Α Μ Ο Ρ Γ Ο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 1-30/ /8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Μ Ο Ρ Γ Ο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 1-30/9 21-31/8"

Transcript

1 Α Μ Ο Ρ Γ Ο ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 2131/8 6 B/B δυπεάν ΓΩΡΟ μία νύσηα επιπλέον για διαμονή 5 διαν/ζευνεκηόρ ςτηλήρ πεπιόδος(21/720/8) 21/720/ ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ 27/815/9 6 B/B Μεηαθοπά από/ππορ λιμάνι ηηρ Αιγιαλήρ 3 ηο άηομο 4*Aegialis Hotel & Spa ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ 4*Aegialis Hotel & Spa 20/0726/ /8 21/720/8 27/815/9 20/0726/ B/B B/B Καηάπολα 12 /άηομο.γυπεάν σπήζη ηος ΛάλονΎδυπ δυπεάν ηιρ 7 διαν/ζειρ πεπιλαμβάνεηαι 1 νύσηα δυπεάνεκηόρ ςτηλήρ πεπιόδος (21/720/8) Α Ν Α Φ Η Μεηαθοπά από/ππορ λιμάνι ηηρ Αιγιαλήρ 3 ηο άηομο Καηάπολα 12 /άηομο.γυπεάν σπήζη ηος ΛάλονΎδυπ ΑΝΑΦΖ 3*Apollon Village 11/730/ δυπεάν Δπιβάπςνζη για ππυινό 8 /άηομο.οι ηιμέρ εκηόρ ςτηλήρ πεπιόδος πεπιέσοςν πποζθοπά 5=4.Οι ηιμέρ είναι πποζθοπά έυρ 20/6,από 21/6 αςξάνονηαι 5% ΑΝΑΦΖ 3*Apollon Village 11/730/ Γυπεάν μεηαθοπά λιμάνιξενοδοσείολιμάνι 5 δυπεάν Δπιβάπςνζη για ππυινό 8 /άηομο.οι ηιμέρ εκηόρ ςτηλήρ πεπιόδος πεπιέσοςν πποζθοπά 5=4.Οι ηιμέρ είναι πποζθοπά έυρ 20/6,από 21/6 αςξάνονηαι 5% Γυπεάν μεηαθοπά λιμάνιξενοδοσείολιμάνι Α Ν Δ Ρ Ο ΑΝΓΡΟ ΓΑΤΡΗΟ 3*Andros Holiday Club Hotel 131/08 6 B/B /δυπεάν. ΑΝΓΡΟ ΚΤΠΡΗ 3*Perrakis Hotel 730/9 24/86/9 12/0723/08 6 H/B δυπεάν 60 Σο πακέηο για 5 νύσηερ είναι αποκλειζηικά για κπαηήζειρ με άθιξη Κςπιακή. *Οι ηιμέρ ιζσύοςν για παιδιά έυρ 9 εηών.

2 ΑΝΓΡΟ ΥΩΡΑ 3*The Paradise Art ΑΝΓΡΟ ΓΑΤΡΗΟ 3*Andros HolidayClub ΑΝΓΡΟ ΥΩΡΑ 3*The Paradise Art ΑΝΓΡΟ ΚΤΠΡΗ 3*Perrakis Hotel 25/830/9 25/0724/08 131/08 25/830/9 25/0724/08 730/9 24/86/9 14/0723/08 6 B/B B/B B/B Ζ/Β Ι Ο 5 δυπεάν 612/13 / Bπαδιά δυπεάν 612/13 / Bπαδιά 10 δυπεάν Ηζσύει για ηη σαμηλή και ηην μεζαία πεπίοδο.2 ο παιδί έυρ 10 μόνο ζε sup δυμαηιο. ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΗΟΤ 113/9 2431/8 6 B/B Σο πακέηο ηυν 7 διανςκηεπεύζευν αποηελεί πποζθοπά 6+1 δώπο. 3*Levantes Ios Hotel 25/0723/ ΥΩΡΑ ΗΟΤ 31/813/9 6 B/B % 3 ο άηομο ανεξαπηήηος ηλικίαρ 30 ανά διαν/ζη/ 4*s Liostasi Hotel &Spa ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΗΟΤ 3*Levantes Ios Hotel ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΗΟΤ 4*Dionysos Seaside ΥΩΡΑ ΗΟΤ 4*s Liostasi Hotel &Spa 18/730/8 113/9 2431/8 25/0723/ /9 29/811/9 21/728/8 31/813/9 18/730/ B/B B/B B/B % 12 δυπεάν Σο πακέηο ηυν 7 διανςκηεπεύζευν αποηελεί πποζθοπά 6+1 δώπο. +80% 3 ο άηομο ανεξαπηήηος ηλικίαρ 30 ανά διαν/ζη/ Κ Ο Τ Φ Ο Ν Η Ι Α ΚΟΤΦΟΝΖΗΑ 4*Koufonisia Hotel & Resort 15/0701/09 6 B/B δυπεάν Παιδί 04 εηών δυπεάν, παιδί 412 εηών 50% ζηην 1 η πεπίοδο,ζηην 2 η πεπίοδο ηιμή 3 ος αηόμος.γυπεάν μεηαθοπά από και ππορ ηο λιμάνι. ΚΟΤΦΟΝΖΗΑ 4*Koufonisia Hotel & Resort 15/0701/09 8 B/B /50%* Παιδί 04 εηών δυπεάν, παιδί 412 εηών 50% ζηην 1 η πεπίοδο,ζηην 2 η πεπίοδο ηιμή 3 ος αηόμος.γυπεάν μεηαθοπά από και ππορ ηο λιμάνι. Μ Η Λ Ο

3 ΑΠΟΛΛΩΝΗΑ ΜΖΛΟΤ 2*Glaronisia Hotel 16/0731/08 6 B/B δυπεάν ζε παπκοκπέβαηο ΠΡΟΒΑΣΑ ΜΖΛΟΤ 4*Golden Milos Beach ΑΠΟΛΛΩΝΗΑ ΜΖΛΟΤ 2*Glaronisia Hotel 2531/8 21/724/8 16/0731/08 6 B/B B/B /50%* ,5 δυπεάν ζε babycot Για κπαηήζειρ πος θα ππαγμαηοποιηθούν έυρ 15/07 5 διανςκηεπεύζειρ+1δώπο. *1 ο παιδί έυρ 6 εηών δυπεάν. Για όλερ ηιρ πεπιόδοςρ εκηόρ high seasοn οι ηιμέρ ηυν 6 διαν/ζευν πεπιλαμβάνοςν 1 ΓΩΡΔΑΝ διαν/ζη. ΑΠΟΛΛΩΝΗΑ ΜΖΛΟΤ 2*Glaronisia Hotel ΠΡΟΒΑΣΑ ΜΖΛΟΤ 4*Golden Milos Beach ΑΠΟΛΛΩΝΗΑ ΜΖΛΟΤ 2*Glaronisia Hotel 16/0731/ /8 21/724/8 16/0731/08 8 B/B B/B Β/Β Μ Τ Κ Ο Ν Ο 3 δυπεάν ζε παπκοκπέβαηο 712/50%* ,5 δυπεάν ζε babycot Για κπαηήζειρ πος θα ππαγμαηοποιηθούν έυρ 15/07 με 8 διανςκηεπεύζειρ και επιπλέον +2 δώπο. *1 ο παιδί έυρ 6 εηών δυπεάν. Για όλερ ηιρ πεπιόδοςρ εκηόρ high seasοn οι ηιμέρ ηυν 10 διαν/ζευν πεπιλαμβάνοςν 2 ΓΩΡΔΑΝ διαν/ζειρ. ΥΟΤΛΑΚΗΑ 5*San Marco 827/9 4 Β/Β δυπεάν 455 Δπιβάπςνζη ημιδιαηποθήρ 20 για ενήλικερ & 15 για ηα παιδιά ανά διαν/ζη. ΔΛΗΑ 1630/9 4 Β/Β δυπεάν Villa Maria Boutique 01/0715/ ΚΑΛΑΦΑΣΖ 4*Aphrodite Beach 1529/9 30/814/9 17/729/8 4 B/B % 3 δυπεάν 412/50% Δπιβάπςνζη ημιδιαηποθήρ 25 /άηομο ανά διαν/ζη. ΣΟΤΡΛΟ Akti Irini Hotel ΥΟΤΛΑΚΗΑ 5*San Marco ΠΛΑΣΤ ΓΤΑΛΟ 4*Pelican Bay Art Hotel ΓΛΑΣΡΟ 4*Giannoulaki Hotel ΔΛΗΑ Villa Maria Boutique 131/08 827/9 25/87/9 25/0724/08 922/9 26/88/9 26/725/8 0115/9 16/0731/ /9 01/0715/09 6 B/B B/B B/B B/B Β/Β δυπεάν 12 δυπεάν 12 δυπεάν Δπιβάπςνζη ημιδιαηποθήρ 20 για ενήλικερ & 15 για ηα παιδιά ανά διαν/ζη. 30% 3 δυπεάν 412/50% Δπιβάπςνζη ημιδιαηποθήρ 25 /άηομο ανά διαν/ζη δυπεάν Δπιβάπςνζη για ημιδιαηποθή 25 /άηομο ηη βπαδιά.

4 ΠΛΑΣΤ ΓΗΑΛΟ 4*Mykonos PalaceBeach ΚΑΛΑΦΑΣΖ 4*Aphrodite Beach ΟΡΝΟ 4*Dionysos Mykonos ΥΩΡΑ 3*Little Rochari Hotel 1630/9 115/9 16/731/8 1529/9 30/814/9 17/729/8 25/87/9 18/724/8 10/91/10 16/0709/09 6 Β/Β B/B B/B B/B % 3 δυπεάν 412/50% Δπιβάπςνζη ημιδιαηποθήρ 25 /άηομο ανά διαν/ζη. 170 *712/170 *1 ο παιδί έυρ 6 εηών διαμένει δυπεάν ζηο κπεβάηι ηυν γονέυν. ΣΟΤΡΛΟ Akti Irini Hotel ΥΟΤΛΑΚΗΑ 5*San Marco ΓΛΑΣΡΟ 4*Giannoulaki Hotel ΠΛΑΣΤ ΓΗΑΛΟ 4*Mykonos PalaceBeach ΟΡΝΟ 4*Dionysos Mykonos ΥΩΡΑ 3*Little Rochari 131/08 827/9 25/0724/08 25/0807/ /9 16/0731/ /9 115/9 16/731/8 830/9 25/87/9 18/724/8 10/91/10 16/0709/09 8 B/B B/B B/B Β/Β B/B B/B δυπεάν 12 δυπεάν 12 δυπεάν Δπιβάπςνζη ημιδιαηποθήρ 20 για ενήλικερ & 15 για ηα παιδιά ανά διαν/ζη. ηο 7νςκηο πακέηο για ηο διάζηημα έυρ 24/07 και από 8/9 πεπιλαμβάνεηαι 1 ΓΩΡΔΑΝ διαν/ζη. Δπιβάπςνζη για ημιδιαηποθή 25 /άηομο ηη βπαδιά *712/235 *1 ο παιδί έυρ 6 εηών διαμένει δυπεάν ζηο κπεβάηι ηυν γονέυν Ν Α Ξ Ο ΑΓ. ΓΔΩΡΓΗΟ 3*sup Naxos Holidays 915/9 4 B/B δυπεάν Οι ηιμέρ είναι πποζθοπά για κπαηήζειρ μέσπι 30/6,από 1/7 αςξάνονηαι 10% ΑΓΗΟ.ΠΡΟΚΟΠΗΟ 4*Naxos Palace 1730/9 4 B/B δυπεάν 355.Οι ηιμέρ είναι πποζθοπά για κπαηήζειρ μέσπι 30/6,από1/7 πποζαςξάνονηαι 10% πεπίπος. ΑΓΗΟ ΠΡΟΚΟΠΗΟ 3s*Κavuras Village ΚΑΣΡΑΚΗ Dolphin Kastraki Studios 0829/09 25/0807/09 630/9 25/85/9 21/724/8 4 Α/Η B/B δυπεάν 12 δυπεάν Γςναηόηηηα μεηαθοπάρ από ηο λιμάνι ζηο ξενοδοσείο 6 /άηομο ανά διαδπομή. 5 δυπεάν Οι ηιμέρ ζηιρ 7 διανςκηεπεύζειρ αποηελούν πποζθοπά μένεηε 7 νύσηερ και πληπώνεηε ηιρ 6.

5 ΑΓ. ΓΔΩΡΓΗΟ 3*sup Naxos Holidays ΑΓ.ΠΡΟΚΟΠΗΟ 4*Naxos Palace ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΗΟ 4*sup Lagos Mare ΑΓ. ΓΔΩΡΓΗΟ 3*Astir of Naxos ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΗΟ 4*Κavuras Village ΑΓΗΑ ΑΝΝΑ 4*Iria Beach Art Hotel ΚΑΣΡΑΚΗ DolphinKastrakι Studios ΑΓ. ΓΔΩΡΓΗΟ 3*sup Naxos Holidays ΑΓ.ΠΡΟΚΟΠΗΟ 4*Naxos Palace ΑΓ. ΓΔΩΡΓΗΟ 3*Astir of Naxos ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΗΟ 4*sup Lagos Mare Hotel ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΗΟ 4*Κavuras Village ΑΓΗΑ ΑΝΝΑ 4*Iria Beach Art Hotel 915/9 25/88/9 16/724/8 1730/9 27/816/9 23/7 26/8 11/910/10 22/810/9 25/721/8 21/910/10 26/820/9 21/0725/ /09 25/87/9 0224/08 6 B/B 6 B/B H/B B/B Α/Η δυπεάν οι ηιμέρ ηυν 5 διαν/ζευν μόνο για ηη σαμηλή.οι ηιμέρ είναι πποζθοπά για κπαηήζειρ μέσπι 30/6 από 1/7 αςξάνονηαι 10% 12 δυπεάν δυπεάν 16 δυπεάν δυπεάν 12 δυπεάν 22/0731/08 6 B/B /9 8 B/B 60 25/85/ /724/ /9 25/88/9 16/724/8 1730/9 27/816/9 23/7 26/8 21/910/10 26/820/9 21/0725/08 11/910/10 22/810/9 25/721/8 0829/09 25/87/9 0224/08 8 B/B B/B B/B H/B Α/Η Οι ηιμέρ 5&7 διαν/ζευν πεπιλαμβάνοςν πποζθοπά ΓΩΡΔΑΝ διαν/ζηρ ζηη σαμηλή & ηη μεζαία πεπίοδο Κπαηήζειρ μέσπι 30/6,από1/7 πποζαύξηζη 10% Οι ηιμέρ αθοπούν κπαηήζειρ έυρ 30/6, από 1/7 αςξάνονηαι καηά 5% πεπίπος. 4 ο άηομο 10 /διανςκηέπεςζη. Baby cot 5 ανά διανςκηέπεςζη. Δςναηόηηηα μεηαθοπάρ από ηο λιμάνι ζηο ξενοδοσείο 6 /άηομο ανά διαδπομή. 5 δυπεάν Οι ηιμέρ ζηιρ 7 διανςκηεπεύζειρ αποηελούν πποζθοπά μένεηε 7 νύσηερ και πληπώνεηε ηιρ δυπεάν Οι ηιμέρ 7 διαν/ζευν πεπιλαμβάνοςν πποζθοπά ΓΩΡΔΑΝ διαν/ζηρ για όλερ ηιρ πεπιόδοςρ Οι ηιμέρ είναι για κπαηήζειρ μέσπι 30/6,από 1/7αύξηζη 10% 12 δυπεάν δυπεάν 16 δυπεάν δυπεάν 12 δυπεάν 22/0731/08 8 B/B Π Α Ρ Ο Οι ηιμέρ 5&7 διαν/ζευν πεπιλαμβάνοςν πποζθοπά ΓΩΡΔΑΝ διαν/ζηρ ζηη σαμηλή & ηη μεζαία πεπίοδο.οι ηιμέρ ιζσύοςν μέσπι 30/6,από1/7 πποζαύξηζη 10% 4 ο άηομο 10 /διανςκηέπεςζη. Baby cot 5 ανά διανςκηέπεςζη. Οι ηιμέρ αθοπούν κπαηήζειρ έυρ 30/6, από 1/7 αςξάνονηαι καηά 5% πεπίπος. Δςναηόηηηα μεηαθοπάρ από ηο λιμάνι ζηο ξενοδοσείο 6 /άηομο ανά διαδπομή. ΚΟΛΤΜΠΖΘΡΔ ΠΑΡΟΤ 4*Karma Porto 25/815/9 4 Α/Η % 12 δυπεάν 105 για οικογένειερ, ζε 2 ανεξάπηηηα διπλανά δυμάηια,παπέσεηαι έκπηυζη 30% ζηο δυμάηιο ηυν παιδιών. Οι ηιμέρ είναι πποζθοπά για κπαηήζειρ πος θα

6 Paros Hotel Villas & Aqua Park ππαγμαηοποιηθούν μέσπι 15/06. Από 16/06 και μεηά πποζαςξάνονηαι πεπίπος 10%. ΠΑΡΟΗΚΗΑ ΠΑΡΟΤ 2*Atlantis Hotel ΜΑΡΣΔΛΟ ΚΡΗΟ ΠΑΡΟΤ 3*Paros ParadiseClub ΓΛΤΦΑΓΔ ΠΑΡΟΤ 3*sup Asteras Paradise ΓΡΤΟ ΠΑΡΟΤ 2*Sea View Hotel & Bungalows ΠΑΡΟΗΚΗΑ ΠΑΡΟΤ 3*Aegeon Hotel ΝΑΟΤΑ ΠΑΡΟΤ 2*Zefi Hotel ΠΑΡΟΗΚΗΑ ΠΑΡΟΤ 3*sup Pyrgaki Hotel 930/9 25/88/9 25/0724/08 930/9 25/88/9 25/0724/ /820/9 25/0730/08 01/0731/08 825/9 18/725/8 18/0726/08 930/9 25/88/9 25/0724/08 26/815/9 20/0725/ B/B B/B 1 6 B/B B/B 6 B/B B/B δυπεάν δυπεάν Δπιβάπςνζη για ημιδιαηποθή(μενού 3 πιάηυν) 10 ηο άηομο ηην ημέπα. 8 δυπεάν Δπιβάπςνζη για ημιδιαηποθή 15 ηο άηομο ηη βπαδιά για ηην 1 η πεπίοδο και 17,5 ηο άηομο ηη βπαδιά για ηην 2 η πεπίοδο. 6 δυπεάν* Γυπεάν μεηαθοπά από/ππορ ηο ξενοδοσείο και λιμάνι. *Παιδί από 612, 10 ηη βπαδιά. 12 δυπεάν 75 70* 70* Όλα ηα δυμάηια είναι studio. Δπιβάπςνζη για δείπνο 15 καη άηομο ανά ημέπα. *Οι ηιμέρ ιζσύοςν για παιδιά 312 εηών. ΠΑΡΟ 3*Hotel Aloni ΑΛΤΚΖ ΠΑΡΟΤ 4*Narges Hotel ΥΡΤΖ ΑΚΣΖ ΠΑΡΟΤ 4*Acqua Marina Resort ΚΟΛΤΜΠΖΘΡΔ ΠΑΡΟΤ 4*Karma Porto Paros Hotel Villas & Aqua Park 29/814/9 16/0731/08 8/912/10 24/87/9 27/0723/08 119/7 & 26/815/9 20/725/8 25/815/9 1824/8 25/0717/08 6 B/B H/B B/B Α/Η δυπεάν % 12 δυπεάν Ζ ημιδιαηποθή για ηην 1 η και 2 η πεπίοδο είναι ζε μενού και ηην 3 η ζε μποςθέ. Οι ηιμέρ ιζσύοςν για κπαηήζειρ έυρ 28/06 μεηά πποζαςξάνονηαι 7%. Οκογενειακά 2 ανεξάπηηηα διπλανά δυμάηια,παπέσεηαι έκπηυζη 30% ζηο δυμάηιο ηυν παιδιών. Οι ηιμέρ ιζσύοςν για κπαηήζειρ μέσπι 15/06. Από 16/06 και μεηά πποζαςξάνονηαι πεπίπος 10%. ΠΑΡΟΗΚΗΑ ΠΑΡΟΤ 2*Atlantis Hotel ΓΛΤΦΑΓΔ ΠΑΡΟΤ 3*sup Asteras Paradise 930/9 25/88/9 25/0724/ /820/9 25/0730/ B/B δυπεάν Δπιβάπςνζη για ημιδιαηποθή(μενού 3 πιάηυν)10 ηο άηομο ηην ημέπα.

7 ΓΡΤΟ ΠΑΡΟΤ 2*Sea View Hotel & Bungalows ΠΑΡΟΗΚΗΑ ΠΑΡΟΤ 3*Aegeon Hotel ΝΑΟΤΑ ΠΑΡΟΤ 2*Zefi Hotel ΠΑΡΟ 3*Hotel Aloni 01/0731/08 825/9 18/725/8 18/0726/08 930/9 25/88/9 25/0724/08 29/814/9 16/0731/08 8 B/B B/B B/B B/B δυπεάν Δπιβάπςνζη για ημιδιαηποθή 15 ηο άηομο ηη βπαδιά για ηην 1 η πεπίοδο και 17,5 ηο άηομο ηη βπαδιά για ηην 2 η πεπίοδο. 6 δυπεάν* Γυπεάν μεηαθοπά από/ππορ ξενοδοσείο και λιμάνι. *Παιδί από 612, 10 ηη βπαδιά. 12 δυπεάν Όλα ηα δυμάηια είναι studio. Οι ηιμέρ για ηιρ 7νύσηερ ζηην 1 η πεπίοδο αποηελούν πποζθοπά,μένεηε 7 νύσηερ και πληπώνεηε ηιρ 6. ΑΛΤΚΖ ΠΑΡΟΤ 4*Narges Hotel ΥΡΤΖ ΑΚΣΖ ΠΑΡΟΤ 4*Acqua MarinaResort ΠΑΡΟΗΚΗΑ ΠΑΡΟΤ 3*sup Pyrgaki Hotel ΚΟΛΤΜΠΖΘΡΔ ΠΑΡΟΤ 4*Karma Porto Paros Hotel Villas & Aqua Park 8/912/10 24/87/9 27/0723/08 26/815/9 20/725/8 26/815/9 20/0725/08 25/815/9 1824/8 25/0717/08 8 H/B B/B B/B Α/Η δυπεάν 88* 88* 30% 12 δυπεάν Οι ηιμέρ ιζσύοςν για κπαηήζειρ πος θα ππαγμαηοποιηθούν έυρ 28/06 μεηά πποζαςξάνονηαι 7%. Δπιβάπςνζη για δείπνο 15 καη άηομο ανά ημέπα. *Οι ηιμέρ ιζσύοςν για παιδιά 312 εηών. Oι οικογένειερ,πος επιθςμούν να διαμείνοςν ζε 2 ανεξάπηηηα διπλανά δυμάηια παπέσεηαι έκπηυζη 30% ζηο δυμάηιο ηυν παιδιών. Οι ηιμέρ είναι πποζθοπά για κπαηήζειρ πος θα ππαγμαηοποιηθούν μέσπι 15/06. Από 16/06 και μεηά αύξηζη 10%. Α Ν Σ Ο Ρ Ι Ν Η ΑΚΡΩΣΖΡΗ 3*Caldera Romantica 1530/09 17/0730/08 6 B/B δυπεάν ΑΚΡΩΣΖΡΗ ΑΝΣOΡΗΝΖ 3*Mathios Village ΑΚΡΩΣΖΡΗ 3*Caldera Romantica ΦΖΡΟΣΔΦΑΝΗ 3*Amerisa Suites 2531/8 124/8 1530/09 17/0730/08 21/0914/10 120/9 10/0730/08 6 B/B 8 B/B B/B δυπεάν 690* δυπεάν 82* *ςνολική ηιμή δυμαηίος για 4 άηομα με ΓΩΡΟ ηην ημιδιαηποθή.δπιβάπςνζη ημιδιαηποθήρ για ηοςρ ςπόλοιποςρ ηύποςρ δυμαηίυν 10 /άηομο ηη διαν/ζη. Παιδί έυρ 6 εηών δυπεάν, οι ηιμέρ ιζσύοςν για παιδιά ηλικίαρ 612 εηών.

8 ΟΗΑ 4*Vrachia ΠΤΡΓΟ 3*Orizontes Hotel ΖΜΔΡΟΒΗΓΛΗ Gizis Hotel Apartments ΚΑΜΑΡΗ 3*Okeanis Beach ΚΑΜΑΡΗ 3*Okeanis Beach ΚΑΜΑΡΗ 4*Afroditi Venus ΦΖΡΟΣΔΦΑΝΗ 5*Splendour Resort ΖΜΔΡΟΒΗΓΛΗ 4*sup Rocabella ΖΜΔΡΟΒΗΓΛΗ 4*sup Andromeda Hotel & Villas ΜΔΓΑΛΟΥΩΡΗ 3*sup Suites of thegods ΑΚΡΩΣΖΡΗ 3*Mathios Village ΟΗΑ 4*Vrachia ΦΖΡΟΣΔΦΑΝΗ 3*Amerisa Suites ΠΤΡΓΟ 3*Orizontes Hotel & Villas ΖΜΔΡΟΒΗΓΛΗ Gizis Hotel/Apartments 115/9 1/731/8 16/923/10 0/ /8 18/0724/ /9 114/9 11/0731/08 21/0731/08 /10 21/0731/08 /10 15/0915/10 26/814/9 18/0725/08 20/914/10 519/9 18/74/9 1530/9 25/814/9 18/724/8 1530/9 25/814/9 18/724/8 11/731/8 2531/8 124/8 115/9 1/731/8 16/923/10 21/0914/10 120/9 10/0730/08 0/ /8 18/0724/ /9 114/9 11/0731/08 6 B/B B/B 6 B/B H/B Α/Η H/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B B/B δυπεάν 8 δυπεάν* *Σο 2 ο παιδί διαμένει μόνο ζε apartment. Οι ηιμέρ 7 διαν/ζευν, πεπιλαμβάνοςν 1 ΓΩΡΔΑΝ διαν/ζη ζηη σαμηλή & μεζαία πεπίοδο δυπεάν δυπεάν δυπεάν δυπεάν 12/155 6 δυπεάν 6 δυπεάν Δπιβάπςνζη για θέα θάλαζζα 10 ηο δυμάηιο ηη βπαδιά. Παιδί έυρ 6 εηών δυπεάν, οι ηιμέρ ιζσύοςν για παιδιά ηλικίαρ 612 εηών. Οι ηιμέρ ιζσύοςν για κπαηήζειρ έυρ 28/06, μεηά έσοςν επιβάπςνζη +7%. Παιδί έυρ 6 εηών δυπεάν, οι ηιμέρ ιζσύοςν για παιδιά ηλικίαρ 612 εηών. Γυπεάν ομππέλερ, ξαπλώζηπερ και πεηζέηερ ζηην παπαλία ηος ξενοδοσείος. 535 :Γυπεάν μεηαθοπά από ηο λιμάνι/αεποδπόμιο,γυπεάν σπήζη για 1 ώπα εζυηεπικήρ πιζίναρ,ζάοςνα Jacuzzi ζηο σώπο ηος spa,γυπεάν καπάθα κπαζί ζηην άθιξη και 1 διαδπομή ζηην παπαλία ηηρ Πεπίζζαρ δυπεάν 960* *ςνολική ηιμή δυμαηίος για 4 άηομα με ΓΩΡΟ ηην ημιδιαηποθή.δπιβάπςνζη ημιδιαηποθήρ για ηοςρ ςπόλοιποςρ ηύποςρ δυμαηίυν 10 /άηομο ηη διαν/ζη δυπεάν 8 δυπεάν* *Σο 2 ο παιδί διαμένει μόνο ζε apartment. Οι ηιμέρ 7 διαν/ζευν, πεπιλαμβάνοςν 1 ΓΩΡΔΑΝ διαν/ζη ζηη σαμηλή & μεζαία πεπίοδο δυπεάν Παιδί έυρ 6 εηών δυπεάν, οι ηιμέρ ιζσύοςν για παιδιά ηλικίαρ 612 εηών. Δπιβάπςνζη για θέα θάλαζζα 10 ηο δυμάηιο ηη βπαδιά. Παιδί έυρ 6 εηών δυπεάν, οι ηιμέρ ιζσύοςν για παιδιά ηλικίαρ 612 εηών.

9 ΚΑΜΑΡΗ 3*Okeanis Beach ΚΑΜΑΡΗ 3*Okeanis Beach ΦΖΡΟΣΔΦΑΝΗ 5*Splendour Resort ΚΑΜΑΡΗ 4*Afroditi Venus ΖΜΔΡΟΒΗΓΛΗ 4*sup Rocabella ΖΜΔΡΟΒΗΓΛΗ 4*sup Andromeda Hotel & Villas ΜΔΓΑΛΟΥΩΡΗ 3*sup Suites of the Gods 21/0731/08 /10 21/0731/08 /10 20/914/10 519/9 18/74/9 15/0915/10 26/814/9 18/0725/ /9 25/814/9 18/724/8 1530/9 25/814/9 18/724/8 11/731/8 8 H/B Α/Η B/B H/B B/B B/B B/B δυπεάν 12 δυπεάν δυπεάν 12/ δυπεάν 6 δυπεάν Οι ηιμέρ ιζσύοςν για κπαηήζειρ έυρ 28/06, μεηά έσοςν επιβάπςνζη +7%. Οι ηιμέρ ιζσύοςν για κπαηήζειρ έυρ 28/06, μεηά έσοςν επιβάπςνζη +7%. Παιδί έυρ 6 εηών δυπεάν, οι ηιμέρ ιζσύοςν για παιδιά ηλικίαρ 612 εηών. Γυπεάν ομππέλερ, ξαπλώζηπερ και πεηζέηερ ζηην παπαλία ηος ξενοδοσείος. 745 :Γυπεάν μεηαθοπά από ηο λιμάνι/αεποδπόμιο ζε άθιξη & ανασώπηζη,γυπεάν σπήζη για 1 ώπα εζυηεπικήρ πιζίναρ,ζάοςνα,jacuzzi ζηο σώπο ηος spa,γυπεάν καπάθα κπαζί ζηην άθιξη Ε Ρ Ι Φ Ο ΛΗΒΑΓΗ ΔΡΗΦΟΤ Indigo Apartments 2631/8 8/725/ δυπεάν 12 δυπεάν Δπιβάπςνζη για ππυινό 7 ανά άηομο ηη μέπα.3 ο & 4 ο άηομο ενήλικαρ/ παιδί εξςπηπεηείηαι μόνο ζε apartments superior. ΛΗΒΑΓΗ ΔΡΗΦΟΤ 16/731/ δυπεάν Αliktypo studios ΛΗΒΑΓΗ ΔΡΗΦΟΤ 16/731/ δυπεάν Αliktypo studios ΛΗΒΑΓΗ ΔΡΗΦΟΤ Indigo Apartments 2631/8 8/725/ δυπεάν 12 δυπεάν Δπιβάπςνζη για ππυινό 7 ανά άηομο ηη μέπα ζηο indigo café (πληπώνοςν και ηα παιδιά).3 ο & 4 ο άηομο είηε ενήλικαρ είηε παιδί εξςπηπεηείηαι μόνο ζε apartments superior. Ι Κ Ι Ν Ο

10 ΗΚΗΝΟ Ostria Seaside Studios 1 26/810/ ΗΚΗΝΟ Porto Sikinos ΗΚΗΝΟ Ostria Seaside Studios ΗΚΗΝΟ Porto Sikinos 27/725/8 131/8 1 26/810/9 27/725/8 131/ B/B B/B Ι Φ Ν Ο ΠΛΑΣΤ ΓΗΑΛΟ ΗΦΝΟΤ 3*Benaki Hotel 21/0731/08 6 B/B δυπεάν Οι ηιμέρ 1 ηρ πεπιόδος αποηελούν πποζθοπά 4+1 δώπο ΑΠΟΛΛΩΝΗΑ ΗΦΝΟΤ Petali Village ΠΛΑΣΤ ΓΗΑΛΟ ΗΦΝΟΤ 3*Benaki Hotel ΑΠΟΛΛΩΝΗΑ ΗΦΝΟΤ Petali Village 24/820/9 25/723/8 21/0731/08 24/820/9 25/723/8 6 B/B B/B B/B Γυπεάν ζε superior Γυπεάν ζε superior 12 δυπεάν Οι ηιμέρ 1 ηρ πεπιόδος αποηελούν πποζθοπά 6+1 δώπο. Τ Ρ Ο

11 ΦΟΗΝΗΚΑ ΤΡΟΤ 2*Olympia Hotel 1/910/10 21/0731/08 6 B/B Οι ηιμέρ ηηρ 1 η πεπιόδος αποηελούν πποζθοπά μένεηε 7 νύσηερ και πληπώνεηε ηιρ 6. ΓΑΛΖΑ ΤΡΟΤ 3*Maistrali Hotel ΓΑΛΖΑΤΡΟΤ 4*Dolphin Bay ΦΟΗΝΗΚΑ ΤΡΟΤ 2*Olympia Hotel 25/810/9 0124/08 25/815/9 1824/8 1/910/10 21/0731/08 6 B/B Α/Η B/B δυπεάν* 12 δυπεάν* Δπιβάπςνζη για θέα θάλαζζα 15 ηην βπαδιά. * 2 παιδιά έυρ 12 εηών ζε ππόζθεηα κπεβάηια. Οι ηιμέρ ηηρ 1 η πεπιόδος αποηελούν πποζθοπά μένεηε 7 νύσηερ και πληπώνεηε ηιρ 6. ΓΑΛΖΑ ΤΡΟΤ 3*Maistrali Hotel ΓΑΛΖΑΤΡΟΤ 4*Dolphin Bay 25/810/9 0124/08 25/815/9 1824/8 25/07 07/08 8 B/B Α/Η δυπεάν* 12 δυπεάν* Δπιβάπςνζη για θέα θάλαζζα (Superior) 15 ηο δυμάηιο, ηη βπαδιά. * 2 παιδιά έυρ 12 εηών ζε ππόζθεηα κπεβάηια. Σ Η Ν Ο ΚΗΟΝΗΑ ΣΖΝΟΤ 4*Tinos Beach 830/9 25/87/9 6 B/B /Γυπεάν 35 Δπιβάπςνζη για ημιδιαηποθή 12 /ενήλικαρ και 7 /παιδί. Γιαμονή ζε κενηπικό κηίπιο. ΚΗΟΝΗΑ ΣΖΝΟΤ 4*Tinos Beach 18/0724/08 14/73/8 &25/87/9 0424/08 6 F/B+κπαζί+ ανατςκηικά δυπεάν *Παιδιά έυρ 5 εηών δυπεάν. 2 ο παιδί έυρ 6 εηών δυπεάν. Σην πεπίοδο Ηοςλίος 20% ζηα ακηοπλοφκά ειζιηήπια ΑΓΚΑΛΖ ΣΖΝΟΤ 3*Aeolos Bay ΑΓΚΑΛΖ ΣΖΝΟΤ 3*Aeolos Bay ΚΗΟΝΗΑ ΣΖΝΟΤ 4*Tinos Beach 1528/9 18/824/9 18/0717/ /9 18/8 24/9 18/0717/08 25/814/9 830/9 25/87/9 18/0724/08 8 H/B H/B B/B δυπεάν 65 Πποζθοπά 1: ηην 1 η πεπίοδο δώπο μια επιπλέον διανςκηέπεςζη Β/Β.Δπιπλέον έκπηυζη 10% για κπαηήζειρ ζηο διάζηημα 25/0814/09.. Οι ηιμέρ για κπαηήζειρ έυρ15/07,μεηά πποζαςξάνονηαι 10%. 30% 12 δυπεάν 45 ηην 1 η πεπίοδο δώπο μια επιπλέον διανςκηέπεςζη με ππυινό. Οι ηιμέρ αποηελούν πποζθοπά για κπαηήζειρ έυρ 30/06,μεηά πποζαςξάνονηαι 10% /Γυπεάν 55 Δπιβάπςνζη για ημιδιαηποθή 12 /ενήλικαρ και 7 /παιδί. Γιαμονή ζε κενηπικό κηίπιο. *Παιδιά έυρ 5 εηών δυπεάν.

12 ΑΓΚΑΛΖ ΣΖΝΟΤ 3*Aeolos Bay ΚΗΟΝΗΑ ΣΖΝΟΤ 4*Tinos Beach 1528/9 18/824/9 18/0717/08 25/814/9 14/73/8 &25/87/9 0424/08 8 H/B F/B+κπαζί+ ανατςκηικά % 12 δυπεάν 65 Δπιβάπςνζη για Ζ /Β 12 /ενήλικαρ 7 /παιδί. *Παιδιά έυρ 5 εηών δυπεάν. για διαμονέρ με ππυινό και με ημιδιαηποθή ΓΩΡΟ 10 ηο δυμάηιο ηην διαν/ζη ζε καηαναλώζειρ ζηο ξενοδοσείο17/ δυπεάν ο παιδί έυρ 6 εηών δυπεάν. Φ Ο Λ Ε Γ Α Ν Δ Ρ Ο ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟ 5*Chora Resort & Spa 1120/9 /9 2531/8 6 B/B δυπεάν Δπιβάπςνζη ημιδιαηποθήρ 20 ανά άηομο ηη διαν/ζη. Για διαμονή 5 διαν/ζευν, πποζθοπά μία πεπιποίηζη spa ηος ξενοδοσείος ΓΩΡΔΑΝ. ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟ 4*sup Aspalathras White Hotel ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΓ.ΦΩΚΑ ΣΖΝΟΤ 3*Anthia Hotel 124/8 1120/9 /9 2531/8 124/8 & 25/814/9 18/0724/ B/B B/B δυπεάν Οι ηιμέρ για ηην 1 η και 2 η πεπίοδο αποηελούν πποζθοπά, 6+1 δώπο.γυπεάν μεηαθοπικά από/ππορ ηο λιμάνι. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β/Β = (ππυινό) Ζ/Β = ΖΜΗΓΗΑΣΡΟΦΖ (ππυινό +1 γεύμα) F/B = ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ (ππυινό +2 γεύμαηα) Α/Η= (all inclussive) Ο/R = ΣΗΜΖ ΚΑΣΟΠΗΝ ΕΖΣΖΖ. ΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ ΔΝΣΟ ΣΩΝ ΠΑΡΔΝΘΔΔΩΝ ΤΠΟΓΖΛΟΤΝ ΣΗ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ OI ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΝΣΟ ΣΩΝ ΠΑΡΔΝΘΔΔΩΝ ΔΗΝΑΗ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΔ Μ A Y E R Travel Services 4596, 4511 Fax

Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α Κ Α Λ Τ Μ Ν Ο

Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α Κ Α Λ Τ Μ Ν Ο Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α ΥΧΡΑ Melograno Villas 21/09 120/9 3 B/B 155 199 40 212/30 212/30 Σο ππυινό ζεπβίπεηαι ζηην Villa ή ζηο yaught café. Γυπεάν μεηαθοπά από / ππορ ηο λιμάνι ή ηο αεποδπόμιο. ΥΧΡΑ Melograno

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NATSIS TRAVEL National Tourist Agencies 2 CHR. SALAKOU STR. 30100 AGRINIO GREECE, TEL: (+30) 2641033300/39661, FAX: (+30) 26410 39784 Web side.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010

ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010 ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010 6ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΠΑΙΓΙ 2-12 σε Δ ΓΙΚΛΙΝΟ τρίκλινο ΓΙΑΦΟΡΑ Δ ΓΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΓΙ 2-12 σε τρίκλινο ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ 26/06 20/07/10 & 01/09 10/10/10 27/07

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014. Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα Α ΕΚΔΟΣΗ 24/05/14 5,6 IOΥΛΙΟΥ 30,31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6,7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. 1 ο παιδί.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014. Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα Α ΕΚΔΟΣΗ 24/05/14 5,6 IOΥΛΙΟΥ 30,31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 6,7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. 1 ο παιδί. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Τιμοκατάλογος εκδρομώνδιακοπών στην Ελλάδα Α ΕΚΔΟΣΗ 24/05/14 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ FLY & DRIVE ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4ΗΜ 10ε 5ΗΜ 12ε 6ΗΜ 15ε 7ΗΜ 18ε 8ΗΜ 25ε 9ΗΜ 28ε

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος εκδροµών-διακοπών στην Ελλάδα

Τιµοκατάλογος εκδροµών-διακοπών στην Ελλάδα Τιµοκατάλογος εκδροµώνδιακοπών στην Ελλάδα Α ΕΚ ΟΣΗ 24/05/14 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ FLY & DRIVE ΡΟ ΟΣ σελ3,4,5 6ΗΜΕΡΕΣ IRIS 3* Αφάντου 3,6 IOΥΛΙΟΥ 28,31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 4,7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 10,13,17,19,20 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟ ΟΣ 8 Ηµέρες σελ.4-9 µε AEGEAN & ASTRA AIRLINES

ΡΟ ΟΣ 8 Ηµέρες σελ.4-9 µε AEGEAN & ASTRA AIRLINES ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 4ΗΜ:12, 5ΗΜ:16, 6ΗΜ:20, 7HM:24, 8ΗΜ:28 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE'' A' εκδοση: 30 Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2 ΗΜΕΡΕΣ - Καθημερινά. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 3 ΗΜΕΡΕΣ - Καθημερινά

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2 ΗΜΕΡΕΣ - Καθημερινά. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 3 ΗΜΕΡΕΣ - Καθημερινά ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝFLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ περιοχή Afroditi Venus 4* Καμάρι ημιδ/φή 250 260 270 Φόροι Αερ. 36 Gizis Studio Ημεροβίγλι πρωινό 250 260 270 Santorini Balcony Ημεροβίγλι πρωινό 270

Διαβάστε περισσότερα

Πάρος. Σιμοκατάλογος Ελλάδας Καλοκαίρι 2011. MARINERO HOTEL (Γ Κατηγορίας) Νάουσσα. PAROS PHILOXENIA HOTEL (Β Κατηγορίας) Νέα Φρυσή Ακτή

Πάρος. Σιμοκατάλογος Ελλάδας Καλοκαίρι 2011. MARINERO HOTEL (Γ Κατηγορίας) Νάουσσα. PAROS PHILOXENIA HOTEL (Β Κατηγορίας) Νέα Φρυσή Ακτή Πάρος MARINERO HOTEL (Γ Κατηγορίας) Νάουσσα Με Πρωινό 15/09-30/09 20/06-20/07 21/07-27/08 28/08-14/09 Μονόκλινο 322 413 586 Δίκλινο 228 283 378 Σρίκλινο 215 265 248 Δίκλινο SUPERIOR 263 343 430 Σρίκλινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2014 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE'' Β' εκδοση: 12 Ιουνίου 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΣΤΟ SKYPARK ΣΤΟ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 4ΗΜ:10, 5ΗΜ:12,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή 26/7-20/8. 3 ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30%

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή 26/7-20/8. 3 ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% Χανιά με ATRION RESORT HOTEL & APTS 3* ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΑΝΙΑ 1/6-30/6 16/9-30/9 1/7-25/7 21/8-15/9 26/7-20/8 1/6-30/6 16/9-30/9 1/7-25/7 21/8-15/9 26/7-20/8 Δίκλινο 210 235 275 275 325 369 3 ο άτομο παιδί

Διαβάστε περισσότερα

EXPERIENCE ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΥΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

EXPERIENCE ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΥΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ > ΧΙΟΣ ΗΛΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΣΑΜΟΣ ΠΑΞΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΚΥΡΟΣ ΚΩΣ ΣΥΜΗ ΠΙΕΡΙΑ ΠΑΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΝΔΡΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΣΙΦΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΘΑΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ > EXPERIENCE Greece ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015. Τιμοκατάλογος εκδρομών Ελλάδας Α ΕΚΔΟΣΗ 3/6/15 3,4,10,11/07 28/08*,29/08* & 4/09*,5/09* 1 ο παιδί 2-12 ετών. 2 ο παιδί 2-12 ετών

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015. Τιμοκατάλογος εκδρομών Ελλάδας Α ΕΚΔΟΣΗ 3/6/15 3,4,10,11/07 28/08*,29/08* & 4/09*,5/09* 1 ο παιδί 2-12 ετών. 2 ο παιδί 2-12 ετών ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 Τιμοκατάλογος εκδρομών Ελλάδας Α ΕΚΔΟΣΗ 3/6/15 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ FLY & DRIVE ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4ΗΜ 15ε 5ΗΜ 18ε 6ΗΜ 21ε 7ΗΜ 24ε 8ΗΜ 26ε 9ΗΜ 28ε ΡΟΔΟΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 (Νο 16 05/09/14) ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 5 ή 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 (Νο 16 05/09/14) ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 5 ή 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ Ginis Vacances S.A. - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Greece Tel: (0030) 211 211 2111, 210 3250401-5, Fax: 210 3237703 E-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ Σελ. 3-5

ΡΟΔΟΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ Σελ. 3-5 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ FLY & DRIVE ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4ΗΜ 15ε 5ΗΜ 18ε 6ΗΜ 21ε 7ΗΜ 24ε 8ΗΜ 26ε 9ΗΜ 28ε ΡΟΔΟΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ Σελ. 35 3, 4, 10, 11 /7 28, 29 /8 & 4, 5 /9 17, 18, 24, 25 /7

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY. .ένα με την Θάλασσα! EXCLUSIVE Κ Υ Κ Λ Α Δ Ε Σ. Πρόγραμμα Πλήρους Διατροφής με Ποτά. για τους μικρούς μας φίλους!

FAMILY. .ένα με την Θάλασσα! EXCLUSIVE Κ Υ Κ Λ Α Δ Ε Σ. Πρόγραμμα Πλήρους Διατροφής με Ποτά. για τους μικρούς μας φίλους! FAMILY EXCLUSIVE R E S O R T Κ Υ Κ Λ Α Δ Ε Σ.ένα με την Θάλασσα! Πρόγραμμα Πλήρους Διατροφής με Ποτά Πλούσιοι μπουφέδες, με εναλλαγές γεύων, ΠΡΩΙ - ΜΕΣΗΜΕΡΙ - ΒΡΑΔΥ στο Κεντρικό Εστιατόριο. Καφέ γαλλικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Γ Έκδοση 13/07. Αεροπορικές διακοπές στην Ελλάδα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Γ Έκδοση 13/07. Αεροπορικές διακοπές στην Ελλάδα Τιμή για Ιούλιο Τιμή για Αύγουστο Τιμή για Σεπτέμβριο Τιμή κατά άτομο σε δίκλινο 349 419 489 619 309 379 449 589 259 319 389 529 Τιμή κατά άτομο σε δίκλινο Back View 199 239 275 339 249 299 339 429 269

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE''!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE''!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! A STAR ALLIANCE MEMBER ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE''!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! AEGEAN Α' εκδοση: 09 Ιουνίου 2015 PARKING ΣΤΟ SKYPARK ΣΤΟ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ''ΔΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE''!!!ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ''ΔΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE''!!!ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! AEGEAN A STAR ALLIANCE MEMBER ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ''ΔΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE''!!!ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! Α' εκδοση: 09 Ιουνίου 2015 PARKING ΣΤΟ SKYPARK ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ EARLY BOOKING!!! ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 04 / 06 / 2011

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ EARLY BOOKING!!! ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 04 / 06 / 2011 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ EARLY BOOKING!!! ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 04 / 06 / 2011 PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ''ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ'' 70 50 4 ΗΜΕΡΕΣ 40 3-8 ΡΟ ΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ, OLYMPIC AIR & ΕΚ ΡΟΜΕΣ: 60 ΠΑΙ ΙΑ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 2 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ Β' ΕΚΔΟΣΗ 9/6/14 - Aναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη Σελ. Εκδρομή Ημ. Αναχ. 3 Παιδική τιμή 2-12 ετών 395 1ο κ 2ο παιδί Μονό/ινο Φόροι Ξενοδοχεία Διατροφή 3 Αερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2 1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LINTZI 2*sup Αρκούδι Κυλλήνη IONIAN BEACH 3* All Inclusive & ημιδιατροφή Λακόπετρα Κάτω Αχαΐα 115/ & 2/830/9 115 80 10 1/20/7 135 85 185 21/725/8 170 95 245 29/52/7 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2 1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LINTZI 2*sup Αρκούδι Κυλλήνη IONIAN BEACH 3* All Inclusive & ημιδιατροφή Λακόπετρα Κάτω Αχαΐα 115/ & 2/830/9 115 80 10 1/20/7 135 85 185 21/725/8 170 95 245 29/52/7 &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΡΟ ΟΣ EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE'' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN AIRLINES Β

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2013!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2013!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ MELPO STUDIOS 2*,ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2013!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 4ΗΜ:28, 5ΗΜ:35, 6ΗΜ:37,7HM:45, 8ΗΜ:45,9ΗΜ:50 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Α Έκδοση 05/06

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Α Έκδοση 05/06 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Α Έκδοση 05/06 Για κρατήσεις εώς 30 Ιουνίου έκπτωση 10% το άτομο ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΑΣΟΜΕΝΟ PARKING ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΚΚΑ 10, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΕΑΝ 0-12 208 12-18 CLASSIC BNG 219 197 350 ΩΡΕΑΝ 100 87 2-6 150 7-12 SV 235 211 345 ΩΡΕΑΝ 95 2-6 165 7-12 GV 280 252 419 ΩΡΕΑΝ

ΩΡΕΑΝ 0-12 208 12-18 CLASSIC BNG 219 197 350 ΩΡΕΑΝ 100 87 2-6 150 7-12 SV 235 211 345 ΩΡΕΑΝ 95 2-6 165 7-12 GV 280 252 419 ΩΡΕΑΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ ΑΝ ΡΟΣ ΑΡΓΟΛΙ Α Ginis Vacances S.A. Travel Organization Athens: 2325 Ermou st. 10563, Greece Tel: (0030) 211 211 2111, 210 32504015, Fax: 210 3237703 Email: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β Ο Ρ Ε Ι Α Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ

Β Ο Ρ Ε Ι Α Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΑΤΙ 5*Alkyon Resort& Spa 25/08-30/09 01-24/07 25/07-24/08 3 F/B+ 195 99-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013. Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα Β ΕΚΔΟΣΗ 26/06/13 2,6,9 IOΥΛΙΟΥ 3,7,10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Οικογενειακό δωμάτιο 2ενηλ+2παιδιά

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013. Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα Β ΕΚΔΟΣΗ 26/06/13 2,6,9 IOΥΛΙΟΥ 3,7,10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Οικογενειακό δωμάτιο 2ενηλ+2παιδιά ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ FLY & DRIVE ΡΟΔΟΣ σελ3,4 5ΗΜΕΡΕΣ Β ΕΚΔΟΣΗ 26/06/13 2,6,9 IOΥΛΙΟΥ 3,7,10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13,16,20,23 ΙΟΥΛΙΟΥ 27,31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟ ΟΣ 5 Ηµέρες µε AEGEAN κάθε Σάββατο

ΡΟ ΟΣ 5 Ηµέρες µε AEGEAN κάθε Σάββατο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2013!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 4ΗΜ:28, 5ΗΜ:35, 6ΗΜ:37,7HM:45, 8ΗΜ:45,9ΗΜ:50 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE'' A' εκδοση:04

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013. Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα Β ΕΚΔΟΣΗ 26/06/13 2,6,9 IOΥΛΙΟΥ 3,7,10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Οικογενειακό δωμάτιο 2ενηλ+2παιδιά

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013. Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα Β ΕΚΔΟΣΗ 26/06/13 2,6,9 IOΥΛΙΟΥ 3,7,10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Οικογενειακό δωμάτιο 2ενηλ+2παιδιά ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 Τιμοκατάλογος εκδρομών-διακοπών στην Ελλάδα ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ FLY & DRIVE ΡΟΔΟΣ σελ3,4 5ΗΜΕΡΕΣ Β ΕΚΔΟΣΗ 26/06/13 2,6,9 IOΥΛΙΟΥ 3,7,10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13,16,20,23 ΙΟΥΛΙΟΥ 27,31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα