Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ETAΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ (ΦΕΚ 12169/ ) ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΩΣ ,20 ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 0,30 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΥΟ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΕΣ Η ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Κ.Ν.2190/20. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρία Επιχειρηµατική δραστηριότητα Μετοχική Σύνθεση ιοίκηση της Εταιρίας Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις χρήσεις Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Γενικά Στοιχεία Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Επενδυτικοί κίνδυνοι ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Γενικές Επισηµάνσεις Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρία Κίνδυνος Μερικής Κάλυψης της Παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλ Κίνδυνος από ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Εξάρτηση από τους κυρίους µετόχους Εξάρτηση από στελέχη της Εταιρίας Εξάρτηση από µεγάλους Προµηθευτές Συναλλαγµατικοί κίνδυνοι Κίνδυνος προµήθειας Πρώτων Υλών και διακύµανσης της Τιµής τους Εξάρτηση από µεγάλους Πελάτες Μη πληρωµή µερίσµατος Ασφαλιστικός κίνδυνος. Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης Χρηµατιστηριακοί Κίνδυνοι Οικονοµικοί Κίνδυνοι Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία - Ανταγωνισµός Εισαγόµενα προϊόντα Ζήτηση προϊόντων Κεντρικής Θέρµανσης Ζήτηση προϊόντων Κλιµατισµού ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και Ελεγκτές της Εταιρείας Υπεύθυνα Πρόσωπα ικαστικές και ιαιτητικές ιαδικασίες Έκτακτοι Ορκωτοί Ελεγκτές Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Έγγραφα µέσω Παραποµπής Φορολογικός έλεγχος

3 3.3. Πληροφορίες για τον Εκδότη Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο ιστορικό Επιχειρηµατική ραστηριότητα Αντικείµενο Εργασιών Γενικά Στοιχεία Κλάδων Θέρµανσης και Κλιµατισµού Κατηγορίες Προϊόντων και Εµπορευµάτων της Εταιρείας Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά ραστηριότητα Προϊόν Άδειες Λειτουργίας Σήµατα, Ευρεσιτεχνίες Παραγωγική ιαδικασία Προµηθευτές Πρώτες Ύλες ίκτυο Πωλήσεων Σηµαντικές Συµβάσεις Συµβάσεις Συνεργασίας Συµβάσεις παραχώρησης αδείας και franchising Συµβάσεις κατασκευής προϊόντων και διανοµής Συµβάσεις Αντιπροσωπείας ή Πρακτόρευσης Λοιπές συµβάσεις ανειοληπτικές Συµβάσεις Ακίνητα Εγκαταστάσεις Εξοπλισµός Γήπεδα Οικόπεδα Κτιριακές εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Ενσώµατων Παγίων Ασφαλίσεις Παγίων Επενδύσεις - Οργανωτική ιάρθρωση Επενδύσεις Χρήσεων Οργανωτική ιάρθρωση Συνδεδεµένες Εταιρείες Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας της Εταιρείας Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Αποτελεσµάτων Ανάλυση Σηµαντικών Πληροφοριών Ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών ροών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφ. για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης Προσαρτήµατα Περίληψη των διαφορών µεταξύ.π.χ.π. και Ε.Γ.Λ.Σ Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας της Εταιρείας Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Αποτελεσµάτων Ανάλυση Σηµαντικών Πληροφοριών Ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών ροών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφ. για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης Κεφαλαιακή ιάρθρωση & Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεόµενα Μέρη Αµοιβές µελών.σ Εταιρίες µε Κοινή ιοίκηση Σηµαντικές Αλλαγές Στη Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση της Εταιρείας Πληροφορίες για τις Τάσεις ιοικητικά, ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα, Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη ιοικητικό Συµβούλιο

4 ιευθύνων Σύµβουλος ιαχειριστές - ιαχειριστικά όργανα και ιευθυντές Επιτροπή Ελέγχου Εταιρική ιακυβέρνηση Υπεύθυνος υπηρεσίας µετόχων Υπεύθυνος εταιρικών ανακοινώσεων ηλώσεις Μελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων Αµοιβές και Οφέλη Συµµετοχές των µελών των ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και των Ανώτερων διευθυντικών Στελεχών της στην ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Μετοχές της ΒΙΟΣΩΛ που κατέχονται από µέλη των ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και τα Ανώτερα ιευθυντικά Στελέχη Οργανόγραµµα Προσωπικό Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Καταστατικό ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ιαδικασία Άσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης Αποκοπή ικαιώµατος Άσκηση ικαιωµάτων Προτίµησης Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Πληροφορίες Για τις Μετοχές της Εταιρίας ικαιώµατα Μετόχων Φορολογία Μερισµάτων ηλώσεις Κυρίων Μετόχων Μείωση ιασποράς Αραίωση (Dilution) Προορισµός νέων κεφαλαίων Αποτίµηση εξαγοραζόµενων εταιριών από Πιστωτικό Ίδρυµα ή Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή Ελεγκτικό Οίκο, σύµφωνα µε το άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α Χρονοδιάγραµµα ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων Προτεραιότητα επενδύσεων σε περίπτωση µερικής κάλυψης Σύµβουλος Έκδοσης απάνες Έκδοσης

5 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αφορά τη δηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων της Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. στο εξής η «ΒΙΟΣΩΛ» ή «η Εταιρία» ή «ο Εκδότης») και την εισαγωγή των νέων µετοχών στην κατηγορία «υπό επιτήρηση»,, της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.στην οποία έχει υπαχθεί η εταιρία λόγω δυσµενών οικονοµικών αποτελεσµάτων. Το δελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας της Εταιρίας, συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την Εταιρία καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί µόνον εισαγωγή του Ενηµερωτικού δελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενηµερωτικού δελτίου ως σύνολο. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού δελτίου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό δελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού δελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. 1.1 Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρία Επιχειρηµατική δραστηριότητα Η ΒΙΟΣΩΛ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ-ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ, ιδρύθηκε το 1932 και από το 1940 έχει τη σηµερινή της νοµική µορφή. Το αντικείµενο εργασιών της εταιρείας εστιάζεται στην κατασκευή και εµπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που απευθύνονται στους κλάδους της οικοδοµής και των κατασκευών. Σκοπός της εταιρίας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι : Η κατασκευή σωλήνων και η βιοµηχανοποίηση και εµπορία παντός προϊόντος εκ σιδήρου και άλλων µετάλλων. Η άσκηση πάσης εµπορικής και βιοµηχανικής επιχειρήσεως άνευ περιορισµού. Η συµµετοχή σε άλλες βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις. Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιοµηχανικών και εµπορικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού. Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει δραστηριότητα εις πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες. Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας βασίζεται στα είδη Θέρµανσης και Κλιµατισµού. Τα είδη θέρµανσης αποτελούν τη σηµαντικότερη κατηγορία προϊόντων, ακολουθούµενα από τα προϊόντα κλιµατισµού. Τα προϊόντα θέρµανσης καλύπτουν κυρίως προϊόντα µε υψηλές ποιοτικές και τεχνολογικές απαιτήσεις, ενώ τα προϊόντα κλιµατισµού καλύπτουν κεντρικά συστήµατα κλιµατισµού κτιρίων. Το 2003 η Βιοσώλ υπέγραψε σύµβαση αποκλειστικής διάθεσης και κατασκευής Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων µε την εταιρία TRANE που είναι θυγατρικής της µεγαλύτερης παγκοσµίως εταιρίας προϊόντων κλιµατισµού. Από το 2005 η Βιοσώλ έχει αρχίσει την ανάπτυξη δικτύου συνεργαζοµένων καταστηµάτων ειδών θέρµανσης και κλιµατισµού µε σκοπό την ενδυνάµωση της εταιρικής της ταυτότητας. 5

6 1.1.2 Μετοχική Σύνθεση Η µετοχική σύνθεση σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 23 ης εκεµβρίου 2005, ηµέρα που έλαβε χώρα η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που επικύρωσε την απόφαση του Σ για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, είχε ως εξής : ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ * ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ ,23% ,80% ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε ,97% - - ιονύσιος Ν. Σβορώνος ,63% ,18% Αντώνιος Π. Σβορώνος ,91% ,44% ΛΑΒ ΑΣ Α. ΣΠΥΡΙ ΩΝ <2% ,75% ΣΠΥΡΑΚΗΣ Ι. ΗΜΗΤΡΙΟΣ - <2% ,37% ΣΒΟΡΩΝΟΥ-ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - <2% ,91% ΣΠΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - <2% ,40% ΜΠΑΓΙΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - <2% ,36% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ,26% ,79% ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ,00% ,00% * σύµφωνα µε το Π 51/1992 Όπως αναλύεται και στην παράγραφο 3.18 Μέτοχοι, οι κ.κ. Αντώνιος Π. Σβορώνος και ιονύσιος Ν. Σβορώνος, κατέχοντας µετοχές στις ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ και ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε. καθίστανται και οι δύο βασικοί µέτοχοι της Βιοσώλ. Στον πίνακα της παραγράφου παρατίθενται εκείνες οι εταιρίες, στην διοίκηση ή/και στο κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της ΒΙΟΣΩΛ, όπως προκύπτουν από τις σχετικές δηλώσεις.: Σύµφωνα και µε την Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου Βιοσώλ ΑΒΕ για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, οι Αντώνιος Σβορώνος και ιονύσιος Σβορώνος όπως επίσης και οι εταιρίες Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ και ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε. δήλωσαν ο καθένας ξεχωριστά ότι προτίθενται να ασκήσουν τα δικαιώµατα που τους αναλογούν και θα διατηρήσουν συνολικά το ποσοστό των µετοχών που κατέχουν µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών. Πάντως, το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης κεφαλαίου αφορά το ευρύ επενδυτικό κοινό, το οποίο κατέχει συνολικά πάνω από το 78% των κοινών και το 43% των προνοµιούχων µετοχών της Εταιρίας. Τέλος, στον επόµενο πίνακα αναφέρονται οι συµµετοχές µεταξύ της ΒΙΟΣΩΛ και των ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ, ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε., ΒΙΟΣΩΛ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΑΣΚΟ και NEOVENT. 6

7 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ. % ΤΜΧ. % ΤΜΧ. % ΒΙΟΣΩΛ συµµετοχές σε: ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ ,49% ,40% ,90% ΗΦΑΙΣΤΟΣ συµµετοχές σε: ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ ,23% ,80% ,61% NEOVENT ,83% 0 0,00% ,83% ΕΝΩΣΙΣ συµµετοχές σε: ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ ,97% ,25% ,49% ΗΦΑΙΣΤΟΣ ,68% ,25% ,60% ΒΙΟΣΩΛ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕ % % ΑΣΚΟ συµµετοχές σε: ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ 320 0,00076% 0 0,00% 320 0,00070% NEOVENT ουδεµία συµµετοχή ΒΙΟΣΩΛ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ουδεµία συµµετοχή Περισσότερες πληροφορίες για τις σχέσεις και τις δραστηριότητες της ΒΙΟΣΩΛ και των βασικών της Μετόχων µε τις άνωθεν εταιρείες, παρατίθενται στις παραγράφους Οργανωτική ιάρθρωση Συνδεδεµένες Εταιρείες, Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεόµενα Μέρη, Προµηθευτές Πρώτες Ύλες και ίκτυο Πωλήσεων ιοίκηση της Εταιρίας Κατά τα άρθρα 11 και 14 του ισχύοντος Καταστατικού, η Εταιρεία διοικείται από το ιοικητικό της Συµβούλιο το οποίο και εκλέγεται από την σχετική για το θέµα Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. Το.Σ της Εκδότριας αποτελείται από τέσσερις (4) µέχρι ένδεκα (11) συµβούλους, που εκλέγονται από τη Γ.Σ. των µετόχων. Η θητεία του.σ. είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ. που ακολουθεί τη λήξη της πενταετίας και πάντως µέχρι έξι έτη. Το παρόν ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 29ης Νοεµβρίου 2002 και αποτελείται από επτά µέλη. Η σύνθεση του ισχύοντος ιοικητικού Συµβουλίου είναι η εξής: ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ.Σ. Ι ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Αντώνιος Παναγή Σβορώνος ιονύσιος Νικολάου Σβορώνος Νικόλαος Σβορώνος ιονυσίου Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος Οικονοµολόγος Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικός Μέλος Εντεταλµένος Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Μη Μέλος Εκτελεστικό Οικονοµολόγος Μηχανολόγος M. Αλέξανδρου 61, Γλυφάδα Ζαµάνου 65, Γλυφάδα Αλωπεκής 5, Αθήνα Κωνσταντίνος Γώγος Σταύρου Εντεταλµένος Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Μηχανολόγος Αθ. ιάκου 30, Βόλος ηµήτριος Κατσίβελας Ανδρέα Εντεταλµένος Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Μηχανολόγος Αγησιλάου 12, Ηλιούπολη Παντελής Καραγεωργίου Γεωργίου Εντεταλµένος Σύµβουλος Ανεξάρτητο & Μη Εκτελεστικό Μέλος Οικονοµολόγος Άρεως 6-8, Π. Φάληρο Νικόλαος Κωνσταντίνου Καραντάνης Εντεταλµένος Σύµβουλος Ανεξάρτητος & Μη Εκτελεστικό Μέλος Οικονοµολόγος εληγιάννη 24, Αθήνα 7

8 Η θητεία του ανωτέρω ιοικητικού Συµβουλίου διαρκεί έως την εσπέρα της 28 ης Νοεµβρίου Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας που συγκροτήθηκε σε σώµα, παρασχέθηκαν οι σχετικές αρµοδιότητες µε βάση τον ν. 3016/2002 «Περί εταιρικής διακυβέρνησης». Σύµφωνα µε το Ν. 3016/ περί Εταιρικής ιακυβέρνησης και όπως ορίζει το άρθρο 3, ο αριθµός των µη εκτελεστικών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου δεν πρέπει να είναι µικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθµού των µελών. Αν προκύψει κλάσµα, στρογγυλοποιείται στον επόµενο ακέραιο αριθµό. Συγκεκριµένα, επί των 7 µελών του ανωτέρω ιοικητικού Συµβουλίου τα µη εκτελεστικά µέλη πρέπει να είναι 3, όπως και είναι. Μεταξύ των µη εκτελεστικών µελών του.σ. υπάρχουν δύο ανεξάρτητα µέλη, οι κ.κ. Παντελής Καραγεωργίου και Νικόλαος Καραντάνης, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/ Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και τα αντίστοιχα τµήµατά τους είναι τα εξής : ιονύσιος Νικολάου Σβορώνος: ιευθύνων Σύµβουλος. Αντώνιος Παναγή Σβορώνος: υπεύθυνος τµήµατος µετόχων, οικονοµικού προγραµµατισµού και Θυγατρικών Εταιριών. Σπύρος Χαραλάµπους Ιωάννου: ιευθυντής Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών. Κωνσταντίνος Σταύρου Γώγος: Τεχνικός ιευθυντής. ηµήτριος Ανδρέα Κατσίβελας: Εµπορικός ιευθυντής. Παναγιώτα Χαραλάµπους Κόλλια: Προϊσταµένη Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών. ηµήτριος Κατσιαφλιάνης: υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου. Tο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε σύµφωνα µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε µε την υπ αριθ.κ / απόφασή του στο ΜΑΕ. Ο αριθµός ΜΑΕ της Εταιρείας («ΑΡΜΑΕ») είναι 6031/06/Β/86/ Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις χρήσεις Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Οι καταστάσεις 2004 και 2005 βάσει των ΠΧΠ έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή κ. Αθαν. Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε ) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ Οι Αναµορφωµένες, βάσει του ΕΓΛΣ, καταστάσεις για τις χρήσεις 2003 και 2004 συντάχθηκαν από την εταιρία για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήµατος Ι της ενότητας 20.1 του Κανονισµού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741) της εταιρίας BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. (3ης Σεπτεµβρίου 76, Αθήνα, τηλ ). 8

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΣΩΛ (ποσά σε χιλ. ) 2003 ΕΓΛΣ 2004 ΕΓΛΣ 2004 ΠΧΠ 2005 ΠΧΠ Κύκλος Εργασιών Κέρδη Εκµετάλλευσης Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων χρήσης Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους χρήσης και διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες , Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταµειακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες , Συνολικό Μέρισµα Η εταιρία είχε βελτίωση των Πωλήσεών της από χιλ. ΕΥΡΩ το 2004 σε χιλ. ΕΥΡΩ το 2005, αλλά ταυτόχρονα οι Ζηµίες Εκµετάλλευσης αυξήθηκαν από 826 χιλ. ΕΥΡΩ σε 939 χιλ. ΕΥΡΩ, ενώ και κατά το πρώτο τρίµηνο 2006 ήταν ύψους 363 χιλ. ΕΥΡΩ. Κύριος παράγοντας της αύξησης των ζηµιών εκµετάλλευσης είναι η αύξηση των αποθεµάτων (από χιλ. το 2004 σε χιλ.) και η αύξηση Αµοιβών και Εξόδων Προσωπικού (από χιλ. σε χιλ.), λόγω των σχετικών αναγκών που σχετίζονταν µε την επέκταση των εργασιών της εταιρίας στις Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΟΣΩΛ (ποσά σε χιλ. ) 2003 ΕΓΛΣ 2004 ΕΓΛΣ 2004 ΠΧΠ 2005 ΠΧΠ 31.3,2006 Σύνολο Παγίου Ενεργητ 5,757 6,105 10,811 10, Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. 5,217 6,424 6,096 5, ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11,499 12,974 16,908 15, Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4,257 7, Σύνολο Υποχρεώσεων 7,242 5,718 5,411 5, Σηµείωση : Αναλυτική παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας για την περίοδο και το τρίµηνο του 2006 παρατίθεται στην παράγραφο 3.1 Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες και στην παράγραφο 3.8 Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας της Εταιρείας Τα έγγραφα που βρίσκονται στη διάθεση του Επενδυτικού κοινού και ο τρόπος πρόσβασης σε αυτά, αναφέρονται αναλυτικώς στην παράγραφο Έγγραφα Στη ιάθεση Του Κοινού. 9

10 1.3 Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Γενικά Στοιχεία Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίαση της 21 εκεµβρίου 2005 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών συνολικού ύψους µέχρι ,20 Ευρώ, σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 και κατόπιν ειδικής αδείας που είχε χορηγηθεί µε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Η αύξηση θα πραγµατοποιηθεί υπέρ των παλαιών µετόχων, µε δικαίωµα κάθε µέτοχος να λάβει δύο νέες κοινές µετοχές για κάθε τρεις παλαιές µετοχές που κατέχει, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίµηµα, ανεξάρτητα αν οι µετοχές που κατέχει είναι κοινές ή προνοµιούχες. Η τιµή διάθεσης θα ισούται της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, ήτοι 0,30 ευρώ, ενώ όπως προτάθηκε από το.σ. της Εκδότριας και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 23 ης εκεµβρίου 2005, η τιµή διάθεσης θα µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος. Στην περίπτωση πλήρους κάλυψης της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, θα εκδοθούν νέες κοινές µετοχές και θα αντληθούν συνολικά κεφάλαια ύψους ,20 Ευρώ. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στα ,00 διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων εβδοµήντα δύο εκατοµµύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα ( ) κοινές µετά ψήφου µετοχές και τρία εκατοµµύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα ( ) προνοµιούχες άνευ ψήφου και µη µετατρέψιµες µετοχές. Συνοπτικά οι όροι της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. Κοινές Μετοχές Ονοµαστικές Προνοµιούχες Μετοχές Ονοµαστικές ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Ονοµαστικές ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με Καταβολή Μετρητών δύο (2) νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές για κάθε τρείς (3) παλαιές κοινές ονοµαστικές µετοχές ή προνοµιούχες µετοχές Ονοµαστικές ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Κοινές Μετοχές Ονοµαστικές Προνοµιούχες Μετοχές Ονοµαστικές Σύνολο Ονοµαστικές Ονοµαστική Άξια Μετοχής: 0,30 Τιµή ιάθεσης Μετοχής 0,30 Έσοδα Έκδοσης ,20 Μονάδα διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών: ένα (1) τεµάχιο Όλες οι νέες µετοχές θα είναι άυλες, ονοµαστικές, κοινές µε δικαίωµα ψήφου. Η προσαρµογή της τιµής των µετοχών λόγω της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Κανονισµού του Χ.Α., σε συνδυασµό µε την απόφαση 30/ του.σ. του Χ.Α. 10

11 1.3.2 Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Με Έκθεση του, που καταρτίσθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 289 του κανονισµού του ΧΑ σε συνδυασµό µε το άρθρο 9 του Ν. 3016/2002 και παρουσιάσθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 23 ης εκεµβρίου 2005, το ιοικητικό Συµβούλιο εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους προτείνει την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι αναλύονται λεπτοµερώς στις παραγράφους 4.2 Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και 4.8 Προορισµός Νέων Κεφαλαίων και συνοψίζονται στα εξής: 1. Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης Η Εταιρία θα διαθέσει ποσό Ευρώ από τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση για να ενισχύσει τα κεφάλαια κίνησης που είναι απαραίτητα για την τόνωση των εργασιών της. 2. Εξαγορά µετοχών της «ΒΙΟΣΩΛ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΒΕ» Η Εταιρία θα διαθέσει ποσό Ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια για την αγορά µετοχών της εταιρίας «ΒΙΟΣΩΛ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΒΕ». 3. Αγορά Ακινήτου Η Εταιρία θα αναζητήσει και θα αποκτήσει ακίνητο κατάλληλο να στεγάσει όλες τις δραστηριότητες του Οµίλου στο χώρο της Αττικής και για το σκοπό αυτό θα διαθέσει ποσό Ευρώ από τα κεφάλαια που θα αντληθούν. 4. Αγορά Λοιπών Παγίων Στοιχείων Η Εταιρία θα διαθέσει ποσό Ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια, για αγορά παγίων, την ανάπτυξη λογισµικού και εφαρµογών, τη µετατροπή των χώρων παραγωγής και την καταβολή αποζηµιώσεων. Στην παράγραφο Προτεραιότητα επενδύσεων σε περίπτωση µερικής κάλυψης αναφέρεται µε τι προτεραιότητα θα διατεθούν τα κεφάλαια σε περίπτωση µερικής κάλυψης. 1.4 Επενδυτικοί κίνδυνοι Οι επενδυτές, πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης σε µετοχές της Βιοσώλ ΑΒΕ θα πρέπει να συνεκτιµήσουν και τους παρακάτω επενδυτικούς κινδύνους. Σε περίπτωση που επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Βιοσώλ ΑΒΕ, η χρηµατοοικονοµική της θέση ή/και τα αποτελέσµατα της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και ανάλογα µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και στην τιµή πώλησης των µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια µέρους ή και του συνόλου της επένδυσης σε αυτές. Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδέχεται να αντιµετωπίσει η εταιρεια. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς τη δραστηριότητα της εταιρείας. Αναλυτικότερη παρουσίαση των κινδύνων γίνεται στην επόµενη ενότητα 2 Παράγοντες Κινδύνου. Κίνδυνος Μερικής Κάλυψης της Παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Κίνδυνος από ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Εξάρτηση από τους κυρίους µετόχους Εξάρτηση από στελέχη της Εταιρίας Εξάρτηση από µεγάλους Προµηθευτές Συναλλαγµατικοί κίνδυνοι Κίνδυνος προµήθειας Πρώτων Υλών και διακύµανσης της Τιµής τους Εξάρτηση από µεγάλους Πελάτες Μη πληρωµή µερίσµατος Ασφαλιστικός κίνδυνος Χρηµατιστηριακοί Κίνδυνοι Οικονοµικοί Κίνδυνοι, περιλαµβανοµένων των κινδύνων έλλειψης ρευστότητας και ανάγκης αύξησης του κεφαλαίου κίνησης Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία 11

12 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 2.1. Γενικές Επισηµάνσεις Η επένδυση στις µετοχές της Βιοσωλ Α.Β.Ε. όπως και σε κάθε µετοχικό τίτλο, εµπεριέχει και την ανάληψη ορισµένων επενδυτικών κινδύνων. Μαζί µε τις πληροφορίες που περιέχει το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπ όψιν τους και τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε αυτές τις µετοχές. Σε περίπτωση που σηµειωθεί κάποιο ή κάποια από τα από τα γεγονότα που αναφέρονται παρακάτω, η Εταιρία, η χρηµατοοικονοµική της θέση και τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της πιθανότατα να επηρεαστούν αρνητικά, και επακόλουθα ενδέχεται να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή των µετοχών της στο Χρηµατιστήριο, οδηγώντας σε απώλεια µέρους ή και του συνόλου της επένδυσης. Αξίζει να σηµειωθεί πως, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω ίσως να µην είναι οι µόνοι που είναι πιθανόν να παρουσιαστούν στην Εταιρία. ε µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο, η λειτουργία της επιχείρησης να επηρεαστεί από άλλους κίνδυνους και αβεβαιότητες που την παρούσα περίοδο δεν είναι γνωστοί ή που δεν θεωρούνται σηµαντικοί. Τέλος, επισηµαίνεται ότι η σειρά µε την οποία αναφέρονται οι διάφοροι κίνδυνοι δεν υπονοεί τυχόν ιεράρχηση κατά τη σηµαντικότητα ή την πιθανότητα πραγµάτωσής τους. Τα στοιχεία και τα συµπεράσµατα του Ενηµερωτικού ελτίου έχουν στηριχθεί στα στοιχεία των ανεξάρτητων νοµικών και οικονοµικών ελέγχων, και σε στοιχεία που έχουν δοθεί από την Εταιρία και δεν αποτελούν εγγυητικές δηλώσεις, ούτε προτροπή για επένδυση, ενώ υπενθυµίζεται πως η διαµόρφωση άποψης οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. 2.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρεία Κίνδυνος Μερικής Κάλυψης της Παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Οι κυριότεροι κάτοχοι κοινών µετοχών της Εταιρείας είναι, η οικογένεια Σβορώνου (ιδρυτές, Μέλη.Σ., µέτοχοι και κύριοι µέτοχοι της ΒΙΟΣΩΛ), η συνδεδεµένη εταιρία ΕΝΩΣΙΣ, και η συνδεδεµένη εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Οι Αντώνιος Σβορώνος και ιονύσιος Σβορώνος κατέχουν ποσοστά και στις εταιρείες Ένωσις και Ήφαιστος. Συγκεκριµµένα, ο κ. Αντώνιος Π. Σβορώνος κατέχει άµεσα και έµµεσα συνολικό ποσοστό στις κοινές µετοχές της Βιοσωλ 6,32 % ενώ ο κ. ιονύσιος Ν. Σβορώνος κατέχει άµεσα και έµµεσα συνολικό ποσοστό στις κοινές µετοχές της Βιοσωλ 6,88 %. Αντίστοιχα, ο κ. Αντώνιος Π. Σβορώνος κατέχει άµεσα και έµµεσα συνολικό ποσοστό στις προνοµιούχες µετοχές της Βιοσωλ 11,34 % ενώ ο κ. ιονύσιος Ν. Σβορώνος κατέχει άµεσα και έµµεσα συνολικό ποσοστό στις προνοµιούχες µετοχές της Βιοσωλ 6,91 %. Όπως έχει προαναφερθεί, οι Αντώνιος Σβορώνος, ιονύσιος Σβορώνος, Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ και ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε. δήλωσαν ότι θα ασκήσουν τα δικαιώµατα που τους αναλογούν και θα διατηρήσουν συνολικά το ποσοστό των µετοχών που κατέχουν. Πάντως, το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης κεφαλαίου αφορά το ευρύ επενδυτικό κοινό, το οποίο κατέχει συνολικά πάνω από το 78% των κοινών και το 43% των προνοµιούχων µετοχών της Εταιρίας. Η πιθανότητα υστέρησης της τιµής διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. προ ή κατά την διάρκεια εξάσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης, έναντι της τιµής διάθεσης των νέων µετοχών, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά µέρος του επενδυτικού κοινού ως προς την απόφασή τους για την συµµετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Σε περίπτωση µερικής κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το ιοικητικό συµβούλιο θα προβεί στην διάθεση των αδιάθετων µετοχών ελεύθερα κατά την κρίση του και ενδεχοµένως να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους εξεύρεσης κεφαλαίων. Υπάρχει όµως ο κίνδυνος να µην προσελκυσθούν τα κεφάλαια που απαιτούνται για το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, είτε µέσω συµµετοχής επενδυτών, είτε µέσω δανεισµού. Σε µια τέτοια περίπτωση, θα µειωθούν κυρίως τα ποσά που προορίζονται για την αγορά ακινήτου και το κεφάλαιο κίνησης (η προτεραιότητα διάθεσης των αντληθησοµένων κεφαλαίων αναλύεται στην παράγραφο Προτεραιότητα επενδύσεων σε 12

13 περίπτωση µερικής κάλυψης ). Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ρευστότητα και την οµαλή υλοποίηση του σχεδίου δράσης της εταιρείας Κίνδυνος από ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Η Εταιρία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις Όµως, δεν διαφαίνεται ιδιαίτερος κίνδυνος από τους φορολογικούς έλεγχους καθώς, όπως αναφέρεται και στον Έκτακτο Οικονοµικό έλεγχο που διενεργήθηκε το Φεβρουάριο του 2006 από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, «λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών των προηγουµένων χρήσεων (φορολογικά µεταφερόµενη ζηµία. ποσού ,18 ως δήλωση Φόρου Εισοδήµατος χρήσεως 2004),εκτιµούµε ότι η εταιρεία δεν θα επιβαρυνθεί µε επιπλέον φόρο εισοδήµατος διότι οι λογιστικές διαφορές οι οποίες ενδεχοµένως να προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες χρήσεις θα είναι µικρότερες από το ύψος των συσσωρευµένων ζηµιών.» Εξάρτηση από τους κυρίους µετόχους Οι κύριοι µέτοχοι κατέχουν άµεσα και έµµεσα ποσοστό χαµηλότερο του 22% των µετοχών της Εταιρίας µε δικαίωµα ψήφου. Εποµένως, δεν έχουν την δυνατότητα να εκλέγουν από µόνοι τους τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ούτε να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν άλλα θέµατα που τίθενται στην Γενική Συνέλευση των µετόχων. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι οι κύριοι µέτοχοι της ΒΙΟΣΩΛ, σε περίπτωση που ενεργούσαν από κοινού µε άλλους µετόχους µέλη της οικογενείας Σβορώνου και την ΗΦΑΙΣΤΟΣ, δύνανται να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν θέµατα που τίθενται στην Γενική Συνέλευση των Προνοµιούχων µετόχων της ΒΙΟΣΩΛ. (Στις Γ.Σ. κατείχαν 34,17% των προνοµιούχων µετοχών.) Στην περίπτωση που, α) ασκήσουν τα δικαιώµατα τους οι βασικοί µέτοχοι σύµφωνα και µε τις σχετικές τους δηλώσεις, β) οι υπόλοιποι µέτοχοι µέλη της οικογένειας Σβορώνου ασκήσουν τα δικαιώµατα τους, γ) οι λοιποί µέτοχοι δεν ασκήσουν τα δικαιώµατα τους και δ) το σύνολο των αδιάθετων µετοχών δεν καλυφθεί από άλλους µετόχους ή τρίτα πρόσωπα, τότε : η Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ θα κατείχε το 13,76% των κοινών µετοχών (και το 13,79% των προνοµιούχων), η ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε. θα κατείχε το 8,45% των κοινών µετοχών (και το 0,25% των προνοµιούχων), ο κ. ιονύσιος Σβορώνος θα κατείχε το 5,34% των κοινών µετοχών (και το 4,18% των προνοµιούχων) και ο κ. Αντώνιος Σβορώνος θα κατείχε το 4,55% των κοινών µετοχών (και το 8,43% των προνοµιούχων). (αναλυτικότερη παρουσίαση των στοιχείων στην παράγραφο 4.7 Μείωση ιασποράς Αραίωση - Dilution ). Εποµένως, οι κύριοι µέτοχοι της Βιοσώλ θα κατείχαν πάνω από το 32% των µετοχών της Εταιρίας µε δικαίωµα ψήφου, γεγονός που θα τους επέτρεπε να επηρεάζουν σηµαντικά την εκλογή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και την έγκριση ή απόρριψη θεµάτων που τίθενται στην Γενική Συνέλευση των µετόχων Εξάρτηση από στελέχη της Εταιρίας Η λειτουργία και η διαχείριση της Εταιρίας εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη ιοίκηση και τα βασικά της στελέχη, τα οποία έχουν βαθιά γνώση του αντικειµένου. Τυχόν αναπάντεχη παύση της δραστηριότητας τους στην διεύθυνση της εταιρείας, πιθανότατα θα επέφερε αποσυντονισµό και καθυστέρηση στα σχέδια εξυγίανσης και ανάκαµψης της επιχείρησης. Υπενθυµίζεται επίσης, πως οι κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος και ιονύσιος Σβορώνος είναι και ιευθυντικά στελέχη και αξίζει να σηµειωθεί πως έχουν διευκολύνει την Εταιρεία µε ταµειακές καταβολές κατά τα προηγούµενα έτη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το ρόλο τους στη διοίκηση της εταιρείας, καθιστά πιθανή τη µείωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρίας σε ενδεχόµενη αποχώρησή τους. 13

14 2.2.5 Εξάρτηση από µεγάλους Προµηθευτές Κατά τη χρήση του 2005, ανάµεσα στους κυριότερους προµηθευτές της συµπεριλαµβάνονται οι εταιρίες WILO (ποσοστό 11,6% ως προς τις αγορές χρήσης 2005), ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ (ποσοστό 8,9% ως προς τις αγορές χρήσης 2005), HELLENIC STEEL (ποσοστό 7,6%) και OERTLI THERMIQUE (ποσοστό 6,9%), που κατέχουν σηµαντικές θέσεις στην Ελληνική αγορά κυκλοφορητών και χαλκοσωλήνων, και εποµένως η πολιτική τους µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στην πορεία της Εταιρίας. Τα προϊόντα που η ΗΦΑΙΣΤΟΣ προµηθεύει στην Εταιρία (ποσοστό 16,1% ως προς τις αγορές χρήσης 2005) είναι τα προϊόντα της σειράς DeDIETRICH, (λέβητες, καυστήρες και κλιµατιστικά) Σύµφωνα και µε δήλωση της εκδότριας, οι συνεργασίες της ΒΙΟΣΩΛ µε σηµαντικό µέγεθος των προµηθευτών, στηρίζεται σε όρους αγοράς εκτός από τις µεγάλες συνεργασίες µε προµηθευτές του εσωτερικού και εξωτερικού µε τους οποίους διατηρεί προνοµιακούς, υπέρ της ΒΙΟΣΩΛ, όρους. Οι όροι αυτοί αναφέρονται στη διάρκεια της πίστωσης, στο ανοιχτό πλαφόν χρηµατοδότησης και την προνοµιακή ή κατ αποκλειστικότητα διάθεση των προϊόντων. Οι ιδιαίτερες αυτές συνεργασίες αφορούν την Εταιρία ZEHDER που διαθέτει στη ΒΙΟΣΩΛ τα προϊόντα θέρµανσης RUNTAL και τον όµιλο DE DIETRICH που διαθέτει τα προϊόντα OERTLI και DE DIETRICH (χυτοσίδερος, λέβητες και καυστήρες). Τυχόν διακοπή της συνεργασίας µε τις ανωτέρω εταιρίες θα δηµιουργούσε σηµαντικά, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα, προβλήµατα, καθώς η εµπορική εικόνα της Εταιρίας είναι στενά συνδεδεµένη µε αυτούς τους συνεργάτες, που είναι υψηλού επιπέδου. Γενικά, το µεγαλύτερο κοµµάτι των προµηθειών της ΒΙΟΣΩΛ πραγµατοποιείται µε προµηθευτές µε τους οποίους διατηρεί µακροχρόνια και εποικοδοµητική σχέση συνεργασίας. Ας σηµειωθεί ότι από τους προµηθευτές, οι εταιρίες WILO και ΧΑΛΚΟΡ κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά των προϊόντων της. Τα προϊόντα αυτά είναι απαραίτητα για την οµαλή λειτουργία της Εταιρίας προκειµένου η ΒΙΟΣΩΛ να διαθέτει πλήρη γκάµα προϊόντων θέρµανσης. Κατά συνέπεια, τυχόν διατάραξη της συνεργασίας µε αυτές τις εταιρίες θα δηµιουργούσε σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας. Με την συγγενή Εταιρία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ» η ΒΙΟΣΩΛ διατηρεί µια συµφωνία συνεργασίας για την προµήθεια λεβήτων και καυστήρων DE DIETRICH, η οποία της επιτρέπει να προµηθεύεται τα προϊόντα στις τιµές που τα διαθέτει η DE DIETRICH στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ. Η Βιοσωλ δεν φαίνεται να έχει κάποια ανησυχητική εξάρτηση από κάποιον άλλο προµηθευτή, καθώς το 49 % των αγορών της προέρχεται από προµηθευτές µε ποσοστό µικρότερο του 5% επί του συνόλου. Πάντως, πρέπει να τονιστεί ότι εφόσον η εταιρική στρατηγική προωθεί την παροχή πλήρους γκάµας προϊόντων για τα καταστήµατα ειδών θέρµανσης, ενδεχόµενη διαταραχή των σχέσεων µε κάποιο προµηθευτή ίσως να δηµιουργήσει αρνητική επίδραση στην εικόνα της Εταιρίας σαν συνολική πηγή προµηθειών για τους πελάτες της και εποµένως ίσως να µειωνόταν ο όγκος των πωλήσεών της. (Αναλυτικότερη περιγραφή των προµηθευτών παρατίθεται στην παράγραφο Προµηθευτές Πρώτες Ύλες ) Συναλλαγµατικοί κίνδυνοι Η Βιοσωλ πραγµατοποιεί το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών της σε κράτη της ζώνης του Ευρώ, µε συνέπεια να περιορίζεται ο άµεσος συναλλαγµατικός κίνδυνος. Πάντως, η Εταιρία αντιµετωπίζει και ανταγωνιστές από χώρες εκτός της ζώνης του Ευρώ, ενώ ανάµεσα στις αγορές που θα µπορούσαν µελλοντικά να επεκταθούν οι δραστηριότητες της Εταιρίας βρίσκονται και χώρες της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Σύµφωνα και µε δήλωση της εκδότριας, o κύριος συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι έµµεσος και προέρχεται από τον ανταγωνισµό της Εταιρίας µε άλλους παραγωγούς εκτός της ζώνης του Ευρώ, όπως από την Τουρκία και την Κίνα, σε περίπτωση διολίσθησης ή υποτίµησης των νοµισµάτων αυτών των χωρών Κίνδυνος προµήθειας Πρώτων Υλών και διακύµανσης της Τιµής τους Η Εταιρία δεν έχει αντιµετωπίσει µέχρι σήµερα πρόβληµα επάρκειας πρώτων υλών εκτός από ορισµένες σύντοµες σχετικά περιόδους όπου υπάρχουν δυσχέρειες στην προµήθεια χαλυβδοελασµάτων. Μεταβολές στις τιµές των υλικών αυτών οφείλονται στην επίδραση των διεθνών τιµών των βασικών µετάλλων και επιδρούν συνολικά σε όλους τους παραγωγούς ανταγωνιστές της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά εργαλεία αντιστάθµισης κινδύνου των τιµών των πρώτων υλών, θεωρώντας ότι οι ποσότητες υλικών από βασικά µέταλλα (χάλυβας, χαλκός και αλουµίνιο) που 14

15 επεξεργάζεται είναι σχετικά περιορισµένες, εφόσον όπως σιδηρελάσµατα, και χαλκοσωλήνες κυρίως προµηθεύεται επεξεργασµένα προϊόντα, Εξάρτηση από µεγάλους Πελάτες Κατά τα προηγούµενα έτη, η Βιοσώλ δεν διέθετε µεγάλους τακτικούς πελάτες που να απορροφούν ποσοστό µεγαλύτερο του 10% των πωλήσεών της. Όµως, από τα µέσα του 2003 υπέγραψε Σύµβαση κατασκευής προϊόντων και αποκλειστικής διανοµής µε την Trane (American Standard Europe BVBA), σύµφωνα µε την οποία η Εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων, την αποκλειστική διάθεση, προώθηση και διανοµή των οποίων για την Ελλάδα, Ρουµανία και Κύπρο ανέλαβε η Trane. Η Εταιρεία συµφώνησε να µην δραστηριοποιηθεί στις περιοχές αυτές για τα εν λόγω προϊόντα αλλά και να µη διαθέσει τα προϊόντα αυτά σε τρίτους, είτε µε σκοπό τη διάθεσή τους στις προαναφερθείσες χώρες, είτε και σε άλλες χώρες. (Η σύµβαση είναι πενταετούς διάρκειας, περισσότερες πληροφορίες στην παράγραφο που αναφέρεται στη σύµβαση). Ως αποτέλεσµα, τη χρήση 2005 οι διάφορες δραστηριότητες της Trane απορρόφησαν συνολικό ποσοστό λίγο µεγαλύτερο του 20 % των πωλήσεων της Βιοσώλ. Με εξαίρεση αυτή τη συνεργασία, ο µόνος πελάτης της εταιρείας που απορροφά ποσοστό µεγαλύτερο του 3 % είναι η συγγενής εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ (ποσοστό 3,8% ως προς τις πωλήσεις 2005), ενώ κανένας άλλος πελάτης δεν απορροφά ποσοστό µεγαλύτερο του 2,5% (αναλυτικότερα στην παράγραφο ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής ). Τυχόν διακοπή συνεργασίας µε την Trane θα οδηγούσε, προσωρινά τουλάχιστον, σε περιορισµό των πωλήσεων και δυσµενή επίπτωση στα αποτελέσµατα χρήσης της ΒΙΟΣΩΛ Α.Ε.. Πάντως η Trane φαίνεται να ενδιαφέρεται, µεταξύ άλλων, για στενή και απρόσκοπτη συνεργασία στον χώρο, καθώς στη σύµβαση έχει συµπεριλάβει όρους δικαιώµατος προτίµησης για τις µετοχές της Εταιρείας σε περίπτωση µεταβίβασης µετοχών από τους κ.κ. Α. Σβορώνο,.Ν. Σβορώνο, την «Ήφαιστος Α.Ε.» και την «Ένωση Α.Ε.» Μη πληρωµή µερίσµατος Το ύψος των ζηµιών που φέρει η Εταιρία είναι αρκετά σηµαντικό και αυτό θα οδηγήσει στην καθυστέρηση πληρωµής µερίσµατος στους µετόχους των κοινών µετοχών. Ο χρόνος έναρξης πληρωµής µερίσµατος είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε το ύψος των κερδών, που η Εταιρία θα εµφανίζει σε κάθε χρήση Ασφαλιστικός Κίνδυνος Οι δραστηριότητες της εταιρίας αντιµετωπίζουν κινδύνους που µπορεί να προκύψουν από αρνητικά γεγονότα όπως µεταξύ άλλων ατυχήµατα, βλάβες, ζηµίες σε εξοπλισµό και αποθέµατα. Ολα τα παραπάνω πολύ πιθανό να προκαλέσουν καθυστερήσεις και στην δυσµενέστερη περίπτωση διακοπή εργασιών. Τυχόν τέτοιες αρνητικές εξελίξεις, ενδέχεται να επηρεάσουν την οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της εταιρίας. Παρά την ασφάλιση των εγκαταστάσεων και των αποθεµάτων, σε ενδεχόµενη µερική ή ολική καταστροφή τους δεν µπορεί να παρασχεθεί καµµία βεβαίωση οτι η εταιρία θα αποζηµιωθεί άµεσα και στο ακέραιο από την ασφαλιστική εταιρία. Επίσης, λόγω της µερικής/ολικής καταστροφής η εταιρία θα έχει διαφυγόντα κέρδη, µε αποτέλεσµα να επηρεαστούν τα οικονοµικά της µεγέθη Χρηµατιστηριακοί Κίνδυνοι Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. την αποφάσισε να εντάξει τις µετοχές της Εταιρίας σε νέα κατηγορία διαπραγµάτευσης µετοχών µε τίτλο «ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ» που θεσπίστηκε µε την Απόφασή του. Οι µετοχές της Εταιρίας έκτοτε διαπραγµατεύονται στην ίδια κατηγορία διαπραγµάτευσης. Πέρα των κινδύνων που ως τώρα έχουν αναφερθεί, και σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι τα αποτελέσµατα και η χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας δεν αποτελούν τους µοναδικούς παράγοντες καθορισµού της πορείας της µετοχής. Οι χρηµατιστηριακές αγορές 15

16 επηρεάζονται και από εξωγενείς παράγοντες, όπως η πορεία της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής αγοράς, η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού και η χρηµατοοικονοµική ρευστότητα των επενδυτών. Τα ανωτέρω δύναται να επηρεάσουν αρνητικά την δυνατότητα χρηµατοδότησης µελλοντικών επενδυτικών σχεδίων µέσω αυξήσεων µετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, η πορεία της µετοχής της Εταιρίας στο Χ.Α. µπορεί να επηρεαστεί από συγκυριακούς και άλλους παράγοντες που ενδεχοµένως να µην έχουν καµία ουσιαστική σχέση µε την δραστηριότητα και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας Οικονοµικοί Κίνδυνοι Ανάγκες σε Κεφάλαιο Κίνησης Το Κεφάλαιο Κίνησης της Εταιρίας σήµερα δεν επαρκεί γιά τους επόµενους 12 µήνες για την αύξηση της δραστηριότητάς της που είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί ουδέτερο αποτέλεσµα. Σε περίπτωση µερικής κάλυψης της παρούσας αύξησης, τα κεφάλαια δεν θα επαρκούν για να καλύψουν όλες τις δράσεις του προγράµµατός της, και κατά συνέπεια η Εταιρία θα πρέπει να προσφύγει σε άλλες µορφές χρηµατοδότησης, που όµως δεν είναι εξασφαλισµένες σήµερα. Πιθανές τέτοιες πηγές χρηµατοδότησης είναι (1) το τραπεζικό σύστηµα, (2) οι προκαταβολές των πελατών έναντι µείωσης της τιµής διάθεσης των εµπορευµάτων και (3) οι πιστώσεις των προµηθευτών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη χρηµατοδότηση αυτό θα οδηγήσει σε µείωση δραστηριοτήτων της εταιρίας ή στην ανάγκη νέας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. Τυχόν επιδείνωση της ρευστότητας θα έφερνε δυσκολίες στις σχέσεις και τους όρους συνεργασίας µε προµηθευτές, πελάτες και πιστωτικά ιδρύµατα, και θα λειτουργούσε ως τροχοπέδη στην οµαλή δραστηριότητα της εταιρείας και τα οικονοµικά της αποτελέσµατα. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, τα κεφάλαια κίνησης επαρκούν για την δραστηριότητα της Εταιρίας τουλάχιστον γιά 12 µήνες. Με την παρούσα αύξηση η Εταιρία προσδοκά να καλύψει όλες τις ανάγκες κεφαλαίων κίνησης που απαιτούνται για την ανάπτυξή της. Σε περίπτωση µερικής κάλυψης της παρούσας αύξησης τα κεφάλαια δεν θα επαρκούν για να καλύψουν όλες τις δράσεις του προγράµµατός της, και κατά συνέπεια η Εταιρία θα πρέπει να προσφύγει σε άλλες µορφές χρηµατοδότησης που όµως δεν είναι εξασφαλισµένες σήµερα. Ελλειψη Ρευστότητας Κατά τις χρήσεις η εταιρεία σηµειώνει µια αυξητική τάση στον Κύκλο Εργασιών και έχει µικτό κέρδος. Η βελτίωση αυτή των πωλήσεων και η ύπαρξη µικτού κέρδους, όµως, δεν είναι αρκετή για να αλλάξει τα ως τώρα αρνητικά Ολικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης, δηλαδή να µετατρέψει τις Λειτουργικές Ζηµίες σε Λειτουργικά Κέρδη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εταιρεία παρουσιάζει αρνητικές λειτουργικές ταµειακές ροές. Τυχόν συνεχιζόµενες χρήσεις µε αρνητικές λειτουργικές ταµειακές Ροές θα οδηγούσαν είτε σε ανάγκη άντλησης περαιτέρω κεφαλαίων, είτε σε περιορισµό των δραστηριοτήτων της εταιρίας. Επάρκεια Ιδίων κεφαλαίων Οι συσσωρευµένες ζηµίες, ως αποτέλεσµα των Λειτουργικών Ζηµιών που προαναφέρθηκαν, επιβαρύνουν το σύνολο των Αποτελεσµάτων εις νέο και κατά επέκταση τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας. Συνέχιση αυτών των τάσεων περιορίζει την δυνατότητα διανοµής µερίσµατος στο µέλλον και επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρίας. 16

17 2.3 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία - Ανταγωνισµός Εισαγόµενα προϊόντα Οι πωλήσεις και τα περιθώρια κέρδους προιόντων που παράγονται βιοµηχανικώς στην Ελλάδα στους κλάδους δραστηριότητας της ΒΙΟΣΩΛ, επηρεάζονται αρνητικά από εισαγωγές από χώρες χαµηλού κόστους (όπως από την Κίνα και την Τουρκία), κίνδυνοι που εντείνονται από τάσεις υποτίµησης των νοµισµάτων των χωρών αυτών έναντι του ΕΥΡΩ άµεσα ή έµµεσα. Συγκεκριµένα, στον κλάδο της παραγωγής σωµάτων καλοριφέρ παρατηρείται µια σηµαντική συγκέντρωση παραγωγής στην Τουρκία χωρα της οποίας η υπέρµερτρος παραγωγή επαρκεί για να καλύψει µεγάλο µέρος της Ευρωπαϊκής ζήτησης, ενώ αντίστοιχα οι βιοµηχανίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζουν την δραστηριότητα τους. Σε περίπτωση που η παραγωγή στο εξωτερικό συνεχίσει να έχει συγκριτικά χαµηλότερο κόστος, χωρίς η Βιοσώλ να βρει τρόπους να µειώσει το κόστος της Βιοµηχανικής της ραστηριότητας, τότε αναµένεται είτε να συρρικνωθεί σηµαντικά η ζήτηση για τα προϊόντα παραγωγής της είτε να επηρεαστούν περαιτέρω αρνητικά τα περιθώρια κέρδους της Ζήτηση προϊόντων Κεντρικής Θέρµανσης Η ζήτηση προϊόντων κεντρικής θέρµανσης επηρεάζεται πρωτίστως από την εξέλιξη της οικοδοµικής δραστηριότητας και από τις οικονοµικές συνθήκες. Η µείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων κατά τα τελευταία χρόνια τόνωσε την ζήτηση για νέες κατοικίες και κατά συνέπεια για υλικά οικοδοµής (ICAP: Είδη Κεντρικής Θέρµανσης,ICAP 2004). Αρνητικό στοιχείο για την ζήτηση είναι η αναταραχή της οικοδοµικής δραστηριότητας λόγω επιβολής ΦΠΑ στις οικοδοµές και η συνεχιζόµενη ανάπτυξη του κλιµατισµού στην Ελλάδα, αφού στα επαγγελµατικά κτίρια χρησιµοποιούνται για θέρµανση οι συσκευές κλιµατισµού. Ας σηµειωθεί ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων γίνεται στο τελευταίο τετράµηνο (εποχικότητα), γεγονός που επιφέρει σχετικά αυξηµένες ανάγκες σε αποθέµατα και απότοµες διακυµάνσεις στις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. εδοµένης της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης της Βιοσώλ, τυχόν µείωση της ζήτησης προϊόντων κεντρικής θέρµανσης, έστω και βραχυπρόθεσµα, θα επιβάρυνε περαιτέρω τα αποτελέσµατα της εταιρείας Ζήτηση προϊόντων Κλιµατισµού Όπως τα προϊόντα Κεντρικής Θέρµανσης, έτσι και τα προϊόντα Κλιµατισµού της Βιοσώλ απευθύνονται στην οικοδοµή και κατά συνέπεια οι µεταβολές, θετικές ή αρνητικές, της οικοδοµικής δραστηριότητας έχουν ανάλογη επίδραση στις πωλήσεις και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας. Η επιβολή του Φ.Π.Α. στις οικοδοµές εικάζεται ότι µπορεί να προκαλέσει σηµαντική αναταραχή στην ζήτηση οικοδοµών, σε βαθµό που δεν µπορεί επί του παρόντος να προβλεφθεί. Πάντως, η ιοίκηση της Βιοσώλ πιστεύει ότι µακροπρόθεσµα θα εξοµαλυνθεί η κατάσταση εις όφελος της Εταιρίας. 17

18 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3.1 Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Οι ακόλουθες επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας : α) για τις χρήσεις 2004 και 2005 οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) και β) για τις χρήσεις 2003 και 2004 που είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΓΛΣ) και αναµορφωθεί σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου. Οι καταστάσεις βάσει των ΠΧΠ, έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Αθαν. Φραγκισκάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε ) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ Οι Αναµορφωµένες, βάσει του ΕΓΛΣ καταστάσεις για τις χρήσεις , συντάχθηκαν από την εταιρία για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήµατος Ι της ενότητας 20.1 του Κανονισµού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741) της εταιρίας BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. (3ης Σεπτεµβρίου 76, Αθήνα, τηλ ). Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για το α τρίµηνο του 2006 ( ) έχουν συνταχθεί βάσει των ΠΧΠ και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Λυµπεραίο Αντώνιο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε ) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ Η εταιρία κατά τα τελευταία χρόνια παρουσίασε αύξηση πωλήσεων. Οι πωλήσεις όµως δεν διαµορφώνονται σε επίπεδο τέτοιο που να οδηγούν σε κερδοφορία. Το µικτό κέρδος της εταιρίας δεν επαρκεί για να καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας. Αποτέλεσµα της αρνητικής πορείας είναι η συσσώρευση ζηµιών, η οποία αποκλείει την διανοµή µερίσµατος. Πάντως το επίπεδο των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρίας εµφανίζεται µειωµένο διαχρονικά. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΙΟΣΩΛ (ποσά σε χιλ. ) 2003 ΕΓΛΣ 2004 ΕΓΛΣ 2004 ΠΧΠ 2005 ΠΧΠ Πωλήσεις Μικτά Αποτελέσµατα Κέρδη Εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων χρήσης Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους χρήσης και διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες , Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταµειακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες , Συνολικό Μέρισµα ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (ποσά σε χιλ. ) 2003 ΕΓΛΣ 2004 ΠΧΠ 2005 ΠΧΠ Κόστος Πωλήσεων Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας Έξοδα ιάθεσης

19 Μη διενεργηθείσες σε προηγούµενη χρήση ΣΥΝΟΛΟ (ποσά σε χιλ. ) 1/1-31/3/2005 1/1-31/3/2006 Πωλήσεις Μικτά Αποτελέσµατα Μερικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταµειακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΟΣΩΛ (ποσά σε χιλ. ) 2003 ΕΓΛΣ 2004 ΕΓΛΣ 2004 ΠΧΠ 2005 ΠΧΠ Ενσώµατα Πάγια 5,136 5, Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλ. Φορολ. Απαιτησ Επενδ. σε Συνδεδ. Επιχ Επενδ. σε Συγγεν. Επιχ Λοιπές µακρ. απαιτήσεις Αποθέµατα Πελάτες και Λοιπές Απαιτ Ταµειακά ιαθ. και Ισοδυν Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11,499 12, Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , Σύνολο Μακρ. Υποχρεώσ Σύνολο Βραχυπρ. Υποχρ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 11,499 12, Σηµειώνεται πως στους άνωθεν πίνακες τα στοιχεία της χρήσης 2004 αναφέρονται και όπως είχαν καταρτιστεί µε τα Ε.Γ.Λ.Σ. (αναµορφωµένα) αλλά και όπως καταρτίσθηκαν στη συνέχεια σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.). (ποσά σε χιλ. ) 31/03/ /03/2006 Ενσώµατα Πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλ. Φορολ. Απαιτησ

20 Επενδ. σε Συνδεδ. Επιχ. 0 0 Επενδ. σε Συγγεν. Επιχ Λοιπές µακρ. απαιτήσεις Αποθέµατα Πελάτες και Λοιπές Απαιτ Ταµειακά ιαθ. και Ισοδυν Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Μακρ. Υποχρεώσ Σύνολο Βραχυπρ. Υποχρ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Τα Στοιχεία Ανα Μετοχή που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Όλα τα στοιχεία έχουν υπολογισθεί µε βάση τον Σταθµισµένο αριθµό µετοχών, εκτός από την Λογιστική αξία ανα µετοχή που εχει υπολογισθεί µε βάση τον Αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Κέρδη προ Φόρων -0,08-0,02-0,03 Κέρδη µετά φόρων,αµοιβών Σ και φορολ. Ελεχγ. -0,09-0,02-0,03 Μέρισµα ανα µετοχή Λογιστική αξία ανα µετοχή 0,13 0,25 0,22 Τα ανά µετοχή µεγέθη έχουν υπολογισθεί βάσει του ΠΧΠ Σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και Ελεγκτές της Εταιρείας Υπεύθυνα Πρόσωπα Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογήσουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τις προοπτικές της Βιοσώλ και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις µετοχές της, και παρουσιάζονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο. Το παρόν Ενηµερωτικό δελτίο αποτελείται από α) το Περιληπτικό Σηµείωµα, β) τους Παράγοντες Κινδύνου, γ) το Έγγραφο Αναφοράς, και δ) το Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου. 20

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ETAΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η του.σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α., του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015 31/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΕΛΤΙΟY ΤΗΣ 28.12.2009 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E.

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών Μετόχων βάσει της από 6.12.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων βάσει της από 07.11.2006 απόφασης της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας "ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-31/12/2015 Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»

«ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» «ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» Α) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 4.1.4.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα