Πολυγλωσσία: ένα πλεονέκτηµα για την Ευρώπη και µια κοινή δέσµευση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυγλωσσία: ένα πλεονέκτηµα για την Ευρώπη και µια κοινή δέσµευση"

Transcript

1 P6_TA(2009)0162 Πολυγλωσσία: ένα πλεονέκτηµα για την Ευρώπη και µια κοινή δέσµευση Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά µε την πολυγλωσσία: πλεονέκτηµα για την Ευρώπη και κοινή δέσµευση (2008/2225(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 149 και 151 της Συνθήκης ΕΚ, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 22 του Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τη Σύµβαση της UNSECO του 2003 για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς, έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Σεπτεµβρίου 2008 µε τίτλο «Πολυγλωσσία: πλεονέκτηµα για την Ευρώπη και κοινή δέσµευση» (COM(2008)0566), καθώς και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2008)2443, SEC(2008)2444 και SEC(2008)2445), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2007 µε τίτλο «Πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας για τις γλωσσικές γνώσεις» (COM(2007)0184), έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 15ης Νοεµβρίου 2007 µε τίτλο «Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του σχεδίου δράσης µε τίτλο «Η προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής ποικιλοµορφίας» (COM(2007)0554), καθώς και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2007)1222), έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά µε την ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισµό σ έναν κόσµο παγκοσµιοποίησης 1, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 15ης Νοεµβρίου 2006 σχετικά µε ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία 2, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 27ης Απριλίου 2006 σχετικά µε την προώθηση της πολυγλωσσίας και της εκµάθησης γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευρωπαϊκός είκτης Γλωσσικών Γνώσεων 3, έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 4ης Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε συστάσεις στην Επιτροπή σχετικά µε τις περιφερειακές και λιγότερο διαδεδοµένες ευρωπαϊκές γλώσσες τις γλώσσες των µειονοτήτων στην ΕΕ λαµβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση και την Κείµενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0124. ΕΕ C 314 E, , σ ΕΕ C 296 E, , σ. 271.

2 πολιτιστική πολυµορφία 1, έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1934/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για την ανακήρυξη του έτους 2001 Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών 2, έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002, έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισµός, της 21ης και 22ης Μαΐου 2008, ειδικότερα αυτά που αφορούν την πολυγλωσσία, έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα της 20ής Νοεµβρίου 2008 του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών που συνέρχονται στο πλαίσιο του Συµβουλίου, σχετικά µε την προώθηση της πολιτιστικής πολυµορφίας και του διαπολιτισµικού διαλόγου στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης και των κρατών µελών της 3, έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά µε την πολυγλωσσία, της 18ης και 19ης Ιουνίου , και τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Σεπτεµβρίου 2008 σχετικά µε την πολυγλωσσία, έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας και τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0092/2009), Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η γλωσσική και πολιτιστική πολυµορφία περιλαµβάνουν γνωρίσµατα που καθορίζουν σηµαντικά την καθηµερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσµα της διείσδυσης των µέσων ενηµέρωσης αυξανόµενης κινητικότητας, των µεταναστεύσεων και της εξέλιξης της παγκοσµιοποίησης, Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι η απόκτηση ποικίλων γλωσσικών δεξιοτήτων θεωρείται υψίστης σηµασίας για όλους τους πολίτες της ΕΕ, προκειµένου να µπορούν να απολαµβάνουν πλήρως τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης και στις σχέσεις αυτής µε τρίτες χώρες, Γ. λαµβάνοντας υπόψη την αυξανόµενη σπουδαιότητα της πολυγλωσσίας στο πλαίσιο των σχέσεων µεταξύ των κρατών µελών, της συµβίωσης στις πολυπολιτισµικές µας κοινωνίες και των κοινών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,. λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη που υπάρχει για την αξιολόγηση της πολυγλωσσίας από αναγνωρισµένα όργανα, όπως το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα, και άλλα, ΕΕ C 76 E, , σ ΕΕ L 232, , σ. 1. ΕΕ C 320, , σ. 10. ΕΕ C 257, , σ. 30.

3 Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι ορισµένες ευρωπαϊκές γλώσσες συνιστούν θεµελιώδη γέφυρα στις σχέσεις µε τρίτες χώρες, καθώς και στις σχέσεις µεταξύ λαών και εθνών από τις πλέον διαφορετικές περιοχές, ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η γλωσσική πολυµορφία αναγνωρίζεται ως δικαίωµα των πολιτών στα άρθρα 21 και 22 του Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων, και ότι η πολυγλωσσία θα πρέπει επίσης να στοχεύει στην προώθηση του σεβασµού της πολυµορφίας και της ανοχής, ώστε να αποτρέπεται η εµφάνιση πιθανών συγκρούσεων, είτε ενεργών είτε παθητικών, µεταξύ των διάφορων γλωσσικών κοινοτήτων στα κράτη µέλη, 1. εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την πολυγλωσσία καθώς και για την προσοχή που αυτή έλαβε από το Συµβούλιο 2. επαναλαµβάνει τις θέσεις που υιοθέτησε σε βάθος χρόνου όσον αφορά την πολυγλωσσία και την πολιτιστική πολυµορφία 3. εµµένει στην ανάγκη αναγνώρισης της ισότητας µεταξύ των επίσηµων γλωσσών της ΕΕ σε όλες τις πτυχές της δηµόσιας δραστηριότητας 4. θεωρεί ότι η γλωσσική πολυµορφία της Ευρώπης συνιστά σηµαντικό πολιτιστικό πλεονέκτηµα και ότι θα ήταν σφάλµα να περιοριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε µία κύρια γλώσσα 5. θεωρεί θεµελιώδη τον ρόλο των θεσµικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τον σεβασµό της αρχής της γλωσσικής ισότητας, τόσο στις σχέσεις µεταξύ των κρατών µελών όσο και στα ίδια τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα της ΕΕ και στις σχέσεις των πολιτών της ΕΕ µε τις εθνικές διοικήσεις και τα κοινοτικά και διεθνή όργανα και τους οργανισµούς 6. υπενθυµίζει ότι η σπουδαιότητα της πολυγλωσσίας δεν εξαντλείται στις οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές, αλλά ότι θα πρέπει επιπλέον να δίδεται προσοχή στην πολιτιστική και επιστηµονική δηµιουργία και διάδοση, καθώς και στη σηµασία της µετάφρασης, τόσο της λογοτεχνικής όσο και της τεχνικής, στη ζωή των πολιτών και στη βιώσιµη ανάπτυξη της ΕΕ και κυρίως στο ρόλο που διαδραµατίζουν οι γλώσσες στη διαµόρφωση και στην ενίσχυση της ταυτότητας 7. τονίζει ότι η πολυγλωσσία αποτελεί θέµα µε εγκάρσιο χαρακτήρα που έχει σηµαντικές επιπτώσεις στη ζωή των ευρωπαίων πολιτών καλεί, συνεπώς, τα κράτη µέλη να εντάξουν την πολυγλωσσία στις πολιτικές τους εκτός του τοµέα της εκπαίδευσης, όπως στις πολιτικές για τη διά βίου µάθηση, την κοινωνική ένταξη, την απασχόληση, τα µέσα ενηµέρωσης και την έρευνα 8. θεωρεί ζωτικής σηµασίας τη δηµιουργία συγκεκριµένων προγραµµάτων για τη στήριξη της µετάφρασης και δικτύων πολυγλωσσικών βάσεων ορολογίας 9. υπενθυµίζει ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας πρέπει να χρησιµοποιούνται για την προώθηση της πολυγλωσσίας και συνεπώς τονίζει το ρόλο και τη χρήση του κατάλληλου διεθνούς προτύπου (ISO 10646) - το οποίο παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης των αλφαβήτων όλων των γλωσσών - στα ευρωπαϊκά διοικητικά συστήµατα και µέσα ενηµέρωσης καθώς και σε εκείνα των κρατών µελών

4 10. προτείνει την καθιέρωση ευρωπαϊκής ηµέρας του µεταφραστή και του διερµηνέα ή να ληφθεί υπόψη και να ενισχυθεί η προβολή αυτών των επαγγελµάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ηµέρας των Γλωσσών που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεµβρίου 11. επιβεβαιώνει ότι είναι ζωτικής σηµασίας να προστατεύεται η πολυγλωσσία σε χώρες ή περιφέρειες στις οποίες συνυπάρχουν δύο ή περισσότερες επίσηµες γλώσσες 12. υπογραµµίζει τη σηµασία που έχει η εξασφάλιση της πλήρους αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των γλωσσών και ειδικότερα σε τοµείς που αφορούν τους ηλικιωµένους, καθώς και στους τοµείς της δικαιοσύνης, της υγείας, της διοίκησης και της απασχόλησης, σε κράτη µέλη όπου συνυπάρχουν περισσότερες από µία επίσηµες γλώσσες 13. ενθαρρύνει την εκµάθηση µιας δεύτερης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους υπαλλήλους που έρχονται σε επικοινωνία µε τους πολίτες άλλων κρατών µελών στην εργασία τους 14. πιστεύει ότι είναι απαραίτητο και σκόπιµο να δηµιουργούνται ευκαιρίες για την εκµάθηση ξένων γλωσσών και από ενηλίκους, µέσω επαγγελµατικών προγραµµάτων και προγραµµάτων διά βίου µάθησης, µε στόχο την προσωπική και επαγγελµατική εξέλιξη 15. επισηµαίνει την εξέχουσα σηµασία του να παρέχει το σχολείο ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη σε µαθητές που δεν είναι δυνατόν να εκπαιδευτούν στη µητρική γλώσσα τους και επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για την προώθηση της «µητρικής γλώσσας συν δύο» στην εκπαίδευση 16. εκφράζει λύπη διότι η Επιτροπή δεν έχει θεσπίσει µέχρι σήµερα κάποιο πολυετές πρόγραµµα για τη γλωσσική πολυµορφία και την εκµάθηση γλωσσών ή κάποια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη Γλωσσική Πολυµορφία και την Εκµάθηση Γλωσσών, όπως ζητείται στο προαναφερθέν ψήφισµα που ενέκρινε η µεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου στις 4 Σεπτεµβρίου τονίζει επιπλέον τη σηµασία που έχει η πλήρης γνώση των επισήµων γλωσσών της χώρας υποδοχής για την πλήρη ένταξη των µεταναστών και των οικογενειών τους, και τονίζει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να προωθήσουν αποτελεσµατικά ειδικά µαθήµατα γλώσσας, ιδίως για τις γυναίκες και τους ηλικιωµένους καλεί τα κράτη µέλη να ενεργήσουν υπεύθυνα έναντι των µεταναστών, παρέχοντάς τους τα αναγκαία µέσα για την εκµάθηση της γλώσσας και του πολιτισµού της χώρας υποδοχής, επιτρέποντας παράλληλα και ενθαρρύνοντάς τους να διατηρήσουν τη γλώσσα τους 18. υπενθυµίζει ότι, για τους λόγους αυτούς, είναι ζωτικής σηµασίας η εξασφάλιση της ποιότητας σ' αυτό το πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένης της σχετικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών 19. τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί επαρκής σηµασία στην εκµάθηση γλωσσών στην προσχολική εκπαίδευση, και κυρίως στην εκµάθηση της εθνικής γλώσσας της χώρας στην οποία τα παιδιά παρακολουθούν σχολείο 20. είναι της άποψης ότι τα παιδιά πρέπει, για δικό τους όφελος, να µιλούν τη γλώσσα της χώρας στην οποία ζουν, προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι δεν υφίστανται διακρίσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή στη µετέπειτα κατάρτισή τους και ότι είναι σε θέση να λαµβάνουν µέρος σε όλες τις δραστηριότητες σε ισότιµη βάση

5 21. προτείνει στα κράτη µέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα ανταλλαγών εκπαιδευτικού προσωπικού σε διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης, µε σκοπό τη διδασκαλία διάφορων σχολικών µαθηµάτων σε διάφορες γλώσσες, και πιστεύει ότι αυτή η δυνατότητα θα µπορούσε να αξιοποιηθεί στις µεθοριακές περιοχές κυρίως, και ότι µε αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθούν η κινητικότητα των εργαζοµένων και οι γλωσσικές γνώσεις των πολιτών 22. θεωρεί απαραίτητη την προώθηση της κινητικότητας και των ανταλλαγών καθηγητών και σπουδαστών γλωσσών υπογραµµίζει ότι η ροή καθηγητών γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφαλίσει την αποτελεσµατική επαφή του µέγιστου δυνατού αριθµού των εν λόγω καθηγητών µε το φυσικό περιβάλλον των γλωσσών που διδάσκουν 23. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν την επαγγελµατική κινητικότητα των εκπαιδευτικών και τη συνεργασία µεταξύ σχολείων και διαφορετικών χωρών µε στόχο την υλοποίηση τεχνολογικά και πολιτιστικά καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων 24. ενθαρρύνει και στηρίζει τη διδασκαλία των µειονοτικών, αυτοχθόνων και ξένων γλωσσών σε προαιρετική βάση εντός των σχολικών προγραµµάτων ή/και ως εξωσχολική δραστηριότητα ανοιχτή στην κοινότητα 25. καλεί το Συµβούλιο να συντάσσει ετήσια έκθεση προόδου σχετικά µε την πολυγλωσσία στα επίσηµα και ανεπίσηµα δηµόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά συστήµατα, στην επαγγελµατική κατάρτιση και στην εκπαίδευση των ενηλίκων στα κράτη µέλη, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση µεταξύ της διάδοσης των εθνικών, περιφερειακών και µειονοτικών γλωσσών και της µετανάστευσης 26. επαναλαµβάνει ότι από πολύ παλιά έχει δεσµευθεί να προωθεί την εκµάθηση γλωσσών, την πολυγλωσσία και την γλωσσική πολυµορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβάνοντας και τις τοπικές και µειονοτικές γλώσσες, δεδοµένου ότι αποτελούν πολιτιστικά αγαθά που πρέπει να διαφυλαχθούν και να καλλιεργηθούν θεωρεί ότι η πολυγλωσσία είναι βασικής σηµασίας για να υπάρξει αποτελεσµατική επικοινωνία και αποτελεί ένα µέσο που διευκολύνει την κατανόηση µεταξύ των ανθρώπων και άρα την αποδοχή της διαφορετικότητας και των µειονοτήτων 27. συνιστά στα κράτη µέλη τα ακαδηµαϊκά προγράµµατα σπουδών τους, να περιλαµβάνουν την προαιρετική εκµάθηση µιας τρίτης ξένης γλώσσας, αρχίζοντας από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 28. τονίζει τη σηµασία που έχει η µελέτη των γλωσσών των γειτονικών χωρών ως τρόπος διευκόλυνσης της επικοινωνίας και ενίσχυσης της αµοιβαίας κατανόησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδυναµώνοντας παράλληλα την Κοινότητα 29. συνιστά τη στήριξη της εκµάθησης των γλωσσών των γειτονικών χωρών και περιφερειών, ειδικά στις µεθόριες περιοχές 30. επαναλαµβάνει τη σηµασία που έχει η προώθηση και η στήριξη της ανάπτυξης καινοτόµων παιδαγωγικών µοντέλων και προσεγγίσεων για τη διδασκαλία γλωσσών, προκειµένου να ενθαρρύνεται η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων, και να αυξάνεται η ευαισθητοποίηση και η δραστηριοποίηση των πολιτών 31. προτείνει σε κάθε βαθµίδα της εκπαίδευσης, και ανεξάρτητα από το γεωγραφικό

6 περιβάλλον, να υπάρχουν ειδικευµένοι καθηγητές ξένων γλωσσών 32. συνιστά να ζητηθούν οι απόψεις των ευρωπαϊκών οµοσπονδιών και των ενώσεων καθηγητών σύγχρονων γλωσσών όσον αφορά τα προγράµµατα και τις µεθοδολογίες που πρέπει να εφαρµοσθούν 33. εµµένει στη σηµασία των πολιτικών παροχής κινήτρων για την τόνωση της ανάγνωσης και για την ενθάρρυνση της δηµιουργικής γραφής προς επίτευξη αυτών των στόχων 34. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διεξαγάγει εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα οφέλη της εκµάθησης γλωσσών µε τη βοήθεια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και της χρήσης νέων τεχνολογιών προτρέπει την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων για τη γλωσσική εκπαίδευση των παιδιών των µεταναστών και τη διδασκαλία στο κράτος µέλος υποδοχής της γλώσσας και του πολιτισµού της χώρας καταγωγής 35. συνιστά και παροτρύνει τη χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας ως απαραίτητου εργαλείου στη διδασκαλία γλωσσών 36. επαναλαµβάνει την πολιτική του προτεραιότητα για την απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων µέσω της εκµάθησης άλλων γλωσσών της ΕΕ, µεταξύ των οποίων τη γλώσσα µιας γειτονικής χώρας και µία άλλη διεθνή lingua franca: θεωρεί ότι αυτό θα εφοδιάσει τους πολίτες µε ικανότητες και προσόντα για τη συµµετοχή στη δηµοκρατική κοινωνία όσον αφορά την ενεργό συµµετοχή των πολιτών στα κοινά, τις δυνατότητες απασχόλησης και τη γνώση άλλων πολιτισµών 37. προτείνει να εξασφαλισθεί επίσης µε ικανοποιητικούς όρους η πολυγλωσσία στο περιεχόµενο των µέσων ενηµέρωσης και του ιαδικτύου, και ειδικότερα στη γλωσσική πολιτική των ευρωπαϊκών και µη δικτυακών τόπων και πυλών που συνδέονται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η ευρωπαϊκή πολυγλωσσία πρέπει να γίνεται απολύτως σεβαστή, τουλάχιστον όσον αφορά τις 23 επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 38. παρατηρεί ότι η χρήση υποτίτλων στα τηλεοπτικά προγράµµατα πρόκειται να διευκολύνει την εκµάθηση και χρήση των γλωσσών της ΕΕ και την καλύτερη κατανόηση του πολιτιστικού υπόβαθρου των οπτικοακουστικών παραγωγών 39. ενθαρρύνει την ΕΕ να εκµεταλλευθεί στις εξωτερικές της σχέσεις τα ενδεχόµενα πλεονεκτήµατα των ευρωπαϊκών γλωσσών και ζητεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω αυτός ο πόρος στο πλαίσιο του πολιτισµικού, οικονοµικού και κοινωνικού διαλόγου µε τον υπόλοιπο κόσµο, ώστε να ενισχυθεί και να αποκτήσει προστιθέµενη αξία ο ρόλος της ΕΕ στο διεθνές προσκήνιο και να ωφεληθούν οι τρίτες χώρες, σύµφωνα µε το πνεύµα της αναπτυξιακής πολιτικής που προωθείται από την ΕΕ 40. προτείνει στο Συµβούλιο να συνδιοργανώσουν µια πρώτη Ευρωπαϊκή ιάσκεψη για τη γλωσσική πολυµορφία, προκειµένου να συζητηθούν σε βάθος αυτά τα θέµατα µε την κοινωνία των πολιτών, στο πλαίσιο της σύστασης της διεθνούς οµάδας εµπειρογνωµόνων των Ηνωµένων Εθνών για τις αυτόχθονες γλώσσες, η οποία εγκρίθηκε από το Μόνιµο Φόρουµ για τα ζητήµατα των αυτοχθόνων κατά την έβδοµη σύνοδό του τον Μάιο του 2008 (έκθεση για την έβδοµη σύνοδο (Ε/2008/43)) 41. πιστεύει ότι στα πλαίσια της διά βίου µάθησης θα πρέπει να υποβοηθούνται επαρκώς οι

7 πολίτες κάθε ηλικίας στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων τους σε συνεχή βάση, µέσω της πρόσβασης στην κατάλληλη γλωσσική κατάρτιση ή σε άλλα µέσα διευκόλυνσης της επικοινωνίας, περιλαµβανοµένης της εκµάθησης γλωσσών από πολύ νεαρή ηλικία, µε στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής τους ένταξης, των προοπτικών απασχόλησής τους και της ευηµερίας τους 42. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να προωθήσουν µέτρα που θα διευκολύνουν την εκµάθηση γλωσσών για τα άτοµα που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση, που ανήκουν σε εθνικές µειονότητες και για τους µετανάστες που θα µπορέσουν µε αυτόν τον τρόπο να µάθουν την γλώσσα ή τις γλώσσες της περιφέρειας ή/και της χώρας υποδοχής ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη και να καταπολεµηθεί ο κοινωνικός αποκλεισµός τονίζει ότι είναι απαραίτητο οι µετανάστες να µπορούν να χρησιµοποιούν την κύρια γλώσσα τους και έτσι να αξιοποιούν πλήρως τις γλωσσικές ικανότητές τους καλεί, συνεπώς, τα κράτη µέλη να προωθούν τη χρήση της κύριας γλώσσας όσο και την εκµάθηση των εθνικών γλωσσών 43. θεωρεί αναγκαία την ενίσχυση της διεθνούς προβολής των ευρωπαϊκών γλωσσών, που συνιστούν προσόν του ευρωπαϊκού σχεδίου και είναι, ως εκ τούτου, θεµελιώδεις για τους γλωσσικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσµούς µεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών και σύµφωνα µε το πνεύµα της προώθησης των δηµοκρατικών αξιών στις εν λόγω χώρες 44. πιστεύει ότι θα πρέπει να διευκολύνεται για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ειδικότερα για τις ΜΜΕ, η παροχή αποτελεσµατικής στήριξης για τη διδασκαλία και για τη χρήση γλωσσών, προάγοντας, κατ αυτόν τον τρόπο, την πρόσβασή τους στις παγκόσµιες αγορές, και ιδίως στις αναδυόµενες αγορές 45. υπογραµµίζει το δικαίωµα των καταναλωτών να λαµβάνουν πληροφορίες για ένα προϊόν που πωλείται στην αγορά του τόπου διαµονής τους στην επίσηµη γλώσσα ή στις επίσηµες γλώσσες του συγκεκριµένου τόπου 46. εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στους ενδεχόµενους κινδύνους του επικοινωνιακού χάσµατος µεταξύ ατόµων διαφορετικής πολιτιστικής προέλευσης καθώς και του κοινωνικού διαχωρισµού ανάµεσα στους πολύγλωσσους και στους µονόγλωσσους εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό εµπόδιο για την ένταξη στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας των αλλοδαπών εργαζοµένων σε πολλά κράτη µέλη προτρέπει εποµένως την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα για να µειωθεί το χάσµα µεταξύ των πολύγλωσσων ατόµων που έχουν καλύτερες ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των µονόγλωσσων ατόµων που δεν διαθέτουν πολλές ευκαιρίες 47. πιστεύει ότι πρέπει να παρέχεται υποστήριξη για την εκµάθηση των γλωσσών τρίτων χωρών, µεταξύ άλλων και στο εσωτερικό της ΕΕ 48. ζητεί οι δείκτες γλωσσικών γνώσεων να συµπεριλάβουν το συντοµότερο όλες τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ, µε την επιφύλαξη της επέκτασής τους σε άλλες γλώσσες που οµιλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 49. θεωρεί ότι η συλλογή δεδοµένων σχετικά µε τη γλωσσική δεξιότητα θα πρέπει να περιλαµβάνει εξετάσεις στις εξής τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, γραπτή έκφραση και προφορική έκφραση

8 50. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για στενότερη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, χρησιµοποιώντας την ανοιχτή µέθοδο συντονισµού, µε στόχο να διευκολυνθεί η ανταλλαγή εµπειρίας και ορθής πρακτικής στον τοµέα της πολυγλωσσίας, λαµβάνοντας, επίσης, υπόψη τα οικονοµικά οφέλη που παρατηρούνται, για παράδειγµα, στις πολυγλωσσικές επιχειρήσεις 51. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών µελών.

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2226(INI) 16.12.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις καλλιτεχνικές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2008/2226(INI)) Επιτροπή Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση

P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση P6_TA-PROV(2007)0021 Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2151(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2014/2151(INI) 5.2.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την επιδίωξη ανανεωμένης συναίνεσης όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Πολιτικά Συστήματα Το πολιτικό σύστημα είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει: Τη σχέση (δικαιώματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ NOMOΣ: 3521/2006 ΦΕΚ: Α 275/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ. Εξωτ. Φ.0544/Μ.5682/ΑΣ.39/2007 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών

Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών Προσχέδιο του Προγράμματος Πολυπολιτισμικών Συνεργασιών (Συνοπτική έκδοση για μετάφραση) 2015 2018 Yarra City Council 1. Εισαγωγή Αυτό το προσχέδιο είναι η δέσμευση του Δήμου για την υιοθέτηση μιας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2068(INI) 26.3.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών (2008/2068(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.10.2010 2010/2088(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2010)0462),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2010)0462), P7_TA-PROV(2011)0332 Ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 516]

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 516] L 79/66 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.3.2002 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2002 για ένα κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET ΘΕΜΑ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Δρ.Σωκρ.Καπλάνης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2001 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2319(INI)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2319(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2319(INI) 30.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Sylvia-Yvonne Kaufmann (PE589.119v01-00) Έλεγχος του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε στρατηγικές και µέσα για την ένταξη των µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006/2056(INI))

Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε στρατηγικές και µέσα για την ένταξη των µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006/2056(INI)) P6_TA(2006)0318 Ένταξη των µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε στρατηγικές και µέσα για την ένταξη των µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006/2056(INI))

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων 1,

έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων 1, P5_TA(2003)0098 Η διάσταση του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2002/2025(INI)) Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Λισσαβώνα, Πορτογαλία.

Λισσαβώνα, Πορτογαλία. 1 Λισσαβώνα, Πορτογαλία flep1@mail.telepac.pt Το παρόν κείμενο δημιουργήθηκε από την κοινοπραξία του Δικτύου για την Κοινωνική Ένταξη και Ένταξη στην Αγορά Εργασίας μέσω της Διδασκαλίας Γλωσσών (Network

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 2 Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας

Κείμενο 2 Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2308) Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός. Νομική βάση

Πολιτισμός. Νομική βάση Πολιτισμός Η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού συμπληρώνει την πολιτιστική πολιτική των κρατών μελών σε διάφορους τομείς: όπως για παράδειγμα, στην προστασία της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Νεολαία Η νεολαία αποτελεί τομέα εθνικής πολιτικής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πολιτική για τη νεολαία συγκαταλέγεται στους τομείς όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών P6_TA(2009)0372 Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την ενσωµάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2000) 379 C5-0508/2000),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2000) 379 C5-0508/2000), 1. Κοινωνική Ατζέντα A5-0291/2000 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2010 COM(2010)411 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε τον αντίκτυπο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 3.1.1 Ανταλλαγές νέων µε χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772 No.Φ09222/5772 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ Υιοθετήθηκε κατά την 31 η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO ΠΑΡΙΣΙ, 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Ο πολιτιστικός πλούτος του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 10.8.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2010 COM(2010) 462 τελικό 2010/0242 (COD) C7-0253/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) (κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράµµατος διά βίου µάθησης...4 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 9. ΑΠΟΦΑΣΗ 92/421/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13 ης Ιουλίου 1992 σχετικά με σχέδιο κοινοτικών δράσεων υπέρ του τουρισμού (EE L. 231/26) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 19.3.2012 2012/2039(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ (2006/585/ΕΚ) (ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 28 έως

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ PARLEMETER: 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 PARLEMETER: 2015 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες του Ευρωβαρομέτρου του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES)

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EDUC - 043 Επιτροπή των Περιφερειών Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της Επιτροπής "Πολιτισµός και Παιδεία" για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2012/2288(INI) 10.6.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Εγκρίθηκε στο συνέδριο της Στοκχόλµης, 31 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ 15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση»

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Υιοθετήθηκε στην 20 η Γενική Συνέλευση του ENOC, 22 Σεπτεμβρίου 2016, Βίλνιους Εμείς, τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

15349/16 ΔΙ/νικ 1 DG D 2A

15349/16 ΔΙ/νικ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2173(INI) 11.11.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Ivo Belet (PE414.337v01-00) H προστασία των καταναλωτών, ιδιαίτερα των ανηλίκων, όσον αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 15.4.2015 2014/2250(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (2014/2250(INI))

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα