ΞΑΟΝΣΔΠ ΝΚΗΙΝ ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΦΗΙΝΠ & ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ MPD CLUB ΘΑΗ ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΡΝΠ (Α ΒΑΘΚΝΠ ΠΓΓΔΛΔΗΑΠ, ΓΝΛΔΗΠ, ΞΑΗΓΗΑ, ΠΕΓΝΗ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΑΟΝΣΔΠ ΝΚΗΙΝ ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΦΗΙΝΠ & ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ MPD CLUB ΘΑΗ ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΡΝΠ (Α ΒΑΘΚΝΠ ΠΓΓΔΛΔΗΑΠ, ΓΝΛΔΗΠ, ΞΑΗΓΗΑ, ΠΕΓΝΗ)"

Transcript

1 ΞΑΟΝΣΔΠ ΝΚΗΙΝ ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΦΗΙΝΠ & ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ MPD CLUB ΘΑΗ ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΡΝΠ (Α ΒΑΘΚΝΠ ΠΓΓΔΛΔΗΑΠ, ΓΝΛΔΗΠ, ΞΑΗΓΗΑ, ΠΕΓΝΗ) ΗΑΡΟΗΘΔΠ ΔΞΗΠΘΔΤΔΗΠ 4 ιαηρικές επιζκέυεις ΓΥΟΔΑΛ εηηζίυρ και οι ςπόλοιπερ ζηην ππονομιακή ηιμή ηυν 20, 24 ώπερ ηο 24υπο, 365 ημέπερ ηο σπόνο, ζηοςρ ευημερεύοντες ιατρούς ηυν Δξυηεπικών Ιαηπείυν ηηρ Δςπυκλινικήρ Αθηνών (Παθολόγο, Καπδιολόγο, Οπθοπεδικό και Υειποςπγό) ζηοςρ ευημερεύοντες ιατρούς ηυν Δξυηεπικών Ιαηπείυν ηηρ Δςπυκλινικήρ Παίδυν (Παιδίαηπο και Παιδοσειποςπγό) Απεριόριζηες ιαηπικέρ επιζκέτειρ ζηα Σακηικά Δξυηεπικά Ιαηπεία, ζε όλερ ηιρ ειδικόηηηερ ιαηπών ηηρ Δςπυκλινικήρ Αθηνών & ηηρ Δςπυκλινικήρ Παίδυν ένανηι ανηιηίμος 30 για ηοςρ Δπιμεληηέρ και 50 για ηοςρ Γιεςθςνηέρ, από Γεςηέπα έυρ Παπαζκεςή καηόπιν πανηεβού. Δςπυκλινική Αθηνών: Δςπυκλινική Παίδυν: ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 40% έκπηφζη ζε όλερ ηιρ Γιαγνυζηικέρ εξεηάζειρ ζηα Δξυηεπικά Ιαηπεία ηηρ Δςπυκλινικήρ Αθηνών και ηηρ Δςπυκλινικήρ Παίδυν. Υπέυζη CT, MRI και Triplex με ηιμές ΦΕΚ-Δημοσίοσ. CT ΣΔΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ζηην ππονομιακή ηιμή ηυν 350 Διδικά για ηην Δσρφκλινική Ξαίδφν: Γοκιμαζία Βπογσικήρ Τπεπανηιδπαζηικόηηηαρ ζηην ππονομιακή ηιμή ηυν 120 ΗΑΡΟΗΘΔΠ ΘΑΗ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΔΠ ΞΟΑΜΔΗΠ 20% έκπηφζη ζηιρ ιαηπικέρ & σειποςπγικέρ ππάξειρ ζηα Δξυηεπικά Ιαηπεία ηηρ Δςπυκλινικήρ Αθηνών. (Η παποσή αςηή αθοπά ζε όζοςρ δεν έσοςν αζθάλιζη ςγείαρ). Ηδιαίηερα προνομιακές ηιμές για ιαηπικέρ & σειποςπγικέρ ππάξειρ ζηα Δξυηεπικά Ιαηπεία ηηρ Δςπυκλινικήρ Παίδυν. ΛΝΠΖΙΔΗΑ 20% έκπηφζη ζηα έξοδα νοζηλείαρ ηυν εζυηεπικών αζθενών και ζηιρ δύο κλινικέρ. (Η παποσή αςηή αθοπά ζε όζοςρ δεν έσοςν αζθάλιζη ςγείαρ). Διδικά για ηην Δσρφκλινική Ξαίδφν: Μελέηη Ύπνος ζηην ππονομιακή ηιμή 495 (ηα πακέηα περιλαμβάνονται: Έξοδα ππάξηρ, νοζήλιο. Δεν περιλαμβάνονται: Αμοιβή ιαηπού, επιπλέον εξεηάζειρ - εάν πποκύτοςν). ΑΠΘΔΛΝΦΝΟΑ Γφρεάν σπήζη ηυν αζθενοθόπυν ηος Ομίλος ζε πεπίπηυζη πος πποκύτει νοζηλεία για κάηοικο ενηόρ Αηηικήρ. CHECK UP Ξρονομιακά Check-up ανάλογα με ηο θύλο και ηην ηλικία ζηην Δςπυκλινική Αθηνών Ξρονομιακά Check-up για παιδιά ζηην Δςπυκλινική Παίδυν

2 ΞΑΘΔΡΑ CHECK UP ΑΛΑΙΡΗΘΑ ΔΟΥΘΙΗΛΗΘΖ ΑΘΖΛΥΛ QUICK CHECK UP ΑΛΓΡΧΛ-ΓΤΛΑΗΘΧΛ BASIC PLUS ΑΛΓΡΧΛ - ΓΤΛΑΗΘΧΛ Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα κε αμηνιόγεζε Εμέηαζε από Καξδηνιόγν Γεληθή Εμέηαζε Ούξωλ Κάιην Νάηξην Αζβέζηην Οπξηθό νμύ CRP πνζνηηθή ίδεξνο Φεξξηηίλε BASIC CHECK UP ΑΛΓΡΧΛ-ΓΤΛΑΗΘΧΛ Γεληθή Εμέηαζε Ούξωλ Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα κε αμηνιόγεζε Κιηληθή Εθηίκεζε Επηπιένλ γηα άλδξεο Εηδηθό Πξνζηαηηθό Αληηγόλν Επηπιένλ γηα γπλαίθεο Φεθηαθή Μαζηνγξαθία Ακθω F&P

3 PREMIUM ΑΛΓΡΧΛ - ΓΤΛΑΗΘΧΛ Αθηηλνγξαθία ζώξαθνο F&P Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα κε αμηνιόγεζε Εμέηαζε Παζνιόγνπ Εμέηαζε Καξδηνιόγνπ Γεληθή Εμέηαζε Ούξωλ Κάιην Νάηξην Αζβέζηην Μαγλήζην Οιηθά Λεπθώκαηα Οπξηθό νμύ ίδεξνο Θπξενεηδνηξόπνο Οξκόλε Οξνύ (TSH) Θπξνμίλε Οξνύ (Σ4) Σξηηωδνζπξνλίλε Οξνύ (T3) Αιθαιηθή Φωζθαηάζε Φεξξηηίλε Επηπιένλ γηα άλδξεο Εηδηθό Πξνζηαηηθό Αληηγόλν Σεζη θόπωζεο Επηπιένλ γηα γπλαίθεο Φεθηαθή Μαζηνγξαθία Ακθω F&P "FOLLOW UP" ΘΑΡΓΗΑ ΑΛΓΡΧΛ>40 & ΓΤΛΑΗΘΧΛ>50 HDL, LDL Υνιεζηεξίλε Σεζη Κόπωζεο CHECK UP ΑΘΙΖΣΗΘΖ ΘΑΡΓΗΑ Ηιεθηξνθαξδ. κε αμηνιόγεζε Triplex θαξδηάο Εμέηαζε από Καξδηνιόγν

4 ΔΙΔΓΥΟ ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ Αζβέζηην Μαγλήζην Φώζθνξνο Αιθαιηθή Φωζθαηάζε (Οζηηθό Κιάζκα) Ειεύζεξε Θπξνμίλε (FT4) Ειεύζεξε Σξηηωδνζπξνλίλε (FT3) Θπξενεηδνηξόπνο Οξκόλε Οξνύ (TSH) Αληηζπξενεηδηθά Αληηζώκαηα Αθη/θηα Ο.Μ... F&P Μέηξεζε Οζηηθήο Ππθλόηεηαο Οζθπϊθήο Μνίξαο Μέηξεζε Οζηηθήο Ππθλόηεηαο Ιζρίνπ ΓΗΑΒΖΣΟΙΟΓΗΘΟ ΔΙΔΓΥΟ ΓΗΑΒΖΣΟΙΟΓΗΘΟ Γεληθή εμέηαζε Ούξωλ ΔΙΔΓΥΟ PLUS Γεληθή εμέηαζε Ούξωλ CRP πνζνηηθή Γιπθνδπιηωκέλε Αηκνζθαηξίλε CRP πνζνηηθή Αιθαιηθή Φωζθαηάζε (Οζηηθό θιάζκα) Γιπθνδπιηωκέλε Αηκνζθαηξίλε Αιθαιηθή Φωζθαηάζε (Οζηηθό θιάζκα) Οθζαικνινγηθή Εμέηαζε Οθζαικνινγηθή Εμέηαζε Triplex θαξωηίδωλ Triplex αξηεξηώλ θάηω άθξωλ Triplex θαξδηάο ΓΤΛΑΗΘΔΗΟ ΠΑΘΔΣΟ ΠΡΟΙΖΦΖ "ΦΡΟΛΣΗΕΧ ΣΟΛ ΔΑΤΣΟ ΚΟΤ" 1 Τπέξερν Μαζηώλ ΑΛΓΡΗΘΟ ΠΑΘΔΣΟ ΔΙΔΓΥΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ BASIC Εηδηθό Πξνζηαηηθό Αληηγόλν (PSA) FREE PSA ΓΤΛΑΗΘΔΗΟ ΠΑΘΔΣΟ ΠΡΟΙΖΦΖ "ΦΡΟΛΣΗΕΧ ΣΟΛ ΔΑΤΣΟ ΚΟΤ" 2 Φεθηαθή Μαζηνγξαθία Ακθω F&P ή

5 CHECK UP ΔΤΡΧΘΙΗΛΗΘΖ ΠΑΗΓΧΛ Check-up Ξαιδιαηρικό Γενική Αίμαηορ Γενική ούπυν Παιδιαηπική Δξέηαζη Δξέηαζη από Ω.Ρ.Λ. Check-up Θαρδιολογικό* Ηλεκηποκαπδιογπάθημα Triplex καπδιάρ Καπδιολογική Δξέηαζη Δξέηαζη από Οθθαλμίαηπο Check-up Δνδοκρινολογικό (Έλεγτος Θσρεοειδούς) Σπιιυδοθςποξίνη Οπού (Σ3) Θςποξίνη Οπού (Σ4) Θςπεοειδοηπόπορ Οπμόνη (TSH) Ανηιθςπεοειδικά Ανηιζώμαηα U/S θςπεοειδούρ Δξέηαζη από Γ/νηη Δνδοκπινολόγο Δπιπλέον Δνδοκρινολογικά πακέηα Check up: ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ ΝΚΝΗΝΠΡΑΠΖΠ ΓΙΘΝΕΖΠ Σιμή πακέηος: 156 ΞΟΥΗΚΖ ΑΛΓΟΔΛΑΟΣΖ Σιμή πακέηος: 224 ΞΔΟΙΗΞΗΓΑΗΚΗΑ - ΞΑΣΠΑΟΘΗΑ Σιμή πακέηος: 250 ΣΑΚΖΙΝ ΑΛΑΠΡΖΚΑ Σιμή πακέηος: 250 ΞΟΥΗΚΖ ΖΒΖ Σιμή Πακέηος: 267 ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖ ΖΒΖΠ Σιμή πακέηος: 553 *Η πποζθοπά δεν ιζσύει για ηην πεπίοδο 15 Μαφος έυρ 30 Ιοςνίος & 1 επηεμβπίος έυρ 15 Οκηυβπίος.

6 Αλλεργιολογικά check up: ΑΛΗΥΛΔΤΖ ΑΙΙΔΡΓΗΟΙΟΓΗΘΟΤ ΠΡΟΦΗΙ (Γηα παηδηά θαη βξέθε) ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΑΙΜΑΣΟ ΑΝΟΟΦΑΙΡΙΝΗ IGE ΑΛΗΥΛΔΤΖ ΑΛΟΟΙΟΓΗΘΟΤ ΠΡΟΦΗΙ (Γηα παηδηά θαη βξέθε) ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΑΙΜΑΣΟ ΑΝΟΟΦΑΙΡΙΝΗ IGE ΑΝΟΟΦΑΙΡΙΝΗ IGΑ ΑΝΟΟΦΑΙΡΙΝΗ IGΜ ΑΝΟΟΦΑΙΡΙΝΗ IGG C3 ΠΡΧΣΕΨΝΗ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΟ C4 ΠΡΧΣΕΨΝΗ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΟ ΑΛΗΥΛΔΤΖ ΣΡΟΦΗΘΖ ΑΙΙΔΡΓΗΑ (Γηα παηδηά έωο 1 έηνπο - αθνξά ηξνθηθά αιιεξγηνγόλα) 5 ΔΕΡΜΑΣΙΚΑ ΣΕΣ (PRICK TEST) ΑΛΗΥΛΔΤΖ ΑΛΑΠΛΔΤΣΗΘΖ ΑΙΙΔΡΓΗΑ (Γηα παηδηά άλω ηωλ 2 εηώλ - αθνξά εηζπλεόκελα ή ηξνθηθά αιιεξγηνγόλα) 11 ΔΕΡΜΑΣΙΚΑ ΣΕΣ (PRICK TEST) Αθαναςιάδου 7-9, πάροδοσ Σοφτςου Τηλ , Fax: Λεμεςοφ & Αχαρνών 209 Τηλ , Fax: Οι παποσέρ ιζσύοςν για όζοςρ πληπώνοςν ιδιυηικά. - ηιρ παποσέρ δεν πεπιλαμβάνονηαι αμοιβέρ ιαηπών, ςλικά και θάπμακα. - Από ηιρ εκπηώζειρ εξαιπούνηαι οι ενδοζκοπήζειρ. - Δξαιπούνηαι οι διαγνυζηικέρ εξεηάζειρ πος ππαγμαηοποιούνηαι ζε εξειδικεςμένα επγαζηήπια εκηόρ Ομίλος Δςπυκλινικήρ. - Οι έκηακηερ κλήζειρ ιαηπών από ηο Σμήμα Δπειγόνηυν σπεώνονηαι διαθοπεηικά από ηιρ αναθεπόμενερ ηιμέρ για ππογπαμμαηιζμένερ επιζκέτειρ. O "ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ" διαηηρεί ηο δικαίωμα ηης μεηαηροπής ηων ταρακηηριζηικών ή ηην καηάργηζη μέροσς ή όλων ηων παρετόμενων ππεξεζηώλ, ρωξίο πξνεγνύκελε ελεκέξωζε.

7

Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan

Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan Δφρεάν ηαηξηθέο επηζθέςεηο γηα θάζε θάηνρν, εηεζίσο ζε ηαηξνύο επηκειεηέο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. Οη επηζθέςεηο αθνξνύλ προγραμμαηιζμένες ιαηρικές κλινικές επιζκέυεις θαη γίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Ξαποσέρ Νμίλος Βιοφαηπικήρ ζηιρ Κονάδερ γείαρ ηος ζηην Αηηική και ζηη Θεζζαλονίκη

Θέμα : Ξαποσέρ Νμίλος Βιοφαηπικήρ ζηιρ Κονάδερ γείαρ ηος ζηην Αηηική και ζηη Θεζζαλονίκη ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΡΝΚΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ ΕΩΖΠ & ΓΔΗΑΠ Ξξνο: Ριρ Δπιθευπήζειρ και ηιρ Ιοιπέρ Κονάδερ Ξαπαγυγήρ Ριρ Ξεπιθεπειακέρ ποδιεςθύνζειρ Ρα ποκαηαζηήμαηα, ηοςρ Ξεπιθεπειακούρ Ρομείρ Αζήλα, 20 Ηαλνπαξίνπ 2010 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά µέλος) και οι υπόλοιπες στην προνοµιακή τιµή των 20, 24 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό)

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό) ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Σ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΟΝΕΙΣ & Α ΕΛΦΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις,

Διαβάστε περισσότερα

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα.

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των 20, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, στους εφημερεύοντες ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Προς: Oλους τους συνεργάτες Χαλάνδρι, 15/9/2011 ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αγαπητοί συνεργάτες, Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την εταιρεία μας για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Μ Ο Ρ Γ Ο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 1-30/9 21-31/8

Α Μ Ο Ρ Γ Ο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 1-30/9 21-31/8 Α Μ Ο Ρ Γ Ο ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 2131/8 6 B/B 160 229 270 405 50 12 δυπεάν ΓΩΡΟ μία νύσηα επιπλέον για διαμονή 5 διαν/ζευνεκηόρ ςτηλήρ πεπιόδος(21/720/8) 21/720/8 235 420 ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ 27/815/9

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά: 6. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic - Premium - Παιδιατρικό). Σελίδα 1 από 8

Πιο αναλυτικά: 6. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic - Premium - Παιδιατρικό). Σελίδα 1 από 8 H VICTORY ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΠΕ σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, την ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MEDICENTER στην

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνα για ραντεβού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 210-6416312 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: 210-8691910

Τηλέφωνα για ραντεβού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 210-6416312 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: 210-8691910 Παροχές υγείας ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ προς τα Μέλη του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Αστυνομικών Αττικής & ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ: ΓΟΝΕΙΣ, ΣΥΖΥΓΟΙ & ΠΑΙΔΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Sirenis Punta Cana Res.Aqualand & Casino 5* Πποζθοπέρ / Παποσέρ νεόνςμθυν. Σύπορ Γυμαηίος Εποσικόηηηα Δίκλινο Μονόκλινο

Sirenis Punta Cana Res.Aqualand & Casino 5* Πποζθοπέρ / Παποσέρ νεόνςμθυν. Σύπορ Γυμαηίος Εποσικόηηηα Δίκλινο Μονόκλινο Sirenis Punta Cana Res.Aqualand & Casino 5* Standard 1155 1155 1155 1530 1299 Grand Palladium Punta Cana Res.& spa 5* Double Promo 1245 1245 1400 1480 1560 1655 1505 1375 Occidental Grand Punta Cana 5*

Διαβάστε περισσότερα

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 Η δηνξγαλώηξηα εηαηξία AgendaSportAction ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία ABS ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δήμοσ Κω παξνπζηάδνπλ ην ηνπξλνπά αθαδεκηώλ πνδνζθαίξνπ Kos Academy Tournament πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ (Π.Α.Γ.) Ι Αζήλα, 11 Οθηωβξίνπ 2011 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Π.Α.Γ. Ι ςνίζηαηαι ζηοςρ θοιηηηέρ/ηπιερ πος δήλωζαν

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ. Τα Προνόµια Υγείας δηµιουργήθηκαν ειδικά για τους πελάτες της SOUTHEASTERN µέσω συνεργασίας µε σύγχρονες & αξιόπιστες κλινικές.

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ. Τα Προνόµια Υγείας δηµιουργήθηκαν ειδικά για τους πελάτες της SOUTHEASTERN µέσω συνεργασίας µε σύγχρονες & αξιόπιστες κλινικές. Αθήνα: Γρανικού 7 Μαρούσι, 15125 Τ: 210 2024142 F: 210 2024172 Θεσσαλονίκη: Φράγκων 6-8, 54626 Τ: 2310 278409 F: 2310 278410 www.seib.gr info@seib.gr ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩ ΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη!

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! METLIFE A.E.A.Z. Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 210 8787 000 Fax : 210 6123 722 e-mail: contact@metlife.gr Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο Υγεία για Όλους Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο Τι πρέπει να γνωρίζετε Ιούνιος 2015 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα σελίδα ενότητες 2 3 3 3 6 6 7 8 11 12 13 14 15 17 Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>.

ΘΕΜΑ: << Ανάδειξη αναδόσος για ενέπγειερ ςποβολήρ θακέλος για πύθμιζη αςθαιπέηων καηαζκεςών ηηρ ΔΡΣ Α.Δ>>. ΔΘΕΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ & ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΜΗΜΑ: ΠΑΓΘΩΝ Πληροφορίες: Ε.ΑΖΑΙΑ Σηλέφωνο: 210 607 5735 Fax: 210 607 5742 Σαχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 432 153 42 Αγία Παρασκευή Αγ.Παπαζκεςή Απ.Ππωη.20310/28.11.11 Ππορ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Υγεία για Όλους Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Τι πρέπει να γνωρίζετε Ιούνιος 2015 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα σελίδα ενότητες 2 3 3 11 13 15 15 16 Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη!

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! METLIFE A.E.A.Z. Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 210 8787 000 Fax : 210 6123 722 e-mail: contact@metlife.gr Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο

Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο Μαρία Σώμαλη Ενδοκρινολόγος Οζηενπόξσζε Μία από ηηο πην ππνδηαγλσζκέλεο αζζέλεηεο. Δπηδεκηνινγία > 28 εκαη. Αμεπικανοί, ςτηλού κινδύνος για οζηεοπόπυζη (3:1, γςναίκερ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σμύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α Κ Α Λ Τ Μ Ν Ο

Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α Κ Α Λ Τ Μ Ν Ο Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α ΥΧΡΑ Melograno Villas 21/09 120/9 3 B/B 155 199 40 212/30 212/30 Σο ππυινό ζεπβίπεηαι ζηην Villa ή ζηο yaught café. Γυπεάν μεηαθοπά από / ππορ ηο λιμάνι ή ηο αεποδπόμιο. ΥΧΡΑ Melograno

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών

ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών www.csd.uoc.gr Επγαζηήπιο Υπηπεζιών Μεηαζσημαηιζμού www.tsl.gr ΗΥ-100 Ειζαγωγή ζηην Επιζηήμη Υπολογιζηών Ππώηη Διάλεξη Διαδικασία μαθήματος, Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : 540 08 Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : 2313309464 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή ΓΡΑΔΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ.Π. «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2007 2013» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΟΙ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα