ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, , )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013)"

Transcript

1 ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, , ) Αρχική ΥΠΑΣΥ : ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β / ), κεφάλαια Α - Ε Τροποποίηση 1: ΑΠ 43804/ΕΥΘΥ 2041/ (ΦΕΚ 1957/Β / ) Αντικατάσταση των Κεφαλαίων Γ- -Ε Τροποποίηση 2: ΑΠ 28020/ΕΥΘΥ 1212/ (ΦΕΚ 1088/Β / ) αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 28 (ΦΠΑ) αντικαθίσταται η παράγραφος 3.1 του άρθρου 31 (ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α) αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 35 (έργα µε έσοδα, ΕΤΠΑ & Ταµείο Συνοχής µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο του ) Προστίθεται Νέο Κεφάλαιο ΣΤ (άρθρα 42 46): ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Τροποποίηση 3: Αριθµ. 5058/ΕΥΘΥ 138/13 (ΦΕΚ 292 Β/ ) : Τροποποίηση της υπ αριθµ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β / ) υπουργικής απόφασης συστήµατος διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. τροποποίηση και κωδικοποίηση των κεφαλαίων και Ε Κεφ Α Β (αρχική ΥΠΑΣΥ ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 7 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3614/2007, ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν. 3614/2007 Άρθρο 1 Τύπος της απόφασης ένταξης πράξης 1 Η απόφαση ένταξης πράξης περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: 1.1 Την ταυτότητα της απόφασης ένταξης. 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 1 από 34

2 1.2 Το προοίµιο της απόφασης στο οποίο παρατίθενται οι διατάξεις και τα στοιχεία των σχετικών εγγράφων που ο υπογράφων την απόφαση έχει υπόψη του για την έκδοσή της και ισχύουν κατά την εφαρµογή της. 1.3 Το περιεχόµενο της απόφασης ένταξης 2 Η απόφαση ένταξης πράξεων, εξαιρουµένων των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, εκδίδεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο εγκεκριµένο Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως αυτό ισχύει. Άρθρο 2 Περιεχόµενο της απόφασης ένταξης πράξης 1 Η ταυτότητα της απόφασης ένταξης. Στο µέρος αυτό σηµειώνονται 1.1 Η εκδίδουσα την απόφαση υπηρεσία και η πλήρης ταχυδροµική διεύθυνσή της. 1.2 Ο αρµόδιος ή οι αρµόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών σε σχέση µε την απόφαση και οι αριθµοί τηλεφώνων επικοινωνίας, τηλεοµοιοτυπίας και ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας. 1.3 Η ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και ο αριθµός ταυτοποίησής της (πρωτοκόλλου). 1.4 Η επωνυµία του δικαιούχου στον οποίο απευθύνεται η απόφαση η πλήρης ταχυδροµική διεύθυνσή του και ο κωδικός του. 1.5 Οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση ένταξης και ιδίως η υπηρεσία η οποία είναι αρµόδια για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισµό. 2 Το προοίµιο της απόφασης. Σε αυτό παρατίθενται οι διατάξεις και τα στοιχεία των σχετικών εγγράφων που ο υπογράφων την απόφαση έχει υπόψη του για την έκδοσή της και ισχύουν κατά την εφαρµογή της. Στο µέρος αυτό σηµειώνονται: 2.1 Οι διατάξεις του Ν. 3614/07 και ειδικότερα το άρθρο Η απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 2.3 Η Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων , του στόχου 1 και Το εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων , του στόχου 1 και 2, όπως αυτό ισχύει. 2.5 Η κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης ή τροποποίησης (αναδιάρθρωσης) της ειδικής υπηρεσίας ή άλλη κανονιστική πράξη µε την οποία προσδιορίζεται η αρµοδιότητα έκδοσης απόφασης ένταξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 2.6 Η απόφαση ορισµού του Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα ο οποίος υπογράφει την απόφαση ένταξης ή άλλου αρµόδιου οργάνου. 2.7 Η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε την οποία εγκρίνονται τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο υπόψη ΕΠ. 2.8 Ο αριθµός πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία έκδοσης και επικαιροποίησης, της πρόσκλησης προς τους δυνητικούς δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για υποβολή προτάσεων 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 2 από 34

3 2.9 Η αίτηση χρηµατοδότησης που υποβλήθηκε στην υπηρεσία (ηµεροµηνία και αριθµός πρωτοκόλλου) και τα συνηµµένα σε αυτήν έγγραφα σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης (τεχνικό δελτίο πράξης κλπ) 2.10 Τα έγγραφα τεκµηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και της εισήγησης για ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Το έγγραφο της σύµφωνης γνώµης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για τα µεγάλα έργα ή οι γνωµοδοτήσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισµού και της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού ράσεων ΕΚΤ, εφόσον απαιτούνται. 3 Το περιεχόµενο της απόφασης ένταξης. Στο µέρος αυτό σηµειώνονται: 3.1 Ο τίτλος της πράξης, ο άξονας προτεραιότητας και ο αντίστοιχος κωδικός του, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα στο οποίο εντάσσεται και ο αντίστοιχος κωδικός του, ο κωδικός της πράξης στο ΟΠΣ, τυποποιηµένος κωδικός προσδιορισµού της πράξης και ο δικαιούχος της πράξης. 3.2 Το φυσικό αντικείµενο της πράξης το οποίο περιλαµβάνει τα κύρια επί µέρους στοιχεία της πράξης από τα οποία συντίθεται η πράξη ως ενιαίο σύνολο και τα βασικά λειτουργικά της χαρακτηριστικά. 3.3 Τα παραδοτέα και οι δείκτες εκροών της πράξης. 3.4 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης και εφόσον απαιτείται οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειµένου. 3.5 Η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών της πράξης. 3.6 Τα οικονοµικά στοιχεία της πράξης σύµφωνα µε τον τυποποιηµένο χρηµατοδοτικό πίνακα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και ιδίως: η συνολική επιλέξιµη χρηµατοδότηση της πράξης και η συνολική δηµόσια δαπάνη µε ανάλυσή της σε κατηγορίες δαπανών η ιδιωτική συµµετοχή καθώς και το ποσοστό για τον κατ αποκοπή έµµεσων δαπανών της πράξης εφόσον αυτές είναι επιλέξιµες δαπάνες. 3.7 Η συλλογική απόφαση του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων µέσω της οποίας ο δικαιούχος λαµβάνει τη συνεισφορά του δηµοσίου και την κοινοτική συµµετοχή που προβλέπεται, η αιτούµενη πίστωση του έτους έκδοσης της απόφασης ένταξης και ο φορέας χρηµατοδότησης της πράξης, δηλαδή το Υπουργείο ή η Περιφέρεια ή η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ο οποίος έχει την ευθύνη απόδοσης των πιστώσεων στο δικαιούχο ή στον ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης στην περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων. 3.8 Το επιλεγµένο µήνυµα το οποίο προβάλλει την προστιθέµενη αξία της κοινοτικής παρέµβασης και ολογράφως το Ταµείο από το οποίο συγχρηµατοδοτείται η πράξη. 3.9 Αναφορά του συµφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης το οποίο προσαρτάται στην απόφαση ένταξης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων καταγράφονται διακριτά είτε στην απόφαση ένταξης είτε στην απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης, είτε στην οικεία σύµβαση οι υποχρεώσεις του δικαιούχου λόγω συγχρηµατοδότησης της πράξης από κοινοτικούς πόρους. Άρθρο 3 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 3 από 34

4 Περιεχόµενο του Συµφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης Το σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης, εξαιρουµένων των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, εκδίδεται σύµφωνα µε τον τύπο του υποδείγµατος που περιλαµβάνεται στο εγκεκριµένο Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως αυτό ισχύει. Το σύµφωνο αποδοχής όρων περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 1 Την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης, από το δικαιούχο, σύµφωνα µε τους όρους και τις υποχρεώσεις του συµφώνου αποδοχής. 2 Την υποχρέωση του δικαιούχου για την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. Επίσης την υποχρέωση του δικαιούχου για τη δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του δικαιούχου ή/και της αρχής που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης ή/και του φορέα που αυτοί υπάγονται της περιληπτικής διακήρυξης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών αξίας µεγαλύτερης των ευρώ και µικρότερης των κατώτερων ορίων που θέτουν τα Π 60/2007 και Π 59/2007 καθώς κα δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ Β του Π 60/2007 και στο παράρτηµα ΧVΙΙ Β του Π 59/ Την υποχρέωση του δικαιούχου να λαµβάνει προέγκριση από την οικεία αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης πριν από την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης, πριν από την υπογραφή δηµόσιας σύµβασης καθώς και πριν από την τροποποίηση δηµόσιας σύµβασης. 4 Την υποχρέωση του δικαιούχου να αποστέλλει στην αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης για το οικείο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση τα ακόλουθα στοιχεία σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή: 4.1 την υπογραφείσα σύµβαση ή την ισοδύναµη νοµική δέσµευση, το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις τους, 4.2 το τεχνικό δελτίο υποέργου της υπογραφείσας σύµβασης, 4.3 τα δελτία δήλωσης δαπανών για την πράξη και το χρόνο υποβολής τους µε την επισήµανση ότι τα δελτία αυτά ενέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης των υπευθύνων για τις πληρωµές και για το πραγµατοποιηθέν έργο του δικαιούχου µε τα συνοδευτικά υποστηρικτικά έγγραφα, 4.4 τα δελτία παρακολούθησης της πράξης και των υποέργων της και το χρόνο υποβολής τους µέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου, 4.5 την έκθεση ολοκλήρωσης της πράξης στην οποία περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείµενο, οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν και το αποτέλεσµα που επιτεύχθηκε σε σχέση µε το εγκριθέν, 5 Την υποχρέωση του δικαιούχου να αιτείται, όταν απαιτείται, τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης πριν από τη λήξη της διάρκειας υλοποίησης της πράξης. 6 Την υποχρέωση του δικαιούχου για την τήρηση ξεχωριστής λογιστικής µερίδας για την πράξη στην οποία καταχωρίζονται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως στις δηλούµενες δαπάνες προς την αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης. 7 Την ενηµέρωση της αρχής πιστοποίησης και της αρχής που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης για τυχόν έσοδα που παράγονται κατά την υλοποίηση της πράξης ή µετά την ολοκλήρωση της πράξης και δεν έχουν εκτιµηθεί σε σχετική χρηµατοοικονοµική ανάλυση καθώς και για τους δηµιουργούµενους τόκους από τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση των πόρων που του διατίθενται. 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 4 από 34

5 8 Την υποχρέωση του δικαιούχου για την τήρηση όλων των στοιχείων και δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες και την υλοποίηση της πράξης κατ ελάχιστον µέχρι το Την υποχρέωση αποδοχής επιτόπιων επαληθεύσεων από την αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους υλοποίησης των έργων και να παρέχει σε αυτές όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία που ζητούνται. 10 Την υποχρέωση αποδοχής επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων από όλα τα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και παροχής σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται. 11 Την υποχρέωση λήψης µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας. 12 Την αποδοχή για τη δηµοσιοποίηση στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται. 13 Τυχόν πρόσθετους ειδικούς όρους που θέτει η αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης. 14 Τις επιπτώσεις από τη µη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων του συµφώνου αποδοχής και ιδίως τη δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης χωρίς να απαιτείται η συµφωνία του δικαιούχου. 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 5 από 34

6 Σηµείωση1: Με την τροποποίηση 2: ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ- -Ε- (ΤΡΟΠ 2,3) αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 28 (ΦΠΑ) αντικαθίσταται η παράγραφος 3.1 του άρθρου 31 (ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α) Σηµείωση 2: µε την Τροποποίηση 3 τροποποιούνται και κωδικοποιούνται τα κεφάλαια και Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3614/2007 Άρθρο 6 Απόφαση ορισµού Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης Το περιεχόµενο της απόφασης ορισµού Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: 1 Το προοίµιο της απόφασης στο οποίο παρατίθενται οι διατάξεις και τα στοιχεία των σχετικών εγγράφων που ο υπογράφων ή οι υπογράφοντες την απόφαση έχουν υπόψη τους για την έκδοσή της και ισχύουν κατά την εφαρµογή της. Στο µέρος αυτό σηµειώνονται: 1.1 Οι διατάξεις του Ν. 3614/07 και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 3 αυτού. 1.2 Η απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 1.3 Η υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων , του στόχου 1 και 2, 1.4 Το εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων , του στόχου 1 και 2, όπως αυτό ισχύει 1.5 Η κοινή υπουργική απόφαση τροποποίησης (αναδιάρθρωσης) της ειδικής υπηρεσίας ή άλλη κανονιστική πράξη µε την οποία προσδιορίζεται η αρµοδιότητα έκδοσης απόφασης ένταξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 1.6 Η απόφαση ορισµού του αρµόδιου για την υπογραφή της απόφασης ένταξης οργάνου. 1.7 Η εισήγηση της διαχειριστικής αρχής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 2 Το περιεχόµενο της απόφασης ορισµού ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης. Στο µέρος αυτό, σηµειώνονται: 2.1 Στο άρθρο 1 της απόφασης ορισµού ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης προσδιορίζεται ο ακριβής τίτλος του φορέα που αναλαµβάνει την άσκηση του συνόλου ή µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής επιχειρησιακού προγράµµατος, και το αρµόδιο όργανο για την υπογραφή της απόφασης ένταξης. 2.2 Στο άρθρο 2 της απόφασης ορισµού ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης προσδιορίζονται οι θεµατικές προτεραιότητες για τις οποίες αναλαµβάνει την άσκηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης και η συνολική δηµόσια δαπάνη σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας. 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 6 από 34

7 2.3 Στο άρθρο 3 της απόφασης ορισµού ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης περιγράφονται οι αρµοδιότητες διαχείρισης του άρθρου 3 του ν.3614/07 οι οποίες εκχωρούνται, µε την αντίστοιχη όπου απαιτείται ανάλυση. 2.4 Στο άρθρο 4 της απόφασης ορισµού ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, περιγράφονται οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης έναντι της διαχειριστικής αρχής και ιδίως η τήρηση όλων των απαιτήσεων που απορρέουν από το εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων καθώς επίσης και η υποχρέωση διασφάλισης της απαιτούµενης διάκρισης καθηκόντων στο εσωτερικό του όταν ο ίδιος φορέας ασκεί και καθήκοντα δικαιούχου. 2.5 Στο άρθρο 5 της απόφασης ορισµού ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, περιγράφονται οι υποχρεώσεις της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράµµατος και ιδίως η υποχρέωση ενηµέρωσης του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης για το εφαρµοζόµενο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου και την υποστήριξη του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης για την ορθή εφαρµογή του, η υποχρέωση της παρακολούθησης της εκτέλεσης των αρµοδιοτήτων του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης και η διασφάλιση ενηµέρωσης της Αρχής Πιστοποίησης µε όλα τα αναγκαία στοιχεία πριν από κάθε αίτηµα πληρωµής. 2.6 Στο άρθρο 6 της απόφασης ορισµού ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, προσδιορίζονται οι ειδικοί όροι που διέπουν την απόφαση ορισµού ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης και ιδίως οι όροι τροποποίησής της και η υποχρέωση ενηµέρωσης της Εθνικής Αρχής Συντονισµού και της Αρχής Πιστοποίησης. 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 7 από 34

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΤΡΟΠ 3) ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 26 ΤΟΥ Ν. 3614/2007 Άρθρο 7 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως: Παρατυπία: κάθε παράβαση διάταξης του Κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονοµικού φορέα και η οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται να ζηµιώσει το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον καταλογισµό στον προϋπολογισµό αδικαιολόγητης δαπάνης. ηµοσιονοµική ιόρθωση: Η ακύρωση του συνόλου ή µέρους της Κοινοτικής ή και Εθνικής συµµετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηµατοδότησής του από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της περιόδου η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δαπάνης διαπιστώνεται. Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό: Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής σύµβασης ή απόφασης µε την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. Ανάκτηση: Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για µη νόµιµη αιτία. ιατάκτης: ο Υπουργός, ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ιοίκησης ή ο Περιφερειάρχης, ή άλλο εξουσιοδοτηµένο αρµόδιο όργανο, το οποίο αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισµού του φορέα του και προσδιορίζει τις απαιτήσεις κατά του ηµοσίου. Άρθρο 8 Πεδίο εφαρµογής της απόφασης - Αρµόδια όργανα για την διενέργεια επαληθεύσεων/επιθεωρήσεων 1. Οι διαδικασίες δηµοσιονοµικής διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού ή τον προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την υλοποίηση έργων συγχρηµατοδοτούµενων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ , εφαρµόζονται: (α) από την Αρχή Πιστοποίησης κατόπιν επιθεωρήσεων που διενεργούνται από την ίδια ή υπό την ευθύνη της, στους φορείς των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3614/2007, στους δικαιούχους συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων και στις πράξεις τους, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13, παράγραφος 2, σηµείο (ιγ) του Ν. 3614/2007, (β) από τις ιαχειριστικές Αρχές, τις Ενδιάµεσες ιαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάµεσους Φορείς ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, κατόπιν διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης που διενεργούν σε πράξεις των οποίων έχουν αναλάβει τη διαχείριση, οι οποίες καλύπτουν τις διοικητικές, οικονοµικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων αυτών, στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ , κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του Ν. 3614/ Οι διοικητικές ή επιτόπιες επαληθεύσεις που διενεργούν τα ανωτέρω όργανα αφορούν και τη διαπίστωση της τήρησης των δεσµεύσεων, που προβλέπονται στην 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 8 από 34

9 απόφαση χρηµατοδότησης/ένταξης πράξης ή στη σύµβαση που υπογράφει ο δικαιούχος µε την αρµόδια αρχή, µετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της πράξης και σε χρονικό ορίζοντα που προβλέπεται στην απόφαση ή στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 3. Για ειδικές περιπτώσεις (εξειδικευµένα έργα ή πολύπλοκα) µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν εµπειρογνώµονες που υποβάλλουν γνωµοδότηση. Η γνωµοδότηση αυτή επισυνάπτεται στην έκθεση επιθεώρησης ή επιτόπιας επαλήθευσης. Άρθρο 9 ιορθώσεις στις δηλώσεις δαπανών µετά από διοικητική επαλήθευση 1. Στην περίπτωση που, κατά τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης της δήλωσης δαπανών που υποβάλλεται από τους δικαιούχους κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του Ν. 3614/2007 και η οποία αφορά δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δηµόσια συνεισφορά, διαπιστώνεται παρατυπία για οποιαδήποτε αιτία, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από τα συγχρηµατοδοτούµενα ποσά του Επιχειρησιακού προγράµµατος που καταχωρούνται στο ΟΠΣ από την αρχή που ασκεί τα αντίστοιχα καθήκοντα διαχείρισης. Για το ύψος και την αιτιολογία της περικοπής ενηµερώνεται εγγράφως ο δικαιούχος, µε την έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και καλείται να διατυπώσει εγγράφως και εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου τυχόν αντιρρήσεις του, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου Στην περίπτωση που προτείνεται η ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόµως σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, η έκθεση εγκρίνεται από τον αρµόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα που εποπτεύει το φορέα διαχείρισης. 3. Στην περίπτωση που η διοικητική επαλήθευση διενεργείται προκειµένου να καταβληθεί η αντίστοιχη δηµόσια συνεισφορά στους δικαιούχους, η έκθεση εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Άρθρο 10 ηµοσιονοµική διόρθωση µετά από επιτόπια επαλήθευση/επιθεώρηση 1. Μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης/ επιθεώρησης και της λήψης τυχόν συµπληρωµατικών στοιχείων συντάσσεται από τα αρµόδια όργανα του άρθρου 8 της παρούσας, εντός δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών, σχετική έκθεση επαλήθευσης/επιθεώρησης. Η έκθεση επαλήθευσης/επιθεώρησης, περιλαµβάνει συµπεράσµατα και τυχόν συστάσεις που θα βασίζονται σε σαφή και τεκµηριωµένη ανάλυση των εντοπισθέντων προβληµάτων και των συνεπειών τους και καταχωρείται στο ΟΠΣ εντός τριών ηµερών από την έγκρισή της. 2. Στην περίπτωση που, κατά την επαλήθευση/επιθεώρηση διαπιστώνεται παρατυπία και αφορά δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δηµόσια συνεισφορά, αυτή αναφέρεται στην έκθεση µε κατάλληλη τεκµηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν και προτείνεται δηµοσιονοµική διόρθωση και κατά περίπτωση η ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόµως σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 3. Στην περίπτωση που προτείνεται η ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόµως σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, η έκθεση εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο που εποπτεύει το φορέα διαχείρισης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 9 από 34

10 4. Στην περίπτωση που η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται προκειµένου να καταβληθεί η αντίστοιχη δηµόσια συνεισφορά στους δικαιούχους, η έκθεση εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο σύµφωνα µε τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις 5. Τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις της επαλήθευσης/επιθεώρησης κοινοποιούνται εγγράφως στον κάθε ελεγχόµενο φορέα από την υπηρεσία που διενήργησε την επαλήθευση/επιθεώρηση, εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από τη σύνταξή της. Στην περίπτωση που προτείνεται δηµοσιονοµική διόρθωση ή/ και ανάκτηση η έκθεση κοινοποιείται εγγράφως στον κάθε ελεγχόµενο φορέα µέσω συστηµένης επιστολής ή µε απόδειξη παραλαβής Άρθρο 11 ιαδικασία αντιρρήσεων και οριστικοποίηση πορίσµατος επαλήθευσης/επιθεώρησης 1. Ο ελεγχθείς φορέας µπορεί, εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίησή σε αυτόν της έκθεσης επιθεώρησης/επιτόπιας επαλήθευσης ή της έκθεσης διοικητικής επαλήθευσης, να υποβάλει στην αρµόδια αρχή εγγράφως τις αντιρρήσεις του ή στην περίπτωση που προτείνεται ανάκτηση να καταβάλει το ποσό το οποίο περιλαµβάνεται στην έκθεση, σε οποιαδήποτε ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.) ή σε άλλο ειδικό λογαριασµό που αναφέρεται στην έκθεση. 2. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την αρµόδια αρχή που διενήργησε την επαλήθευση ή την επιθεώρηση, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή τους, η οποία και εκδίδει σχετική απόφαση επί των αντιρρήσεων. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειµένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιµο ή µη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, διενεργείται συµπληρωµατική επαλήθευση/επιθεώρηση από το ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επαλήθευση/επιθεώρηση. Η σχετική απόφαση επί των αντιρρήσεων στην περίπτωση αυτή ολοκληρώνεται εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της διενέργειας της συµπληρωµατικής επαλήθευσης και τη λήψη τυχόν συµπληρωµατικών στοιχείων. 3. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας υποβολής τους το πόρισµα της έκθεσης επαλήθευσης/ επιθεώρησης οριστικοποιείται είτε µε την έκδοση απόφασης µε την οποία οριστικοποιείται η δηµοσιονοµική διόρθωση κατά το µέρος που κριθούν αβάσιµες οι αντιρρήσεις είτε καταχωρούνται οι σχετικές δαπάνες στην περίπτωση της διοικητικής επαλήθευσης σε επόµενη δήλωση δαπανών. 4. Σε περίπτωση που το οριστικοποιηµένο πόρισµα επαλήθευσης/επιθεώρησης και η απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης περιλαµβάνουν πρόταση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών, η απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης αποτελεί και εισήγηση έκδοσης απόφασης ανάκτησης προς το διατάκτη της δαπάνης αρµόδιο Υπουργό ή Περιφερειάρχη. Το πόρισµα της έκθεσης επαλήθευσης/ επιθεώρησης, µετά την εξέταση των αντιρρήσεων, κοινοποιείται εγγράφως στον κάθε ελεγχόµενο φορέα µέσω συστηµένης επιστολής ή µε απόδειξη παραλαβής. Στην περίπτωση που στο οριστικοποιηµένο πόρισµα της έκθεσης επαλήθευσης/επιθεώρησης προτείνεται ανάκτηση ο ελεγχθείς φορέας µπορεί να καταβάλει το ποσό, εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 10 από 34

11 την κοινοποίησή σε αυτόν της έκθεσης, σε οποιαδήποτε ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.) ή σε άλλο ειδικό λογαριασµό που αναφέρεται στην έκθεση. Άρθρο 12 Όργανα έκδοσης απόφασης δηµοσιονοµικής διόρθωσης Αρµόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης δηµοσιονοµικής διόρθωσης είναι: (α) Ο αρµόδιος Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας που εποπτεύει την Ειδική Υπηρεσία ή τον Ενδιάµεσο Φορέα που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ ευθύνης Υπουργείου, όταν η παρατυπία διαπιστώνεται µετά την διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης της παρ. 1 του άρθρου 9, ή µετά τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης του άρθρου 10 της Ειδικής Υπηρεσίας ή του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης. Στην περίπτωση που ο Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αρµόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης δηµοσιονοµικής διόρθωσης είναι ο Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας που εποπτεύει την οικεία Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης, η οποία έχει εκχωρήσει τις αρµοδιότητες διαχείρισης. (β) Ο οικείος Περιφερειάρχης που εποπτεύει την Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας, όταν η παρατυπία διαπιστώνεται µετά τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης της παρ. 1 του άρθρου 9, ή µετά τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης του άρθρου 10 της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής. (γ) Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ, όταν η παρατυπία διαπιστώνεται µετά τη διενέργεια επιθεώρησης από την Αρχή Πιστοποίησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του Ν. 3614/ Άρθρο 13 Απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης και το περιεχόµενό της 1. Στην απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του έργου του δικαιούχου και της παρατυπίας. (α) Ο φορέας ή οι φορείς (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή δηµόσιες υπηρεσίες) στους οποίους επιβάλλονται δηµοσιονοµικές διορθώσεις, (β) Το ύψος των δηµόσιων δαπανών που αυτή αφορά, (γ) Η αναλυτική αιτιολογία της δηµοσιονοµικής διόρθωσης, µε ειδική αναφορά στις διατάξεις που παραβιάστηκαν καθώς και τον τρόπο παραβίασής τους, (δ) Η αιτιολογηµένη πρόταση για τη συνέχιση ή τη διακοπή της χρηµατοδότησης, καθώς και το ύψος αυτής, 2. Στην περίπτωση που προβλέπεται ανάκτηση στην απόφαση παρατίθεται πέραν των ανωτέρω, εισήγηση προς τον διατάκτη για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών και αναφέρονται: (α) Ο φορέας ή οι φορείς (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ΝΠΙ, ΝΠ )) από τους οποίους αναζητούνται τα αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντα ποσά, καθώς και τα τυχόν συνυπόχρεα αυτών πρόσωπα. (β) Το αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέν ποσόν, το οποίο περιλαµβάνει και τόκους σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 15 της παρούσας, (γ) Η αιτία της επιστροφής του ποσού. 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 11 από 34

12 3. Στην περίπτωση που τα όργανα του άρθρου 12 είναι και διατάκτες της δαπάνης η απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης ταυτίζεται µε την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών. Άρθρο 14 Καθορισµός του ύψους της δηµοσιονοµικής διόρθωσης 1. Αναλογικές δηµοσιονοµικές διορθώσεις Το ποσό της δηµοσιονοµικής διόρθωσης, το οποίο επιβάλλεται από τα αρµόδια όργανα, υπολογίζεται, µε βάση τις µεµονωµένες παράτυπες δαπάνες που ο δικαιούχος δήλωσε στην αρµόδια αρχή διαχείρισης και ισούται προς το ποσό της προκληθείσας ζηµίας ή µε βάση την αρχή της αναλογικότητας στις περιπτώσεις µη τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους. 2 Κατ αποκοπή διορθώσεις Όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς το ποσό της προκληθείσας ζηµίας και η εξ ολοκλήρου ακύρωση της παράτυπης δαπάνης θα ήταν δυσανάλογη, τα αρµόδια όργανα τα οποία έχουν αναλάβει αρµοδιότητες διαχείρισης επιχειρησιακού προγράµµατος ή η Αρχή Πιστοποίησης, επιβάλλουν δηµοσιονοµικές διορθώσεις κατ αποκοπή, υπολογίζοντας τη βαρύτητα της παράβασης που οδήγησε στη διαπιστωθείσα παρατυπία. Το ποσοστό της κατ αποκοπή δηµοσιονοµικής διόρθωσης που εφαρµόζεται στον επηρεαζόµενο από τη µεµονωµένη ή συστηµική παρατυπία πληθυσµό καθορίζεται µε βάση τη βαρύτητα της παράβασης, λαµβανοµένων υπόψη και των σχετικών κατευθυντηρίων γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαµβάνονται στο έγγραφο COCOF 07/0037/03/ και C(2011) 7321/ Κατά παρεκβολή διορθώσεις Στις περιπτώσεις που υφίστανται αποδείξεις ότι µεµονωµένες ποσοτικοποιήσιµες παρατυπίες του ιδίου είδους έχουν παρατηρηθεί σε σηµαντικό πλήθος οµοιογενών πράξεων ή σε πράξεις που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά αλλά δεν είναι ικανοποιητικό από άποψη σχέσης δαπάνης - αποτελέσµατος να προσδιοριστεί µε ακρίβεια η παράτυπη δαπάνη για κάθε µεµονωµένη πράξη, η δηµοσιονοµική διόρθωση είναι δυνατή σε βάση παρεκβολής. Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσµατα εξέτασης του αντιπροσωπευτικού δείγµατος πράξεων παρεκβάλονται σε όλες τις πράξεις που συγκροτούν το εντοπισθέν σύνολο. 4. Στις περιπτώσεις πράξεων ενισχύσεων οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις και οι ανακτήσεις εφαρµόζονται στη δηµόσια συνεισφορά που αντιστοιχεί στις δαπάνες που περιλαµβάνονται στη δήλωση δαπανών και η οποία έχει καταβληθεί στους δικαιούχους από το φορέα που χορηγεί την ενίσχυση. 5. Εφ όσον οι εντοπισθείσες παρατυπίες επηρεάζουν και µελλοντικές πληρωµές οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί ή/και πραγµατοποιηθεί και εµπίπτουν στην παράγραφο 1 διακόπτεται η περαιτέρω συγχρηµατοδότηση, του επηρεαζόµενου µέρους, µε σχετική αναφορά στην απόφαση του άρθρου 13. Στην περίπτωση που οι παρατυπίες εµπίπτουν στην παράγραφο 2 δύναται να συνεχιστεί η συγχρηµατοδότηση και η κατ αποκοπή διόρθωση εφαρµόζεται σε όλες τις πληρωµές κατά την καταχώρισή τους στο ΟΠΣ µε ευθύνη της αρµόδιας αρχής που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης. Άρθρο 15 Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 12 από 34

13 1. Η έκδοση της απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντος ποσού εκδίδεται από το διατάκτη µετά από την εισήγηση του άρθρου 13, παρ. 2 σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και κοινοποιείται στην Αρχή Πιστοποίησης, στην Αρχή Ελέγχου και στο Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης. 2. Στις περιπτώσεις πράξεων ενισχύσεων το προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέν ποσό, επιστρέφεται εντόκως από την ηµεροµηνία καταβολής του µέχρι την ηµεροµηνία επιστροφής του ποσού στη ΟΥ. Το επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε ηµερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο V του Κανονισµού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής. Στις λοιπές περιπτώσεις, πλην κρατικών ενισχύσεων, το προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέν ποσό, επιβαρύνεται µε τόκους υπερηµερίας µετά την εκπνοή της προθεσµίας, που προβλέπεται στην παράγραφο 5, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε..Ε.) 3. Η απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντος ποσού που εκδίδει ο διατάκτης αποτελεί νόµιµο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι αµέσως εκτελεστή. 4. Η απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντος ποσού υπόκειται στα ένδικα µέσα που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 5. Μετά από την έγγραφη κοινοποίηση στον κάθε ελεγχόµενο φορέα µέσω συστηµένης επιστολής ή µε απόδειξη παραλαβής της απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντος ποσού, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει, εντός δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών, το ποσό το οποίο έχει καταλογισθεί, σε οποιαδήποτε ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.), προσκοµίζοντας την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντος ποσού καθώς και το σηµείωµα κατάθεσης που τη συνοδεύει. Η.Ο.Υ., στην οποία καταβάλλονται, γνωστοποιεί αµέσως την είσπραξη του οφειλόµενου ποσού στην υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντος ποσού, καθώς και την Αρχή Πιστοποίησης. Την υπηρεσία ενηµερώνει και ο υπόχρεος µε την προσκόµιση σε αυτήν των στοιχείων τεκµηρίωσης του καταβληθέντος ποσού. 6. Σε περίπτωση µη επιστροφής του χρηµατικού ποσού εντός της ανωτέρω προθεσµίας, η διαδικασία βεβαίωσης του χρέους ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη του χρηµατικού καταλόγου από την υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντος ποσού και µε την αποστολή του στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.) του υπόχρεου. 7. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης πληρωµής, το προς ανάκτηση ποσό επιβαρύνεται µε τις προσαυξήσεις καταβολής που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε..Ε.). 8. Η αρµόδια.ο.υ., µετά την είσπραξη των ποσών που ανακτώνται, ενηµερώνει εγγράφως σχετικά την υπηρεσία που συνέταξε το χρηµατικό κατάλογο, καθώς και την Αρχή Πιστοποίησης. 9. Τα αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντα ποσά, βεβαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού και εισάγονται στην κατηγορία των ειδικών εσόδων µε Κ.Α.Ε "Έσοδα από καταλογισµούς σε φορείς που υλοποιούν προγράµµατα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου", 3943 "Έσοδα από καταλογισµούς σε φορείς που υλοποιούν προγράµµατα του 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 13 από 34

14 Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταµείου Συνοχής" κατά περίπτωση ανάλογα µε την προέλευση της κοινοτικής συµµετοχής που αναζητείται. Με τη λήξη κάθε εξαµήνου και µε ευθύνη της ιεύθυνσης ηµοσιονοµικών Σχέσεων µε την Ε.Ε. του Γ.Λ.Κ. τα συνολικά ποσά των εσόδων των ανωτέρω Κ.Α.Ε µεταφέρονται και εγγράφονται σε ειδικό λογαριασµό εσόδων του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων. Άρθρο 16 ιαδικασία ηµοσιονοµικών ιορθώσεων µετά από ελέγχους ελεγκτικών οργάνων της Ε.Ε. ή της Αρχής Ελέγχου ή άλλων εθνικών ελεγκτικών αρχών 1. Στις περιπτώσεις, που διαπιστώνονται παρατυπίες µε βάση τα οριστικά πορίσµατα από ελέγχους ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή µε βάση τα οριστικά πορίσµατα της Αρχής Ελέγχου, µε την επιφύλαξη δικαστικών εκκρεµοτήτων, η δηµοσιονοµική διόρθωση καταχωρίζεται στο ΟΠΣ µε ευθύνη της αρµόδιας αρχής που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης για την αντίστοιχη πράξη. Για το σκοπό αυτό η αρµόδια αρχή συντάσσει ελτίο Καταχώρισης ιορθώσεων ( Κ ) το οποίο και καταχωρεί στο ΟΠΣ αφαιρώντας τις παράτυπες πληρωµές. Ειδικότερα, οι κατ αποκοπή διορθώσεις που αφορούν περισσότερες από µία πράξεις εφαρµόζονται µε ευθύνη της Αρχής Πιστοποίησης η οποία και ενηµερώνει τις αρχές που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης. 2. Στις περιπτώσεις, που διαπιστώνονται παρατυπίες µε βάση τα οριστικά πορίσµατα από ελέγχους που διενεργεί το Σώµα ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ..Ο.Ε.) τα πορίσµατα κοινοποιούνται από το Σ ΟΕ στην Αρχή Πιστοποίησης µαζί µε όλα τα απαραίτητα δεδοµένα προκειµένου αυτή να διερευνήσει τυχόν συσχέτιση των εντοπισθέντων παρατυπιών µε δαπάνες που έχουν πιστοποιηθεί στην ΕΕ στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Στα δεδοµένα που συνοδεύουν το πόρισµα του ελέγχου περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία ταυτότητας του ελεγχθέντος έργου, η περιγραφή της φύσης της παράβασης καθώς και τα στοιχεία προσδιορισµού της δαπάνης σε επίπεδο παραστατικού (αριθµοί τιµολογίων, ηµεροµηνίες έκδοσης κλπ). Στην περίπτωση που οι εντοπισθείσες παρατυπίες συνδέονται µε δαπάνες που έχουν πιστοποιηθεί στην ΕΕ εκδίδεται απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης µε ευθύνη της Αρχής Πιστοποίησης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 (γ) της παρούσας. Στην περίπτωση που προβλέπεται και ανάκτηση της δαπάνης, αυτή διενεργείται από το διατάκτη µετά από εισήγηση του φορέα διαχείρισης που χορήγησε την ενίσχυση. Άρθρο 17 Επιπτώσεις ηµοσιονοµικών ιορθώσεων 1. Τα ποσά των δηµοσιονοµικών διορθώσεων κατά φορέα χρηµατοδότησης (Υπουργείου ή Περιφερειών) σε ετήσια βάση, εξαιρουµένων των ποσών για τα οποία εκδίδεται απόφαση ανάκτησης ή των ποσών που βαρύνουν τους ίδιους πόρους των δικαιούχων στις περιπτώσεις ΝΠ και ΝΠΙ, µειώνουν το συνολικό όριο πληρωµών από εθνικούς πόρους, του φορέα χρηµατοδότησης, του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων του εποµένου έτους. Για τον υπολογισµό του παραπάνω ποσού λαµβάνονται υπόψη οι αποφάσεις δηµοσιονοµικών διορθώσεων που έχουν εκδοθεί µεταξύ της 1 Ιουλίου του έτους ν 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 14 από 34

15 και 30ης Ιουνίου του έτους ν+1 για τον προϋπολογισµό του έτους ν+2 Τα σχετικά ποσά καταγράφονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού του Κράτους. 2. Τα ποσά των δηµοσιονοµικών διορθώσεων, που αφορούν σε έργα κρατικών ενισχύσεων αναζητούνται από τους αρµόδιους διατάκτες ως αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντα από τους δικαιούχους της ενίσχυσης. Άρθρο 18 Μεταβατικές διατάξεις Οι διατάξεις της υπ αριθµ. 907/052/03 (ΦΕΚ Β 878/ ): Εθνικό σύστηµα δηµοσιονοµικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισµού για την υλοποίηση προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), του Ταµείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραµµατική περίοδο , εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την ισχύ της παρούσης για τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε (ΤΡΟΠ 3) ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Άρθρο 2 ΤΟΥ Ν. 3614/2007 Άρθρο 19 Πεδίο Εφαρµογής Η παρούσα αφορά σε δαπάνες που χρηµατοδοτούνται, στο πλαίσιο υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής, εφεξής Ταµεία, στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». Άρθρο 20 Γενικά περί επιλεξιµότητας 1. Όλες οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί για την υλοποίηση των πράξεων που έχουν αποφασιστεί από τη διαχειριστική αρχή του οικείου Επιχειρησιακού Προγράµµατος ή υπό την ευθύνη της, σύµφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή Παρακολούθησης είναι επιλέξιµες για συνεισφορά των Ταµείων µε την επιφύλαξη των όρων που διευκρινίζονται στα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου Ε. 2. απάνες, που αφορούν σε νέες κατηγορίες (θεµατικές προτεραιότητες) οι οποίες προστίθενται κατά τη στιγµή της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, είναι επιλέξιµες από τη στιγµή της υποβολής στην Επιτροπή, της αίτησης για αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 3. Μία πράξη διατηρεί το δικαίωµα για συγχρηµατοδότηση από τα Ταµεία µόνον εάν εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωσή της και την παράδοσή της σε λειτουργία δεν υποστεί σηµαντική τροποποίηση η οποία: 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 15 από 34

16 (α) προκαλείται από αλλαγή στη φύση της κυριότητας στοιχείου υποδοµής ή από την παύση παραγωγικής δραστηριότητας και (β) επηρεάζει τη φύση της ή τους όρους υλοποίησής της ή παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα σε επιχείρηση ή δηµόσιο φορέα Για πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, η παραπάνω παράγραφος ισχύει µόνο για πράξεις κρατικών ενισχύσεων. Για τις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων σε ΜΜΕ το ανωτέρω χρονικό όριο µπορεί να µειωθεί σε τρία έτη από την ολοκλήρωση της πράξης σύµφωνα µε τους όρους του εφαρµοζόµενου καθεστώτος ενίσχυσης. Άρθρο 21 Υλοποίηση µιας πράξης και διάρκεια εκτέλεσης 1. Οι δαπάνες για την υλοποίηση µιας πράξης δύνανται να καλύπτουν όλα τα στάδια εκτέλεσής της, από τον εκ των προτέρων προγραµµατισµό έως την ολοκλήρωση της πράξης και τα σχετικά µέτρα δηµοσιότητας, τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 του Καν (ΕΚ) 1828/ Οι επιλέξιµες δαπάνες µιας πράξης δύναται να περιοριστούν µε απόφαση της διαχειριστικής αρχής σε ένα ή περισσότερα στάδια της υλοποίησής της. 3. Οι όροι υλοποίησης της πράξης όπως ορίζονται στο σύµφωνο των όρων αποδοχής της απόφασης ένταξης είναι ουσιώδεις και οποιαδήποτε µονοµερής αλλαγή από τον δικαιούχο χωρίς προηγούµενη έγκριση από την αρµόδια διαχειριστική αρχή συνιστά βάσιµη αιτία διακοπής χρηµατοδότησης της πράξης. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται συνεπεία αυτής της αλλαγής δεν είναι επιλέξιµες µέχρι την αναγνώρισή τους από την αρµόδια διαχειριστική αρχή. Υποτροπή του δικαιούχου συνιστά βάσιµη αιτία ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και µετακύληση σε αυτόν των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων. 4. Η διάρκεια υλοποίησης µιας συγχρηµατοδοτούµενης πράξης αφορά την απαραίτητη χρονική περίοδο για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης µέχρι τη στιγµή που θα έχουν εκπληρωθεί οι ειδικότεροι στόχοι, όροι και υποχρεώσεις που τίθενται στην απόφαση ένταξής της. 5. Η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων ορίζεται στην απόφαση ένταξης και µπορεί να τροποποιείται µε αιτιολογηµένη απόφαση του οργάνου που την εξέδωσε µετά από πρωτοβουλία του ή πριν τη λήξη της µετά από αίτηµα του δικαιούχου. Άρθρο 22 Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες 1. Ως πραγµατικές νοούνται οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε πληρωµές που έχουν πραγµατοποιηθεί από τους δικαιούχους, δικαιολογούνται από τους όρους και τους στόχους των εγκεκριµένων πράξεων και δικαιολογούνται από εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας εκτός αν οι ειδικοί κανονισµοί για κάθε Ταµείο προβλέπουν άλλως. 2. Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων κατά την έννοια του άρθρου 87 της Συνθήκης, ως πραγµατικές νοούνται οι δαπάνες που έχουν πράγµατι καταβληθεί από τους δικαιούχους της ενίσχυσης, σύµφωνα µε τους όρους και τους στόχους των εγκεκριµένων ενισχύσεων, δικαιολογούνται από εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η δηµόσια συνεισφορά από τον φορέα που χορηγεί την ενίσχυση. 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 16 από 34

17 3. Ως «λογιστικό έγγραφο ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο υποβάλλει ο δικαιούχος και το οποίο αιτιολογεί ότι η λογιστική εγγραφή αποτελεί πιστή και ανόθευτη εικόνα των εργασιών που εκτελέστηκαν, σύµφωνα µε αποδεκτές λογιστικές πρακτικές. 4. Στις περιπτώσεις πράξεων που κατά την εκτέλεσή τους συµµετέχουν επί µέρους φορείς υπό την συνολική ευθύνη του δικαιούχου, είναι επιλέξιµες οι πραγµατικές δαπάνες που καταβάλλονται στην πράξη από τους συµµετέχοντες φορείς και τον ορισθέντα δικαιούχο, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: (α) υπάρχουν έγγραφα τεκµήρια της συµφωνίας των άλλων φορέων σχετικά µε τη συνεισφορά τους στην εκτέλεση της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης (β) ο δικαιούχος διατηρεί τη συνολική οικονοµική ευθύνη για το έργο (γ) οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους άλλους φορείς συνοδεύονται από εξοφληµένα τιµολόγια, ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας (δ) οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους άλλους φορείς αναφέρονται επίσηµα στο δικαιούχο ή/και έργο. Ο ορισθείς δικαιούχος έχει την ευθύνη να επαληθεύσει το υπαρκτό και την επιλεξιµότητα των αναφερόµενων δαπανών καθώς και την ολοκλήρωση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών, πριν τις δηλώσει στη διαχειριστική αρχή ή στην αρχή πιστοποίησης ή στον ενδιάµεσο φορέα. (ε) η διαδροµή ελέγχου καλύπτει έως και το επίπεδο των συµµετεχόντων φορέων. Άρθρο 23 Προκαταβολές 1. ηµόσιες Συµβάσεις: Οι συµβατικές προκαταβολές που αφορούν την εκτέλεση έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, είναι επιλέξιµες εφόσον προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις και συµβάσεις ή είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία και καταβάλλονται σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση και µέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, οι προκαταβολές θα πρέπει να καλυφθούν από τις δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους και να αφορούν εργασίες οι οποίες πιστοποιούνται από τους δικαιούχους και δικαιολογούνται µε εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας,. 2. Κρατικές Ενισχύσεις: Οι προκαταβολές που έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους πράξεων κρατικών ενισχύσεων κατά την έννοια του άρθρου 87 της Συνθήκης, από το φορέα που χορηγεί την ενίσχυση, είναι επιλέξιµες υπό τους ακόλουθους σωρευτικούς όρους: (α) υπόκεινται στην υποχρέωση ισόποσης τραπεζικής εγγύησης ή δηµόσιου χρηµατοδοτικού µέσου µε ισοδύναµο αποτέλεσµα. (β) καλύπτονται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους στο πλαίσιο εφαρµογής της πράξης και δικαιολογούνται µε εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας, το αργότερο τρία έτη µετά το έτος καταβολής της προκαταβολής και σε κάθε περίπτωση µέχρι την Μετά την παραπάνω καταληκτική ηµεροµηνία δεν είναι επιλέξιµη η προκαταβολή κατά το µέρος που δεν έχει καλυφθεί από πραγµατικές πληρωµές του δικαιούχου. Άρθρο 24 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 17 από 34

18 Περίοδος επιλεξιµότητας 1. Οι δαπάνες, είναι επιλέξιµες για συνεισφορά των Ταµείων εάν έχουν όντως καταβληθεί µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της 31ης εκεµβρίου Οι προθεσµίες µπορεί να περιορίζονται σύµφωνα µε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή την απόφαση ένταξης 2. Οι δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη δικαιούχος για την υλοποίηση πράξης η οποία ολοκληρώθηκε πριν από την ή πριν τη µεταγενέστερη έναρξη της επιλεξιµότητας σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 20 της παρούσας, δεν είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση. 3. Για τις κατηγορίες πράξεων/ενεργειών που η χρηµατοδότησή τους χορηγείται για συγκεκριµένη χρονική περίοδο είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση οι δαπάνες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) αφορούν έργο, προϊόν ή υπηρεσία το οποίο παρασχέθηκε εντός της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, (β) έχουν καταβληθεί εντός της περιόδου της παραγράφου 1, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες η επιλέξιµη περίοδος ορίζεται διαφορετικά στους όρους της σχετικής πρόσκλησης της διαχειριστικής αρχής για την υποβολή των προτάσεων. 4. Για τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων, για τις οποίες οι αποφάσεις έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης εκδόθηκαν µετά την , είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που πραγµατοποιούν οι δικαιούχοι µετά την υποβολή αίτησης του δικαιούχου εκτός εάν ορίζεται µεταγενέστερη ηµεροµηνία στο εκάστοτε καθεστώς ενίσχυσης. 5. Για τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων για τις οποίες οι αποφάσεις έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης εκδόθηκαν πριν την είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται µετά την εκτός εάν ορίζεται µεταγενέστερη ηµεροµηνία στις αποφάσεις που ορίζουν τους όρους ενίσχυσης. Άρθρο 25 Τόπος εκτέλεσης της Πράξης 1. Κατά γενικό κανόνα οι πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία εκτελούνται στην περιοχή που αφορά το οικείο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 2. Οι δαπάνες των πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ και αφορούν οριζόντιες δράσεις, οι οποίες έχουν άµεση επίπτωση σε όλες ή κάποιες περιφέρειες της χώρας είναι επιλέξιµες εφ όσον επιµερίζονται µε βάση κατανοµή που ήδη περιγράφεται στο εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ή ελλείψει σχετικής πρόβλεψης στο ΕΠ, µε βάση τεκµηριωµένη κατανοµή. Άρθρο 26 Επιλεξιµότητα παγίων στοιχείων Α. Οι δαπάνες κτήσης ή κατασκευής παγίων (αγορά γηπέδων, κατασκευή έργων υποδοµής, κτιρίων, επίπλωσης, εξοπλισµού, µηχανηµάτων, οχηµάτων,) απαραίτητων για την ικανοποίηση του στόχου της πράξης είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Ειδικότερα: 1. Εδαφικές Εκτάσεις: Οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων για την πράξη εδαφικών εκτάσεων είναι επιλέξιµες υπό τους εφ όσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθοι όροι: 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 18 από 34

19 (α) Η τιµή αγοράς της εδαφικής έκτασης προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιµητή ή από επίσηµο φορέα που να βεβαιώνουν ότι η τιµή αγοράς δεν υπερβαίνει την εµπορική αξία της εδαφικής έκτασης και την αντικειµενική αξία για τις περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού. (β) Η έκταση δεν ανήκει στο δηµόσιο ή σε νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. (γ) το επιλέξιµο ποσό δεν αντιπροσωπεύει ποσό µεγαλύτερο από το 10% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών της πράξης. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και αφορούν στη διατήρηση του περιβάλλοντος η διαχειριστική αρχή µπορεί να επιτρέπει υψηλότερο ποσοστό. Σε περίπτωση απαλλοτριώσεων, εφαρµόζονται οι όροι που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους (α), (β) και (γ). 2. Ακίνητα: Το κόστος για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων, και εκτάσεων στις οποίες βρίσκονται τα εν λόγω κτίρια, δύναται να είναι επιλέξιµο µόνο στην περίπτωση που πρόκειται για ήδη υπάρχοντα κτίρια, προσαρµοσµένα στις ειδικές λειτουργικές ανάγκες ενός έργου και πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι: (α) Η τιµή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιµητή ή από επίσηµο φορέα που να βεβαιώνει ότι η τιµή αγοράς δεν υπερβαίνει την εµπορική αξία του ακινήτου και την αντικειµενική αξία για τις περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού. (β) Το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα προηγούµενα 10 (δέκα) έτη αντικείµενο εθνικής ή κοινοτικής επιχορήγησης (γ) Το ακίνητο οφείλει να χρησιµοποιείται για το σκοπό και την περίοδο που έχουν αποφασιστεί από την ιαχειριστική Αρχή. (δ) Η χρήση του ακινήτου είναι σύµφωνη µε τους στόχους του ΕΤΠΑ ή του Ταµείου Συνοχής από το οποίο και συγχρηµατοδοτείται (ε) Το ακίνητο δε χρησιµοποιείται για κατοικία. (στ) Η αγορά ακινήτου από φορέα ο οποίος δεν εµπίπτει στο δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων. (ζ) Το ακίνητο δεν ανήκει στο δηµόσιο ή σε νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Οι ειδικές επιβαρύνσεις που αφορούν στην απαλλοτρίωση και στην αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως είναι η εκτίµηση του εµπειρογνώµονα, η νοµική βοήθεια και η προσωρινή µίσθωση της έκτασης, είναι επιλέξιµες. 3. Εξοπλισµός: Η δαπάνη αγοράς εξοπλισµού για την ίδρυση ή εκσυγχρονισµό εγκατάστασης είναι επιλέξιµη. 3.1 Η δαπάνη συντήρησης/επισκευής εξοπλισµού είναι µη επιλέξιµη εκτός εάν πρόκειται για δαπάνη συνήθους συντήρησης µε στόχο την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του και δικαιολογείται από το χρόνο χρήσης του εξοπλισµού στο συγχρηµατοδοτούµενο έργο. 3.2 Η δαπάνη αγοράς µεταχειρισµένου εξοπλισµού δεν είναι επιλέξιµη. 4. Μεταφορικά µέσα: Η δαπάνη προµήθειας µεταφορικών µέσων είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση όταν συνδέεται άµεσα µε την πράξη και αναφέρεται συγκεκριµένα στην απόφαση ένταξης. 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 19 από 34

20 5. Ανταλλακτικά ως πάγιος εξοπλισµός: Οι δαπάνες προµήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιµες εφόσον, αυτά είναι παρελκόµενα των κύριων εξαρτηµάτων του εξοπλισµού που προµηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τµήµα τους για την οµαλή λειτουργία τους σύµφωνα µε τους όρους προµήθειας του εξοπλισµού που προσφέρει ο προµηθευτής και δεν υπερβαίνουν, σε ποσοστό, το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προµήθεια εξοπλισµού. 6. Ιδιοπαραγωγές και Αυτοπαραδόσεις: Στις περιπτώσεις που κατά την εκτέλεση µιας πράξης κρατικών ενισχύσεων προβλέπεται ιδιοπαραγωγή παγίων, οι σχετικές δαπάνες που πραγµατοποιεί ο δικαιούχος είναι επιλέξιµες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Ως επιλέξιµες δαπάνες ορίζονται οι πραγµατικές δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δικαιούχος. Σε περίπτωση που η λογιστική απεικόνιση των δαπανών είναι χαµηλότερου ύψους των πραγµατικών δαπανών, ως επιλέξιµες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες που προσδιορίζονται µε βάση τη λογιστική τους απεικόνιση. 7. Αγορά άυλων παγίων στοιχείων: Η αγορά και η χρήση άυλων παγίων στοιχείων, όπως διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας είναι επιλέξιµη εφόσον είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της πράξης. Β. Οι δαπάνες απόκτησης παγίων στοιχείων δεν είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ. Άρθρο 27 Αποσβέσεις παγίων 1. Οι δαπάνες για την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων επίπλωσης, εξοπλισµού, οχηµάτων, υποδοµής, ακινήτων και γηπέδων τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για τη διάρκεια µιας πράξης είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι: (α) εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις δεν συνέβαλαν στην αγορά τους (β) υπολογίζονται µε τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες, και αποτυπώνονται στο λογιστικό σύστηµα που τηρεί ο φορέας και (γ) αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησης της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης 2. Οι δαπάνες για αποσβέσεις είναι επιλέξιµες αυστηρά για την χρονική περίοδο που τα πάγια χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της πράξης και σε κάθε περίπτωση εντός της περιόδου συγχρηµατοδότησης της πράξης. 3. Οι δαπάνες για αποσβέσεις ακινήτων ή εξοπλισµού που συνδέονται άµεσα µε τους στόχους της πράξης είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι όροι της παραγράφου 1: Άρθρο 28 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, λοιποί φόροι και επιβαρύνσεις 1. Φόρος Προστιθέµενης Αξίας: Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιµη δαπάνη, εφ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα είναι επιλέξιµη δαπάνη εφ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιµοποιούνται για την άσκηση εξαιρούµενων ή απαλλασσόµενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου. Ο ΦΠΑ που µπορεί να ανακτηθεί µε οποιανδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη ακόµη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο. 0_1_2_3_ΥΠΑΣΥ _κωδικοποίηση_λπ_ _ισχυουσα σελ 20 από 34

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2008 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 14053/ΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14053/ΕΥΣ 1749 /27.3.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14053/ΕΥΣ 1749 /27.3.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 43804/ΕΥΘΥ 2041 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/ τεύχος Β ) Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/ τεύχος Β ) Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/27.03.2008 τεύχος Β ) Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/ Β ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την YA 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Φορέας Υλοποίησης. αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «.», με κωδικό, συνολικής δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ερµούπολη, 30.05.2011 A.Π.: 1890. Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH

ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΔΦΠ ATTIKH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Τ.Κ.:11741 Πληροφορίες: Κ. ΛΕΜΑΣ Τηλέφωνο: 213 1501515 Fax: 213 1501501 E-mail: lemas@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π. «ΑΝ.Α.» EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε Λ.ΤΑΤΟΙΟΥ 125 & Γ. ΛΥΡΑ 140 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ 14564 ΤΗΛ. 210-62

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΑΛΙΟ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Ερµούπολη, 22.02.2011 A.Π.: 551 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ:

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. : 264 41 Τ.Θ. : 2502 Πληροφορίες : Αντώνης Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 2433

Ερµούπολη, A.Π.: 2433 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη:

Προς: Κοιν: O Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΟΝΑΔΑ Β Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. 264 41 Τ.Θ. 2502 Τηλ.: 2610463238 Fax : 2610422978 Πληροφορίες : Κ. Βασιλακόπουλος Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: 1. Νικόλαος Γιαννάκης 231 33 217 41 231 33 217 01-02 giannakis@mu.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 5/12/2008 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013

ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013 ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013 ΦΕΚ 267/Α /3.12.2007 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : ΝΙΚΗΣ 10 Ταχ. Κώδικας : 10180 Πληροφορίες: Α. Κάρµης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ της ΑΠΑΤΗΣ στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ της ΑΠΑΤΗΣ στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020: ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & ΤΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ της ΑΠΑΤΗΣ στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ 1 Η ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ)

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 1 η ΑΡΧΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: οικ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, A.Π.: οικ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: οικ Προς: - Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου - Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΠΝΑ - ΟΤΑ ΠΝΑ

Ερµούπολη, A.Π.: οικ Προς: - Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου - Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΠΝΑ - ΟΤΑ ΠΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Για την αποτελεσµατική άσκηση των ελέγχων των έργων που συγχρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ, η Ελλάδα διαθέτει ένα σύστηµα ελέγχου των διαρθρωτικών ταµείων που οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α/ ) : ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο

Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α/ ) : ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) : ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2370 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Υ.. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β' Ταχ. /νση: Μιχαλοκοπούλου 103 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2131501162 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.1.2003 L 2/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 16/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙΚΑ Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου συμπληρώνεται και υποβάλλεται μετά τη σύναψη της νομικής δέσμευσης, δηλαδή μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Θ. Σιάππας Τηλέφωνο : 22313 50912

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη /Τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « »

ΘΕΜΑ: Ένταξη /Τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ή Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Καραγεώργος, Θ. Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350922

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 4686

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 4686 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ι.Μπαλαντινάκης Τηλ.: 2813-404501 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΥΔΕΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας:11741 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Υποδοµές & Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Ιονίων Νήσων»

«Υποδοµές & Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Ιονίων Νήσων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών Ταχ. /νση : Αλυκές Ποταµού Ταχ. Κώδικας : 49100 - ΚΕΡΚΥΡΑ Πληροφορίες: Θανάσης Σπίγγος Τηλέφωνο :26613-60030

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Δ.Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 23/12/2014 Α.Π.: 6372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: 2985 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ερµούπολη, A.Π.: 2985 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4137ΛΞ-Χ8Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Θ. Καζάζογλου Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ήµους Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου

Ερµούπολη, A.Π.: Προς: - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ήµους Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ437ΛΞ-25Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.eda.notioaigaio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Γ. Λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων

Παράρτημα Γ. Λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων Παράρτημα Γ Λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων Έργων κατασκευών Μελετών και Υπηρεσιών Ν. 3316 Προμηθειών/Υπηρεσιών Υλοποίησης με ίδια μέσα Αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών, που υλοποιούνται με την μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, A.Π.: οικ. 558 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ερµούπολη, A.Π.: οικ. 558 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Πόλη: Θεσσαλονίκη Ταχ..Kώδικας: 570 01 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ. η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ( ΕΝ ΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ)

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ( ΕΝ ΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ( ΕΝ ΑΦΟΡΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ... 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Πόλη: Θεσσαλονίκη Ταχ..Kώδικας: 570 01 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας των ΕΠ του στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη & Απασχόληση

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας των ΕΠ του στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη & Απασχόληση This image cannot currently be displayed. Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας των ΕΠ 2014-2020 του στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη & Απασχόληση Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΤΠΑ

ΠΡΟΟ ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΠΡΟΟ ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΤΠΑ 2000-2006 Το Μάρτιο του τρέχοντος έτους συµφωνήθηκε µεταξύ των ελληνικών αρχών και της Επιτροπής ένα σχέδιο δράσης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα