ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ Ταχ. Δ/νση: Βορείου Ηπείρου 20 Ταχ. Κώδ.: Ιωάννινα Τηλέφωνο: FAX: , Δικτ. τόπος: Ιωάννινα, 6/6/2014 Αριθ.Πρωτ.: οίκ.35310/1660 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας για την ανάληψη της υλοποίησης του έργου:«παροχη ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ EFFICIENT IRRIGATION MANAGEMENT TOOLS FOR AGRICULTURAL CULTIVATIONS AND URBAN LANDSCAPES με ακρωνύμιο IRMA του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Ιταλία» » Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας». 3. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Τον Ν.2647/1998 για τη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 5. Την πράξη 26/ (ΦΕΚ179Α/ ) του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, απαλλαγή από τα καθήκοντά του και διορισμός νέου Γενικού Γραμματέα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας».

2 6. Τον Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου Λογιστικού», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 247/1995). 7. Τον Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19/1995). 8. Τον Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199Α/ ), άρθρο 8 «σχετικά με Κρατικές Προμήθειες» και τον Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ242Α/ ). 9. Το ΠΔ 60/2007 «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». 10. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», αναλογικά εφαρμοζόμενο. 11. Την αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291Β/2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 12. Την με αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ138 (ΦΕΚ 292Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και την με αριθμ /ΕΥΘΥ293/ διευκρινιστική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ. 13. Την 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία » (ΑΔΑ:Β44ΞΦ-Θ3Β) και την πρόταση που υποβλήθηκε με τίτλο «Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes» με το ακρωνύμιο IRMA. 14. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 15. Την απόφαση έγκρισης της πρότασης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης στην 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος στα Ιωάννινα στις 5 Δεκεμβρίου Την από συμφωνία συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των εταίρων του έργου. 17. Το με αριθμ. Ι ( ) Συμβόλαιο συνεργασίας (Subsidy Contract) μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος. 18. Την με αριθμ /1318/ Απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Η-Δ.Μ. με θέμα Καθορισμός αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων οργάνων και συγκρότηση Ομάδας Έργου για τη συμβασιοποίηση και την υλοποίηση των Δράσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes» με ακρωνύμιο IRMA του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Ιταλία» Την εγγραφή του έργου IRMA στην ΣΑΕΠ318/8, με κωδικό 2013ΕΠ Τις διατάξεις του ΠΔ.113/2010 (ΦΕΚ 194Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 21. Την υπ αριθ. 6 (Αρ. Πρωτ. 2067/ ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από », 22. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κυρώσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 23. Τις διατάξεις του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/ τεύχος Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 24. Τις διατάξεις του Ν. 2198/1994 (αρθ.24) «Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος» (ΦΕΚ 43/Α/ ).

3 25. Την υπ αριθμό /808/0026 (ΦΕΚ 433/Β/96) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του επιτοκίου των προκαταβολών που δίδονται από το Δημόσιο για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 26. Την υπ αριθμ /ΕΥΘΥ521/10 (ΦΕΚ 415 Β/ ) Υπουργική Απόφαση «Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 27. την υπ αριθμό οίκ.35308/1659/ Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ EFFICIENT IRRIGATION MANAGEMENT TOOLS FOR AGRICULTURAL CULTIVATIONS AND URBAN LANDSCAPES». Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (22.490,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μέχρι τη λήξη της Πράξης 31/03/2015. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δράση 1: Διοργάνωση Ημερίδας και Συνάντησης Εταίρων Αντικείμενο της Δράσης είναι η διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας και της συνάντησης των Εταίρωνπου θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Ιωαννίνων τον Ιούνιο Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάσει και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της διοργάνωσης μίας (1) Ενημερωτικής Ημερίδας και μίας (1) συνάντησης των Εταίρων του Έργου. Οι ελάχιστες προδιαγραφές υλοποίησης του αντικειμένου της Δράσης, ορίζονται ως εξής: Ι. Μίσθωση συνεδριακού χώρου. Αίθουσα χωρητικότητας τουλάχιστον 100 ατόμων για την ημερίδα. Τοποθεσία: Πόλη των Ιωαννίνων ή ευρύτερη περιοχή σε απόσταση μικρότερη των 10Km. Τεχνική κάλυψη: ηλεκτρονικός υπολογιστής, ηλεκτρονικό σύστημα προβολής, πανί προβολής, μικροφωνική εγκατάσταση, βήμα/αναλόγιο, παροχή ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο (WiFi). Χώρος συνάντησης στρογγυλής τραπέζης 30 ατόμων με την ίδια τεχνική κάλυψη. Μεταφραστής: Ελληνικά Ιταλικά. Μεταφραστική υποστήριξη: Ακουστικά για τους σύνεδρους Άλλες προδιαγραφές αίθουσας: Ο συνεδριακός χώρος να διαθέτει θέρμανση, επαρκή φωτισμό και εύκολη πρόσβαση για ΑΜΕΑ. ΙΙ. Επισιτιστικά: Μπουφές με σέρβις στο διάλειμμα για περίπου 100 άτομα με κατ ελάχιστον: καφές τύπου ελληνικού και εσπρέσο, ποικιλία τοπικών ροφημάτων (τσάι του βουνού, σαλέπι, φασκόμηλο κλπ), εμφιαλωμένο νερό, 3 διαφορετικά είδη τοπικών παραδοσιακών συνοδευτικών εδεσμάτων.

4 Γεύμα 30 ατόμων που θα πραγματοποιηθεί μετά την ημερίδα και πριν την συνάντηση των εταίρων. Θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστο: Πρώτο Πιάτο, Σαλάτα Εποχής ανά δύο άτομα, κυρίως πιάτο (3 επιλογές), επιδόρπιο, νερό, αναψυκτικά, λευκό και κόκκινο κρασί για τριάντα (30) άτομα. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για επιλογή χορτοφάγων. Όλα τα εδέσματα θα πρέπει να είναι βάσει τοπικών παραδοσιακών συνταγών. Το κρασί να είναι προέλευσης Ηπείρου. ΙΙΙ. Λοιπά Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου σε 100 αντίτυπα (τρίπτυχο, διάσταση Α4, έγχρωμο). Σχεδιασμός, δημιουργία & εκτύπωση 100 προσκλήσεων. Αποστολή των προσκλήσεων σε ενδιαφερόμενους. Πρόγραμμα ημερίδας σε 100 αντίτυπα. Πόστερ (1 πόστερ έγχρωμο από μουσαμά σε διαστάσεις τουλάχιστον 1,20 Χ 0,80m). Αφίσες (σε Α3 διάσταση, έγχρωμη, 20 αντίτυπα). Φάκελος με έντυπο υλικό (φύλλα σημειώσεων, στυλό και άλλα μέσα προβολής μετά από πρόταση του αναδόχου και σε συνεργασία με την ομάδα υλοποίησης του έργου) για 100 άτομα. Λίστα με καταστάσεις των συμμετεχόντων. Βεβαιώσεις συμμετοχής. Καταγραφή ημερίδας σε βίντεο και φωτογραφίες. Προβολή της εκδήλωσης (δελτίο τύπου). Α/Α Πίνακας Παραδοτέων Δράσης 01 Μία (1) Πρόταση Σχεδιασμού Διοργάνωσης της Ενημερωτικής Ημερίδας και της συνάντησης των Εταίρων του Έργου. 02 Μία (1) Απολογιστική Έκθεση της Ενημερωτικής Ημερίδας και της συνάντησης των Εταίρων του Έργου. Δράση 2: Εξωτερικός σύμβουλος προβολής & διαφήμισης του Έργου Αντικείμενο της Δράσης είναι η υποστήριξη της προβολής & διαφήμισης του Έργου και των Δράσεων που θα υλοποιηθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου «Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes» με ακρωνύμιο IRMA του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Ιταλία» Οι ελάχιστες προδιαγραφές υλοποίησης του αντικειμένου της Δράσης, ορίζονται ως εξής: Υποστήριξη της προβολής & διαφήμισης του έργου με τα ΜΜΕ. Δημιουργία δελτίων τύπου ενημέρωσης κοινού. Δημιουργία έντυπης διαφήμισης. Δημιουργία τηλεοπτικού σποτ. Δημιουργία ραδιοφωνικού σποτ. Α/Α Πίνακας Παραδοτέων Δράσης 01 Ένα (1) πλάνο προβολής και διαφήμισης του Έργου και προτάσεις διαφημιστικής προβολής, δελτία τύπου, διαφημιστικό υλικό.

5 Δράση 3: Προβολή & διαφήμιση σε ΜΜΕ Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία και η δημοσίευση ενημερωτικών καταχωρήσεων σε4 τοπικές εφημερίδες της Ηπείρου και σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ήτοι: σε 2 τοπικά τηλεοπτικά κανάλια της Ηπείρου και σε 1 τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Ηπείρου, για τη Διαφήμιση και προβολή του Έργου και των Δράσεων που θα υλοποιηθούν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου «Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes» με ακρωνύμιο IRMA του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Ιταλία» Οι ελάχιστες προδιαγραφές υλοποίησης του αντικειμένου της Δράσης, ορίζονται ως εξής: Καταχώριση της έντυπης διαφημιστικής προβολής του έργου, κατ ελάχιστον σε 4 τοπικές εφημερίδες της Ηπείρου. Προβολή τηλεοπτικού σποτ, κατ ελάχιστον σε 2 τοπικά τηλεοπτικά κανάλια της Ηπείρου. Προβολή ραδιοφωνικού σποτ, κατ ελάχιστον σε 1 τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Ηπείρου. Α/Α Πίνακας Παραδοτέων Δράσης 01 Ενημερωτικές Καταχωρήσεις σε Έντυπα Μέσα Ενημέρωσης (Εφημερίδες). 02 Ενημερωτικές Καταχωρήσεις σε Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο). Δράση 4:Διοργάνωση Τελικής Συνάντησης των Εταίρων του Έργου (Close-outmeeting) Αντικείμενο της Δράσης είναι η διοργάνωση της τελικής συνάντησης των Εταίρων του Έργου. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάσει και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της διοργάνωσης διήμερης συνάντησης των εταίρων που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Ιωαννίνων. Την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση και τη δεύτερη ημέρα θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην περιοχή υλοποίησης του έργου (Άρτα). Οι ελάχιστες προδιαγραφές υλοποίησης του αντικειμένου της Δράσης, ορίζονται ως εξής: Ι. Συνάντηση εταίρων. Χώρος συνάντησης 30 ατόμων. Τοποθεσία: Πόλη των Ιωαννίνων ή στην ευρύτερη περιοχή. Τεχνική κάλυψη: ηλεκτρονικός υπολογιστής, ηλεκτρονικό σύστημα προβολής, πανί προβολής, μικροφωνική εγκατάσταση, βήμα/αναλόγιο, παροχή ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο (WiFi). Μεταφραστής: Ελληνικά Ιταλικά. Μεταφραστική υποστήριξη: Ακουστικά για τους σύνεδρους Άλλες προδιαγραφές αίθουσας: Ο συνεδριακός χώρος να διαθέτει κλιματισμό, επαρκή φωτισμό και εύκολη πρόσβαση για ΑΜΕΑ. Μπουφές με σέρβις στο διάλειμμα για περίπου 30 άτομα με κατ ελάχιστον: καφές τύπου ελληνικού και εσπρέσο, ποικιλία τοπικών ροφημάτων (τσάι του βουνού, σαλέπι, φασκόμηλο κλπ), εμφιαλωμένο νερό, 3 διαφορετικά είδη τοπικών παραδοσιακών συνοδευτικών εδεσμάτων. Γεύμα 30 ατόμων που θα πραγματοποιηθεί μετά τη συνάντηση των εταίρων. Θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστο: Πρώτο Πιάτο, Σαλάτα Εποχής ανά δύο άτομα, κυρίως πιάτο (3 επιλογές), επιδόρπιο, νερό, αναψυκτικά, λευκό και κόκκινο κρασί για τριάντα (30) άτομα. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για επιλογή χορτοφάγων. Όλα τα εδέσματα θα πρέπει να είναι βάσει τοπικών παραδοσιακών συνταγών. Το κρασί να είναι προέλευσης Ηπείρου.

6 Φάκελος με έντυπο υλικό (φύλλα σημειώσεων, στυλό και άλλα μέσα προβολής μετά από πρόταση του αναδόχου και σε συνεργασία με την ομάδα υλοποίησης του έργου) για 30 άτομα. Λίστα με καταστάσεις των συμμετεχόντων. Βεβαιώσεις συμμετοχής. Αναμνηστικό πακέτο για τους συμμετέχοντες με τοπικά είδη. Προβολή της εκδήλωσης (δελτίο τύπου). ΙΙ. Ενημερωτική εκδρομή. Μίσθωση λεωφορείου για επίσκεψη στην περιοχή υλοποίησης του έργου. Παροχή ελαφριού γεύματος 30 ατόμων στην περιοχή επίσκεψης. Α/Α Πίνακας Παραδοτέων Δράσης 01 Μία (1) Πρόταση Σχεδιασμού Διοργάνωσης της Τελικής Συνάντησης των Εταίρων του Έργου. 02 Μία (1) Απολογιστική Έκθεση της Τελικής Συνάντησης των Εταίρων του Έργου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Οι Ενδιαφερόμενοι, φυσικά/νομικά πρόσωπα ή/και ενώσεις αυτών, μπορούν να καταθέτουν αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (συστημένο), ή μέσω ιδιωτικού ταχυδρομείου (courier), Φάκελο Υποψηφιότητας μέχρι την 18/6/2014 και ώρα 14:00,στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 20 Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Οι Φάκελοι θα πρωτοκολλούνται. Θα ληφθούν υπόψη μόνο Φάκελοι Υποψηφιότητας, που υποβάλλονται εμπρόθεσμα, σφραγισμένοι, με τις εξής ενδείξεις στο εξωτερικό τους: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ EFFICIENT IRRIGATION MANAGEMENT TOOLS FOR AGRICULTURAL CULTIVATIONS AND URBAN LANDSCAPES». Ο Φάκελος Υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής Ενότητες: Ι. Παρουσίαση Υποψηφίου

7 Περιγραφή της Επιχειρησιακής Οργάνωσης και Υποδομής, των αντικειμένων δραστηριότητας και του ιστορικού δραστηριοποίησης του (έκτασης μέχρι δεκαπέντε (15) σελίδων μεγέθους Α4), από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτει κατάλληλη υποδομή, επιχειρησιακή οργάνωση και αντικείμενα δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο του Έργου. Επίσης, δεδομένου ότι το αντικείμενο του Έργου αφορά στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας, απαιτείται να περιληφθεί στο Φάκελο και Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009. Σε περίπτωση Ένωσης, το ως άνω Πιστοποιητικό Ποιότητας θα πρέπει να προέρχεται από ένα τουλάχιστον μέλος της Ένωσης. Επιτρέπεται επίσης το Πιστοποιητικό Ποιότητας να προέρχεται από Υπεργολάβο του Υποψηφίου, περίπτωση για την οποία θα πρέπει να περιληφθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση συνεργασίας του Υπεργολάβου με τον Υποψήφιο. ΙΙ. Στοιχεία Τεκμηρίωσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Επάρκειας Υποψηφίου Πίνακα Συνοπτικής Παρουσίασης Έργων, τα οποία έχει ολοκληρώσει ο Υποψήφιος κατά την προηγούμενη πενταετία (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) και αφορούν στην παροχή εκ μέρους του αντίστοιχων με τις περιλαμβανόμενες στο παρόν Έργο υπηρεσίες (σχεδιασμό και εφαρμογή στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων σε Μέσα Ενημέρωσης, δημιουργία και αναπαραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού, σχεδιασμό και οργάνωση ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων). Ειδικότερα, ο Ενδιαφερόμενος θα πρέπει να περιλάβει στον Πίνακα Παρουσίασης, πέντε (5) τουλάχιστον Έργα, στα οποία να αναδεικνύεται η ικανότητά του να υλοποιεί δράσεις αντίστοιχες με τις περιλαμβανόμενες στο παρόν. Στον ανωτέρω Πίνακα θα πρέπει να επισυνάπτονται ως αποδεικτικά στοιχεία τα εξής: - Αναλυτική παρουσίαση (έκτασης μέχρι τριών (3) σελίδων μεγέθους Α4 το καθένα) των αναφερόμενων στον Πίνακα Έργων. - Βεβαιώσεις Υλοποίησης ή Πρωτόκολλα Παραλαβής (σε πρωτότυπη μορφή ή επικυρωμένα αντίγραφα υπογεγραμμένα αρμοδίως από τους εκπροσώπους των Φορέων) των αναφερόμενων στον Πίνακα Έργων. Οι Βεβαιώσεις Υλοποίησης θα πρέπει κατ ελάχιστο να περιλαμβάνουν τα Στοιχεία του Φορέα, αναλυτικά το Αντικείμενο του υλοποιηθέντος Έργου, την περίοδο υλοποίησης του Έργου, κλπ. ΙΙΙ. Στοιχεία Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας Υποψηφίου Τρεις (3) τελευταίοι δημοσιευμένοι Ισολογισμοί, εφόσον ο Ενδιαφερόμενος υποχρεούται στη δημοσίευση Ισολογισμών, ή διαφορετικά επικυρωμένα, από την αρμόδια Υπηρεσία, αντίγραφα των Φορολογικών Δηλώσεων ή των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ή των εντύπων Ε3 και Ε5 για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. ΙV. Ομάδα Έργου Υποψηφίου Ο Υποψήφιος θα πρέπει να περιλάβει στο Φάκελό του: - Συνοπτική Περιγραφή της Ομάδας Έργου (έκτασης μέχρι πέντε (5) σελίδων μεγέθους Α4), η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή για την εκτέλεση του αντικειμένου του Έργου Στελέχωση. - Πίνακα καταγραφής των Μελών της Ομάδας Έργου. - Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των Μελών της Ομάδας Έργου.

8 Μεταξύ των Υποψηφίων που πληρούν του όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, ο Υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα κληθεί εγγράφως για την υπογραφή της Σύμβασης. Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr), στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας & τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου. H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ Εσωτερική Διανομή Φάκελος Έργου Γραφείο Γενικού Γραμματέως

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Τηλέφωνο : 26210 37146, 2610 316242 Fax : 2621037169, 2610 317877 e mail : aepde@aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πύργος, 07 06 2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καστοριά, 01-08- 2013 Αρ. Πρωτ.:68829/3423 Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Θεσσαλονίκη, 26/4/2013 Αρ. πρωτ. : 341 5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο TRAWBOR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PROJECT: ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN CAPITAL ACRONYM: CROSS LOHUCA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε Έχοντας υπόψη: Την υπ αρ. 19/3/09 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Έδρα : Αποθήκη Α, 1 η Προβλήτα, 1 ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Ναυάρχου Βότση 3,

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΦΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:

ΣΕΤΦΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: The project is co-funded be the European Union (ERDF) and by National Funds of Greece & Albania under the IPA Cross-Border Programme Greece-Albania 2007-2013 Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Πρόγραμμα υνεργασήας

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα