1-2013 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 24/14-1-2013 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 24/14-1-2013 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax :

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 ------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9ο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ''ΛΑΪΚΟ' ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του ενιαίου διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. Η Πρόεδρος του.σ. υποβάλλει προς τα µέλη του.σ. την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.284, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΠΡΟΣ :

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΠΡΟΣ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις ΣΧΕΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 26 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 8/ 10 /2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 8/ 10 /2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 8/ 10 /2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Λάρισα 2009 ΔΗΜΑΡXIA: Κωνσταντίνου Τζανακούλη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...6 Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα