ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ανδοκίδου Περί των µυστηρίων 7 Ἒτι δέ καί τόδε ἐνθυµητέον, ὅτι πολλοί ἢδη πολλά καί δεινά κατηγορήσαντες παραχρῆµα ἐξελέγχθησαν ψευδόµενοι οὕτω φανερῶς, ὥστε ὑµᾶς πολύ ἄν ἥδιον δίκην λαβεῖν παρά τῶν κατηγόρων ἢ παρά τῶν κατηγορουµένων. Οἱ δ αὖ, µαρτυρήσαντες τά ψευδῆ καί ἀδίκως ἀνθρώπους ἀπολέσαντες, ἑάλωσαν παρ ὑµῖν ψευδοµαρτυριῶν, ἡνίκα οὐδέν ἦν ἒτι πλέον τοῖς πεπονθόσι. Ὁπότε οὖν ἢδη πολλά τοιαῦτα γεγένηται, εἰκός ὑµᾶς ἐστι µήπω τούς τῶν κατηγόρων λόγους πιστούς ἡγεῖσθαι. Να γραφεί η µετάφραση του παραπάνω κείµενου. (20 µονάδες) Β1.: τοῖς πεπονθόσι: να γραφεί η Γενική και η οτική και στους 2 αριθµούς τά ψευδῆ: να να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δυο αριθµούς στο γένος που βρίσκεται. ἥδιον, πλέον : να γραφούν τα παραθετικά τους. τόδε: να κλιθεί στις πλάγιες πτώσεις του Ενικού. πολλά: να γραφεί η οτική και η Αιτιατική Ενικού και στα 3 γένη. Β2 : ἐξελέγχθησαν: να γραφεί το β ενικό ΟΡΙΣΤ ΠΡΚ και ΥΠΡΣ λαβεῖν: να γραφεί το β και γ ενικό ΠΡΟΣΤ ΑΟΡ ἀπολέσαντες: χρονική αντικατάσταση ἡγεῖσθαι: να γραφεί το β ενικό ΟΡΙΣΤ ΠΡΤ ἑάλωσαν: εγκλιτική αντικατάσταση. 1

2 ΘΕΜΑ 3 Ο Γ1. Να χαρακτηριστεί η συντακτική θέση των υπογραµµισµένων λέξεων του κειµένου. Γ2.α) ἐνθυµητέον: Να αναλυθεί το ρηµατικό επίθετο. β) ψευδόµενοι:να αναλυθεί η µετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση. 2

3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 ου ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Πρέπει ακόµη να λάβετε υπόψη και το εξής, δηλαδή ότι πολλοί µέχρι τώρα, οι οποίοι κατηγόρησαν πολλά και φοβερά, αµέσως αποδείχθηκαν ότι ψεύδονταν τόσο φανερά, ώστε εσείς µε πολύ περισσότερη ευχαρίστηση θα τιµωρούσατε τους κατηγόρους παρά τους κατηγορουµένους. Άλλοι εξάλλου, οι οποίοι υπήρξαν ψευδοµάρτυρες και άδικα κατέστρεψαν ανθρώπους, καταδικάστηκαν από σας για ψευδορκία, όταν δεν υπήρχε πλέον κανένα όφελος για τους παθόντες. Αφού λοιπόν µέχρι τώρα έχουν συµβεί πολλά τέτοια, είναι λογικό να µη θεωρείτε ακόµη αξιόπιστους τους λόγους των κατηγόρων. Β1.: Γενική εν. τοῦ πεπονθότος οτική εν. τῷ πεπονθότι Γενική εν. τοῦ ψευδοῦς οτική εν. τῷ ψευδεῖ Αιτιατική εν. τό ψευδές Γενική πληθ. τῶν πεπονθότων οτική πληθ. τοῖς πεπονθόσι Γενική πληθ. τῶν ψευδῶν οτική πληθ. τοῖς ψευδέσι Αιτιατική πληθ. τά ψευδῆ Θετικός ἡδέως, πολύ Συγκριτικός ἥδιον, πλέον Υπερθετικός ἥδιστα, πλεῖστον Γενική εν. τοῦδε οτική εν. τῷδε Αιτιατική εν. τόδε οτική εν. πολλῷ, πολλῇ, πολλῷ Αιτιατική εν. πολύν, πολλήν, πολύ Β2. : ΠΡΚ ἐξελήλεγξαι ΥΠΡΣ ἐξελήλεγξο 3

4 ΠΡΟΣΤ ΑΟΡ λαβέ, λαβέτω ΕΝΣ ἀπολλύντες ΜΕΛ ἀπολοῦντες ΑΟΡ ἀπολέσαντες ΠΡΚ ἀπολωλεκότες ΠΡΤ ἡγοῦ ΟΡΙΣΤ ἑάλωσαν ΥΠΟΤ ἁλῶσι ΕΥΚΤ ἁλοίησαν, ἁλοῖεν ΠΡΟΣΤ (δεν έχει) ΘΕΜΑ 3 Ο Γ1. δεινά: επιθετικός προσδιορισµός στο εννοούµενο σύστοιχο αντικείµενο «κατηγορίας» της µετοχής «κατηγορήσαντες» ψευδόµενοι: κατηγορηµατική µετοχή από το ρήµα εξάρτησης «ἐξελέγχθησαν», συνηµµένη στο υποκείµενο του ρήµατος «πολλοί». ἢ παρά τῶν κατηγορουµένων: β όρος σύγκρισης από το συγκριτικό βαθµό επιρρήµατος «ἥδιον» ψευδοµαρτυριῶν: γενική της αιτίας, από δικαστικής σηµασίας ρήµα «ἑάλωσαν» ἡγεῖσθαι: τελικό απαρέµφατο, υποκείµενο της απρόσωπης έκφρασης «εἰκός ἐστι» Γ2.α) ἐνθυµητέον: δεῖ ἐνθυµεῖσθαι β) ψευδόµενοι: ὅτι ψεύδοιντο 4

5 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Αντιφώντος Περί του Ηρωδου φόνου 76 Πρίν µέν γάρ τήν ἀπόστασιν τήν Μυτιληναίων γενέσθαι, ἒργῳ τήν εὔνοιαν ἐδείκνυε τήν εἰς ὑµᾶς. Ἐπειδή δέ ἡ πόλις ὅλη κακῶς ἐβουλεύσατο ἀποστᾶσα καί ἥµαρτε τῆς ὑµετέρας γνώµης, µετά τῆς πόλεως ὅλης ἠναγκάσθη συνεξαµαρτανεῖν. Τήν µέν οὖν γνώµην ἒτι καί ἐν ἐκείνοις ὅµοιος ἦν εἰς ὑµᾶς, τήν δέ εὒνοιαν οὐκέτι ἦν ἐπ ἐκείνῳ τήν αὐτήν εἰς ὑµᾶς παρέχεσθαι. Οὒτε γάρ ἐκλιπεῖν τήν πόλιν εὐρόπως εἶχεν αὐτῷ. Να γραφεί η µετάφραση του παραπάνω κείµενου. (20 µονάδες) Β1.: ἀποστᾶσα: να γραφεί η οτική και η Κλητική Ενικού και στα 3 γένη. τήν ἀπόστασιν: να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δυο αριθµούς κακῶς : να γραφούν τα παραθετικά του επιρρήµατος. ὑµᾶς: να κλιθεί στις πλάγιες πτώσεις Ενικού και Πληθυντικού. τήν πόλιν : να γραφεί η οτική και η Κλητική και των δυο αριθµών. Β2 : ἐδείκνυε: να γραφεί το β ενικό ΟΡΙΣΤ και ΠΡΟΣΤ ΕΝΣ ἠναγκάσθη: να γίνει χρονική αντικατάσταση ἐκλιπεῖν: να γραφεί το β Πληθυντικό ΠΡΟΣΤ ΕΝΣ και ΠΡΚ ἥµαρτε: να γραφεί το β και γ ενικό ΟΡΙΣΤ ΜΕΛ και ΑΟΡ εἶχεν: εγκλιτική αντικατάσταση στο ίδιο πρόσωπο ΑΟΡ. 5

6 ΘΕΜΑ 3 Ο Γ1. Να χαρακτηριστεί η συντακτική θέση των υπογραµµισµένων λέξεων του κειµένου. Γ2. Πρίν µέν γάρ τήν ἀπόστασιν τήν Μυτιληναίων γενέσθαι: Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση της πρότασης. 6

7 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ου ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Προτού δηλαδή γίνει η αποστασία των Μυτιληναίων, έµπρακτα έδειχνε την καλή του διάθεση απέναντί σας. Αφού όµως όλη η πόλη σκέφθηκε απερίσκεπτα, επειδή αποστάτησε και διέψευσε τη γνώµη σας, αναγκάσθηκε µε όλη την πόλη να υποπέσει στο ίδιο σφάλµα. Κατά το φρόνηµα λοιπόν ακόµη και σε κείνες τις περιστάσεις ήταν ο ίδιος απέναντί σας, αλλά δεν ήταν πλέον στο χέρι του να εκδηλώνει την ίδια καλή διάθεση προς εσάς. Γιατί ούτε του ήταν εύκολο να εγκαταλείψει την πόλη. Β1 : οτική ενικού ἀποστᾶντι, ἀποστάση, ἀποστᾶντι Κλητική ενικού ἀποστάς, ἀποστᾶσα, ἀποστάν Γενική ενικού τῆς ἀποστάσεως οτική ενικού τῇ ἀποστάσει Αιτιατική ενικού τήν ἀπόστασιν γενική πληθ. τῶν ἀποστάσεων δοτική πληθ. ταῖς ἀποστάσεσι αιτιατική πληθ. τάς ἀποστάσεις Θετικός κακῶς Συγκριτικός κάκιον, χεῖρον Υπερθετικός κάκιστα, χείριστα Γενική ενικού σοῦ, σου οτική ενικού σοί, σοι Αιτιατική ενικού σέ, σε γενική πληθ. ὑµῶν δοτική πληθ. ὑµῖν αιτιατική πληθ. ὑµᾶς οτική ενικού τῇ πόλει δοτική πληθ. ταῖς πόλεσι Κλητική ενικού ὦ πόλι κλητική πληθ. ὦ πόλεις Β2 : ΟΡΙΣΤ δείκνυς ΠΡΟΣΤ δείκνυ ΕΝΣ ἀναγκάζεται ΠΡΤ ἠναγκάζετο 7

8 ΜΕΛ ἀναγκασθήσεται ΑΟΡ ἠναγκάσθη ΠΡΚ ἠνάγκασται ΕΝΣ ἐκλίπετε ΠΡΚ ἐκλελοιπότες ἔστε ΜΕΛ ἁµαρτήσει, ἁµαρτήσεται ΑΟΡ ἥµαρτες, ἥµαρτε ΟΡΙΣ ἔσχε ΥΠΟΤ σχῇ ΕΥΚΤ σχοῖ, σχοίη ΠΡΟΣΤ σχές ΘΕΜΑ 3 Ο Γ1. Μυτιληναίων: γενική υποκειµενική από το ουσιαστικό «ἀπόστασιν» ὅλη: κατηγορηµατικός προσδιορισµός στο υποκείµενο «πόλις» τήν γνώµην: αιτιατική της αναφοράς παρέχεσθαι:τελικό απαρέµφατο, υποκείµενο του απρόσωπου ρήµατος «ἦν» ἐκλιπεῖν: τελικό απαρέµφατο, υποκείµενο του απρόσωπου ρήµατος «εἶχεν» Γ2. Πρίν µέν γάρ τήν ἀπόστασιν τήν Μυτιληναίων γενέσθαι: δευτερεύουσα επιρρηµατική χρονική πρόταση, ως επιρρηµατικός προσδιορισµός στο ρήµα «ἐδείκνυε», εισάγεται µε το χρονικό σύνδεσµο «πρίν», εκφέρεται µε απαρέµφατο (απαρεµφατική πρόταση, καθώς δεν προηγείται άρνηση) και εκφράζει το υστερόχρονο σε σχέση µε την κύρια. 8

9 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ηµοσθένους, κατά Φιλίππου Γ, 3-4 Ἀξιῶ δέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐάν τι τῶν ἀληθῶν µετά παρρησίας λέγω, µηδεµίαν µοι διά τοῦτο παρ ὑµῶν ὀργήν γενέσθαι. Σκοπεῖτε γάρ ὡδί. Ὑµεῖς τήν παρρησίαν ἐπί µέν τῶν ἄλλων οὕτω κοινήν οἴεσθε δεῖν εἶναι πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει, ὥστε καί τοῖς ξένοις καί τοῖς δούλοις αὐτῆς µεταδεδώκατε, καί πολλούς ἄν τις οἰκέτας ἴδοι παρ ὑµῖν µετά πλείονος ἐξουσίας ὅ,τι βούλονται λέγοντας ἤ πολίτας ἐν ἐνίαις τῶν ἄλλων πόλεων. Ἐκ δέ τοῦ συµβουλεύειν ἐξεληλάκατε. Να γραφεί η µετάφραση του παραπάνω κείµενου. (20 µονάδες) Β1.: πᾶσι : να γραφεί η Γενική και η Κλητική Ενικού και στα 3 γένη οἰκέτας: να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δυο αριθµούς τι : να γραφούν η Γενική και οτική Ενικού και η Αιτιατική Πληθυντικού µαζί µε τους δεύτερους τύπους. πλείονος: να κλιθεί στις πλάγιες πτώσεις του Ενικού. ἄνδρες : να γραφεί η οτική και η Κλητική και των δυο αριθµών. Β2 : οἴεσθε : να γραφεί το β ενικό ΟΡΙΣΤ ΕΝΣ και ΠΡΤ ἐξεληλάκατε : να γραφεί το β και γ ενικό ΟΡΙΣΤ ΜΕΛ σκοπεῖτε : να κλιθεί στο χρόνο και την έγκλιση που βρίσκεται ο τύπος µεταδεδώκατε : να γραφεί το β και γ πληθ. ΟΡΙΣΤ και ΕΥΚΤ ΑΟΡ ἴδοι : εγκλιτική αντικατάσταση. 9

10 ΘΕΜΑ 3 Ο Γ1. Να χαρακτηριστεί η συντακτική θέση των υπογραµµισµένων λέξεων του κειµένου. Γ2. Να µεταφερθεί στο πλάγιο λόγο το παρακάτω απόσπασµα µε εξάρτηση: «ηµοσθένης ἒφη» Πολλούς ἄν τις οἰκέτας ἴδοι παρ ὑµῖν µετά πλείονος ἐξουσίας ὅ,τι βούλονται λέγοντας ἤ πολίτας ἐν ἐνίαις τῶν ἄλλων πόλεων. 10

11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ου ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Έχω την αξίωση, άνδρες Αθηναίοι, αν λέγω καµιά αλήθεια µε ειλικρίνεια, καθόλου να µην οργιστείτε για τούτο εναντίον µου. Γιατί να σκεφτείτε ως εξής. Σεις νοµίζετε ότι η ελευθερία του λόγου προκειµένου για άλλα πράγµατα πρέπει να είναι σε τέτοιο σηµείο κοινό δικαίωµα όλων των πολιτών, ώστε και στους ξένους και στους δούλους έχετε παραχωρήσει ένα µέρος αυτής, και µπορεί να δει κανείς πολλούς δούλους να λένε ενώπιόν σας ό,τι θέλουν µε περισσότερη ελευθερία παρά πολίτες σε µερικές άλλες πόλεις. Από το συµβουλευτικό όµως έργο την έχετε διώξει. Β1: Γενική εν. παντός, πάσης, παντός Κλητική εν. πᾶς, πᾶσα, πᾶν Γενική εν. τοῦ οἰκέτου οτική εν. τῷ οἰκέτῃ Αιτιατική εν. τόν οἰκέτην γενική πληθ. τῶν οἰκετῶν δοτική πληθ. τοῖς οἰκέταις αιτιατική πληθ. τούς οἰκέτας Γενική εν. τινός, του οτική εν. τινί, τω Αιτιατική πληθ. τινά, ἄττα Γενική εν. πλείονος οτική εν. πλείονι Αιτιατική εν. πλείονα, πλείω οτική εν. ἀνδρί Κλητική εν. ἄνερ οτική πληθ. ἀνδράσι Κλητική πληθ. ἄνδρες Β2 : ΕΝΣ οἲει 11

12 ΠΡΤ ᾢου ΜΕΛ ἐξελᾷς, ἐξελᾷ ΠΡΟΣΤ ΕΝΣ -, σκόπει, σκοπείτω, -, σκοπεῖτε, σκοπούντων ΟΡΙΣΤ µετέδοτε, µετέδοσαν ΕΥΚΤ µεταδοίητε (µεταδοῖτε), µεταδοίησαν (µεταδοῖεν) ΟΡΙΣΤ εἶδε ΥΠΟΤ ἲδῃ ΕΥΚΤ ἲδοι ΠΡΟΣΤ ἰδέ ΘΕΜΑ 3 Ο Γ1. τῶν ἀληθῶν: γενική διαιρετική από την αντωνυµία «τι» εἶναι : τελικό απαρέµφατο, υποκείµενο του απρόσωπου απαρεµφάτου «δειν» τοῖς ξένοις : έµµεσο αντικείµενο του δίπτωτου ρήµατος «µεταδεδώκατε» αὐτῆς : άµεσο αντικείµενο του δίπτωτου ρήµατος «µεταδεδώκατε» λέγοντας : κατηγορηµατική µετοχή που εξαρτάται από το ρήµα αισθήσεως «ἄν ἲδοι», συνηµµένη στο αντικείµενο «οἰκέτας» Γ2. ηµοσθένης ἒφη πολλούς ἄν τινα οἰκέτας ἰδεῖν παρ ἐκείνοις µετά πλείονος ἐξουσίας ὅ,τι βούλοιντο λέγοντας ἤ πολίτας ἐν ἐνίαις τῶν ἄλλων πόλεων. 12

13 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ[ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗ] ΛΥΣΙΟΥ, Κατά Αλκιβιάδου αστρατείας 9 Καί µέν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, εἰ τῳ δοκεῖ µεγάλη ἡ ζηµία εἶναι καί λίαν ἰσχυρός ὁ νόµος, µεµνῆσθαι χρή ὅτι οὐ νοµοθετήσοντες περί αὐτῶν ἥκετε, ἀλλά κατά τούς κειµένους νόµους ψηφιούµενοι, οὐδέ τούς ἀδικοῦντας ἐλεήσοντες, ἀλλά πολύ µᾶλλον αὐτοῖς ὀργιούµενοι καί ὅλῃ τῇ πόλει βοηθήσοντες, εὖ εἰδότες ὅτι ὑπέρ τῶν παρεληλυθότων ὀλίγους τιµωρησάµενοι πολλούς ποιήσετε κοσµιωτέρους ἐν τοῖς µέλλουσι κινδυνεύειν. Να γραφεί η µετάφραση του παραπάνω κείµενου. (20 µονάδες) Β1) Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται: τῳ : οι πλάγιες πτώσεις σε Ενικό και Πληθ. και στα 3 γένη µᾶλλον : να γραφούν τα παραθετικά του επιρρήµατος εἰδότες : η οτική του Πληθυντικού πολλούς : η Αιτιατική Ενικού του Συγκριτικού βαθµού. τῇ πόλει : Κλητική ενικού Β2) Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται: χρή : να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση ψηφιούµενοι : γ πληθ. Οριστ. και Ευκτ. Μέλλοντα παρεληλυθότων : β και γ ενικό Οριστ και Υποτ. Ενεστώτα µεµνῆσθαι : β ενικό Προστ. παθ. Αορίστου εἰδότες : β πληθ. Οριστ. Ενεστώτα ΘΕΜΑ 3 Ο Γ1) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραµµισµένες λέξεις του κειµένου. Γ2) Να αναλυθούν οι µετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις: ὀργιούµενοι, τιµωρησάµενοι. 13

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 «Χρή δέ, ὦ ἄνδρες, καί διά τήν συγγένειαν και διά τήν τοῦ πράγµατος ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατά γένος ψηφίζεσθαι µᾶλλον ἤ τοῖς κατά διαθήκην

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18 sel 8-18 arxaia:sel 18-39.qxd 30/3/2007 9:57 Page 14 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ ηµοσθένους «Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ]Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Κείµενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΙΣΧΙΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 110-111 Γέγραπται γάρ οὕτως ἐν τῇ ἀρᾷ, "εἴ τις τάδε" φησί "παραβαίνει ἤ πόλις ἤ ἰδιώτης ἤ ἔθνος,

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Â ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ὅμως δέ καί τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἄν ἀποσταίην ὧν διενοήθην,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Γ τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 ΘΕΜΑΤΑ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 1 Εἰ µὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλοµένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐµὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C Ἔνθα δή πᾶς παντί θυμοῦται καί νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καί μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κῦρος δὲ ἔχων οὓς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων (Ο Κύρος έχοντας αυτούς που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Προσοχή: Επειδή πολλοί χρήστες πιθανόν να μην έχουν εγκατεστημένη την κατάλληλη γραμματοσειρά για να διαβάσουν Αρχαία Ελληνικά, δίνουμε το κείμενο της εκφώνησης σκαναρισμένο και το υπόλοιπο σε μονοτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα ( ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2013 ΤΑΞΗ: Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:30 ΩΡΑ: 7:45-10:15

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2013 ΤΑΞΗ: Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:30 ΩΡΑ: 7:45-10:15 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2013 ΤΑΞΗ: Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:30 ΩΡΑ: 7:45-10:15 Οδηγίες: α) Να γράφετε με

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ 1 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΑΣΗ...σελ. 9 2. ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...σελ. 10 2 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Εκφέρονται με: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1

Εκφέρονται με: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ 2004

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ 2004 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι 280-296) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο

Διαβάστε περισσότερα