GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010"

Transcript

1 GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ψυχιατρική και κυβερνοχώρος ΕΙΣΑΓΩΓH: AΒΑΤΑΡ, CYBERCOACHES ΚΑΙ ΜΗΧΑΝEΣ ΑΝΑΖHΤΗΣΗΣ: Η ΑΞIΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚHΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑΣ ΣΤΗ ΣYΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚH Tristan Gorrindo, MD, and David Brendel, MD, PhD ΟΔΙΚOΣ ΧAΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΣΜEΝΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΥΠΟΛΟΓΙΣΤH ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕIΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜEΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕIΕΣ James A. Cartreine, PhD, David K. Ahern, PhD, and Steven E. Locke, MD Η ΣΧEΣΗ ΨΥΧΙAΤΡΟΥ-ΑΣΘΕΝΟYΣ ΤΟΥ ΜEΛΛΟΝΤΟΣ: ΟΠΟΥΔHΠΟΤΕ, ΟΠΟΤΕΔHΠΟΤΕ; Peter Yellowlees, MBBS, MD, and Najia Nafiz, BA ΑΝΑΖHΤΗΣΗ ΜEΣΩ ΤΗΣ GOOGLE ΜΕ ΣΤOΧΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝH: Η ΗΘΙΚH ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚHΣ ΑΝΑΖHΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Brian K. Clinton, MD, PhD, Benjamin C. Silverman, MD, and David H. Brendel, MD, PhD ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΕΙΝΟ (ID); Tristan Gorrindo, MD, and James E. Groves, MD ΣΧΕΣΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Timothy Bickmore, PhD, and Amanda Gruber, MD ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Bryan Pridgen, MD IN MEMORIAM ΠΑΡΟΡΑΜΑ informa healthcare H Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ INFORMA HEALTHCARE ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ HARVARD COLLEGE ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠA Αριθμός Άδειας 385/1989 (X+7) EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA EKΔOTHΣ: M. ΠITΣIΛIΔHΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102, ΓΛΥΦΑΔΑ AΔ. ΣYΣK. 400/1991 KΔA ISSN

2 Doc.HARVARD 18.2.qxl 11/1/10 1:28 PM Page 1

3 Doc.HARVARD 18.2.qxl 11/1/10 1:28 PM Page 2 Harvard Review of Psychiatry EDITORIAL OFFICE EDITOR IN CHIEF SENIOR EDITOR DEPUTY EDITOR Shelly F. Greenfield, MD, MPH Stephen Scher, PhD, JD David H. Brendel, MD, PhD COMMYNICATIONS EDITOR ASSISTANT EDITORS William B. Jaffee, PhD Daniel Ebert, MD, PhD Mireya Nadal-Vicens, MD, PhD Lucy A. Epstein, MD Sandrine Pirard, MD FOUNDING EDITORS Tamara E. Gersh, MD Roberto B. Sassi, MD, PhD Joseph T. Coyle, MD Julieta Holman, MD Jason B. Strauss, MD Steven M. Mirin, MD Eric M. Morrow, MD, PhD ASSOCIATE EDITORS Dost Öngür, MD, PhD Hadine Joffe, MD David S. Jones, MD, PhD Roy H. Perlis, MD Hilary Smith Connery, MD, PhD EDITORIAL BOARD Miriam C. Tepper, MD FIELD EDITORS James A. Chu, MD Tana Grady-Weliky, MD Carl Salzman, MD Felton Earls, MD John G. Gunderson, MD Robert J. Waldinger, MD Richard Frank, PhD Stuart T. Hauser, MD, PhD Roger D. Weiss, MD Jean Frazier, MD Michael A. Jenike, MD Donald C. Goff, MD Robert W. McCarley, MD COLUMN EDITORS William R. Beardslee, MD Arthur Kleinman, MD Joshua L. Roffman, MD Anne Becker, MD, PhD Elizabeth Lunbeck, PhD Ronald Schouten, MD, JD Jonathan F. Borus, MD Malkah T. Notman, MD Jordan W. Smoller, MD, ScD Richard C. Hermann, MD Katharine A. Phillips, MD Ming T. Tsuang, MD, PhD, DSc CLINICAL CHALLENGES EDITORS Robert M. Goisman, MD Jacqueline Olds, MD Richard S. Schwartz, MD Derri Shtasel, MD, MPH GENERAL EDITORIAL BOARD Nancy C. Andreasen, MD, PhD Mary Anne Badaracco, MD Ross J. Baldessarini, MD Arthur J. Barsky, MD Francine M. Benes, MD, PhD Joseph Biederman, MD Jack D. Burke, Jr., MD, MPH Bruce M. Cohen, MD, PhD Kenneth L. Davis, MD David R. DeMaso, MD Leon Eisenberg, MD Marshal F. Folstein, MD Thomas G. Gutheil, MD Leston Havens, MD J. Allan Hobson, MD Steven E. Hyman, MD Jerome Kagan, PhD Herbert E. Kleber, MD Don R. Lipsitt, MD Nancy K. Mello, PhD Jack H. Mendelson, MD Michael Miller, MD Carol Nadelson, MD Charles B. Nemeroff, MD, PhD John C. Nemiah, MD David L. Pauls, PhD Judith L. Rapoport, MD Julius B. Richmond, MD Jerrold F. Rosenbaum, MD Alan F. Schatzberg, MD Scott A. Rauch, MD Robert L. Selman, PhD Miles F. Shore, MD David Spiegel, MD George E. Vaillant, MD Myrna M. Weissman, PhD Joel Yager, MD

4 Doc.HARVARD 18.2.qxl 11/1/10 1:28 PM Page 3

5 Doc.HARVARD 18.2.qxl 11/1/10 1:28 PM Page 4 ΠEPIEXOMENA Harvard Review of Psychiatry Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010 Volume 18 - Number 2 For any references/citations from this selection of articles, the source must be given as the original English article with full bibliographic details as given at the top of the first page of each article. Για oπoιεσδήπoτε αναφoρές/παραπoμπές από αυτή την επιλoγή θεμάτων, η πηγή πρέπει να δίνεται ως τo πρωτότυπo αγγλικό άρθρo με πλήρη βιβλιoγραφικά στoιχεία όπως αυτά δίνoνται στην κoρυφή της πρώτης σελίδας κάθε άρθρoυ. ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ψυχιατρική και κυβερνοχώρος ΕΙΣΑΓΩΓH Άβαταρ, cybercoaches και μηχανές αναζήτησης: Η αξία της διαδικτυακής τεχνολογίας στη σύγχρονη ψυχιατρική Tristan Gorrindo, MD, and David Brendel, MD, PhD...11 Οδικός χάρτης για τη βασισμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ψυχοθεραπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες James A. Cartreine, PhD, David K. Ahern, PhD, and Steven E. Locke, MD...14 Η σχέση ψυχιάτρου-ασθενούς του μέλλοντος: Οπουδήποτε, οποτεδήποτε; Peter Yellowlees, MBBS, MD, and Najia Nafiz, BA...33 Αναζήτηση μέσω της Google με στόχο τον ασθενή: Η ηθική της ηλεκτρονικής αναζήτησης πληροφοριών για τους ασθενείς Brian K. Clinton, MD, PhD, Benjamin C. Silverman, MD, and David H. Brendel, MD, PhD...40 Έγκλημα και μίσος στους εικονικούς κόσμους: Ένα νέο πεδίο δράσης για το Εκείνο (Id); Tristan Gorrindo, MD, and James E. Groves, MD...52 Σχεσιακοί αντιπρόσωποι στην κλινική ψυχιατρική Timothy Bickmore, PhD, and Amanda Gruber, MD...59 Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο: Συστάσεις για τα προγράμματα εκπαίδευσης για απόκτηση ειδικότητας με στόχο τους εφήβους που βρίσκονται σε κίνδυνο Bryan Pridgen, MD...72 In Memoriam...81 Παρόραμα...83 IΔIOKTHΣIA: M. ΠITΣIΛIΔHΣ Α.E., Αγ. Νικολάου 102, Γλυφάδα Tηλ.: , Fax: , ΚΩΔΙΚΟΣ: 3224 EKΔOTHΣ - ΔIEYΘYNTHΣ: Mιχάλης Πιτσιλίδης, Λ. Πορφύρα 11, Βούλα EΠIMEΛEIA EKΔOΣHΣ: Γιώργoς N. Παπαδημητρίoυ, Καρυατίδων 8, Αθήνα MΕΤΑΦΡΑΣΗ, HΛΕΚΤΡOΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔOΠOΙΗΣΗ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜOΙ, EΚΤΥΠΩΣΗ: M. ΠITΣIΛIΔHΣ Α.E. H Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ INFORMA HEALTHCARE 2007/2008 ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ HARVARD COLLEGE Authorised translation of the original English language edition, Harvard Review of Psychiatry, Volume 18, Number 2, copyright 2010 Presidents and Fellows of Harvard College and licensed by Informa Healthcare. This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights for translation, reprinting, reuse of illustrations, broadcasting, reproduction on microfilm or in any other way, and storage in data banks. The use of registered names trademarks etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant laws and regulations and therefore free for general use. Product liability: the publishers cannot guarantee the accuracy of any information about the application of medications contained in this publication. Μετάφραση κατόπιν αδείας από την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση, Harvard Review of Psychiatry, τόμος 18, αριθμός 2, copyright 2010 από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Harvard College και με την άδεια της Oxford University Press. Αυτή η εργασία υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα επιφυλάσσονται, όσον αφορά το όλο ή μέρος του υλικού, ιδιαίτερα τα δικαιώματα μετάφρασης, ανατύπωσης, επαναχρησιμοποίησης των εικόνων, εκπομπής, αναπαραγωγής σε μικροφίλμ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και αποθήκευσης σε τράπεζες δεδομένων. Η χρήση κατατεθημένων ονομάτων, εμπορικών σημάτων κ.λ.π. σε αυτό το έντυπο δεν συνεπάγεται, ακόμα και απουσία ειδικής δήλωσης, ότι αυτά τα ονόματα εξαιρούνται από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και επομένως ότι είναι ελεύθερα για γενική χρήση. Ευθύνη για προϊόντα: οι εκδότες δεν μπορούν να εγγυηθούν την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας για τη χρήση φαρμάκων που περιέχεται σε αυτό το έ- ντυπο. The publication of an advertisement neither constitutes nor implies a guarantee or endorsement of the product or service advertised or of the claims made for the product or service by the Editor, Editorial Board, Copyright Owner, or Publisher of Harvard Review of Psychiatry.

6 Doc.HARVARD 18.2.qxl 11/1/10 1:28 PM Page 5

7 Doc.HARVARD 18.2.qxl 11/1/10 1:28 PM Page 6 EDITORIAL Άβαταρ, εικονικός κόσμος, μηχανή αναζήτησης, πλοήγηση. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις λέξεις και φράσεις που έχουν «εισβάλει» στη καθημερινότητά μας τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας σημαντικά τις απλές, αλλά και τις πλέον σύνθετες πλευρές της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Η δύναμη του Διαδικτύου είναι πλέον αδιαμφισβήτητη, όπως αδιαμφισβήτητο είναι και το γεγονός ότι, «επιβάλλει» νέους κανόνες στην επικοινωνία, νέες σχέσεις, ανατρέποντας πολλές από τις ισορροπίες του παρελθόντος. Το ειδικό αφιέρωμα σε αυτό το τεύχος της Ψυχιατρικής Επιθεώρησης του Χάρβαρντ επικεντρώνεται στις τεχνολογίες του Διαδικτύου και στις αλληλεπιδράσεις τους με την ψυχιατρική. Στόχος των συγγραφέων είναι να δείξουν, πώς η ψυχιατρική και η τεχνολογία συνδέονται ολοένα πιο στενά και αναπόσπαστα, προσφέροντας παράλληλα μια ευρεία οπτική γωνία που δείχνει, πώς η διαδικτυακή τεχνολογία μπορεί να προαγάγει την άσκηση της ιατρικής. Οι Drs. Cartreine και συνεργάτες ανοίγουν το ειδικό αυτό αφιέρωμα, με μια ματιά στα θαύματα και τις προκλήσεις, ενώπιον των οποίων βρίσκεται η σύγχρονη θεραπεία της ψυχικής υγείας. Το άρθρο συζητά συγκεκριμένες προκλήσεις (και κάποιες δυνατές λύσεις) στην εφαρμογή της βασισμένης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θεραπείας εξ αποστάσεως (computer-based distance therapy) και των αυτοκαθοδηγούμενων θεραπειών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι, ορισμένοι επαγγελματίες έχουν αισθανθεί πως απειλούνται ή έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι, οι αυτοκαθοδηγούμενες θεραπείες είναι δυνατόν να τους αφήσουν χωρίς δουλειά. Ωστόσο, θυμίζουν τα λόγια του πρωτοπόρου της ιατρικής πληροφορικής, Warner Slack, που υποστήριξε ότι, «όποιος γιατρός μπορεί να αντικατασταθεί από ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρέπει να αντικατασταθεί», θέλοντας να τονίσουν πως, περνάμε πλέον σε ένα κόσμο μεγαλύτερης αυτονομίας και ευθύνης- των ασθενών, όπου οι αποφάσεις για τη θεραπεία μετατοπίζονται από το ιατρείο του θεραπευτή στο σπίτι του ασθενούς. Το επόμενο άρθρο συζητά το πώς μερικές από αυτές τις βασισμένες στο Διαδίκτυο παρεμβάσεις ισχυροποιούν τους ασθενείς και αλλάζουν θεμελιωδώς τη φύση της σχέσης ασθενούς γιατρού. Η σύγχρονη τεχνολογική επανάσταση έχει δημιουργήσει όρους όπως ηλεκτρονικοί ασθενείς (e-patients), υγεία 2.0 (health 2.0), συμμετοχική ιατρική (participatory medicine) και εικονική ιατρική (virtual medicine) στον κυβερνοχώρο (cyberspace), που επηρεάζουν σημαντικά την προαναφερθείσα σχέση. Οι συγγραφείς, για να εξετάσουν το πώς μεταβάλλεται η σχέση ψυχιάτρου ασθενούς, εξετάζουν πέντε απλά ερωτήματα: Πώς αλλάζουν οι προσδοκίες και οι συμπεριφορές των ασθενών; Ποιος χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για φροντίδα ψυχικής υγείας; Ποιες online υπηρεσίες ψυχικής υγείας προσφέρονται σήμερα; Πώς επηρεάζονται από τις αλλαγές αυτές τα ισχύοντα σήμερα και τα παλαιότερα μοντέλα της σχέσης ψυχιάτρου ασθενούς; Και, πώς είναι πιθανό να είναι η σχέση ψυχιάτρου ασθενούς στο μέλλον; Οι απαντήσεις θα μπορέσουν να προβλέψουν τόσο τον ασθενή, όσο και τον ψυχίατρο του μέλλοντος, αλλά κυρίως τη νέα μορφή της μεταξύ τους σχέσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το άρθρο που αναφέρεται στο έγκλημα και το μίσος στους εικονικούς κόσμους. Το παιχνίδι της φαντασίωσης (fantasy play) στο οποίο εμπλέκονται οι ασθενείς στις Online επικοινωνίες τους, αποτελεί μια πλούσια πηγή θεραπευτικού περιεχομένου. Οι Drs. Gorrindo και Groves διερευνούν ακριβώς αυτό το υλικό. Εξετάζουν τα πιθανά κίνητρα και το νόημα των βίαιων εγκλημάτων που διαπράττονται στους εικονικούς κόσμους και, ειδικότερα, το βιασμό, την ανθρωποκτονία και την παιδοφιλία. 6

8 Doc.HARVARD 18.2.qxl 11/1/10 1:28 PM Page 7

9 Doc.HARVARD 18.2.qxl 11/1/10 1:28 PM Page 8

10 Doc.HARVARD 18.2.qxl 11/1/10 1:28 PM Page 9

11 Doc.HARVARD 18.2.qxl 11/1/10 1:28 PM Page 10

12 Doc.HARVARD 18.2.qxl 11/1/10 1:28 PM Page 11 ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ψυχιατρική και κυβερνοχώρος Εισαγωγή ΑΒΑΤΑΡ, CYBERCOACHES ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Avatars, Cybercoaches, and Search Engines: Internet Technology s Value in Modern Psychiatry 2010, Vol. 18, No. 2, Tristan Gorrindo, MD, and David Brendel, MD, PhD Ασθενής: Λοιπόν...Ο φίλος μου με υποχρέωσε να έλθω εδώ. Υπολογιστής: Ο ΦΙΛΟΣ ΣΑΣ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ ΝΑ ΕΛΘΕΤΕ ΕΔΩ Ασθενής: Λέει ότι είμαι καταθλιπτική πολλές φορές. Υπολογιστής: ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΑΚΟΥΩ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ Ασθενής: Είναι αλήθεια. Είμαι δυστυχισμένη. Υπολογιστής: ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑ ΕΛΘΕΤΕ ΕΔΩ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΤΕ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΗ Ασθενής: Χρειάζομαι κάποια βοήθεια, αυτό πάντως είναι σίγουρο. Υπολογιστής: ΤΙ ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΕ ΓΙΑ ΣΑΣ ΑΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ Ασθενής: Ίσως θα μπορούσα να μάθω να τα πηγαίνω καλά με τη μητέρα μου. - αποσπάσματα από μια «συνεδρία ψυχοθεραπείας» ( psychotherapy session ) ασθενούς-ηλεκτρονικού υπολογιστή που διενεργήθηκε με το πρόγραμμα ELIZA (1) 2010 President and Fellows of Harvard College Το 1966, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του προγράμματος ELIZA (1) ως εικονικού θεραπευτή (virtual therapist) με τον οποίο ένας χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορούσαν να συμμετέχουν σε μια «συνεδρία ψυχοθεραπείας» χρησιμοποιώντας συνομιλία βασισμένη σε κείμενο έτσι παρουσιάστηκε τουλάχιστον. Στην πραγματικότητα, το ELIZA σχεδιάστηκε ως σύστημα επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας από τον Dr. Joseph Weizenbaum ένα μηχανικό υπολογιστών που ήταν μάλιστα πολύ αμφίθυμος (ambivalent) όσον αφορά το δημιούργημά του. Βασανιζόταν από σύγκρουση συναισθημάτων σχετικά με τις κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις της δημιουργίας μιας μηχανής που ηχούσε σαν άνθρωπος και μπορούσε να εκληφθεί εσφαλμένα ως υποκατάστατο της αλληλεπίδρασης με άνθρωπο (human interaction) και τον έθλιβε η πρόταση να χρησιμοποιείται το πρόγραμμα ELIZA για να διενεργείται θεραπεία με πραγματικούς ασθενείς. Η σύγχρονη ψυχιατρική εκφράζει παρόμοια αμφιθυμία σχετικά με το ρόλο της διαδικτυακής τεχνολογίας (Internet technology) στην πρακτική και τις θεραπείες μας. Παρότι η υπόλοιπη ιατρική σπεύδει να υιοθετήσει την πρακτική της παρακολούθησης των συμπτωμάτων των ασθενών από μακριά, τα βασισμένα στον Ιστό πόρταλ (Web-based portals) των ασθενών και τα επιβεβλημένα από την ομοσπονδιακή νομοθεσία ηλεκτρονικά συστήματα ιατρικών αρχείων, η ψυχιατρική (στο σύνολό της) εξακολουθεί να υιοθετεί με αργό ρυθμό είτε τα πλέον βασικά ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία είτε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescribing) (2). Πολλές ηγετικές φυσιογνωμίες του χώρου της ψυχιατρικής έχουν γράψει τρομακτικές προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους που συνεπάγεται το να έχει κανείς προσωπική ιστοσελίδα, να επικοινωνεί με τους ασθενείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ή να αλληλεπιδρά μαζί τους σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social networking) (3). Υπάρχουν άφθονα ανάμικτα σήματα. Οι κραυγές για τη διατήρηση της online αορατότητας (invisibility) και των «ορίων» ( boundaries ) των ασθενών μοιάζουν να συγκρούονται με τις κοινωνικές και νομικές παροτρύνσεις για υιοθέτηση της τεχνολογίας. Και μέσα σε αυτή τη σύγχυση, είναι αξιοσημείωτη η απουσία οδηγιών (guidelines) από την American Psychiatry Association (Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία), την American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (Αμερικανική Ακαδημία Ψυχιατρικής του Παιδιού και του Εφήβου) ή άλλων ψυχιατρικών οργανώσεων, που θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν τους κλινικούς γιατρούς στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Η φυσική συνέ- 11

13 Doc.HARVARD 18.2.qxl 11/1/10 1:28 PM Page Gorrindo and Brendel March/April 2010 πεια όλης αυτής της σύγχυσης είναι προφανής: πολλοί κλινικοί γιατροί αισθάνονται παραλυμένοι. Ενώ όμως η οργανωμένη ψυχιατρική και πολλοί εν ενεργεία κλινικοί γιατροί ίσως δείχνουν απροθυμία να αντιμετωπίσουν την τεχνολογία του Διαδικτύου, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τους ασθενείς μας. Περίπου το 63% των ασθενών μας έχουν ευρυζωνικές (broadband) διαδικτυακές συνδέσεις στα σπίτια τους (4). Το 61% από αυτούς αναζητούν online πληροφορίες για τα φάρμακα, τις ασθένειες και μερικές φορές ακόμα και προσωπικές πληροφορίες για τους γιατρούς τους (5). Ενώ οι ασθενείς μας προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της τεχνολογίας σε μια προσπάθεια να συνδεθούν μαζί μας με τη βοήθεια του ίδιου ακριβώς μέσου που εμείς ηθελημένα έχουμε αποφύγει μέχρι σήμερα εμείς χάνουμε μια ευκαιρία θεραπευτικής σύνδεσης (therapeutic connection). Σε αυτό το τεύχος της Ψυχιατρικής Επιθεώρησης του Χάρβαρντ, που αποτελεί ειδικό αφιέρωμα, επικεντρωνόμαστε στις τεχνολογίες του Διαδικτύου και στις αλληλεπιδράσεις τους με την ψυχιατρική. Φιλοδοξούμε να δείξουμε πώς η ψυχιατρική και η τεχνολογία συνδέονται ολοένα πιο στενά και αναπόσπαστα και επιπλέον ελπίζουμε να προσφέρουμε μια ευρεία οπτική γωνία που δείχνει πώς η διαδικτυακή τεχνολογία μπορεί να προαγάγει αυτό που κάνουμε ως κλινικοί ψυχίατροι και ως ψυχίατροι ερευνητές. Οι Drs. Carteine και συνεργάτες ανοίγουν το ειδικό αυτό αφιέρωμα με μια ματιά στα θαύματα και τις προκλήσεις ενώπιον των οποίων βρίσκεται η σύγχρονη θεραπεία ψυχικής υγείας. Από τη βασισμένη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (computer-based cognitivebehavioral therapy) μέχρι την τηλε-βιντεοδιάσκεψη (remote videoconferencing) μεταξύ κλινικών γιατρών και ασθενών, παίρνουμε μια εικόνα των νέων βασισμένων στις ενδείξεις (evidence-based) εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους οι κλινικοί γιατροί και οι ασθενείς. Τη σημερινή εποχή όμως υπάρχουν αρκετοί φραγμοί στην ευρεία εφαρμογή των παρεμβάσεων αυτών, στους οποίους περιλαμβάνονται εμπόδια στην έρευνα, την εκπαίδευση, την πολιτική και τη βιομηχανία. Η συζήτηση αυτών των εμποδίων και των πιθανών λύσεων από τους συγγραφείς είναι όχι μόνο οδηγός για τους διαμορφωτές πολιτικής αλλά και εισαγωγή στο θέμα για τους αδαείς στις διαδικτυακές εφαρμογές (net-naïve) κλινικούς γιατρούς. Ο Dr. Yellowlees και η κυρία Nafiz συζητούν το πώς μερικές από αυτές τις βασισμένες στο Διαδίκτυο παρεμβάσεις ισχυροποιούν τους ασθενείς και αλλάζουν θεμελιωδώς τη φύση της σχέσης ασθενούς-γιατρού. Με επίκεντρο τους νέους τρόπους με τους οποίους επιτρέπει η τεχνολογία στους ψυχιάτρους να ασκούν την ιατρική, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι ημέρες της πατερναλιστικής ιατρικής (paternalistic medicine) φτάνουν στο τέλος τους καθώς το Διαδίκτυο επιτρέπει στους ασθενείς να συνεργάζονται ως εταίροι (partner) με τους γιατρούς στη φροντίδα τους. Ισχυρίζονται επίσης ότι οι αυτοπρόσωπες επισκέψεις στο ιατρείο μπορεί να μην είναι πλέον ο μοναδικός τρόπος παροχής φροντίδας στους ασθενείς. Οι συνδυασμοί εικονικών (virtual) επισκέψεων στο ιατρείο, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και οι συνεδρίες ασύγχρονης τηλεψυχιατρικής (asynchronous telepsychiatry) ίσως επιτρέπουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη θεραπεία ψυχικής υγείας και μια ξεκάθαρη μετατόπιση προς την επικεντρωμένη στον ασθενή φροντίδα (patient-centered care). Οι Dr. Clinton και συνεργάτες εξετάζουν ενδελεχώς έναν άλλο τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία έχει αλλάξει τη σχέση ασθενούς-γιατρού ένα φαινόμενο που ονομάζουν αναζήτηση μέσω της Google με στόχο τον ασθενή (patient-targeted Googling). Χρησιμοποιώντας μηχανές αναζήτησης βασισμένες στον Παγκόσμιο Ιστό (Web), οι κλινικοί γιατροί έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν γρήγορα και εύκολα προσωπικές πληροφορίες γύρω από τους ασθενείς τους εκτός του πλαισίου των επισκέψεων στο ιατρείο. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η αναζήτηση πληροφοριών για τους ασθενείς μερικές φορές μπορεί να είναι χρήσιμη για τη φροντίδα τους, αλλά ότι η διαδικασία αυτή, αν χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα, μπορεί να διαστρεβλώσει ή να καταστρέψει μια θεραπευτική συμμαχία (therapeutic alliance). Στο πλαίσιο αυτό, οι συγγραφείς παρουσιάζουν ένα πραγματιστικό (pragmatic) μοντέλο για την κατανόηση του πώς και γιατί μπορεί ένας ψυχίατρος να θέλει να αναζητήσει πληροφορίες για έναν ασθενή χρησιμοποιώντας μια online μηχανή αναζήτησης και επίσης για την κατανόηση του πώς επηρεάζει η συμπεριφορά αυτή τα θεραπευτικά όρια (therapeutic boundaries). Οι Clinton και συνεργάτες δίνουν τις πραγματικές διαστάσεις αυτών των ηθικών διλημμάτων παρουσιάζοντάς μας τρεις σύντομες περιγραφές κλινικών περιπτώσεων (vignettes) στις οποίες η αναζήτηση πληροφοριών μέσω της Google με στόχο τον ασθενή άλλαξε ή αλλοίωσε τη σχέση ασθενούς-ψυχιάτρου. Πέρα από την προσπάθεια να μάθουμε στοιχεία για τους ασθενείς μας μέσω μηχανών αναζήτησης, το παιχνίδι της φαντασίωσης (fantasy play) στο οποίο εμπλέκονται οι ασθενείς μας στις online επικοινωνίες τους αποτελεί επίσης πλούσια πηγή θεραπευτικού περιεχομένου. Οι Drs. Gorrindo και Groves διερευνούν ακριβώς αυτό το είδος υλικού. Εξετάζουν τα πιθανά κίνητρα και το νόημα των βίαιων εγκλημάτων που διαπράττονται στους εικονικούς κόσμους και ειδικότερα το βιασμό (rape), την ανθρωποκτονία (murder) και την παιδοφιλία (pedophilia). Σε αντίθεση με τους φόβους που διαιωνίζονται από τα σύγχρονα Μ.Μ.Ε. ότι οι παραβατικές (transgressive) αυτές πράξεις μπορεί να είναι πρόβες στον κυβερνοχώρο (cyber-rehearsals) για τη διάπραξη εγκλημάτων στον πραγματικό κόσμο, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι πράξεις αυτές μπορούν να γίνουν κατανοητές με τη χρησιμοποίηση ευρέως αποδεκτών θεραπευτικών αρχών. Αντλώντας στοιχεία από το έργο του Sigmund Freud και του Donald Winnicott, υποστηρίζουν ότι τα βίαια εγκλήματα αυτού του είδους που διαπράττονται από άβαταρ (avatars [εικονικούς χαρακτήρες]) σε εικονικούς κόσμους πρέπει (στις περισσότερες περιπτώσεις) να τα μεταχειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο που μεταχειριζόμαστε τα όνειρα, την παιγνιοθεραπεία (play therapy) και τους ελεύθερους συνειρμούς (free associations) σε μια θεραπευτική συνεδρία. Οι Drs. Bickmore και Gruber φέρνουν τα άβαταρ από τον εικονικό κόσμο στην καθημερινή ζωή των ασθενών. Οι σχεσιακοί αντιπρόσωποι (relational agents) χρησιμοποιούνται

14 Doc.HARVARD 18.2.qxl 11/1/10 1:28 PM Page 13 Volume 18, Number 2 Άβαταρ, Cybercoaches και Μηχανές Αναζήτησης 13 για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση (compliance) με τη φαρμακοθεραπεία, για να προγυμνάζονται οι ασθενείς ώστε να μαθαίνουν να εξασκούνται και να επιτυγχάνουν τους θεραπευτικούς στόχους και ακόμα και για να διδάσκονται οι ασθενείς τεχνικές αυτοφροντίδας (self-care) όταν έρχεται η στιγμή να φύγουν από το νοσοκομείο. Οι σχεσιακοί αντιπρόσωποι έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλο βαθμό με βάση τις αρχές της μηχανικής για να σχετίζονται αποτελεσματικά και συναισθηματικά με τους χρήστες τους από προηγμένους αλγορίθμους (algorithms) που ελέγχουν την έκφραση του προσώπου μέχρι ειδικό προγραμματισμό που διακόπτει ένα χρήστη από μια εργασία του πραγματικού κόσμου με όσο το δυνατό λιγότερο προσβλητικό τρόπο. Οι σχεσιακοί αντιπρόσωποι διαμορφώνονται με βάση το μοντέλο των ανθρώπινων διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων (interpersonal interactions) που προάγουν λειτουργικές συμμαχίες και που οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Προσφέρουν τη δυνατότητα της προσθήκης ενός επικουρικού μέσου (adjunct) στη σύγχρονη ψυχιατρική θεραπεία παρέχοντας έναν εξαιρετικά προσαρμοσμένο (customized) προσωπικό προγυμναστή που ταξιδεύει μέσα στις τσέπες των ασθενών μας με τους υπολογιστές χειρός τους. Πουθενά δεν είναι σαφέστερη η ευρύτατη διάδοση της χρήσης του Διαδικτύου από ό,τι στη ζωή του σύγχρονου εφήβου. Οι έφηβοι, περισσότεροι από το 75% των οποίων διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, έχουν άνευ προηγουμένου πρόσβαση στους συνομηλίκους τους μέσω προηγμένων smartphones, σάιτ κοινωνικής δικτύωσης, γραπτών μηνυμάτων και βιντεοσυνομιλίας (video chatting) (6). Ο Dr. Pridgen περιγράφει πώς η διαδικτυακή τεχνολογία δημιουργεί ένα μοναδικό σύνολο δυσκολιών για τους παρορμητικούς (impulsive) και συναισθηματικά δυσρυθμισμένους (emotionally dysregulated) εφήβους. Το άρθρο του εστιάζεται στην ενσωμάτωση μιας εκτίμησης ασφάλειας του Διαδικτύου στη θεραπεία των εφήβων που προσέρχονται σε μονάδες θεραπευτικής διαμονής για οξέα προβλήματα. Επιπρόσθετα, ο Dr. Pridgen παρουσιάζει παρεμβάσεις θεραπείας και εκπαίδευσης που απευθύνονται σε εφήβους και τους γονείς τους αντίστοιχα και περιλαμβάνουν κοινωνική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη διαδικτυακή συμπεριφορά σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών. Στο ξεκίνημα της νέας δεκαετίας, οι κλινικοί γιατροί πρέπει να επιδεικνύουν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους τρόπους με τους οποίους οι ασθενείς χρησιμοποιούν την τεχνολογία στη ζωή τους και να είναι επίσης ανοικτοί και έτοιμοι να βρουν τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία θα μπορούσε να βελτιώσει την άσκηση της ιατρικής. Βρισκόμαστε στην απαρχή μιας τεχνολογικής επανάστασης που θα αλλάξει τον τρόπο άσκησης της ιατρικής και θα επιφέρει θεμελιώδεις μεταβολές στη σχέση ασθενούς-γιατρού. Αν αγνοήσουμε την πραγματικότητα αυτής της επανάστασης, απλώς θα απομακρυνθούμε από τη ζωή και τις εμπειρίες των ασθενών μας και έτσι θα λειτουργούμε περισσότερο μηχανιστικά από ό,τι θα επιθυμούσαμε ποτέ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

15 Doc.HARVARD 18.2.qxl 11/1/10 1:28 PM Page 14 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ A Roadmap to Computer-Based Psychotherapy in the United States 2010, Vol. 18, No. 2, James A. Cartreine, PhD, David K. Ahern, PhD, and Steven E. Locke, MD Harvard Medical School, Department of Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA, (Dr. Cartreine), Departments of Psychiatry, Brigham and Women s Hospital, Boston, MA (Dr. Ahern), Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA (Dr. Locke), and Massachusetts General Hospital, Boston, MA (Dr. Locke) Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση αυτοκαθοδηγούμενων παρεμβάσεων (self-guided interventions) και για να παρέχουν πρόσβαση σε ζωντανούς θεραπευτές σε μακρινές περιοχές. Οι θεραπευτικές αυτές μέθοδοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν να ξεπεραστούν οι φραγμοί στη θεραπεία, όπως είναι το κόστος, η διαθεσιμότητα των θεραπευτών, τα προβλήματα οργάνωσης και διαχείρισης του προγραμματισμού (logistics of scheduling) και οι δυσκολίες μετάβασης στους τόπους των ραντεβού, το στίγμα και η έλλειψη εκπαίδευσης των θεραπευτών σε βασισμένες στις ενδείξεις θεραπείες (evidence-based treatments, EBT). Οι ΕΒΤ θα μπορούσαν να παρέχονται οποτεδήποτε σε οποιοδήποτε μέρος σε άτομα που διαφορετικά ίσως να μην είχαν πρόσβαση σε αυτές, βελτιώνοντας τη δημόσια ψυχική υγεία σε όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Για πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών χρησιμοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών για παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας, ωστόσο, πρέπει να γίνουν βήματα προόδου σε τέσσερις τομείς: (1) στην έρευνα, (2) στην εκπαίδευση, (3) στην πολιτική και (4) στη βιομηχανία. Το άρθρο αυτό συζητά συγκεκριμένες προκλήσεις (και κάποιες δυνατές λύσεις) στην εφαρμογή της βασισμένης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θεραπείας εξ αποστάσεως (computer-based distance therapy) και των αυτοκαθοδηγούμενων θεραπειών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταστρώνει έναν «οδικό χάρτη» (χάρτη πορείας ή πλάνο ανάπτυξης [roadmap]) και παράλληλα σημειώνει, σε καθέναν από τους τέσσερις παραπάνω τομείς, τα ορόσημα (milestones) τα οποία πρέπει να καλύψουμε για να φτάσουμε στο στόχο να καταστήσουμε τις ΕΒΤ για προβλήματα υγείας της συμπεριφοράς διαθέσιμες για όλους τους Αμερικανούς. (HARV REV PSYCHIATRY 2010, 18:80-95.) Λέξεις-κλειδιά: γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία, ψυχοθεραπεία υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή, βασισμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θεραπεία, αυτοκαθοδηγούμενη θεραπεία, τηλεϋγεία, τηλεϊατρική, τεχνολογία στην υγεία της συμπεριφοράς, τεχνολογία στην ψυχιατρική Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση αυτοκαθοδηγούμενων παρεμβάσεων και για να παρέχουν πρόσβαση σε ζωντανούς θεραπευτές σε 2010 President and Fellows of Harvard College μακρινές περιοχές. Οι θεραπευτικές αυτές μέθοδοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν να ξεπεραστούν οι φραγμοί στη θεραπεία, όπως είναι το κόστος, η διαθεσιμότητα των θεραπευτών, τα προβλήματα οργάνωσης και διαχείρισης του προγραμματισμού και οι δυσκολίες μετάβασης στους τόπους των ραντεβού, το στίγμα και η έλλειψη εκπαίδευσης των 14

16 Doc.HARVARD 18.2.qxl 11/1/10 1:28 PM Page 15 Volume 18, Number 2 Οδικός Χάρτης για τη Βασισμένη σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Ψυχοθεραπεία 15 θεραπευτών σε βασισμένες στις ενδείξεις θεραπείες (EBT). Οι ΕΒΤ θα μπορούσαν να παρέχονται οποτεδήποτε σε οποιοδήποτε μέρος σε άτομα που διαφορετικά ίσως να μην είχαν πρόσβαση σε αυτές, βελτιώνοντας τη δημόσια ψυχική υγεία σε όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο άρθρο αυτό, συζητάμε συγκεκριμένες προκλήσεις (και κάποιες δυνατές λύσεις) στην εφαρμογή της βασισμένης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θεραπείας εξ αποστάσεως και των αυτοκαθοδηγούμενων θεραπειών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταστρώνουμε έναν οδικό χάρτη και παράλληλα σημειώνουμε, σε καθέναν από τους τέσσερις προαναφερθέντες τομείς, τα ορόσημα τα οποία πρέπει να καλύψουμε για να φτάσουμε στο στόχο να καταστήσουμε τις ΕΒΤ για προβλήματα υγείας της συμπεριφοράς διαθέσιμες για όλους τους Αμερικανούς. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ Οι διαταραχές της ψυχικής υγείας (mental health disorders) είναι ευρέως διαδεδομένες στις Ηνωμένες Πολιτείες και κοστίζουν στη χώρα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, δισεκατομμύρια δολάρια σε απώλεια εισοδήματος, μειωμένη παραγωγικότητα και αναπηρία (disability). Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διαταραχές της ψυχικής υγείας αποτελούν τέσσερις από τις δέκα κυριότερες αιτίες χαμένης παραγωγικότητας (1) και το ετήσιο κόστος απώλειας εισοδήματος λόγω διαταραχών της ψυχικής υγείας ανέρχεται σε 193 δισεκατομμύρια δολάρια (2). Η επιτυχημένη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών κατά κανόνα επαναφέρει τα άτομα σε επίπεδα παραγωγικότητας συγκρίσιμα με των ατόμων που δεν έχουν ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας (3). Ωστόσο, μόλις το 22% των Αμερικανών εργαζόμενων με υψηλά επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας (psychological distress) λαμβάνουν θεραπεία (3). Η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ανθρώπους που τις χρειάζονται θα βελτίωνε την παραγωγικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συνολική καλή κατάσταση της υγείας (wellness) του πληθυσμού. Οι αλλαγές αυτές, με τη σειρά τους, θα αύξαναν την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών αγαθών που πουλιούνται στο εξωτερικό, θα βελτίωναν το εμπορικό μας ισοζύγιο και θα οδηγούσαν σε βελτίωση του εθνικού φρονήματος. Φραγμοί στη διάδοση των βασισμένων στις ενδείξεις θεραπειών Παρότι διαθέτουμε αποτελεσματικές ΕΒΤ για τις διαταραχές της ψυχικής υγείας, υπάρχουν φραγμοί στην ευρεία διάδοση της χρήσης τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι το κόστος, η διαθεσιμότητα, τα προβλήματα οργάνωσης και διαχείρισης, το στίγμα και η εκπαίδευση. Το κόστος της υγείας της συμπεριφοράς και της ψυχιατρικής φροντίδας συχνά το φέρουν άμεσα οι καταναλωτές. Ωστόσο, η άμεση πληρωμή (out-of-pocket paying) για συνεχιζόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι απαγορευτική για πολλούς (4). Τα ασφαλιστικά πλάνα συνήθως παρέχουν περιορισμένη κάλυψη και η νομοθεσία για την ισοτιμία στη φροντίδα ψυχικής υγείας δεν ισχύει για επιχειρήσεις με λιγότερους των 50 υπαλλήλους (5). Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι περιορισμένη. Ο αριθμός των επαρκώς εκπαιδευμένων γιατρών που παρέχουν φροντίδα ψυχικής υγείας δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της χώρας. Περίπου το 19% των Αμερικανών δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε επαγγελματίες της φροντίδας ψυχικής υγείας (6). Οι θεραπευτικές επιλογές για τις φυλετικές μειονότητες και το μη αγγλόφωνο πληθυσμό είναι ακόμα πιο περιορισμένες (7). Τελικά, ελάχιστη σημασία έχει το αν υπάρχουν ΕΒΤ, αν τα άτομα που τις χρειάζονται δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές. Τα προβλήματα οργάνωσης και διαχείρισης θέτουν φραγμούς στη θεραπεία γενικά και στις ΕΒΤ ειδικότερα. Για να λάβουν ψυχοθεραπεία οι ασθενείς, κατά κανόνα προγραμματίζονται γι αυτούς επισκέψεις κάθε μια ή δυο εβδομάδες. Πολλοί παράγοντες συντελούν στην μη παροχή επαρκούς δόσης θεραπείας στους ασθενείς: η υποχρέωση άδειας από την εργασία, η διευθέτηση της φύλαξης των παιδιών και πιθανώς η μετάβαση στο χώρο θεραπείας, που είναι δυνατό να βρίσκεται μακριά και να απαιτεί σημαντικό χρόνο. Το στίγμα της αναζήτησης φροντίδας ψυχικής υγείας όσον αφορά την αυτοαντίληψη (self-perception) και τις κοινωνικές και εργασιακές συνέπειες μπορεί να εμποδίσει τα άτομα να ζητήσουν βοήθεια (8-10). Τέλος, πολλοί επαγγελματίες της ψυχικής υγείας με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και διδακτορικό δεν είναι εκπαιδευμένοι στις ΕΒΤ (11). Οι εν ενεργεία κλινικοί γιατροί κατά κανόνα δεν υιοθετούν την πρακτική των θεραπειών αυτού του είδους (12) και, ακόμα και όταν γνωρίζουν τις βασισμένες στις ενδείξεις οδηγίες και επιχειρούν να παράσχουν ΕΒΤ, συχνά δεν το κάνουν σωστά (13). Η επανεκπαίδευση και εποπτεία των νυν παρεχόντων φροντίδα στις νέες ΕΒΤ θα ήταν πολυδάπανη και χρονοβόρα και θα ήταν απίθανο να εξασφαλίσουν την ικανότητα που χρειάζεται για να καλυφθεί η ανάγκη για τις θεραπείες αυτές μέσα στο απαιτούμενο χρονικό πλαίσιο. Απαιτούνται καινοτόμες λύσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα στους μη ειδικούς γιατρούς της ψυχικής υγείας να παρέχουν ΕΒΤ χωρίς να χρειαστεί τροποποίηση των δικών τους δεξιοτήτων (skills) και συμπεριφορών. Η παροχή ΕΒΤ μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν οι φραγμοί του κόστους, της διαθεσιμότητας, των προβλημάτων οργάνωσης και διαχείρισης, του στίγματος και της εκπαίδευσης και μπορεί να διευκολύνει μείζονες βελτιώσεις στη δημόσια ψυχική υγεία. Υπάρχουν δυο κύριες οδοί διάδοσης των ΕΒΤ μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή: η αυτοκαθοδηγούμενη θεραπεία και η θεραπεία εξ αποστάσεως. Τα προγράμματα αυτοκαθοδηγούμενης θεραπείας είναι αλληλεπιδραστικά προγράμματα σχεδιασμένα να αντιμετωπίζουν τα κλινικά προβλήματα ή να βοηθούν τους ασθενείς να αλλάζουν τις συμπεριφορές τους για να βελτιώσουν την υγεία τους. Τα προγράμματα αυτά είναι συνήθως εξαιρετικά αλληλεπιδραστικά (interactive), μπορούν να χρησιμοποιούν πολλές μορφές μέσων, όπως βίντεο, ακουστικά μέσα, κείμενο και κινούμενα σχέδια, και

GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 GREEK EDITION VOLUME 18 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΠΟΛΙΚH ΚΑΤAΘΛΙΨΗ: ΣΥΝΟΛΙΚH ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜOΣ Ross J. Baldessarini, MD, Eduard Vieta, MD, PhD, Joseph R. Calabrese, MD,

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 GREEK EDITION VOLUME 17 - NUMBER 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο AΞΟΝΑΣ ΥΠΟΘΑΛAΜΟΥ-ΥΠOΦΥΣΗΣ-ΕΠΙΝΕΦΡΙΔIΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘΟΡΙΑΚH ΔΙΑΤΑΡΑΧH ΠΡΟΣΩΠΙΚOΤΗΤΑΣ: ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ Daniel J. Zimmerman, MD, and Lois

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EDITION VOLUME 16 - NUMBER 6 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

GREEK EDITION VOLUME 16 - NUMBER 6 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 GREEK EDITION VOLUME 16 - NUMBER 6 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικό Αφιέρωμα: Ηθική και αξίες στη σύγχρονη Ψυχιατρική ΕΙΣΑΓΩΓH: Η ΔΙΕYΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚHΣ ΗΘΙΚHΣ David H. Brendel,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία Νοσηλευτές: Μια Δύναμη Αλλαγής Ένας Ζωτικός Πόρος για την Υγεία Διεθνής Ημέρα των Νοσηλευτών 2014 1 All rights, including translation into other languages, reserved. No part of this publication may be

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Τασιγιαννόπουλος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Δημήτριος Εμίρης. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας:

Γιώργος Τασιγιαννόπουλος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Δημήτριος Εμίρης. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Γιώργος Τασιγιαννόπουλος ΜΠL/0528 Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ. Δημήτριος Εμίρης Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: The Use of Mind Mapping in e Learning: Study & Development of Application for Project Management

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες IFLA Professional Report (Greek translation) Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Επιμέλεια Nancy Bolt και Suzanne Burge Μετάφραση από τα Αγγλικά: Μαρία Μονόπωλη και Άννα Μάστορα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP DACTIVE disability and active citizenship Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς για πρακτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα με νοητικές αναπηρίες με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενεργής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile εφαρμογών Ανάπτυξη σε πλατφόρμα Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile εφαρμογών Ανάπτυξη σε πλατφόρμα Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος VISTA

Οδηγός Προγράμματος VISTA - 1 - Οδηγός Προγράμματος VISTA CENTER FOR REHABILITATION - PHYSICAL AND SOCIAL REHABILITATION (KAFIAP) ILIAS GREECE GENERAL HOSPITAL OF PYRGOS- ANDREAS PAPANDREOU - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I: Το Συμμετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ (MOBILE SERVICE QUALITY)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ (MOBILE SERVICE QUALITY) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ (MOBILE SERVICE QUALITY) Διπλωματική Εργασία της Πασχάλη Μαρίας-Ελένης(ΜΑΙ1007) Επιβλέπων: Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το ψηφιακό χάσμα» υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το ψηφιακό χάσμα» υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το ψηφιακό χάσμα» Δοδοντσή Μαριλένα 1, Δοδοντσή Ιωάννα 2, Δοδοντσής Μιλτιάδης 3 1 Νηπιαγωγός, αποφ. ΜΙΘΕ ΠΤΠΑ Παν. Δυτ. Μακεδονίας, 2 εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ, 2006 ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα