ΕνδιάμεσεςΣυνοπτικέςΟικονομικέςΚαταστάσεις της30 ης Ιουνίου2006 (1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου2006)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕνδιάμεσεςΣυνοπτικέςΟικονομικέςΚαταστάσεις της30 ης Ιουνίου2006 (1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου2006)"

Transcript

1 ΕνδιάμεσεςΣυνοπτικέςΟικονομικέςΚαταστάσεις της30 ης Ιουνίου2006 (1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου2006) -

2 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων ΒεβαιώνεταιότιοισυνημμένεςΕνδιάμεσεςΟικονομικέςΚαταστάσειςείναιεκείνεςπουεγκρίθηκαναπότο Διοικητικό Συμβούλιο της <<ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. την 25 Αυγούστου 2006 καιέχουν αναρτηθείστο διαδύκτιο, στηνδιεύθυνσηwww.elton.gr. Επισημαίνεταιότιτα δημοσιευθέντα στοντύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παράσχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης καιτων αποτελεσμάτωντηςεταιρίαςκαιτουομίλου, σύμφωναμεταδιεθνήλογιστικάπρότυπα. ΠαναγιώταΝ. Παπαθανασίου ΠρόεδροςκαιΔιευθύνωνΣύμβουλος ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε. ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 2

3 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΈκθεσηΕπισκόπησηςΟρκωτούΕλεγκτήΛογιστή...4 Β. Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων...5 Γ. Ισολογισμός...7 Δ. Kατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων...8 Ε. Κατάστασηταμειακώνροών ΓενικέςΠληροφορίες γιατηνεταιρεία καιτονόμιλο Πλαίσιοκατάρτισηςοικονομικώνκαταστάσεων Α Βάση κατάρτισης Β Ενοποίηση Γ Μετατροπήξένουνομίσματος Δ Ενσώματεςακινητοποιήσεις ΣΤ Άυλαπεριουσιακά στοιχεία Ζ ΑπομείωσηΑξίαςΠεριουσιακώνΣτοιχείων Η Χρηματοοικονομικάμέσα Θ Αποθέματα Η Εμπορικέςαπαιτήσεις Θ Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναματαμειακώνδιαθεσίμων Ι Μηκυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ωςκρατούμενα προς πώληση Κ Μετοχικόκεφάλαιο Κ.Α. Φορολογίαεισοδήματος& αναβαλλόμενοςφόρος Κ.Β Παροχέςστοπροσωπικό Κ.Γ. Προβλέψεις Κ.Δ. Αναγνώρισηεσόδωνκαιεξόδων ΚΕ. Μισθώσεις Κ.ΣΤ. Διανομήμερισμάτων Διαχείρισηκινδύνων Οικονομικέςπληροφορίεςκατά τομέα...21 ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 3

4 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων Α. ΈκθεσηΕπισκόπησηςΟρκωτούΕλεγκτήΛογιστή ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προςτουςκ.κ. Μετόχουςτης ΑνώνυμηςΕταιρείας«ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε.» καιτωνθυγατρικώντης Επισκοπήσαμε τις συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςτηςανώνυμηςεταιρείας«ελτονδιεθνουσεμποριουα.ε.β.ε.», τηςεξαμήνου περιόδουηοποία έληξετην30 η Ιουνίου2006. Η ευθύνητηςσύνταξης τωνενδιάμεσωνοικονομικών καταστάσεων βαρύνειτη διοίκηση της εταιρείας. Η επισκόπησή μας διενεργήθηκεσύμφωνα μετο Ελληνικό Πρότυπο Επισκόπησης, που είναι εναρμονισμένο με το αντίστοιχο Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης. Ηκριτικήαξιολόγησητωνπαρατιθέμενωνστιςενδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσεις, καθώς καιστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςστοιχείωνκαιπληροφοριώνκαιηεξασφάλισηεπαρκών επεξηγήσεωνεπίτωνθεμάτωνπουθέσαμεστιςοικονομικέςκαιλογιστικέςυπηρεσίεςτωνεταιρειώντου ομίλου συνθέτουν το κύριο μέρος της εργασίας μας. Το εύρος της εργασίας αυτήςείναιουσιωδώς μικρότεροαπότηνεργασίαπουεπιτελείταισταπλαίσιαέκδοσηςέκθεσηςελέγχου, όπουοστόχοςείναιη διαμόρφωσηκαιδιατύπωσηολοκληρωμένηςγνώμηςεπίτωνοικονομικώνκαταστάσεων. Κατάσυνέπεια η παρούσα έκθεση δεν συνθέτειέκθεση ελέγχου. Βασιζόμενοιστη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουμε ότιδεν έχουν περιέλθειστη αντίληψή μας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόμενες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθείη συμμόρφωσή τους μετα Διεθνή ΠρότυπαΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησης, πουέχουνυιοθετηθείαπότηνευρωπαϊκήένωση. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της επισκόπησης, επισημαίνουμε ότιοι φορολογικέςδηλώσεις για τιςχρήσεις 2001 έως και2005 καιτο πρώτο εξάμηνο του 2006 δενέχουν εξετασθείαπό τις φορολογικές αρχές, μεσυνέπεια να υπάρχειτο ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρωνκαιπροσαυξήσεωνκατάτο χρόνοπουθα εξετασθούνκαιθα οριστικοποιηθούν. Η έκβασητου φορολογικού ελέγχου δεν είναιδυνατό να προβλεφθείκαι,ως εκτούτου, δεν έχειγίνειοποιαδήποτε πρόβλεψηστις οικονομικές καταστάσειςσεσχέσημετοθέμααυτό. Αθήνα, 25 Αυγούστου2006 ΗΟρκωτήΕλέγκτριαΛογίστρια ΟρκωτοίΕλεγκτέςΛογιστές- ΣύμβουλοιΕπιχειρήσεωνΑ.Ε. 3 ης Σεπτεμβρίου76, Αθήνα ΚωνσταντίναΔ. Καψάλη Α.Μ./ΣΟΕΛ: ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 4

5 Β. Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων (ποσάσε ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1/1/-30/06/2006 ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 1/4/- 30/6/2006 1/4/- 30/6/2005 Πωλήσεις ΚόστοςΠωληθέντων ΜικτόΚέρδος Λοιπάέσοδαεκμετάλλευσης Έξοδαδιάθεσης ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδαδιοίκησης ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπάέξοδαεκμετάλλευσης ( ) (42.126) ( ) (19.530) ΑποτελέσματαΠροΦόρωνΧρηματοδοτικών καιεπενδυτικώναποτελεσμάτων ΧρηματοοικονομικάΈσοδα ΧρηματοοικονομικάΈξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) ΛοιπάΧρηματοοικονομικάΑποτελέσματα Κέρδηπροφόρων Φόροςεισοδήματος ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδημετάαπόφόρους Κατανεμημένασε: Μετόχουςτηςμητρικής Δικαιώματαμειοψηφίας ΒασικάΚέρδηανάΜετοχή 0,04 0,04 0,02 0,02 Σύνοψηαποτελεσμάτωνπεριόδου ΑποτελέσματαΠροΦόρωνΧρηματοδοτικών καιεπενδυτικώναποτελεσμάτωνκαι Αποσβέσεων ΑποτελέσματαΠροΦόρωνΧρηματοδοτικών καιεπενδυτικώναποτελεσμάτων ΚέρδηΠροφόρων ΚέρδημετάαπόΦόρους

6 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/- 30/06/2006 H ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 1/4/- 30/6/2006 1/4/- 30/6/2005 Πωλήσεις ΚόστοςΠωληθέντων ΜικτόΚέρδος Λοιπάέσοδαεκμετάλλευσης Έξοδαδιάθεσης ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδαδιοίκησης ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπάέξοδαεκμετάλλευσης ( ) (15.609) ( ) (11.163) ΑποτελέσματαΠροΦόρων Χρηματοδοτικώνκαι επενδυτικώναποτελεσμάτων ΧρηματοοικονομικάΈσοδα ΧρηματοοικονομικάΈξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδηπροφόρων Φόροςεισοδήματος ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδημετάαπόφόρους Κατανεμημένασε: Μετόχουςτηςμητρικής ΒασικάΚέρδηανάΜετοχή 0,03 0,03 0,01 0,01 Σύνοψηαποτελεσμάτων περιόδου ΑποτελέσματαΠροΦόρων Χρηματοδοτικώνκαιεπενδυτικών ΑποτελεσμάτωνκαιΑποσβέσεων ΑποτελέσματαΠροΦόρων Χρηματοδοτικώνκαιεπενδυτικών Αποτελεσμάτων ΚέρδηΠροφόρων ΚέρδημετάαπόΦόρους ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 6

7 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων Γ. Ισολογισμός ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 7

8 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων Δ. Kατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων (ποσάσε ) ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 8

9 Ε. Κατάστασηταμειακώνροών (ποσάσε ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΤΑΜΕΙΑΚΩΝΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 ΤαμειακέςΡοέςΛειτουργικών δραστηριοτήτων Κέρδηπροφόρων Πλέον/ μείονπροσαρμογέςγια: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγματικέςδιαφορές (26.187) Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδηκαιζημιές) επενδυτικήςδραστηριότητας ( ) ( ) Χρεωστικοίτόκοικαισυναφήέξοδα Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων ( ) ( ) Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων ( ) ( ) ( ) ( ) (Μείωση) / αύξησηυποχρεώσεων(πληντραπεζών) Μείον: Χρεωστικοίτόκοικαισυναφήέξοδακαταβεβλημένα ( ) ( ) ( ) ( ) Καταβεβλημένοιφόροι ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολοεισροών/ (εκροών) απόλειτουργικές δραστηριότητες(α) ( ) ( ) Επενδυτικέςδραστηριότητες Απόκτησηθυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιώνκαι λοιπώνεπενδύσεων Αγοράενσώματωνκαιάϋλωνπαγίωνπεριουσιακών στοιχείων (55.289) ( ) (34.258) ( ) Εισπράξειςαπόπωλήσειςενσώματωνκαιάϋλων Τόκοιεισπραχθέντες Μερίσματαεισπραχθέντα Σύνολοεισροών/ (εκροών) απόεπενδυτικές δραστηριότητες(β) (47.081) (34.239) Χρηματοδοτικέςδραστηριότητες Εισπράξειςαπόαύξησημετοχικούκεφαλαίου Εισπράξειςαπόεκδοθέντα/ αναληφθένταδάνεια Εξοφλήσειςδανείων ( ) ( ) Εξοφλήσειςυποχρεώσεωναπόχρηματοδοτικές μισθώσεις(χρεολύσια) Μερίσματαπληρωθέντα ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολοεισροών/ (εκροών) απόχρηματοδοτικές δραστηριότητες(γ) ( ) ( ) Καθαρήαύξηση/ (μείωση) σταταμειακάδιαθέσιμα καιισοδύναμαπεριόδου(α) + (β) + (γ) ( ) Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμαέναρξηςπεριόδου Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμαλήξηςπεριόδου ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 9

10 1. ΓενικέςΠληροφορίες γιατηνεταιρείακαιτονόμιλο H Ανώνυμηεταιρεία <<EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε>> ( η Μητρική), οιθυγατρικέςκαιη συγγενήςεπιχειρήσειςτης,συνολικά ( οόμιλος) δραστηριοποιούνταιστοχώροτηςεμπορίαςπρώτων υλών, προσθέτωνχημικών προϊόντων καιάλλωνεξειδικευμένων προϊόντων, τα οποία χρησιμεύουν κυρίωςωςπρώτεςύλεςσεδιάφορουςκλάδουςτηςβιομηχανίας. Ο Όμιλοςδραστηριοποιείταιστην ΕλλάδακαιταΒαλκάνια. ΗΜητρικήείναιΑνώνυμημεέδρατηνΕλλάδακαιείναιεισηγμένηστοΧρηματιστήριοΑθηνών. Οιενδιάμεσες συνοπτικέςοικονομικέςκαταστάσειςεγκρίθηκαν απότοδιοικητικόσυμβούλιοστις 25 Αυγούστου2006 Ηηλεκτρονικήδιεύθυνσητηςεταιρείαςείναιwww.elton.gr 2. Πλαίσιοκατάρτισηςοικονομικώνκαταστάσεων Οιβασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των λογιστικών καταστάσεωνδιατυπώνονταικατωτέρω: 2.Α Βάση κατάρτισης Οιενδιάμεσεςσυνοπτικέςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνεξάμηνηπερίοδοπουέληξε την30 η Ιουνίου2006 ( εφεξής<< οικονομικέςκαταστάσεις>> ) έχουνκαταρτισθείμετιςδιατάξεις τουδλπ34 << ΕνδιάμεσεςΟικονομικέςΚαταστάσεις>>. Οιενδιάμεσεςσυνοπτικές οικονομικέςκαταστάσεις δενπεριλαμβάνουνόλεςτιςπληροφορίες καισημειώσειςπουαπαιτούνταιστιςετήσιεςοικονομικέςκαταστάσειςτουομίλουτης31 ης Δεκεμβρίου 2005 καιπρέπειναδιαβάζονταισεσυνάρτησημετιςοικονομικές καταστάσεις τουομίλουτης31 ης Δεκεμβρίου2005. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης(ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθείαπό το Συμβούλιο Διεθνών ΛογιστικώνΠροτύπων(IASB), καθώςκαιτωνδιερμηνειώντους, όπωςαυτέςέχουνεκδοθείαπότην ΜόνιμηΕπιτροπή Διερμηνειώνκαιταοποία έχουνυιοθετηθείαπότηνευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία συνέταξε οικονομικέςκαταστάσειςσύμφωνα μεταδπχπ γιαπρώτηφορά για τη χρήσηπουέληξετην31 η Δεκεμβρίου2005, μεημερομηνίαμετάβασηςτην 1ηΙανουαρίου2004. Δεν υπάρχουνπρότυπα που να έχουνεφαρμοσθεί πριναπό τηνημερομηνία έναρξηςτης εφαρμογής τους. ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

11 Οιλογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των συνοπτικών ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων είναισυνεπείς μεαυτές που ακολουθήθηκαν κατά την κατάρτιση των ετήσιωνοικονομικώνκαταστάσεωντουομίλουγιατηχρήσηπουέληξε την31 η Δεκεμβρίου2005,και είναιβασισμένεςστιςοικονομικές καταστάσειςπουκαταρτίζουνοιεταιρείεςτου Ομίλουσύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο ή τους τοπικούς εμπορικούς νόμους των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται, προσαρμοσμένες μετις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να εναρμονισθούνστα ΔΠΧΠ. Οιοικονομικέςκαταστάσεις έχουνσυνταχθείμεβάση τηναρχήτουιστορικούκόστουςόπως αυτή τροποποιήθηκεμετηναναπροσαρμογήσυγκεκριμένωνστοιχείωνενεργητικούκαιπαθητικού σε τρέχουσεςαξίεςκαιτηναρχήτηςσυνέχισηςτηςδραστηριότητάςτης(going concern). 2.Β Ενοποίηση Θυγατρικές: Είναιόλεςοιεταιρείεςπουδιοικούνταικαιελέγχονται, άµεσα ήέµµεσα, απόάλλη εταιρία(μητρική), είτεµέσω τηςκατοχήςτηςπλειοψηφίαςτωνμετοχώντηςεταιρείαςστηνοποίαέγινεη επένδυση, είτεµέσω της εξάρτησήτης από τηντεχνογνωσία πουτης παρέχειο Όµιλος. Δηλαδή, θυγατρικέςείναιοιεπιχειρήσειςπάνω στιςοποίεςασκείταιέλεγχοςαπότηνμητρική. ΗΕΛΤΟΝ αποκτάκαι ασκείέλεγχομέσω τωνδικαιωμάτωνψήφου. Ηύπαρξητυχόνδυνητικώνδικαιωμάτωνψήφουταοποία είναιασκήσιμα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεταιυπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθείαν η μητρική ασκείτον έλεγχο επίτων θυγατρικών. Οιθυγατρικές ενοποιούνταιπλήρως (ολική ενοποίηση) μετην μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που αποκτάταιοέλεγχοςέπ αυτώνκαιπαύουνναενοποιούνταιαπότηνημερομηνία πουτέτοιοςέλεγχος δενυφίσταται. Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείταιβάσειτης μεθόδουτης αγοράς. Το κόστος κτήσηςμιαςθυγατρικήςείναιηεύλογηαξία τωνπεριουσιακώνστοιχείωνπουδόθηκαν, τωνμετοχών πουεκδόθηκανκαιτωνυποχρεώσεωνπουαναλήφθηκανκατάτηνημερομηνίατηςανταλλαγής, πλέον τυχόνκόστους άμεσα συνδεδεμένου μετηνσυναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνταικατά τηνεξαγοράστιςεύλογεςαξίεςτουςανεξαρτήτωςτουποσοστούσυμμετοχής. Το κόστοςαγοράςπέραντηςεύλογηςαξίαςτωνεπίμέρουςστοιχείωνπουαποκτήθηκαν, καταχωρείταιως υπεραξία. Αντο συνολικό κόστοςτηςαγοράςείναιμικρότερο από τηνεύλογηαξία τωνεπίμέρους στοιχείωνπουαποκτήθηκαν, ηδιαφοράκαταχωρείταιάμεσαστααποτελέσματα. Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα καιμη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειώντουομίλουαπαλείφονται. Οιμηπραγματοποιημένεςζημιές, επίσηςαπαλείφονται, εκτόςεάν ησυναλλαγή παρέχειενδείξειςαπομείωσης, τουμεταβιβασθέντοςστοιχείουενεργητικού. Οιλογιστικές ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

12 αρχέςτωνθυγατρικώνέχουντροποποιηθείώστενα είναιομοιόμορφεςμεαυτέςπουέχουνυιοθετηθεί απότονόμιλο. Συγγενείς: Είναιοιεπιχειρήσειςαυτέςπάνω στιςοποίεςο Όμιλοςμπορείνα ασκήσεισημαντική επιρροήαλλά δενπληρούντιςπροϋποθέσειςγια να χαρακτηριστούνθυγατρικές. Οιπαραδοχέςπου χρησιμοποιήθηκαν από τον όμιλο συνιστούν ότιτο κατεχόμενο ποσοστό μεταξύ 20% και50% δικαιωμάτων ψήφου μίας εταιρείας υποδηλώνεισημαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σεσυγγενείςεπιχειρήσειςαρχικά αναγνωρίζονταιστο κόστοςκαικατόπινθεωρούνταιότι χρησιμοποιούντημέθοδο τηςκαθαρής θέσης. Στο τέλοςκάθεχρήσης, το κόστοςαυξάνεταιμετην αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης στις μεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόμενης επιχείρησηςκαιμειώνεταιμεταλαμβανόμενααπότησυγγενήμερίσματα. Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεταιστααποτελέσματα, ενώ τομερίδιοτωνμεταβολώντωναποθεματικώνμετάτηνεξαγορά, αναγνωρίζεταιστα αποθεματικά. Οισυσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεωνσεσυνδεδεμένεςεπιχειρήσεις. Ότανησυμμετοχή τουομίλουστιςζημίεςσεμία συγγενή επιχείρηση ισούταιή υπερβαίνειτη συμμετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτεάλλωνεπισφαλώναπαιτήσεων, οόμιλοςδεναναγνωρίζειπεραιτέρω ζημίες, εκτόςκαιαν έχεικαλύψειυποχρεώσειςήέχειενεργήσειπληρωμέςεκμέρουςτηςσυγγενούςεπιχείρησηςκαιενγένη εκείνωνπουπροκύπτουναπότημετοχικήιδιότητα. ΜηπραγματοποιημένακέρδηαπόσυναλλαγέςμεταξύτουΟμίλουκαιτωνσυνδεδεμένωνεπιχειρήσεων απαλείφονταικατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχειενδείξειςαπομείωσηςτου μεταβιβασθέντος περιουσιακούστοιχείου. Οιλογιστικέςαρχέςτωνσυνδεδεμένωνεπιχειρήσεωνέχουν τροποποιηθείώστεναείναιομοιόμορφεςμεαυτέςπουέχουνυιοθετηθείαπότονόμιλο. Οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςαποτελούνταιαπό τις οικονομικέςκαταστάσειςτης Μητρικήςκαιτωνθυγατρικώντης. Στονπαρακάτω πίνακα παρουσιάζονταιοιθυγατρικέςεταιρείες που περιλαμβάνονταιστην ενοποίηση μαζίμετα ποσοστά συμμετοχής της μητρικής, τη χώρα λειτουργίας τουςκαθώςκαιτηνμέθοδοενοποίησης. ΗδομήτουΟμίλουκατάτην30/6/2006 έχειωςεξής: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΘΟΔΟΣΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΤΟΝΑ.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ELTON CORPORATION SA ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100% ΟΛΙΚΗ ELTON CORPORATION LTD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100% ΟΛΙΚΗ ELTON CORPORATION DOO ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΑ 100% ΟΛΙΚΗ EUROFARM ΕΛΛΑΔΑ 30% ΚΑΘΑΡΗΘΕΣΗ ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

13 2. Γ Μετατροπήξένουνομίσματος Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνταιβάσειτου νομίσματος του πρωτεύονοικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργείο Όμιλος(λειτουργικό νόμισμα). ΟιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπαρουσιάζονταισεΕυρώ, πουείναιτολειτουργικό νόμισμακαιτονόμισμαπαρουσίασηςτηςμητρικήςεταιρείαςκαιόλωντωνθυγατρικώντης. Οισυναλλαγές σεξένα νομίσματα μετατρέπονταιστο λειτουργικό νόμισμα μετην χρήση των ισοτιμιώνπουισχύουνκατάτηνημερομηνίατωνσυναλλαγών. Κέρδη καιζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οιοποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου καιαπό την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονταισε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνταιστα αποτελέσματα. Οισυναλλαγματικέςδιαφορέςαπόμηνομισματικά στοιχεία που αποτιμώνταιστην εύλογη αξία τους, θεωρούνταιως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώςκαταχωρούνταιόπουκαιοιδιαφορέςτηςεύλογηςαξίας. ΗμετατροπήτωνΟικονομικώνΚαταστάσεωντωνΕταιριώντουΟμίλουοιοποίεςέχουνδιαφορετικό Λειτουργικόνόμισμααπότηνμητρικήγίνεταιωςεξής: ΤαΠεριουσιακάΣτοιχείακαιοιΥποχρεώσειςμετατρέπονταιμετιςισοτιμίεςπουυπάρχουνκατά τηνημερομηνίατουισολογισμού. Τα Ίδια Κεφάλαια μετατρέπονταιμετις ισοτιμίες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία που προέκυψαν. Τα Έσοδα καιτα Έξοδα μετατρέπονταιμετιςμέσεςισοτιμίεςπου διαμορφώνονταιαπό την έναρξητηςχρήσεως έωςτηνημερομηνίακλεισίματοςτουισολογισμού. Όλεςοισυναλλαγματικέςδιαφορέςπουπροκύπτουναπότα παραπάνω καταχωρούνταισε ξεχωριστόλογαριασμότωνιδίωνκεφαλαίων. Κατά την πώληση θυγατρικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό,οι σωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές που υπάρχουν στα ίδια κεφάλαια καιοιοποίες αφορούντιςθυγατρικές, καταχωρούνταιστα αποτελέσματα χρήσεωςωςκέρδη ήζημίεςαπό πώληση συμμετοχών 2. Δ Ενσώματεςακινητοποιήσεις Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονταιστις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεωςτουςήστιςαξίεςτεκμαιρόμενου κόστουςόπωςαυτό προσδιορίστηκεβάσηεύλογωναξιών κατά τηνημερομηνίες μετάβασης, μείον, κατ αρχήντιςσυσσωρευμένεςαποσβέσειςκαιδεύτερον, ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

14 τυχώναπαξιώσειςτωνπαγίων. Το κόστοςκτήσεωςπεριλαμβάνειόλεςτιςάμεσα επιρριπτέεςδαπάνες γιατηναπόκτησητωνστοιχείων. Μεταγενέστερεςδαπάνεςκαταχωρούνταισεεπαύξησητηςλογιστικήςαξίαςτωνενσωμάτωνπαγίωνή ωςξεχωριστόπάγιομόνονκατά τηνέκτασηπουοιδαπάνεςαυτέςαυξάνουντα μελλοντικάοικονομικά οφέληπουαναμένεταινα εισρεύσουναπότηνχρήσητουπαγίουστοιχείουκαιτοκόστοςτουςμπορεί ναεπιμετρηθείαξιόπιστα. Τοκόστοςεπισκευώνκαισυντηρήσεωνκαταχωρείταιστααποτελέσματαόταν πραγματοποιούνται. Οιαποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονταιμετηνσταθερήμέθοδομέσαστηνωφέλιμηζωήτουςπουέχειωςεξής: 1. Κτίρια 35 έτη 2αΜηχανολογικόςεξοπλισμός 2βΜεταλλικέςΔεξαμενές 7 έτη 15 έτη 3. Αυτοκίνητα 7 έτη 4. Λοιπόςεξοπλισμός 7 έτη 4a. έπιπλα 10 έτη 4β. Η/Υ 5 έτη Οιυπολειμματικέςαξίεςκαιοιωφέλιμεςζωέςτωνενσωμάτωνπαγίωνυπόκεινταισεεπανεξέταση σε κάθεημερομηνίαισολογισμού. Ότανοιλογιστικέςαξίεςτωνενσωμάτωνακινητοποιήσεωνυπερβαίνουν τηνανακτήσιμηαξίατους, ηδιαφορά(απομείωση) καταχωρείταιάμεσαωςζημιάστααποτελέσματα. Κατάτηνπώλησηενσωμάτωνακινητοποιήσεων, οιδιαφορέςμεταξύτουτιμήματοςπουλαμβάνεταικαι της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνταιως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οιεπισκευές και συντηρήσειςκαταχωρούνταισταέξοδατηςπεριόδουπουαφορούν. Οιιδιοπαραγόμενες ενσώματεςακινητοποιήσεις στοιχειοθετούνπροσθήκη στο κόστοςκτήσεως των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντωνυλικώνκαιάλλαγενικάκόστη. 2. ΣΤ Άυλαπεριουσιακάστοιχεία Σταάυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονταιοιάδειεςλογισμικού. Οιάδειεςλογισμικού αποτιμώνταιστοκόστοςκτήσεωςμείοντιςαποσβέσεις. Οιαποσβέσειςδιενεργούνταιμετηνσταθερή μέθοδοκατάτηνδιάρκειατηςωφέλιμηςζωήςτωνστοιχείωναυτώνηοποίαανέρχεταιαπόσε5 χρόνια. ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

15 2. Ζ ΑπομείωσηΑξίαςΠεριουσιακώνΣτοιχείων Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονταικαι υπόκεινταισεέλεγχοαπομείωσηςετησίωςκαιότανκάποιαγεγονότακαταδεικνύουνότιηλογιστικήαξία μπορείνα μηνείναιανακτήσιμη. Τα στοιχεία τουενεργητικούπουαποσβένονταιυπόκεινταισεέλεγχο απομείωσηςτηςαξίαςτουςότανυπάρχουνενδείξειςότιοιλογιστικήαξία τουςδενθα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμηαξία είναιτομεγαλύτεροποσόμεταξύτηςκαθαρήςτιμήςπώλησηςκαιτηςαξίαςλόγω χρήσης. Η ζημία λόγο μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεταιαπό την επιχείρηση, ότανηλογιστικήαξίατωνστοιχείωναυτών(ήτηςμονάδαςδημιουργίαςταμειακώνροών) είναιμεγαλύτερηαπότοανακτήσιμοποσότους. Καθαρήαξίαπώλησηςθεωρείταιτοποσόαπότηνπώλησηενόςστοιχείουτουενεργητικούσταπλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση καιπροσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσηςείναιη παρούσα αξία τωνεκτιμώμενωνμελλοντικώνταμειακώνροών πουαναμένεταινα εισρεύσουνστηνεπιχείρησηαπότηχρήσηενόςστοιχείουενεργητικούκαιαπότην διάθεσητουστοτέλοςτηςεκτιμώμενηςωφέλιμηςζωήςτου. 2.Η Χρηματοοικονομικάμέσα Χρηματοοικονομικό μέσο είναικάθεσύμβαση που δημιουργείένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικούσεμία επιχείρησηκαιμια χρηματοοικονομική υποχρέωση ήένα συμμετοχικό τίτλο σεμια άλλη επιχείρηση. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αναγνωρίζονται στο κόστος, συμπεριλαμβανομένωνεπιπλέονάμεσωνεξόδων. Ηεταιρείαδενείχεστηνκατοχήτηςεπενδύσειςάλλες από αυτέςπουείναιθυγατρικέςήσυγγενείς. Στονισολογισμό τηςμητρικήςεταιρείαςοιεπενδύσειςσε θυγατρικέςήσυγγενείςεμφανίζονταιστοκόστοςενώ υπόκειταισεέλεγχοαπομείωσης. 2.Θ Αποθέματα Τηνημερομηνίατουισολογισμού, τααποθέματα αποτιμώνταιστοχαμηλότεροτουκόστουςήτην καθαρήρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναιη εκτιμημένητιμήπώλησηςστην συνηθισμένη πορεία των εργασιώντης επιχείρησηςμείον οποιαδήποτεσχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστοςτωναποθεμάτωνδενπεριλαμβάνειχρηματοοικονομικάέξοδα. ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

16 2.Η Εμπορικέςαπαιτήσεις Οιαπαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνταιαρχικά στην εύλογη αξία τους καιμεταγενέστερα αποτιμώνταιστοαναπόσβεστοκόστοςχρησιμοποιώνταςτηνμέθοδοτουαποτελεσματικούεπιτοκίου, μείοντηνπρόβλεψηγια μείωσητηςαξίαςτους. Στηνπερίπτωσηπουηαναπόσβεστηαξίαήτοκόστος ενόςχρηματοοικονομικούστοιχείουυπερβαίνειτηνπαρούσααξία, τότετοστοιχείοαυτόαποτιμάταιστο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεταιμεβάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετικήζημία μεταφέρεται απευθείαςστααποτελέσματαχρήσης. Οιζημιέςαπομείωσης, δηλαδήότανυπάρχειαντικειμενικήένδειξη ότιο Όμιλοςδενείναισεθέση να εισπράξειόλα τα ποσά πουοφείλονταιμεβάσητουςσυμβατικούς όρους, αναγνωρίζονταιστααποτελέσματα. 2.Θ Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναματαμειακώνδιαθεσίμων Ταταμειακάδιαθέσιμακαιταμειακάισοδύναμαπεριλαμβάνουνταμετρητά, τιςκαταθέσειςόψεως, τιςβραχυπρόθεσμεςμέχρι3 μήνεςεπενδύσειςυψηλήςρευστοποίησηςκαιχαμηλούρίσκου. 2.Ι Μηκυκλοφοριακάπεριουσιακάστοιχείαταξινομημέναωςκρατούμεναπροςπώληση Ταπεριουσιακάστοιχείαπουδιατηρούνταιπροςπώλησησυμπεριλαμβάνουνταλοιπάπεριουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) καιτα ενσώματα πάγια που ο Όμιλος σκοπεύεινα πουλήσειεντόςενόςέτουςαπότηνημερομηνίαταξινόμησήςτουςως«κρατούμεναπροςπώληση». Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνταιως κρατούμενα προς πώληση αποτιμώνταιστη χαμηλότερηαξίαμεταξύτηςλογιστικήςαξίαςτουςαμέσωςπριντηνταξινόμησήτουςωςκρατούμενα προς πώληση, καιτην εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνταιως κρατούμεναπροςπώληση δενυπόκεινταισεαπόσβεση. Τοκέρδοςήηζημία που προκύπτειαπό την πώληση καιεπανεκτίμηση των κρατουμένων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεταιστα άλλα έσοδα και άλλα έξοδα, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτωνχρήσης 2.Κ Μετοχικόκεφάλαιο Έξοδα ταοποίαπραγματοποιήθηκανγια τηνέκδοσημετοχώνεμφανίζονταιμετάτηναφαίρεση τουσχετικούφόρουεισοδήματος, σεμείωσητουπροϊόντοςτηςέκδοσης. Ταέξοδαταοποίασχετίζονται ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

17 μετην έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονταιστο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεωςπουαποκτάται. Κατά τηναπόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων καιτων σχετικών δαπανών, απεικονίζεταιµειωτικάτωνιδίωνκεφαλαίων(αποθεματικόυπέρτοάρτιο). 2. Κ.Α. Φορολογίαεισοδήματος& αναβαλλόμενοςφόρος Η επιβάρυνσητηςπεριόδουμεφόρουςεισοδήματοςαποτελείταιαπότουςτρέχοντεςφόρους καιτους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονταιμετα οικονομικά οφέληπουπροκύπτουνστηνπερίοδο αλλά έχουνήδηκαταλογιστείήθα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεταιστον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείταιαπευθείας, κατάανάλογοτρόπο, σταίδιακεφάλαια. Οιτρέχοντεςφόροιεισοδήματος περιλαμβάνουντις βραχυπρόθεσμεςυποχρεώσειςή καιαπαιτήσεις προςτιςδημοσιονομικέςαρχέςπουσχετίζονταιμετουςπληρωτέουςφόρουςεπίτουφορολογητέου εισοδήματοςτης περιόδου καιοιτυχόνπρόσθετοιφόροιεισοδήματοςπου αφορούνπροηγούμενες χρήσεις. Οιτρέχοντεςφόροιεπιμετρώνταισύμφωναμετουςφορολογικούςσυντελεστέςκαιτουςφορολογικούς νόμους που εφαρμόζονταιστις διαχειριστικές περιόδους μετις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οιαλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικούήτιςυποχρεώσειςαναγνωρίζονταισανμέροςτωνφορολογικώνεξόδωνστηνκατάσταση αποτελεσμάτωνχρήσης. Ο αναβαλλόμενοςφόροςεισοδήματοςπροσδιορίζεταιμετηνμέθοδοτηςυποχρέωσηςπουπροκύπτει απότιςπροσωρινέςδιαφορέςμεταξύτηςλογιστικήςαξίαςκαιτηςφορολογικήςβάσηςτωνστοιχείων του ενεργητικού καιτων υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεταιεάν προκύπτειαπό την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σεσυναλλαγή, εκτός επιχειρηματικήςσυνένωσης, ηοποία ότανέγινεη συναλλαγήδενεπηρέασεούτετολογιστικό ούτετο φορολογικόκέρδοςήζημία. Οιαναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςκαιυποχρεώσειςαποτιμώνταιμεβάσητουςφορολογικούς συντελεστές που αναμένεταινα εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστείη απαίτηση ήη υποχρέωση, λαμβάνονταςυπόψη τουςφορολογικούςσυντελεστές(καιφορολογικούς νόμους) που έχουν τεθείσεισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχριτην ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωσηαδυναμίαςσαφούςπροσδιορισμούτουχρόνουαναστροφήςτωνπροσωρινώνδιαφορών ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

18 εφαρμόζεταιο φορολογικός συντελεστής που ισχύεικατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμούχρήση. Οιαναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςαναγνωρίζονταικατά τηνέκταση στηνοποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τηνχρησιμοποίηση τηςπροσωρινής διαφοράςπουδημιουργεί τηναναβαλλόμενηφορολογικήαπαίτηση. Ο αναβαλλόμενοςφόροςεισοδήματοςαναγνωρίζεταιγιατιςπροσωρινέςδιαφορέςπουπροκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές καισυνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφήτωνπροσωρινώνδιαφορώνελέγχεταιαπό τονόμιλοκαιείναιπιθανόότιοιπροσωρινές διαφορέςδενθααναστραφούνστοπροβλεπτόμέλλον. Οιπερισσότερεςαλλαγέςστιςαναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςήυποχρεώσειςαναγνωρίζονται σανένα κομμάτιτωνφορολογικώνεξόδωνστηνκατάστασηαποτελεσμάτωνχρήσης. Μόνο αυτέςοι μεταβολέςστα στοιχείατουενεργητικούήτιςυποχρεώσειςπουεπηρεάζουντιςπροσωρινέςδιαφορές αναγνωρίζονταικατευθείανσταίδιακεφάλαιατουομίλου, όπωςηεπανεκτίμησητηςαξίαςτηςακίνητης περιουσίας, έχουνωςαποτέλεσμα τηνσχετικήαλλαγήστις αναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςή υποχρεώσειςναχρεώνεταιέναντιτουσχετικούλογαριασμούτηςκαθαρήςθέσης. 2.Κ.Β Παροχέςστοπροσωπικό Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οιβραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα καισεείδος αναγνωρίζονταιως έξοδο όταν καθίστανταιδεδουλευμένες. Τυχόνανεξόφλητο ποσόκαταχωρείταιωςυποχρέωση, ενώ σεπερίπτωση πουτο ποσόπουήδηκαταβλήθηκευπερβαίνειτο ποσότωνπαροχών, ηεπιχείρηση αναγνωρίζειτο υπερβάλλονποσόωςστοιχείοτουενεργητικούτης(προπληρωθένέξοδο) μόνοκατάτηνέκτασηπουη προπληρωμήθαοδηγήσεισεμείωσημελλοντικώνπληρωμώνήσεεπιστροφή. Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οιπαροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουντόσο προγράμματα καθορισμένωνεισφορώνόσο καιπρογράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστοςτωνπρογραμμάτωνκαθορισμένωνεισφορώνκαταχωρείταιως έξοδοστηνπερίοδοπουαφορά. Ηυποχρέωσηπουκαταχωρείταιστονισολογισμόγιαταπρογράμματακαθορισμένωνπαροχώνείναιη παρούσα αξία τηςδέσμευσηςγια τηνκαθορισμένηπαροχήμείοντηνεύλογηαξία τωνπεριουσιακών στοιχείων του προγράμματος καιτις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη καιζημίες καιτο κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεταιετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένηςπιστωτικήςμονάδος(projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη καιοιζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές μεβάση τα ιστορικά δεδομένα καταχωρούνταιστα αποτελέσματα μέσα στοναναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντωνστο πρόγραμμα. Το κόστοςπροϋπηρεσίαςκαταχωρείταιάμεσαστα αποτελέσματα με ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

19 εξαίρεση την περίπτωση που οιμεταβολές του προγράμματος εξαρτώνταιαπό τον εναπομένοντα χρόνουπηρεσίαςτωνεργαζομένων. Στηνπερίπτωσηαυτήτοκόστοςπροϋπηρεσίαςκαταχωρείταιστα αποτελέσματαμετηνσταθερήμέθοδομέσαστηνπερίοδοωρίμανσης 2.Κ.Γ. Προβλέψεις ΠροβλέψειςαναγνωρίζονταιότανοΌμιλοςέχειπαρούσεςνομικέςητεκμαιρόμενεςυποχρεώσεις ωςαποτέλεσμαπαρελθόντωνγεγονότων, είναιπιθανήηεκκαθάρισήτουςμέσω εκροώνπόρωνκαιη εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορείνα πραγματοποιηθείμε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνταικατά την ημερομηνία σύνταξης κάθεισολογισμού καιπροσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούντηνπαρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεταινα απαιτηθείγια τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οιενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονταιστις οικονομικές καταστάσειςαλλά γνωστοποιούνται, εκτόςανηπιθανότηταεκροώνπόρωνοιοποίοιενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναιελάχιστη. Οιενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονταιστις οικονομικές καταστάσειςαλλάγνωστοποιούνταιεφόσονηεισροήοικονομικώνοφελώνείναιπιθανή. 2.Κ.Δ. Αναγνώρισηεσόδωνκαιεξόδων Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουντην εύλογη αξία πωλήσεων αγαθώνκαιπαροχήςυπηρεσιών, καθαρά από ΦόροΠροστιθέμενηςΑξίας, εκπτώσειςκαιεπιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλοαπαλείφονταιπλήρως. Ηαναγνώρισητωνεσόδωνγίνεταιωςεξής: - Πωλήσειςαγαθών: ΟιπωλήσειςαγαθώναναγνωρίζονταιότανοΌμιλοςπαραδίδειτααγαθά στουςπελάτες, τα αγαθά γίνονταιαποδεκτά από αυτούςκαιη είσπραξητης απαίτησηςείναι εύλογαεξασφαλισμένη. - Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονταιτην περίοδο που παρέχονταιοι υπηρεσίες, μεβάση το στάδιο ολοκλήρωσηςτηςπαρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέσημετοσύνολοτωνπαρεχόμενωνυπηρεσιών. - Έσοδααπότόκους: Ταέσοδααπότόκουςαναγνωρίζονταιβάσειχρονικήςαναλογίαςκαιμε τηνχρήσητουπραγματικούεπιτοκίου. - Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονταιως έσοδα, όταν θεμελιώνεταιτο δικαίωμα είσπραξής τους. Έξοδα: Ταέξοδααναγνωρίζονταιστααποτελέσματασεδεδουλευμένηβάση. ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

20 2.ΚΕ. Μισθώσεις Οιμισθώσειςπαγίωνκατά τιςοποίεςμεταβιβάζονταιστονόμιλοόλοιοικίνδυνοικαιταοφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οιμισθώσειςαυτέςκεφαλαιοποιούνταιμετηνέναρξητηςμίσθωσηςστηχαμηλότερημεταξύ της εύλογης αξίαςτου παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας τωνελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεταιμεταξύ της υποχρέωσης καιτων χρηματοοικονομικών εξόδων έτσιώστε να επιτυγχάνεταιένασταθερόεπιτόκιοστηνυπολειπόμενηχρηματοοικονομικήυποχρέωση. Οιαντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σεχρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεταιστααποτελέσματαχρήσηςκατάτηδιάρκειατηςμίσθωσης. Ταπάγιαπουαποκτήθηκαν μεχρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονταιστη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίωνστοιχείωνκαιτηςδιάρκειαςμίσθωσήςτους. Δενυπήρχαντέτοιεςμισθώσειςεώςτηνπερίοδο πουπαρουσιάζεται. Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζειτο δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικούγια μια συμφωνημένη χρονικήπερίοδο, χωρίςωστόσονα μεταβιβάζεικαιτουςκινδύνους καιανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνταιως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμέςπουγίνονταιγια λειτουργικέςμισθώσεις(καθαρέςαπό τυχόνκίνητρα πουπροσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονταιστα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 2.Κ.ΣΤ. Διανομήμερισμάτων Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεταιως υποχρέωση στις ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτηνημερομηνία κατά τηνοποία ηδιανομήεγκρίνεταιαπότην ΓενικήΣυνέλευσητωνμετόχων. ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Μετάβασης ΔΠΧΠ

Έκθεση Μετάβασης ΔΠΧΠ Έκθεση Μετάβασης ΔΠΧΠ Οικονομικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») 31 Δεκεμβρίου 2004 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31ης Δεκεμβρίου 2007 2 Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός.................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟ 14.11.2002 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.E.Β.Ε.

EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.E.Β.Ε. EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.E.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27 ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟ 14.11.2 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Κερατσίνι, Μάιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 346001000 ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2007 (περίοδος από 29.08.2007 έως και 31.12.2007) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.- Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.- Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.- Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 31.3.2005 1. Γενικές πληροφορίες Η εταιρεία Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.- Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ δραστηριοποιείται στον εκδοτικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005 (με βάση την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 1 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα α. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006

ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006 ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Mαρτίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Α Τρίμηνο 2006

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Α Τρίμηνο 2006 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Α Τρίμηνο 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ

Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Συνταχθείσες με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 όπως ισχύει) Ελληνικό Αττικής 29/8/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2014

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2014 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.:346001000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 7951/06/Β/86/85 ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημ 1.01-31.03.2005 1.01-31.03.2004 1.01.- 31.03.2005 1.01-31.03.2004 Εσοδα πωλήσεων 14.672.918 13.809.283

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34)

Διαβάστε περισσότερα

POLYPACK A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

POLYPACK A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 POLYPACK A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 135 του κ.ν.2190/1920 και τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007 Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 30/06/2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα