wget --post-file meme.jpg :9646

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "wget --post-file meme.jpg 50.18.252.53:9646"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κ24: Προγραμματισμός Συστήματος Εαρινό Εξάμηνο η Προγραμματιστική Εργασία Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 30/5/12 Ημερομηνία Υποβολής: 15/7/12 Εισαγωγή στην Εργασία: Η εργασία αυτή θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τον προγραμματισμό με threads και με την χρήση sockets για την επικοινωνία μεταξύ διεργασιών. Θα υλοποιήσετε μία πολυνηματική (multithreaded) δικτυακή εφαρμογή(server) που επιτρέπει σε χρήστες με την βοήθεια ενός κοινού client προγράμματος να ανεβάζουν αρχεία εικόνας στον server, όπου θα αποθηκεύονται σε μια συμπτυγμένη(compact) μορφή. Οι χρήστες θα μπορούν όχι μόνο να κατεβάζουν αρχεία εικόνας που ανέβασαν αλλά και να προχωρούν στη διαγραφή όποιων από αυτά επιθυμούν. Διαδικαστικά: Το αποτέλεσμα της εργασίας σας θα πρέπει να τρέχει στα μηχανήματα Linux/Unix της σχολής. Υπεύθυνοι για την άσκηση αυτή(ερωτήσεις, αξιολόγηση, βαθμολόγηση, κτλ) είναι: ο κ. Παναγιώτης Αδαμόπουλος(grad1127 at di domain), ο κ. Αλέξανδρος Αντωνιάδης(a.antoniadis at di domain), και ο κ. Γιάννης Γκερμπεσιώτης(j.gerbesiotis at di domain). Ηάσκησημπορείναγίνειείτεατομικάήαπόομάδεςδύοατόμων. Παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του μαθήματος(http://www.di.uoa.gr/~ad/k24/index.html) για επιπρόσθετες ανακοινώσεις και την ηλεκτρονική λίστα(mailman). Βασική περιγραφή της εργασίας: Ο βασικός στόχος της άσκησης είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής υπηρεσίας που επιτρέπει σε χρήστες την αποθήκευση, ανάκτηση ή και διαγραφή αρχείων εικόνας χρησιμοποιώντας ένα απλό εργαλείο, όπως για παράδειγμα το wget (man wget για περισσότερες πληροφορίες). Οι διαμοιραζόμενες(shared) εικόνες θα φιλοξενούνται σε ένα δικτυακό διακομιστή (server) με τον οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν οι χρήστες μέσω ενός client προγράμματος. Ο χρήστης όποτε το επιθυμεί, μπορεί να αποστείλει μια αίτηση στον διακομιστή μέσω του client με το αρχείο εικόνας που θέλει να ανεβάσει. Ο διακομιστής αφού παραλάβει την αίτηση, αποθηκεύει το αρχείο και αποστέλλει στον χρήστη μια απάντηση επιβεβαίωσης μαζί με το μοναδικό id που δημιούργησε για αυτό. Ενας χρήστης για να παραλάβει τα περιεχόμενα ενός αρχείου εικόνας από τον server πρέπει να αποστείλει έναμήνυμαστονδιακομιστήμαζίμετο idπουαναζητάκαιναλάβειωςαπάντησηταπεριεχόμενατου αρχείου εικόνας που ζήτησε. Εναλλακτικά, μπορεί να αποστείλει ένα αίτημα διαγραφής συνοδευόμενο απότοαντίστοιχο idγιαναδιαγραφείηεικόνααπότονδιακομιστή. Σενάριο Λειτουργίας Πρωτοκόλλου Εφαρμογής: Αρχικά ας υποθέσουμε ότι ένας client θέλει να ανεβάσει μία εικόνα στον server και γνωρίζει εκ των προτέρων την ip διεύθυνση και port που ακούει για νέες συνδέσεις. Τότε, ο client κάνοντας χρήση του προγράμματος wget και με την εντολή: wget --post-file meme.jpg :9646 1

2 στέλνει μία αίτηση στον(απομακρυσμένο) server όπως παρακάτω(δηλ. ο server βλέπει την παρακάτω αίτηση): POST / HTTP/1.0 User-Agent: Wget/1.12 (linux-gnu) Accept: */* Host: :9646\ r\n Connection: Keep-Alive Content -Type: application/x-www-form-urlencoded Content -Length: <CONTENT LENGTH > <BINARY DATA > όπου <CONTENT LENGTH> το μέγεθος του αρχείου που γίνεται upload σε bytes και <BINARY DATA> τα δεδομένα του αρχείου. Η ακολουθία χαρακτήρων υποδηλώνει αλλαγή γραμμής και είναι ένας τρόπος να ξεχωρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας τα πεδία μιας αίτησης ή μιας απάντησης που θα χρησιμοποιηθούν Ο server που επιθυμεί να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας αυτό το πρωτόκολλο, θα πρέπει επίσης να τερματίζει τις γραμμές του με την προαναφερθείσα ακολουθία χαρακτήρων και μόνο με αυτή. Ο καθορισμός μίας συγκεκριμένης ακολουθίας αλλαγής γραμμής έχει γίνει επειδή διαφορετικά λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιούν διαφορετικές ακολουθίες αλλαγής γραμμής, για παράδειγμα τα Unix συστήματα χρησιμοποιούν μόνο έναν χαρακτήρα, τον \n. Ας σημειωθεί ότι η αίτηση που περιγράφηκε παραπάνω αποτελεί μία συνεχή ακολουθία χαρακτήρων, αλλά έχει τυπωθεί σε διαφορετικές γραμμές για λόγους αναγνωσιμότητας. Αποφύγετε λοιπόν να προσθέτετε επιπλέον χαρακτήρα αλλαγής γραμμής μετά την ακολουθία. Συνεχίζοντας στα πλαίσια του παραπάνω παραδείγματος, αφού ο εξυπηρετητής server λάβει την αίτηση που του έστειλε ο client, θα απαντήσει με ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Κάτι τέτοιο φαίνεται παρακάτω: HTTP/ OK Connection: close Content -Type: text Content -Length: <CONTENT LENGTH > File successfully uploaded with id : <ID> Γενικά, τα μηνύματα του πρωτοκόλλου που χρησιμοποιήται για την επικοινωνία πελάτη και εξυπερετητή αποτελούνται από μία επικεφαλίδα (header) και προαιρετικά ένα σώμα (body). Η τελευταία γραμμή της επικεφαλίδας, όπως φαίνεται, είναι μία κενή γραμμή, όπου η ακολουθία υποδηλώνει το τέλος της επικεφαλίδας του μηνύματος. Με αυτό τον τρόπο καταλαβαίνουν οι συμμετέχοντες στην επικοινωνία ότι η αίτηση έφτασε στο τέλος της και δεν χρειάζεται να διαβάσουν επιπλέον πληροφορία. Ορισμένα μηνύματα απάντησης περιέχουν σώμα, όπως για παράδειγμα ένα μήνυμα αποστολής αρχείου εικόνας στο οποίο το σώμα του μηνύματος περιέχει τα δεδομένα του αρχείου εικόνας. Αλλά, όπως θα δούμε και παρακάτω, το σώμα σε ένα μήνυμα είναι προαιρετικό. Για να ανακτήσουμε μία εικόνα εκτελούμε τη παρακάτω εντολή: wget :9646/? id= ID και ο τύπος μηνύματος που αποστέλλεται από τον πελάτη στον εξυπερετητή έχει ως εξής: 2

3 GET /?id=id HTTP/1.0 User-Agent: Wget/1.12 (linux-gnu) Accept: */* Host: :9646\ r\n Connection: Keep-Alive όπου το <ID> είναι αυτό που επέστρεψε ο server μετά την επιτυχή αποστολή της εικόνας. Στη περίπτωση που διαθέτει το συγκεκριμένο αρχείο, ο server αποκρίνεται με ένα μήνυμα όπως το παρακάτω: HTTP/ OK Connection: close Content -Type: image/jpeg Content -Length: <CONTENT LENGTH > <BINARY DATA > Το παραπάνω μήνυμα απάντησης, όπως φαίνεται, αποτελείται από μία επικεφαλίδα, η πρώτη γραμμή της οποίας πληροφορεί τον client ότι ο απομακρυσμένος server διαθέτει το αρχείο που του ζητήθηκε. Στις επόμενες γραμμές περιλαμβάνονται πληροφορίες (metadata) σχετικές με το αρχείο. Μετά την κενή γραμμή αρχίζει το σώμα του μηνύματος, το οποίο περιέχει τα δεδομένα που ζητήθηκαν. Ο client ξέρει πόσα bytes να διαβάσει από το πεδίο Content-Length της επικεφαλίδας. Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται για να γνωρίζει ο τοπικός client σε ποιο σημείο τελειώνουν τα δεδομένα του σώματος του μηνύματος. Μία ακόμα λειτουργία, είναι αυτή της διαγραφής των αρχείων του server από τον client, κατά την οποία οπρώτοςστέλνειέναμήνυμαμετοεργαλείο wget: wget :9646/? d_id = ID το μήνυμα της εντολής φαίνεται παρακάτω: GET /d_id=2 HTTP/1.0 User-Agent: Wget/1.12 (linux-gnu) Accept: */* Host: :9646\ r\n Connection: Keep-Alive Οταν ο server λάβει ένα αρχείο από τον client, ενημερώνει κατάλληλα τις εσωτερικές δομές του, όπως θα εξηγήσουμε στη παρακάτω ενότητα. Τέλος, αποστέλλει ένα μήνυμα που έχει την παρακάτω μορφή: HTTP/ OK Connection: close Content -Type: text Content -Length: <CONTENT LENGTH > File successfully uploaded with id : <ID> Ενδέχεται κάποιος client να ζητήσει να κάνει κάτι ταυτόχρονα τη στιγμή που κάποιος άλλος client κάνει κάτι σχετικό. Η αίτηση αυτή πρέπει να μπλοκαριστεί έως ότου τελειώσει το νήμα που εξυπερετεί την πρώτη απαίτηση. Το μπλοκάρισμα θα γίνει με thread locks. Σε περίπτωση που υπήρξε κάποιο πρόβλημα με κάποια αίτηση το οποίο αφορά λανθασμένη σύνταξη ή ασυνέπεια δεδομένων, θα υπάρξει μία απάντηση με ένα μήνυμα της μορφής: HTTP/ Bad request Connection: close r\n 3

4 Σεπερίπτωσηπουένας clientζητήσειένααρχείοαπότον serverαλλάδενυπάρχειτοαρχείοαυτό: HTTP/ Not Found Connection: close r\n Επιπλέον, για οποιοδήποτε λόγο συμβεί κάποιο πρόβλημα στο server και δε μπορέσει να εξυπηρετήσει (π.χ. δεν έχει προλάβει να αρχικοποιηθεί ο server), ο client Θα πρέπει να ενημερωθεί με ένα μήνυμα: HTTP/ Internal Server Error Connection: close Λειτουργία haystack server: Ο haystack server αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των clients μέσω των εισερχόμενων αιτήσεων. Οι αιτήσεις αυτές αφορούν την αποθήκευση, ανάκτηση και επεξεργασία(διαγραφή) αρχείων. Ο haystack serverαποθηκεύειόλατααρχείαπουέχουνκάνει uploadοι clients(τααρχείααυτάθατα αποκαλούμε needles) σε ένα μεγάλο αρχείο(το οποίο θα αποκαλούμε haystack). Κάθε νέα εισαγωγή ενός needle θα γίνεται στο τέλος του haystack(διαδικασία append). Ενα αρχείο needle περιέχει τις εξής πληροφορίες σχετικά με το needle αρχείο που αποθηκεύεται: <ID, κατάσταση αρχείου, μέγεθος αρχείου και δεδομένα αρχείου> Οι πληροφορίες αυτές είναι αρκετές προκειμένου ο server να είναι ικανός να διαβάσει όλα τα needles από ένα haystack file. Η κατάσταση αρχείου υποδηλώνει αν το αρχείο είναι διεγραμμένο ή όχι και εξηγείται παρακάτω. Το ID είναι μοναδικό για κάθε needle αρχείο και παράγεται ακολουθιακά(sequential). Ημορφήενός haystack fileείναιηεξής: <SuperBlock, Needle1, Needle2,..., NeedleN> όπου SuperBlock είναι το block επικεφαλίδας του haystack file και μπορεί να περιέχει μεταδεδομένα για τοαρχείο haystackταοποίακαθορίζουνότιτοαρχείοείναιτύπου haystack,πχένα magic number. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς ο haystack server όταν ξεκινάει(bootstrapping) δέχεται σαν παράμετρο ένα αρχείο το οποίο είτε το διαβάζει στην περίπτωση που ήδη υπάρχει(αφού εξακριβώσει πρώτα ότι είναι τύπου haystack), είτε το δημιουργεί. Για λόγους απόδοσης ο haystack server πρέπει να διατηρεί μια εσωτερική δομή όπου περιλαμβάνει πληροφορίεςσχετικάμετηθέσητων needlesμέσαστο haystack file.ηδομήαυτήδιατηρείγιακάθε αρχείοτο IDτουκαιτο offsetτουμέσωστο haystack file,ενώπαίζειτονρόλοτουευρετηρίου.γιατον λόγο αυτό πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο και συνεπές ως προς το haystack αρχείο. Προφανώς, όταν ο server ξεκινάει με ένα ήδη δημιουργημένο haystack file η δομή αυτή πρέπει να ενημερώνεται προτού ο server ξεκινήσει να εξυπηρετεί αιτήσεις. Η δομή αυτή απλοποιεί την διαδικασία εξυπηρέτησης αιτήσεων από μεριάς server. Αν ένας πελάτης ζητήσει την απόκτηση ή την διαγραφή ενός αρχείου(needle) αρκεί μια αναζήτηση σε αυτή τη δομή για να εξακριβωθεί αν το αρχείο(needle) αυτό υπάρχει ή όχι και αντίστοιχα, να συνεχίσει την εξυπηρέτηση στο haystack file ή να επιστρέψει το αντίστοιχο μήνυμα στον client. 4

5 Στην λειτουργία της διαγραφής ο server για λόγους απόδοσης απλά ενημερώνει την δομή διαγράφοντας την εγγραφή του αρχείου και αλλάζει την κατάσταση του αρχείου(needle) στο haystack file. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία αχρησιμοποίητου(unused) χώρου μέσα στο haystack file. Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό ο server στο ξεκίνημα του(bootstrapping) εκτελεί μια διαδικασία σύμπτυξης η οποία περιγράφεται παρακάτω, στην περίπτωση που το αρχείο που του δίνεται είναι ήδη δημιουργημένο. Ο σκοπός στην διαδικασία σύμπτυξης(compaction) είναι η απαλοιφή του αχρησιμοποίητου χώρου που προέκυψαν στο haystack αρχείο από πιθανές διαγραφές. Το compaction γίνεται διαβάζοντας όλα τα needleαρχεία από ένα haystack fileκαι γράφοντας μόνο όσα δεν έχουν κατάσταση διαγραμμένου σε ένα νέο haystack file. Στην συνέχεια το παλιό haystack file διαγράφεται και την θέση του παίρνει το νέο. Ο serverπρέπειναμπορείνατερματίσειαπότονχρήστηότανδεχτείτοσήμα(ctrl+c).τηστιγμήπου δεχθεί το σήμα τερματισμού πρέπει να σταματήσει να δέχεται νέες αιτήσεις και αφήνοντας ενεργές μόνο τις αιτήσεις που είχαν ήδη ξεκινήσει. Ο ομαλός αυτός τερματισμός γίνεται προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά σφάλματα από ημιτελή γραψίματα στο haystack αρχείο. Προδιαγραφές της άσκησης: Οπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο server σας θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες: 1. Ανέβασμα ενός αρχείου φωτογραφίας(jpeg) από έναν client 2. Κατέβασμα ενός αρχείου φωτογραφίας(jpeg) από έναν client 3. Διαγραφή ενός αρχείου φωτογραφίας(jpeg) από έναν client 4. Δημιουργία δομής ευρετηρίου των needle αρχείων κατά τη διαδικασία bootstrapping 5. Compaction του haystack αρχείου κατά τη διαδικασία bootstrapping 6. Ομαλός τερματισμός του server Στις 3 πρώτες λειτουργίες είναι απαραίτητο να χειριστείτε τις πιθανές καταστάσεις(race condition) με thread locks για όλα τα πιθανά shared resources(haystack file, εσωτερική δομή κλπ.). Κατευθύνσεις υλοποίησης: Θαγράψετεκώδικασε C/C++(χωρίς STL)πουθαυλοποιείτησυμπεριφοράτου server.τοπρόγραμματου serverθαδέχεταιστηγραμμήεντολής2ορίσματαπουθαείναιταακόλουθα: 1.Τομονοπάτι(path),απόλυτοήσχετικόπροςτοαρχείο haystackαπότοοποίοθαγίνειηαρχικοποίηση του server. 2.Η portόπουακούειγια TCPσυνδέσειςοserver. Ενα παράδειγμα έναρξης λειτουργίας του server, είναι το ακόλουθο: haystack -p f moo.hfs Για τη λειτουργία εξυπηρέτησης του server, θα πρέπει να υιοθετηθεί το μοντέλο του multi-threaded server: Ο server κάθε φορά που δέχεται μία σύνδεση από κάποιον απομακρυσμένο client, θα αναθέτει τηνεξυπηρέτησητουκομματιούτοοποίοαιτείταιοδεύτεροςσεένανέο thread,τοοποίομπορείνα δημιουργηθεί εκ νέου ως detached thread. Γιανακατεβάσετεκάποιοαρχείοεικόναςθαπρέπεινακρατήσετετο IDτοοποίοσαςεπέστρεψεο 5

6 server κατά το ανέβασμα της εικόνας. Συνολικά, τα threads που θα χρειαστεί να διατηρήσετε δίνονται παρακάτω: Το main thread, το οποίο λειτουργεί ως manager για τον multi-threaded server. Multi-threaded server(detached threads) που λειτουργεί ως εξυπηρετητής για τις αιτήσεις που δέχεται. Η εφαρμογή σας θα πρέπει να αγνοεί τυχόν corrupted files στη περίπτωση που το ανέβασμα της εικόνας δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, η εφαρμογή θα πρέπει να χειρίζεται κατάλληλα τηνπερίπτωσηαυτήέτσιώστετα corrupted filesναμηνγραφτούνσανέγγυρο needleαρχείοαλλάκαι να μην γίνει corrupt το haystack αρχείο και τέλος, να ενημερώνει τον χρήστη με κατάλληλο μήνυμα λάθους. Ηεφαρμογήσαςθαπρέπεινατυπώνειόλεςτιςπληροφορίεςστο standard outputυπόμορφή logsόπως θα δείτε και στο Appendix. Τι πρέπει να Παραδοθεί: 1. Μια σύντομη και περιεκτική εξήγηση για τις επιλογές που έχετε κάνει στο σχεδιασμό του προγράμματος σας(1-2 σελίδες ASCII κειμένου είναι αρκετές). 2. Ενα tar fileμεόλησαςτηδουλειάσεένανκατάλογοπουπιθανώςναφέρειτοόνομάσαςκαιθα περιέχει όλη σας τη δουλειά. Άλλες Σημαντικές Παρατηρήσεις: 1.Οιεργασίεςείναιείτεατομικέςήμπορούνναγραφτούναπόομάδεςτωνδυοατόμων. 2. Οποιος υποβάλλει/δείχνει κώδικα που δεν έχει γραφτεί από την ίδια/ίδιο μηδενίζεται στο μάθημα. 3. Αν και αναμένεται να συζητήσετε με φίλους και συνεργάτες το πώς θα επιχειρήσετε να δώσετε λύση στο πρόβλημα, αντιγραφή κώδικα(οποιαδήποτε μορφής) είναι κάτι που δεν επιτρέπεται και δεν πρέπει να γίνει. Οποιοσδήποτε βρεθεί αναμεμειγμένος σε αντιγραφή κώδικα απλά παίρνει μηδέν στο μάθημα. Αυτό ισχύει για όλους όσους εμπλέκονται ανεξάρτητα από το ποιος έδωσε/πήρε κλπ. 4.Τοπρόγραμμασαςθαπρέπεινατρέχεισε Ubuntu-LinuxήSolarisαλλιώςδενθαβαθμολογηθεί. 5. Σε καμιά περίπτωση τα MS-Windows δεν είναι επιλογή πλατφόρμας για την παρουσίαση αυτής της άσκησης. 6

7 Appendix: Σύνοψη του πρωτοκόλλου επικοινωνίας: Οπως αναφέρθηκε, όλα τα μηνύματα διαθέτουν επικεφαλίδα της οποίας οι γραμμές διαχωρίζονται με τηνακολουθία καιηοποίατελειώνειμεμίακενήγραμμή(ηοποίααποτελείταιμόνοαπότην ακολουθία ). Τα μηνύματα που διαθέτουν σώμα, το μέγεθος του οποίου καθορίζεται από το πεδίο επικεφαλίδας Content-Length. Παρακάτω παρουσιάζεται η γενική μορφή όλων των μηνυμάτων: Upload 1. OK HTTP/ OK Connection: close Content -Type: text Content -Length: <CONTENT LENGTH > File successfully uploaded with id : <ID> 2. Request error HTTP/ Bad request Connection: close 3. Server Error HTTP/ Internal Server Error Connection: close Download 1. OK HTTP/ OK Content -Type: image/jpeg Content -Length: <CONTENT LENGTH > Connection: close <BINARY DATA> 2. Not Found HTTP/ Not Found Connection: close 3. Request error HTTP/ Bad request Connection: close 4. Server Error 7

8 HTTP/ Internal Server Error Connection: close Delete 1. OK HTTP/ OK Connection: close Content -Type: text Content -Length: <CONTENT LENGTH > File with id : ID was successfully deleted 2. Not Found HTTP/ Not Found Connection: close 3. Request error HTTP/ Bad request Connection: close 4. Server Error HTTP/ Internal Server Error Connection: close Log μηνύματα του server Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα όλων των μηνυμάτων logs του server: 1. Bootstrapping [ DateTime] Server is starting. Working directory : WORKING_DIR [ DateTime] N haystack files found in WORKING_DIR [ DateTime] Creating in- memory datastructures... [DateTime] X files-needles found in the haystack files [DateTime] Server is ready for new clients! 2. Shutting down [DateTime] Server is shutting down. Server will not accept any other clients [DateTime] Waiting for running clients to be served... [DateTime] Cleaning up... [DateTime] Bye! 3. General Request Error [DateTime] Client [XXX.ZZZ.YYY.ZZZ] request errror. 4. Upload [DateTime] Client [XXX.ZZZ.YYY.ZZZ] requested a file upload with LENGTH content length [DateTime] Client [XXX.ZZZ.YYY.ZZZ] file upload finished successfully [DateTime] Client [XXX.ZZZ.YYY.ZZZ] file upload failed due to some internal server error 8

9 5. Get [DateTime] Client [XXX.ZZZ.YYY.ZZZ] requested downloading file with id : ID [DateTime] Client [XXX.ZZZ.YYY.ZZZ] successfully finished downloading file with id : ID. Total bytes tranfered : BYTES. [DateTime] Client [XXX.ZZZ.YYY.ZZZ] request errror. [DateTime] Client [XXX.ZZZ.YYY.ZZZ] File with id : ID was not found [DateTime] Client [XXX.ZZZ.YYY.ZZZ] File with id : ID could not be downloaded due to some internal server error. DETAILS 6. Delete [DateTime] Client [XXX.ZZZ.YYY.ZZZ] requested deletion of file with id : ID [DateTime] Client [XXX.ZZZ.YYY.ZZZ] File with id : ID was successfully deleted [DateTime] Client [XXX.ZZZ.YYY.ZZZ] request errror. [DateTime] Client [XXX.ZZZ.YYY.ZZZ] File with id : ID was not found [DateTime] Client [XXX.ZZZ.YYY.ZZZ] File with id : ID could not be deleted due to some internal server error. DETAILS 9

Σημειώνουμε ότι τα αρχεία περιλαμβάνουν κανονικά αρχεία, καταλόγους και συνδέσμους (links). Οι αντίστοιχες εντολές είναι οι εξής:

Σημειώνουμε ότι τα αρχεία περιλαμβάνουν κανονικά αρχεία, καταλόγους και συνδέσμους (links). Οι αντίστοιχες εντολές είναι οι εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 4η Εργασία- Τμήμα: Περιττών Αριθμών Μητρώου Κ22: Λειτουργικά Συστήματα Χειμερινό Εξάμηνο 14 Ημερομηνία Ανακοίνωσης: Τετάρτη 14 Ιανουαρίου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ I 2 C ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ WORLD WIDE WEB ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

εμφανίζονται σε ένα γράφημα που υλοποιείται από κλήση στην εφαρμογή gnuplot.

εμφανίζονται σε ένα γράφημα που υλοποιείται από κλήση στην εφαρμογή gnuplot. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 2η Εργασία- Τμήμα Περιττών Αριθμών Μητρώου Κ22: Λειτουργικά Συστήματα Χειμερινό Εξάμηνο 14 Ημερομηνία Ανακοίνωσης: Δευτέρα 3 Νοεμβρίου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB)

Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB) Κεφάλαιο 1 Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB) Εισαγωγή Το ιαδίκτυο (Internet) σήµερα αποτελείται από εκατοµµύρια συσκευών διασυνδεδεµένων µεταξύ τους που επικοινωνούν χρησιµοποιώντας την στοίβα πρωτοκόλλων

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP)

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP) Σκοπός του Εργαστηρίου: Η εξοικείωση µε το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων µεταξύ υπολογιστών. Σύντοµη Περιγραφή: Το FTP είναι το ακρωνύµιο των λέξεων File Transfer Protocol.

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό. Κεφάλαιο 13: Βασικές Δικτυακές Εντολές Ένα δίκτυο αποτελείται από υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους. Ένα δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει μερικούς υπολογιστές σε ένα σπίτι ή γραφείο, ή να είναι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διακομιστών διαμεσολάβησης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαχείριση διακομιστών διαμεσολάβησης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία 2015 Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία Σταύρος Σύβακας Περιεχόμενα Αρχές Διαχείρισης δικτύων (NMS)... 3 Απομακρυσμένη διαχείριση... 4 Εξυπηρετητής... 6 Λειτουργικό σύστημα... 7 Δρομολόγηση... 8 Πρωτόκολλα διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΡΟΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ονομ/μο: Τμήμα: Φωτεινή Χλη Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Α.Ε.Μ. : 2359 E-mail: ii2359@hotmail.com Τίτλος Πτυχιακής εργασίας: Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ e-υπηρεσιασ ΥΠΟΣΤΗΡΙ- ΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Java Socket Programming

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Java Socket Programming ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Java Socket Programming Μόσχογλου Στυλιανός 6978 9 Ιουνίου, 212 1 Δ ί κ τ υ α Υ π ο λ ο γ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή.

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή. στοχασμός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού Η πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικώνν προγραμμάτων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΠΛΗΡΟ/0506,,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ "TIP" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ TIP ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ "TIP" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS Ιωάννης Κοκκινίδης Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Χ. Γεωργιάδης, Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP Επιβλέπων Καθηγητής: Κοντογιάννης Σωτήρης Εισηγητής: Αχμέτ

Διαβάστε περισσότερα