Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λάρισα 09/04/2015 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. Οικ. 5849/64102 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρ. Γεωργιάδου Τηλέφωνο : Fax : Ταχ. Δ/νση : Σωκράτους 111 Ταχ. Κώδ. : Λάρισα Ηλ. Ταχ. Θέμα: «Έγκριση δεύτερου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.)». Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η 1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 19). 2. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α 107). 3. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87). 4. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Του Ν. 4155/2013(ΦΕΚ 120/Α ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις, υποπαράγραφος 20 στ : εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ» 6. Τις διατάξεις του Ν.4270/2013(ΦΕΚ Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ- Δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις» 7. Τις διατάξεις του Ν.4257/2014(ΦΕΚ Α 143), άρθρ.56 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών» 8. Το άρθρ.157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπ. Οικονομικών και άλλες Διατάξεις». 9. Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».(Α 150). 10. Τις διατάξεις του Π.Δ.138/2010 (ΦΕΚ231/Α ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας». Σελίδα 1 από 11

2 11. Την Πράξη 4 της του Υπ. Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γ.Γ. των Α.Δ. της χώρας» (ΦΕΚ 24 Α ) 12. Την με αριθμ. 560/4990/ΨΩ6ΑΟΡ10-ΨΘΖ, και τις τροποποιήσεις της με αριθμ. 1142/11487/69ΥΨΟΡ10-ΔΛ5 & 2146/22329/677ΘΟΡ10-Ι6Ζ Αποφάσεις της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας περί «συγκρότησης συλλογικών οργάνων που αφορούν σε δημόσιες προμήθειες και διαγωνισμούς της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. για το έτος 2015» 13. Την υπ αριθμ. 2990/18604 Απόφαση της Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας στον Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Δ/νσης» (Β 385). 14. Τη με αριθμ. 2839/29850/ /ΑΔΑΜ:15PROC , προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.». 15. Τη με Αριθ. Πρωτ.Οικ.5143/56783/31/03/2015 απόφαση έγκρισης της Δ/νσης Οικονομικού του πρώτου πρακτικού της επιτροπής 16. Το από δεύτερο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ 15PROC ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε το από δεύτερο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., σύμφωνα με το οποίο: Στη συνεδρίαση παρόντα ήταν τα παρακάτω μέλη: 1. Ελένη Κιουρελή 2. Ευγένιος Μασσούρας 3. Μαρίνα Παντελίδου Η Επιτροπή, δηλαδή η Ελένη Κιουρελή και ο Ευγένιος Μασσούρας που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (το μέλος Μαρίνα Παντελίδου δε διαθέτει κωδικό πρόσβασης λόγω πεπερασμένου αριθμού κωδικών), ξεκίνησε την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που είχαν υποβληθεί στο σύστημα και αντιστοίχως και των έντυπων φακέλων των παρακάτω υποψηφίων: 1. Διεθνείς Μέθοδοι καθαρισμού Ανώνυμη τεχνική τουριστική εταιρεία πληροφορικής καθαρισμοί κτιρίων/icm INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. 2. ISS Facility Services Α.Ε. 3. Γ. Ζιώγας & ΣΙΑ Ο.Ε. 4. Γκαμπράνης Δημήτριος Σελίδα 2 από 11

3 5. Ελληνική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων και συναφών Υπηρεσιών Α.Ε. / ΕΛΕΚΤ 6. Ευθύμιος Τσιάτσιος & ΣΙΑ Ο.Ε. 7. Βαρβάρα Θεοδώρου & ΣΙΑ Ο.Ε. 8. Άγγελος Ιατρού 9. Γεωργία Ν. Καραμπά 10. Κων/νος Τσουκαλάς & ΣΙΑ Ε.Ε. 11. Κωστορίζος Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 12. Αικατερίνη Λέτσιου Παπαγεωργίου 13. Αφροδίτη Λιάπη 14. IRIS Clean Ο.Ε./ Μαργ. Γεωργιτσοπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε. και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 1. Διεθνείς Μέθοδοι καθαρισμού Ανώνυμη τεχνική τουριστική εταιρεία πληροφορικής καθαρισμοί κτιρίων/icm INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. Κατά την ηλεκτρονική εξέταση του φακέλου της εταιρείας ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε., διαπιστώθηκε ότι η ψηφιακή υπογραφή της δεν είναι πιστοποιημένη (valid). Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την συμμετέχουσα εταιρεία αναφέρθηκε η εταιρεία ADACOM S.A. ως η Αρχή που χορήγησε τη συσκευή αποθήκευσης (usb token) για απόκτηση ψηφιακής υπογραφής. Από τη γραμματεία της Επιτροπής διακριβώθηκε ότι η «ADACOM S.A.» αποτελεί μία από τις τρεις πιστοποιημένες Αρχές που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή(βλ. «συχνές ερωτήσεις» στην ενότητα Α4 του Στην επικοινωνία μας μαζί τους για βεβαίωση της εγκυρότητας της ψηφιακής υπογραφής της ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε., η Αρχή πιστοποίησης μας ενημέρωσε ότι αγοράστηκε μεν από την ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. η συσκευή αποθήκευσης (usb token), αλλά δεν έγινε ενεργοποίησή της με αποτέλεσμα ως «εκδότης» της υπογραφής να μην εμφανίζεται η πιστοποιημένη Αρχή. Επειδή, απαραίτητο στοιχείο συμμετοχής σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό αποτελεί η απόκτηση ψηφιακής υπογραφής (Ν. 4155/2013 Α 120, Απόφαση Π1/2390/2013 Β 2677 & Απόφαση Φ.40.4/1/989/2012 Β 1301), και επειδή με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε δεν προκύπτει η διασφάλιση της εγκυρότητας και γνησιότητας της απαραίτητης ψηφιακής υπογραφής, η Επιτροπή απορρίπτει την οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. 2. ISS Facility Services Α.Ε. Κατά την εξέταση της προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας «ISS Facility Services Α.Ε.», έκρινε ομοφώνως πλήρη το φάκελο της οικονομικής προσφοράς και αποδεκτή την προσφορά. 3. Γ. Ζιώγας & ΣΙΑ Ο.Ε. Κατά την εξέταση της προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας Γ. Ζιώγας & ΣΙΑ Ο.Ε., έκρινε ομοφώνως πλήρη το φάκελο της οικονομικής προσφοράς, αλλά δε μειοδοτεί σε κανένα από τα τμήματα της προκήρυξης. 4. Γκαμπράνης Δημήτριος Σελίδα 3 από 11

4 Κατά την εξέταση της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου Γκαμπράνη Δημήτριου στα τμήματα στα οποία ήταν μειοδότης, διαπιστώθηκε ότι στον πίνακα 2: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», ο υπολογισμός του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν είναι ορθός. Αναλυτικότερα, τα ποσοστά διοικητικού κόστους, εργολαβικού κέρδους αλλά και των κρατήσεων, σε διαφορετικά τμήματα, δεν έχουν υπολογιστεί σωστά με αποτέλεσμα να μην είναι ορθά υπολογισμένη η τελική προσφερόμενη συνολική τιμή. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (Α 88): «Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι», ο πίνακας 2: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» του Παραρτήματος 3, της οικονομικής προσφοράς της προκήρυξης, είναι αναγκαίο και υποχρεωτικό στοιχείο για τον καθορισμό της προσφερόμενης τιμής από τον συμμετέχοντα επί ποινή αποκλεισμού και επειδή οι υπολογισμοί τους κόστους από τον συμμετέχοντα εμπεριέχουν λανθασμένους υπολογισμούς, η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά του συμμετέχοντα. 5. Ελληνική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων και συναφών Υπηρεσιών Α.Ε. / ΕΛΕΚΤ Κατά την εξέταση της προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας ΕΛΕΚΤ, διαπιστώθηκε ότι στα τμήματα στα οποία ήταν μειοδότης, στον πίνακα 2: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», ο υπολογισμός του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν είναι ορθός. Αναλυτικότερα, τα ποσοστά των κρατήσεων, σε διαφορετικά τμήματα, δεν έχουν υπολογιστεί σωστά με αποτέλεσμα να μην είναι ορθά υπολογισμένη η τελική προσφερόμενη συνολική τιμή. Για τους ίδιους λόγους που αναπτύχθηκαν παραπάνω (άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (Α 88)), η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά του συμμετέχοντα. 6. Ευθύμιος Τσιάτσιος & ΣΙΑ Ο.Ε. Σελίδα 4 από 11

5 Κατά την εξέταση της προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας «Ευθύμιος Τσιάτσιος & ΣΙΑ Ο.Ε.», έκρινε ομοφώνως πλήρη το φάκελο της οικονομικής προσφοράς και αποδεκτή την προσφορά. 7. Βαρβάρα Θεοδώρου & ΣΙΑ Ο.Ε. Κατά την εξέταση της προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας «Βαρβάρα Θεοδώρου & ΣΙΑ Ο.Ε.», έκρινε ομοφώνως πλήρη το φάκελο της οικονομικής προσφοράς και αποδεκτή την προσφορά. 8. Άγγελος Ιατρού Κατά την εξέταση της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου Άγγελου Ιατρού, στα τμήματα στα οποία ήταν μειοδότης, διαπιστώθηκε ότι στον πίνακα 2: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», ο υπολογισμός του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν είναι ορθός. Αναλυτικότερα, δηλώνεται ως προβλεπόμενο καθαρό ωρομίσθιο εργαζομένου βάσει συλλογικής σύμβασης εργασίας, το ποσό των 3,93. Το ποσό του πεδίου : «Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες μικτές αποδοχές (ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ+ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ) για το σύνολο των εργαζομένων», του πίνακα 2, που δηλώθηκε από τον συμμετέχοντα ήταν το γινόμενο του 3,93 με τις ώρες εργασίας ανά τμήμα, χωρίς προσθήκη δώρων, επιδομάτων και άλλων νόμιμων μικτών αποδοχών όπως θα έπρεπε και συνεπώς οι τελικές προσφερόμενες τιμές ανά τμήμα δεν είναι οι νόμιμες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις εργοδοτικές υποχρεώσεις (μισθολογικές και θεσμικές). Επειδή, δεν είναι σωστός ο υπολογισμός κόστους προσφερόμενης τιμής κανενός τμήματος του πίνακα 2 και επειδή ο πίνακας αυτός προβλέπεται από το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (Α 88), ακριβώς για να αποφευχθούν εργοδοτικές παρατυπίες και για να αποδεικνύεται η ορθότητα και η νομιμότητα των προσφερόμενων τιμών, ειδικά όταν αναθέτουσα αρχή είναι το Ελληνικό Δημόσιο, η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά του συμμετέχοντα. 9. Γεωργία Ν. Καραμπά Κατά την εξέταση της προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου Γεωργίας Ν. Καραμπά, διαπιστώθηκε ότι είχε υποβάλει το Ν. 4093/12 καθώς και την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας με ΑΔΑ: Β44ΘΛ-8ΔΠ. Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής »: «ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.11. ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟ), ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.» Σελίδα 5 από 11

6 Επίσης, σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας για το Ν. 4093/2012 με ΑΔΑ: Β4ΣΘΛ-3ΡΨ/ : «οι εργοδότες επιχειρήσεις, που δεν είναι μέλη των αντίστοιχων εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και εν προκειμένω της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, και συγκεκριμένα των εν προκειμένω εργοδοτικών οργανώσεων που την υπογράφουν, ήτοι των Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., συνεχίζουν να δεσμεύονται από τους μη μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, αλλά δεν δεσμεύονται, από την (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) από τους μισθολογικούς όρους που η ισχύουσα ΕΓΣΣΕ ορίζει.» Συμπληρωματικά, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (Α 88): «Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι» Τέλος σύμφωνα με το έγγραφο του Υπ. Εργασίας με αριθμ. πρωτ /2011/ : «Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο εργοδότης δεν είναι μέλος εργοδοτικής οργάνωσης, θα συμπεριληφθεί στην προσφορά το κείμενο της Εθνικής συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ως προς τους μη μισθολογικούς όρους εργασίας και το απόσπασμα του κειμένου του Ν. 4093/12 καθώς και της ερμηνευτικής του εγκυκλίου» Επειδή, όπως προκύπτει από την ανωτέρω νομοθεσία και νομολογία οι ισχύουσες Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας δεσμεύουν όλους τους εργοδότες ως προς τους μη μισθοδοτικούς όρους και επειδή πρέπει να υποβάλλονται πάντα στους διαγωνισμούς ειδικά όταν είναι αναθέτουσα αρχή το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους νόμους του κράτους και το σεβασμό της εργατικής νομοθεσίας αλλά και του τρόπου υπολογισμού της προσφερόμενης τιμής και επειδή η συμμετέχουσα Γεωργία Ν. Καραμπά, δεν υπέβαλε τη ισχύουσα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά της συμμετέχουσας. 10. Κων/νος Τσουκαλάς & ΣΙΑ Ε.Ε. Κατά την εξέταση της προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας Κων/νος Τσουκαλάς & ΣΙΑ Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι στα τμήματα στα οποία ήταν μειοδότης, στον πίνακα 2: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», ο υπολογισμός του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν είναι ορθός. Αναλυτικότερα, τα ποσοστά των εργοδοτικού κέρδους, σε διαφορετικά τμήματα, δεν έχουν υπολογιστεί σωστά με αποτέλεσμα να μην είναι ορθά υπολογισμένη η τελική προσφερόμενη συνολική τιμή. Σελίδα 6 από 11

7 Για τους ίδιους λόγους που αναπτύχθηκαν παραπάνω (άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (Α 88)), η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά του συμμετέχοντα. 11. Κωστορίζος Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. Κατά την εξέταση της προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας Κωστορίζος Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι στα τμήματα στα οποία ήταν μειοδότης, στον πίνακα 2: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», ο υπολογισμός του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν είναι ορθός. Αναλυτικότερα, τα ποσοστά των κρατήσεων, δεν έχουν υπολογιστεί σωστά με αποτέλεσμα να μην είναι ορθά υπολογισμένη η τελική προσφερόμενη συνολική τιμή. Για τους ίδιους λόγους που αναπτύχθηκαν παραπάνω (άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (Α 88)), η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά του συμμετέχοντα. 12. Αικατερίνη Λέτσιου Παπαγεωργίου Κατά την εξέταση της προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου Αικατερίνη Λέτσιου Παπαγεωργίου, διαπιστώθηκε ότι στα τμήματα στα οποία ήταν μειοδότρια, στον πίνακα 2: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», ο υπολογισμός του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν είναι ορθός. Αναλυτικότερα, τα ποσοστά των κρατήσεων, δεν έχουν υπολογιστεί σωστά με αποτέλεσμα να μην είναι ορθά υπολογισμένη η τελική προσφερόμενη συνολική τιμή. Για τους ίδιους λόγους που αναπτύχθηκαν παραπάνω (άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (Α 88)), η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά της συμμετέχουσας. 13. Αφροδίτη Λιάπη Κατά την εξέταση της προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας Αφροδίτη Λιάπη, έκρινε ομοφώνως πλήρη το φάκελο της οικονομικής προσφοράς, αλλά δε μειοδοτεί σε κανένα από τα τμήματα της προκήρυξης. 14. IRIS Clean Ο.Ε./ Μαργ. Γεωργιτσοπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε. Κατά την εξέταση της προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας «IRIS Clean Ο.Ε./ Μαργ. Γεωργιτσοπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε.», έκρινε ομοφώνως πλήρη το φάκελο της οικονομικής προσφοράς και αποδεκτή την προσφορά. Μετά τα παραπάνω προέκυψαν οι παρακάτω ανάδοχοι ανά χώρο καθαριότητας και τιμή: ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Διοικ/κό Οικ/κό, Αδειών Διαμονής, Αστικής Κατάστασης, Γραμματεία, Σαρανταπόρου 140 Καρδίτσα. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 Σελίδα 7 από 11

8 Δ/νση Δασών, Δασαρχείο, Τέρμα Χαρ. Φλωράκη Καρδίτσα Δ/νση Δασών, Δασαρχείο, Τέρμα Χαρ. Φλωράκη Καρδίτσα Δασαρχείο Μουζακίου, Μουζάκι Κεντρικά Γραφεία της Α.Δ.Θ.Στ.Ε, Σωκρατους 111 Λάρισα Δέκα (10) χώροι στάθμευσης εντός του Υπογείου στη Σωκράτους 111 Λάρισα Αίθουσα Συνεδριάσεων, Σωκράτους 111 Λάρισα Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, Σωκράτους 111 Λάρισα ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. 240,00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ISS FACILITY SERVICES A.E ,53 ISS FACILITY SERVICES A.E. 78,00 ISS FACILITY SERVICES A.E ,70 ISS FACILITY SERVICES A.E , Δ/νση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων, Σωκράτους 111 Λάρισα Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας, Φαρσάλων 148 Λάρισα Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων, Φαρσάλων 148 Λάρισα Δ/νση Δασών Λάρισας, Σωκράτους 103 Λάρισα Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Τσιμισκή 5 Λάρισα Λάρισα Δασαρχείο Ελασσόνας, Κ. Οικονόμου 64 Ελασσόνα Δασονομείο Φαρσάλων, Φάρσαλα Δ/νση Δασών Ν.Φωκίδας & Δασαρχείο Αμφισσας, Γκούρα 5 'Αμφισσα Διοικ/κό Οικ/κό, Αδειών Διαμονής, Αστικής Κατάστασης, Γραμματεία, Σταλλού 9 'Αμφισσα ISS FACILITY SERVICES A.E ,76 ISS FACILITY SERVICES A.E ,00 ISS FACILITY SERVICES A.E ,00 ISS FACILITY SERVICES A.E ,00 ISS FACILITY SERVICES A.E ,00 ISS FACILITY SERVICES A.E ,30 ISS FACILITY SERVICES A.E. 159,00 ISS FACILITY SERVICES A.E ,00 ISS FACILITY SERVICES A.E ,00 Σελίδα 8 από 11

9 Δασαρχείο Λιδωρικίου, Λιδωρίκι Διοικ/κό Οικ/κό, Αδειών Διαμονής, Αστικής Κατάστασης, Γραμματεία, Κολοκοτρώνη 30 Τρίκαλα Δασαρχείο Τρικάλων, Κολοκοτρώνη 30 Τρίκαλα Δ/νση Δασών Ν.Τρικάλων, Κολοκοτρώνη 30 Τρίκαλα Δασαρχείο Καλαμπάκας, Ομ. Αμερικής 1 Καλαμπάκα Δασαρχείο Καλαμπάκας, Λεοτσάκου 1 Καλαμπάκα Διοικ/κό Οικ/κό, Αδειών Διαμονής Αστικής Κατάστασης Γραμματεία, Ναπολέοντα Ζέρβα 3 Καρπενήσι Δ/νση Δασών Ν. Ευρυτανίας, Δασαρχείο Καρπενησίου, 1o χιλ. Ε.Ο. Καρπενησίου- Αγρινίου Δασαρχείο Φουρνά, Φουρνά Διοικ/κό Οικ/κό, Πληροφορικής, Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & Γραμματείας, Λεωνίδου 6 Λαμία Αστικής Κατάστασης, Αδειών Διαμονής, Μ. Μπότσαρη 3 Λάμια Δ/νση Τεχικού Ελέγχου, Ελικώνος 17 Λαμία Δ/νση Υδάτων Στ.Ε., Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Θεοδωράτου & Βέλλιου Λαμία Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Στ. Ελλάδας, Τσιριμώκου 1 Λαμία Δ/νση Δασών Ν.Φθιώτιδας, Δασαρχείο Λαμίας, 1ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας- Αθηνών Δασαρχείο Σπερχειάδας, Ιωάννου Πίτσικα 1 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ISS FACILITY SERVICES A.E ,00 ISS FACILITY SERVICES A.E ,00 ISS FACILITY SERVICES A.E ,00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε 1.980,00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε 1.620,00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε 3.240,00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε 2.880,00 Σελίδα 9 από 11

10 Δασαρχείο Αταλάντης, Θεμιστοκλέους 4 Αταλάντη Διοικ/κό Οικ/κό, Αστικής Κατάστασης, Γραμματεία, Κάδμου 11 Λιβαδειά Αδειών Διαμονής, Δωδεκανήσου 8-10 Λιβαδειά Δ/νση Δασών, Κάδμου 11 & 13 Λιβαδειά Δασαρχείο Λιβαδειάς, Κάδμου 11 Λιβαδειά Δασαρχείο Θηβών, Αγ.Φωτεινής-Μοσχοπόδι Θήβα Διοικ/κό Οικ/κό Αδειών Διαμονής, Αστικής Κατάστασης, Γραμματεία, Δημητριάδος 95 -Παύλου Μελά Βόλος Τμήμα ελέγχου υλικών & ποιότητας Δ.Ε.Θεσσαλίας, Τσαμαδού 28-Κοδριγκτώνος Βόλος Δασαρχείου Βόλου, Ξενοφώντος 1, Βόλος Δ/νσης Δασών Ν. Μαγνησίας, Ξενοφώντος 1, Βόλος Δασαρχείου Σκοπέλου, Σκόπελος Δασαρχείο Αλμυρού, Βασ. Παύλου 1 Αλμυρός Δ/νση Δασών Ν.Ευβοίας & Δασαρχείο Χαλκίδας, Χαινά 97, Χαλκίδα Διοικ/κό Οικ/κό, Γραμματεία, Αστικής Κατ/σης, Αδειών Διαμονής, Ελ. Βενιζέλου & Βελισσαρίου 2 Χαλκίδα Δασαρχείο Αλιβερίου, Πλάτωμα Δημ.Κοινότητα Αλιβερίου Δασονομείο Κύμης, Βογιατζή 6 Κύμη Δασονομείο Καρύστου, Ήρας & Σαχτούρη ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΜΑΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΜΑΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 Σελίδα 10 από 11

11 51 52 Δασαρχείο Λίμνης, Λίμνη Ευβοίας Δασαρχείο Ιστιαίας, περιφ.οδός Ι.Σκαρίμπα Ιστιαία ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 Λαμβάνοντας υπόψη: α) την αριθμ. 3263/2013 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου η αναθέτουσα αρχή καλώς προβαίνει σε επαναληπτικό - νέο αυτοτελή διαγωνισμό προκειμένου να αναθέσει τα εναπομείναντα τμήματα, για τα οποία δεν προέκυψαν ανάδοχοι από τον αρχικό διεθνή διαγωνισμό, χωρίς να επαναληφτούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του π.δ/τος 60/2007, β) την προϋπολογισμένη αξία των εναπομενουσών υπηρεσιών μας, η οποία είναι στα όρια της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, γ) την μη υφιστάμενη υποστήριξη του ΕΣΗΔΗΣ στην παρούσα φάση, για τα τμήματα με α/α 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 της προκήρυξης στα οποία δεν προέκυψαν μειοδότες λόγω απορρίψεων των συμμετεχόντων, καλούμε όσους συμμετέχοντες κρίθηκαν ικανοί με το πρώτο πρακτικό, να υποβάλλουν νέες σφραγισμένες έντυπες οικονομικές προσφορές, στη Δ/νση Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.-Ε., με βάση τους όρους και τα άρθρα της προκήρυξης, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του φορέα μας. Επισημαίνουμε ότι όσοι θα συμμετέχουν εκ νέου θα πρέπει να έχουν εγγυητικές που καλύπτουν τα τμήματα αυτά διαφορετικά θα πρέπει να εκδώσουν και να υποβάλλουν νέες. Επίσης, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να λάβουν υπόψη τους τις παρατηρήσεις της Επιτροπής αξιολόγησης, ώστε να αποφευχθούν απορρίψεις για τους λόγους που έχουν ήδη επισημανθεί. Όσοι είναι μειοδότες θα ενημερωθούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή των δικαιολογητικών τους σύμφωνα με το Π.Δ.118/2007. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο του διαγωνισμού με α/α συστήματος 6747 προς ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Με εντολή Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας Η Προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικού α/α Κων/νος Κοντομάνος Κοινοποίηση συμμετεχόντων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Εσ. Διανομή: Χρ. Αρχείο Σελίδα 11 από 11

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Πληροφορίες : Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης:149

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β) του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «Περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΗΦ6ΣΙ-ΙΣ3 ΑΔΑΜ: 14PROC001969889 Πειραιάς, 4 Απριλίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Αρ. Διακ.: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Διεύθυνση: Φρυ Κάσος, ΤΚ 85899 Τηλέφωνο - Fax: 22450 41100 22450 41442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1/2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002613634 2015-03-04

15PROC002613634 2015-03-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2613613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα