ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/ Β ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την YA 43804/ΕΥΘΥ 2041/ (ΦΕΚ 1957/Β ) και την ΥΑ 28020/ΕΥΘΥ1212/ (ΦΕΚ 1088/ Β ) Φεβρουάριος 2013

2 Κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο Άρθρο 56 Κανονισμού 1083/2006 Πεδίο χορήγησης της συνδρομής: Άρθρα 3-6, Κανονισμού 1080/2006 (ΕΤΠΑ) Άρθρο 3, Κανονισμού 1081/2006 (ΕΚΤ) Άρθρο 2, Κανονισμού 1084/2006 (Ταμείο Συνοχής) Ευελιξία μεταξύ των Ταμείων: Άρθρο 34(2) Κανονισμού 1083/2006 Άρθρο 6 (1), β Καν. 1080/2006 (Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία) Δράσεις ΕΚΤ στο πλαίσιο του στόχου Σύγκλιση: Άρθρο 3 (2), Κανονισμού 1081/2006 (ΕΚΤ) Άρθρο 2, Κανονισμού 1084/2006 (Ταμείο Συνοχής) Χρηματοδοτικά εργαλεία: Άρθρο 44 Κανονισμού 1083/2006 και άρθρα Κανονισμού 1828/2006

3 Κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο Άρθρο 56 Κανονισμού 1083/ Οι δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μεγάλα έργα, είναι επιλέξιμες για συνεισφορά των Ταμείων εάν έχουν όντως καταβληθεί μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων στην Επιτροπή ή της 1ης Ιανουαρίου 2007, εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη, και της 31ης Δεκεμβρίου Οι πράξεις δεν πρέπει να έχουν περατωθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας. 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στις συνεισφορές σε είδος, το κόστος απόσβεσης και τα πάγια έξοδα μπορούν να αντιμετωπίζονται ως δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους κατά την υλοποίηση πράξεων υπό τους εξής όρους: α) οι κανόνες επιλεξιμότητας που θεσπίζονται προβλέπουν την επιλεξιμότητα των δαπανών αυτών β) το ποσό των δαπανών αιτιολογείται με λογιστικά έγγραφα που έχουν αποδεικτική ισχύ ισοδύναμη με τιμολόγια γ) στην περίπτωση των συνεισφορών σε είδος, η συγχρηματοδότηση από τα Ταμεία δεν υπερβαίνει τη συνολική επιλέξιμη δαπάνη μειωμένη κατά την αξία των συνεισφορών αυτών.

4 Κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο Άρθρο 56 Κανονισμού 1083/ Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για συνεισφορά των Ταμείων μόνον εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί για πράξεις που έχουν αποφασιστεί από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή υπό την ευθύνη της σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται εκ των προτέρων από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Νέες δαπάνες, οι οποίες προστίθενται κατά τη στιγμή της αναθεώρησης επιχειρησιακού προγράμματος όπως ορίζεται στο άρθρο 33, είναι επιλέξιμες από τη στιγμή της υποβολής στην Επιτροπή, της αίτησης για αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος. 4. Οι κανόνες για την επιλεξιμότητα των δαπανών καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο με την επιφύλαξη της εξαίρεσης που προβλέπεται στους ειδικούς κανονισμούς κάθε Ταμείου. Οι κανόνες αυτοί καλύπτουν το σύνολο της δαπάνης που δηλώνεται στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος.

5 Κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο Στέγαση, ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμη ενέργεια: Άρθρο 7 (1 α ), Κανονισμού 397/2009 (ΕΤΠΑ) Δαπάνες για αναβαθμίσεις ενεργειακής απόδοσης και για χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στις υπάρχουσες κατοικίες έως 4% του ΕΤΠΑ Ορίζονται κατηγορίες επιλέξιμων κατοικιών σε εθνικούς κανόνες Άρθρο 7 (2), Κανονισμού 1080/2006 (ΕΤΠΑ) Λοιπές δαπάνες στέγασης για Κ-Μ μετά την 1 η Άρθρο 7, νέα παράγραφος Κανονισμού 397/2009 (ΕΤΠΑ) Έμμεσες κατ αποκοπή δαπάνες έως το 20% των άμεσων δαπανών Δαπάνες με βάση κατ αποκοπή ποσό με την εφαρμογή τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους Κατ αποκοπή ποσά προς κάλυψη δαπανών έως ευρώ Συνδυασμός των ανωτέρω μόνο για κάλυψη διαφορετικών κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών ή για διαφορετικά έργα στο πλαίσιο της ίδιας πράξης Εκ των προτέρων ορισμός έντιμου, αμερόληπτου και επαληθεύσιμου υπολογισμού

6 Κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο Μη επιλέξιμες δαπάνες για ΕΤΠΑ: Άρθρο 7 (1), Κανονισμού 1080/2006 (ΕΤΠΑ) Τόκοι επί χρεών Αγορά γαιών άνω του 10% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης Παροπλισμός πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής Ανακτήσιμος φόρος προστιθέμενης αξίας Άρθρα 47-53, Κανονισμού 1828/2006 (Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία)

7 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας (ΥΠΑΣΥΔ) Επιλέξιμες δραστηριότητες: Καλύπτονται όλα τα στάδια εκτέλεσης μιας πράξης από τον εκ των προτέρων προγραμματισμό έως την ολοκλήρωση της πράξης και τα μέτρα δημοσιότητας του άρθρου 8 και 9 του Καν.1828/06. Οι επιλέξιμες δαπάνες δύναται να περιοριστούν από τη ΔΑ σε ένα ή περισσότερα στάδια υλοποίησής της. Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης ορίζεται στην απόφαση ένταξής της αφορά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την επίτευξη των στόχων, όρων και υποχρεώσεων που τίθενται στην απόφαση ένταξης. Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης μπορεί να τροποποιείται με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που την εξέδωσε και μετά από πρωτοβουλία του ή πριν τη λήξη της μετά από αίτημα του δικαιούχου.

8 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας Πραγματοποιηθείσες δαπάνες: Πραγματικές νοούνται οι δαπάνες που έχουν πράγματι καταβληθεί από τους δικαιούχους, αιτιολογούνται από τους όρους και τους στόχους των πράξεων και δικαιολογούνται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας εκτός αν ειδικοί κανόνες προβλέπουν άλλως. Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων επιπροσθέτως των ανωτέρω θα πρέπει να έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η δημόσια συνεισφορά από το φορέα που χορηγεί την ενίσχυση. Λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, νοείται κάθε έγγραφο που αιτιολογεί ότι η λογιστική εγγραφή αποτελεί πιστή και ανόθευτη εικόνα των εργασιών που εκτελέστηκαν σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές πρακτικές.

9 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας Προκαταβολές δημοσίων συμβάσεων: Είναι επιλέξιμες εφόσον καταβάλλονται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Οι προκαταβολές αφορούν εργασίες οι οποίες πιστοποιούνται από τους δικαιούχους και δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης. Προκαταβολές κρατικών ενισχύσεων: Υπόκεινται στην υποχρέωση τραπεζικής εγγύησης ή δημόσιου χρηματοδοτικού μέσου με ισοδύναμο αποτέλεσμα Καλύπτονται από τις δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους και δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια το αργότερο τρία έτη μετά το έτος καταβολής και σε κάθε περίπτωση μέχρι

10 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας Επιλέξιμη περίοδος: Οι δαπάνες να έχουν πράγματι καταβληθεί μεταξύ της και Νέες δαπάνες που προστίθενται κατά τη στιγμή της αναθεώρησης του ΕΠ είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής στην Επιτροπή της αίτησης αναθεώρησης. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες πράξης η οποία ολοκληρώθηκε πριν την ή τη μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας.

11 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας Επιλεξιμότητα παγίων στοιχείων (ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής): Εδαφικές εκτάσεις: Μέχρι 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης. Η τιμή αγοράς προσδιορίζεται από ανεξάρτητο εκτιμητή ή επίσημο φορέα και δεν υπερβαίνει την εμπορική αξία ή την αντικειμενική αξία για τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού. Ως δαπάνη αγοράς νοείται και η αναγκαστική απαλλοτρίωση η τιμή της οποίας καθορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια. Η δαπάνη αγοράς έκτασης που ανήκει στο δημόσιο ή σε οργανισμό ή σε νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημοσίου τομέα δεν είναι επιλέξιμη.

12 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας Επιλεξιμότητα παγίων στοιχείων (ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής): Ακίνητα: Η τιμή αγοράς προσδιορίζεται από ανεξάρτητο εκτιμητή ή επίσημο φορέα και δεν υπερβαίνει την εμπορική αξία του ακινήτου. Για υφιστάμενα κτίρια το κόστος αγοράς είναι επιλέξιμο εφόσον είναι προσαρμοσμένα στις λειτουργικές ανάγκες του έργου. Το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει αντικείμενο εθνικής ή κοινοτικής επιχορήγησης για τα προηγούμενα δέκα έτη. Η χρήση του είναι σύμφωνη με τους στόχους του ΕΤΠΑ, ΤΣ και χρησιμοποιείται για το σκοπό της πράξης. Δεν χρησιμοποιείται για κατοικία.

13 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας Επιλεξιμότητα παγίων στοιχείων (ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής): Οι δαπάνες συντήρησης / επισκευής εξοπλισμού είναι μη επιλέξιμες εκτός εάν πρόκειται για δαπάνες συνήθους συντήρησης με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του και δικαιολογείται από το χρόνο χρήσης του εξοπλισμού στο συγχρηματοδοτούμενο έργο. Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού: μη επιλέξιμη δαπάνη Αγορά άυλων πάγιων στοιχείων (διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ): είναι επιλέξιμη εφόσον είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της πράξης Ανταλλακτικά ως πάγιος εξοπλισμός: είναι επιλέξιμα εφόσον είναι παρελκόμενα κύριων εξαρτημάτων και έως το 10% της δαπάνης απόκτησης του κύριου εξοπλισμού

14 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας Αποσβέσεις (κυρίως για πράξεις ΕΚΤ). Τηρούνται σωρευτικά οι όροι: Εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις δεν συνέβαλαν στην αγορά τους. Υπολογίζονται με κατάλληλους λογιστικούς κανόνες και αποτυπώνονται στο λογιστικό σύστημα του φορέα. Αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Ο δικαιούχος τηρεί το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο και οι αποσβέσεις αποτελούν στοιχείο λειτουργικού κόστους μη ενσωματωμένου.

15 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ): Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί με οποιανδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο. Επιλέξιμος μόνον εφόσον εφ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου. O ΦΠΑ που βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων που υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα κατά αποκοπή καταβολής του φόρου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

16 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας Κρατήσεις υπέρ τρίτων: Κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους για λογαριασμό τρίτων είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον καταβάλλεται στους τρίτους. Δεν είναι επιλέξιμες κρατήσεις που επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο. Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

17 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας Χρηματοδοτική μίσθωση: Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι επιλέξιμες δαπάνες εφόσον αιτιολογούνται για την υλοποίηση του έργου και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: Ο μισθωτής είναι ο άμεσος δικαιούχος Επιλέξιμη δαπάνη είναι τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή, συνοδευόμενα από εξοφλημένο τιμολόγιο ή λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, αποτελούν τη δαπάνη Σε περίπτωση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που περιλαμβάνει ρήτρα αγοράς ή προβλέπει ελάχιστη περίοδο χρηματοδοτικής μίσθωσης ίση με τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του πάγιου στοιχείου, το ανώτατο ποσό που είναι επιλέξιμο για την κοινοτική συγχρηματοδότηση δεν πρέπει να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία

18 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας Χρηματοοικονομικά έξοδα: Χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες συναλλαγών, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα δεν είναι επιλέξιμα. Επιδοτήσεις επιτοκίων και τόκοι δανείων είναι επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης. Τραπεζικά έξοδα για το άνοιγμα λογαριασμών είναι επιλέξιμα αν απαιτείται το άνοιγμα χωριστού λογαριασμού. Αμοιβές νομικών συμβούλων, τεχνικών και χρηματοοικονομικών εμπειρογνωμόνων είναι επιλέξιμες δαπάνες εφόσον συνδέονται άμεσα με την πράξη. Έξοδα παρακολούθησης και ελέγχου είναι επιλέξιμες δαπάνες εφόσον σχετίζονται με απαιτήσεις που θέτει η διαχειριστική αρχή. Έξοδα εγγυήσεων από Τράπεζες είναι επιλέξιμες δαπάνες εφόσον προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της πράξης.

19 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας Έμμεσα έξοδα: Επιλέξιμα αν καταλογίζονται στην πράξη σύμφωνα με δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής. Στην πρόσκληση ορίζεται το μέγιστο ύψος των έμμεσων δαπανών και η μεθοδολογία προσδιορισμού απολογιστικά των έμμεσων δαπανών που βαρύνουν την πράξη. Ποσοστό κατ αποκοπή έμμεσων δαπανών έως το 20% των άμεσων δαπανών. Συναρτάται με είδος πράξεων, δικαιούχους και φύση της δαπάνης. Επίσης: Επιλέξιμες δαπάνες με υπολογισμό κατ εφαρμογή τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους. Επιλέξιμα κατ αποκοπή ποσά ύψους έως ευρώ.

20 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας Δαπάνες προσωπικού που πιστοποιούνται από το δικαιούχο βάσει κατάλληλων δικαιολογητικών εγγράφων: Προσωπικού πλήρους ή μερικής απασχόλησης που καλύπτεται από συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έργου Τακτικού προσωπικού μόνον όταν δεν αφορούν συνήθεις δραστηριότητες του δικαιούχου Για την τεκμηρίωση των δαπανών απαιτείται: Απόφαση του φορέα με σαφή καθορισμό της ομάδας έργου, καταμερισμό καθηκόντων, επιμερισμό χρόνου απασχόλησης και παραδοτέα Μηνιαία αναλυτικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης για κάθε φυσικό πρόσωπο Στοιχεία συνολικής απασχόλησης ανά μήνα για κάθε φυσικό πρόσωπο Εκθέσεις για το παρασχεθέν έργο κλπ.

21 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας Τεχνική υποστήριξη: Επιλέξιμες οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των ΕΠ καθώς και δαπάνες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των Ταμείων. Εντός των ορίων του 4% του συνολικού ποσού των Ταμείων και στα προβλεπόμενα όρια του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι ενέργειες τεχνικής υποστήριξης περιέχονται στο παράρτημα του ΠΔ 4/2000.

22 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας Αμοιβές συμβάσεων: Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους εκτέλεσης της πράξης χωρίς να αποφέρουν ανάλογη προστιθέμενη αξία. Δεν είναι επιλέξιμες συμβάσεις που εκφράζονται ως ποσοστό του συνολικού κόστους της πράξης. Δαπάνες δημοσίων συμβάσεων: Άνω των ορίων για απ ευθείας ανάθεση, επιλέξιμες οι δαπάνες συμβάσεων για τις οποίες έχει προηγηθεί ανάρτηση περιληπτικής προκήρυξης για 15 τουλάχιστον ημέρες στην οικεία ιστοσελίδα ή έχει προηγηθεί προσήκων βαθμός δημοσιότητας σε μέσα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που προέκυψαν από ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης.

23 Υλοποίηση με ίδια μέσα : γνήσια αυτεπιστασία Γνήσια αυτεπιστασία :Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος (φορέας υλοποίησης) χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του για την υλοποίηση μιας πράξης ή ενός υποέργου τότε θεωρείται «γνήσια αυτεπιστασία». Στην περίπτωση αυτή με μονομερή ενέργεια της αναθέτουσας αρχής αποφασίζεται η «υλοποίηση με ίδια μέσα» στο πλαίσιο της εσωτερικής οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει «σύμβαση».

24 Υλοποίηση με ίδια μέσα : οιονεί αυτεπιστασία Οιονεί αυτεπιστασία (in house) :Στις περιπτώσεις που μια σύμβαση ανατίθεται απ ευθείας από μια αναθέτουσα αρχή σε άλλο φορέα με αυτοτελή νομική οντότητα, που όμως λόγω της ειδικής σχέσης με την αναθέτουσα αρχή συνεργάζεται με αυτή υπό καθεστώς ιδιόμορφης αυτεπιστασίας. Η περίπτωση αυτή είναι «εξαιρετική» και πρέπει να συντρέχουν γι αυτό αυστηρές ειδικές προϋποθέσεις, που έχουν διαμορφωθεί από το ΔΕΚ.

25 Προσδιορισμός της έννοιας : οιονεί αυτεπιστασία Εφαρμογή σε εξαιρετικές περιπτώσεις: H αναθέτουσα αρχή πρέπει να ασκεί επί του αναδόχου έλεγχο ανάλογο προς εκείνο που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών. O ανάδοχος πρέπει να πραγματοποιεί το ουσιώδες τμήμα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας με τον ή τους οργανισμούς που ασκούν επ αυτού τον προαναφερθέντα έλεγχο. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν σωρευτικά.

26 Προέγκριση διαδικασίας υλοποίησης με ίδια μέσα Προκειμένου να υλοποιηθεί μια πράξη ή υποέργο με «ίδια μέσα» ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει στο φορέα διαχείρισης σχέδιο απόφασης, που περιλαμβάνει κατ ελάχιστο : Σαφή περιγραφή ποσοτήτων, εργασιών, υπηρεσιών, υλικών, παραδοτέων και το αντίστοιχο κόστος καθώς και ακριβές χρονοδιάγραμμα επί μέρους ενεργειών Σαφή περιγραφή διαδικασιών και ορισμό οργάνων για πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή παραδοτέων Η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) αποτελεί «νομική δέσμευση» για το υποέργο

27 Προϋποθέσεις υλοποίησης με ίδια μέσα (ΥΙΜ) Προκειμένου μπορεί ο φορέας να υλοποιήσει μια πράξη ή υποέργο με «ίδια μέσα» πρέπει : Να προβλέπεται στο θεσμικό του πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία η άσκηση των αρμοδιοτήτων για το περιεχόμενο της πράξης Να διαθέτει τα βασικά απαιτούμενα μέσα για την υλοποίηση της πράξης /υποέργου και πιο συγκεκριμένα, το προσωπικό (επιστημονικό-διοικητικό) που θα υλοποιήσει το φυσικό αντικείμενο, το λοιπό προσωπικό για την παρακολούθηση της υλοποίησης, την υποδομή και τον λοιπό εξοπλισμό. Σε κάθε περίπτωση με την ΥΙΜ πρέπει να εξασφαλίζεται η αρχή της οικονομίας, δηλ. να έχει σαφώς χαμηλότερο κόστος και τουλάχιστον ισοδύναμη ποιότητα σε σχέση με την προσφυγή σε τρίτους (ανάδοχοι)

28 Προϋποθέσεις υλοποίησης με ίδια μέσα (ΥΙΜ) Παράλληλα ο φορέας πρέπει : Να λειτουργεί αποτελεσματικά μηχανισμό πιστοποίησης της εκτέλεσης της πράξης Να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών και να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για τις δαπάνες της πράξης Να καλύπτει τους όρους, προδιαγραφές και προϋποθέσεις υλοποίησης της πράξης όπως ορίζονται στην πρόσκληση της ΔΑ Να τηρεί τις νόμιμες διαδικασίες ανάλογα με το θεσμικό του πλαίσιο για την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, όπου απαιτείται

29 Επιλεξιμότητα δαπανών υλοποίησης με ίδια μέσα Σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ, όπως ισχύει επιλέξιμες δαπάνες στην περίπτωση αυτή είναι: Οι δαπάνες που πραγματοποιεί ο δικαιούχος για την επίτευξη των στόχων της πράξης Οι δαπάνες για αμοιβές και μετακινήσεις προσωπικού σύμφωνα με ειδικότερες προϋποθέσεις και με άμεση αναφορά στο υλοποιούμενο έργο. Οι δαπάνες αποσβέσεων και μίσθωσης με τους όρους της παρ. 8 του αρ. 27 της ΥΠΑΣΥΔ Οι δαπάνες για προμήθεια υλικών και υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με το έργο Οι έμμεσες δαπάνες που έχουν γίνει αποδεκτές στην απόφαση ένταξης της πράξης

30 Ευχαριστώ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.1.2003 L 2/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 16/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους. Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013

Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους. Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013 Γενικό υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης με πολλαπλούς δικαιούχους Έκδοση 1.0 11 Δεκεμβρίου 2013 Δήλωση αποποίησης ευθύνης Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στην παροχή συνδρομής στους αιτούντες χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΟ Δ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΟ Δ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΟ Δ - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα