«Κάµερες σε δηµόσιους χώρους και δηµόσιες συναθροίσεις»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Κάµερες σε δηµόσιους χώρους και δηµόσιες συναθροίσεις»"

Transcript

1 Καρκαλέµη Στυλιανή «Κάµερες σε δηµόσιους χώρους και δηµόσιες συναθροίσεις» Έτος 2008 Μάθηµα : Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα ιδάσκων καθηγητής : κ. Αν. ηµητρόπουλος

2 1 Πίνακας Περιεχοµένων... Σελίδα Εισαγωγή... 2 Κυρίως θέµα i. Πραγµατικά περιστατικά λειτουργίας συστήµατος παρακολούθησης... 4 ii. Η υπέρµαχη άποψη της χρήσης των καµερών στις δηµόσιες συναθροίσεις για τη διατήρηση της δηµόσιας τάξης... 8 iii. Κάµερες και προσβολή θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου iv. Κάµερες και ικαιοσύνη Συµπέρασµα Περίληψη εργασίας Νοµολογία Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία... 23

3 2 Εισαγωγή Το θέµα της εγκατάστασης κλειστών κυκλωµάτων παρακολούθησης και η χρησιµοποίησή τους από τις αστυνοµικές αρχές για την πρόληψη και καταστολή εγκληµάτων κυρίως κατά τη διεξαγωγή διαδηλώσεων έχει απασχολήσει έντονα τόσο την ίδια τη θεωρία όσο και τα Μ.Μ.Ε. Η διαµάχη του ζητήµατος έγκειται από τη µια στην προσφορότητα και την καταλληλότητα της πρακτικής αυτής ως µέσου για την επίτευξη της δηµόσιας ασφάλειας, και απ την άλλη στο κατά πόσον τυχόν περιορισµοί που υφίστανται, από την εφαρµογή του µέτρου, θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου, όπως αυτό της προσωπικότητας και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, αποτελούν στην ουσία προσβολές των δικαιωµάτων αυτών. Η σπουδαιότητα του θέµατος εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στις διάφορες ρυθµίσεις, που έχουν θεσπιστεί τόσο στην ελληνική νοµοθεσία όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, και αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας του ανθρώπου αλλά και των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων του. Οι σχετικές µε το θέµα διατάξεις είναι : 1. Το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ικαιωµάτων του Ανθρώπου που αναφέρεται στο δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το οποίο ορίζει τα εξής : «1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασµόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. 2. εν επιτρέπεται να υπάρξη επέµβασις δηµοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώµατος τούτου, εκτός εάν η επέµβασις αύτη προβλέπεται υπό του νόµου και αποτελεί µέτρον το οποίον, εις µίαν δηµοκρατικήν κοινωνίαν είναι αναγκαίον δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δηµοσίαν ασφάλειαν, την οικονοµικήν ευηµερίαν της χώρας, την προάσπισιν της τάξεως και την πρόληψιν ποινικών παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιωµάτων και ελευθεριών άλλων». 2. Τη Σύµβαση 108/1981 του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόµων από την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. 3. Τα άρθρα 7 (σεβασµός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) και 8 (προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα) του Χάρτη

4 3 Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τα οποία ορίζονται αντίστοιχα ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στον σεβασµό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και των επικοινωνιών του» και «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η επεξεργασία αυτών των δεδοµένων πρέπει να γίνεται νοµίµως, για καθορισµένους σκοπούς και µε βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφεροµένου ή για άλλους θεµιτούς λόγους που προβλέπονται από τον νόµο». 4. Την Οδηγία 95/46/ΕΚ της 24 ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. 5. Τα άρθρα 9 και 9 Α του Συντάγµατος, τα οποία ορίζουν αντίστοιχα ότι «η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του καθενός είναι απαραβίαστη» και ότι «καθένας έχει δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως µε ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών του δεδοµένων, όπως νόµος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόµος ορίζει». 6. Τον Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (ειδικός νόµος Αρχής Προστασίας εδοµένων προσωπικού χαρακτήρα). Προκειµένου να διερευνηθεί το θέµα µε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικό τρόπο, θεώρησα σηµαντικό αρχικά να αναφέρω όλα τα πραγµατικά περιστατικά που το αφορούν, δηλαδή το χρονικό των ρυθµίσεων που θεσπίστηκαν από το 2004 µε αφορµή τους Ολυµπιακούς αγώνες µέχρι την γνωµοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ. Σανίδα αρ. 14/2007 που επέτρεψε στις αστυνοµικές αρχές να χρησιµοποιούν τις κάµερες στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν την εκδήλωση επεισοδίων. Στη συνέχεια, θα αναπτύξω µε επιχειρήµατα τις δύο πλευρές που έχουν υποστηριχθεί στη θεωρία δηλαδή το κατά πόσον το σύστηµα αυτό και η λειτουργία του µπορεί όντως να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην εξάλειψη της εγκληµατικότητας ή αντίθετα ότι είναι µέτρο αντισυνταγµατικό το οποίο δεν έχει καµία προσφορότητα. Τέλος, ως δευτερεύον ζήτηµα παρουσιάζεται η σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα στα συστήµατα παρακολούθησης και τη δικαιοσύνη και κατά πόσον δηλαδή τα στοιχεία που

5 4 προέρχονται από τις κάµερες στους δηµόσιους χώρους µπορούν και είναι συνταγµατικά επιτρεπτό να χρησιµεύσουν ως αποδεικτικά µέσα σε δίκες. Πραγµατικά περιστατικά λειτουργίας συστήµατος παρακολούθησης Προτού προχωρήσουµε σε θεωρητική ανάπτυξη ζητηµάτων όπως η αντίθεση του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι µε το εγκατεστηµένο σύστηµα παρακολούθησης καθώς και η σύγκρουση ατοµικών δικαιωµάτων και δηµόσιου συµφέροντος, κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούν τα πραγµατικά περιστατικά και το χρονικό που έχει προηγηθεί τα οποία έχουν καταστήσει το θέµα των καµερών σε δηµόσιους χώρους πρωτεύον ζήτηµα τόσο της θεωρίας όσο και της αναφοράς από τα Μ.Μ.Ε. Το σύστηµα αυτό των καµερών παρακολούθησης εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 2004 µε αφορµή τη διενέργεια τότε των Ολυµπιακών και Παρολυµπιακών Αγώνων. Η απόφαση πάρθηκε από τη ιεύθυνση Ασφαλείας Ολυµπιακών Αγώνων (.Α.Ο.Α.) και το Υπουργείο ηµόσιας Τάξης. Ο νόµιµος λόγος ήταν η ασφάλεια των προσώπων, η εξασφάλιση προστασίας του µεγάλου αριθµού των επισκεπτών που θα έρχονταν στην Ελλάδα καθώς και η διαχείριση της κυκλοφορίας. Η απόφαση αυτή της.α.ο.α. εγκρίθηκε και από την Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1 (Α.Π..Π.Χ.) µε άδεια που εξέδωσε (απόφαση µε αριθµ. 63/ ). Η άδεια αυτή ήταν σύµφωνη µε το ν. 2472/97 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» που καθιστά νόµιµη κάθε είδους λήψη (µόνιµη, συνεχής ή κατά τακτά χρονικά διαστήµατα) και επεξεργασία υπό τις προυποθέσεις ο σκοπός της να είναι η προστασία προσώπων και αγαθών καθώς και η ρύθµιση της κυκλοφορίας. Το σύστηµα αυτό λειτούργησε νόµιµα και έληξε στις Μετά το τέλος των Αγώνων, το Υπουργείο ηµόσιας Τάξης µε έγγραφο µε αρ. πρωτ. ΑΠ 62/ ζητεί από την Α.Π..Π.Χ. να παραταθεί η 1 Η ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας εδοµέων Προσωπικού Χαρακτήρα, ιδρύθηκε µόλις το 1997 και µόνο αφού είχε εκδοθεί ευρωπαϊκή οδηγία που καθιστούσε υποχρεωτική τη δηµιουργία εθνικής ανεξάρτητης αρχής για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Παρέχει εύρος προστασίας στον πολίτη και διασφαλίζει την έµπρακτη εφαρµογή θεµελιωδών δικαιωµάτων (Γ. Καµίνης, Βήµα Ιδεών, τεύχος 1/2/08).

6 5 λειτουργία του συστήµατος στο οποίο είναι ενσωµατωµένα 239 µηχανήµατα λήψης ήχου και εικόνας (κάµερες) καθώς και 49 κάµερες ήδη προϋπάρχουσες. Προβάλλει το Υπουργείο λόγους δηµόσιου συµφέροντος πέραν της διαχείρισης της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών, την προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών. Ως πρωτογενές αίτηµα έχει την διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας και ως δευτερογενές ζητά την άδεια να χρησιµοποιούνται οι κάµερες για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών. Η ΑΠ ΠΧ δίνει παράταση ορισµένου χρόνου στη λειτουργία του, κλειστού κυκλώµατος παρακολούθησης για ένα χρόνο. ίνει όµως άδεια µόνο για τις κάµερες που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και είναι εγκατεστηµένες σε οδικούς άξονες µεγάλης κυκλοφορίας. Η λειτουργία τους θα γίνεται υπό τους όρους και τις προυποθέσεις της απ. 63/ Η Αρχή θέτει επιπλέον αρκετούς περιοριστικούς όρους όπως είναι κυρίως οι : α) Οι κάµερες θα πρέπει να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην είναι δυνατή η λήψη και η καταγραφή εικόνων της εισόδου ή του εσωτερικού των κατοικιών. Ως εκ τούτου θα πρέπει οι κάµερες να ρυθµιστούν έτσι ώστε είτε να είναι σταθερές ή να επιτρέπεται η προβολή ορισµένων περιοχών µέσω καταλλήλων περιορισµών της οπτικής γωνίας, κλίσης και ζουµ. β) Απαγορεύεται η λήψη και η καταγραφή ήχου. Ως εκ τούτου, τα µικρόφωνα θα πρέπει να αποµακρυνθούν από τους στύλους, στους οποίους έχουν τοποθετηθεί. γ) Απαγορεύεται η λειτουργία των καµερών που είναι εγκατεστηµένες σε διασταυρώσεις ή οδικούς άξονες όταν σε αυτούς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχηµάτων, π.χ. κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, διαδηλώσεων, κ.λπ. δ) Το σύστηµα θα πρέπει να παρακολουθείται και να ελέγχεται µόνον από το ΘΕΠΕΚ της ιεύθυνσης Τροχαίας, όπου θα τηρείται η βάση δεδοµένων και ο εξοπλισµός, που υποστηρίζει την επεξεργασία, και δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτό και δεν θα είναι διαθέσιµο σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία εκτός της ιεύθυνσης Τροχαίας. ζ) Απαγορεύεται η διαβίβαση δεδοµένων σε τρίτους. η) Τα δεδοµένα θα τηρούνται το πολύ για επτά ηµέρες µετά την παρέλευση των οποίων, τα στοιχεία θα πρέπει να διαγράφονται. θ) Τηρούνται απαρεγκλίτως τα µέτρα ασφάλειας του συστήµατος επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδοµένων.

7 6 ι) Για κάθε µία από τις κάµερες, πριν το άτοµο εισέλθει στην εµβέλειά της ενηµερώνεται µε τρόπο πρόσφορο και σαφή (επαρκής αριθµός ευδιάκριτων πινακίδων σε εµφανή σηµεία0, ότι εισέρχεται σε χώρο, ο οποίος βιντεοσκοπείται, καθώς επίσης και για το σκοπό της βιντεοσκόπησης. Καταρρίπτεται συνεπώς το δευτερογενές αίτηµα του Υπουργείου για χρήση των καµερών προκειµένου να διασφαλίζεται µε αποτελεσµατικότητα η προστασία των πολιτών. Η Αρχή, µάλιστα, ζητά την απόσυρση µεγάλου αριθµού καµερών οι οποίες δεν εξυπηρετούν τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Ο αριθµός αυτός περιλαµβάνει κάµερες εγκατεστηµένες σε δρόµους περιορισµένης κυκλοφορίας καθώς και σε πλατείες, πάρκα, πεζόδροµους και άλλους χώρους συνάθροισης πολιτών. Μετά την εκπνοή της προθεσµίας του 1 έτους που είχε θέσει η ΑΠ ΠΧ το Υπ. ηµόσιας Τάξης ζητεί επέκταση του σκοπού λήψης εικόνων και επεξεργασίας τους από τις κάµερες προκειµένου να καλύπτει και ζητήµατα ασφάλειας καθώς και κάλυψη κάθε είδους δραστηριότητας σε δηµόσιους χώρους. Η ΑΠ ΠΧ απορρίπτει το αίτηµα του Υπουργείου µε την απόφαση αρ. 58/2005. Η συγκεκριµένη απόφαση απαγορεύει τη συνεχή, µέσω σταθερού κυκλώµατος τηλεόρασης παρακολούθηση, µαγνητοσκόπηση και καταγραφή δηµόσιων συναθροίσεων, διαδηλώσεων και πορειών µε τις κάµερες και επιτρέπει µόνο τη χρησιµοποίησή τους για τη διαχείριση της κυκλοφορίας κάθε είδους πιθανή παραβίαση των διατάξεών της συνεπάγεται τις προβλεπόµενες από το νόµο 2472/1997 διοικητικές κυρώσεις. Το Υπουργείο ηµόσιας Τάξης πρόσβαλε την παραπάνω απόφαση της Αρχής στο Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) το οποίο εξέδωσε προσωρινή απόφαση για αναστολή της λειτουργίας των καµερών µέχρι την έκδοση της τελικής απόφασής του. Κατ επέκτασιν η απόφαση της Αρχής παραµένει ισχυρή και δεσµευτική. Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής, µάλιστα, (58/2005) η ΑΠ ΠΧ ύστερα από έλεγχο που διενήργησε στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ) όπου γίνεται λήψη και επεξεργασία εικόνων που λαµβάνονται από τις κάµερες διαπίστωσε παράβαση της συγκεκριµένης απόφασης και µε βάση το αρ. 21 του ν. 2472/1997 επέβαλε πρόστιµο

8 7 Ενόσω όµως εκκρεµεί η αίτηση ακυρώσεως της απόφασης της Αρχής στο ΣτΕ, ο Εισαγγελέας του ΑΠ Γ. Σανιδάς εκδίδει µια γνωµοδότηση σχετική µε το θέµα (Γν.Εισ.ΑΠ 14/2007) στην οποία αναφέρει ότι η ΕΛ.ΑΣ. µπορεί να καταγράφει τα άτοµα που δηµιουργούν επεισόδια σε δηµόσιες υπαίθριες συγκεντρώσεις και πορείες. Η γνωµοδότηση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων εκ µέρους της Αρχής ενώ επικροτήθηκε από τον Υπουργό ικαιοσύνης Σ. Χατζηγάκη. Το κείµενο της Γνωµοδότησης έχει ως εξής : «Στην περίπτωση κατά την οποία σε συναθροίσεις και ειδικότερα πριν, κατά ή µετά το τέλος διαδηλώσεων και πορειών, διαπράττονται αυτόφωρα εγκλήµατα (κακουργήµατα ή πληµµελήµατα), από άτοµα συµµετέχοντα αρχήθεν ή παρεισφρύσαντα σ αυτές, είναι επιτρεπτή η εκ µέρους των αστυνοµικών αρχών, διά της χρήσεως των τιθεµένων τότε σε λειτουργία καταλλήλων τεχνικών µέσων καταγραφής εικόνας και ήχου (καµερών φορητών ή σταθερών κ.λ.π.), αποτύπωση αυτών σε κασέτα, µαγνητοταινία, βιντεοταινία, φωτογραφία κ.λ.π., µε σκοπό τη βεβαίωση των τελουµένων αυτοφώρων εγκληµάτων, τον εντοπισµό των δραστών, την αποκάλυψη της ταυτότητας αυτών και εν τέλει τη χρήση των άνω αποδεικτικών µέσων ενώπιον των δικαστικών αρχών. εν είναι επιτρεπτή η κατάσχεση από τις αστυνοµικές αρχές κασετών, ταινιών, φωτογραφιών ή άλλων εξαρτηµάτων, στα οποία έχουν αποτυπωθεί, µε τη χρήση τεχνικών µέσων (καµερών κ.λ.π.) από εικονολήπτες Μ.Μ.Ε. ή άλλους ιδιώτες, τελεσθέντα αυτόφωρα εγκλήµατα. υνατή είναι µόνο η πρόσκληση για παράδοση αυτών». Από την παραπάνω γνωµοδότηση είχε προηγηθεί στις η πορεία του Πολυτεχνείου κατά τη διάρκεια της οποίας γινόταν παρακολούθηση της πορείας µέσω συστήµατος κλειστής παρακολούθησης. Μετά από 2 µέρες και µε αφορµή το συγκεκριµένο περιστατικό ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και 5 µέλη της ΑΠ ΠΧ παραιτήθηκαν σε ένδειξη διαµαρτυρίας. Αξίζει στο σηµείο αυτό, να επισηµάνουµε ότι στη συγκεκριµένη πρακτική της εγκατάστασης καµερών σε δηµόσιους χώρους, η Ελλάδα είχε ως πρότυπο άλλες µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες το σύστηµα παρακολούθησης µε κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης είναι ευρέως εδραιωµένο. Στη Μ. Βρεταννία επί παραδείγµατι εκτιµάται ότι λειτουργούν πάνω από 4 εκατοµµύρια κάµερες κλειστού κυκλώµατος που χρησιµοποιούνται όχι µόνο για τον εντοπισµό τροµοκρατών αλλά και για τον έλεγχο των ιδίων των πολιτών που κινούνται

9 8 καθηµερινά σε κεντρικά σηµεία της πόλης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Βρετανός κοινωνιολόγος Κλάιβ Νόρις, ο µέσος επισκέπτης στο Λονδίνο βιντεοσκοπείται 300 φορές κάθε µέρα. Τέλος, όσον αφορά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο θέµα είναι σηµαντικό να αναφέρουµε τον πρόσφατο νόµο 3625/2007 ο οποίος µε το αρ. 8 αντεκατέστησε την παρ. 2 του αρ. 3 του ν. 2472/1997 ο οποίος επιτρέπει στις περιπτώσεις άσκησης από τους πολίτες του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι την υπό προυποθέσεις απλή λειτουργία συσκευών καταγραφής ήχου ή εικόνας ή άλλων ειδικών ή τεχνικών µέσων µε σκοπό την καταγραφή για τη βεβαίωση εγκληµάτων που τιµωρούνται ως κακουργήµατα ή πληµµελήµατα µε δόλο και κυρίως εγκληµάτων κατά της ζωής, της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωµάτων, των παραβάσεων της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών και επιβουλής της δηµόσιας τάξης 2. Όπως εύστοχα όµως επισηµαίνει η καθηγήτρια Ζ. Παπαϊωάννου, ο νόµος αυτός δεν είναι ιδιαίτερα σαφής και αποτελεσµατικός και χρήζει αναγκαίας βελτίωσης. Παρά την ύπαρξη αντιτιθεµένων ρυθµίσεων γύρω από το φλέγον ζήτηµα της χρήσης των κλειστών κυκλωµάτων παρακολούθησης, οι κάµερες που είναι εγκατεστηµένες στους δρόµους αποτελούν πλέον πραγµατικό γεγονός, όπως επίσης και η χρησιµοποίησή τους για την καταγραφή εικόνων από τη δηµόσια ζωή µε σκοπό την προστασία της δηµόσιας ασφάλειας. Τα επιχειρήµατα της αναγκαιότητας και της αποτελεσµατικότητας της χρήσης τους είναι πολλά και είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουµε τις απόψεις των αντίθετων πλευρών που έχουν αναπτυχθεί στη θεωρία. 1. Η υπέρµαχη άποψη της χρήσης των καµερών στις δηµόσιες συναθροίσεις για τη διατήρηση της δηµόσιας τάξης. Αρχικά, είναι αναγκαία µια εννοιολογική διευκρίνηση. Το δικαίωµα του συνέρχεσθαι προστατεύεται από το ισχύον σύνταγµα στο αρ. 11. Συγκεκριµένα: 1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. 2. Μόνο στις δηµόσιες υπαίθριες συναθροίσεις µπορεί να παρίσταται η αστυνοµία. Οι υπαίθριες συναθροίσεις µπορούν να απαγορευτούν µε αιτιολογη- µένη απόφαση της αστυνοµικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται 2 Ζωή Παπαϊωάννου, επίκουρη καθηγήτρια ηµοσίου ικαίου Νοµικής Σχολής Αθηνών «Η ηλεκτρονική επιτήρηση των δηµόσιων συναθροίσεων και συγκεντρώσεων από τις αστυνοµικές αρχές» Εφηµ. - 6/2007, σελ. 729.

10 9 σοβαρός κίνδυνος για τη δηµόσια ασφάλεια, σε ορισµένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονοµικής ζωής, όπως νόµος ορίζει. Ως συνάθροιση αποκαλείται η συγκέντρωση ιδιωτών µε τον κοινό σκοπό είτε να ανταλλάξουν ή να εκφράσουν γνώµες ή πληροφορίες είτε να εκδηλώσουν ή να προβάλλουν γνώµες, φρονήµατα ή αιτήµατα 3. Η συνάθροιση η οποία προστατεύεται από το Σύνταγµα, είναι περιοριστικά, η άοπλη και η ήσυχη. Αν ελλείπει έστω και ένα από τα 2 αυτά στοιχεία δηλαδή είτε οι διοργανωτές για παράδειγµα επιδιώκουν και επιφέρουν σοβαρή παρακώλυση της συγκοινωνίας σε κεντρική αρτηρία είτε η διαδήλωση διεξάγεται µε την παρουσία ενόπλων ατόµων, τότε η συνάθροιση δεν µπορεί να ενταχθεί κάτω από το πέπλο προστασίας του συντάγµατος. Στην περίπτωση αυτή οποιαδήποτε µέτρα χρησιµοποιούν οι αστυνοµικές αρχές για την πρόληψη εγκληµατικών ενεργειών είναι θεµιτά εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα του συνέρχεσθαι. Αντιπροσωπευτικά επιχειρήµατα για την άποψη της καταλληλότητας και της αποτελεσµατικότητας της ηλεκτρονικής επιτήρησης των δηµοσίων διαδηλώσεων περιέχει τη γνωµοδότηση 14/07 του εισαγγελέα του ΑΠ Γ. Σανιδά προς το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, η οποία επιτρέπει στην ΕΛ.ΑΣ. να καταγράφει µε κάµερες όσους δηµιουργούν επεισόδια σε διαδηλώσεις και πορείες. Ειδικότερα αναφέρει ότι οι κάµερες στους δρόµους κατά τη διεξαγωγή διαδηλώσεων δεν αποτελούν ένα καινοτόµο µέτρο αλλά απλά υποκαθιστούν τους ίδιους τους αστυνοµικούς οι οποίοι θα ήταν έτσι και αλλιώς µάρτυρες των επεισοδίων και στο πλαίσιο των καθηκόντων τους θα καλούνταν για εξέταση. Επιπλέον, οι κάµερες ως σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισµός που έχει άπειρες τεχνικές δυνατότητες, αποτελεί σαφώς αποτελεσµατικότερο µέσο προστασίας των συναθροίσεων από την απλή παρουσία αστυνοµικών λόγω του πεπερασµένου της ανθρώπινης φύσης. Στην ίδια γνωµοδότηση τονίζεται ότι στις διάφορες πορείες και διαδηλώσεις, η παρουσία ορισµένων από τους συµµετέχοντες που εµφανίζονται είτε οπλισµένοι είτε µε έντονη διάθεση να δηµιουργήσουν επεισόδια και να τελέσουν εγκλήµατα, αποτελεί γεγονός που έρχεται από µόνο του σε αντίθεση µε το 3 Π.. αλτόγλου «Συνταγµατικό ίκαιο, Ατοµικά ικαιώµατα», τόµος Β εκδόσεις Αντ. Ν. Σακκουλα, σελ. 826.

11 10 δικαίωµα του συνέρχεσθαι. Η συµπεριφορά αυτή χαρακτηρίζεται ως έκνοµη δραστηριότητα καθώς απαγορεύεται ρητά και από την ίδια τη συνταγµατική διάταξη. Εποµένως οποιαδήποτε προσπάθεια των αρχών να καταστείλουν κάθε είδους επεισόδια αποτελεί προσπάθεια να αποκατασταθεί η τάξη που ήδη έχει διαταραχθεί. Τέλος, δεν είναι σωστό να αντιµαχόµαστε την αποκάλυψη και βεβαίωση µιας εγκληµατικής συµπεριφοράς µέσω τεχνικών µέσων καθώς µια δραστηριότητα που υπερβαίνει τα όρια του νόµιµου, δύσκολα χαρακτηρίζεται «προσωπικά δεδοµένα». Η ιδιωτικότητα που χαρακτηρίζει τα άτοµα και το ιδιωτικό συµφερον βρίσκεται σε µια σχέση αλληλεξάρτησης µε το δηµόσιο συµφέρον και την προστασία και ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου. Η σχέση αυτή χαρακτηρίζεται από ισορροπία, µια ισορροπία όµως που τα τελευταία χρόνια τείνει να ανατραπεί. Η ανατροπή αυτή οφείλεται στη σύγχρονη τεχνολογική ανάπτυξη που µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα παρουσιάζει το φαινόµενο η µια από τις δύο θεµελιώδεις αξίες του σύγχρονου κοινωνικού κράτους, δηλαδή από τη µια η συνταγµατικώς προστατευόµενη ιδιωτική σφαίρα των ανθρώπων και από την άλλη η δηµόσια ζωή θα πρέπει να υποστούν περιορισµό στο πεδίο εφαρµογής τους προκειµένου να καταφέρουν να συνυπάρξουν. Ο Υπουργός ικαιοσύνης, µάλιστα, Σωτ. Χατζηγάκης εκφράζοντας την επιδοκιµασία του για τη γνωµοδότηση του εισαγγελέα Γ. Σανιδά αναφέρει χαρακτηριστικά «Κάποια στιγµή η κοινωνία θα πρέπει να στοιχίσει και να ζυγίσει τα προσωπικά δεδοµένα και το κοινωνικό συµφέρον. Αυτό που λέµε κοινωνία, κοινωνικό συµφέρον, κοινωνική ευαισθησία είναι ένα πολύ µεγάλο αγαθό, το οποίο δεν πρέπει πάντα να το θυσιάζουµε στο βωµό της ατοµικότητας. Πρέπει να γίνει ένας συγκερασµός γενικά και των προσωπικών δεδοµένων, που αφορούν το άτοµο και το άτοµο να έχει αξία αλλά και η κοινωνία ως σύνολο έχει και εκείνη τις δικές της αξίες, έχει τις δικές της ιεραρχήσεις και δεν µπορούµε να παραγνωρίζουµε το ευρύτερο κοινωνικό συµφέρον». Το σύγχρονο κράτος αποτελεί κατά κύριο λόγο, ένα κοινωνικό κράτος πρόληψης. Το σκοπό αυτό εξυπηρετούν ειδικά οι αστυνοµικές αρχές που επωµίζονται την δίωξη και καταστολή κάθε είδους εγκληµάτων µε κύριο στόχο την προστασία της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. Η ίδια η αστυνοµική νοµοθεσία στην προσπάθειά της για αποτελεσµατικότερη άσκηση του έργου της, προβλέπει την αξιοποίηση από τα όργανα της αστυνοµίας κάθε είδους

12 11 τεχνικού εξοπλισµού προηγµένης τεχνολογίας. Οι αρχές, λοιπόν, οφείλουν να είναι εφοδιασµένες µε τα αναγκαία µέσα και τον εξοπλισµό καθώς και µε επιστηµονικές ή τεχνικές µεθόδους διελεύκανσης εγκληµάτων. Είναι λοιπόν θεµιτή η χρήση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης όταν η αστυνοµία είναι επιφορτισµένη µε το έργο να επιτηρεί τις διαδηλώσεις και πορείες και να αποτρέψει τυχόν πρόκληση επεισοδίων. Είναι σηµαντικό φυσικά η χρησιµοποίηση αυτή των διαφόρων τεχνικών µέσων να πραγµατοποιείται πάντοτε αυστηρά µε την προυπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι νόµοι και το Σύνταγµα. Αυτό προκύπτει και από το άρθρο 251 του ΚΠ σύµφωνα µε το οποίο οι αστυνοµικοί ως ανακριτικοί υπάλληλοι, όταν λάβουν παραγγελία του εισαγγελέα και στις περιπτώσεις των αυτόφωρων εγκληµάτων αυτεπαγγέλτως, οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το έγκληµα και τους υπαιτίους του, να εξετάζουν µάρτυρες και κατηγορούµενους, να µεταβαίνουν επιτόπου για ενέργεια αυτοψίας, να διεξάγουν έρευνες, να καταλαµβάνουν πειστήρια και γενικά να ενεργούν ο,τιδήποτε είναι αναγκαίο για τη συλλογή και τη διατήρηση των αποδείξεων καθώς και την εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήµατος 4. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η µέχρι πρότινος (δηλαδή µέχρι την ψήφιση οποιουδήποτε νόµου και ρύθµισης σχετικά µε τη λειτουργία των καµερών) αντιµετώπιση της εγκληµατικής συµπεριφοράς ιδιαιτέρως στο πεδίο των δηµοσίων συναθροίσεων ήταν σε µεγάλο βαθµό δυσλειτουργική και ανεπαρκής καθόσον σοβαροί και επικείµενοι κίνδυνοι. Κατά τη διεξαγωγή διαδηλώσεων δεν µπορούσαν να αποτραπούν χωρίς τη δυνατότητα συνολικής εποπτείας από τις αρχές του χώρου των διαδηλώσεων κάτι το οποίο όµως εξασφαλίζεται από τις κάµερες επιτήρησης. εν µπορούµε φυσικά να παραβλέψουµε το γεγονός ότι τα στοιχεία τα οποία λαµβάνουν οι αρχές από τις εικόνες που καταγράφουν οι κάµερες είναι ασφαλέστερα και περισσότερο αξιόπιστα από άλλου είδους αποδεικτικά στοιχεία. εν πρέπει να υποτιµηθεί η σηµασία τους ως αποδεικτικών µέσων καθώς η χρήση τους θα συµβάλλει σηµαντικά στο σχηµατισµό ασφαλούς δικαστικής κρίσεως και έτσι θα επιτευχθεί η προσέγγιση της ουσιαστικής αλήθειας. Όπως επίσης και η χρήση τους συνάδει µε το σκοπό της ποινής 4 Ζωή Παπαϊωάννου, ο.π. σελ. 733.

13 12 δηλαδή την πρόληψη και τον εκφοβισµό των δραστών. Έτσι, η ύπαρξη ειδικών πινακίδων προειδοποίησης των πολιτών ώστε να γνωρίζουν, πότε εισέρχονται σε χώρο ή περιοχή όπου παρακολουθείται από κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης και να αποθαρρύνεται από την τέλεση παράνοµων εγκληµάτων εφόσον αντιλαµβάνεται ότι δεν θα παραµείνει ασύλληπτος. Η καθηγήτρια ηµοσίου ικαίου Ζωή Παπαϊωάννου στο άρθρο της «Η ηλεκτρονική επιτήρηση των δηµοσίων συναθροίσεων και συγκεντρώσεων από τις αστυνοµικές αρχές» στην εφηµερίδα ιοικητικού ικαίου 5 τονίζει ότι προκειµένου η χρήση των καµερών σε δηµόσιους χώρους και γενικότερα η τηλε-επιτήρηση των συναθροίσεων να είναι πρόσφορες, θεµιτή και να µην αντιβαίνει σε θεµελιώδεις κανόνες του συντάγµατος θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές του σκοπού, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. «Οι αρχές αυτές είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη νοµική αξιολόγηση των συστηµάτων κλειστής παρακολούθησης ως µέσου πρόληψης και καταπολέµησης εγκληµατικών και τροµοκρατικών ενεργειών σε δηµόσιους χώρους» αναφέρει ενδεικτικά. Τα αστυνοµικά όργανα καθώς και τα τεχνικά µέσα που χρησιµοποιούν, θα πρέπει να αποβλέπουν στην εκπλήρωση αυστηρά και µόνο του νοµοθετικά προβλεπόµενου σκοπού, δηλαδή την αποτροπή τυχόν σοβαρού και επικείµενου κινδύνου και όχι να λειτουργούν για άλλους λόγους, π.χ. για λόγους εντυπωσιασµού. Η αρχή της αναγκαιότητας επιβάλλει να καθίσταται βέβαιο ότι δεν υπάρχει διαφορετικό µέτρο ηπιώτερης µορφής που να µη θέτει τόσο πολύ σε κίνδυνο, περιορίζοντας το πεδίο εφαρµογής του, το δικαίωµα της ιδιωτικής ζωής και του πληροφοριακού αυτοκαθορισµού 6. Αν επί παραδείγµατι σε µια διαδήλωση µία οµάδα αστυνοµικών οργάνων ήταν επαρκής για τη διασφάλιση της τάξης, τότε ελλείπει το στοιχείο αναγκαιότητας προκειµένου να τεθούν σε λειτουργία οι εγκατεστηµένες κάµερες. Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, αυτή προβλέπει ότι η δραστηριότητα της τηλε-επιτήρησης των πορειών οφείλει να µην υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο, πρόσφορο και εύλογο µέτρο. Η συγκεκριµένη αρχή αναφέρεται ρητά και στο ν. 247/97 της ΑΠ ΠΧ, αρ. 4 1 που ορίζει ότι : «Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόµιµης επεξεργασίας πρέπει (α) να συλλέγονται κατά τρόπο θεµιτό και νόµιµο για καθορισµένους, 5 Ζωή Παπαϊωάννου, ο.π. 6 Α.Γ. ηµητρόπουλος «Συνταγµατικά ικαιώµατα» εκδόσεις Σακκουλα σελ. 228.

14 13 σαφείς και νόµιµους σκοπούς και να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών και (β) να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας». Η αρχή της αναλογικότητας επιτάσσει την ύπαρξη εύλογης σχέσης, εύλογης αναλογίας ανάµεσα στον επιδιωκόµενο σκοπό και στον περιορισµό συνταγµατικού δικαιώµατος, ως µέσου για την επίτευξη του σκοπού. Η αρχή της αναλογικότητας προσδιορίζει τη σχέση ανάµεσα στο σκοπό του νοµοθέτη και το µέσο που χρησιµοποιεί για την επίτευξή του και το οποίο περιορίζει συνταγµατικό δικαίωµα 7. Στο ίδιο άρθρο η κ. Παπαϊωάννου εύστοχα παραλληλίζει την καταγραφή, από τις κάµερες, εικόνων από τις διαδηλώσεις και τις πορείες µε την παρουσίαση τέτοιων σκηνών σε ρεπορτάζ στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων. Τονίζει ότι στα ΜΜΕ ουδέποτε έχουν επιβληθεί ποινές και πρόστιµα µε αφορµή το γεγονός αυτό, ακόµα και στην περίπτωση της χρήσης κρυφής κάµερας ως µέσο τηλεοπτικής δηµοσιογραφικής έρευνας που είναι ευρέως διαδεδοµένο στη χώρα µας τη σηµερινή εποχή. Τελειώνοντας την παρουσίαση επιχειρηµάτων που υποστηρίζουν την αποτελεσµατικότητα των καµερών µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι παρ όλο που το µέτρο αυτό προστασίας είναι αρκετά καινούριο και δεν έχουµε σαφή και ακριβή στατιστικά στοιχεία για την αποτελεσµατικότητά του, είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων, όταν το σύστηµα λειτούργησε ευρέως παρατηρήθηκε σαφής µείωση της εγκληµατικότητας σε ανοιχτούς χώρους. Και στις χώρες που έχει χρησιµοποιηθεί το ίδιο µέτρο περισσότερο χρονικό διάστηµα είναι πολλά τα περιστατικά που αποδεικνύουν τη χρησιµότητα του συστήµατος για την εξάλειψη και καταπολέµηση διαφόρων ειδών εγκληµάτων από τροµοκρατικές ενέργειες µέχρι απαγωγές παιδιών σε δηµόσιους χώρους (π.χ. αεροδρόµια) και κλοπές σε καταστήµατα. 2. Κάµερες και προσβολή θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου. Όσο εύστοχα και τεκµηριωµένα όµως και αν προβάλλεται η προσφορότητα της λειτουργίας συστήµατος τηλε-επιτήρησης υπάρχει και η αντίθετη 7 Α.Γ. ηµητρόπουλος «Συνταγµατικά ικαιώµατα» εκδ. Σακκουλας σελ. 226.

15 14 άποψη η οποία υποστηρίζει ότι το µέτρο αυτό συνιστά αντισυνταγµατική ρύθµιση η οποία έχει σαν αποτέλεσµα να δηµιουργείται ανασφάλεια των πολιτών ως προς τις πρακτικές που εφαρµόζει το κράτος. Οι πολίτες πολλές φορές αισθάνονται ότι ζουν υπό ένα καθεστώς συνεχούς παρακολούθησης στο οποίο κάθε τους κίνηση και κάθε τους πράξη παρακολουθείται από συστήµατα τηλε-επιτήρησης 8. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να επηρρεάζονται στον τρόπο µε τον οποίο ασκούν τις διάφορες ελευθερίες που τους αναγνωρίζονται. Η λειτουργία των καµερών για άλλους σκοπούς πέρα από τη διαχείριση της κυκλοφορίας θέτει υπό έλεγχο και αδικαιολόγητο περιορισµό της ελευθερίας των ατόµων, ως εκδήλωση της προσωπικότητάς τους και αποτελεί παράγοντα που τους παρεµποδίζει στην ελεύθερη ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτικής δραστηριότητας. Το δικαίωµα του συνέρχεσθαι είναι ένα από τα δικαιώµατα που εµφανίζεται στενά συνδεδεµένο µε τη δηµοκρατία και µια δηµοκρατική κοινωνία. Για το λόγο αυτό, στα χρόνια της ιστορίας, κάθε φορά που βιώσαµε την επικράτηση δικτατορικών καθεστώτων, το δικαίωµα αυτό δεν ασκούνταν ελεύθερα από τους πολίτες. Αν λοιπόν η χρήση των κλειστών κυκλωµάτων παρακολούθησης έχει σαν αποτέλεσµα οι πολίτες να αποθαρρύνονται και να µην ασκούν δικαιώµατα που θεωρούνται δεδοµένα, η κοινωνία µετατρέπεται από δηµοκρατική σε ανελεύθερη. Η χρήση προσωπικής κάµερας από τα όργανα της τάξης συνιστά ευθεία αµφισβήτηση της δυνατότητας του πολίτη να επιλέγει δηµόσιες µορφές έκφρασης χωρίς να νιώθει ότι εκτίθεται στους κινδύνους της καταγραφής των δραστηριοτήτων του. Η χρήση καµερών από πολλούς χαρακτηρίζεται δηµοκρατικός κοινωνικός έλεγχος της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες. Η παρακολούθηση και η επιτήρηση των πιο δηµοκρατικών εκφάνσεων της κοινωνικής ζωής όπως είναι οι δηµόσιες συναθροίσεις συνιστά εκτός από παραβίαση ατοµικών δικαιωµάτων ενός εκάστου πολίτη και προσβολή της ίδιας της δυνατότητας ελεύθερου πολιτικού και κοινωνικού αυτοπροσδιορισµού του συνόλου. Ελευθερία κίνησης και αυτοδιάθεσης έχει αυτός που µπορεί να προβαίνει σε επιλογές χωρίς να φοβάται τις συνέπειες των πράξεων του. 8 Γ.Σ. Κατρούγκαλος «Οι κάµερες παρακολούθησης, το λυκόφως των ανεξάρτητων αρχών και η δοκιµασία του Κράτους ικαίου» Εφηµ. - 6/2007 σελ. 792.

16 15 Όλα αυτά τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στη ρύθµιση 9 Α του Συντάγµατος για τον πληροφοριακό αυτοκαθορισµό εκφράζουν ότι ουσιώδες στοιχείο ώστε να καταστεί η δράση των πολιτών ελεύθερη και να εµποδιστεί είναι ο κάθε πολίτης να γνωρίζει αν κάποιος κατέχει µια πληροφορία για τον ίδιο, ποιος είναι αυτός, πότε και πώς την απέκτησε καθώς και για ποιο σκοπό 9 : Μπορεί κατ επέκτασιν να αντιµετωπίζει αποτελεσµατικότερα τυχόν κινδύνους προσβολής του δικαιώµατος της προσωπικότητάς του αν γνωρίζει επ αρχής ποιες πληροφορίες θα τύχουν επεξεργασίας και θα καταστούν ευρύτερα γνωστές. Μια περαιτέρω συνέπεια από την κατάσταση ανασφάλειας που επικρατεί µε τη χρήση των καµερών παρακολούθησης, είναι ότι η κοινωνία µπορεί να οδηγηθεί στο σχηµατισµό ενός ολοκληρωµένου προφίλ της προσωπικότητας των ατόµων που να αφορά πολίτες και θρησκευτικές πεποιθήσεις καθώς και κοινωνικές συναναστροφές 10. Αυτό επιτυγχάνεται µε την αποδέσµευση και ανεξαρτητοποίηση των εικόνων από τον αρχικό σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί που είναι η προστασία της δηµόσιας τάξης. Το προφίλ σχηµατίζεται από την διαρκή καταγραφή των καθηµερινών κινήσεων ενός ατόµου καθώς και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων του κάτι το οποίο εύκολα µπορεί να προκύψει από τη συµµετοχή ενός ατόµου σε πορείες. Η σύγκρουση αυτή ανάµεσα στην πρακτική του να χρησιµοποιούνται κάµερες κατά τη διάρκεια δηµοσίων συναθροίσεων και το ίδιο το κατοχυρωµένο δηµοκρατικά δικαίωµα του συνέρχεσθαι που απειλείται µαρτυρεί µια γενικότερη σύγκρουση ανάµεσα στην ιδιωτικότητα και το συµφέρον του κοινωνικού συνόλου. Τίθεται λοιπόν το ζήτηµα κατά πόσον η βιντεοεπιτήρηση των συναθροίσεων είναι δυνατόν να περιορίσει την απρόσκοπτη άσκηση ορισµένων συνταγµατικών δικαιωµάτων όπως είναι το δικαίωµα στην προσωπικότητα την ελεύθερη κυκλοφορία την ελεύθερη επικοινωνία και φυσικά τον πληροφοριακό αυτοκαθορισµό 11. Τα δικαιώµατα των ατόµων αλλά και το δικαίωµα στην ασφάλεια της κοινωνίας ως σύνολο πολιτών δεν µπορούν να διεκδικήσουν προκαταβολικά υπεροχή το ένα απέναντι στο άλλο σε περίπτωση σύγκρουσης 9 Γ. Καµίνης, Βήµα Ιδεών, τεύχος 1/2/ Ευάγγελος Μάλλιος,.Ν. δικηγόρος ΙΜΕΕ (4/2005) έτος 2 ο. 11 Ζωή Παπαϊωάννου, ο.π.

17 16 µεταξύ τους. Ως ιδανική λύση εµφανίζεται ο αµοιβαίος περιορισµός του πεδίου εφαρµογής τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Νίκος Φραγκάκης, δικηγόρος, στο άρθρο του «Τα όρια µεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας, δηµόσιου και ιδιωτικού» η ιδιωτικότητα είναι ένα ουσιώδες συστατικό της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας µας. Η υπερβολική διεύρυνση λοιπόν της έννοιας του δηµοσίου συµφέροντος δεν είναι θεµιτή γιατί µε τη σειρά της θα οδηγήσει σε υπερβολικό περιορισµό του ιδιωτικού συµφέροντος των εκάστοτε πολιτών. Η µόνη διέξοδος λοιπόν εντοπίζεται σε µια σχέση ισορροπίας που όσο το δυνατόν πρέπει να αναπτυχθεί ανάµεσα στα δικαιώµατα αυτό. Το ίδιο υποστηρίζει και η Σύµβουλος Ειρήνη Σαρή στην εισήγηση της προς την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας στην οποία επισηµαίνει παράλληλα ότι τα ζητήµατα που αφορούν τη δηµόσια ασφάλεια εµπίπτουν στο πεδίο δικαιοδοσίας της ΑΠ ΠΧ, κάτι το οποίο έχει έντονα αµφισβητηθεί. Εκθέτει : «δεν υφίσταται εκ προοιµίου ιεραρχική σχέση µεταξύ δικαιωµάτων ή µεταξύ αυτών και άλλων συνταγµατικών έννοµων αγαθών, οι δε τυχόν συγκρούσεις µεταξύ τους δεν επιλύονται µε την επιλογή του ενός ή του άλλου ως εκ των προτέρων υπέρτερου, αλλά µε την κατά περίπτωση πρακτική εναρµόνισή τους, ώστε να επιτυγχάνονται συνθήκες παράλληλης ασκήσεώς τους µε τους λιγότερους δυνατούς περιορισµούς». Η αντίθεση αυτή µε την εγκατάσταση καµερών σε δηµόσιους χώρους δεν εκφράζεται µόνο στη θεωρία αλλά και στη νοµολογία. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση 2765/2005 του Μ.Πρ.Πατρ. στην οποία οι αιτούντες ζητούν την λήψη ασφαλιστικών µέτρων που συνίστανταιθ στην προσωρινή διακοπή της λειτουργίας δεκαπέντε καµερών που τοποθετήθηκαν επ ευκαιρία της τέλεσης των Ολυµπιακών Αγώνων, σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης της Πάτρας διότι από τη συνέχιση της λειτουργίας του συστήµατος προσβάλλονται παράνοµα στην προσωπικότητά τους. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτηµα αυτό. Έκρινε ότι, σε κάθε περίπτωση η λειτουργία των επίµαχων καµερών συνιστά ανεπίτρεπτη προσβολή των συνταγµατικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (5 1Σ), του ιδιωτικού βίου (9Σ) και της προστασίας του ατόµου από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδοµένων (9ΑΣ). Και τούτο, διότι

18 17 πρόκειται για κάµερες που έχουν τεχνολογικές δυνατότητες που υπερβαίνουν κατά πολύ τις όποιες ανάγκες ελέγχου της κυκλοφορίας. Τα επιχειρήµατα κατά της τακτικής της βιντεοεπιτήρησης δεν περιορίζονται όµως και στο πεδίο της ελληνικής θεωρίας. Πολλαπλά είναι και αυτά που αφορούν τα εγκατεστηµένα σε ξένες χώρες συστήµατα παρακολούθησης. Πιο ενδεικτικά όµως είναι τα στατιστικά στοιχεία, όπως αυτά που προκύπτουν από ειδική επιστηµονική µελέτη που διηξήγαγε το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωµένου Βασιλείου και την οποία χρησιµοποίησε µάλιστα και η ΑΠ ΠΧ προς ενίσχυση της επιχειρηµατολογίας της στην απόφαση της 58/2005. Η έρευνα αυτή καταδεικνύει ότι το µέτρο της τηλε-επιτήρησης κάθε άλλο παρά αποτελεσµατικό ήταν για την διατήρηση της ασφαλείας των πολιτών. Συγκεκριµένα η µελέτη έδειξε ότι στις περισσότερες περιοχές όπου υπήρχε εγκατεστηµένο ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης, η εγκληµατικότητα δεν µειώθηκε και ότι, όπου µειώθηκε, αυτό δεν είναι βέβαιο ότι οφειλόταν στην παρουσία καµερών. Η µελέτη έδειξε επίσης ότι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θεωρούσαν ότι η παρουσία των καµερών δεν τους έκανε να νοιώθουν ασφαλέστεροι. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της µελέτης, η τοποθέτηση κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης είναι αποτελεσµατική σε σχέση µε τη µείωση της εγκληµατικότητας και την προστασία αγαθών σε µικρής κλίµακας φυλασσόµενους χώρους, όπως χώρους στάθµευσης, αποθήκες εµπορευµάτων κλπ. Αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις που να καταδεικνύουν ότι είναι αποτελεσµατική σε µεγάλης κλίµακας χώρους, όπως είναι οι δηµόσιοι χώροι. Τέλος, ολοκληρώνοντας την επιχειρηµατολογία της άποψης ότι οι κάµερες πρέπει να απαγορευθούν είναι ενδεικτική και η αντίθεση της Ολοµέλειας των Προέδρων των ικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, η οποία σε ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι η λειτουργία και εγκατάσταση των καµερών πρέπει να επιτρέπεται για κυκλοφοριακούς µόνο λόγους και χωρίς τεχνική επεξεργασία. Θεωρεί ακόµη ότι η συνεχής συρρίκνωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε επίκληση λόγων ασφαλείας, οδηγεί σε αποδυνάµωση όχι µόνο του νοµικού αλλά και του ανθρώπινου πολιτισµού, µεταβάλλοντας τους πολίτες από ενεργούς όπως οφείλουν να είναι σε άτοµα χωρίς βούληση και προσωπικότητα.

19 18 Κάµερες και ικαιοσύνη Οι κάµερες που είναι εγκατεστηµένες σε δηµόσιους χώρους έχουν την ικανότητα να καταγράφουν και να αποθηκεύουν τις εικόνες που λαµβάνουν. Τα στοιχεία αυτά, αν και µε βάση τις αποφάσεις της ΑΠ ΠΧ απαγορεύεται να παραµένουν καταγεγραµµένα για περισσότερο από 7 ηµέρες, µπορεί να αποτελέσουν χρήσιµα αποδεικτικά µέσα για τον εντοπισµό υπόπτων και την απόδειξη της ενοχής τους αφού, όπως προαναφέρθηκε είναι αξιόπιστα και ακριβή και µπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλέστερη διατύπωση της δικαστικής κρίσης. Κατά γενικότερη πρακτική, η νοµολογία όµως δεν δέχεται την χρήση αποδεικτικών µέσων που θίγουν δικαιώµατα όπως αυτά της ελευθερίας της επικοινωνίας, του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής (9 1Σ) του απόρρητου επιστολών και επικοινωνίας (αρ. 19Σ), παρά µόνο όταν πρόκειται να προστατευτεί το τεκµήριο της αθωότητας και να αποκαλυφθούν εγκλήµατα κατά της ζωής. Έτσι βλέπουµε στην νοµολογία, πολλές φορές να απαγορεύονται, οι καταγραφές σε κάµερες παρακολούθησης, να χρησιµοποιούνται σε δίκες ως αποδεικτικά µέσα, όταν αυτές συνδέονται καθαρά µε την προσωπική και ιδιωτική ζωή του ατόµου. Παράδειγµα αποτελεί η απόφαση 1/2001 του Αρείου Πάγου. Η αναίρεση αφορούσε απόφαση του Εφετείου κατά την οποία δεν έγινε δεκτό αποδεικτικό µέσο επιβληθέν από την αναιρεσείουσα. Το αποδεικτικό µέσο αφορούσε µαγνητοταινία που περιείχε ιδιωτική συνοµιλία της αναιρεσείουσας µε τον αναιρεσίβλητο, αποτυπωθείσα εν αγνοία και χωρίς τη συγκατάθεση αυτού στην οικία της θανούσης Α.Γ. προς απόδειξη του ισχυρισµού ότι ο αναιρεσίβλητος κατέχει ιδιόγραφη διαθήκη της θανούσης µε την οποία αυτή έχει εγκαταστήσει ως κληρονόµο της την αναιρεσείουσα. Το δικαστήριο έκρινε αντισυνταγµατική τη χρήση του στοιχείου αυτού ως αποδεικτικού µέσου καθ όσον έρχεται σε αντίθεση µε το απρόσβλητο της ιδιωτικής ζωής του ατόµου και της ελευθερίας της επικοινωνίας. Το ίδιο απεφάνθη ο Άρειος Πάγος και στην απόφαση 1434/2001 στην οποία έκρινε ότι ορθά το Εφετείο δεν έλαβε υπ όψιν του 11 µαγνητοταινίες τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του αναιρεσιβλήτου συζύγου µε την ερωµένη του. Η σχετική δίκη στην οποία τέθηκε το νοµικό αυτό ζήττηµα ήταν δίκη διαζυγίου.

20 19 Υπάρχουν όµως και αντίθετες αποφάσεις όπως τη υπ αρ. 874/2004 ΑΠ η οποία αφορά υπόθεση υπαλλήλου που έκλεβε από το κατάστηµα στο οποίο εργαζόταν και επειδή το γεγονός είχε υποπέσει στην αντίληψη του ιδιοκτήτη του, αυτός είχε εγκαταστήσει κρυφή κάµερα µε την οποία τον καταγέγραφε. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η χρήση του σχετικού αποδεικτικού µέσου κρίθηκε επιτρεπτή καθόσον οι πράξεις αυτές του υπαλλήλου δεν ανάγονται στη σφαίρα της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής του αλλά πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια των ανατιθέµενων σ αυτόν υπηρεσιακών καθηκόντων κατά την εκτέλεση του η οποία από τη φύση και το είδος των εκπληρουµένων καθηκόντων υπόκειται σε δηµόσιο έλεγχο και κριτική. Το ίδιο συνέβη και στην υπόθεση µε την υπεξαίρεση χρηµάτων από το παγκάρι της Αγίας Παρασκευής Τεµπών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η Ζωή Παπαϊωάννου 12 ο νόµος 3625/2007 που αφορά τη χρήση καµερών κατά τις δηµόσιες συναθροίσεις και επιτρέπει τη χρησιµοποίησή τους ως αποδεικτικά µέσα χάριν προστασίας υπέρτερων συνταγµατικών αγαθών, δεν διασαφηνίζεται εάν οι καταγραφές χρησιµοποιούνται ως αποδεικτικό µέσο για την αξιόποινη πράξη που τελέστηκε µόνο κατά τη διάρκεια της συνάθροισης ή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως αποδεικτικό υλικό στα πλαίσια άλλης δίκης. Συνοψίζοντας, µπορεί οι νόµοι να απαγορεύουν την παραβίαση του απορρήτου αλλά τα ελληνικά δικαστήρια αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν εξαιρέσεις στις οποίες µπορεί να γίνει δεκτή η χρήση της. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για πλήρη απαγόρευση που κατά καιρούς παρουσιάζονται, και η απαγόρευση της χρήσης του υλικού καταγραφής ως αποδεικτικού στοιχείου στα δικαστήρια δεν βρίσκουν και πολλούς οπαδούς και υποστηρικτές. 12 Ζωή Παπαϊωάννου «κάµερες... αρχές». Ερηµ. -6/2007 σελ. 729.

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 1122/26-9-2000: Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης

Απόφαση 1122/26-9-2000: Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Αµπελόκηποι, ΤΚ 115 23 Αθήνα Τηλ.:210 6475 601, Fax:210 6475628 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Internet Site: www.dpa.gr Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

«ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας

Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας Αθήνα, 27-01-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/550/27-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013

Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 19-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2801/19-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 59/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στα πλαίσια των συναντήσεων της ομάδας που συνιστά αυτή την βάση δεδομένων πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση για τα κωλύματα εγγραφής ως μέλος στα αθλητικά σωματεία,όπως αυτά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 12.7.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1198/2009, του J.F.K., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την εισβολή στην ιδιωτική σφαίρα των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA 1 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23-3ος ΟΡ. - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 38 34 545, 33 00 690 FAX 33 00 690 Π Ρ Ο Σ Τον 33 ο Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων: ένα πλέγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. KOIN: Υπουργείο ηµόσιας Τάξης

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. KOIN: Υπουργείο ηµόσιας Τάξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 2 o ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Π. Κανελλοπούλου 4-101 77

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12-03-2010 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/143-1/12-03-2010 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2010

Αθήνα, 12-03-2010 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/143-1/12-03-2010 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2010 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 12-03-2010 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/143-1/12-03-2010 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 2/2010 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 20.2.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 5124 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : διευκρινήσεις από την νομική μας σύμβουλο.

Θέμα : διευκρινήσεις από την νομική μας σύμβουλο. 1 Πειραιάς 06-02 - 14 Θέμα : διευκρινήσεις από την νομική μας σύμβουλο. Προς απάντηση τιθέμενων από Σας ερωτήσεων και αποριών για τις νομικές ενέργειες που προτείνονται εν σχέσει με το εν θέματι εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 11-12/10/2012 Τίτλος Σεµιναρίου : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Συµµετοχή : Χαρίκλεια Ηλιοπούλου Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου

Κεραίες: Κεραίες κινητής τηλεφωνίας Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου Το πρόβληµα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας έχει διογκωθεί ανησυχητικά µε επικίνδυνες προεκτάσεις για τη δηµόσια υγεία. Οι εταιρίες κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 Ο ΗΓΙΑ 1/2011 Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ. (ΦΕΚ 548/2011 - Οδηγία 1/2011 ΑΠ ΠΧ)

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ. (ΦΕΚ 548/2011 - Οδηγία 1/2011 ΑΠ ΠΧ) ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ (ΦΕΚ 548/2011 - Οδηγία 1/2011 ΑΠ ΠΧ) Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΙΑ 1/2011 Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2008 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1654 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αθήνα Αριθ. Πρωτ Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων Σχετ. το υπ αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα