Πρακτικό Βοήθημα Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Βοήθημα Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ"

Transcript

1 Πρακτικό Βοήθημα Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Άδεια εγκατάστασης αλλοδαπών εταιρειών Αίτηση καταχώρισης επωνυμίας Ι.Κ.Ε Αίτηση καταχώρισης επωνυμίας Ι.Κ.Ε Ακυρότητα της ΕΠΕ Ακυρότητα της συγχώνευσης Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης Ι.Κ.Ε Αλλοδαπές εταιρείες Εγκατάσταση στην Ελλάδα Αμοιβή Συμβολαιογράφου - Δικηγόρων...1.Β.6 Αναβίωση της Ι.Κ.Ε-Ε.Π.Ε Αναγγελία εγγραφής στον ΟΑΕΕ...1.Β.14 Ανάκληση διαχειριστή από το δικαστήριο -Ι.Κ.Ε Ανάκληση διαχειριστών σε Ι.Κ.Ε Ανάκλησις των διαχειριστών Ανάλυση ν 1676/86 επιβολή φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου α Ανάλυση ποσοστών πλειοψηφίας Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων Φορολογία υπεραξίας (Νόμος 2065/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ άρθρα 20 έως και 27) Συνοπτική παρουσίαση Ανικανότητα τακτικής διαχείρισης Αντικείμενο δραστηριότητας της ΕΠΕ και εξαιρέσεις Αντικείμενο της ΕΠΕ Αξία εκκαθάρισης εξερχόμενου από την ΕΠΕ εταίρου Αξία στην οποία υπολογίζεται ο φόρος ( ν1676/86 ) β Απαγόρευση διανομής κερδών Απαγόρευσις ανταγωνισμού Απαλλαγή από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου γ6γ Απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου γ6.β Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μεταβιβαζομένων Α αυτοκινήτων γ6.ε Απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων γ6.δ Απαλλαγή από το Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων Απαλλαγή από Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων Απαλλαγή συζύγου και ανήλικων τέκνων του θανόντος από το φόρο κληρονομιάς

2 Απογραφή Απογραφή στοιχείων ενεργητικού και παθητικού Ι.Κ.Ε Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί ( ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ) Απογραφή και ισολογισμός ΕΠΕ κατά την εκκαθάριση Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής και καταβολής του φόρου ( έντυπο φ01010 ) Απόδοση παρακρατούμενου φόρου στα διανεμόμενα κέρδη συνεταιρισμών και Ε.Π.Ε., στα κέρδη από Ε.Π.Ε. της αλλοδαπής ( έντυπο φ01010 ) Θ Απόδοση του παρακρατούμενου φόρου Αποθεμάτικό κεφάλαιο Αποκλεισμός εταίρου Ι.Κ.Ε Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% τα ων τίτλων της Αποσβέσεις κτιρίων ανεγερθέντων από τον μισθωτή σε ακίνητο του εκμισθωτή α10 Αποσβέσεις παγίων β8 Αποσβέσεις παγίων Άποτελέσματα ιδιώτικης κεφαλαιουχικής εταιρίας ( ΙΚΕ ) Αποτελέσματα της διασυνοριακής συγχώνευσης Αποτελέσματα της συγχώνευσης Ι.Κ.Ε Αποτελέσματα χρήσης της ΕΠΕ Αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων σε ΕΠΕ από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή εκτιμητές, κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, Β3 Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών επιτροπή άρθρου 9 ν 2190/ Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία Κ.Ν. 2190/20: Άρθρο 43γ ι Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση Απόφαση δικαστηρίου για την έκτακτη εισφορά ( ΕΠΕ ) Απόφαση συνελεύσεως για έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Ι.Κ.Ε Απόφαση συνέλευσης εταίρων-αύξηση Κεφαλαίου Ι.Κ.Ε Απόφαση των εταίρων περί μετατροπής της Ο.Ε. και της Ε.Ε. σε ΕΠΕ Απόφαση των εταίρων περί μετατροπής της Ο.Ε. και της Ε.Ε. σε ΕΠΕ Α13 Απώλεια κεφαλαίου ΕΠΕ Αρμοδιότης της συνελεύσεως Αρμοδιότητα εταίρων -Ι.Κ.Ε Ασυμφωνία στοιχείων δημοσίευσης...1.8α Αύξηση εταιρικών μεριδίων-δικαίωμα προτίμησης(ι.κ.ε) Αύξηση κεφαλαίου λογιστικός χειρισμός Αυξηση Κεφαλαίου Ι.Κ.Ε

3 Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ Αυτοέλεγχος υποβαλλόμενων δηλώσεων φορολογίας ΕΠΕ Αφορολόγητα αποθεματικά ΕΠΕ Αφορολόγητα όρια και οι φορολογικοί συντελεστές στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών Βασικά συμπεράσματα μετατροπής Ο.Ε., Ε.Ε. σε ΕΠΕ βάση του ΝΔ 1297/ Β5 Βασικά χαρακτηριστικά...1.β.2 Βασικά χαρακτηριστικά (ΙΚΕ) Βασικά χαρακτηριστικά δημοσιότητας ( ΙΚΕ ) Α Βασικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της ΕΠΕ...1.Β.8 Βεβαίωση έναρξης της ΕΠΕ...1.Β.17 Βιβλίο εταίρων (Ι.Κ.Ε) Γ Γ.Ε.ΜΗ -αίτηση καταχώρισης για σύσταση Ε.Π.Ε Γ.Ε.ΜΗ -αίτηση καταχώρισης για σύσταση Ι.Κ.Ε Γ.Ε.ΜΗ διαδικασία και υποβολή αιτήσεων Υ.Α Κ1-941/ Γενικά...1.Β.1 Γενικές διατάξεις για τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» Κ.Ν 2190/20 Άρθρο 42β β Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ) Κ. Ν 2190/20 Άρθρο 42α α Γενικές Διατάξεις Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης Γενικές διατάξεις περί τροποποίησης της εταιρικής σύμβασης Γενικές πληροφορίες για το έντυπο Φ Γνώσις πορείας των εταιρικών υποθέσεων ( ΕΠΕ ) Γραμμάτιο ενιαίου κόστους σύστασης Ε.Π.Ε Γραμμάτιο ενιαίου κόστους σύστασης Ι.Κ.Ε Δάνεια εταίρων προς την εταιρίαν ( ΕΠΕ ) Δείγμα ελεγχου δηλώσεων (αυτοελέγχου) συμφωνα με άρθρα του Ν.3296/2004 (ΕΠΕ) Δήλωση και καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου η Δήλωση μεταβίβασης ακινήτων λόγω μετασχηματισμού βάσει του νόμου 2166/ Α12 Δήλωση φόρου εισοδήματος ( ΕΠΕ ) Β Δ

4 Δημοσιευόμενα Στοιχεία και Πληροφορίες των Εταιριών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) Δημοσιότητα Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ (Ι.Κ.Ε) Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ (Ι.Κ.Ε) Δημοσιότητα εκκαθάρισης Δημοσιότητα πράξεων και στοιχείων Δημοσιότητα της ΕΠΕ Δημοσιότητα της ΕΠΕ...1.Β.16 Δημοσιότητα των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) Κ.Ν. 2190/20: Άρθρο 43β θ Δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της ΕΠΕ Διαδικασία μέσω ορκωτών ελεγκτών γ7.β Διαδικασία ίδρυσης...1.β.10 Διαδικασία μέσω της Δ.Ο.Υ Γ7.α Διαδικασία μετατροπής επιχειρήσεων γ2 Διαδικασία πιστοποίησης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων γ7 Διαδικάσια σύγχώνευσης ανάμεσα σε ΕΠΕ Διαδικασία σύστασης εταιρειών Γ.Ε.ΜΗ - Εγκύκλιος Κ2-3144/11 και Κ2-3332/ Διαδικασία σύστασης Ι.Κ.Ε Διαδικασία σύστασης προσώπικων και κεφαλαιουχικών εταιρειών ν 3853/ Διαδικασίες λύσης Διαδικασίες μετατροπής Ο.Ε., Ε.Ε. σε ΕΠΕ Α13 Διακαιολογητικά κατάθεσης αίτησης στο Γ.Ε.ΜΗ για την έγκριση εγκατάστασης στην Ελλάδα Διανεμόμενα μερίσματα, κέρδη φυσικών προσώπων Φορολόγιση(ΕΠΕ) Διανεμόμενα μερίσματα σε φυσικά πρόσωπα (ΕΠΕ) Διανομή κερδών Διανομή κερδών ( ΙΚΕ ) Δ Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. που τηρούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διανομή κερδών κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης Διανομή κερδών της ΕΠΕ Διανομή Κερδών-τακτικόα αποθεματικό Ι.Κ.Ε Διανομή μη πραγματικών κερδών Διάρκεια Ι.Κ.Ε Διάρκεια ορισμένου χρόνου (Ι.Κ.Ε) Διασυνοριακές Συγχωνευσεις Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών

5 εταιρειών με το Ν. 3777/ Διατήρηση διατάξεων α5 Διατυπώσεις δημοσιότητας προσωπικών εταιρειών Διατυπώσεις μειώσεως εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ Διαχείριση εκ του νόμου- Ι.Κ.Ε Διαχείριση και εκπροσώπηση Αποφάσεις των εταίρων συνέλευση των εταίρων ( ΙΚΕ ) Β Διαχείριση της Ι.Κ.Ε Διαχείρισις και εκπροσώπησις Διαχειριστική περίοδος ΕΠΕ προερχόμενης από μετατροπή ΟΕ με τις διατάξεις του ν.δ.1297/ β2 Διενέργεια απογραφής και Ισολογισμού Α13.β Διεξαγωγή συνέλευσης -λήψη αποφάσεων Ι.Κ.Ε Διευκόλυνση μετατροπής Ε.Π.Ε σε Ι.Κ.Ε Έναρξη σύστασης Ι.Κ.Ε Διευκρινήσεις για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξία εταιρικών μερίδων, αιτία θανάτου, όσον αφορά τα πάγια της επιχείρησης Δικαιολογητικά κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών αλλοδαπών νομικών προσώπων που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται ή φυλάσσονται για έλεγχο ( έντυπο φ01010 ) Δικαίωµα προαίρεσης-ι.κ.ε Δικαίωμα ψήφου Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων Ι.Κ.Ε Δικαιώματα μειοψηφίας Διορισμός Διαχειριστή Ι.Κ.Ε Διορισμός διαχειριστών Διορισμός και ανάκληση διαχειριστή από εταίρο (Ι.Κ.Ε) Δομή του Ισολογισμού Κ.Ν 2190/20 Άρθρο 42γ γ Δομή του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και του «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» Κ.Ν 2190/20 Άρθρο 42δ δ Δομή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Δομή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της ΕΠΕ Δυνατότητα συμψηφισμού ζημίας προηγουμένων ετών στη δήλωση που υποβάλλεται μετά τη διακοπή των εργασιών του νομικού προσώπου Δυνατότητα σύστασης μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. από άλλη μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε α.1 Έγγραφα που απαιτούνται για την ιδρυση της ΕΠΕ...1.Β.9 Εγγραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο...1.β.15 Έγγραφο σύστασης Ι.Κ.Ε Ε

6 Εγγυητικές εισφορές Εγγυητικές εισφορές Εγγυητικές εισφορές Εγγυητικές εισφορές ανάλυση Έγκριση από την γενική συνέλευση Έγκριση ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεωναπαλλαγή διαχειριστή(ι.κ.ε) Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων-διανομή κερδών (Ι.Κ.Ε) Έγκριση της συγχώνευσης από τους εταίρους (Ι.Κ.Ε) Έδρα της Ι.Κ.Ε Ειδη εισφορών Ι.Κ.Ε Ειδικές διατάξεις για ορισμένα στοιχεία του ι σολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» Κ.Ν. 2190/20: Άρθρο 42ε ε Ειδικό Σημειώμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α Φόρος μετακύλισης ( ΕΠΕ ) Ειδικός φόρος επί ακινήτων (Ν. 3091/ ΦΕΚ 330 Α') ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ( έντυπο φ01010 ) ΙΔ Είσοδος νέου εταίρου Ι.Κ.Ε Εισφερόμενο κεφάλαιο α2 Εισφορά ακινήτου για την συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΠΕ Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου (Φ.Μ.Α) Εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούσας επιχείρησης α4 Εισφορά μισθωμένου ή ακατάλληλου για χρήση ακινήτου, κατα τη μετατροπή με βάση το Ν. 1297/ Β4 Εισφορά του άρθρου 13 του ν.3877/2010 ( έντυπο φ01010 ) Εισφορές εταίρων ( ΙΚΕ ) Γ Εισφορές σε είδος Έκθεση ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων Έκθεση του οργάνου διοίκησης Εκκαθάριση ΕΠΕ Εκκαθάριση ΕΠΕ Εκκαθάριση ΕΠΕ Εκκαθάριση ΕΠΕ Εκκαθάριση ΕΠΕ Εκκαθάριση ΕΠΕ Εκκαθάριση και εκκαθαριστής Ι.Κ.Ε Εκκαθάριστές ΕΠΕ Εκκαθαριστές και ανάκληση αυτών Εκπτώσεις από την πραγματική αξία των εισφερόμενων κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων για τον υπολογισμό του φόρου ε Έκπτωση ζημιάς απορροφώσας εταιρείας α6.δ Έκπτωση μισθού εταίρου από τα ακαθάριστα

7 έσοδα της ΜΕΠΕ α.3 Έκπτωση ποσών για τον υπολογισμό του φόρου σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου ζ Έκτακτη εισφορά ( ΕΠΕ ) Έκτακτη εισφορά νομικών προσώπων ( ΕΠΕ ) Εκτίμηση από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/ Α2 Εκτίμηση από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/ Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων συγχωνεόμενων εταιρειών (Ι.Κ.Ε) Εκτίμηση της εισφερόμενης περιουσίας α13.γ Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο α3 Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο Ελάχιστο όριο κεφαλαίου ανωνύμων εταιρειών 'Ελεγχος βιβλίων της εταιρείας από τους εταίρους και σχετική νομολογία Έλεγχος ετήσιων λογαριασμών ( ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ) Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων Ι.Κ.Ε Έλεγχος της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης Ελευθερία μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων Ι.Κ.Ε Έλλειψη διαχειριστή Εμφάνιση μη αναληφθέντων κερδών κατά τη μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε Α8 Εμφάνιση της υπεραξίας στα βιβλία της εταιρείας και κεφαλαιοποίηση ζ Ενέργειες της ΥΜΣ...1.Β.11 Ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης (Ι.Κ.Ε) Έννοια της ΕΠΕ Ενοποιήμένες οικονομικές Καταστάσεις Ι.Κ.Ε Ένταξη της ΕΠΕ σε κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ Εξαγορά υποχρεώσεων εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών Εξακρίβωση της "πραγματικής αξίας" των εισφερόμενων κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων γ Έξοδος εταίρου I.K.E Έξοδος εταίρου ένεκα σπουδαίου λόγου -Σχετική νομολογία Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου ( ΕΠΕ ) Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακες εισφορές Εξουσία εκκαθάριστών Εξουσία των διαχειριστών Εξουσίες διαχειριστή - αμοιβή διαχειριστή (Ι.Κ.Ε) Εξωκεφαλαιακές εισφορές

8 Εξωκεφαλαιακές εισφορές Εξωκεφαλαιακές εισφορές Εξωκεφαλαικές εισφορές-ανάλυση Επεξηγηµατικές σηµειώσεις των προαναφερόµενων στοιχείων και πληροφοριών γ Επίλυση Διαφορών Ι.Κ.Ε Επιστροφή κεφαλαικών Εισφορών Ι.Κ.Ε Επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/ Γ7.γ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Κ.Β.Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ Δ.Λ.Π Επωνυμία Ι.Κ.Ε Επωνυμία της ΕΠΕ Εργασίες Εκκαθάρισης Ι.Κ.Ε Εταιρεία σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης (Ι.Κ.Ε) Εταιρείες κάθε μορφής των οποίων η διαδικασία σύστασης ξεκίνησε πριν την 4/4/2011 αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί δ Εταιρείες που συστήνονται από 4/4/2011 μη υπαγόμενες στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Κ1-802/ (ΦΕΚ 470 Β) β Εταιρικά μερίδια Εισφορές εταίρων ( ΙΚΕ ) Γ Εταιρικά μερίδια αντικείμενο ενεχύρου (Ι.Κ.Ε) Εταιρικά μερίδια αντικείμενο επικαρπίας (Ι.Κ.Ε) Εταιρικά μερίδια αντικείμενο κοινωνίας (Ι.Κ.Ε) Εταιρικά μερίδια Ι.Κ.Ε Εταιρική Διαφάνεια Ι.Κ.Ε Εταιρική ιστοσελίδα για Ι.Κ.Ε Εταιρικό κεφάλαιο...1.β.3 Εταιρικό κεφάλαιο γ3 Εταιρικό κεφάλαιο Ι.Κ.Ε Εταιρικό κεφάλαιο της ΕΠΕ Εταιρικό μερίδιο Ι.Κ.Ε Εταιρικό μερίδιον Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές α.1 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις Ι.Κ.Ε Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - πρόσθετες υποχρεώσεις δημοσιότητας Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - σχετικά άρθρα ν 2190/ Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ( ΙΚΕ ) Δ Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ΕΠΕ και έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΕΠΕ

9 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΕΠΕ Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΕΠΕ Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΕΠΕ Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό Ευθύνη διαχειριστή στην Ι.Κ.Ε Ευθύνη διαχειριστών Ευθύνη εκκαθαριστή υπό εκκαθάριση εταιρίας Ευθύνη εταίρων και διαχειριστών Ευθύνη εταίρων και σχετική νομολογία Ευθύνη Ιδρυτών Ι.Κ.Ε Ευθύνη συμβληθέντων Ευθύνη συνεταίρων και εταιρικά μερίδια Εφαρμογή άλλων διατάξεων Ζημία μετα την αφαίρεση μερισμάτων αππο συμμετοχές ή κερδων απο πωληση μετοχών στο Χ.Α-Φορολόγιση (ΕΠΕ) Ζημία παρελθουσών χρήσεων οικοδομικής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.-μη μεταφορά για συμψηφισμό με τεκμαρτά κέρδη βάσει παρ. 12 του άρθρου 105 του ΚΦΕ Γ Ζημιά απορροφώσας εταιρείας, που υφίσταται κατά το χρόνο απορρόφησης άλλων εταιρειών με τις διατάξεις του Ν.2166/1993, δεν μεταφέρεται προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη α6.γ Ημερομηνία υποβολής ( έντυπο φ01010 ) Θεώρηση του καταστατικού της ΕΠΕ Β2 Ίδια μερίδιατης Ι.Κ.Ε Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ( ΙΚΕ ) Ίδρυση ΕΠΕ μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ)...1.Β.4 Ιδρυτική πράξη Ι.Κ.Ε Ισολογισμός Αποτελέσματα χρήσης Διανομή κερδών ΕΠΕ -Παραδείγματα Ισολογισμός Φορολογία κερδών χρήσης β1 Ισολογισμός Φορολογία κερδών χρήσης Ισολογισμός- Αποτελέσματα Χρήσης της ΕΠΕ Ζ Η Θ Ι

10 Ισολογισμός μετατρεπόμενων επιχειρήσεων Ισολογισμός της ΕΠΕ Ισολογισμός της ΕΠΕ Ισχύς άρθρου Ισχύς διατάξεων Καθήκοντα εκκαθαριστών Κανόνες αποτίμησης Κ.Ν. 2190/20: Άρθρο ζ Καταβολή του κόστους...1.β.7 Καταβολή του φόρου ε Κατάρτιση και δηµοσίευση Οικονομικών καταστάσεων Ι.Κ.Ε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ( έντυπο φ01010 ) ΙΕ Καταστατική Διαχείριση Ι.Κ.Ε Καταστατικό ΕΠΕ Καταστατικό Ι.Κ.Ε -περιεχόμενο Κατάσχεση εταιρικών µεριδίων Ι.Κ.Ε Κατάσχεσις εταιρικού μεριδίου ( ΕΠΕ ) Καταχώριση της απόφασης συγχώνευσης Ι.Κ.Ε Κέρδη εις νέον Λογιστικός χειρισμός αποτελεσμάτων ΕΠΕ Κερδών διανομή ( ΕΠΕ ) Κεφαλαιακές εισφορές -ανάλυση (Ι.Κ.Ε) Κεφαλαιακές εισφορές Ι.Κ.Ε Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών ειδικών νόμων- ειδική φορολογική μεταχείριση ( ΕΠΕ ) Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ΕΠΕ Κεφαλοποιηθέντα αφορολόγητα αποθεματικά πριν την ισχύ Ν.2065/1992( ΕΠΕ ) Κήρυξη ακυρότητας της Ι.Κ.Ε Κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης Κόστος σύστασης...1.β.5 Κυριότερα σημεία μετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕ Κυρώσεις Για Μη Σύνταξη Ισολογισμού της ΕΠΕ Λήψη αριθμού ΓΕΜΗ Λήψη ΑΦΜ της ΕΠΕ...1.Β.13 Λήψις αποφάσεων Λογιστικές εγγραφές καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου - Πρακτικό παράδειγμα Λογιστική αντιμετώπιση α Κ Λ

11 Λογιστική παρακολούθηση εισφορών Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Διανομή κερδών Έλεγχος ( ΙΚΕ )3.5.1.Δ Λογιστική παρακολούθηση εισφορών Ι.Κ.Ε Λογιστικός χειρισμός μειώσεως του εταιρικού κ εφαλαίου κατά το ΕΓΛΣ Λογιστικός χειρισμός των συμπληρωματικών εισφορών πρακτικό παράδειγμα Λόγοι κήρυξης ακυρότητας της εταιρείας Λόγοι λύσης Λόγοι λύσης Ι.Κ.Ε Λοιπές εταιρείες (Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες (κάθε μορφής), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης) που συστήνονται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης - άρθρα 5 και 6 Ν. 3853/ α Λύση ή παραταση Ι.Κ.Ε Λύση της ΕΠΕ Λύση της ΕΠΕ Λύση της ΕΠΕ Λύση της ΕΠΕ Μείωση εταιρικού κεφαλαίου λόγω εξόδου εταίρου ( ΕΠΕ ).1.43 Μείωση κεφαλαίου I.K.E Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της ΕΠΕ Μεταβατικές διατάξεις Μεταβίβαση δωρεά εταιρικού μεριδίου σε ανήλικο Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ( ΕΠΕ ) Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου (Ι.Κ.Ε) Μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου εν ζωή Ι.Κ.Ε Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ εξερχόμενου εταίρου της σε νεοεισερχόμενο εταίρο (Λογιστική αντιμετώπιση) Μεταβίβαση μεριδίων Ε.Π.Ε Μεταβίβαση μεριδίων εξωκεφαλαικών και εγγυητικών εισφορών Μεταβίβασις του εταιρικού μεριδίου Μεταβίβασις του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου ή λόγω προικός Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων α1 Μετατροπές σε ΙΚΕ βάσει των αναπτυξιακών νόμων 1297/72 και 2166/ Μετατροπή - συγχώνευση Ι.Κ.Ε Μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ Απαρτία συνέλευσης μετόχων γ Μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ Αποτίμηση εταιρικών εισφορών β Μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ - Δημοσιότητα α Μ

12 Μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ εφαρμογή ν. 2190/ Μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ Πλειοψηφία συνέλευσης δ Μετατροπή ΑΕ σε ΜΕΠΕ με βάση το άρθρο 51 ν 3190/ Μετατροπή ΑΕ σε ΜΕΠΕ Σχετική νομολογία Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε Ι.Κ.Ε Μετατροπή Ε.Π.Ε σε Ι.Κ.Ε Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε αποφάσεις εγκύκλιοι α Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.4072/ Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 283 του Ν.4072/ Μετατροπή ΕΠΕ σε ΙΚΕ ΣΤ Μετατροπή ΕΠΕ σε ΟΕ ή ΕΕ - Σχετική Νομολογία α Μετατροπή Ι.Κ.Ε σε άλλη εταιρική μορφή Μετατροπή κοινωνίας αστικού δικαίου σε Ε.Π.Ε Α7 Μετατροπή Ο.Ε., Ε.Ε. σε ΕΠΕ βάση του ΝΔ 1297/ Β Μετατροπή Ο.Ε., Ε.Ε. σε ΕΠΕ με βάση τον αναπτυξιακό νόμο 2166/ Α Μετατροπή Ο.Ε., Ε.Ε. σε ΕΠΕ με βάση τους αναπτυξιακούς νόμους 2166/93 και 1297/ Μετατροπή προσωπικών εταιρειών που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε Μετατροπη προσωπικών εταιρειών σε ΕΠΕ βάσει του ν. 2166/93 Διοικητικές λύσεις Εγκύκλιοι Α6 Μετατροπή προσωπικών εταιρειών σε ΕΠΕ με εφαρμογή του ν 1297/72 Σχετική Νομολογία Αποφάσεις Β1 Μετατροπή προσωπικών εταιριών ( Ο.Ε & Ε.Ε ) σε ΕΠΕ Μετατροπή προσωπικών εταιριών σε ΕΠΕ με βάση το άρθρο 53 Ν. 3190/ Μετατροπή της Α.Ε σε Ε.Π.Ε Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων Γ6.στ Μεταφορά ζημίας γ4 Μη βεβαίωση προκαταβολής κατά το μετασχηματισμό εταιρειών α6.β Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής εταιρικών μεριδίων (Ι.Κ.Ε) Μη καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τους εταίρους Μισθωτήριο συμβόλαιο εγκατάστασης Ε.Π.Ε Μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης α Νέες εισφορές απο υπάρχοντες εταίρους Νομική μορφή των μεταφορικών επιχειρήσεων Νομική Προσωπικότητα Ι.Κ.Ε Ν

13 Ολοκλήρωση και έναρξη αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης Ολοκλήρωση της εκκαθάρισης Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρίες α Ορισμοί Παραβάσεις διοικητικών διατάξεων ( άρθρο 458 Ποινικού κώδικα ) Παράβαση καθήκοντος διαχειριστή Παρακράτηση φόρου Παρακράτηση φόρου για διανεμόμενα κέρδη από 1/1/ α Παρακράτηση φόρου για κέρδη παρελθουσών χρήσεων Παρακράτηση φόρου επί των διανεμόμενων κερδών (άρθρο 55 του ΚΦΕ) Παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέμει αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (άρθρο 55 παρ. 1 περ. η) Παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης Παρουσίαση των βασικότερων σημείων των διαδικασιών μετατροπής με βάση τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 2166/93 και 1297/ Γ Περάτωση εκκαθάρισης - Σχετικές διατάξεις Περιεχόμενο εταιρικής σύμβασης Περιεχόμενο Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού Περιεχόμενο και λειτουργία του λογαριασμού Διαφορές φορολογικού έλεγχου προηγούμενων χρήσεων Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής γ1 Περιεχόμενο του Προσαρτήματος και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ν. 2190/20: Άρθρο 43α η Περιεχόμενο των δημοσιεύσεων στο Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ Πίνακας Α' : Στοιχεία φορολογούμενου ( έντυπο Ε3 ) Α Πίνακας Β' :Στοιχεία ΚΒΣ εκδοθέντα στη χρήση ( έντυπο Ε3 ) Β Πίνακας Δ': Στοιχεία δηλούντος και υπευθύνου για τη συμπλήρωση του εντύπου και τη λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησης ( έντυπο Ε3 ) Δ Πίνακας Ε': Στοιχεία για ενοίκια που καταβλήθηκαν και επιδοτήσεις που εισπράχτηκαν ( έντυπο Ε3 ) Ε Ο Π

14 Πίνακας Η' :Γενικές οικονομικές πληροφορίες επιχειρήσεων με βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ ( έντυπο Ε3 ) ΣΤ Πίνακας Θ':Αναλυτικές οικονομικές πληροφορίες επιχειρήσεων με βιβλίαα Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ ( έντυπο Ε3 ) Ζ Πίνακας Ι' : Αυτοέλεγχος ( έντυπο Ε3 ) Η Πίνακας ΙΑ' ( έντυπο Ε3 ) Θ Πίνακασς Γ' :Λοιπά στοιχεία επιχείρησης ( έντυπο Ε3 ) Γ Πιστοποιητικό πριν από την συγχώνευση Πιστοποιητικό φορολογικού ελέγχου ( ΕΠΕ ) Πληρωμή του κόστους...1.β.12 Ποινικές διατάξεις Ποινικές διατάξεις Ι.Κ.Ε Ποιοι υποβάλλουν το έντυπο Ε Πρακτικό βοήθημα για την σύσταση της Ε.Π.Ε...1.Β Πρακτικό Συνελεύσεως λύσης της εταιρείας και συμβολαιογραφικό έγγραφο Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλοντα σε δημοσιότητα Προαιρετική εφαρμογή των ΔΛΠ από τις ΕΠΕ Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ και κλείνουν ισολογισμό από 30/6/2011 και μετά Προθεσμία υλοποίησης της μετατροπής με βάση το ν. 2166/ Α9 Προκαταβολή φόρου ζα Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Προσαρμογή στις γενικές διατάξεις (ν.4072/2012/ Προσαρμογή στο Γ.Ε.ΜΗ Προσαρμογή στο ν.3853/ Προσαρμογή της ΙΚΕ στις γενικές ρυθμίσεις της νομοθεσίας ε Πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου...1.β.18 Προσβολή των αποφάσεων της συνελεύσεως Προσδιορισμός της Φορολογητέας αξίας επιχείρησης που τηρεί βιβλία Α ή Β η Γ Κατηγορίας του ΚΒΣ ή που δεν τηρεί βιβλία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ,ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ή ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Προσδιορισμός των διανεμητέων κερδών Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες α Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που παρατίθενται στην περίπτωση κατάρτισης και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων β

15 Πρόσθετοι φόροι ( έντυπο φ01010 ) ΙΑ Προστασία δανειστών συγχωνευόμενων εταιρειών (Ι.Κ.Ε) Προστασία μειοψηφίας και πιστωτών Προσωπικότης της εταιρείας Προσωρινή διανομή κερδών Προυποθέσεις καταβολής συμπληρωματικών εισφορών Προϋποθέσεις μετατροπής α Πως και πότε υποβάλλεται το έντυπο Ε Πως συμπληρώνεται το έντυπο Ε Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Σύγκληση και απόφαση Γενικής Συνέλευσης με βάση τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/ Α1 Σύγκληση Συνέλευσης Ι.Κ.Ε Σύγκληση της Συνέλευσης των εταίρων Σύγκλησις συνελεύσεως υπό της μειονοψηφίας Σύγκλησις της συνελεύσεως Συγκριτικός Πίνακας μετατροπών επιχειρήσεων βάσει των Ν. 3190/ /72 & 2166/ Συγχώνευση ΕΠΕ και πρότυπο συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης Συγχώνευση ΕΠΕ με βάση το άρθρο 54 του Ν. 3190/ Συγχώνευση ΕΠΕ με βάση τους αναπτυξιακούς νόμους 1297/72 και 2166/ Συγχώνευση εταιριών περιορισμένης ευθύνης Συγχώνευση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών Συμβάσεις εταιρείας µε εταίρους ή το διαχειριστή (Ι.Κ.Ε) Σύμβαση συγχώνευσης ΕΠΕ Συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης Ε.Π.Ε Συμμετοχές ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων στην εταιρεία που υποβάλλει τη δήλωση αυτή ( έντυπο φ01010 ) ΙΗ Συμμετοχές σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή λειτουργούντα υποκαταστήματα σε αυτή: ( έντυπο φ01010 ) ΙΖ Συμμετοχή σε όμιλο επιχειρήσεων ( έντυπο φ01010 ) Συμμετοχή στη Συνέλευση (Ι.Κ.Ε) Συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα της διοίκησης Συμπεράσματα Κυριότερα σημεία της μετατροπής Συμπληρωματικαι εισφοραί Συμπληρωματικός φόρος ακινήτων ( έντυπο φ01010 ) ΣΤ Συμπλήρωση Ε Συμπλήρωση εντύπου φ Σ

16 Συμπλήρωση εντύπων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης Συμπλήρωση πινάκων Κωδικών του Ε Συνέλευση εταίρων Ι.Κ.Ε Συνέπειες εξόδου εταίρου από την ΕΠΕ Συνοπτικός ισολογισμός Σύνταξη καταστατικού Σύνταξη καταστατικού α4 Σύνταξη καταστατικού και σύμβασης μετατροπής α13.δ Συντελεστές για τον υπολογισμό του Φ.Μ.Α γ Συντελεστής Αναγωγής Αυτοελέγχου ( ΕΠΕ ) Συντελεστής φορολογίας ΕΠΕ Συντελεστής φορολογίας επιχειρήσεων με μειωμένο κύκλο εργασιών για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους ( έντυπο φ01010 ) Ε Συντελεστής φορολογίας επιχειρήσεων σε νησιά παρ. 1, άρθρο 118 του ν. 2238/94 ( έντυπο φ01010 ) Δ Σύσταση μεταφορικών επιχειρήσεων Σύσταση της ΕΠΕ και εταιρικό κεφάλαιο Σχέδιο Συγχώνευσης Ι.Κ.Ε Σχέση συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας γ5 Σχηματισμός αποθεματικού κεφαλαίου Τεκμαρτά κέρδη οικοδομικών επιχειρήσεων ( έντυπο φ01010 ) Β Τεκμηρίωση φορολογικού ελέγχου από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία Τέλος εκκαθάρισης Τήρηση βιβλίων αλλοδαπών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του α.ν. 89/ Τήρηση Βιβλίων Ι.Κ.Ε Τήρησις υποχρεωτικών βιβλίων υπό διαχειριστών Τίτλος κυριότητας -υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης για εγκατασταση Ε.Π.Ε Τόπος συνέλευσης Ι.Κ.Ε Τρόποι αύξησης κεφαλαίου σε ΕΠΕ Τροποποίηση καταστατικού Τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε Τροποποίηση καταστατικού λόγω αύξησης του κεφαλαίου της ΕΠΕ Τροποποίηση καταστατικού λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαιου της ΕΠΕ Τροποποίηση του Καταστατικού-αύξηση κεφαλαίου Ι.Κ.Ε Τ

17 Τρόπος διανομής και λογιστικού χειρισμού των προ φόρου εισοδήματος λογιστικών κερδών τέλους χρήσεως, τα οποία (λόγω λογιστικών διαφορών) υπερκαλύπτονται από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος Τρόπος εξακρίβωσης της "πραγματικής αξίας" των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων δ Τρόπος επίδοσης πρόσκλησης Τύπος της απόφασης α5 Τύπος της απόφασης Υπαγόμενες επιχειρήσεις α Υπεραξία κατά την απορρόφηση Ο.Ε. από Ε.Π.Ε. με τις διατάξεις του Ν. 2166/ Α6.α Υπέρβαση του χρόνου εκκαθάρισης Υπεύθυνη δήλωση διεύθυνσης Ι.Κ.Ε Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την αλήθεια των φορολογικών εγγράφων Υπηρεσία Μιας Στάσης -σύσταση Ε.Π.Ε Υπηρεσία Μιας Στάσης -σύσταση Ι.Κ.Ε Υποβολή δηλώσεων ΦΜΥ Βεβαιώσεων αποδοχών β4 Υποβολή δηλώσεων ΦΜΥ Βεβαιώσεων αποδοχών Υποβολή δήλωσης με επιφύλαξη ( έντυπο φ01010 ) Α Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ν.Π παρ. 1, άρθρο 101 του ΚΦΕ - απόδοση οφειλόμενου ποσού ( έντυπο φ01010 ) Υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών σε περίπτωση μεταβολής της εταιρικής μορφής επιχειρήσεων και χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών Υπογραφή διαχειριστών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Ε.Π.Ε ( Μείωση εταιρικού κεφαλαίου ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Ε.Π.Ε (Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου ) Υπόδειγμα πρακτικού Τακτικής συνέλευσης Υπόδειγμα σύμβασης μεταρτοπής Ο.Ε σε ΕΠΕ ( βάσει του ν 3190/55 ) Υποδείγματα δημοσιεύσεων στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Εθνικού Τυπογραφείου Υποκείμενοι στο φόρο εισοδήματος ( ΕΠΕ ) Υπολογισμός παγίων ενεργητικού α ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ( έντυπο φ01010 ) ΙΓ Υπολογισμός της αναπροσαρμογής γ Υ

18 Υπολογισμός του Φ.Μ.Α. - συνοπτική παρουσίαση β Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης ατομικής επιχείρησης σε ΜΕΠΕ α.2 Υποχρεώσεις Β Υποχρέωση Δημοσιότητας Β3 Υποχρέωση Δημοσιότητας Υποχρέωση Δημοσιότητας Α13.ε Υποχρέωση ή μη υποβολής δήλωσης γνωστοποίησης των χορηγούμενων ποσοστών έκπτωσης λόγω τζίρου σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης με τον Ν. 2166/ Α11 Υποχρέωση Πίστεως -Ι.Κ.Ε Υφιστάμενες εταιρείες κάθε μορφής των οποίων η σύσταση και λειτουργία έγινε πριν την 4/4/ γ Φορολογητέα κέρδη της ΕΠΕ Φορολογία διανεμόμενων κερδών Φορολογία εισοδήματος Ν.Π κερδοσκοπικού χαρακτήρα πλήν τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεωνμε υποχρεωση εφαρμογής των ΔΛΠ. ( Φ ) Φορολογία ΙΜΕ ΕΠΕ Φορολογία κερδών υποκαταστήματος ημεδαπής Ε.Π.Ε. στην Κύπρο ( έντυπο φ01010 ) Ι Φορολογία μερισμάτων, κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα ( ΕΠΕ ) Φορολογία μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων Φορολογία μετατροπής Ο.Ε. σε Ε.Π.Ε Φορολογία του μέρος του εταιρικού κεφαλαίου που επιστρέφεται στους εταίρους Φορολογια των ΕΠΕ Φορολογία υπεραξίας δ Φορολογία υπεραξίας Φορολογία χαρτοσήμου Φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (ν.4030/2011 άρθρα 43 παρ.β2, 44 παρ. Β2) ( έντυπο φ01010 ) Φορολογικές απαλλαγές ( Μετατροπη ΑΕ σε ΕΠΕ ) Φορολογικές απάλλαγες και διευκολύνσεις α3 Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις γ6 Φορολογικες απαλλαγές με τον αναπτυξιακο νόμο 3908/ Ζ Φορολογικές διατάξεις ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ( έντυπο φ01010 ) ΙΒ Φ

19 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ν.3908/2011 ( έντυπο φ01010 ) ΙΣΤ Φορολογική απαλλαγή του ν.3908/2011 ( έντυπο φ01010 ) Φορολογική μεταχείριση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ( ΕΠΕ ) Ισολογισμός Αποτελέσματα χρήσης Φορολογικός έλεγχος ( ΕΠΕ ) Φορολόγιση ΕΠΕ ( ν 2238/94 ) Φορολόγιση ΕΠΕ Ν. 2238/1994 ( άρθρα 98, 103, 105, 106, 109 ) Κώδικας φορολογίας εισοδήματος α Φόρος μεταβίβασης ακινήτων Φόρος μεταβίβασης ακινήτων β6 Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου Β7 Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου για σύσταση Ι.Κ.Ε Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ν. 1676/ Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στα δάνεια των εταίρων και σχετική νομολογία Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου σύστασης Ε.Π.Ε Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων Γ6.α Φόρος Υπεραξίας Β5 Φόρος Υπεραξίας Χ Χορήγηση Α.Φ.Μ Ι.Κ.Ε Χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή του εντύπου Ε Χρόνος αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων β Χρόνος κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Χρόνος κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της ΕΠΕ Χρόνος κτήσης του εισοδήματος Ως προς τη διαδικασία αυτοαπογραφής β Ως προς τη διαδικασία εγγραφής μέσω της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ γ Ως προς τη δυνατότητα αυτοαπογραφής λοιπών υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ δ Ως προς την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και τις μεταγενέστερες καταχωρίσεις στη Μερίδα του Γ.Ε.ΜΗ ε Ως προς τις ενέργειες αρμοδίων Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Πρωτοδικείων τα ης χώρας ζ Ως προς τις προθεσμίες αυτοαπογραφής α Ω

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 55 56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2327 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τεύχος Α ) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Εθνικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατ αρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο βαρύ έργο που αναλάβατε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατ αρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο βαρύ έργο που αναλάβατε. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον νέο υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟΔΟΣ B ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟΔΟΣ B ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟΔΟΣ B ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ EKΘΕΣΗ Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 34 23 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 28 Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 52, 53 και 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

α. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α'/151).

α. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α'/151). ΠΟΛ.1121/29.5.2013 Τύπος και περιεχόµενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2013 των νοµικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και καθορισµός δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ έκδοση 7.2 Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ έκδοση 7.2 Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΛΙΚΟ έκδοση 7.2 Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α 195)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4039 (ΦΕΚ Α 15/02/02/2012) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχέδιο νόμου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 71013 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ο /16-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ο /16-11-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ο /16-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1153/2015 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση κήρυξης άγονου του από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2479 Έτος: 1997 ΦΕΚ: Α 67 19970506 Τέθηκε σε ισχύ: 06.05.1997 Αρμόδιος Φορέας: Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ: Β 865/8-4-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014.

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ A (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ) ------------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. 1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται ετήσιος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 26 η Ιουλίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΚΟΝ ΙΚΕ δτ: ORACON ΙΚΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 058707504000

ΟΡΑΚΟΝ ΙΚΕ δτ: ORACON ΙΚΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 058707504000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 2095/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 27-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αρ. Πρωτ. : 174480/Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης.

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα την διάταξη του άρ. 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1096863/8045/0016 - Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΛΕΞΗ #4 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων Νόµος 2238/1994 Νέος Νόµος 4024/2011 Νέος Νόµος 4110/2013 ΦΕΦΠ:Ο φόρος εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 199 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας...1 Άρθρο1 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2007 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνο νται στην έκθεση αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γενική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών οφειλετών.

ΘΕΜΑ : Γενική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών οφειλετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Μαρτίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ 1029946/2353-20/0016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1069 Δ/ΝΣΗ 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων) ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β ΘΕΜΑ : Γενική ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Μελίτη, 8-6-2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΦΑΣ ΦΕΚ 73 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-204 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:83 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.2106 Σ.711 Σούδα, 6 Απρ 15 115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΒΟΟΕΙΔΗ-ΧΟΙΡΙΝΑ-ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΛΕΣΧΩΝ 115

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 11 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 11 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 11 Ο «Καθορισμός Λατομικής Ζώνης Αδρανών Υλικών στην περιοχή Μικρού Σουλίου, Δημοτικής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: I. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2014 ΘΕΜΑ: 23 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 29. Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 13-11-2012 Αριθμ.πρωτ.890 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Δημοσίευση Ν.4093/2012 Συνάδελφοι, στις 12-11-2012 δημοσιεύθηκε ο Ν.4093/2012 (ΦΕΚ τ.α 222/12-11-2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ, 29-08-2009 ΠΠααττρρώώνν - ΑΑθθηηννώώνν 6699- -7711 22 664444 22,,, ΠΠ άάττρραα - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1741 25 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και τους συνασπι σμούς κομμάτων για την εκτύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013 ΠΟΛ.1076/17.3.2014 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.07.2013), αναφορικά με τις ελεγχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

- 45 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΠΟΛ.: 1262. Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014

- 45 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΠΟΛ.: 1262. Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 - 45 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.: 1262 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα τηλ.213

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ).

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ). ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της υπό ίδρυση επιστηµονικής εταιρείας µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΕ ΙΜ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα - Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επιστηµονική ένωση µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 19-12-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26984

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημερ. Ανάρτησης: 05/01/2015 ΠΟΛ. 1002 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2015 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2015 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 16413-09/10/2015 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΕΚΠ.: 6283-09/10/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2015 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 5002083/25-08-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ, 27100-ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 25-08-2015 Πληροφορίες : Μ. ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ A.6 - Το νομικό καθεστώς των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών (ACTION A.6 - Legal status of the Plant Micro-Reserves) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΡΑΣΗ A.6 - Το νομικό καθεστώς των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών (ACTION A.6 - Legal status of the Plant Micro-Reserves) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ CRETAPLANT A Pilot Network of Plant Micro-Reserves in Western Crete Πιλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στη Δυτική Κρήτη (LIFE04NAT_GR_000104) ΔΡΑΣΗ A.6 - Το νομικό καθεστώς των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδες 1. ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ... 4 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ... 17 3. ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΗΑ-Ι61 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΗΑ-Ι61 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :78029 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 458/2013 Από το Πρακτικό της 48ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2011 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-06-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Πρωτ.: Φ2-1510 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1533/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1533/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /28-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1533/2012 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 119 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 438/2015

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 438/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 438/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Δρ. Νικόλαος Καραϊβάζογλου Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Σερρών (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ Σερρών) 1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 17.12.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Ρυθμίσεις θεμάτων, στο πλαίσιο συμμετοχής της Ε.Ε.Τ.Τ. στα έργα του ΕΣΠΑ.

Μαρούσι, 17.12.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Ρυθμίσεις θεμάτων, στο πλαίσιο συμμετοχής της Ε.Ε.Τ.Τ. στα έργα του ΕΣΠΑ. Μαρούσι, 17.12.2009 A.Π.. : 545/057 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Ρυθμίσεις θεμάτων, στο πλαίσιο συμμετοχής της Ε.Ε.Τ.Τ. στα έργα του ΕΣΠΑ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη : α.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/62/131557 Σ.1209 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού προς Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12-5-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Άρθρ. 12 του Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12-5-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Άρθρ. 12 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12-5-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Άρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Ταχ. Δ/νση Πλατεία Κουντουριώτη Τ.Κ. 71202 Ενετικό Λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡ89-ΤΥ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων τήρησης μητρώου ασφαλίσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 και παρ. 12 και του άρθρου 13γ ν.δ.

Θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων τήρησης μητρώου ασφαλίσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 και παρ. 12 και του άρθρου 13γ ν.δ. ΑΠΟΦΑΣΗ 143 / 7 / 30-04-09 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων τήρησης μητρώου ασφαλίσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 και παρ. 12 και του άρθρου 13γ ν.δ. 400/1970»

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Δημοσίων Έργων που δεν προκηρύχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08. Για το έτος 2015

Κατάλογος Δημοσίων Έργων που δεν προκηρύχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08. Για το έτος 2015 Κατάλογος Δημοσίων Έργων που δεν προκηρύχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Για το έτος 2015 Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας Πρόχειρος ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 351 (ΦΕΚ Α' 316/31.12.2003) Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 351 (ΦΕΚ Α' 316/31.12.2003) Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 351 (ΦΕΚ Α' 316/31.12.2003) Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 30-11-2007 Αρ. Πρωτ.: 137612/ΚΓ. Α. Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ Αλ. Δρούγκας 210-3443107 210-3442038 t05@ypepth.gr

Μαρούσι, 30-11-2007 Αρ. Πρωτ.: 137612/ΚΓ. Α. Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ Αλ. Δρούγκας 210-3443107 210-3442038 t05@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ 1.2 ΠΡΑΞΗ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003475798 2015-12-11

15PROC003475798 2015-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 10/12/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 33118 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αρθρο 17. Επιβολή φόρου Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος με την ονομασία «φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων»,

Διαβάστε περισσότερα