ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ"

Transcript

1 ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την προστασία της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρ. 5 παρ.1), προστατεύει την ιδιωτική ζωή (άρθρ. 9 παρ. 1), καθιερώνει δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδοµένων (άρθρ. 9Α) και κατοχυρώνει το απολύτως απαραβίαστο του απορρήτου των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο (άρθρ. 19). Οποιαδήποτε ενέργεια παρακωλύει την ελεύθερη επικοινωνία και ανταπόκριση είναι αντίθετη στο Σύνταγµα. To Σύνταγµα προστατεύει τη γενικότερη επικοινωνία, π.χ. την αλληλογραφία, όχι µόνο την εσωτερική της πλευρά, το περιεχόµενό της, αλλά και την εξωτερική της πλευρά. 2. Εσωτερική πλευρά της επικοινωνίας. Στην εσωτερική πλευρά ανάγεται το περιεχόµενο της επικοινωνίας. Το Σύνταγµα καθιερώνει το απόρρητο της επικοινωνίας, ορίζοντας ότι το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του αρθρ. 19 του Συντάγµατος το απόρρητο της επικοινωνίας κάµπτεται για τους περιοριστικά αναφερόµενους λόγους (εθνική ασφάλεια και διακρίβωση σοβαρών εγκληµάτων) και υπό τις εγγυήσεις δικαστικής αρχής σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις για νόµιµη άρση του απορρήτου που θέτει ο ν. 2225/1994 «Εθνική Επιτροπή Απορρήτου των Επικοινωνιών». 3. Εξωτερική πλευρά επικοινωνίας. Στην εξωτερική πλευρά ανήκει κυρίως η κίνηση της αλληλογραφίας. Στα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας - αλληλογραφίας ανήκουν το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση, το επάγγελµα ή η ιδιότητα του αποστολέα, ο τόπος αποστολής, ο χρόνος αποστολής, ο χρόνος παράδοσης, το ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση επάγγελµα, ιδιότητα του 2

3 παραλήπτη. Αµφισβητείται αν τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας υπάγονται στη συνταγµατικά προστατευόµενη σφαίρα του απορρήτου 1. Κατά τη µία άποψη τα εξωτερικά στοιχεία δεν υπάγονται στο 19 παρ. 1 και εποµένως δεν προστατεύονται 2. Κατά την αντίθετη άποψη τα εξωτερικά στοιχεία εξοµοιώνονται προς τα εσωτερικά και απολαύουν της ίδιας προς αυτά συνταγµατικής προστασίας. Ορθότερη φαίνεται η ενδιάµεση θέση κατά την οποία τα εξωτερικά στοιχεία εµπίπτουν στο περιεχόµενο του άρθρου 19 παρ. 1 εδ. α, δεν είναι όµως απαραίτητη η τήρηση της προβλεπόµενης ειδικής διαδικασίας άρσεως του εσωτερικού απορρήτου, αλλά αρκεί παραγγελία δικαστικής αρχής. εν δεσµεύεται βέβαια ο νοµοθέτης να υπαγάγει την άρση και του εξωτερικού απορρήτου στην ειδική αυτή διαδικασία. 4. Σύµφωνα πάντως µε τη γνώµη, την οποία ακολουθεί και η νοµολογία του Ε Α, τα εξωτερικά στοιχεία υπάγονται στο απόρρητο 3. Η νοµολογία του Ε Α δέχεται, ότι η καταγραφή (και γνωστοποίηση στις αστυνοµικές αρχές) όλων των αριθµών, που καλεί συγκεκριµένη τηλεφωνική συσκευή, χωρίς τη συναίνεση του συνδροµητή, συνιστά επέµβαση στην «αλληλογραφία» του τελευταίου, κατά την έννοια του άρθρου 8 ΕΣ Α 4 (Ε Α , Malone κατά Ηνωµ. Βασιλείου, Α 82, σ ). 1 Βλ. Χρυσόγονο, Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα σ Βλ. ΠληµΑθ (Βουλ.) 3533/1999, ΝοΒ 2000, σελ Στη συγκεκριµένη όµως περίπτωση κρίθηκε η νοµιµότητα εισαγγελικής παραγγελίας για την άρση του απορρήτου, δηλ. δικαστικής αρχής και όχι διοικητικής αρχής. Με το Βούλευµα κρίθηκε, ότι στο απόρρητο των τηλεπικοινωνιών δεν υπάγονται τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας. Η κρίση αυτή είναι ορθή µε την έννοια ότι τα εξωτερικά στοιχεία δεν υπάγονται στο κλασικό εσωτερικό απόρρητο, όχι όµως και µε την έννοια ότι δεν απολαύουν οποιασδήποτε συνταγµατικής προστασίας και συγκεκριµένα ότι δεν υπάγονται στο διευρυµένο περιεχόµενο του άρθρου 19 παρ. 1 εδ. α. Ορθά κατ αποτέλεσµα έκρινε το βούλευµα ότι τα στοιχεία αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διακρίβωση ληστείας χωρίς να απαιτείται η τήρηση της ειδικής διαδικασίας άρσεως του απορρήτου. Βλ. επίσης την κριτική του Βουλεύµατος όπ. παρ. σελ επ. προς την κατεύθυνση, ότι έπρεπε εν προκειµένω να τηρηθεί η ειδική διαδικασία άρσεως του απορρήτου. 3 αγτόγλου, Ατοµικά ικαιώµατα Α, σ Αντίθετα Μάνεσης 4, Ατοµικές Ελευθερίες σ Υπέρ της πρώτης απόψεως η Πληµ.Αθ 40/1977, Ποιν.Χρον 1977 σ Υπέρ της δεύτερης απόψεως η ΠληµΑθ 3533/1999 (βούλ) ΝοΒ 2000, σ «1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασµόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. 2. εν επιτρέπεται να υπάρξη επέµβασις δηµοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώµατος τούτου, εκτός εάν η επέµβασις αύτη προβλέπεται υπό του νόµου και αποτελεί µέτρον το οποίον εις µίαν δηµοκρατικήν κοινωνίαν, είναι αναγκαίον δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δηµοσίαν ασφάλειαν, την οικονοµικήν ευηµερίαν της χώρας, την προάσπισιν της τάξεως και την πρόληψιν ποινικών 3

4 5. Η προστασία των εξωτερικών στοιχείων της επικοινωνίας προκύπτει από περισσότερες διατάξεις του Συντάγµατος. Τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας δεν ανάγονται στο κλασικό (εσωτερικό) απόρρητο, προστατεύονται όµως τόσο συνταγµατικά, όσο και µε διατάξεις της κοινής νοµοθεσίας. Το Σύνταγµα απαγορεύει την παρακολούθηση της αλληλογραφίας, δηλαδή του περιεχοµένου, αλλά και της κίνησης της αλληλογραφίας. Απαγορεύεται όχι µόνον η παραβίαση του απορρήτου, αλλά και η συλλογή στοιχείων σχετικών µε την επικοινωνία και την αλληλογραφία, όπως π.χ. ο αριθµός των επιστολών, που δέχεται ή ταχυδροµεί κάθε άτοµο, τα ονόµατα των αποστολέων, από τούς οποίους δέχεται επιστολές ή έντυπα ή των παραληπτών, προς τους οποίους ταχυδροµεί ή η καταγραφή και συλλογή άλλων συναφών στοιχείων. Ενέργειες αυτού του είδους παραβιάζουν θεµελιώδη δικαιώµατα. εν είναι συνταγµατικά επιτρεπτή η παρακολούθηση της κίνησης της αλληλογραφίας για την διακρίβωση, αν συγκεκριµένος παραλήπτης έλαβε ή όχι και αν ναι πόσες επιστολές έλαβε από συγκεκριµένο αποστολέα (π.χ. πολιτικό κόµµα, σωµατείο, γενικότερα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, αν είναι παραλήπτης συγκεκριµένης εφηµερίδας, πολιτικού ή άλλου εντύπου ή «ανοιχτής επιστολής» κλπ.), ανεξάρτητα από το ότι δεν παραβιάζεται το κλασικό απόρρητο της αλληλογραφίας, διότι πρόκειται για στοιχεία όχι κεκρυµµένα, αλλά εµφανή. 6. Το άρθρο 19 παρ. 1 δεν προστατεύει µόνο το κλασικό εσωτερικό απόρρητο της επικοινωνίας, αλλά κάθε µορφή ιδιωτικής επικοινωνίας 5. Ζήτηµα γεννάται αναφορικά προς την κάµψη της αναφερόµενης στα εξωτερικά στοιχεία συνταγµατικής προστασίας. Τα στοιχεία που συνθέτουν το εξωτερικό απόρρητο είναι φανερά. Είναι στοιχεία, τα οποία µπορούν να διαπιστωθούν από οποιονδήποτε ταχυδροµικό υπάλληλο ή άλλο πρόσωπο, το οποίο µεσολαβεί στην αλυσίδα της επικοινωνιακής διαδικασίας π.χ. από το θυρωρό παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιωµάτων και ελευθεριών άλλων». 4

5 της πολυκατοικίας, όχι όµως και από οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος δεν έχει όπως οι προηγούµενοι πρόσβαση ως εκ της ιδιότητός του στην όλη διαδικασία της επικοινωνίας. Η φύση των εξωτερικών στοιχείων ως «φανερών» τα διαφοροποιεί σηµαντικά από το κλασικό εσωτερικό απόρρητο. Τα εξωτερικά στοιχεία απολαύουν της συνταγµατικής προστασίας του άρθρου 19 παρ. 1, καθόσον εντάσσονται στην επικοινωνία, όµως δεν ανάγονται στο κλασικό εσωτερικό απόρρητο, ακριβώς διότι είναι εµφανή. Κατά συνέπεια η συνταγµατική προστασία του εξωτερικού απορρήτου, δεν είναι του ιδίου περιεχοµένου µε εκείνη του κλασικού εσωτερικού απορρήτου. Παράλληλα τα δύο απόρρητα εσωτερικό και εξωτερικό δεν έχουν την ίδια ένταση, καθόσον το κλασικό απόρρητο αναγόµενο στο περιεχόµενο της επικοινωνίας έχει οπωσδήποτε µεγαλύτερη σπουδαιότητα. Στην περίπτωση των εξωτερικών στοιχείων της επικοινωνίας δεν τίθεται ζήτηµα προστασίας του απορρήτου µε την έννοια της µη αποκάλυψης του περιεχοµένου της επικοινωνίας. Ως εκ τούτου η συνταγµατική προστασία των εξωτερικών στοιχείων διαφοροποιείται από το εσωτερικό απόρρητο µε την έννοια, ότι υπάγεται στις εξαιρέσεις του 19 παρ. 1 εδ. β, όχι όµως περιοριστικά, όπως το εσωτερικό απόρρητο. Με άλλη έκφραση η κάµψη του εξωτερικού απορρήτου είναι δυνατή, όχι µόνο για λόγους εθνικής ασφαλείας, ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων, καθόσον οι λόγοι αυτοί έχουν αποκλειστικό χαρακτήρα µόνο για το κλασικό εσωτερικό απόρρητο, άλλα και για άλλους λόγους που ορίζει ο νόµος. Η νοµοθετική εξουσιοδότηση του εδ. β έχει ευρύτερο περιεχόµενο προκειµένου για το εξωτερικό απόρρητο. Είναι δηλ. δυνατή η άρση του στο πλαίσιο ανακριτικής διαδικασίας και για άλλα και όχι µόνο για ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήµατα. Στο περιεχόµενο της νοµοθετικής εξουσιοδότησης του εδ. β ανήκει η οριζόµενη από το νόµο εξουσία των ανακριτικών αρχών για συλλογή στοιχείων, εγγράφων κλπ. Όταν τα εξωτερικά στοιχεία της αλληλογραφίας αποτελούν και στοιχεία απαραίτητα για τη διακρίβωση εγκληµατικών πράξεων, το εξωτερικό απόρρητο κάµπτεται. Η κάµψη του εξωτερικού απορρήτου αφορά τους λόγους και όχι την αρχή, η οποία κατ εξαίρεση δεν 5 Βλ. ηµητρόπουλο, Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου, 2001, σ. 1048επ. 5

6 δεσµεύεται. Η αρµόδια αρχή είναι κατά το άρθρο 19 παρ. 1 εδ. β η δικαστική αρχή. Το ίδιο πάντως θα ίσχυε και χωρίς ρητή αναφορά της συνταγµατικής διάταξης, καθόσον κατά γενικότερη πάγια αρχή που θέτει ο συντακτικός νοµοθέτης και η οποία συνάγεται από το περιεχόµενο περισσότερων συνταγµατικών διατάξεων, η δικαστική αρχή είναι η εγγυήτρια των συνταγµατικών δικαιωµάτων. Στην έννοια της δικαστικής αρχής υπάγονται οι δικαστικοί λειτουργοί που απολαύουν συνταγµατικής προστασίας (ισοβιότητα κλπ), έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις επιτέλεσης του δικαστικού έργου. εν ανήκουν στην έννοια της δικαστικής αρχής κατά το Σύνταγµα όργανα της διοίκησης που εκτελούν ανακριτικά έργα. Η ανάθεση ανακριτικών έργων δεν µετατρέπει τη «ιοίκηση» σε «ικαιοσύνη», καθόσον τούτο θα οδηγούσε σε καταστρατήγηση του Συντάγµατος. Άλλωστε η µέσω της δικαστικής εξουσίας προστασία των συνταγµατικών δικαιωµάτων είναι κυρίως προστασία απέναντι στη ιοίκηση. Η εξοµοίωση των διοικητικών οργάνων που ασκούν διοικητικά καθήκοντα µε τις δικαστικές αρχές, δεν είναι δυνατή. 7. Οι πιθανές διαδικαστικές εκδοχές είναι α) χορήγηση των εξωτερικών στοιχείων µετά από αίτηση διοικητικών αρχών β) µετά από παραγγελία δικαστικής αρχής γ) µετά από τήρηση της ειδικής διαδικασίας άρσης του απορρήτου. Η πρώτη λύση αποκλείεται για λόγους που ήδη εκτέθηκαν. Ορθή επίσης δεν φαίνεται - εφόσον ρητά δεν το ορίζει ο νόµος - και η τρίτη λύση λόγω της σηµαντικής διαφοροποίησης εσωτερικού και εξωτερικού απορρήτου και διότι επιπροσθέτως θα δηµιουργούσε εµπόδια στη δράση των διωκτικών αρχών και στη διασφάλιση των απαραίτητων για τη διερεύνηση αξιοποίνων πράξεων στοιχείων. Κατά συνέπεια ορθή είναι η ενδιάµεση λύση, η οποία είναι απόλυτα σύµφωνη µε τις συνταγµατικές διατάξεις και µε την οποία αποφεύγονται τα µειονεκτήµατα και εξασφαλίζονται τα πλεονεκτήµατα. 8. Σύµφωνα µε τα παραπάνω για την άρση του εξωτερικού απορρήτου εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ΚΠ (π.χ. άρθρο 261 ΚΠ κλπ). Η ταχυδροµική εταιρία οφείλει να δώσει τα ζητούµενα στοιχεία που αφορούν την 6

7 εξωτερική πλευρά της αλληλογραφίας µετά από παραγγελία της αρµόδιας ανακριτικής δικαστικής αρχής. 9. Οι συνταγµατικές διατάξεις δεσµεύουν τις ταχυδροµικές υπηρεσίες ανεξάρτητα από την ειδικότερη νοµική τους µορφή, όπως άλλωστε ρητά ορίζεται µετά την τελευταία αναθεώρηση µε το άρθρο 25 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγµατος. Από τις σχετικές συνταγµατικές διατάξεις συνάγονται συγκεκριµένες δεσµεύσεις των ταχυδροµικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την άσκηση των παραπάνω συνταγµατικών δικαιωµάτων και οι οποίες άλλωστε εξειδικεύονται µε διατάξεις της κοινής νοµοθεσίας. Ο ΕΛΤΑ οφείλει να σέβεται την ιδιωτική ζωή (Σ. άρθρ. 9 παρ. 1) και το δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδοµένων (άρθρ. 9Α) και το απαραβίαστο της επικοινωνίας (άρθρ. 19). 10. Συγκεκριµένα ο ΕΛΤΑ έχει υποχρέωση εχεµύθειας των στοιχείων, που αφορούν την κίνηση της αλληλογραφίας, τα οποία ανάγονται στο υπηρεσιακό απόρρητο, καθόσον περιέρχονται σε γνώση των υπαλλήλων του ΕΛΤΑ ως εκ της ιδιότητάς τους αυτής. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» ορίζουν, ότι σε όλες τις ταχυδροµικές επιχειρήσεις και το προσωπικό τους εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα που αφορούν την προστασία του απορρήτου της ταχυδροµικής επικοινωνίας. Απαγορεύεται στις ταχυδροµικές επιχειρήσεις και στο προσωπικό τους να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από τη διαχείριση των ταχυδροµικών αντικειµένων σε κάθε µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ή να παρέχει τη δυνατότητα σε αυτό να έχει πρόσβαση στην πληροφορία αυτήν. Σχετική είναι και η ρύθµιση του άρθρου 4 του ν. 2246/1994 «Οργάνωση και λειτουργία του τοµέα τηλεπικοινωνιών», η οποία ρητά απαγορεύει και τιµωρεί όποιον µε οποιοδήποτε τρόπο παραβαίνει τις υποχρεώσεις εχεµύθειας, σεβασµού της ιδιωτικής ζωής, τήρησης του απορρήτου και διαφύλαξης της πνευµατικής ιδιοκτησίας, του περιεχοµένου 7

8 των µηνυµάτων και δεδοµένων που µεταβιβάζονται ή µετάγονται µέσω των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. 11. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Επιστολικού Ταχυδροµείου τα ταχυδροµικά γραφεία υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες σχετιζόµενες µε ταχυδροµικά αντικείµενα, πάσης φύσεως, κατατεθέντα ή αφιχθέντα. Επίσης υποχρεούνται να παραδίδουν προς εξέταση στελέχη, έντυπα και λοιπά υπηρεσιακά στοιχεία (πρωτότυπα ή αντίγραφα) υπό την προϋπόθεση, ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά θα χρησιµεύσουν για ποινική υπόθεση και θα µνηµονεύεται αυτό ρητά στην αίτηση της Αρχής (άρθρο 36). Ως ανακριτικές αρχές θεωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κανονισµού πλην των Εισαγγελέων και Ανακριτών, οι Ειρηνοδίκες, οι Αστυνοµικοί Υπάλληλοι και οι Αξιωµατικοί της Χωροφυλακής, ή εν ελλείψει Αξιωµατικών, οι διοικούντες Υπαξιωµατικοί (αλλά οι Αστυνοµικοί υπάλληλοι και οι Αξιωµατικοί Χωροφυλακής µόνο επί ποινικών υποθέσεων). 12. Η ταχυδροµική επιταγή αποτελεί µορφή επικοινωνίας, ειδικότερη µορφή αλληλογραφίας, η οποία εµπίπτει στο ρυθµιστικό περιεχόµενο και προστατεύεται από τα άρθρα 9, 9Α και 19 του ισχύοντος Συντάγµατος. Η απαγόρευση παρακολούθησης της αλληλογραφίας, του περιεχοµένου, αλλά και της κίνησής της αλληλογραφίας, περιλαµβάνει και τις ταχυδροµικές επιταγές. εν είναι επιτρεπτή η συλλογή στοιχείων για την κίνηση της δι επιταγών αλληλογραφίας συγκεκριµένου προσώπου (παραλήπτη) και ειδικότερα η καταγραφή του αριθµού των επιταγών που παραλαµβάνει, των ονοµάτων των αποστολέων, ή και άλλων στοιχείων, όπως του χρόνου ή του ποσού κάθε επιταγής. Ο οικονοµικός χαρακτήρας της επιταγής δεν αίρει τη συνταγµατική προστασία και κυρίως όταν τα ζητούµενα στοιχεία δεν είναι αποκλειστικά και µόνο οικονοµικού περιεχοµένου δεν αναφέρονται δηλ. µόνο στο ποσό της επιταγής, αλλά και στο όνοµα του αποστολέα, τον αριθµό των επιταγών, το χρόνο αποστολής κλπ. 8

9 13. Σύµφωνα µε το νόµο 2343/95 συνεστήθη το Σ ΟΕ, το οποίο έχει ως κύρια αποστολή σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 περιπτ. β την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη των οικονοµικών εγκληµάτων, απατών, παραβάσεων και παράνοµων πράξεων, σε αντικείµενα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών, που τελέστηκαν (είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό) σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων του Ελληνικού ηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και της Εθνικής Οικονοµίας γενικότερα. Στο άρθρο 4 παρ. 6 του ίδιου νόµου ορίζεται, ότι οι αστυνοµικές, λιµενικές, στρατιωτικές και λοιπές αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να συνδράµουν άµεσα και αποτελεσµατικά τους υπαλλήλους του Σ ΟΕ. 14. Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Συντάγµατος για την παραβίαση του απορρήτου πρέπει πάντοτε να υπάρχει προηγούµενη εντολή αρµόδιου δικαστικού λειτουργού. Ως δικαστικοί λειτουργοί νοούνται εκείνοι που περιβάλλονται µε τις συνταγµατικές εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας (άρθρ του Συντάγµατος), π.χ. ο ανακριτής, ο εισαγγελέας, ο πταισµατοδίκης ή ο ειρηνοδίκης. Οι υπάλληλοι του Σ ΟΕ, οι οποίοι σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο ασκούν ανακριτικά καθήκοντα δεν εµπίπτουν στην έννοια του δικαστικού λειτουργού. Εποµένως η εξαίρεση από τους παραπάνω κανόνες του απαραβίαστου της επικοινωνίας είναι ζήτηµα που αφορά τις ικαστικές Αρχές. Η συγκέντρωση και παράδοση τέτοιων στοιχείων στις Αστυνοµικές ή άλλες Αρχές είναι δυνατή µε την τήρηση των προβλεποµένων διαδικασιών µετά από παρέµβαση της ικαστικής Αρχής και σχετικής εντολής προς τον ΕΛΤΑ. Συµπερασµατικά είναι δυνατή η χορήγηση εξωτερικών στοιχείων ταχυδροµικής επιταγής µετά από παραγγελία δικαστικής αρχής. 9

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α.

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 1340200300085

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ Εργασία στο μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Υπεύθυνος διδάσκων καθηγητής: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία στα Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα Ονοµατεπώνυµο: Γιαννακόπουλος Χαράλαµπος Αριθµός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò»

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» LawNet L e g a l S e a r c h E n g i n e s ùò äçìéïõñãßáò, åëåõèåñßáò êáé áóõäïóßáò Ðñïóôáóßá & ðñïóâïëþ ôïõ éäéùôéêïý âßïõ Äéêçãïñéêü Ãñáöåßï Ãñçãüñç Ôóüëéá & Óõíåñãáôþí

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ. Εισαγωγή... 1

ΙΑΓΡΑΜΜΑ. Εισαγωγή... 1 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Εισαγωγή... 1 Ενότητα Ι «Επικοινωνία» 1. Η επικοινωνία... 2 2. Η απόρρητη επικοινωνία... 3 3. Εθνική ασφάλεια και ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήµατα... 4 4. Αναστολή... 4 5. Φορείς... 4 6. Απόλυτη ενέργεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ(σελ.4) 1. Επίδραση της νέας τεχνολογίας στην ιδιωτική ζωή 2. Περιληπτική παρουσίαση της εργασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ(σελ.4) 1. Επίδραση της νέας τεχνολογίας στην ιδιωτική ζωή 2. Περιληπτική παρουσίαση της εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ(σελ.4) 1. Επίδραση της νέας τεχνολογίας στην ιδιωτική ζωή 2. Περιληπτική παρουσίαση της εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : «Θεωρητική προσέγγιση του ζητήµατος»(σελ.6) 1. Κίνδυνοι που προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτική ζωή, εξεταζόµενη υπό ευρεία έννοια, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ: ΚΑΘ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΝ/ΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΓΡΥΜΑΝΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Καθηγητές :Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & Ζ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Παπακωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων».

ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ : ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΑ ΗΜ. ΕΤΟΣ : 2005 2006 Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αθήνα Αριθ. Πρωτ Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων Σχετ. το υπ αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το άσυλο της κατοικίας και το δικαίωµα στην κατοικία (άρθρα 9 παρ. 1 εδ. α και 21 παρ. 4 του Συντάγµατος)

Θέµα εργασίας. Το άσυλο της κατοικίας και το δικαίωµα στην κατοικία (άρθρα 9 παρ. 1 εδ. α και 21 παρ. 4 του Συντάγµατος) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠοινΔικ 10/2009 (ΕΤΟΣ 12ο) 1089 ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Απόρρητο επικοινωνιών ΓνωµΕισΑΠ 12/2009 Διατάξεις: άρθρο 19 Συντ., Ν 3471/2006 Εγκληµατικές πράξεις µέσω διαδικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σταυριανουδάκη Άννα Α.Μ.: 1340200400426 ΤΗΛ.: 6978810059

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004 Η ΕΞΑΜΗΝΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΜ : 8920 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Γκότσης ΑΜ:1340200400671

Νικόλαος Γκότσης ΑΜ:1340200400671 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

21. Ελευθερία της έκφρασης και του τύπου

21. Ελευθερία της έκφρασης και του τύπου Ελευθερία της έκφρασης και του τύπου 291 21. Ελευθερία της έκφρασης και του τύπου Α. Η ελευθερία γενικά της έκφρασης α. Έννοια και ratio της συνταγµατικής κατοχύρωσης Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2001-2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

«ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μάθηµα: Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα Εργασία: Ιδιωτική ζωή Καθηγητής: Α. ηµητρόπουλος Φοιτητής: Γ. Καζάκος Α.Μ: 1340200300824 Αθήνα 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ο ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ο ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ο ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1 ΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΠΑΡΑ ΕΊΓΜΑΤΑ 1 1.2 ΙΑΣΑΦΗΝΊΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΊΑ 4 1.2.1 Έννοια της Εκτελεστικής εξουσίας 4 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα