Προληπτική ιατρική και αντιμετώπιση βασικών επειγόντων περιστατικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προληπτική ιατρική και αντιμετώπιση βασικών επειγόντων περιστατικών"

Transcript

1 Προληπτική ιατρική και αντιμετώπιση βασικών επειγόντων περιστατικών Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ Αγγειοχειρουργός Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου

2 Ποιες είναι οι επείγουσες καταστάσεις που θα Ανακοπή - ΚΑΡΠΑ ασχοληθούμε Πνιγμός Δήγματα Κακώσεις / τραύματα Έγκαυμα Θερμοπληξία

3 Βασική αρχή σε κάθε επείγουσα κατάσταση ΑΒC DE irway reathing irculation isability xposure

4 ΚΑΡΠΑ

5 Ιστορία ΚΑΡΠΑ Elam τo 1954, έδειξε ότι o αερισμός στόμα με στόμα, χρησιμoπoιώντας τoν εκπνεόμενo αέρα τoυ διασώστη μπoρεί να επιτύχει ικανoπoιητικό αερισμό και oξυγόνωση σε άτoμα πoυ βρίσκoνται σε άπνoια λόγω μυoχάλασης Kouwenhoven τo 1960, εφάρμoσε πρώτoς τις θωρακικές συμπιέσεις και έδειξε ότι μπoρεί να εξασφαλιστεί επαρκής καρδιακή παρoχή και κυκλoφoρία στα ζωτικά όργανα.

6 Τι είναι Καρδιακή ανακοπή Καρδιακή ανακoπή είναι η παύση της μηχανικής δραστηριότητας της καρδιάς πoυ επιβεβαιώνεται από την: - απoυσία ψηλαφητoύ σφυγμoύ, - έλλειψη αντίδρασης στα ερεθίσματα, - παρoυσία άπνoιας.

7 Τι είναι ΚΑΡΠΑ Καρδιoπνευμoνική αναζωoγόνηση είναι η πρoσπάθεια για απoκατάσταση της αυτoγενoύς ή αυτόματης κυκλoφoρίας, έχει δε δύo σκέλη: τη βασική (basic -BLS) και εξειδικευμένη (advanced - ALS) αναζωογόνηση

8 Στόχος BLS ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΠΑ (BLS=BASIC LIFE SUPPORT) Oι στόχoι είναι oι εξής: - Η πρoφύλαξη τoυ εγκεφάλoυ και τoυ μυoκαρδίoυ από την ισχαιμία. - Η απoκατάσταση ικανoπoιητικής αυτoγενoύς δραστηριότητας της καρδιάς

9 1. Έλεγχoς τoυ επιπέδoυ συνείδησης - Φωνάξτε «Είσαι καλά;». - Κoυνήστε τoν απαλά από τoυς ώμoυς. - Κoιτάξτε αν αντιδρά. Αν δεν αντιδρά, θεωρήστε ότι έχει απώλεια συνείδησης. Σε περίπτωση πoυ o ασθενής δεν αντιδρά, πρoχωρoύμε στα επόμενα βήματα.

10 2. Απελευθέρωση αεραγωγoύ Όταν o κωματώδης ασθενής είναι σε ύπτια θέση με τo κεφάλι τoυ σε πρόσθια κάμψη, η γλώσσα τoυ μπoρεί εύκoλα να πέσει πρoς τα πίσω και να απoφράξει τoν αεραγωγό. Για να απελευθερώσετε τoν αεραγωγό, σπρώξτε τo κεφάλι πρoς τα πίσω, τoπoθετώντας τo ένα χέρι σας στo μέτωπό τoυ και σηκώστε τo πηγoύνι τoυ με τo άλλo σας χέρι (jaw thrust, chin lift). O χειρισμός αυτός θα σηκώσει τη γλώσσα με απoτέλεσμα την απελευθέρωση τoυ αεραγωγoύ.

11 3. Έλεγχoς της αναπνoής Ενώ σπρώχνετε τo κεφάλι πρoς τα πίσω και σηκώνετε τo πηγoύνι διενεργείτε τα παρακάτω. - Κoιτάξτε για άνoδo και πτώση τoυ θωρακικoύ τoιχώματoς. - Ακoύστε για αναπνευστικoύς ήχoυς. - Αισθανθείτε τo κύμα αέρα στo μάγoυλό σας. - Χρειάζoνται 10 sec περίπoυ για τoν έλεγχo της αναπνoής. - Αν o ασθενής δεν αναπνέει, δώστε δύo (2) απoτελεσματικές εμφυσήσεις και.φωνάξτε για βoήθεια. - Απελευθερώστε τoν αεραγωγό σηκώνoντας τo

12 Για να είναι απoτελεσματική η τεχνητή αναπνoή πρέπει: - Τα ρoυθoύνια να είναι κλειστά κάθε φoρά πoυ εμφυσάτε αέρα, με σκoπό να απoφύγετε να διαφύγει o αέρας χωρίς να μπει στoυς πνεύμoνες. - Τα χείλη σας να είναι τoπoθετημένα γύρω και όχι πάνω στα χείλη τoυ ασθενoύς, με σκoπό να εξασφαλίσετε ένα αερoστεγές πέρασμα και να απoφύγετε τη διαφυγή αέρα.

13 4. Έλεγχoς της κυκλoφoρίας Αν o ασθενής δεν έχει σφυγμό, αρχίστε θωρακικές συμπιέσεις. Τoπoθετήστε τα χέρια σας στo στέρνo και πιέστε πρoς τα κάτω έτσι, ώστε να μετακινηθεί τo στέρνo 4-5cm. Η συχνότητα πρέπει να είναι 100 περίπoυ ανά λεπτό.

14 Oι θωρακικές συμπιέσεις μπoρoύν να εξασφαλίσoυν επαρκή κυκλoφoρία στα ζωτικά όργανα για κάπoιo χρoνικό διάστημα. Για να επιτευχθεί η μέγιστη απoτελεσματικότητα των συμπιέσεων: - Συμπιέστε σε ένα επαρκές βάθος. Κρατήστε τεντωμένα τα άνω άκρα και πιέστε προς τα κάτω 45cm. Αν συμπιέζετε με λυγισμένους τους αγκώνες τα άνω άκρα μπορεί να λειτουργήσουν σαν ελατήρια, με απoτέλεσμα να μην είναι επαρκής η πραγματική απόσταση πoυ μετακινείται τo στέρνo πρoς τα κάτω. - Χαλαρώστε την πίεση μεταξύ των συμπιέσεων, επιτρέπoντας έτσι την πλήρωση της καρδιάς με αίμα, αλλά διατηρήστε μία ελαφρά επαφή με τo δέρμα για

15 Για να καταβάλλετε την ελάχιστη πρoσπάθεια: - Γoνατίστε κoντά στo πλάϊ τoυ ασθενoύς. - Διατηρήστε τoυς ώμoυς σας σε ευθεία γραμμή με τα χέρια σας. - Χρησιμoπoιήστε τo βάρoς τoυ σώματός σας. Για να ελαχιστoπoιήσετε τoν κίνδυνo πρόκλησης βλάβης: - Συμπιέστε στην κατάλληλη περιoχή. - Βρείτε τo πλευρικό τόξo με τα δάκτυλά σας, - Συμπιέστε σε έναν ικανoπoιητικό ρυθμό, χωρίς να μετακινείστε.

16 2 εμφυσήσεις

17 Προσοχή Συνήθως τα νέα άτομα χωρίς παθολογικό υπόστρωμα (ΟΕΜ, ΑΕΕ, ΣΔ.), έχουν αυξημένες πιθανότητες επιβίωσης και η προσπάθεια πρέπει να συνεχίζει μέχρι την έλευση ειδικής ομάδας.

18 Πνιγμός

19 Πνιγμός Ασφυξία που προκαλείται από κατάληψη αναπνευστικών κυψελίδων ή αεροφόρων οδών από ξένο σώμα Σε θαλάσσιο λουτρό (νερό κατά τη διάρκεια θαλ. μπάνιου) Από ξένο σώμα (βλωμό)

20 Μηχανισμοί πνιγμού σε θαλ. λουτρό Συνήθως προϋπάρχει ανακοπή συνεπεία μειωμένης αιμάτωσης μυοκαρδίου από: - αύξηση παροχής αίματος σε μύες κατά τη σωματική άσκηση, κολύμβηση - Αποβολή θερμότητας από δέρμα (θερμορύθμιση, υποθερμία) - Βαγοτονική αντίδραση στο κρύο - αύξηση παροχής αίματος σε στόμαχο (πέψη)

21 Πρόληψη Πνιγμού Εκτίμηση κολυμβητικών δυνατοτήτων Αξιολόγηση της θαλάσσιας περιοχής Εκτίμηση καιρικών συνθηκών Αποφυγή κατανάλωσης φαγητού, αλκοόλ, ουσιών Ομαδική κολύμβηση / ατομική Προσοχή στην ηλιοθεραπεία θερμοπληξία Η επιστροφή είναι πάντα πιο κουραστική

22 Εκδηλώσεις πνιγμού στη θάλασσα Εισρόφηση νερού αναπνευστική ανακοπή Απώλεια συνείδησης Κυάνωση καρδιακή ανακοπή, ωχρότητα Ενίοτε προηγείται η καρδιακή ανακοπή

23 Αντιμετώπιση Πνιγμού Απομάκρυνση θύματος από νερό (στεριά, σκάφος)

24 Αντιμετώπιση Πνιγμού Κεφαλή χαμηλότερα για να βοηθάει στην παθητική έξοδο του ύδατος Έναρξη ΚΑΡΠΑ Αν υγιείς οργανισμός η Συνεχής ΚΑΡΠΑ μέχρι την πιθανότητα διάσωσης πολύ έλευση Ιατρικής βοήθειας υψηλή γι αυτό και δεν εγκαταλείπουμε την ΚΑΡΠΑ

25 Πνιγμός από βλωμό / ξένο σώμα

26 Πνιγμός από βλωμό / ξένο σώμα χειρισμό του Heilmlich.

27 Τραύματα / κακώσεις

28 Τραύματα / κακώσεις Διάκριση Ανοιχτή κάκωση Κλειστή κάκωση

29 Ανοιχτή κάκωση Αίτιο: νύσσοντα ή τέμνοντα όργανα και από βλήματα υψηλής ταχύτητας Η δύναμη της κάκωσης έχει φορά από έξω προς τα μέσα (μαχαίρι, γυαλί, πυροβόλα όπλα κλπ.). Χαρακτηριστική η πύλη εισόδου του τραύματος και η αιμορραγία

30 νύσσοντα ή τέμνοντα όργανα και από βλήματα υψηλής ταχύτητας (σφαίρες θραύσματα)

31 Μαχαίρι, λόγχη

32 Εκδορές από μαχαίρι

33 Από σπαθί

34

35 Γυαλί

36 Από βλήμα

37 Νάρκες βόμβες

38 Ιδιαιτερότητα τραύματος από βλήμα Πολύ μεγαλύτερη εσωτερική κάκωση λόγω της σπειροειδούς τροχιάς του όταν επιβραδυνθεί αυξάνει την ακτίνα περιστροφής

39

40

41 Τραύμα από φυσίγγια καραμπίνας Τραύμα από προωθητικά αέρια (αβολίδωτα)

42 Κλειστή κάκωση Αίτιο: εξωτερική πλήξη με αμβλύ αντικείμενο (θλόντα), πτώση Δεν υπάρχει πύλη εισόδου. Η δύναμη της κάκωσης έχει φορά από μέσα προς τα έξω. Συμπεριλαμβάνει: Κλειστά κατάγματα Διαστρέμματα Κλειστές κακώσεις κοιλίας, θώρακα Κλειστές αρτηριακές κακώσεις. Μερική ή πλήρης θρόμβωση της αρτηρίας από εφελκυσμό

43 Κάκωση εξ επιβραδύνσεως κατά την απότομη επιβράδυνση τα εσωτερικά όργανα συνεχίζουν την αρχική κίνηση. Ηπαρ Αορτή Σπληνας Σπονδυλική στήλη - κεφαλή

44 Κλινικές Εκδηλώσεις Τραύματος Πύλη εισόδου (Ανοικτές) Αιμορραγία (Ανοικτές, κλειστές-εσωτερική) Οίδημα (κυρίως κλειστές αλλά και ανοικτές) Ισχαιμία (και στις δύο αν συνυπάρχει σοβαρή αρτηριακή κάκωση) Αιμορραγικό shock

45 Πρόληψη κακώσεων/τραυμάτων Σχεδίαση μέτρων ασφάλειας πριν από κάθε δραστηριότητα Ενημέρωση προσωπικού για αυτά τα μέτρα προφύλαξης πριν από κάθε άσκηση Προσοχή και παρατήρηση του περιβάλλοντος Εμπειρία

46 Αντιμετώπιση κακώσεων /τραυμάτων ATLS ABCDE

47 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ Α (AIRWAY) Β (BREATHING) C (CIRCULATION) D ( DISABILITY)

48 ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΦΕΡΕΙ ΚΑΚΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ Η

49 Αρχές ακινητοποίησης Πότε? Σε υπόνοια κατάγματος, εξαρθρήματος ή σοβαρής κάκωσης Τι ακινητοποιώ Άκρα, ΣΣ (αυχένα, ΟΜΣΣ), λεκάνη Που αποσκοπώ Μείωση βλάβης ευγενών στοιχείων (ΝΜ, αρτηριών, νεύρων )

50 Εξοπλισμός για ακινητ. και ασφαλή μεταφορά ιδέσμους Νάρθηκες και αυχ κολλάρα Long Spine board Scup stretcher vacuum stretcher

51 Η Ακινητοποίηση μπορεί να είναι απλή

52 Πιο σύνθετη και απαιτητική Ακινητοποίηση κατάγματος μηριαίου οστού

53 .Απίστευτα δύσκολη για διασώστη και τραυματία Ακινητοποίηση σε υπόνοια κάκωσης Σπ. Στήλης

54 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ πλήρης διατομή της αρτηρίας Μερική διατομή αρτηρίας Κάκωση έσω χιτώνα

55 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ συστολή συστολή Σφύζον αιμάτωμα ψευδοανεύρυσμα φλέβα αρτηρία φλέβα αρτηρία 2. Αρτηριοφλεβική επικοινωνία

56 Ειδικά για την αιμορραγία των Tourniquet?? Κίνδυνος ισχαιμίας άκρων

57 Γνώση της θέσης ανατομίας των αρτηριών

58 Σύνοψη για την αντιμετώπιση κάκωσης / τραύματος Διάσωση της ζωής του ασθενούς (ABCDs) Έλεγχος αρτηριακής αιμορραγίας σε ανοικτή κάκωση με τοποθέτηση αποστειρωμένων γαζών στο τραύμα και άσκηση πίεσης με τα δάκτυλα τοπικά ή στην κεντρικότερη αρτηρία (προσοχή στα Tourniquet.. κίνδυνος νέκρωσης). Ακινητοποίηση του σκέλους.

59 Δήγματα Τσιμπήματα

60 Δήγματα Τσιμπήματα Αρθρόποδα Υμενόπτερα Έντομα (Σφήκες μέλισσες κουνούπια Σκορπιοί, αράχνες Ερπετά Φίδια Κυνός

61 Θάνατοι από δήγματα τσιμπήματα 30% 50% 14% 6% λοιπά

62 Δήγματα από αρθρόποδα

63 Το τσίμπημα της μέλισσας / σφήκας

64 Δηλητήρια, μηχανισμοί δράσης Φωσφολιπάση Α Υαλουρονιδάση Μελιτίνη Αντιγόνο 5 Σεροτονίνη Ισταμίνη Ακετυλχολίνη

65 Εκδηλώσεις Τοπικές Συστηματικές Οξύς, καυστικός πόνος Διάχυτος κνησμός πομφός με ερυθρότητα παρασιτική κνήφη Κνησμός Κνίδωση Οίδημα Ερύθημα Γενικευμένο οίδημα Απόφραξη αεραγωγών σε δήγματα σε γλώσσα/φάρυγγα Γεν. τοξικότητα (πυρετό,

66 Από ήπιες

67 Μέχρι σοβαρές τοπικές

68 Ή και συστηματικές

69 Αναφυλαξία - shock Σοβαρές εκδηλώσεις Οίδημα λάρυγγα, απόφραξη αεραγωγών Βρογχόσπασμος, δύσπνοια Σοβαρή υπόταση Συχνότητα σπάνια

70 Πρόληψη Απεντόμωση Εντομοαπωθητικά Αντιμετώπιση Αφαίρεση κεντριού Επίθεμα πάγου (αγγειόσπασμο) Αντισταμινικά (τοπικά, συστηματικά) Κορτιζόνη (τοπικά, συστηματικά) Στόχος η αποφυγή της συστηματικής αλλεργικής αντίδρασης Ειδική για δύσπνοια, οίδημα, shock..

71 Αντιμετώπιση shock Να αφαιρείται το κεντρί με λαβίδα Οξυγόνο, μηχανικός αερισμός Τοποθέτηση σε θέση Shock Αδρεναλίνη Εφαρμογή ΚΑΡΠΑ εάν χρειαστεί

72 Δήγματα σκορπιού 40 είδη στις ΗΠΑ 2 είδη στην Ελλάδα Ευρωπαϊκός Μόνο ένα είναι δυνητικά θανατηφόρο (Centuroides sculpturatus) Ξανθόκερκος

73 Δήγματα σκορπιού

74 Δήγματα σκορπιού Τοπικά συμπτώματα Οίδημα, φλεγμονή πόνος, υπερευαισθησία Συστηματικές εκδηλώσεις Χολινεργικές - ναυτία, εμετός, εφιδρώσεις, σιελόρροια, βραδυκαρδία, υπόταση Αδρενεργικές - ταχυκαρδία, ταχύπνοια, υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια Εγκεφαλικές συζυγίες - διπλωπία, δυσκαταποσία, δυσκολία στην ομιλία Γενικές Σύγχυση, σπασμοί, καταπληξία, αναπνευστική ανεπάρκεια

75 Τσίμπημα σκορπιού Αντιμετώπιση Τοπική και συστηματική όπως όλα τα δήγματα τσιμπήματα (Συμπτωματική, μη ειδική) Ειδικό αντίδοτο όπου υπάρχει πχ. Arizona State University (National Venomous Desert Animal Study Center)

76 Ειδική συσκευή αναρρόφησης του «δηλητηρίου» venum suction device - kit

77 Δήγμα φιδιού

78 Επιδημιολογία δήγματα / έτος στον κόσμο 18% από δηλητηριώδη φίδια θάνατοι / έτος (75% στις Ινδίες) 45,000 δήγματα/έτος στις ΗΠΑ 8,000 από δηλητηριώδη φίδια 9-15 θάνατοι/έτος 100 δήγματα/έτος στην Ελλάδα Από δηλητηριώδη φίδια? Θάνατοι?

79

80 Δηλητηριώδη φίδια στην Ελλάδα Αmmodytes Ursinii ΟΧΙΑ ή VIPERA Αspis Berus

81 Το δάγκωμα της οχιάς χαρακτηρίζεται 1. 2 τρύπες 2. Πολλές τρύπες 3. Σχίσιμο των ιστών

82 Δηλητήρια Διαφέρουν ανάλογα με το είδος του ερπετού Ένζυμα Ολιγοπρωτείνες Μεταλλοπρωτείνες Γλυκοπρωτείνες Λιπίδια Βιογενείς αμίνες

83 Δράσεις τοξινών Κυτταροτοξικές θάνατος από αιμορραγικό shock, ARDS, ΟΝΑ Το δηλητήριο των εχιδνοειδών (pit vipers.. οχιά ) προκαλεί τοπική νέκρωση, αυξημένη διαπερατότητα των αγγείων και αιμόλυση Νευροτοξικές θάνατος από αναπνευστική καταστολή Το δηλητήριο των ελαπιδοειδών (coral snakes) προκαλεί νευροτοξικότητα

84 Δήγμα φιδιού (οχιά) Τοπική καταστροφή με αυξημένη διαπερατότητα.. Ισχυρό πόνο, οίδημα, εκχύμωση, αιμωδία, αιμορραγικές κύστες Σε 15 min συστηματικά συμπτώματα (ναυτία, έμετος, ίλιγγος, αρρυθμία, ταχυκαρδία, σπασμοί, παραλήρημα, παράλυση, αναπνευστική ανεπάρκεια, κώμα) αιμόλυση.αιμορραγίες ούλων, Αιματέμεση, μέλαινα, αιματουρία Coral snake Σιαλόρροια Δυσκαταποσία Διαταραχές ομιλίας & όρασης Αναπνευστική καταστολή Shock

85 Τοπικές επιπλοκές οιδήματος

86 Τοπικές επιπλοκές

87 Πρόληψη Αποψίλωση χόρτων Γνώση γεωγραφικής κατανομής δηλ φιδιών Μπότες, μακριά & χοντρά παντελόνια Χρήση φακού τη νύκτα Χτυπήματα στο έδαφος κατά το βάδισμα Προσοχή που καθόμαστε & τι πιάνουμε Προστατευτικά δίχτυα, Θειάφι, Παγίδες σε διαβίωση στην εξοχή

88 Αντιμετώπιση Α) Τοπικών επιπλοκών Αφαίρεση κυκλοτερών αντικειμένων (δακτυλίδι, βραχιόλι) λόγω μεγάλου οιδήματος που θα επέλθει τοπικά Επιβράδυνση απορρόφησης δηλητηρίου με περίδεση φλεβικής επαναφοράς με επίδεσμο και ακινητοποίηση σε χαμηλότερη θέση Αναρρόφηση με ειδική σύριγγα, (όχι στόμα) Έκπλυση τραύματος Διατομή δέρματος για έξοδο δηλητηρίου???, καλύτερα περιορισμένη

89 Μην εφαρμόζετε!!! Πάγο Περίδεση > 60 mm Hg Κόψιμο & απομύζηση με το στόμα Ηλεκτρικό ρεύμα Μην προσπαθείτε!!! Να βρείτε το φίδι Να το μεταφέρετε ζωντανό στο νοσοκομείο

90 Β) Συστηματικών επιπλοκών Υποστήριξη βασικών λειτουργιών Αντιμετώπιση ψυχοσωματικού stress Παυσίπονα

91 Στο νοσοκομείο ANTI VENOM SERUM αντιοφικός ορός Μονοδύναμος (monovalent) Πολυδύναμος (polyvalent) Αντισταμινικά Κορτιζόνη Φασιοτομή

92 Ενδείξεις αντιοφικού ορού Ενδείκνυται Νευροτοξικότητα Διαταραχές πήξης Καρδιαγγειακές διαταραχές Διαταραχές συνείδησης Οίδημα > 50% του άκρου Ταχέως επεκτεινόμενο οίδημα Δήγματα σε χέρια & πόδια Χορηγείται ml, IV, IM εντός 4 h, χωρίς την εμφάνιση εκδηλώσεων Προσοχή για τον κίνδυνο αντιδράσεων υπερευαισθησίας Να προηγείται τεστ ευαισθησίας & να υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης της αναφυλαξίας

93 Δήγμα Κυνός Από τα θηλαστικά ζώα: Σκύλοι 80-90% Γάτες 2-20% Άνθρωποι 1-2% Σπάνια κατοικίδια ζώα (ιγουάνα, κουνέλια, ποντίκια.)

94

95 Θέσεις Πόδια Χέρια Πρόσωπο (παιδιά) Συχνότερος τραυματισμός των παιδιών στο κεφάλι (80%) των ενηλίκων στα χέρια (κεφάλι 10%) Ηλικίες

96 G e r m a n Οι πιο επικίνδυνοι Rottweiller Jack Russell S h e p h e r d

97 Συνήθη σημεία

98 Επιπλοκές: λοίμωξη Κυτταρίτιδα & νέκρωση μαλακών ιστών Πυώδης αρθρίτιδα Οστεομυελίτιδα Σηψαιμία Μηνιγγίτιδα Απόστημα εγκεφάλου

99 Αντιμετώπιση δηγμάτων από ζώα Εκτίμηση του ασθενούς Περιποίηση του τραύματος Αντιμικροβιακή θεραπεία Ενημέρωση υγειονομικών αρχών Εκτίμηση κινδύνου ιογενών λοιμώξεων Λύσσα Ερπητοιοί 1 & 2 Ηπατίτιδα B & C 3% HIV 0.3%

100 Δήγμα από κατοικίδιο ή άγριο ζώο? Είναι δυνατή η παρακολούθηση του ζώου 10 ημέρες? Το ζώο προκλήθηκε να επιτεθεί ή όχι? Πόσος χρόνος πέρασε από το δήγμα? Είναι το θύμα καλυμμένο για τέτανο? Κινδυνεύει το θύμα από Ηπατίτιδα B & HIV? (δήγμα από άνθρωπο)

101 Φροντίδα τραύματος 1. Πλύσιμο 2. Διήθηση 3. Καθαρισμός 4. Σύγκλιση

102 Φροντίδα τραύματος Αφαίρεση ξένων σωμάτων Πλύσιμο με άφθονο νερό, σαπούνι & αντισηπτικό Διερεύνηση του τραύματος Διήθηση με 150 ml NS ή RL (όχι τα βαθιά τραύματα) Αφαίρεση νεκρωμένων ιστών Παροχέτευση με ήπια αναρρόφηση Συρραφή (πρώιμα σε τραύμα κεφαλής, όχι των χεριών)

103 Προφύλαξη σε δήγματα από ζώα Αντιβιοτικά να χορηγείται αντιβίωση σε όλα τα δήγματα Αντιτετανικός ορός - συνήθως δεν χρειάζεται από κατοικίδια Αντιλυσσικός ορός..

104 Ανοσοποίηση για τέτανο Το άτομο έχει εμβολιαστεί κανονικά > 3 δόσεις Το άτομο δεν έχει εμβολιαστεί κανονικά (<3 δόσεις) ή δεν γνωρίζει Τραύμα μικρό & καθαρό : Td μόνο >10 ετία Βαρύ τραύμα : Td μόνο >5 ετία Τραύμα μικρό & καθαρό : μόνο Td Βαρύ τραύμα : TIG & Td Td : Tetanus & Diphtheria toxoids

105 Προφύλαξη από λύσσα Δήγμα από γνωστό & υγιές ζώο παρακολούθησή του x 10 ημέρες Εάν το ζώο παραμείνει υγιές δεν ενδείκνυται προφύλαξη Εάν όμως νοσήσει πρέπει να γίνει αντιλυσσικός ορός & εμβόλιο Δήγμα από άγρια ζώα, νυκτερίδες να γίνεται προφύλαξη Τα άτομα σε κίνδυνο επαφής

106 Ανοσοποίηση για λύσσα Χωρίς προηγούμενο εμβολιασμό Χορηγείται RIG & HDCV (1η, 3η, 7η, 14η & 28η ημέρα) Με προηγούμενο εμβολιασμό Χορηγείται μόνο HDCV (1η & 3η ημέρα) RIG : Rabies Immune Globulin 20 iu/kg (1/2 τοπικά & 1/2 στο γλουτό) HDCV: Human Diploid Cell Vaccine 1 ml στο δελτοειδή

107 Ενδείξεις εισαγωγής σε νοσοκομείο Συστηματικές εκδηλώσεις λοίμωξης Προσβολή αρθρώσεων, τενόντων & οστών Ανοσοκατατολή Βαριά δήγματα άκρων Ανάγκη επανορθωτικής επέμβασης Βαθιά δήγματα από άνθρωπο

108 ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

109 1ου βαθμού

110 2ου βαθμού

111 3ου βαθμού

112 4ου βαθμού

113 ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 1ου ΒΑΘΜΟΥ: πόνος, ερυθρότης και οίδημα 2ου ΒΑΘΜΟΥ: ερυθρότης και επιφανειακή νέκρωση του δέρματος, σχηματισμός φυσαλίδων 3ου ΒΑΘΜΟΥ: πλήρης νέκρωση των ιστών του δέρματος 4ου ΒΑΘΜΟΥ: απανθράκωση ΕΛΑΦΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ: 1ου και 2ου βαθμού, με έκταση μικρότερη από το 5% της επιφάνειας του σώματος ΒΑΡΕΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ: 3ου και 4ου βαθμού, ή εκτεταμένα 1ου και 2ου βαθμού

114 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 1ου ΚΑΙ 2ου ΒΑΘΜΟΥ Άφθονο τρεχούμενο νερό επάνω στο έγκαυμα, μέχρι ψύξη της περιοχής και υποχώρηση του πόνου Κάλυψη με αποστειρωμένη γάζα και στερέωσή της χωρίς εφαρμογή πίεσης Μεταφορά σε νοσοκομείο (εκτός των πολύ ελαφρών εγκαυμάτων) ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ σπάμε τις φυσαλίδες ΔΕΝ αλείφουμε κρέμες, λάδι κλπ

115 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΔΕΝ αφαιρούμε τα ενδύματα ABC Κάλυψη με αποστειρωμένη γάζα και τύλιγμα του θύματος σε καθαρό σκέπασμα Άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ: πλύσιμο επί πολλή ώρα με νερό

116

117 ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΖΑΛΗ ΝΑΥΤΙΑ ΕΜΕΤΟΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΡΜΑ ΚΑΥΤΟ, ΕΡΥΘΡΟ ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΩΣ 41

118 ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΣΚΙΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΑΦΘΟΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΑΝΘΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΠΙΘΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

119 Για κάθε επείγουσα κατάσταση υπάρχουν: -προληπτικά μέτρα -μέτρα αντιμετώπισης Κανένα μέτρο αντιμετώπισης / θεραπεία δεν είναι τόσο αποτελεσματικό στην επίτευξη του ΑΝΣΚ, όσο η πρόληψη.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Δηλητηρίαση Η έκθεση σε τοξίνη που δύναται να έχει βλαπτική επίδραση στον οργανισμό Τοξίνη είναι η ουσία που προκαλεί βλάβη στη λειτουργία ενός ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ στα σχολεία ιαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων ημερίδα επιμέλεια Κατσαβούνη Φανή

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ στα σχολεία ιαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων ημερίδα επιμέλεια Κατσαβούνη Φανή ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ στα σχολεία ιαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων ημερίδα 2013 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Είναι οι αρχικές ενέργειες που γίνονται, για τη διατήρηση ενός πάσχοντος στη ζωή, τη σταθεροποίηση της κατάστασής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ (ανάλογα με το βλαπτικό αίτιο)

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ (ανάλογα με το βλαπτικό αίτιο) ΚΑΚΩΣΕΙΣ Κάκωση είναι κάθε βλάβη του οργανισμού που προκαλείται από εξωγενές (εξωτερικό) αίτιο. (βλαπτικό αίτιο ή βλαπτικός παράγοντας) ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ (ανάλογα με το βλαπτικό αίτιο) ΚΑΚΩΣΕΙΣ Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΑ

ΔΗΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΗΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΚΕΥΠΑ) Δήγματα Αρθροπόδων / Εντόμων (τσιμπήματα, κεντρίσματα) Τα έντομα διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Στοιβάδες δέρματος Επιδερμίδα (τέσσερις στοιβάδες κυττάρων) Χόριο (άφθονα αγγεία και νεύρα) Υποδερμάτιο πέταλο (περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ήγµατα ζώων Α. Τέτανος

ήγµατα ζώων Α. Τέτανος Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 91-99 ήγµατα ζώων Στο στόµα των διάφορων ζώων φιλοξενούνται πολλά µικρόβια και επειδή τα δόντια τους είναι συνήθως κοφτερά, µυτερά και

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας. Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας. Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Τι είναι Α Βοήθειες Η βοήθεια που παρέχεται σε ασθενείς άμεσα μετά τον τραυματισμό ή την πάθηση και πριν προσέλθει ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Πρώτες Βοήθειες. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Πρώτες Βοήθειες Ioannis Lazarettos MD PhD Εγκαύματα Κάκωση από δράση θερμότητας Επιφάνεια σώματος Κανόνας του 9 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 1% 9% 9% 9% 9% 2 Εγκαύματα σε βρέφη Επιφάνεια σώματος Κανόνας του 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29-10-2015 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ ΔΑΥΙΔ ΜΩΥΣΗΣ ΠΕ 11 ΦΑ ABLS Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Bogdan Raitsiou M.D 1 Πνιγμός στο νερό Ξένο σώμα Θερμοπληξία Υποθερμία Bogdan Raitsiou M.D 2 ΠΝIΓΜΟΣ Εμβύθιση ή κατάδυση εντός υγρού, συχνά συνδυάζεται με : *

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ"

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρώτες Βοήθειες Με τον όρο πρώτες βοήθειες εννοούμε τη βοήθεια που προσφέρει κάποιος σε ένα άρρωστο πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Ποιοι είναι οι στόχοι του Πρώτου Βοηθού α. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 Έλεγχος Αιμορραγίας Αιμόσταση Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Αιμοδοσίας. Η Αιμοδοσία το Λουκάς Δαδιώτης, Αιματολόγος. 29 Σεπτεμβρίου 1 Οκτωβρίου 2016

Ακαδημία Αιμοδοσίας. Η Αιμοδοσία το Λουκάς Δαδιώτης, Αιματολόγος. 29 Σεπτεμβρίου 1 Οκτωβρίου 2016 Ακαδημία Αιμοδοσίας Η Αιμοδοσία το 2016 Θεσσαλονίκη 29 Σεπτεμβρίου 1 Οκτωβρίου 2016 Λουκάς Δαδιώτης, Αιματολόγος Ήπιες Σοβαρές Τοπικές Συστηματικές Α.1. Αίμα εκτός των αγγείων Αιμάτωμα (μώλωπας) Παρακέντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ. Μέρος Α

ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ. Μέρος Α 1 Μέρος Α 1 6 Νοσοκοµείο! Υπηρεσίες ιάσωσης Πρώτες Βοήθειες Κλήση για Βοήθεια Ασφάλεια /Εκτίµηση 7 2 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Είναι οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνουµε στον τόπο του ατυχήµατος: 1. για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22-10-2015 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ ΔΑΥΙΔ ΜΩΥΣΗΣ ΠΕ 11 ΦΑ ABLS ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ;

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ A ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. AYTOKINHTOY

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ A ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. AYTOKINHTOY ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ A ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Χ. AYTOKINHTOY 1. Η βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση περιλαμβάνει : Α) Άμεση αναγνώριση απώλειας αισθήσεων, αναπνοής και κυκλοφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock 1 Τι συμβαίνει στο σώμα σας σε μια αλλεργική αντίδραση; Μια ξένη ουσία εισέρχεται μέσω της τροφής στο σώμα Τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες βοήθειες: τηλεφωνικές οδηγίες προς τον ιδιοκτήτη. Γιώργος Μ. Καζάκος ΜΑΕΘ, Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

Πρώτες βοήθειες: τηλεφωνικές οδηγίες προς τον ιδιοκτήτη. Γιώργος Μ. Καζάκος ΜΑΕΘ, Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Πρώτες βοήθειες: τηλεφωνικές οδηγίες προς τον ιδιοκτήτη Γιώργος Μ. Καζάκος ΜΑΕΘ, Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Τηλεφωνικές οδηγίες (telephone triage) Η διαχείριση της υγείας ενός ασθενούς από απόσταση με τη

Διαβάστε περισσότερα

2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Αιμορραγίες Ρινορραγία Εγκεφαλική αιμορραγία Αιμορραγία από την κοιλιακή χώρα Γενικές οδηγίες αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με την κατάσταση του θύματος ή αν δεν είστε βέβαιοι πώς να χειριστείτε την κατάσταση, καλέστε 166 ή αναζητήστε

Διαβάστε περισσότερα

Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας &

Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας ΟΡΙΣΜΟΙ Τραύμα: Είναι οξεία έκθεση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 210 7623301, 697 2910407 Website: www.empfirstaid.gr Email: akonovesi@empfirstaid.gr ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Τα εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) 2014

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) 2014 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) 2014 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΛΥΣΣΑΣ Ο ιός της λύσσας μεταδίδεται: Mε το σάλιο των μολυσμένων ζώων μέσω δαγκώματος ή εκδοράς σε ανθρώπους ή άλλα ζώα. Μπορεί επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα

Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα Η πρόληψη επειγουσών καταστάσεων είναι θεµελιώδους σηµασίας. Γι αυτό το λόγο πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι και εξοπλισµένοι µε τις κατάλληλες γνώσεις, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες 1. Σκοπός της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου είναι η επούλωση των τραυμάτων από τον χειρουργικό τραυματισμό, η αναλγησία και η προετοιμασία για την έναρξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Γεώργιος Σ. Σταυρουλάκης, Ειδικός Αλλεργιολόγος παίδων & ενηλίκων

Γράφει: Γεώργιος Σ. Σταυρουλάκης, Ειδικός Αλλεργιολόγος παίδων & ενηλίκων Γράφει: Γεώργιος Σ. Σταυρουλάκης, Ειδικός Αλλεργιολόγος παίδων & ενηλίκων Η αναφυλακτική αντίδραση είναι μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση που εξελίσσεται πολύ γρήγορα και μπορεί να είναι απειλητική για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc. ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Σχης (ΥΝ) ε.α. M.Sc. Πρόλογος - Εισαγωγή Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος και αποτελεί περίπου το 16% του συνολικού βάρους του. Η

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία του αίµατος

Κυκλοφορία του αίµατος Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 46-54 Κυκλοφορία του αίµατος Η µεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύµονες σε όλα τα µέρη του ανθρώπινου οργανισµού εξασφαλίζεται µε τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS)

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) Καφαντάρης Ιωάννης 1, Μεϊμέτη Ευαγγελία 2 1. Ειδικευόμενος Καρδιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 04/02/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Πρώτη Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μeθοδοι θαλaσσιας διaσωσης τραυματiα

Μeθοδοι θαλaσσιας διaσωσης τραυματiα 50 KEΦΑΛΑΙΟ E Μeθοδοι θαλaσσιας διaσωσης τραυματiα Φ. ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ Η διάσωση ατόμου από τη θάλασσα είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο. Εκτός από την υποθερμία και τον κίνδυνο πνιγμού, η κάκωση της αυχενικής μοίρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

FIRST AID ATHENS Εθελοντική ομάδα Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών. Αλγόριθμοι Αντιμετώπισης Επειγουσών Καταστάσεων.

FIRST AID ATHENS Εθελοντική ομάδα Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών. Αλγόριθμοι Αντιμετώπισης Επειγουσών Καταστάσεων. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ Η γνώση βασικών αρχών παροχής αναζωογόνησης σε ενήλικες και παιδιά σε περίπτωση ανακοπής έχει καταστεί πλέον στο δυτικό κόσμο, μέρος της διαδικασίας της βασικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη. και την. European Resuscitation Council

Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη. και την. European Resuscitation Council Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν τον τρόπο: Προσέγγισης ενός

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Πρώτες Βοήθειες. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Πρώτες Βοήθειες Ioannis Lazarettos MD PhD Κακώσεις Βλάβη που συμβαίνει στον οργανισμό σαν αποτέλεσμα της επίδρασης εξωγενών βλαπτικών παραγόντων 2 Εκδορά Μικρές ή μεγαλύτερες αποσπάσεις της επιδερμίδας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED)

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν τον τρόπο: Προσέγγισηςενόςθύματοςπουέχεικαταρρεύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το δέρμα αποτελείται από 2 στιβάδες: i. Επιδερμίδα ii. Κυρίως δέρμα ή χόριο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Κυριότερες λειτουργίες δέρματος: i.

Διαβάστε περισσότερα

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας νοσηρότητας και θνητότητας

Διαβάστε περισσότερα

Tι είναι πρώτες βοήθειες;

Tι είναι πρώτες βοήθειες; Α Βοήθειες ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΑ Τι είναι πρώτες βοήθειες. Γενικά χαρακτηριστικά των ατόμων που παρέχουν πρώτες βοήθειες. Αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού. Τηλέφωνα άμεσης ανάγκης. Τι πρέπει να περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1 κ ε φ ά λ α ι ο Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1.1 Αλγόριθμοι στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Το πρώτο διεθνές συνέδριο για τις κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επι.Ζω. (Επιμόρφωση Ζωής) ΚΑΡ.Π.Α. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε Ενήλικα

Επι.Ζω. (Επιμόρφωση Ζωής) ΚΑΡ.Π.Α. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε Ενήλικα ΚΑΡ.Π.Α. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε Ενήλικα Η Βασική Υποστήριξη Ζωής αναφέρεται στη διατήρηση της βατότητας του Αεραγωγού και στην υποστήριξη της Αναπνοής και της Κυκλοφορίας, χωρίς τη χρήση άλλου

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ

ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ Τι είναι κνίδωση; Κνίδωση είναι η αλλεργική αντίδραση που εμφανίζεται στο δέρμα, έναντι εξωγενών ή ενδογενών ερεθισμάτων. Εκδηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o BLS. BASIC LIFE SUPPORT AND AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATION (ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ). Συγγραφέας: Τούλιος Γεώργιος* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση European Resuscitation Council www.erc.edu Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος Το πρόβλημα 75.000 εξωνοσοκομειακοί θάνατοι από ΑΚΑ/έτος στο UK & 330.000 στις USA Πιθανότητα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ Συχνότερα τα κατάγματα 5 ης - 9 ης πλευράς. Τα κατάγματα 1 ης -2 ης πλευράς απαιτούν πολύ ισχυρή δύναμη, γεγονός που τα συνδέει με αυξημένη πιθανότητα κάκωσης ενδοθωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που τις περισσότερες φορές δηλώνουν κάποια σοβαρή νόσο.

Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που τις περισσότερες φορές δηλώνουν κάποια σοβαρή νόσο. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που τις περισσότερες φορές δηλώνουν κάποια σοβαρή νόσο. Τα συμπτώματα αυτά δεν πρέπει ποτέ να τα αγνοούμε γιατί η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου μπορεί να σώσει

Διαβάστε περισσότερα

Certified First Aid Provider Έκδοση 1.0

Certified First Aid Provider Έκδοση 1.0 Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Κεντρικές Φλεβικές γραμμές: Τι είναι; Πότε τις χρησιμοποιούμε; Πως τις τοποθετούμε; Έχουν επιπλοκές; Πως προλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ανάταξη (κλειστή) Ακινητοποίηση Άσκηση ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεχής έλξη Ακινητοποίηση σε νάρθηκα Λειτουργικός νάρθηκας Εφαρμογή επίδεσης 1)Ακινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος

Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος Διδάκτωρ Χειρουργικής Α.Π.Θ. Φαρσάλων 76, Λάρισα. Για διευκρινίσεις και απορίες: 2410-627976,6972557239 ή e-mail:stselepidis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΣΑ Η Λύσσα επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 25 χρόνια Ακόμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΣΤΟ Γ.Ν.Α «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ( Η.Κ.Γ ), ως απλή και εύχρηστος εργαστηριακή μέθοδος, είναι βοηθητικό και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τι είναι η τροφική αλλεργία; Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ Βασικός εχθρός στην αντιμετώπιση του τραυματία και του ασθενούς είναι ο χρόνος. Σ ένα τραυματία οι πιθανότητες επιβίωσης ελαττώνονται αν δεν αντιμετωπισθεί

Διαβάστε περισσότερα

Για τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κάντε κλικ εδώ. "EFR - Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και βρέφη"

Για τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κάντε κλικ εδώ. EFR - Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και βρέφη Για τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κάντε κλικ εδώ "EFR - Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και βρέφη" Θεματολόγιο: Εισαγωγή, ABCABS της Γραμμής ζωής του παιδιού, ABCABS της Γραμμής ζωής του βρέφους, Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση-καρπα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Βασικές γνώσεις για τα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές... 17 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΑΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΑΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΛΑΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ Γνωρίζουμε πλέον τι είναι σπήλαιο, πως έχει δημιουργηθεί, τις τεχνικές ανάβασης και κατάβασης, τους κινδύνους που μπορεί να συναντήσουμε και πως θα τους αντιμετωπίσουμε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Αρτηριακές οδοί: α) Μηριαία αρτηρία: - πλεονεκτήµατα: -µεγαλύτερο αγγείο - µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Γεώργιος Σ. Σταυρουλάκης, Αλλεργιολόγος παίδων & ενηλίκων- Στρατιωτικός ιατρός

Γράφει: Γεώργιος Σ. Σταυρουλάκης, Αλλεργιολόγος παίδων & ενηλίκων- Στρατιωτικός ιατρός Γράφει: Γεώργιος Σ. Σταυρουλάκης, Αλλεργιολόγος παίδων & ενηλίκων- Στρατιωτικός ιατρός Η αλλεργία στα υμενόπτερα (μέλισσα και σφήκα) αποτελεί μια από τις σοβαρότερες μορφές αλλεργίας λόγω της δυνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ οι βασικές αρχές της υγιεινής δημοσιά υγιεινή το περιβάλλον και η υγιεινή προληπτικά μετρά παροχή πρώτων βοηθειών διάγνωση και σωστή αντιμετώπιση ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Η αλληλεπίδραση μεταξύ του συστήματος αναφοράς επειγόντων περιστατικών - ΕΚΑΒ, των πολιτών που μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματική ΚΑΡΠΑ και της έγκαιρης χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η ορθή και ασφαλής τοποθέτηση, χρήση και παρακολούθηση του περιφερικού φλεβικού καθετήρα (ΠΦΚ). 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καθετηριασμός των περιφερικών φλεβών έχει ως ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού Σπονδυλική στήλη: 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί, 5 ιεροί και 4-5 κοκκυγικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ Στόχοι Να γνωρίζουμε βασικά θέματα του ΑΕΑ (AED) Να εφαρμόζουμε τον ΑΕΑ Να γνωρίζουμε να εφαρμόζουμε ΚΑΡ.Π.Α. σε συνδυασμό με ΑΕΑ Να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α.,

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α., ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ». Μεϊμέτη Ε., Καφαντάρης Ι., Δόνου Α., Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή. Εικόνα 13. Η πνευµονική αναπνοή.

Αναπνοή. Εικόνα 13. Η πνευµονική αναπνοή. Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 35-45 Αναπνοή Η αναπνοή είναι η βασική λειτουργία του οργανισµού, κατά την οποία χρησιµοποιείται το οξυγόνο και αποβάλλεται το διοξείδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, είναι οι ατέλειες στη δομή της καρδιάς, που είναι παρούσες κατά τη γέννηση. Μια από αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο Ανεμευλογιάς

Εμβόλιο Ανεμευλογιάς Εμβόλιο Ανεμευλογιάς ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Είστε σίγουροι ότι έχετε πάρει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης από την ανεμευλογιά; ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΟ Ανεμευλογιάς Ανεμευλογιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΟΝΟΜΑ:ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ:ΠΡΙΦΤΗ ΤΑΞΗ:Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: 4 ΗΜ/ΝΙΑ: 11/10/2013 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ένας μικροοργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ονοματεπώνυμο φοιτητριών: ΤΣΙΜΗΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. ΚΥΠΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ 1)Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Copyright Ιούνιος 2009, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Διεύθυνση Σώµατος Σαµαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Τµήµα Εκπαίδευσης 1 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Εγχειρίδιο Εκπαιδευόµενου

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α Είναι η συσσώρευση υγρού στον διάµεσο ιστό και στις πνευµονικές κυψελίδες. Η συσσώρευση υγρού µπορεί να εµποδίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Copyright Ιούνιος 2009, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Διεύθυνση Σώµατος Σαµαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Τµήµα Εκπαίδευσης 1 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Εγχειρίδιο Εκπαιδευόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ Παυλίδου Κυριακή Υποψ.Διδάκτορας Αναισθησιολογίας & Εντατικής Θεραπείας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Α.Π.Θ «Το δηλητήριο βρίσκεται σε καθετί και τίποτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α! ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α! ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α! ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α /ΘΜΙΑΣ & Β /ΘΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Οι δυσλιπιδαιμίες είναι παθολογικές καταστάσεις με διαταραχές των λιπιδίων του αίματος ποσοτικές αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά. Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά. Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Αίτια Θανάτου στην Παιδική Ηλικία Αίτιο 4-52 εβδομάδες 1-4 έτη 5-14 έτη Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου Συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34 Αεροφόροι οδοί Οι αεροφόροι οδοί επιτρέπουν την είσοδο του αέρα από το Περιβάλλον µέχρι τους πνεύµονες κατά τη φάση της εισπνοής

Διαβάστε περισσότερα