ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 87

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 87"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 87 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 25/07/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (431)/ προσκλήσεως της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζάκη Ιωάννα, Πρόεδρος 2. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Βασιλειάδου Ευτέρπη, τακτικό μέλος 6. Κανάκας Βασίλειος, τακτικό μέλος 7. Κελεσίδου Χριστίνα, τακτικό μέλος 8. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος 9. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος 10. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 11. Δράγας Αδαμ, τακτικό μέλος 12. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 13. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος 14. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Τσαμασλής Γεώργιος. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Αβραμίδης Γαβριήλ, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε η κ. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος, τακτικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι υπάρχουν δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση του Σώματος προκειμένου να συζητηθούν. Τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν ομόφωνα. 2 ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γ.Γ Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Δέλτα, του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, εξουσιοδότηση Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. για την υπογραφή της σύμβασης και ορισμός εκπροσώπου της Π.Κ.Μ. στην Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της τήρησης των όρων της σύμβασης» Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 2 ο θέμα εκτός ημερήσιας Διάταξης «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γ.Γ Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας& Θρησκευμάτων, Πολιτισμού &Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Δέλτα, του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, εξουσιοδότηση Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. για την υπογραφή της σύμβασης και ορισμός εκπροσώπου της Π.Κ.Μ. στην Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της τήρησης των όρων της σύμβασης» και έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθμ. 1103/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης, ανέφερε τα ονόματα των υπαλλήλων που προτείνονται να συμμετάσχουν στην Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της τήρησης των όρων της σύμβασης κι έχουν ως εξής: τακτικό μέλος ο κ. Σιούτας Ιωάννης, Προϊστάμενος του Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, και αναπληρωματικό μέλος ο κ. Παχούμας Αθανάσιος, υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Αθανασιάδου Αηδονά Αθηνά, Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Αηδονά έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αριθμ. πρωτ /802/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας/Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας/Τμήματος Αθλητισμού - Πολιτισμού σχετικά με το ανωτέρω θέμα. Επεσήμανε ότι από τη σύναψη της υπό συζήτηση σύμβασης η μόνη υποχρέωση που απορρέει για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η συμμετοχή εκπροσώπου στην Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της τήρησης των όρων της σύμβασης. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 2092/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 1/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ. 3925/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ 2628/ απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», την αριθμ. 1103/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με αριθμ. πρωτ /802/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας/Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας/Τμήματος Αθλητισμού - Πολιτισμού Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα 1. Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, που παρατίθεται κατωτέρω, μεταξύ της Γ.Γ. Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου ΔΕΛΤΑ, του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου ΔΕΛΤΑ και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» 2. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για την υπογραφή της 2

3 Προγραμματικής Σύμβασης. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω σύμβαση δεν επιβαρύνει οικονομικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 3. Τον ορισμό του κ. Σιούτα Ιωάννη, Προϊσταμένου του Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, ως τακτικού μέλους στην Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης της τήρησης των όρων της σύμβασης, και του κ. Παχούμα Αθανάσιου, υπαλλήλου του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, ως αναπληρωματικού μέλους στην ίδια Επιτροπή. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣMΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 2013, στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, επί της οδού Μπουμπουλίνας 20-22, στην Αθήνα, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκπροσωπείται νομίμως από τον.. 2. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εκπροσωπείται νομίμως από τον. 3. Ο Δήμος Δέλτα, που εκπροσωπείται νομίμως από τον Δήμαρχο Δέλτα, κ. Γλώσση Γεώργιο 4.Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», στην οδό Λυσσαρίδη και Βιζυηνού γωνία, με ΑΦΜ και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ Ιωνίας που εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρο Δ.Σ., κ. Δαλακούρα Θεόδωρο 5. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού με την επωνυμία «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» με έδρα στον Δήμο Λαγκαδά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επί της οδού πάροδος Σεραφείμ Τσακμάνη, αρ.3-5, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Λαγκαδά, που συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4019/2011, νόμιμα εκπροσωπούμενη στην υπογραφή του παρόντος, από τον Πρόεδρο κ. Γρηγορούδη Άγγελο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγ.4 του ν. 1667/ 1986, νόμιμα εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με αριθμό Μητρώου Δ00115, συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις: α) τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ-85 Α/ ) β) τις διατάξεις του Ν. 4019/11 και ιδιαίτερα τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου γ)το Π.Δ. 96/2012 (ΦΕΚ 154/ Α/ ) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού», σε συνδυασμό με την αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΟΥ/ΤΟΠΥΝΣ/6708/1426/24/ Υ.Α. «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ. Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.», άρθρο 1 παρ. 33. δ) τις διατάξεις των άρθρων 236 και 240 του Ν. 3463/06 ε) την υπ αριθμόν.../2013 απόφαση του Γ.Γ. Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. στ) την υπ αριθμόν.../2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ζ) την υπ αριθμόν 69/ 2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα αναφορικά με την «Σύσταση του νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ Δέλτα» λόγω συγχώνευσης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (ΦΕΚ 1258 Β/ ) η) Tην υπ αριθμόν 14/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» αναφορικά με την έγκριση των όρων και σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο Δ.Σ., κ. Δαλακούρα Θεόδωρο, για την υπογραφή της. θ) Την υπ αριθ. 147/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση των όρων και η σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και 3

4 παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο Δέλτα, κ. Γλώσση Γεώργιο, για την υπογραφή της. ι) Tην υπ αριθμόν.. από../. / 2013 απόφαση της Διοικούσας επιτροπής της ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση των όρων και η σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση προς τον. για την υπογραφή της. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει: 1. Περιεχόμενα 2. Προοίμιο 3. Αντικείμενο της σύμβασης 4. Σκοπό της σύμβασης 5. Μέσα υλοποίησης 6. Διάρκεια της σύμβασης 7. Πόροι- χρηματοδότηση-χρονοδιάγραμμα. 8. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 9. Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης 10. Αντισυμβατική Συμπεριφορά 11. Τελικές Διατάξεις ΆΡΘΡΟ 2 ο : ΠΡΟΟΙΜΙΟ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Ν. 4019/11: «Οι Κοιν.Σ.Επ. ως συμβαλλόμενοι μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων, τηρουμένων, κατά τα λοιπά, των αναφερομένων στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87)». ΑΡΘΡΟ 3: ANTIKEIMENO ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η περιγραφή των όρων συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας των πολιτιστικών προγραμμάτων του Δήμου Δέλτα, τα οποία αναπτύσσει, διαχειρίζεται και διευθύνει το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» στους τομείς της μουσικής παιδείας, αθλητισμού και εκπαίδευσης, και ειδικότερα στις τέχνες, στην μουσική, στο θέατρο, στο χορό και στον αθλητισμό. Πρόκειται για δραστηριότητες υψηλής κοινωνικής σημασίας οι οποίες προάγουν την πολιτιστική ανάπτυξη και καλύπτουν ανάγκες όλων των κατηγοριών του πληθυσμού κυρίως όμως των νέων και των παιδιών. ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της προγραμματικής αυτής συμβάσεως αφού έλαβαν υπόψη τη συνολική πολιτιστική και επιμορφωτική δραστηριότητα του Δήμου Δέλτα, για την προαγωγή της πολιτιστικής ανάπτυξης, που επιδιώκει την διαμόρφωση των βέλτιστων προϋποθέσεων για την προαγωγή της μουσικής, του χορού, του θεάτρου και του αθλητισμού με την εν γένει παροχή ευκαιριών καλλιτεχνικής και πνευματικής καλλιέργειας στους δημότες μέσα από ένα δίκτυο δράσεων και παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, εξέχουσα θέση μεταξύ των οποίων κατέχει η υλοποίηση των πολιτιστικών προγραμμάτων. Στόχοι της προγραμματικής σύμβασης είναι: 1. Η συμμετοχή της στην οργανωμένη συμβολή του Δήμου Δέλτα ως φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην ανάπτυξη ευρείας, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας, ως φορέας καλλιέργειας και δημιουργίας ευκαιριών ψυχοσωματικής καλλιέργειας και ανάπτυξης, μέσα από τη γνωριμία του κοινού και ιδιαίτερα της νεολαίας με την τέχνη, την μουσική παιδεία, την εκμάθηση πιάνου, τον χορό, το θεατρικό παιχνίδι και το σκάκι. 2. Η συμμετοχή στις εθιμοτυπικές εκδηλώσεις του Δήμου και λοιπών Δημοσίων φορέων, καθώς και τις καλλιτεχνικές και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες οργανώνονται από το Δήμο, την εκπαιδευτική κοινότητα και τις κοινωνικές οργανώσεις της πόλης. 3. Η συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα συνεργασίας, όπως και σε εθνικούς και διεθνείς θεσμούς καλλιτεχνικής δραστηριότητας και εκπαίδευσης στη μουσική τέχνη. 4. Ο συντονισμός των συμβαλλομένων μερών και ο καθορισμός του βαθμού και του μεγέθους συνδρομής και συνεισφοράς ενός εκάστου στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων ΑΡΘΡΟ 5 : ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η συγκεκριμενοποίηση και υλοποίηση των στόχων της παρούσης προγραμματικής σύμβασης θα επιδιωχθεί με την υποστήριξη των παρακάτω δραστηριοτήτων: 4

5 1.Με την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών, άρτιου και επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού, εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικής υποδομής προκειμένου για την ευδοκίμηση των σκοπών της προγραμματικής σύμβασης, ως προς κάθε ένα από τους ανωτέρω τομείς παροχής υπηρεσιών πολιτισμού. 2.Με την εκπόνηση και εφαρμογή σύγχρονων προγραμμάτων που θα προάγουν την κοινωνικοποίηση των παιδιών και νέων, την ψυχοσωματική τους ανάπτυξη και καλλιέργεια, θα αμβλύνουν τις διαφορές και θα προάγουν την ομαδικότητα, την κοινωνική ευαισθητοποίηση, τον εθελοντισμό και τον πολιτισμό. 3.Με την διοργάνωση και πραγματοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού ή ειδικώς προσκαλουμένων καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων καθώς και ημερίδων, σεμιναρίων, ενημερώσεων. ΆΡΘΡΟ 6 :ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ισχύς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει την 31/12/2013. ΑΡΘΡΟ 7 : ΠΟΡΟΙ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.Η δαπάνη υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και 0,3 ευρώ ( ,03 ) πλέον ΦΠΑ εκ ποσοστού 23% εκ ποσού σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και 0,97 ευρώ (46.747,97 ) και συνολικά στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Θα καταβληθεί από πιστώσεις του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» (ίδιους πόρους) επιβαρύνοντας τον Κ.Α με τίτλο «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών», του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ». Επισυνάπτεται αναλυτικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Στο ως άνω συνολικό ποσό περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως γενικά και ειδικά έξοδα της ΑΜΦΥΚΤΙΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, καθώς και οι πάσης φύσεως φόροι, τέλη, εισφορές και κρατήσεις προς κάθε είδους Ταμεία που την βαρύνουν. 2. Ρητά συμφωνείται ότι: Η ΑΝΦΥΚΤΙΟΝΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρου συμφωνηθέντος ποσού. Σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο παρόδου του συμβατικού χρόνου, χωρίς να έχει εξαντληθεί ολόκληρο το συμβατικό αντικείμενο, η σύμβαση θα λύεται αυτοδίκαια και η ΑΜΦΥΚΤΙΟΝΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ δεν θα διεκδικήσει τυχόν οικονομικές και άλλες αξιώσεις από το ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», παρά μόνο για το τμήμα του αντικειμένου που έχει ήδη υλοποιήσει μέχρι και το χρόνο λήξης. Το ως άνω ποσό της δαπάνης θα εκταμιεύεται τμηματικά και θα καταβληθεί στην ΑΜΦΥΚΤΙΟΝΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ έως τις σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τα παραδοτέα στοιχεία και την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Ως ημερομηνία της 1 ης μηνιαίας καταβολής ορίζεται η πέμπτη (5η) ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον της έναρξης υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου και σε ενδεχόμενο που ημέρα αυτή είναι αργία, η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε ενδεχόμενο καθυστέρησης καταβολής των χρημάτων πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας θα έχουν ισχύ οι διατάξεις του Π.Δ. 166/03. ΆΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου και σκοπού, έκαστο των συμβαλλομένων μερών αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 1.Το Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» αναλαμβάνει την υποχρέωση: α) Να χρηματοδοτήσει την ΑΜΦΥΚΤΙΟΝΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ,όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της σύμβασης. β) Να παρέχει τον διαθέσιμο κτιριακό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό (εγκαταστάσεις, υλικό, αναλώσιμα, ιδιόκτητα ή μισθωμένα κ.α.) που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του Αντικειμένου. γ) Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης ως κατωτέρω. δ) Να προτείνει πρωτοβουλίες, που συνάδουν με τους σκοπούς της παρούσας. άρθρου 9. Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική διεύθυνση της λειτουργίας των πολιτιστικών προγραμμάτων. Η επιλογή των προσώπων τα οποία θα στελεχώσουν το προσωπικό των πολιτιστικών προγραμμάτων τελεί υπό την έγκριση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» το οποίο και έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη λειτουργία τους. 5

6 2.Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΦΥΚΤΙΟΝΙΑ» αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις: α) Να ολοκληρώσει το συμφωνηθέν αντικείμενο εντός της χρονικής περιόδου από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου έως την 31/12/2013. β) Για την υλοποίηση των όρων της σύμβασης η ΑΜΦΥΚΤΙΟΝΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ οφείλει να διαθέτει το δυναμικό της ή και να προσλάβει κατάλληλο προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες, για την κάλυψη των αναγκών των Πολιτιστικών προγραμμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», ήτοι : Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ 5 ΑΤΟΜΑ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ 6 ΑΤΟΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 11 ΑΤΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4 ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ 4 ΑΤΟΜΑ γ) Να καταβάλλει την πλήρη μισθοδοσία του διατιθέμενου και προσλαμβανόμενου από αυτήν ανθρώπινου δυναμικού και όλες τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις κλπ. στα κάθε είδους Ταμεία που την βαρύνουν και εν γένει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της προς το ανωτέρω προσωπικό ως εργοδότης. δ) Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. ε) Να εκδίδει νόμιμα φορολογικά παραστατικά προκειμένης της είσπραξης της συμπεφωνημένης δαπάνης. ΆΡΘΡΟ 9 : ΌΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης συστήνεται Πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, ως ακολούθως: 1) εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: Τον/ην κ./κα. με την ιδιότητα του.. 2) εκ μέρους της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Τον/ην κ./κα. με την ιδιότητα του.. 3) εκ μέρους του Δήμου Δέλτα Τον κ. Τσομπάνο Χρήστο με τη ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου. 4 ) εκ μέρους του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» Την κα Στεργίδου Ρουσομάνη Ευαγγελία με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα 5) εκ μέρους της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΦΥΚΤΙΟΝΙΑ» Τον με την ιδιότητα του Προέδρου Δ.Ε. Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο η παρούσα σύμβαση, η πρωτοβουλία για τη σύγκλιση της οποίας ανήκει στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» και συνεδριάζει μηνιαίως και οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι: 1 Η υπογραφή πρακτικού έναρξης υλοποίησης συμβατικού αντικειμένου 2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την υλοποίηση των σκοπών της σύμβασης. 3. Η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν στην πορεία της υλοποίησης. 4. Η έγκριση του απολογισμού των πεπραγμένων, των σχετικών παραδοτέων και των λογαριασμών. 5. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και η σύνταξη σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 6

7 6. Τα πρακτικά των περιοδικών συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης, τα οποία πιστοποιούν την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης για ορισμένο χρονικό διάστημα και υπέχουν θέση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 7. Στα μέλη του εν λόγω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή / αποζημίωση, σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/ Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να αντικαταστήσουν ή να αναπληρώσουν τους ανωτέρω εκπροσώπους τους σε περίπτωση κωλύματος με σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στον αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε αποδεδειγμένο τρόπο. ΆΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Σε ενδεχόμενο καταγγελίας της παρούσας σύμβασης κατά την διάρκεια υλοποίησής της από αποκλειστική υπαιτιότητα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» και από λόγους που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» υποχρεούται να καταβάλλει στην ΑΜΦΥΚΤΙΟΝΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ως ποινική ρήτρα χρηματική αποζημίωση που αναλογεί σε ποσοστό ύψους 10% επί του υπόλοιπου ανεκτέλεστου μέρους της παρούσας σύμβασης και το μέρος της χρηματοδότησης που αντιστοιχεί στο τμήμα του συμβατικού αντικειμένου που έχει εκτελεστεί μέχρι την καταγγελία. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας σύμβασης, οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 8 αυτής, θα επιλύονται από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. ΆΡΘΡΟ 11 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αποτελεί πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενο της μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων εντός του πλαισίου της σύμβασης. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιονδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την παρούσα σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων προβλεπομένων από αυτήν, από οιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από τα δικαιώματα τους ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση Αφού συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση, ανεγνώσθη και υπεγράφη σε πέντε (5) αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Ο Δήμαρχος Δέλτα Γλώσσης Γεώργιος 7

8 ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δαλακούρας Θεόδωρος ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ ,00 2. ΓΕΝΙΚΩΝ ,00 ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ,00 3. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4. ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ,00 ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ,00 6. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ,00 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 7. ΔΑΠΑΝΕΣ ,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ,00 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 9. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 3.752,03 ΣΥΝΟΛΟ ,03 ΦΠΑ 23% ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,00 Η Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Ιωάννα Τζάκη (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 8

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μεταξύ 1. Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 3. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 4. του

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11/20-08-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 362/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01 /31-01-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 05 /06/2015

Πειραιάς, 05 /06/2015 Πειραιάς, 05 /06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 =========================================

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2013, οι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 21 η Απριλίου 2013 στην Ζάκυνθο. Αριθ. Απόφασης 85-10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αθηνών 31, Άνω Λιόσια T.K. 13341 Tηλ. / Fax: 210-24.86.775-776

Δ/νση: Αθηνών 31, Άνω Λιόσια T.K. 13341 Tηλ. / Fax: 210-24.86.775-776 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άνω Λιόσια, 21/11/2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Φ)» Δ/νση: Αθηνών 31, Άνω Λιόσια T.K. 13341 Tηλ. / Fax: 210-24.86.775-776 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα