ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 29. Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουρ γών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (1) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 29 Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υπο στήριξης και Επιθεώρησης του Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοί κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 107 Α ). β) Του άρθρου 90 του Κωδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Την αριθ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β ). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4. Την αριθ. 220/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Δι οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης, που συστήθηκε στο Υπουργείο Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 115/1991 «Σύσταση στο Υπουργείο Γεωργίας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης» (ΦΕΚ 46/Α ) καταργείται. 2. Καταργούνται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου μόνου του π.δ. 115/1991. Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ F ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 30 Κατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 3 παρ.2 περ. α, υποπερ. αα του Ν.1756/1988 «Κωδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κα τάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α 35), όπως διαμορ φώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του Ν.2408/1996 (Α 104). (2)

2 896 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β) Του άρθρου 90 του Κωδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Την αριθ. 42/ γνώμη της Προέδρου του Αρεί ου Πάγου, η οποία μας διαβιβάστηκε με το με αριθμό 160/ έγγραφό της, καθώς και το με αριθμό 46/ νεώτερο έγγραφο της ιδίας που εκδόθηκαν λαμβανομένων υπόψη των αιτιολογημένων προτάσεων των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τα Εφετεία της Χώρας, ήτοι: α) Τις με αριθμό 13151/ , 718/ και 2732/ γνώμες του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών. β) Τις με αριθμό 1466/ και 52/ γνώμες της Προέδρου Εφετών Αιγαίου. γ) Τις με αριθμό 37/ και 22/ γνώμες της Διευθύνουσας το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης. δ) Τις με αριθμό 51/ και 69/ γνώμες του Προέδρου Εφετών Βορείου Αιγαίου. ε) Τις με αριθμό 1264/ και 95/ γνώμες της Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας. στ) Τις με αριθμό 136/ και 91/ γνώμες του Προέδρου Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. ζ) Τις με αριθμό 576/ και 54/ γνώμες του Προέδρου Εφετών Δωδεκανήσου. η) Τις με αριθμό 92/ και 66/ γνώμες της Προέδρου Εφετών Ευβοίας. θ) Τις με αριθμό 3955/ και 372/ γνώ μες του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυν σης του Εφετείου Θεσσαλονίκης. ι) Τις με αριθμό 5025/ και 701/ γνώ μες της Διευθύνουσας το Εφετείο Θράκης. ια) Τις με αριθμό 1050/ και 95/ γνώ μες του Διευθύνοντος το Εφετείο Ιωαννίνων. ιβ) Τις με αριθμό 525/ και 30/ γνώμες του Προέδρου Εφετών Καλαμάτας. ιγ) Τις με αριθμό 978/ και 50/ γνώμες της Προέδρου Εφετών Κέρκυρας. ιδ) Τη με αριθμό 533/ και την από γνώμες της Διευθύνουσας το Εφετείο Κρήτης. ιε) Τις με αριθμό 1062/ και 120/ γνώ μες της Προέδρου Εφετών Λαμίας. ιστ) Τις με αριθμό 3158/ και 476/ γνώ μες του Διευθύνοντος το Εφετείο Λάρισας. ιζ) Τις με αριθμό 3054/ και 200/ γνώ μες της Διευθύνουσας το Εφετείο Ναυπλίου. ιη) Τις με αριθμό 1189/ και 46/ γνώμες του Διευθύνοντος το Εφετείο Πατρών και ιθ) Τις με αριθμό 1450/ και 177/ γνώ μες της Διευθύνουσας το Εφετείο Πειραιά. Και Την υφισταμένη κατάσταση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών των Εφετείων και Πρωτο δικείων της χώρας. 3. Τη με αριθμό 175/ γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (σε ορθή επανάληψη), αφού έλαβε υπόψη τις αιτιολογημένες προτάσεις των δικαστικών λειτουργών που διευθύνουν τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας, ήτοι: α) Τις με αριθμό 53283/ και 4570/ γνώ μες του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. β) Τις με αριθμό 1375/ και 106/ γνώμες του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Πειραιά. γ) Τις με αριθμό 11470/ και 1520/ γνώ μες του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Θεσσα λονίκης. δ) Τις με αριθμό 1042/ και 139/ γνώ μες του Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας. ε) Τις με αριθμό 4158/ και 289/ γνώ μες της Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων. στ) Τις με αριθμό 3263/ και 281/ γνώ μες του Εισαγγελέα Εφετών Κέρκυρας. ζ) Τις με αριθμό 4276/ και 350/ γνώμες του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου. η) Τις με αριθμό 1807/ και 290/ γνώμες της Εισαγγελέως Εφετών Καλαμάτας. θ) Τις με αριθμό 8563/ και 371/ γνώμες του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης. ι) Τις με αριθμό 1264/ και 66/ γνώμες του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας ια) Τις με αριθμό 6849/ και 485/ γνώμες του Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου. ιβ) Τις με αριθμό 1143/ και 68/ γνώμες του Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας. ιγ) Τις με αριθμό 5442/ και 528/ γνώ μες του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου. ιδ) Τις με αριθμό 3008/ και 272/ γνώ μες του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης. ιε) Τις με αριθμό 5327/ και 267/ γνώ μες του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών. ιστ) Τις με αριθμό 179/ και 53/ γνώμες του Εισαγγελέα Εφετών Βορείου Αιγαίου. ιζ) Τις με αριθμό 218/ και 154/ γνώμες της Εισαγγελέως Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. ιη) Τις με αριθμό 391/ και 260/ γνώ μες της Εισαγγελέως Εφετών Εύβοιας, και ιθ) Τις με αριθμό 250/ και 451/ γνώ μες του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης. Και Την υφισταμένη κατάσταση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών των Εφετείων και Εισαγ γελιών Εφετών της χώρας. 4. Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 5. Τις με αριθμό 112/2012 και Δ/26/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1ο Oι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια της χώρας μετά την ισχύ των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 75 του ν.3994/2011 (Α 165), κατανέμονται ως εξής: A. ΕΦΕΤΕΙΑ 1. Αθηνών: α) Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέ σεων των Προέδρων Εφετών κατά πέντε (5), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα έξι (56). β) Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά οκτώ (8), οριζομένου του συνολικού αριθ μού αυτών σε διακόσιους δέκα έξι (216). 2. Αιγαίου: α) Πρόεδροι Εφετών μία (1), β) Εφέτες έξι (6). 3. Ανατολικής Κρήτης: α) Πρόεδροι Εφετών δύο (2), β) Εφέτες οκτώ (8). 4. Βορείου Αιγαίου: α) Πρόεδροι Εφετών μία (1), β) Εφέτες πέντε (5).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Δυτικής Μακεδονίας: α) Πρόεδροι Εφετών μία (1), β) Εφέτες πέντε (5). 6. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας: α) Πρόεδροι Εφετών μία (1), β) Εφέτες πέντε (5). 7. Δωδεκανήσου: α) Πρόεδροι Εφετών μία (1), β) Μει ώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών σε έξι (6). 8. Ευβοίας: α) Πρόεδροι Εφετών μία (1), β) Εφέτες πέντε (5). 9. Θεσσαλονίκης: α) Πρόεδροι Εφετών δέκα έξι (16), β) Εφέτες πενήντα επτά (57). 10. Θράκης: α) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2), β) Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δώδεκα (12). 11. Ιωαννίνων: α) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών κατά μία (1), οριζομέ νου του συνολικού αριθμού αυτών σε μία (1), β) Εφέτες οκτώ (8). 12. Καλαμάτας: α) Πρόεδροι Εφετών μία (1), β) Ο αριθ μός των οργανικών θέσεων των Εφετών παραμένει ως έχει (5 οργανικές θέσεις). 13. Κέρκυρας: α) Πρόεδροι Εφετών μία (1), β) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4). 14. Κρήτης: α) Πρόεδροι Εφετών δύο (2), β) Εφέτες έξι (6). 15. Λαμίας: α) Πρόεδροι Εφετών μία (1), β) Εφέτες έξι (6). 16. Λάρισας: α) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3), β) Εφέτες δέκα έξι (16). 17. Ναυπλίου: α) Πρόεδροι Εφετών δύο (2), β) Μειώ νεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών σε οκτώ (8). 18. Πατρών: α) Πρόεδροι Εφετών τρεις (3), β) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα πέντε (15). 19. Πειραιά: α) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8), β) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά πέντε (5), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι επτά (27). Β. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΦΕΤΩΝ 1. Αθηνών: α) Εισαγγελείς Εφετών είκοσι (20), β) Αυ ξάνεται ο αριθμός των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά τέσσερις (4), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα μία (51). 2. Αιγαίου: α) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), β) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 3. Ανατολικής Κρήτης: α) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), β) Αντεισαγγελείς Εφετών τρεις 4. Βορείου Αιγαίου: α) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), β) Αντεισαγγελείς Εφετών 5. Δυτικής Μακεδονίας: α) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), β) Αντεισαγγελείς Εφετών δύο (2). 6. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας: α) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), β) Αντεισαγγελείς Εφετών (1). 7. Δωδεκανήσου: α) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), β) Αντεισαγγελείς Εφετών δύο (2). 8. Ευβοίας: α) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Εφετών 9. Θεσσαλονίκης α) Εισαγγελείς Εφετών πέντε (5), β) Αντεισαγγελείς Εφετών δέκα πέντε (15). 10. Θράκης: α) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Εφετών τρεις 11. Ιωαννίνων: α) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Εφετών δύο (2). 12. Καλαμάτας: α) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Εφετών 13. Κέρκυρας: α) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Εφετών 14. Κρήτης: α) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Εφετών τρεις 15. Λαμίας: α) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), β) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 16. Λάρισας: α) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), β) Μειώ νεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγ γελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5). 17. Ναυπλίου: α) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Εφετών δύο (2). 18. Πατρών: α) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Εφετών έξι (6). 19. Πειραιά: α) Εισαγγελείς Εφετών τρεις (3), β) Μειώ νεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγ γελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα (10). Γ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Αθηνών: α) Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσε ων των Πρόεδρων Πρωτοδικών κατά επτά (7) οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν πενήντα μία (151), β) Πρωτοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου διακόσιοι ογδόντα τέσσερις (284). 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Νάξου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου τρεις Σάμου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Μειώνεται του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις Σύρου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου έξι (6). 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Ηρακλείου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών έξι (6), β) Πρω τοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου είκοσι (20). Λασιθίου: α) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Πρωτοδικών κατά μία (1), ορι ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε μία (1), β) Πρωτοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου πέντε (5). 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Μυτιλήνης: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρω τοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου οκτώ (8).

4 898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Χίου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Μειώνεται ο αριθμός των ενιαίων οργανικών θέσεων των Πρωτοδι 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Γρεβενών: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Μειώ νεται ο αριθμός των ενιαίων οργανικών θέσεων των οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις Καστοριάς: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Μει ορι ζομένου Κοζάνης: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρωτο δίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου επτά (7). Φλώρινας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Μειώ νεται ο αριθμός των ενιαίων οργανικών θέσεων των οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΔΑΣ. Αγρινίου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρωτο δίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου έξι (6). Λευκάδας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτο δίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου τρεις Μεσολογγίου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρω τοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου πέντε (5). 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Κω: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Μειώνεται ο αριθμός των ενιαίων οργανικών θέσεων των Πρωτοδι Ρόδου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών τρεις (3), β) Πρωτο δίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου έντεκα (11). 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. Θηβών: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Μειώνεται του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6). Χαλκίδας: α) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Πρωτοδικών κατά μία (1), ορι ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3), των Πρωτοδικών Παρέδρων Πρωτοδικείου κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα τέσσερις (14). 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Βέροιας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρωτο δίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου οκτώ (8). Γιαννιτσών: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρω τοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου τέσσερις (4). Έδεσσας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτο δίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου τέσσερις (4). Θεσσαλονίκης: α) Αυξάνεται ο αριθμός των οργανι κών θέσεων των Προέδρων Πρωτοδικών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τριάντα (30), β) Αυξάνεται ο αριθμός των ενιαίων οργανικών θέσεων Πρωτοδικών Παρέδρων Πρωτοδικείου κατά μία, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε ενε νήντα πέντε (95). Κατερίνης: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρω τοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου επτά (7). Κιλκίς: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου πέντε (5). Σερρών: α) Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσε ων των Προέδρων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3), β) Πρωτοδί κες Πάρεδροι Πρωτοδικείου οκτώ (8). Χαλκιδικής: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρω τοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου επτά (7). 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Αλεξανδρούπολης: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Αυξάνεται ο αριθμός των ενιαίων οργανικών θέσεων των οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7). Δράμας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδί κες Πάρεδροι Πρωτοδικείου έξι (6). Καβάλας: α) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Πρωτοδικών κατά μία (1), ορι ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2), β) Πρωτοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου έντεκα (11). Ξάνθης: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Μειώνεται του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5). Ορεστιάδας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Μει οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις Ροδόπης: α) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσε ων των Προέδρων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε μία (1), β) Πρωτοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου έξι (6). 11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Άρτας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου πέντε (5). Ιωαννίνων: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών τρεις (3), β) Πρω τοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου δέκα (10). Πρέβεζας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτο δίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου τέσσερις (4). 12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Γυθείου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδί κες Πάρεδροι Πρωτοδικείου τρεις Καλαμάτας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρω τοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείων εννέα (9). Κυπαρισσίας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρω τοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου τρεις 13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Θεσπρωτίας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Μειώ νεται ο αριθμός των ενιαίων οργανικών θέσεων Πρωτο δικών Πάρεδρων Πρωτοδικείου κατά μία (1), οριζομένου Κέρκυρας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Μει οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εννέα (9). 14. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ρεθύμνου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτο δίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου πέντε (5). Χανίων: α) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσε ων των Προέδρων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2), β) Πρωτοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου δώδεκα (12).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Άμφισσας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτο δίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου τέσσερις (4). Ευρυτανίας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρω τοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου τρεις Λαμίας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών τρεις (3), β) Πρωτο δίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου οκτώ (8). Λιβαδειάς: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτο δίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου πέντε (5). 16. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Βόλου: α) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3), β) Μειώνεται ο αριθμός των ενιαίων οργανικών θέσεων των Πρωτοδι κών Παρέδρων Πρωτοδικείου κατά δυο, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δώδεκα (12). Καρδίτσας: α) Μειώνεται ο αριθμός των οργανι κών θέσεων των Προέδρων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε μία (1), Πρωτοδικών Παρέδρων Πρωτοδικείου κατά μία, οριζο μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6). Λάρισας: α) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέ σεων των Προέδρων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζο μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4), των Πρωτοδικών Παρέδρων Πρωτοδικείου κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκα οκτώ (18). Τρικάλων: α) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέ σεων των Προέδρων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομέ νου του συνολικού αριθμού σε δύο (2), β) Μειώνεται ο αριθμός των ενιαίων οργανικών θέσεων των Πρωτοδι του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7). 17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ. Κορίνθου: α) Μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Πρωτοδικών κατά μία (1), ορι ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2), β) Μειώνεται ο αριθμός των ενιαίων οργανικών θέσε ων των Πρωτοδικών Παρέδρων Πρωτοδικείου κατά μια (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δώδεκα (12). Ναυπλίου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρω τοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου οκτώ (8). Σπάρτης: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτο δίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου τέσσερις (4). Τρίπολης: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτο δίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου πέντε (5). 18. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Αιγίου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Μειώνεται κών Παρέδρων Πρωτοδικείου κατά μία (1), οριζομένου Αμαλιάδας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρω τοδίκες Πάρεδροι Πρωτοδικείου πέντε (5). Ζακύνθου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Αυξάνε ται ο αριθμός των ενιαίων οργανικών θέσεων Πρωτοδι Ηλείας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρωτοδί κες Πάρεδροι Πρωτοδικείου πέντε (5). Καλαβρύτων: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Μει Πρωτοδικών Παρέδρων Πρωτοδικείου κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις Κεφαλληνίας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Μει οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις Πατρών: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών έξι (6), β) Μειώνεται κών Παρέδρων Πρωτοδικείου κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι (20). 19. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. Πειραιά: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δέκα εννέα (19), β) Αυξάνεται ο αριθμός των ενιαίων οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών Παρέδρων Πρωτοδικείου κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εξήντα πέντε (65). Δ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Αθηνών: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών πενήντα τέσσε ρις (54), β) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Παρέδροι ογδόντα τέσσερις (84). 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Νάξου: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Παρέδροι Σάμου: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Παρέδροι Σύρου: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Παρέδροι δύο (2). 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Ηρακλείου: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών τρεις (3), β) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Παρέδροι έξι (6). Λασιθίου: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Παρέδροι δύο (2). 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Μυτιλήνης: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Παρέδροι δύο (2). Χίου: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Παρέδροι 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Γρεβενών: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Παρέδροι Καστοριάς: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Παρέδροι Κοζάνης: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Παρέδροι δύο (2). Φλώρινας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Παρέδροι 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΔΑΣ. Αγρινίου: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Λευκάδας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Μεσολογγίου: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Πάρεδροι 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Κω: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντεισαγγε λείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Πάρεδροι

6 900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Ρόδου: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Πάρεδροι τέσ σερις (4). 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. Θηβών : α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Μειώνε ται ο αριθμός των ενιαίων οργανικών θέσεων Αντεισαγ γελέων Πρωτοδικών Εισαγγελικών Πάρεδρων κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2). Χαλκίδας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2), β) Αντει σαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Πάρεδροι έξι (6). 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Βέροιας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Γιαννιτσών: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), Έδεσσας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Θεσσαλονίκης: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών έντεκα (11), Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών Εισαγγελικών Πάρεδρων σε είκοσι έξι (26). Κατερίνης: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών Εισαγγελικών Πάρεδρων σε δύο (2). Κιλκίς: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Σερρών: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Χαλκιδικής: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), τρεις 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Αλεξανδρούπολης: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Πά ρεδροι δύο (2). Δράμας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Καβάλας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Ξάνθης: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Ορεστιάδας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), Ροδόπης: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει 11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Άρτας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Ιωαννίνων: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Πρέβεζας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει 12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Γυθείου: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Καλαμάτας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών Εισαγγελικών Πάρεδρων σε τρεις Κυπαρισσίας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), 13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Θεσπρωτίας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δύο (2). Κέρκυρας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών Εισαγγελικών Πάρεδρων σε τρεις 14. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ρεθύμνου: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Χανίων: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2), β) Μειώ νεται ο αριθμός των ενιαίων οργανικών θέσεων Αντει σαγγελέων Πρωτοδικών Εισαγγελικών Πάρεδρων κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις 15. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Λάρισας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών τρεις (3), έξι (6). Βόλου: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2), β) Αντει σαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Πάρεδροι τέσ σερις (4). Καρδίτσας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δύο (2). Τρικάλων: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει 16. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ. Κορίνθου: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει σαγγελείς Πρωτοδικών Εισαγγελικοί Πάρεδροι πέντε (5). Ναυπλίου: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Σπάρτης: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Τρίπολης: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει 17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Αιγίου: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Αμαλιάδας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), Ζακύνθου: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Ηλείας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 901 Καλαβρύτων: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), Κεφαλληνίας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), Πατρών: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών τέσσερις (4), επτά (7). 18. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. Πειραιά: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών οκτώ (8), β) Μει ώνεται ο αριθμός των ενιαίων οργανικών θέσεων Αντει σαγγελέων Πρωτοδικών Εισαγγελικών Πάρεδρων κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκατέσσερις (14). 19. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Αμφισσας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), Ευρυτανίας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), καμία (0). Λαμίας: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Μειώ νεται ο αριθμός των ενιαίων οργανικών θέσεων Αντει σαγγελέων Πρωτοδικών Εισαγγελικών Πάρεδρων κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2). Λιβαδειάς: α) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), β) Αντει Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί νων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ λεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 4 Mαρτίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ANΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

8 902 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2011 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 131 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 91. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελο ποννήσου Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. 1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 55 56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2327 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τεύχος Α ) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Εθνικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης.

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα την διάταξη του άρ. 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑ- ΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ-

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 27-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αρ. Πρωτ. : 174480/Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα : «Τοποθέτηση προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.18.03.1/8 Αρ. Τηλ.:22800945/918 Αρ. Φαξ:22428268/ 22800869 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 189

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 189 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4779 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 189 Aριθμός 278 Η Νάσω Θεμιστοκλέους, μόνιμος Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 1 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 62. Τροποποίηση του π.δ. 294/1993 «Υπηρεσία Διοικη τικής Μέριμνας Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΗΛ. 24210-28517 Βόλος, 4-7-2014 Αριθ. Πρωτ.300 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ "ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ"

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ "ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ" ΑΘΗΝΑ 1997 1 Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Οι Αρχαιολογικοί Χώροι και οι Διαδρομές που οδηγούς σ' αυτούς αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 Αθήνα, 3/1/ 2008 Αρ.Πρωτ.: 1002381/ 96/32 /Α0014 ΠΟΛ 1003 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 5 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 172. Εφαρμογή της υπ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας...1 Άρθρο1 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ, 29-08-2009 ΠΠααττρρώώνν - ΑΑθθηηννώώνν 6699- -7711 22 664444 22,,, ΠΠ άάττρραα - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 52, 53 και 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1600 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Kαθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων εξετάσεων, που αποδεικνύουν την

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1439 17 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33759/Φ.710 Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης

Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου των συστεγαζόμενων μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου Αρεόπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Ανατολικής Μάνης Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Ελευθερολακώνων 23200 - Γύθειο Πληρ.: Δρακουλάκου Ελένη Τηλ.: 2733360349, 6946558500 Φαξ: 2733360348 Γύθειο 06-03-2013 Αριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 142 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδες 1. ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ... 4 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ... 17 3. ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-05-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Γ4β/ΓΠ/οικ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ Δ/νση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 19-12-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26984

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημερ. Ανάρτησης: 05/01/2015 ΠΟΛ. 1002 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 13-10-2015 Αριθ. πρωτ. οικ. 122745/10124 Διεύθυνση : Πλατεία Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας Γ Τάξη Δημοτικού 1. Ζωντανοί οργανισμοί-φυτά (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Μελέτη του καρπού Η χρησιμότητα των φυτών Το άνθος (κατασκευή, επικονίαση, γονιμοποίηση) 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ο /16-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ο /16-11-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ο /16-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1153/2015 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση κήρυξης άγονου του από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 992 28 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55565 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Νόµος 4174/2013 (Άρθρα 1 έως 67) Φ.Ε.Κ.170/Α /26.7.2013 [Κωδικοποίηση µέχρι και το Ν. 4183/2013] Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ έκδοση 7.2 Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ έκδοση 7.2 Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΛΙΚΟ έκδοση 7.2 Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α 195)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: «Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4186/2013 (Α 193)»

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: «Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4186/2013 (Α 193)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

- 45 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΠΟΛ.: 1262. Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014

- 45 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΠΟΛ.: 1262. Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 - 45 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.: 1262 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4039 (ΦΕΚ Α 15/02/02/2012) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙΝΟΙ Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΑΑΣ ΚΕΦΑΑΟΝΙΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας.

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Κατερίνα Ροζάκου Διδακτορική Διατριβή Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πρωτεύσαντες Ε Δημοτικού στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών 2013 (τα ονόματα των 314 -λόγω ισοβαθμιών- πρώτων)

Οι Πρωτεύσαντες Ε Δημοτικού στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών 2013 (τα ονόματα των 314 -λόγω ισοβαθμιών- πρώτων) Με την ανακοίνωση των ονομάτων των πρωτευσάντων μαθητών της E και Στ τάξης Δημοτικού ολοκληρώνεται ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού 2013. Ο αυξημένος αριθμός τους οφείλεται όχι μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β'/90)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β'/90) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β'/90) Ι. - Ονομασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας. Τύπος Υδροληψίας (π.χ.υδρογεώτρηση ή Πηγάδι ή Απόληψη από ποτάμι κτλ).. στην τοποθεσία της Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 03 / 06 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 5662 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 116(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) TOY 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 118(I) του 2002 230(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ' 1-139

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ' 1-139 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ' 1-139 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη Σχερία, την ώρα που ο Οδυσσέας κοιμάται, η Αθηνά εμφανίζεται στο όνειρο της Ναυσικάς με την όψη μιας φίλης της και την παρακινεί να πάνε στο ποτάμι να πλύνουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών α) Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών α.1. α.2. α.3. Ανταπόκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου. 4. Εξουσίες Υπουργού. 5. Συγκρότηση Αστυνομίας. 6. Εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 135 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ. : ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ'

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 154(I)/2015 Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2109 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο της Κυ βέρνησης Ιωάννη Δραγασάκη....

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 679/77 (Α 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». Περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σύσταση των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Καρδίτσα, 25 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 3039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TMHMA ΕΚΛΟΓΩΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Πληροφορίες : Χρήστος Ράντης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1688 1 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του άρθρου 5 ν.3250/2004 για την έγκριση επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του ροτεινόµενου Καταστατικού. 1. Άρθρο 3 στ. α)

Σχέδιο του ροτεινόµενου Καταστατικού. 1. Άρθρο 3 στ. α) Σχέδιο του ροτεινόµενου Καταστατικού. ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 1. Άρθρο 3 στ. α) 1. Σκο ός της Τρά εζας είναι η διενέργεια, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, στην Ελλάδα και στην αλλοδα ή, είτε αυτοτελώς

Διαβάστε περισσότερα

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης Η άλωση της Κωνσταντινούπολης Η Δυναστεία των Παλαιολόγων ΜΙΧΑΗΛ Η 1261-1282 Ανδρόνικος Β 1282-1328 Ανδρόνικος Γ 1328-1341 Ιωάννης Ε 1341-1391 Ιωάννης Καντακουζηνός 1347-1354 Ανδρόνικος Δ 1376-1379 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα