ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 Εισαγωγή 4. Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 Εισαγωγή 4. Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη 2 Εισαγωγή 4 Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε Επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας στην Ε.Ε Το ζήτημα της εκμάθησης Ευρωπαϊκών Γλωσσών Οι ενέργειες της Ε.Ε. για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες Οι γλώσσες των μεταναστών. 31 Μέρος Δεύτερο: Η γλωσσική πολιτική της Ελλάδος στο πλαίσιο της Ε.Ε Η πολιτική διάδοσης της ελληνικής γλώσσας Οι ξένες γλώσσες στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 53 Επίλογος Συμπεράσματα 64 Πηγές Βιβλιογραφία 68 Παράρτημα 71 1

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία που συντάχθηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου "Κοινωνία, Πολιτική και Διοίκηση" χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια προσπάθεια να σκιαγραφηθεί η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή ασκείται στα ζητήματα των γλωσσών εργασίας, της εκμάθησης ξένων γλωσσών, των μειονοτικών γλωσσών και των γλωσσών των μεταναστών. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η ελληνική γλωσσική πολιτική, αφενός μεν για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, αφετέρου δε για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Λέξεις κλειδιά. Γλωσσική πολιτική της Ε.Ε, Ελληνική γλωσσική πολιτική, Διάδοση της Ελληνικής γλώσσας, Ξένες γλώσσες, Lingua, Μειονοτικές γλώσσες, Οι γλώσσες των μεταναστών, Γλώσσες εργασίας. 2

3 SUMMARY The present essay that was composed within the scope of the seminar "Society, Politics and Administration" is divided in two parts. In the first part it is made an attempt at outlining the linguistic policy of the European Union as it is carried out in the issues of job languages, learning foreign languages, languages of minorities and languages of emigrants. In the second part it is examined the greek linguistic policy, on the one hand for the diffusion of the greek language and on the other hand for the learning of new foreign languages in the greek education system. 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ευρώπη σ όλη την πορεία της ιστορίας της χαρακτηριζόταν από μεγάλη γλωσσική και πολιτιστική ποικιλότητα. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 90 ευρωπαϊκές γλώσσες, ενώ περισσότερες από 40 ομιλούνται στις 15 χώρες της Ε.Ε. Η ιδιαιτερότητα της Ευρώπης οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα στις ευρωπαϊκές γλώσσες αναπτύχθηκε μια πλούσια πολιτισμική παραγωγή, που παράλληλα αποτελεί μέρος της εθνικής κληρονομιάς κάθε λαού και του κοινού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Μ αυτό το πνεύμα, οι θεμελιωτές των ευρωπαϊκών θεσμών αποφάσισαν να καθιερώσουν την πολιτιστική ποικιλομορφία και το γλωσσικό πλουραλισμό και αυτά να αποτελέσουν συστατικά στοιχεία της ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, η βαθιά αλλαγή που σημαδεύει το παρόν μας, και ιδιαίτερα η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών διαδικασιών και η ιλιγγιώδης διάδοση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, δεν αντιπροσωπεύουν μόνο νέες προκλήσεις που πρέπει ν αντιμετωπιστούν, αλλά επηρεάζει και τους τρόπους επικοινωνίας οι οποίοι μπορούν να έχουν σημαντική επίπτωση στις γλώσσες που μιλάμε. Ανασυγκροτώντας το χώρο της, αρχικά στο οικονομικό, και όλο και περισσότερο στο πολιτικό, στο κοινωνικό και στο πολιτισμικό πεδίο, η Ε.Ε. επηρεάζει βαθύτατα τους τρόπους επικοινωνίας στο εσωτερικό αυτού του χώρου. Επιπρόσθετα, ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών που σχεδιάζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα, στοχεύουν στην καλύτερη ενσωμάτωση της Ευρώπης στην παγκοσμιοποίηση των ανταλλαγών. Σε ότι αφορά λοιπόν αυτές τις ανταλλαγές, που όλο και περισσότερο πυκνώνουν στην Ευρώπη, η κυρίαρχη τάση είναι η όλο και ευρύτερη χρήση ενός πολύ περιορισμένου αριθμού γλωσσών ή συχνότερα, μίας μόνο γλώσσας. Η τάση όμως αυτή αντιβαίνει σε μιά από τις θεμελιώδεις αρχές στην οποία όφειλε να βασιστεί η ευρωπαϊκή συγκρότηση, την αρχή του σεβασμού των πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι το γλωσσικό ζήτημα αποτελεί πρόκληση για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, καθώς η Ε.Ε. πρέπει ν αντιμετωπίσει στο επίπεδο των γλωσσών, τις συνέπειες τόσο από την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, των ανθρώπων, των υπηρεσιών, όσο και από τις κοινές της πολιτικές. 4

5 Το καθεστώς των γλωσσών εργασίας είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν την Ε.Ε., η δε διεύρυνση της προς Ανατολάς θα περιπλέξει περισσότερο τα πράγματα. Παρόλο που η Ε.Ε. διακηρύσσει την ισοτιμία των γλωσσών και τον σεβασμό της στην αρχή της πολυγλωσσίας, ορισμένες γλώσσες χρησιμοποιούν προς όφελος τους τις δυσλειτουργίες που προκλήθηκαν στο διοικητικό μεταφραστικό οργανισμό της Κοινότητας από την εφαρμογή της πολυγλωσσίας. Η διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου, των συσχετισμών δύναμης των Ευρωπαϊκών γλωσσών και της στάση των κρατών μελών είναι απαραίτητη για να φωτιστούν ορισμένες πτυχές αυτού του ζητήματος. Η διδασκαλία και η εκμάθηση γλωσσών είναι εύλογα ένας κεφαλαιώδης τομέας δράσης της γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. Τείνει δε να είναι ο τομέας που λαμβάνεται σημαντικά υπόψη όταν προτείνονται μέτρα σχετικά με την προαγωγή του γλωσσικού πλουραλισμού. Στην εργασία θα γίνει μια παρουσίαση όλων των διοικητικών δράσεων της Ένωσης για την προώθηση της εκμάθησης των Ευρωπαϊκών γλωσσών και θα εξεταστεί αν έχουν πετύχει τους στόχους που έχουν θέσει για την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών και την προώθηση των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών. Η ενίσχυση από μέρος της Ε.Ε. των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών, εκφράζει μια αναγνώριση της ποικιλότητας ως ουσιώδους στοιχείου της Ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Περίπου 40 εκατομμύρια Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν καθημερινά γύρω στις τριάντα πέντε περιφερειακές μειονοτικές γλώσσες με ποικιλία επίσημου ή νομικού καθεστώτος. Παράλληλα η κινητικότητα των πληθυσμών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η συνεχώς αυξανόμενη παρουσία μεταναστών που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. έχει δημιουργήσει μια γλωσσική ποικιλία στα πλαίσια των κρατών μελών. Η σχολική ένταξη των παιδιών των μεταναστών και η προώθηση της εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής σηματοδότησαν την έναρξη μιας κοινοτικής συνεργασίας στο χώρο της εκπαίδευσης, αποτελούν δε προβλήματα που καλείται να επιλύσει μια ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική η οποία πρέπει να λάβει υπόψη της τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Από την άλλη μεριά η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά ένα πεδίο διάδοσης, αλλά και ανταγωνισμού της ελληνικής γλώσσας. Τα διοικητικά και τα νομοθετικά όργανα 5

6 της Ε.Ε. έχουν κατ' επανάληψη ασχοληθεί με το ζήτημα των επίσημων γλωσσών και των λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Έτσι η διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και των άρρητων πολιτικών της Ένωσης είναι απαραίτητη για να διαφανούν οι προοπτικές της ελληνικής γλώσσας στην Ε.Ε. Δεν είναι όμως μόνο ο Ευρωπαϊκός χώρος που αποτελεί πεδίο διάδοσης της ελληνικής γλώσσας. Το γεγονός ότι πάνω από άτομα ελληνικής καταγωγής ζουν σήμερα σε περισσότερες από 100 χώρες στον κόσμο καθιστά αναγκαία την ενεργοποίηση της Ελλάδας ως μητροπολιτικού κέντρου για τη διάδοση και καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Με τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό ασχολείται μεγάλος αριθμός φορέων, ιδρυμάτων και υπηρεσιών, χορηγούν υποτροφίες, παράγουν διδακτικό υλικό, ενισχύουν τη γλωσσική έρευνα και εκπαιδεύουν τους διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα. Όμως εκτός από την πολιτική για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, σημαντικό πεδίο για τη γλωσσική πολιτική του ελληνικού κράτους αποτελεί και ο τομέας της ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η συμμετοχή της χώρας μας στην Ε.Ε. και κατ' επέκταση στα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα προβλήματα της ξενόγλωσσης παιδείας στη δημόσια εκπαίδευση και το κατά πόσο αυτή η διαμορφούμενη γλωσσική πραγματικότητα εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα αλλά και το γεγονός ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο μαθητές παρακολουθούν εξωσχολικά μαθήματα ξένων γλωσσών, αποτελούν παραμέτρους που οφείλει να λάβει υπόψη της μια ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική πριν προχωρήσει σε σχεδιασμό και δράση. 6

7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα αναγνωρίζονται 11 επίσημες γλώσσες, δηλαδή αυτές που τα 15 κράτη μέλη έχουν δηλώσει ως επίσημες γλώσσες τους. Κατά την δημιουργία της Ένωσης λήφθηκε ως αρχή η ισότητα των γλωσσών των κρατών μελών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Συνθήκη ΕΚΑΧ στις 25 Ιουλίου 1952 δεν γίνεται κανένα σχόλιο για το θέμα των γλωσσών. Αντίθετα με την Συνθήκη ΕΚΑΧ, το άρθρο 217 της Συνθήκης ΕΟΚ προβλέπει την εξής ρύθμιση για τη χρήση των γλωσσών: "το γλωσσικό καθεστώς των οργάνων της κοινότητας ορίζεται από το Συμβούλιο ομοφώνως, με την επιφύλαξη του κανονισμού διαδικασίας του Δικαστηρίου". Είναι λοιπόν το Συμβούλιο που μπορεί να αποφασίζει ως κοινοτικός θεσμός για τη ρύθμιση της χρήσεως γλωσσών, ενώ τα άλλα θεσμικά όργανα ούτε μπορούν να υποβάλουν προτάσεις ούτε απαιτείται να γνωμοδοτήσουν. Πάντως στη Συνθήκη της Ρώμης (Μάρτιος 1957) δεν τίθεται θέμα στόχων πολιτισμικών ή γλωσσικών. Ωστόσο αμέσως μετά σύμφωνα με το άρθρο 217 της Συνθήκης ΕΟΚ, το Συμβούλιο της 15 ης Απριλίου 1958 ενέκρινε τον "Κανονισμό αριθ. 1 περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της ΕΟΚ" ο οποίος: - Στο άρθρο 1 καθόρισε ότι οι επίσημες γλώσσες και οι γλώσσες εργασίας των θεσμικών οργάνων της Κοινότητας θα ήταν οι επίσημες γλώσσες των χωρών που υπέγραφαν την Συνθήκη. Έτσι αρχικά οι επίσημες γλώσσες θα ήταν 4, σήμερα 11 και αύριο περισσότερες. - Καθόρισε επίσης, στο άρθρο 2, ότι "τα έγγραφα τα οποία απευθύνονται προς τα όργανα της κοινότητας από κράτος μέλος ή πρόσωπο που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους συντάσσονται κατόπιν επιλογής του αποστολέα σε μία από τις επίσημες γλώσσες. Η απάντηση δίνεται στην ίδια γλώσσα". 7

8 - Όρισε ρητά ότι η επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. πρέπει να εκδίδεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες, για να μπορούν οι πολίτες των κρατών μελών να ενημερώνονται για όσα σημαντικά συμβαίνουν στην Ε.Ε. σε μια γλώσσα που τους είναι οικεία. - Σημαντικής σημασίας είναι το άρθρο 6 σύμφωνα με το οποίο : "Τα όργανα της Κοινότητας δύνανται να καθορίσουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού του γλωσσικού καθεστώτος στους κανονισμούς τους". Είναι σαφές ότι ο κανονισμός αριθ. 1 του 1958 αποτελεί ένα κανονισμό πλαίσιο ο οποίος περιλαμβάνει ορισμένες γενικές αρχές χωρίς να εξαντλεί όλες τις λεπτομέρειες όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς. "Εξαιτίας της γενικότητας του ο κανονισμός εμφανίζει τρία κενά: το καθεστώς των γλωσσών εργασίας, την απουσία της μεταφραστικής πτυχής και την γενικότητα των όρων" 1, για παράδειγμα στο άρθρο 1 αναφέρονται μαζί οι γλώσσες εργασίας και οι επίσημες γλώσσες χωρίς να δίνεται ένας συγκεκριμένος ορισμός των γλωσσών εργασίας. Έτσι ορισμένοι υποστηρίζουν ότι από πουθενά δεν απορρέει ότι όλες οι γλώσσες εργασίας οπωσδήποτε πρέπει να χρησιμοποιούνται ισότιμα. Επίσης στον κανονισμό αριθ. 1 απουσιάζει πλήρως η πτυχή της διερμηνείας. Αυτό σημαίνει ότι τα Όργανα, δεδομένου ότι ο κανονισμός δεν θέτει κανένα περιορισμό, μπορούν να ρυθμίσουν το γλωσσικό καθεστώς κατά την διερμηνεία εντελώς ελεύθερα και χωρίς κανένα περιορισμό. Τέλος ο ίδιος κανονισμός ορίζει ότι δεν μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες όλα τα κείμενα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Μόνο οι κανονισμοί, οδηγίες και τα κείμενα γενικής ισχύος μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες. Όμως η φράση "γενικής ισχύος" επιδέχεται ερμηνεία. Κάθε θεσμικό όργανο μπορεί, βάσει του άρθρου 6 να αποφασίσει το ίδιο ποια έγγραφα είναι γενικής ισχύος και ποια όχι ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Η πραγματικά ισότιμη μεταχείριση με το σημερινό αριθμό των 11 επίσημων γλωσσών σημαίνει ότι για τη διερμηνεία και τη μετάφραση προκύπτουν 121 ζεύγη γλωσσών (11 10=121) αν διαχωρίσει κανείς αντιθετικές κατατάξεις π.χ. αγγλική ελληνική ελληνική αγγλική. 1 βλ. έκθεση GALLE σχετικά με το δικαίωμα για τη χρήση μητρικής γλώσσας. Ε.Κ.Επιτροπή Κανονισμού, Ελέγχου της Εντολής και Ασυλιών (22/3/1994). 8

9 Γι αυτό η διερμηνεία γίνεται εν μέρει μέσω γλωσσών που λειτουργούν ως διαμεσολαβητική μεταφραστική γλώσσα και αυτές είναι συνήθως η αγγλική και η γαλλική. Πολλές φορές η μετάφραση και η διερμηνεία παραλείπονται λόγω της περίπλοκης διαδικασίας. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται ως γλώσσες εργασίας ορισμένες από τις επίσημες γλώσσες, δηλαδή κυρίως τα αγγλικά και τα γαλλικά, ενώ οι υπόλοιπες αποκλείονται, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται η χρήση των δύο αυτών γλωσσών για κάθε επαφή με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Η διαδικασία μετάφρασης και διάδοσης των πληροφοριών στις άλλες εννιά γλώσσες είναι κάποτε χρονοβόρα και αυτό αποβαίνει σε βάρος των αντίστοιχων χωρών. Η κατανομή ρόλων μεταξύ γαλλικών και αγγλικών δεν είναι παγιωμένη. Στην Επιτροπή πλειοψηφούν ακόμη τα γαλλικά, με βάση τα ποσοστά των πρωτότυπων κειμένων που συντάσσονται και μεταφράζονται, ενώ στα άλλα όργανα επικρατούν όλο και περισσότερο τα αγγλικά, που ήδη πλειοψηφούν στις νεότερες γενιές των διοικητικών υπαλλήλων. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας σχετικά με τη χρησιμοποίηση των γλωσσών εργασίας στην Επιτροπή της Ε.Ε. Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΩΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΡΑΠΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ %υπαλλήλων %της συνολικής %υπαλλήλων που %της συνολικής που επικοινωνίας χρησιμοποιούν τη επικοινωνίας χρησιμοποιούν γλώσσα τη γλώσσα Γαλλική 92,5 64,0 90,1 62,0 Αγγλική 73,3 35,0 60,8 31,0 Γερμανική 18,3 1,0 15,0 6,0 Ισπανική 6,7-9,2 - Ιταλική 8, ,7 Πηγή: Gehnen 1991-Haselhuber Ammon 1991,

10 Έτσι η Γαλλία, διαβλέποντας τις πιθανές αλλαγές συσχετισμών, ίδρυσε πρόσφατα στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Κέντρο Γαλλικής Γλώσσας, που αποσκοπεί στο να διδάσκονται τα γαλλικά οι υπάλληλοι των νέων και των υποψηφίων χωρών μελών. Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο New Language Planning Newsletter, κατέδειξε ότι το 75% της γραπτής επικοινωνίας ανάμεσα στα όργανα της Ε.Ε. διεξάγεται στη γαλλική. Η γαλλική υπερτερεί επίσης στη επικοινωνία, γραπτή και προφορική, ανάμεσα στην Ε.Ε. και τα κράτη μέλη με 56% και 54% αντίστοιχα. Αντίθετα η αγγλική έχει το προβάδισμα στις επαφές με μη κράτη-μέλη, σε 69% της προφορικής και 71% της γραπτής επικοινωνίας. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα πρακτικά όλων των επίσημων συνεδριάσεων μεταφράζονται και στις 11 επίσημες γλώσσες. Στην Κομισιόν οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου των Επιτρόπων γίνονται στα γαλλικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά με την παρουσία διερμηνέων. Στην αίθουσα Τύπου οι γλώσσες που επιτρέπονται και μεταφράζονται είναι τ' αγγλικά και τα γαλλικά. Στις συναντήσεις εργασίας των αξιωματούχων ομιλούνται τα γαλλικά και τ' αγγλικά χωρίς διερμηνείς. Τα έγγραφα μεταφράζονται στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά, αν και μόνο το 2% έχουν συνταχθεί στα γερμανικά. Οι σοβαρότερες συγκρούσεις όμως γίνονται στο Συμβούλιο Υπουργών. Με βάση το γλωσσικό καθεστώς που ισχύει χρησιμοποιούνται και οι 11 γλώσσες και το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις μόνο με βάση έγγραφα που έχουν μεταφρασθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Εφαρμόζεται όμως μια συμφωνία κυρίων με βάση την οποία, όταν λόγω ανωτέρας βίας δεν υπάρχουν διερμηνείς, οι εργασίες γίνονται στα γαλλικά και τ' αγγλικά. Το φαινόμενο αυτό, όμως, παρουσιάζεται υπερβολικά συχνά, με αποτέλεσμα τ' αγγλικά και τα γαλλικά, να χρησιμοποιούνται κατά κόρον εις βάρος άλλων γλωσσών, συνήθως στις συζητήσεις για την αμυντική πολιτική, ίσως για να αποφεύγονται οι διαρροές από τους θαλάμους των διερμηνέων. Η Γερμανία, κάτω από την πίεση οικονομικών κυρίως κύκλων, που θεωρούν πως οι μεταφρασμένες πληροφορίες φτάνουν πολύ καθυστερημένα σ αυτούς, έχει κάνει συχνές παρεμβάσεις στην Επιτροπή ζητώντας να ενισχυθεί η χρήση Γερμανικών ως τρίτης εσωτερικής γλώσσας εργασίας. Οι μη επίσημα αναγνωρισμένες γλώσσες (βασκικά, καταλανικά, ιρλανδικά κλπ.) στερούνται αυτών των προνομίων, (της μετάφρασης και διερμηνείας). Έχουν 10

11 αναληφθεί πρωτοβουλίες, ιδίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με αίτημα την ευρύτερη αναγνώρισή τους και την ένταξή τους στις επίσημες χρήσεις. Στην πραγματικότητα, οι γλώσσες της Ε.Ε. εντάσσονται σ ένα πλέγμα κατεξοχήν ανταγωνιστικών σχέσεων που μπορεί να σχηματοποιηθεί ως εξής: 1. Αγγλικά και γαλλικά / οι εννιά υπόλοιπες γλώσσες 2. Αγγλικά / γαλλικά 3. Αγγλικά, γαλλικά / γερμανικά 4. Γλώσσες ευρείας διάδοσης (γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά) / λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες (δανικά, φιλανδικά, ελληνικά, ολλανδικά, πορτογαλλικά, σουηδικά) 5. Οι έντεκα επίσημες / οι υπόλοιπες γλώσσες. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση που επιδιώκει, κάποιες γλώσσες, να καθιερωθούν ως μόνες επίσημες στο σύνολο των ευρωπαϊκών οργάνων και ιδιαίτερα στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Ως επιχείρημα χρησιμοποιείται το κόστος του γλωσσικού πλουραλισμού, υποστηρίζοντας ότι το 30% των δαπανών των διοικητικών υπηρεσιών της Ένωσης πηγαίνει στη μετάφραση των κειμένων που παράγονται καθημερινά από τα θεσμικά όργανά της.τέσσερις χιλιάδες περίπου μεταφραστές και υπάλληλοι που υποστηρίζουν τις μεταφραστικές υπηρεσίες είναι ένα νούμερο δαπανηρό το οποίο μάλιστα με τη μελλοντική διεύρυνση θα αυξηθεί σημαντικά. Έτσι, σε τελική ανάλυση η μετάφραση στις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες δεν είναι πάντα απαραίτητη αφού οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν τους ομιλητές που χρησιμοποιούν τις ευρέως διαδεδομένες γλώσσες. Έτσι, φτάνουμε στην πρόταση που διατύπωσε ρητά ο κ.chirac για περιορισμό των γλωσσών εργασίας σε πέντε. Στην ουσία όμως ένας ενδεχόμενος περιορισμός της μετάφρασης και της διερμηνείας προς ορισμένες γλώσσες δεν οδηγεί αναγκαστικά στην εξοικονόμηση κόστους αλλά σε μια μετακίνηση του κόστους μετάφρασης από το ευρωπαϊκό πολιτικό επίπεδο προς το εθνικό επίπεδο 2. Ιδιαίτερα δε όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το γεγονός ότι οι βουλευτές κατά τις επίσημες παρεμβάσεις τους πρέπει να εκφράζονται στη γλώσσα 2 Ό.π. 11

12 τους είναι αναγκαίο, γιατί οι ευρωπαίοι εκπρόσωποι στο Ε.Κ. δεν εκπροσωπούν τον εαυτό τους αλλά τους εκλογείς τους 3. Η πρώτη απαίτηση για την ορθή εκπροσώπηση των ψηφοφόρων είναι να μιλάει ο βουλευτής τη γλώσσα τους. Έτσι επιτρέπεται συγχρόνως η άμεση πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στις εργασίες των μελών του Κοινοβουλίου και έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να ασκούν δημοκρατικό έλεγχο. Εξάλλου, η υποχρέωση να χρησιμοποιηθεί για βουλευτικές εργασίες μια άλλη γλώσσα από τη μητρική σημαίνει ουσιαστικά απαιτήσεις γλωσσικών γνώσεων. Τέτοια απαίτηση δεν είναι δημοκρατική γιατί δεν εξασφαλίζει πρόσβαση όλων των ατόμων στους θεσμούς. Πάντως είναι γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνοντας ότι: α) στα θεσμικά όργανα της Κοινότητας οι γλώσσες δεν υφίστανται ίση μεταχείριση, β) κανένα θεσμικό όργανο δεν έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζει μια οποιαδήποτε πολιτιστική ενότητα εντός της ΕΕ ως "μειονοτική", γ) η αναγνώριση των περιφερειών στη Συνθήκη του Μάαστριχ καθίσταται νεκρό γράμμα χωρίς την πλήρη αναγνώριση των κρατών μελών. Aποφάσισε να ζητήσει από όλα τα θεσμικά όργανα να αναγνωρίσουν οπωσδήποτε όλες τις εθνικές γλώσσες ως ισότιμες για όλα τα θεσμικά όργανα και τις πρωτοβουλίες της Κοινότητας και να καλέσει τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να ανακαλέσουν πρόσφατες αποφάσεις σχετικά με το θέμα αυτό, οι οποίες αντιβαίνουν προς την ως άνω αρχή. Ωστόσο, το πραγματικό κίνητρο για να περιοριστεί το σημερινό γλωσσικό καθεστώς είναι άλλο. Είναι προφανές ότι από πολιτική σκοπιά είναι κανείς ισχυρότερος όταν μιλάει τη μητρική του γλώσσα. Το ιστορικό της δανικής πρότασης όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς είναι αποκαλυπτικό. Όταν η Δανία εντάχθηκε στην Ένωση δήλωσε την πρόθεση να εγκαταλείψει τη χρήση της δανικής και να περιορισθούν οι γλώσσες στην αγγλική και τη γαλλική με την προϋπόθεση ότι οι γαλλόφωνοι βουλευτές θα εκφράζονταν μόνο στα Αγγλικά και οι αγγλόφωνοι μόνο στα Γαλλικά. Η πρόταση όμως απορρίφθηκε αμέσως τόσο από τους βρετανούς όσο και από τους γάλλους 4. 3 Βλ. πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού του κ. MALANGRE, σχετικά με το δικαίωμα χρήσης της μητρικής γλώσσας, Β3-0626/93. 4 Ό.π. 12

13 Πάντως, η τάση για καθιέρωση των γλωσσών ευρείας διάδοσης ως μόνων επισήμων προσκρούει στη σθεναρή αντίσταση των εκπροσώπων των άλλων γλωσσών που θα έχαναν έτσι τα προνόμια που τους παρέχει η αναγνώρισή τους ως επισήμων. Πράγματι, η αναγνώριση αυτή,εκτός από το γεγονός ότι κάποιος είναι διαπραγματευτικά ισχυρότερος όταν χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, ενισχύει τη θέση των ασθενέστερων γλωσσών, ευνοεί τη διάδοσή τους και την εισαγωγή τους στους περισσότερους τομείς της σύγχρονης επικοινωνίας, συμβάλλει στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους (ορολογία) και εξασφαλίζει την ένταξή τους στα γλωσσικά προγράμματα. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι οι γλώσσες που έχουν επιβληθεί στην πράξη στα κοινοτικά όργανα εκπροσωπούν τις κοινοτικές χώρες που υπερτερούν σε πολιτικοοικονομικό κύρος, εκπροσώπηση στα όργανα της Ε.Ε. και πληθυσμό με συνέπεια να ασκούν αποτελεσματικές πιέσεις. Οι γλώσσες αυτές (κυρίως η αγγλική και η γαλλική και κατά δεύτερο λόγο η γερμανική) χρησιμοποίησαν προς όφελός τους τις δυσλειτουργίες που προκλήθησαν στο διοικητικό μεταφραστικό οργανισμό της Κοινότητας από την εφαρμογή της πολυγλωσσίας. Έτσι, η επίσημη ισοτιμία των γλωσσών ισχύει τόσο όσο ισχύει και η θεσμική ισοτιμία των κρατών μελών. Πρόκειται δηλαδή για μία ισοτιμία η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό εικονική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ταυτόχρονα και πολιτικά κρίσιμη στο βαθμό που εξοπλίζει τις ασθενέστερες γλώσσες ή χώρες με επιχειρήματα αμυντικού χαρακτήρα. Οι πίνακες που ακολουθούν είναι ενδεικτικοί για τις πιέσεις που μπορούν να ασκήσουν ορισμένες χώρες στο γλωσσικό ζήτημα και όχι μόνο λόγω της οικονομικής τους ευρωστίας, του αριθμού των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η γλώσσα τους κατέχει θέση επίσημης γλώσσας, και του πληθυσμού τους που μεταφράζεται σε ανάλογη εκπροσώπηση στα όργανα της Ένωσης. 13

14 AΡΙΘΜΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΜΙΑΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Γερμανικά 123 Γερμανία 99, Αυστρία 21, Λουξεμβούργο 6/3 Αγγλική 102 Μεγάλη Βρετανία 87, Ιρλανδία 15 Γαλλικά 101 Γαλλία 87, Βέλγιο 25/11 Λουξεμβούργο 6/3 Ιταλικά 87 Ιταλία 87 Ισπανική 64 Ισπανία 64 Ολλανδική 45 Ολλανδία 31, Βέλγιο 25/14 Ελληνικά/πορτογαλικά 25 Ελλάδα 25, Πορτογαλία 25 Σουηδικά 23 Σουηδία 22, Φιλανδία 16/1 Δανικά 16 Δανία 16 Φιλανδικά 15 Φιλανδία 16/15 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.ΟΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΚΡΑΤΗ ΟΠΟΥ Η ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ Σε εθνικό επίπεδο Σε υποεθνικό επίπεδο Γερμανική 3 (Γερμανία, Αυστρία, 2 (Βέλγιο, Ιταλία) Λουξεμβούργο) Γαλλική 3 (Γαλλία, Βέλγιο, 1 (Ιταλία) Λουξεμβούργο) Αγγλική/ολλανδική 2 (Ολλανδία, Βέλγιο/ - Αγγλία, Ιρλανδία) Σουηδική 1 (Σουηδία) 1 (Φιλανδία) Δανική/ελληνική/φιλανδική /ιταλική/πορτογαλική/ισπανική 1 (Δανία/Ελλάδα/ Ιταλία/Πορτογαλία/Ισπανία) - 14

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΕΠ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΗΠΑ Γερμανική Γαλλική Αγγλική Ιταλική Ισπανική Ολλανδική Σουηδική Δανική Φιλανδική Πορτογαλική Ελληνική Οι αριθμοί για το 1994 από το Fischer Weltalmanach 97 Έτσι μπορεί να ειπωθεί ότι μία από τις μεγαλύτερες μάχες που δίνονται στους κόλπους της ΕΕ έστω κι αν δεν την αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή αφορά τη γλώσσα. Η τάση να χρησιμοποιούνται μόνο τα αγγλικά και τα γαλλικά, σε βάρος των άλλων εννιά επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργεί τριβές μεταξύ των "15". Η Γερμανία και η Ισπανία αρνούνται να υποταχθούν στη "δικτατορία της διγλωσσίας", ενώ το ίδιο συμβαίνει με την Ιταλία και την Ολλανδία. Η δε Γαλλία ανησυχώντας μήπως από τη γλωσσική διαμάχη βγει ωφελημένη η αγγλική γλώσσα, προτείνει να χρησιμοποιείται και η γερμανική γλώσσα στις καθημερινές εργασίες. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Ανατολάς θα περιπλέξει ακόμη περισσότερο τα πράγματα δεδομένου ότι τότε θα ομιλούνται 23 γλώσσες, πράγμα που σημαίνει πως θα απαιτούνται 115 διερμηνείς σε κάθε αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου. Το γλωσσικό ζήτημα καθίσταται έτσι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Ίσως τελικά να είναι πιο εύκολα αποδεκτό να συμφωνήσει μια χώρα να χάσει το νόμισμά της από τη γλώσσα της. 15

16 1.2. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Τα άρθρα 126 και 127 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζουν την κοινοτική δράση στους τομείς της παιδείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης αντίστοιχα, θέτοντας ως στόχο της να να συμπληρώνει και υποστηρίζει τη δράση των κρατών μελών. Επίσης, ορίζουν ότι η δράση της Κοινότητας έχει ως στόχο ν αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, μέσω ιδίως της εκμάθησης και διάδοσης των γλωσσών των κρατών μελών. Το άρθρο 128 τονίζει ότι η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών - μελών και η γλώσσα αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της πολιτισμικής ταυτότητας. Το Λευκό βιβλίο της Επιτροπής του 1995 με τίτλο «Εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα: Διδασκαλία και μάθηση προς την κοινωνία της γνώσης» έθεσε ως ένα από τους στόχους του την επαρκή γνώση τριών ευρωπαϊκών γλωσσών από όλους τους πολίτες. Tο Πράσινο βιβλίο της Επιτροπής του 1996 με τίτλο «Εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα: Τα εμπόδια στη διακρατική κινητικότητα» κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εκμάθηση δύο τουλάχιστον κοινοτικών γλωσσών έχει καταστεί προϋπόθεση, προκειμένου να επωφεληθούν οι πολίτες της Ε.Ε. από τις επαγγελματικές και προσωπικές ευκαιρίες που τους προσφέρει η ενιαία αγορά. Το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 31 ης Μαρτίου 1995, για τη βελτίωση της ποιότητας όσον αφορά την εκμάθηση και τη διδασκαλία των γλωσσών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ε.Ε. αναφέρει ότι η διδασκαλία δύο γλωσσών της Ε.Ε., εκτός της μητρικής, θα πρέπει να εξασφαλισθεί τουλάχιστον για περίοδο δύο συνεχόμενων ετών, για κάθε γλώσσα κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης. 16

17 1.2.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ι. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LINGUA. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύοντας στην προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, στην υποστήριξη της εκμάθησης των λιγότερο ομιλούμενων και διδασκόμενων γλωσσών καθώς και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης θέσπισε το πρόγραμμα LINGUA το Ο κύριος στόχος του ήταν να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στον τομέα της ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης της διδασκαλίας και κατάρτισης ξένων γλωσσών, με τη χορήγηση ενισχύσεων για προγράμματα κινητικότητα και καινοτόμα προγράμματα αρχικής και συνεχούς κατάρτισης καθηγητών ξένων γλωσσών, εκμάθηση γλωσσών στην επαγγελματική και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάστρωση στρατηγικών για γλωσσική κατάρτιση στην οικονομική ζωή. To LINGUA χορηγούσε οικονομική ενίσχυση για τις εξής δράσεις: 1. Δράση Ι. Μέτρα για την προώθηση της συνεχούς κατάρτισης των καθηγητών ξένων γλωσσών και των επιμορφωτών τους. 2. Δράση ΙΙ. Μέτρα για την προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών σε Πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ιδίως για την ανάπτυξη της αρχικής κατάρτισης των καθηγητών ξένων γλωσσών. 3. Δράση ΙΙΙ. Μέτρα για την προώθηση της γνώσης ξένων γλωσσών που χρησιμοποιούνται στις επαγγελματικές σχέσεις και την οικονομική ζωή. 4. Δράση IV. Μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης της ανταλλαγής νέων. 5. Δράση V. Συμπληρωματικά μέτρα. 17

18 ΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1 ( ) Τα μέτρα του LINGUA ενσωματώθηκαν ως οριζόντια μέτρα στο πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1 που θεσπίστηκε με την απόφαση 819/95/ΕΚ. Το ΣΩΚΡΑΤΗΣ είναι το ενοποιημένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στον τομέα της εκπαίδευσης. Το LINGUA/ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1 παρείχε δυνατότητες υποστήριξης και συμπλήρωσης των πολιτικών και των δράσεων των κρατών μελών για την προώθηση, την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της γνώσης ξένων γλωσσών με την λήψη μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο, και σε στενή αλληλεπίδραση και συνεργασία με τις ενέργειες προώθησης των γλωσσικών δεξιοτήτων που προβλέπονταν στο πλαίσιο του προγράμματος LEONARDO DA VINCI για την επαγγελματική κατάρτιση. Το LINGUA / ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1 απευθυνόταν σε όλες τις βαθμίδες και όλους τους τομείς εκπαίδευσης και συμπλήρωνε, με μια σειρά ειδικών ενεργειών, τα επικουρικά μέτρα για την εκμάθηση των γλωσσών που περιέχονται σε άλλες ενέργειες του ΣΩΚΡΑΤΗ Χορηγούσε δε οικονομική ενίσχυση για τις ακόλουθες δράσεις. Δράση Ι Προγράμματα Ευρωπαϊκής συνεργασίας για την κατάρτιση των καθηγητών γλωσσών (ΠΕΣ).Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων αρχικής ή και συνεχούς κατάρτισης των καθηγητών γλωσσών.. Δράση ΙΙ Συνεχής κατάρτιση στον τομέα της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών. Δράση ΙΙΙ Περίοδοι βοηθητικής εργασίας για μέλλοντες καθηγητές γλωσσών. Δράση IV Εκπόνηση εργαλείων για τη διδασκαλία των γλωσσών και την αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων. Δράση V Κοινά εκπαιδευτικά σχέδια για την εκμάθηση γλωσσών (ΚΕΠ).. 18

19 Το δεύτερο στάδιο του ΣΩΚΡΑΤΗΣ θεσπίστηκε με την αριθ. 253/2000/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι δράσεις Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V του LINGUA / ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1 ενσωματώθηκαν στο κεφάλαιο COMENIUS του ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2 ( ). Το COMENIUS έχει ως στόχο να προωθήσει τη συνεργασία στη σχολική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων: προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2 ( ) Ειδικότερα, στο πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2 ( ) το οποίο προωθεί την ευρωπαϊκή συνεργασία σ όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, οι ενέργειες οι οποίες προωθούν την εκμάθηση και τη διδασκαλία ξένων γλωσσών είναι οι εξής: Στο πλαίσιο της ενέργειας Comenius (συνεργασία στη σχολική εκπαίδευση) υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες προς προώθηση εκμάθηση γλωσσών και ανταλλαγές μεταξύ νέων σε επίπεδο σχολικής συνεργασίας αρχική κατάρτιση καθηγητών ξένων γλωσσών βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό διδασκαλίας γλωσσών στα σχολεία κύκλοι μαθημάτων κατάρτισης για τους καθηγητές ξένων γλωσσών στο εξωτερικό παραγωγή υλικού και δρομολόγηση κύκλων μαθημάτων για την κατάρτιση καθηγητών ξένων γλωσσών. Στο πλαίσιο της ενέργειας Erasmus (συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) υπάρχει ενέργεια που προωθεί: τη γλωσσική προετοιμασία φοιτητών πανεπιστημίου που παρακολουθούν κύκλους μαθημάτων στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο της ενέργειας Grundtvig (συνεργασία στην εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαιδευτικές δίοδοι) υπάρχουν ενέργειες που προωθούν: τις γλώσσες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου εκπαίδευσης. 19

20 Στο πλαίσιο της ενέργειας Lingua (προώθηση της διδασκαλίας και της εκμάθησης ξένων γλωσσών) υπάρχουν ενέργειες για: αύξηση της ευαισθητοποίησης για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη διάδοση καινοτομιών όπως η πρόωρη εκμάθηση γλωσσών ή η κατανόηση πολλών γλωσσών ανάπτυξη και ανταλλαγή διδακτικής ύλης και καινοτόμου διδακτικού υλικού. ΙΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI LEONARDO DA VINCI 1. ( ) Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci είναι ένα κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή της πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση στην Ευρώπη. Στην πρώτη φάση του προγράμματος τα σχέδια για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων έλαβαν υπόψη τις επαγγελματικές ανάγκες, προσεγγίζοντας την γλώσσα μέσα από το συγκεκριμένο πλαίσιο των σημερινών ή των μελλοντικών δραστηριοτήτων των εργαζομένων και των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Τα σχέδια είχαν καταταχθεί σε δύο κατηγορίες. - διακρατικά δοκιμαστικά σχέδια που συμπεριελάμβαναν την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των δικαιούχων και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που διαθέτουν και εκείνων που απαιτούνται από αυτούς. γλωσσικούς ελέγχους. την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και συστημάτων για την αναγνώριση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. την παραγωγή διδακτικού υλικού για ομαδική μάθηση ή μάθηση εξ αποστάσεως, με εκπαιδευτή ή για αυτοδιδασκαλία. την ανάπτυξη εργαλείων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και των φροντιστών. - διακρατικά προγράμματα ανταλλαγής. χρηματοδοτήθηκαν διακρατικά προγράμματα ανταλλαγής για εκπαιδευτές, φροντιστές, διευθυντές προσωπικού και διοργανωτές προγραμμάτων κατάρτισης, σε επιχειρήσεις και ιδρύματα εξειδικευμένης γλωσσικής κατάρτισης ή εκπαιδευτικούς φορείς, με σκοπό την ανάπτυξη μεθοδολογίας. Οι ανταλλαγές αυτές επέτρεψαν στους 20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Πολιτικά Συστήματα Το πολιτικό σύστημα είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει: Τη σχέση (δικαιώματα και

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 2 Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας

Κείμενο 2 Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2308) Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη

1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη 1η Περίπτωση Το ΕΣΕ και μια Τοπική Διένεξη Ένας ευρωπαϊκός όμιλος επιχειρήσεων αποτελείται από θυγατρικές εταιρίες στην Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ισπανία. Η κεντρική διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2226(INI) 16.12.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις καλλιτεχνικές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2008/2226(INI)) Επιτροπή Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος Η Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων (Μονάδα ΔΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) είναι αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής 1 η Σεπτέμβρη 2010 Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία Έργο του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

25 Χρόνια Erasmus Αργυρούν. Ιωβηλαίον. εκπαίδευσης. χρόνια ERASMUS: Ανοίγει. Προγράμματος ERASMUS πραγματοποιείται σε όλα τα

25 Χρόνια Erasmus Αργυρούν. Ιωβηλαίον. εκπαίδευσης. χρόνια ERASMUS: Ανοίγει. Προγράμματος ERASMUS πραγματοποιείται σε όλα τα 25 Χρόνια Erasmus Αργυρούν Ιωβηλαίον Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια λειτουργίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, με σύνθημα «25 χρόνια ERASMUS: Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» E-GNOSIS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ E.K. http://www.e-gnosis.gr/english2

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1.1. Οι έννοιες: παιδεία, εκπαίδευση, μόρφωση... 3 1.2. Οι έννοιες της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.4.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0417/2015, των Lucia D'Aleo και Anastasia Ramazzotti, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή : «Eφαρμογή του LEADER στα Κ.Μ»

Εισαγωγή : «Eφαρμογή του LEADER στα Κ.Μ» ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ LEADER ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

2015 Μιλάω ξένες γλώσσες, μιλάω στη γλώσσα της Ευρώπης

2015 Μιλάω ξένες γλώσσες, μιλάω στη γλώσσα της Ευρώπης Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Μιλάω ξένες γλώσσες, μιλάω στη γλώσσα της Ευρώπης Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Συμβούλων και Μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Διαχείριση Συνεταιρισμών - MATCOM» του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ http://www.greeklanguage.gr/certification Περιεχόμενα 1.Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 2. Το σύστημα των εξετάσεων για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας 3. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1) ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2) ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Τομεακό Πρόγραμμα ERASMUS Ημερίδα,, 21 Μαΐου 2012 25 Χρόνια ERASMUS 1987-2012 «Αργυρούν Ιωβηλαίον» «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία Κείμενο Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία - 16540 Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση του Ο.Η.Ε., τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET ΘΕΜΑ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Δρ.Σωκρ.Καπλάνης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2001 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης «Οι Καινοτομικές Δραστηριότητες στην Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα