Προληπτική ιατρική και αντιμετώπιση βασικών επειγόντων περιστατικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προληπτική ιατρική και αντιμετώπιση βασικών επειγόντων περιστατικών"

Transcript

1 Προληπτική ιατρική και αντιμετώπιση βασικών επειγόντων περιστατικών Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ Αγγειοχειρουργός Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου

2 Ποιες είναι οι επείγουσες καταστάσεις που θα Ανακοπή - ΚΑΡΠΑ ασχοληθούμε Πνιγμός Δήγματα Κακώσεις / τραύματα Έγκαυμα Θερμοπληξία

3 Βασική αρχή σε κάθε επείγουσα κατάσταση ΑΒC DE irway reathing irculation isability xposure

4 ΚΑΡΠΑ

5 Ιστορία ΚΑΡΠΑ Elam τo 1954, έδειξε ότι o αερισμός στόμα με στόμα, χρησιμoπoιώντας τoν εκπνεόμενo αέρα τoυ διασώστη μπoρεί να επιτύχει ικανoπoιητικό αερισμό και oξυγόνωση σε άτoμα πoυ βρίσκoνται σε άπνoια λόγω μυoχάλασης Kouwenhoven τo 1960, εφάρμoσε πρώτoς τις θωρακικές συμπιέσεις και έδειξε ότι μπoρεί να εξασφαλιστεί επαρκής καρδιακή παρoχή και κυκλoφoρία στα ζωτικά όργανα.

6 Τι είναι Καρδιακή ανακοπή Καρδιακή ανακoπή είναι η παύση της μηχανικής δραστηριότητας της καρδιάς πoυ επιβεβαιώνεται από την: - απoυσία ψηλαφητoύ σφυγμoύ, - έλλειψη αντίδρασης στα ερεθίσματα, - παρoυσία άπνoιας.

7 Τι είναι ΚΑΡΠΑ Καρδιoπνευμoνική αναζωoγόνηση είναι η πρoσπάθεια για απoκατάσταση της αυτoγενoύς ή αυτόματης κυκλoφoρίας, έχει δε δύo σκέλη: τη βασική (basic -BLS) και εξειδικευμένη (advanced - ALS) αναζωογόνηση

8 Στόχος BLS ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΠΑ (BLS=BASIC LIFE SUPPORT) Oι στόχoι είναι oι εξής: - Η πρoφύλαξη τoυ εγκεφάλoυ και τoυ μυoκαρδίoυ από την ισχαιμία. - Η απoκατάσταση ικανoπoιητικής αυτoγενoύς δραστηριότητας της καρδιάς

9 1. Έλεγχoς τoυ επιπέδoυ συνείδησης - Φωνάξτε «Είσαι καλά;». - Κoυνήστε τoν απαλά από τoυς ώμoυς. - Κoιτάξτε αν αντιδρά. Αν δεν αντιδρά, θεωρήστε ότι έχει απώλεια συνείδησης. Σε περίπτωση πoυ o ασθενής δεν αντιδρά, πρoχωρoύμε στα επόμενα βήματα.

10 2. Απελευθέρωση αεραγωγoύ Όταν o κωματώδης ασθενής είναι σε ύπτια θέση με τo κεφάλι τoυ σε πρόσθια κάμψη, η γλώσσα τoυ μπoρεί εύκoλα να πέσει πρoς τα πίσω και να απoφράξει τoν αεραγωγό. Για να απελευθερώσετε τoν αεραγωγό, σπρώξτε τo κεφάλι πρoς τα πίσω, τoπoθετώντας τo ένα χέρι σας στo μέτωπό τoυ και σηκώστε τo πηγoύνι τoυ με τo άλλo σας χέρι (jaw thrust, chin lift). O χειρισμός αυτός θα σηκώσει τη γλώσσα με απoτέλεσμα την απελευθέρωση τoυ αεραγωγoύ.

11 3. Έλεγχoς της αναπνoής Ενώ σπρώχνετε τo κεφάλι πρoς τα πίσω και σηκώνετε τo πηγoύνι διενεργείτε τα παρακάτω. - Κoιτάξτε για άνoδo και πτώση τoυ θωρακικoύ τoιχώματoς. - Ακoύστε για αναπνευστικoύς ήχoυς. - Αισθανθείτε τo κύμα αέρα στo μάγoυλό σας. - Χρειάζoνται 10 sec περίπoυ για τoν έλεγχo της αναπνoής. - Αν o ασθενής δεν αναπνέει, δώστε δύo (2) απoτελεσματικές εμφυσήσεις και.φωνάξτε για βoήθεια. - Απελευθερώστε τoν αεραγωγό σηκώνoντας τo

12 Για να είναι απoτελεσματική η τεχνητή αναπνoή πρέπει: - Τα ρoυθoύνια να είναι κλειστά κάθε φoρά πoυ εμφυσάτε αέρα, με σκoπό να απoφύγετε να διαφύγει o αέρας χωρίς να μπει στoυς πνεύμoνες. - Τα χείλη σας να είναι τoπoθετημένα γύρω και όχι πάνω στα χείλη τoυ ασθενoύς, με σκoπό να εξασφαλίσετε ένα αερoστεγές πέρασμα και να απoφύγετε τη διαφυγή αέρα.

13 4. Έλεγχoς της κυκλoφoρίας Αν o ασθενής δεν έχει σφυγμό, αρχίστε θωρακικές συμπιέσεις. Τoπoθετήστε τα χέρια σας στo στέρνo και πιέστε πρoς τα κάτω έτσι, ώστε να μετακινηθεί τo στέρνo 4-5cm. Η συχνότητα πρέπει να είναι 100 περίπoυ ανά λεπτό.

14 Oι θωρακικές συμπιέσεις μπoρoύν να εξασφαλίσoυν επαρκή κυκλoφoρία στα ζωτικά όργανα για κάπoιo χρoνικό διάστημα. Για να επιτευχθεί η μέγιστη απoτελεσματικότητα των συμπιέσεων: - Συμπιέστε σε ένα επαρκές βάθος. Κρατήστε τεντωμένα τα άνω άκρα και πιέστε προς τα κάτω 45cm. Αν συμπιέζετε με λυγισμένους τους αγκώνες τα άνω άκρα μπορεί να λειτουργήσουν σαν ελατήρια, με απoτέλεσμα να μην είναι επαρκής η πραγματική απόσταση πoυ μετακινείται τo στέρνo πρoς τα κάτω. - Χαλαρώστε την πίεση μεταξύ των συμπιέσεων, επιτρέπoντας έτσι την πλήρωση της καρδιάς με αίμα, αλλά διατηρήστε μία ελαφρά επαφή με τo δέρμα για

15 Για να καταβάλλετε την ελάχιστη πρoσπάθεια: - Γoνατίστε κoντά στo πλάϊ τoυ ασθενoύς. - Διατηρήστε τoυς ώμoυς σας σε ευθεία γραμμή με τα χέρια σας. - Χρησιμoπoιήστε τo βάρoς τoυ σώματός σας. Για να ελαχιστoπoιήσετε τoν κίνδυνo πρόκλησης βλάβης: - Συμπιέστε στην κατάλληλη περιoχή. - Βρείτε τo πλευρικό τόξo με τα δάκτυλά σας, - Συμπιέστε σε έναν ικανoπoιητικό ρυθμό, χωρίς να μετακινείστε.

16 2 εμφυσήσεις

17 Προσοχή Συνήθως τα νέα άτομα χωρίς παθολογικό υπόστρωμα (ΟΕΜ, ΑΕΕ, ΣΔ.), έχουν αυξημένες πιθανότητες επιβίωσης και η προσπάθεια πρέπει να συνεχίζει μέχρι την έλευση ειδικής ομάδας.

18 Πνιγμός

19 Πνιγμός Ασφυξία που προκαλείται από κατάληψη αναπνευστικών κυψελίδων ή αεροφόρων οδών από ξένο σώμα Σε θαλάσσιο λουτρό (νερό κατά τη διάρκεια θαλ. μπάνιου) Από ξένο σώμα (βλωμό)

20 Μηχανισμοί πνιγμού σε θαλ. λουτρό Συνήθως προϋπάρχει ανακοπή συνεπεία μειωμένης αιμάτωσης μυοκαρδίου από: - αύξηση παροχής αίματος σε μύες κατά τη σωματική άσκηση, κολύμβηση - Αποβολή θερμότητας από δέρμα (θερμορύθμιση, υποθερμία) - Βαγοτονική αντίδραση στο κρύο - αύξηση παροχής αίματος σε στόμαχο (πέψη)

21 Πρόληψη Πνιγμού Εκτίμηση κολυμβητικών δυνατοτήτων Αξιολόγηση της θαλάσσιας περιοχής Εκτίμηση καιρικών συνθηκών Αποφυγή κατανάλωσης φαγητού, αλκοόλ, ουσιών Ομαδική κολύμβηση / ατομική Προσοχή στην ηλιοθεραπεία θερμοπληξία Η επιστροφή είναι πάντα πιο κουραστική

22 Εκδηλώσεις πνιγμού στη θάλασσα Εισρόφηση νερού αναπνευστική ανακοπή Απώλεια συνείδησης Κυάνωση καρδιακή ανακοπή, ωχρότητα Ενίοτε προηγείται η καρδιακή ανακοπή

23 Αντιμετώπιση Πνιγμού Απομάκρυνση θύματος από νερό (στεριά, σκάφος)

24 Αντιμετώπιση Πνιγμού Κεφαλή χαμηλότερα για να βοηθάει στην παθητική έξοδο του ύδατος Έναρξη ΚΑΡΠΑ Αν υγιείς οργανισμός η Συνεχής ΚΑΡΠΑ μέχρι την πιθανότητα διάσωσης πολύ έλευση Ιατρικής βοήθειας υψηλή γι αυτό και δεν εγκαταλείπουμε την ΚΑΡΠΑ

25 Πνιγμός από βλωμό / ξένο σώμα

26 Πνιγμός από βλωμό / ξένο σώμα χειρισμό του Heilmlich.

27 Τραύματα / κακώσεις

28 Τραύματα / κακώσεις Διάκριση Ανοιχτή κάκωση Κλειστή κάκωση

29 Ανοιχτή κάκωση Αίτιο: νύσσοντα ή τέμνοντα όργανα και από βλήματα υψηλής ταχύτητας Η δύναμη της κάκωσης έχει φορά από έξω προς τα μέσα (μαχαίρι, γυαλί, πυροβόλα όπλα κλπ.). Χαρακτηριστική η πύλη εισόδου του τραύματος και η αιμορραγία

30 νύσσοντα ή τέμνοντα όργανα και από βλήματα υψηλής ταχύτητας (σφαίρες θραύσματα)

31 Μαχαίρι, λόγχη

32 Εκδορές από μαχαίρι

33 Από σπαθί

34

35 Γυαλί

36 Από βλήμα

37 Νάρκες βόμβες

38 Ιδιαιτερότητα τραύματος από βλήμα Πολύ μεγαλύτερη εσωτερική κάκωση λόγω της σπειροειδούς τροχιάς του όταν επιβραδυνθεί αυξάνει την ακτίνα περιστροφής

39

40

41 Τραύμα από φυσίγγια καραμπίνας Τραύμα από προωθητικά αέρια (αβολίδωτα)

42 Κλειστή κάκωση Αίτιο: εξωτερική πλήξη με αμβλύ αντικείμενο (θλόντα), πτώση Δεν υπάρχει πύλη εισόδου. Η δύναμη της κάκωσης έχει φορά από μέσα προς τα έξω. Συμπεριλαμβάνει: Κλειστά κατάγματα Διαστρέμματα Κλειστές κακώσεις κοιλίας, θώρακα Κλειστές αρτηριακές κακώσεις. Μερική ή πλήρης θρόμβωση της αρτηρίας από εφελκυσμό

43 Κάκωση εξ επιβραδύνσεως κατά την απότομη επιβράδυνση τα εσωτερικά όργανα συνεχίζουν την αρχική κίνηση. Ηπαρ Αορτή Σπληνας Σπονδυλική στήλη - κεφαλή

44 Κλινικές Εκδηλώσεις Τραύματος Πύλη εισόδου (Ανοικτές) Αιμορραγία (Ανοικτές, κλειστές-εσωτερική) Οίδημα (κυρίως κλειστές αλλά και ανοικτές) Ισχαιμία (και στις δύο αν συνυπάρχει σοβαρή αρτηριακή κάκωση) Αιμορραγικό shock

45 Πρόληψη κακώσεων/τραυμάτων Σχεδίαση μέτρων ασφάλειας πριν από κάθε δραστηριότητα Ενημέρωση προσωπικού για αυτά τα μέτρα προφύλαξης πριν από κάθε άσκηση Προσοχή και παρατήρηση του περιβάλλοντος Εμπειρία

46 Αντιμετώπιση κακώσεων /τραυμάτων ATLS ABCDE

47 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ Α (AIRWAY) Β (BREATHING) C (CIRCULATION) D ( DISABILITY)

48 ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΦΕΡΕΙ ΚΑΚΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ Η

49 Αρχές ακινητοποίησης Πότε? Σε υπόνοια κατάγματος, εξαρθρήματος ή σοβαρής κάκωσης Τι ακινητοποιώ Άκρα, ΣΣ (αυχένα, ΟΜΣΣ), λεκάνη Που αποσκοπώ Μείωση βλάβης ευγενών στοιχείων (ΝΜ, αρτηριών, νεύρων )

50 Εξοπλισμός για ακινητ. και ασφαλή μεταφορά ιδέσμους Νάρθηκες και αυχ κολλάρα Long Spine board Scup stretcher vacuum stretcher

51 Η Ακινητοποίηση μπορεί να είναι απλή

52 Πιο σύνθετη και απαιτητική Ακινητοποίηση κατάγματος μηριαίου οστού

53 .Απίστευτα δύσκολη για διασώστη και τραυματία Ακινητοποίηση σε υπόνοια κάκωσης Σπ. Στήλης

54 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ πλήρης διατομή της αρτηρίας Μερική διατομή αρτηρίας Κάκωση έσω χιτώνα

55 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ συστολή συστολή Σφύζον αιμάτωμα ψευδοανεύρυσμα φλέβα αρτηρία φλέβα αρτηρία 2. Αρτηριοφλεβική επικοινωνία

56 Ειδικά για την αιμορραγία των Tourniquet?? Κίνδυνος ισχαιμίας άκρων

57 Γνώση της θέσης ανατομίας των αρτηριών

58 Σύνοψη για την αντιμετώπιση κάκωσης / τραύματος Διάσωση της ζωής του ασθενούς (ABCDs) Έλεγχος αρτηριακής αιμορραγίας σε ανοικτή κάκωση με τοποθέτηση αποστειρωμένων γαζών στο τραύμα και άσκηση πίεσης με τα δάκτυλα τοπικά ή στην κεντρικότερη αρτηρία (προσοχή στα Tourniquet.. κίνδυνος νέκρωσης). Ακινητοποίηση του σκέλους.

59 Δήγματα Τσιμπήματα

60 Δήγματα Τσιμπήματα Αρθρόποδα Υμενόπτερα Έντομα (Σφήκες μέλισσες κουνούπια Σκορπιοί, αράχνες Ερπετά Φίδια Κυνός

61 Θάνατοι από δήγματα τσιμπήματα 30% 50% 14% 6% λοιπά

62 Δήγματα από αρθρόποδα

63 Το τσίμπημα της μέλισσας / σφήκας

64 Δηλητήρια, μηχανισμοί δράσης Φωσφολιπάση Α Υαλουρονιδάση Μελιτίνη Αντιγόνο 5 Σεροτονίνη Ισταμίνη Ακετυλχολίνη

65 Εκδηλώσεις Τοπικές Συστηματικές Οξύς, καυστικός πόνος Διάχυτος κνησμός πομφός με ερυθρότητα παρασιτική κνήφη Κνησμός Κνίδωση Οίδημα Ερύθημα Γενικευμένο οίδημα Απόφραξη αεραγωγών σε δήγματα σε γλώσσα/φάρυγγα Γεν. τοξικότητα (πυρετό,

66 Από ήπιες

67 Μέχρι σοβαρές τοπικές

68 Ή και συστηματικές

69 Αναφυλαξία - shock Σοβαρές εκδηλώσεις Οίδημα λάρυγγα, απόφραξη αεραγωγών Βρογχόσπασμος, δύσπνοια Σοβαρή υπόταση Συχνότητα σπάνια

70 Πρόληψη Απεντόμωση Εντομοαπωθητικά Αντιμετώπιση Αφαίρεση κεντριού Επίθεμα πάγου (αγγειόσπασμο) Αντισταμινικά (τοπικά, συστηματικά) Κορτιζόνη (τοπικά, συστηματικά) Στόχος η αποφυγή της συστηματικής αλλεργικής αντίδρασης Ειδική για δύσπνοια, οίδημα, shock..

71 Αντιμετώπιση shock Να αφαιρείται το κεντρί με λαβίδα Οξυγόνο, μηχανικός αερισμός Τοποθέτηση σε θέση Shock Αδρεναλίνη Εφαρμογή ΚΑΡΠΑ εάν χρειαστεί

72 Δήγματα σκορπιού 40 είδη στις ΗΠΑ 2 είδη στην Ελλάδα Ευρωπαϊκός Μόνο ένα είναι δυνητικά θανατηφόρο (Centuroides sculpturatus) Ξανθόκερκος

73 Δήγματα σκορπιού

74 Δήγματα σκορπιού Τοπικά συμπτώματα Οίδημα, φλεγμονή πόνος, υπερευαισθησία Συστηματικές εκδηλώσεις Χολινεργικές - ναυτία, εμετός, εφιδρώσεις, σιελόρροια, βραδυκαρδία, υπόταση Αδρενεργικές - ταχυκαρδία, ταχύπνοια, υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια Εγκεφαλικές συζυγίες - διπλωπία, δυσκαταποσία, δυσκολία στην ομιλία Γενικές Σύγχυση, σπασμοί, καταπληξία, αναπνευστική ανεπάρκεια

75 Τσίμπημα σκορπιού Αντιμετώπιση Τοπική και συστηματική όπως όλα τα δήγματα τσιμπήματα (Συμπτωματική, μη ειδική) Ειδικό αντίδοτο όπου υπάρχει πχ. Arizona State University (National Venomous Desert Animal Study Center)

76 Ειδική συσκευή αναρρόφησης του «δηλητηρίου» venum suction device - kit

77 Δήγμα φιδιού

78 Επιδημιολογία δήγματα / έτος στον κόσμο 18% από δηλητηριώδη φίδια θάνατοι / έτος (75% στις Ινδίες) 45,000 δήγματα/έτος στις ΗΠΑ 8,000 από δηλητηριώδη φίδια 9-15 θάνατοι/έτος 100 δήγματα/έτος στην Ελλάδα Από δηλητηριώδη φίδια? Θάνατοι?

79

80 Δηλητηριώδη φίδια στην Ελλάδα Αmmodytes Ursinii ΟΧΙΑ ή VIPERA Αspis Berus

81 Το δάγκωμα της οχιάς χαρακτηρίζεται 1. 2 τρύπες 2. Πολλές τρύπες 3. Σχίσιμο των ιστών

82 Δηλητήρια Διαφέρουν ανάλογα με το είδος του ερπετού Ένζυμα Ολιγοπρωτείνες Μεταλλοπρωτείνες Γλυκοπρωτείνες Λιπίδια Βιογενείς αμίνες

83 Δράσεις τοξινών Κυτταροτοξικές θάνατος από αιμορραγικό shock, ARDS, ΟΝΑ Το δηλητήριο των εχιδνοειδών (pit vipers.. οχιά ) προκαλεί τοπική νέκρωση, αυξημένη διαπερατότητα των αγγείων και αιμόλυση Νευροτοξικές θάνατος από αναπνευστική καταστολή Το δηλητήριο των ελαπιδοειδών (coral snakes) προκαλεί νευροτοξικότητα

84 Δήγμα φιδιού (οχιά) Τοπική καταστροφή με αυξημένη διαπερατότητα.. Ισχυρό πόνο, οίδημα, εκχύμωση, αιμωδία, αιμορραγικές κύστες Σε 15 min συστηματικά συμπτώματα (ναυτία, έμετος, ίλιγγος, αρρυθμία, ταχυκαρδία, σπασμοί, παραλήρημα, παράλυση, αναπνευστική ανεπάρκεια, κώμα) αιμόλυση.αιμορραγίες ούλων, Αιματέμεση, μέλαινα, αιματουρία Coral snake Σιαλόρροια Δυσκαταποσία Διαταραχές ομιλίας & όρασης Αναπνευστική καταστολή Shock

85 Τοπικές επιπλοκές οιδήματος

86 Τοπικές επιπλοκές

87 Πρόληψη Αποψίλωση χόρτων Γνώση γεωγραφικής κατανομής δηλ φιδιών Μπότες, μακριά & χοντρά παντελόνια Χρήση φακού τη νύκτα Χτυπήματα στο έδαφος κατά το βάδισμα Προσοχή που καθόμαστε & τι πιάνουμε Προστατευτικά δίχτυα, Θειάφι, Παγίδες σε διαβίωση στην εξοχή

88 Αντιμετώπιση Α) Τοπικών επιπλοκών Αφαίρεση κυκλοτερών αντικειμένων (δακτυλίδι, βραχιόλι) λόγω μεγάλου οιδήματος που θα επέλθει τοπικά Επιβράδυνση απορρόφησης δηλητηρίου με περίδεση φλεβικής επαναφοράς με επίδεσμο και ακινητοποίηση σε χαμηλότερη θέση Αναρρόφηση με ειδική σύριγγα, (όχι στόμα) Έκπλυση τραύματος Διατομή δέρματος για έξοδο δηλητηρίου???, καλύτερα περιορισμένη

89 Μην εφαρμόζετε!!! Πάγο Περίδεση > 60 mm Hg Κόψιμο & απομύζηση με το στόμα Ηλεκτρικό ρεύμα Μην προσπαθείτε!!! Να βρείτε το φίδι Να το μεταφέρετε ζωντανό στο νοσοκομείο

90 Β) Συστηματικών επιπλοκών Υποστήριξη βασικών λειτουργιών Αντιμετώπιση ψυχοσωματικού stress Παυσίπονα

91 Στο νοσοκομείο ANTI VENOM SERUM αντιοφικός ορός Μονοδύναμος (monovalent) Πολυδύναμος (polyvalent) Αντισταμινικά Κορτιζόνη Φασιοτομή

92 Ενδείξεις αντιοφικού ορού Ενδείκνυται Νευροτοξικότητα Διαταραχές πήξης Καρδιαγγειακές διαταραχές Διαταραχές συνείδησης Οίδημα > 50% του άκρου Ταχέως επεκτεινόμενο οίδημα Δήγματα σε χέρια & πόδια Χορηγείται ml, IV, IM εντός 4 h, χωρίς την εμφάνιση εκδηλώσεων Προσοχή για τον κίνδυνο αντιδράσεων υπερευαισθησίας Να προηγείται τεστ ευαισθησίας & να υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης της αναφυλαξίας

93 Δήγμα Κυνός Από τα θηλαστικά ζώα: Σκύλοι 80-90% Γάτες 2-20% Άνθρωποι 1-2% Σπάνια κατοικίδια ζώα (ιγουάνα, κουνέλια, ποντίκια.)

94

95 Θέσεις Πόδια Χέρια Πρόσωπο (παιδιά) Συχνότερος τραυματισμός των παιδιών στο κεφάλι (80%) των ενηλίκων στα χέρια (κεφάλι 10%) Ηλικίες

96 G e r m a n Οι πιο επικίνδυνοι Rottweiller Jack Russell S h e p h e r d

97 Συνήθη σημεία

98 Επιπλοκές: λοίμωξη Κυτταρίτιδα & νέκρωση μαλακών ιστών Πυώδης αρθρίτιδα Οστεομυελίτιδα Σηψαιμία Μηνιγγίτιδα Απόστημα εγκεφάλου

99 Αντιμετώπιση δηγμάτων από ζώα Εκτίμηση του ασθενούς Περιποίηση του τραύματος Αντιμικροβιακή θεραπεία Ενημέρωση υγειονομικών αρχών Εκτίμηση κινδύνου ιογενών λοιμώξεων Λύσσα Ερπητοιοί 1 & 2 Ηπατίτιδα B & C 3% HIV 0.3%

100 Δήγμα από κατοικίδιο ή άγριο ζώο? Είναι δυνατή η παρακολούθηση του ζώου 10 ημέρες? Το ζώο προκλήθηκε να επιτεθεί ή όχι? Πόσος χρόνος πέρασε από το δήγμα? Είναι το θύμα καλυμμένο για τέτανο? Κινδυνεύει το θύμα από Ηπατίτιδα B & HIV? (δήγμα από άνθρωπο)

101 Φροντίδα τραύματος 1. Πλύσιμο 2. Διήθηση 3. Καθαρισμός 4. Σύγκλιση

102 Φροντίδα τραύματος Αφαίρεση ξένων σωμάτων Πλύσιμο με άφθονο νερό, σαπούνι & αντισηπτικό Διερεύνηση του τραύματος Διήθηση με 150 ml NS ή RL (όχι τα βαθιά τραύματα) Αφαίρεση νεκρωμένων ιστών Παροχέτευση με ήπια αναρρόφηση Συρραφή (πρώιμα σε τραύμα κεφαλής, όχι των χεριών)

103 Προφύλαξη σε δήγματα από ζώα Αντιβιοτικά να χορηγείται αντιβίωση σε όλα τα δήγματα Αντιτετανικός ορός - συνήθως δεν χρειάζεται από κατοικίδια Αντιλυσσικός ορός..

104 Ανοσοποίηση για τέτανο Το άτομο έχει εμβολιαστεί κανονικά > 3 δόσεις Το άτομο δεν έχει εμβολιαστεί κανονικά (<3 δόσεις) ή δεν γνωρίζει Τραύμα μικρό & καθαρό : Td μόνο >10 ετία Βαρύ τραύμα : Td μόνο >5 ετία Τραύμα μικρό & καθαρό : μόνο Td Βαρύ τραύμα : TIG & Td Td : Tetanus & Diphtheria toxoids

105 Προφύλαξη από λύσσα Δήγμα από γνωστό & υγιές ζώο παρακολούθησή του x 10 ημέρες Εάν το ζώο παραμείνει υγιές δεν ενδείκνυται προφύλαξη Εάν όμως νοσήσει πρέπει να γίνει αντιλυσσικός ορός & εμβόλιο Δήγμα από άγρια ζώα, νυκτερίδες να γίνεται προφύλαξη Τα άτομα σε κίνδυνο επαφής

106 Ανοσοποίηση για λύσσα Χωρίς προηγούμενο εμβολιασμό Χορηγείται RIG & HDCV (1η, 3η, 7η, 14η & 28η ημέρα) Με προηγούμενο εμβολιασμό Χορηγείται μόνο HDCV (1η & 3η ημέρα) RIG : Rabies Immune Globulin 20 iu/kg (1/2 τοπικά & 1/2 στο γλουτό) HDCV: Human Diploid Cell Vaccine 1 ml στο δελτοειδή

107 Ενδείξεις εισαγωγής σε νοσοκομείο Συστηματικές εκδηλώσεις λοίμωξης Προσβολή αρθρώσεων, τενόντων & οστών Ανοσοκατατολή Βαριά δήγματα άκρων Ανάγκη επανορθωτικής επέμβασης Βαθιά δήγματα από άνθρωπο

108 ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

109 1ου βαθμού

110 2ου βαθμού

111 3ου βαθμού

112 4ου βαθμού

113 ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 1ου ΒΑΘΜΟΥ: πόνος, ερυθρότης και οίδημα 2ου ΒΑΘΜΟΥ: ερυθρότης και επιφανειακή νέκρωση του δέρματος, σχηματισμός φυσαλίδων 3ου ΒΑΘΜΟΥ: πλήρης νέκρωση των ιστών του δέρματος 4ου ΒΑΘΜΟΥ: απανθράκωση ΕΛΑΦΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ: 1ου και 2ου βαθμού, με έκταση μικρότερη από το 5% της επιφάνειας του σώματος ΒΑΡΕΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ: 3ου και 4ου βαθμού, ή εκτεταμένα 1ου και 2ου βαθμού

114 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 1ου ΚΑΙ 2ου ΒΑΘΜΟΥ Άφθονο τρεχούμενο νερό επάνω στο έγκαυμα, μέχρι ψύξη της περιοχής και υποχώρηση του πόνου Κάλυψη με αποστειρωμένη γάζα και στερέωσή της χωρίς εφαρμογή πίεσης Μεταφορά σε νοσοκομείο (εκτός των πολύ ελαφρών εγκαυμάτων) ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ σπάμε τις φυσαλίδες ΔΕΝ αλείφουμε κρέμες, λάδι κλπ

115 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΔΕΝ αφαιρούμε τα ενδύματα ABC Κάλυψη με αποστειρωμένη γάζα και τύλιγμα του θύματος σε καθαρό σκέπασμα Άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ: πλύσιμο επί πολλή ώρα με νερό

116

117 ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΖΑΛΗ ΝΑΥΤΙΑ ΕΜΕΤΟΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΡΜΑ ΚΑΥΤΟ, ΕΡΥΘΡΟ ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΩΣ 41

118 ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΣΚΙΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΑΦΘΟΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΑΝΘΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΠΙΘΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

119 Για κάθε επείγουσα κατάσταση υπάρχουν: -προληπτικά μέτρα -μέτρα αντιμετώπισης Κανένα μέτρο αντιμετώπισης / θεραπεία δεν είναι τόσο αποτελεσματικό στην επίτευξη του ΑΝΣΚ, όσο η πρόληψη.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Επείγουσα Νοσηλευτική φροντίδα σε παιδιά Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ Μαρία Γιανναδάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρώτες Βοήθειες 1.1 Τι Περιλαμβάνει το Φαρμακείο 2. Τραύματα 1 1 2 2.1 Αιμορραγία 2 2.1.1 Συμπτώματα Αιμορραγίας 2 2.1.2 Α Βοήθειες 2 2.1.2.1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2013-2013 ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2013-2013 ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2013-2013 ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Υπεύθυνος Καθηγητής:Σαχπατζίδης Χρήστος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ονόματα Μαθητών σελ. 3 ΚΑΡΠΑ.σελ..4-9 Κατάγματα.σελ.10-14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. &.Ε. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Ορισμός. Εκτίμηση της κατάστασης του θύματος. Σειρά παροχής πρώτων Βοηθειών. Φαρμακείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Ορισμός. Εκτίμηση της κατάστασης του θύματος. Σειρά παροχής πρώτων Βοηθειών. Φαρμακείο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Ορισμός Εκτίμηση της κατάστασης του θύματος Σειρά παροχής πρώτων Βοηθειών Φαρμακείο Ορισμός Πρώτη Βοήθεια είναι η άμεση και προσωρινή φροντίδα που παρέχεται στο θύμα ενός

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας. Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας. Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Τι είναι Α Βοήθειες Η βοήθεια που παρέχεται σε ασθενείς άμεσα μετά τον τραυματισμό ή την πάθηση και πριν προσέλθει ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Εγχειρίδιο Α Βοηθειών Απαιτήσεις Αρχαρίου και Πρωτέα Προσκόπου, Χάλκινου, Αργυρού και Χρυσού Τρίφυλλου Λευκωσία, Φεβρουάριος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Βορείου Έβρου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Βορείου Έβρου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βασικών Πρώτων Βοηθειών για Σπηλαιοεξερευνητές Εµµανουήλ Γ. Πρώιµος ιασώστης Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Αρχηγός Σώµατος Εθελοντών Σαµαρειτών ιασωστών και Ναυαγοσωστών Θεσσαλονίκης Γεώργιος Ι. Σωτηριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Δημάρχου Αμαρουσίου κου Γεωργίου Πατούλη

Χαιρετισμός Δημάρχου Αμαρουσίου κου Γεωργίου Πατούλη χορηγός Χαιρετισμός Δημάρχου Αμαρουσίου κου Γεωργίου Πατούλη Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, με τους γρήγορους ρυθμούς που επιβάλλει, έχει αποξενώσει τον άνθρωπο από τους γύρω του. Εξακολουθεί εντούτοις να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τµήµα Νοσηλευτικής (Σ.Ε.Υ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων Υπό την εποπτεία της καθηγήτριας τεχνικών εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις

ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΜΕΣΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 19.23 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 28.31 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 31.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 19.23 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 28.31 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 31. Σελ2 3.9 10.18 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 19.23 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 24.27 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 28.31 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 31.34 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171 Εγκαυματική Ν όσος, ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ Επιδημιολογία Παρά τη σημαντική πρόοδο στην πρόληψη και αντιμετώπιση, τα εγκαύματα αποτελούν τον βαρύτερο τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες βοήθειες για όλη την οικογένεια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρώτες βοήθειες για όλη την οικογένεια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 3 σελ. 4 σελ. 5 σελ. 6 σελ. 7 σελ. 9 σελ. 11 σελ. 12 σελ. 13 σελ. 14 σελ. 16 σελ. 17 σελ. 18 σελ. 20 σελ. 22 σελ. 24 σελ. 25 σελ. 28 σελ. 29 Ανακοπή καρδιάς Αναφυλακτικό σοκ Απόφραξη τραχείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ 2009-2010

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ 2009-2010 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ 2009-2010 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Σχολικό έτος 2009-2010 Με το θέμα ασχολήθηκαν : Οι μαθητές και μαθήτριες της Α και Β τάξης Η εκπαιδευτικός: Ακούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Κλιματολογικές Συνθήκες

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Κλιματολογικές Συνθήκες 182 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Κλιματολογικές Συνθήκες ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Α.ΕΚΘΕΣΗΤΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣΕ ΔΡΙΜΥΨΥΧΟΣ Ο ανθρώπινος οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Γ Κλινική Εξέταση

ΜΕΡΟΣ Γ Κλινική Εξέταση ΜΕΡΟΣ Γ Κλινική Εξέταση Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού και την αντικειμενική εξέταση ανά συστήματα, αλλιώς γνωστή και ως φυσική εξέταση. Παρά το γεγονός ότι με την κλινική εξέταση ελέγχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Τύποι Οστών 11/6/2015 ΟΣΤΑ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Τύποι Οστών 11/6/2015 ΟΣΤΑ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Όταν αναφερόμαστε στο μυοσκελετικό σύστημα εννοούμε ΟΣΤΑ-ΜΥΕΣ-ΔΕΡΜΑ-ΠΕΡΙΤΟΝΙΕΣ- ΤΕΝΟΝΤΕΣ-ΑΓΓΕΙΑ-ΝΕΥΡΑ-κ.λ.π. 1 ΟΣΤΑ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ Η κύρια λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ ε- παγγέλματος). Στον απόφοιτο ΙΕΚ στην ειδικότητα ΔΙΑΣΩΣΤΗ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟ- ΦΟΡΟΥ και μετά από επιτυχείς εξετάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες

Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες 240 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ Μαζικές καταστροφές από ΡΒΧ ουσίες μπορούν να προκληθούν είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΧΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΧΗΣ 2 ΤΑΚΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΧΗΣ Τξχος (ΥΙ ε.α.) Ιωάννης Γαλατάς, MD, MA(Terr) Η εκπαίδευση στην αντιμετώπιση του τραύματος και στις Ειδικές Δυνάμεις βασίζεται κατά κανόνα στο Σεμινάριο ATLS (Advanced

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αιμοληψιας, επιπλοκές και αντιμετώπιση. Ε. Θεοδωρή Αιματολόγος Δ/ντρια Αιμοδοσίας ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας»

Διαδικασία αιμοληψιας, επιπλοκές και αντιμετώπιση. Ε. Θεοδωρή Αιματολόγος Δ/ντρια Αιμοδοσίας ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας» Διαδικασία αιμοληψιας, επιπλοκές και αντιμετώπιση Ε. Θεοδωρή Αιματολόγος Δ/ντρια Αιμοδοσίας ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας» εισαγωγή Ο αιμοδότης, εφόσον κριθεί κατάλληλος για να προσφέρει αίμα οδηγείται στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές στην αντιµετώπιση της εγκαυµατικής νόσου

Γενικές αρχές στην αντιµετώπιση της εγκαυµατικής νόσου Γενικές αρχές στην αντιµετώπιση της εγκαυµατικής νόσου Ευγενία Ηλιοπούλου, Πλαστικός Χειρουργός, Επιµ. Α, Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυµάτων Νοσοκοµείου ΚΑΤ-Κηφισιά Επικοινωνία: ρ. Ηλιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Εισαγωγή Στη σύγχρονη εποχή μας, αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στον οικιακό

Διαβάστε περισσότερα

Γι αυτό παρακάτω θα παραθέσουμε μερικές απλές οδηγίες για την αντιμετώπιση μερικών από αυτών των τσιμπημάτων.

Γι αυτό παρακάτω θα παραθέσουμε μερικές απλές οδηγίες για την αντιμετώπιση μερικών από αυτών των τσιμπημάτων. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. ΠΕΝΝΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Το καλοκαίρι συχνά αντιμετωπίζουμε διάφορα τσιμπήματα από έντομα πού άλλοτε είναι απλώς ενοχλητικά και άλλοτε μπορούν να μας προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα