14 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Του Αντωνίου Π. Μανιάτη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Του Αντωνίου Π. Μανιάτη"

Transcript

1 14 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Ο ΕΚ ΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Του Αντωνίου Π. Μανιάτη ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το ζήτηµα του εκδηµοκρατισµού των µορφωτικών λειτουργιών των εκπαιδευτικών Οεκπαιδευτικός στην καριέρα του µπορεί να επιτελέσει διάφορες λειτουργίες, όπως η συνδικαλιστική. Πέρα από την ιδιάζουσα περίπτωση του συνδικαλισµού, η οποία διακρίνεται για τον εθελοντικό, συµµετοχικό και πολιτικό της χαρακτήρα, µπορεί να λάβει µέρος στις εκπαιδευτικές λειτουργίες. Πρόκειται για την τριάδα της διοίκησης, συναφούς µε τη συνδικαλιστική δράση 1, της διδασκαλίας και της υποστήριξης. Όπως έχει ήδη υπονοηθεί, ο συνδικαλισµός αποτελεί θεµέλιο λίθο του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, διεπόµενου από την κατοχυρωµένη στο άρθρο 1 του ισχύοντος Συντάγµατος αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Όµως το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι παραδοσιακά αποκοµµένο από αυτήν τη θεµελιώδη αρχή. Ενώ είναι αυτονόητο ότι η διοίκηση πρέπει να ασκείται δηµοκρατικά, η ανοικτή πρόκληση έγκειται στη διδασκαλία, η οποία κατά το άρθρο 16 του Συντάγµατος είναι ελεύθερη, και την υποστήριξή της 2. Αυτό το δίδυµο πνευµατικών λειτουργιών θα µπορούσε να ονοµαστεί µε το δηλωτικό του κοινού τους περιεχοµένου όρο µόρφωση εφόσον και οι δύο συνιστώσες του έχουν ένα ρόλο µορφωτικό των διδασκοµένων, κατά αντιδιαστολή προς το σύστοιχο έργο του διοικείν. Εικάζουµε ότι η µόρφωση ως σύνθετη λειτουργία του εκπαιδευτικού µπορεί να εκδηµοκρατιστεί µε ρηξικέλευθες θεσµικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Στη συνέχεια θα αναλυθεί αυτή η υπόθεση εργασίας µέσα από µία θεσµική προσέγγιση, η ο- ποία θα συµπληρωθεί από µία επίκαιρη µελέτη περίπτωσης. Α. Θεσµική προσέγγιση των µορφωτικών λειτουργιών των εκπαιδευτικών Hκαταστατική προσέγγιση συνίσταται σε καταγραφή και κυρίως σε εισήγηση αναδόµησης της υπάρχουσας θεσµικής κατάστασης της τριµερούς δοµής των εκπαιδευτικών λειτουργιών ενός επαγγελµατία του σχολικού ή του ακαδηµαϊκού χώρου. Η διδασκαλία Αν και η διδαχή αποτελεί µία φαινοµενικά αυτονόητη και διαυγή λειτουργία, στην πραγ- µατικότητα συνιστά ένα πρόσφορο για την εµπειρική έρευνα 3 και µάλλον ανεπεξέργαστο φαι- Ο Αντώνιος Π. Μανιάτης είναι Επιστηµονικός Συνεργάτης Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 15 νόµενο, φαλκιδεµένο σε αναχρονιστικές, αν όχι και αυταρχικές, προσεγγίσεις. Για να γίνει κατανοητή η παραπάνω παρατήρηση απαιτείται επικέντρωση στην ουσία του διδακτικού έργου. Η διδασκαλία έγκειται σε ένα σύστηµα προγραµµατισµένων παραδόσεων ορισµένης εκπαιδευτικής ύλης, οι οποίες επικυρώνονται µε αντίστοιχες γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. Αυτό το παραδοσιακό µοντέλο αποτελεί ακόµη και σήµερα την κύρια, όχι όµως πάντα και τη µοναδική έκφανση της καθηγητικής λειτουργίας. Μία εκπαιδευτική κατάσταση περιλαµβάνει τρεις πόλους: Tον εκπαιδευτή, τον εκπαιδευό- µενο και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης. Σε αυτήν την κατάσταση εντάσσονται τόσο η διαδικασία της εµψύχωσης του εκπαιδευτή προς τον εκπαιδευόµενο όσο και της διδασκαλίας ορισµένου περιεχοµένου, η οποία επιτρέπει στον εκπαιδευτή να µεταδίδει ένα περιεχόµενο κατά τρόπο αποτελεσµατικό 4. Στο πλαίσιο αυτής της προβληµατικής είναι ενδεδειγµένη η χρήση του όρου συµβούλευση 5, ο οποίος καλύπτει επιµέρους στοιχεία της σχέσης εκπαιδευτικού και εκπαιδευοµένων, ό- πως τακτική επαφή εντός προκαθορισµένου ωραρίου µεταξύ του υπεύθυνου διδάσκοντα και των αναλογούντων διδασκοµένων ή των κηδεµόνων τους, κατά κανόνα µε πρωτοβουλία των τελευταίων. Έτσι, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ο Καθηγητής - Σύµβουλος είναι υποχρεωµένος να απαντά σε τυχόν τηλεφωνικές κλήσεις των φοιτητών του Τµήµατός του σε ένα προκαθορισµένο τρίωρο εβδοµαδιαίας επαφής, είτε για την ενθάρρυνσή τους στην εκπλήρωση των σπουδαστικών τους υποχρεώσεων είτε και για την επίλυση τυχόν αποριών κατά τη µελέτη της ύλης. Άρα, πρόκειται για µία περιοδική παροχή συµβουλών, ειδικά θεσπισµένη όχι µόνο σχετικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και επί της ουσίας δεδοµένου ότι ο εξ αποστάσεως διδασκόµενος έχει ιδιαίτερη ανάγκη από επίλυση αποριών µέσα από την επικοινωνία µε το διδάσκοντα. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η σύµπτωση του ρόλου του φορέα της διδασκαλίας καθώς και της συµβούλευσης στο πρόσωπο του ίδιου ειδήµονα αποτελεί εφαρµογή της δηµοκρατικής αρχής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ειδήµων είναι ταυτόχρονα όχι απλώς η αυθεντία της διδασκόµενης γνώσης αλλά και ο σύµβουλος που συµπαρίσταται στον εκπαιδευόµενο, οσάκις και όπως παρίσταται ανάγκη. Η αναγκαιότητα αυτή γίνεται περισσότερο επιτακτική στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, στην οποία ο σύµβουλος οφείλει να αντισταθµίσει και τα α- ντίστοιχα προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίζουν οι διδασκόµενοι, όπως ο ηλεκτρονικός κοινωνικός αποκλεισµός και η έλλειψη σχετικών γνώσεων. Η κατά κυριολεξία διδασκαλία, αποκοµµένη από την ευρύτερη φροντίδα των διδασκοµένων, συνιστά όχηµα επαγωγό για την επίτευξη της µάθησης από αυτούς, όχι όµως οπωσδήποτε και της εκµάθησης. Με τον όρο εκµάθηση νοείται η τέλεια κατάκτηση της γνώσης, που προκύπτει κατά κανόνα µέσα από τη λήψη ιδιαίτερων µέτρων πρόνοιας, όπως αυτά του συµβουλευτικού έργου. Σύστοιχη της αποστολής αυτής των καθηγητών είναι και η µαθησιακή ανταπόκριση των διδασκοµένων, οπότε ολοκληρώνεται ο εκδηµοκρατισµός στις σπουδές. Η υποστήριξη Στον αυταρχικό ιδεότυπο του εκπαιδευτικού συστήµατος η υποστήριξη αποτελεί απλώς τεχνική υποβοήθηση των διδασκόντων ή και των διδασκοµένων χωρίς κατά κανόνα αυτή η συνιστώσα να συνοδεύεται από εκείνη της επιµόρφωσης. Μειωµένη σε ένα ρόλο πέρα και έξω α- πό τα σπουδαστικά έδρανα, παρουσιάζεται σαν κάτι δευτερεύον και ευκαιριακό, άρα κατώτερο τουλάχιστον σε σχέση µε τη διδακτική λειτουργία. Όµως ακόµη και στην εκδοχή της πλήρους ανάπτυξής της θεσπίζεται ως κάτι προνοµιακά επιφυλαγµένο στα ανώτερα στελέχη ενώ η διοικητική λειτουργία έχει την πρωτοκαθεδρία επικρατώντας της διδακτικής και δη τείνοντας να απορροφήσει την υποστηρικτική, την οποία και περικλείει.

3 16 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Έτσι, η υποστηρικτική λειτουργία θεσπίζεται ως ένα υπηρεσιακό καθήκον του διδακτικού προσωπικού µίας σχολικής µονάδας, που µπορεί να παραλληλιστεί προς το διοικητικό του έργο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η νοµοθετηµένη υποχρεωτική λειτουργία κάθε σχολικής µονάδας για την οργάνωση και λειτουργία µίας εσωτερικής Βιβλιοθήκης. Ο σύλλογος των διδασκόντων επιφορτίζει ένα µέλος του ως τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό για τη Βιβλιοθήκη. Αυτή η εξατοµικευµένη υποχρέωση δεν συνοδεύεται ούτε από απαλλαγές, όπως το αντιστάθµισµα του ελαττωµένου ωραρίου εβδοµαδιαίας διδασκαλίας, ούτε από θετικά κίνητρα. Αντίθετα, στο δηµοκρατικό ιδεότυπο του εκπαιδευτικού συστήµατος η υποστήριξη νοείται ως το αναγκαίο και ισότιµο συµπλήρωµα της διδακτικής λειτουργίας. Τείνει να θεσπίζεται όχι απλώς ως προαιρετική αλλά κατά το δυνατόν ως ειδικά υποκινούµενη, ελκυστική δραστηριότητα για τους υπηρετούντες. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργούνται οι συνθήκες κάποιοι εκπαιδευτικοί να αποτελέσουν ένα σώµα ειδικών οι οποίοι απαλλάσσονται ολοσχερώς για ορισµένο χρονικό διάστηµα από το διδακτικό τους έργο για να αφιερωθούν σε συναφές έργο τεχνικής υ- ποβοήθησης και επιµόρφωσης των συναδέλφων τους, χωρίς να αποκλείεται να υποστηρίζουν παρεµπιπτόντως και τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους. Πέρα από αυτό το σώµα εσωτερικής επάνδρωσης της υποστήριξης, το δηµοκρατικό µοντέλο ευνοεί και τη στελέχωση των διαφόρων µονάδων από υπαλλήλους που δεν ασκούν οι ίδιοι καθηγητικό επάγγελµα αλλά είναι ειδικοί για συγκεκριµένες υποστηρικτικές εργασίες, ενδεχο- µένως και µε ειδικές γνώσεις στις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, όπως είναι η περίπτωση των επαγγελµατιών βιβλιοθηκονόµων. Εποµένως, µε βάση τα παραπάνω, στο δηµοκρατικό ιδεότυπο η διοίκηση συνιστάται να α- ποτελεί µία λειτουργία βάσης έναντι της διττής λειτουργίας της µόρφωσης, ταγµένη να διασφαλίζει την κατά το δυνατό ποιοτικότερη παροχή αυτής. Πράγµατι, η διαχειριστική υπηρεσία δεν µπορεί να εξισώνεται µε τις πνευµατικού χαρακτήρα εργασίες οι οποίες είναι οι µόνες που αντιστοιχούν στην αποστολή του οικείου οργανισµού. Αντίθετα, οι δύο επιµέρους λειτουργίες της µόρφωσης θα πρέπει να θεσπιστούν µε τρόπο ισότιµο, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζονται οι µεταξύ τους διαφορές, που πηγάζουν από τη φύση τους. Η βασική όµως θέση είναι ότι και οι δύο παράγουν το ίδιο αποτέλεσµα. Μολονότι σύνθετο, το αποτέλεσµα είναι ουσιαστικά το ίδιο, δηλαδή η παροχή γνώσεων µε τη µορφή της διδαχής καθώς και συµβουλών µε τη µορφή τεχνικής υποβοήθησης σε φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Β. Μελέτη περίπτωσης: το έργο Εκπαίδευση εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. Mία σηµαντική περίπτωση πιστοποίησης εκτυλίσσεται στους κόλπους του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), η οποία θα ήταν ενδιαφέρον να αποτιµηθεί. Θετικές πτυχές Κατά τους πρώτους µήνες του 2007 ολοκληρώθηκε το εθνικό πρόγραµµα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, µε επιφύλαξη της τελικής αξιολόγησης της µικροδιδασκαλίας τους. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιχειρείται, µε κρατική πρωτοβουλία, ένα έργο τέτοιας εµβέλειας. Στα 2003 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέθεσε σε µία σύµπραξη φορέων το σχεδιασµό της µεθοδολογίας και του διδακτικού υλικού αυτού του εκπαιδευτικού προγράµµατος καθώς και την εκπαίδευση 250 έµπειρων εκπαιδευτών ενηλίκων, που µε τη σει-

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 17 ρά τους θα αναλάµβαναν την εκπαίδευση των συναδέλφων τους. εν είναι τυχαίο ότι ε- πικεφαλής αυτής της σύµπραξης ήταν το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, το οποίο έχει δια- µορφώσει στην εσωτερική του πρακτική ένα σύστηµα καινοτοµιών, όπως και η προαναφερθείσα διττή αποστολή του εκπαιδευτικού όχι απλώς ως Καθηγητή αλλά και ως Συµβούλου 6. Το πρόγραµµα στο γνωστικό αντικείµενο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σχεδιάστηκε µε τρόπο που να µπορούν να το παρακολουθήσουν οι εργαζόµενοι εκπαιδευτές. Ήταν συνολικά ε- ξάµηνης διάρκειας και η παρακολούθηση περιλάµβανε σεµινάρια συνολικής διάρκειας 75 ω- ρών σε τέσσερα Σαββατοκύριακα και κατ ιδίαν µελέτη διδακτικού υλικού 800 σελίδων, το ο- ποίο ήταν αλληλεπιδραστικό, ειδικά διαµορφωµένο για τις ανάγκες της εκπαίδευσης από απόσταση. Οι πρώτες ενδείξεις, από πλούσια αλληλογραφία των αρµοδίων µε τους εκπαιδευόµενους εκπαιδευτές θεωρούνται ενθαρρυντικές κυρίως γιατί προκύπτει ότι οι εκπαιδευτές αναγνωρίζουν ότι απέκτησαν µέσω του προγράµµατος ένα συγκροτηµένο σώµα γνώσεων και ικανοτήτων για την εκπαίδευση ενηλίκων, το οποίο εν µέρει µόνο διέθεταν, αλλά το χρειάζονται για τη δηµιουργική και αποτελεσµατική άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου 7. Στην πραγµατικότητα το κέρδος είναι ευρύτερο για τους συµµετέχοντες καθώς αυτή η πρωτότυπη µίξη διδακτικής µεθοδολογίας, κυρίως της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως αυτή µετριάστηκε επαρκώς µε τις ώρες της φυσικής εκπαίδευσης, τους ωφέλησε σηµαντικά. Η α- πόκτηση αυτών των µοντέρνων εφοδίων αναµένεται να τους βοηθήσει στο ρόλο τους ως εκπαιδευτών στα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), οδηγώντας τους στη συνειδητοποίηση του προαναφερθέντα διττού ρόλου του εκπαιδευτή, ως διδάσκοντα και συµβούλου. Τονίζεται ότι η επιµόρφωση αυτή αναµένεται να αποβεί χρήσιµη και στην ενδεχόµενη ευρύτερη εκπαιδευτική αποστολή του καθενός, δηλαδή ακόµη και στην εκπαίδευση των ανηλίκων. Αρνητικές πτυχές εν έλειψαν και δυσλειτουργίες σε αυτό το δύσκολο εγχείρηµα, όπως οι ακόλουθες: α. Ατέλειες στο διδακτικό υλικό Ενώ το έντυπο διδακτικό υλικό ήταν πολύ υψηλού επιπέδου, δεν ανέλυε επαρκώς το ζήτη- µα των οµοιοτήτων και των διαφορών µεταξύ της εκπαίδευσης των νέων ενηλίκων και ε- κείνης των ηλικιακά µεγαλύτερων. Η εστίαση κυρίως στους µεσήλικες περιορίζει την εµβέλεια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και έρχεται σε αντίθεση µε τα πραγµατικά δεδοµένα όχι µόνο της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης αλλά και της συνεχιζόµενης. Εξάλλου, το ε- ναλλακτικό υλικό περιλάµβανε ταινίες τεχνικά προβληµατικές όσον αφορά τη βιντεοσκόπηση ενώ σε µία άλλη υπήρχε πρόβληµα µε τη χρήση µη αποδεκτής φρασεολογίας. β. Έλλειµµα στην πρακτική αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευοµένων Οι εκπαιδευόµενοι περιορίστηκαν στην κατ οίκον µελέτη της ύλης, όπως αυτή επικυρωνόταν µέσα από το σύστηµα τριών διαδοχικών γραπτών εργασιών αξιολόγησης. Ακόµη και στις τακτικές επαφές των Οµαδικών Εκπαιδευτικών Συναντήσεων µπορεί να δινόταν έµφαση στις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές αλλά το Κ.Ε.Κ. που ήταν ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος δεν αξιοποιούνταν στο µέγιστο βαθµό. Πράγµατι, ένα δυναµικό επιστηµόνων από ετερόκλητους χώρους όπως µεταξύ άλλων τα νο- µικά, τα οικονοµικά και η πληροφορική, παρέµεινε σε µία λογική σχεδόν αποκλειστικά συµβούλευσης και προετοιµασίας για την τελική δοκιµασία της µικροδιδασκαλίας. Θα µπορούσε να διοχετευθεί η δηµιουργικότητα αυτών των έµπειρων διδασκόντων στην ίδια την υφιστάµενη δοµή του Κ.Ε.Κ., προς αµοιβαίο όφελος δικό τους και του φορέα. Ακόµη και αν η ε- µπλοκή αυτή δεν έπαιρνε τη µορφή µίας επίσηµης διαδικασίας αξιολόγησης, θα ήταν χρήσι- µο να έλθουν σε επαφή οι δύο πλευρές. Οι φιλοξενούµενοι εκπαιδευτικοί θα επιτελούσαν διάφορες λειτουργίες όπως, κατά ενδεικτική αναφορά, συµβολή στην οργάνωση και λειτουργία

5 18 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH της Βιβλιοθήκης, πληροφόρηση για το ιαδίκτυο, οργάνωση της Ηλεκτρονικής Τάξης (Eclass ) ιδίως του προγράµµατος της επιµόρφωσης. Η τελευταία αυτή περίπτωση ούτως ή άλλως δεν ανήκει στο υποχρεωτικό περιεχόµενο του προγράµµατος και εποµένως συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγµα καλής πρακτικής του ίδιου του εκάστοτε επιτετραµµένου της επι- µόρφωσης. Εποµένως, σε ένα επιχειρησιακό επίπεδο είναι δυνατό σε κάποιο βαθµό να α- ντισταθµιστούν κάποιες ατέλειες του επίσηµου σχεδιασµού των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µε πρωτοβουλία του αρµόδιου εκπαιδευτή ή και των ίδιων των εκπαιδευοµένων. γ. Έλλειµµα στις επαφές των εκπαιδευοµένων µε τους καταρτιζόµενους Σύστοιχο µε το προηγούµενο ζήτηµα είναι η έλλειψη, τουλάχιστον θεσµοθετηµένων, επαφών των εκπαιδευόµενων εκπαιδευτών µε τους ενήλικες που τυχαίνει να καταρτίζονται στο ίδιο Κ.Ε.Κ.. Το γεγονός ότι η φυσική εκπαίδευση γινόταν αποκλειστικά στο πλαίσιο της οµάδας των οµοτέχνων καθιστούσε ευκολότερη την επιτυχή αποπεράτωση του προγράµµατος. Όµως προκαλούσε έλλειµµα εµπειριών καθώς δεν είναι δυνατό να υποκαταστήσουν µε απόλυτα επαρκή τρόπο οι εκπαιδευόµενοι εκπαιδευτές τους καταρτιζόµενους, στο πλαίσιο των Οµαδικών Εκπαιδευτικών Συναντήσεων και ιδιαίτερα της κρίσιµης µικροδιδασκαλίας. Θα α- πέβαινε πιο αποδοτικό το µέτρο των επαφών µε καταρτιζόµενους, στις Αίθουσες διδασκαλίας, στα Εργαστήρια και στο πλαίσιο των σχετικών δραστηριοτήτων του στελέχους του Κ.Ε.Κ. που είναι υπεύθυνο για την προώθηση των εκπαιδευοµένων στην απασχόληση. Πέρα από αυτήν την κάθετη επικοινωνία, είναι ζήτηµα τουλάχιστον επιχειρησιακό να διασφαλιστεί και η οριζόντια επικοινωνία, δηλαδή µεταξύ των τυχόν περισσότερων τµηµάτων εκπαιδευόµενων εκπαιδευτών που λειτουργούν παράλληλα στο ίδιο Κ.Ε.Κ.. δ. ιοικητικός µηχανισµός στη µικροδιδασκαλία αξιολόγησης Μία από τις προβληµατικές περιπτώσεις αποτελεί και η επιβολή ενός διοικητικού µηχανισµού κατά τη διαδικασία της µικροδιδασκαλίας των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα της ε- πιµόρφωσης. Αιφνιδιαστικά, ενώ το πρόγραµµα βρισκόταν σε εξέλιξη, θεσπίστηκε ένας µηχανισµός καθαρά διοικητικός για τη διασφάλιση του αδιαβλήτου της τελικής διαδικασίας αξιολόγησης. Εκδόθηκε η Κ.Υ.Α / κατά την οποία οι υποψήφιοι θα παρουσιάσουν στην τέταρτη εκπαιδευτική συνάντηση ενώπιον του τµήµατος των συνυποψηφίων τους, του Εκπαιδευτή Συµβούλου τους και δύο Παρατηρητών οριζόµενων από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., µία υποδειγµατική µικροδιδασκαλία, η οποία καταγράφεται σε ψηφιακό βιντεοδίσκο και σε επόµενη φάση αξιολογείται από κλιµάκιο Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Οι Παρατηρητές είναι στελέχη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή εµπειρογνώµονες από το Μητρώο Αξιολογητών του ιδίου οργανισµού οι οποίοι ορίζονται κατόπιν σχετικής απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και απαρτίζουν διµελή κλιµάκια µε απόφαση του οικείου Προέδρου ή του Γενικού ιευθυντή. Υπόκεινται σε παρακολούθηση σύντοµου επι- µορφωτικού σεµιναρίου, του οποίου την ευθύνη της διοργάνωσης έχει το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.. Ως έργο τους προβλέπεται η διασφάλιση και επιβεβαίωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής της εφαρµοζόµενης διαδικασίας παρουσίασης της µικροδιδασκαλίας. Η πρακτική της αποστολής υπαλλήλων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. στα Κ.Ε.Κ. είχε ως σκοπό τη διασφάλιση της αποτροπής πιθανών καταστρατηγήσεων της σχετικής διαδικασίας, πλην όµως δεν παύει να αποτελεί ένα προβληµατικό µέτρο που οδηγεί σε µείωση του κύρους του εκάστοτε Κ.Ε.Κ. και του εκπαιδευτή συµβούλου. Επιπλέον, οι απεσταλµένοι δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις για την υποστήριξη της µικροδιδασκαλίας, στην οποία µάλιστα το άγχος πολλών εκπαιδευτών ήταν αυξηµένο, και µερικοί από αυτούς επεδείκνυαν µία ελαφρώς α- ταίριαστη συµπεριφορά, όπως ανάγνωση βιβλίων κατά τη διάρκεια των µικροδιδασκαλιών. Και σε αυτήν την περίπτωση ισχύει η γενική αρχή ότι είναι προτιµότερες οι µορφωτικές δοµές από τις καθαρά διοικητικές.

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 19 Εφόσον το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. επιθυµούσε να αναλάβει το κόστος της αποστολής διµελών κλιµακίων, εξεταστέο θα ήταν κατά πόσο θα µπορούσαν να αποσταλούν τα διµελή κλιµάκια Αξιολογητών Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, τα οποία και αυτά θεσµοθετήθηκαν αιφνιδιαστικά µε την προαναφερθείσα κανονιστική διοικητική πράξη ενώ κατά τον αρχικό σχεδιασµό η µικροδιδασκαλία θα βιντεοσκοπούνταν υποχρεωτικά για λόγους απόδειξης αλλά θα αξιολογούνταν επιτόπου από τον Εκπαιδευτή Σύµβουλο και µόνο. ε. Θέση της επιβράβευσης των επιτυχόντων υπό διαλυτική αίρεση Η προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. καθιστά την επιβράβευση των επιτυχόντων του προγράµµατος υ- πό τη διαλυτική αίρεση ελάχιστης αποδεδειγµένης διδακτικής εµπειρίας ανά πενταετία. Συγκεκριµένα, εκπαιδευτές που εντάσσονται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μητρώο Β ) του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και δεν συµµετέχουν ως εκπαιδευτές στην υλοποίηση ε- νεργειών κατάρτισης ενηλίκων εντός πενταετίας από την ηµεροµηνία λήψης της πιστοποίησης, θα έχουν το βάρος να παρακολουθήσουν ένα σύντοµης διάρκειας, πιστοποιηµένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. πρόγραµµα κατάρτισης προκειµένου να ανανεώσουν την ισχύ της πιστοποίησής τους, αλλιώς παύει να ισχύει η πιστοποίησή τους. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. για να ελέγχει την προϋπόθεση της διδακτικής εµπειρίας καλεί τους υποψήφιους να του υποβάλλουν σχετικό φάκελο κάθε 5 έτη από την ηµεροµηνία ένταξής τους στο Μητρώο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκ- µηριώνουν διδακτική εµπειρία 150 ωρών στην εκπαίδευση / κατάρτιση ενηλίκων ανά πενταετία. Πρόκειται για ένα γραφειοκρατικής υφής σύστηµα σε βάρος των εκπαιδευτών το οποίο καθιστά το δωρεάν πρόγραµµα επιµόρφωσης οιονεί ανταποδοτικό ενώ το βάρος της παρακολούθησης ενός συµπληρωµατικού προγράµµατος επιµόρφωσης είναι µειωτικό για τους πιστοποιηµένους εκπαιδευτές και σε τελευταία ανάλυση αντιδηµοκρατικό. Το εφόδιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών δεν µπορεί να τεκµαίρεται ότι χάθηκε από το συγκυριακό γεγονός της έλλειψης µεταγενέστερης διδακτικής εµπειρίας. Βέβαια, η πρόβλεψη ενός συµπληρω- µατικού σεµιναρίου µπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της δηµοκρατικής προσέγγισης, δηλαδή σε εθελοντική και δωρεάν βάση για όλους τους πιστοποιηµένους εκπαιδευτές ενηλίκων. ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Συνταγµατικός εκδηµοκρατισµός των εκπαιδευτικών λειτουργιών Eχει επαληθευτεί η υπόθεση της παρούσας εργασίας, µε τη διευκρίνιση ότι ο ευκταίος εκδη- µοκρατισµός εντοπίζεται όχι µόνο στο θεσµικό επίπεδο αλλά και στο επιχειρησιακό, δηλαδή µε τρόπο άτυπο και πρακτικό, στην καθηµερινότητα της προσφοράς καθενός εκπαιδευτικού. Μία έννοια τόσο δυναµική και διάχυτη όπως η συνταγµατική αρχή της δηµοκρατίας µπορεί και πρέπει να διαποτίσει περαιτέρω τις µορφωτικές λειτουργίες των εκπαιδευτικών 8. Όντας από τη φύση του ένα οµοειδές και αδιάσπαστο δίδυµο, το ζεύγος της διδασκαλίας και της υποστήριξης πρέπει να είναι εφοδιασµένο και µε τις δύο επιµέρους εκφάνσεις του. Αυτές συνίστανται στην παροχή αφενός γνώσεων και αφετέρου συµβουλών. Η παροχή γνώσεων παίρνει τη µορφή είτε της διδασκαλίας των διδασκοµένων είτε της επιµόρφωσης των επαγγελ- µατιών εκπαιδευτικών. Οι συµβουλές αποτελούν είτε εµψύχωση των διδασκοµένων προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σπουδών τους είτε και επί της ουσίας τεχνική τους υποβοήθηση από τους εκπαιδευτικούς, όπως ενδεχοµένως και από ειδικούς επαγγελµατίες. Εποµένως, προτείνεται να αντιστραφεί θεσµικά το κρατούν καθεστώς της πρωταρχίας της διοίκησης έτσι ώστε λειτουργικά η διοίκηση να υπόκειται των δύο µορφωτικών λειτουργιών. Αυτή η καινοτοµία δεν πρέπει να παρεξηγηθεί λαµβάνοντας την έννοια του υποβιβασµού της διοικητικής λειτουργίας σε βαθµολογικά αξιώµατα και κατ αρχήν και σε µισθολογικές αποδοχές των στελεχών της. Αυτό που συνιστάται είναι ο έλλογος περιορισµός της καθώς αποτελεί στοιχειώδη εργασία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επιτέλεσης της µόρφωσης, όντας η ί- δια µόνη της στη βάση της πυραµίδας των τριών εκπαιδευτικών λειτουργιών.

7 20 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η εµπειρία της επιµόρφωσης του ανθρώπινου δυναµικού που επιδίδεται στην εκπαίδευση των ενηλίκων στην Ελλάδα είναι θετική, πλην όµως και αυτή µπορεί να προοδεύσει στην κατεύθυνση του εκδηµοκρατισµού της διδασκαλίας των συµµετεχόντων και κατ επέκταση της κατάρτισης και της εκπαίδευσης όσων θα διδαχθούν από αυτούς. Παρόµοιες διαπιστώσεις ι- σχύουν για τη δηµιουργία διδακτικού υλικού καθώς αλληλεπιδραστικά έντυπα και εκπαιδευτικές ταινίες είναι κατ αρχήν ευεπίφορες να διευκολύνουν σηµαντικά τη µόρφωση. Προτείνεται να προστεθεί µία πρωτότυπη ρύθµιση στο άρθρο 16 του ισχύοντος Συντάγµατος, η οποία να βασίζεται στην προαναφερθείσα ανάλυση των τριών λειτουργιών των εκπαιδευτικών. Συνιστάται ο αναθεωρητικός συντακτικός νοµοθέτης να θεσπίσει την εξής διάταξη: Οι εκπαιδευτικοί όλων των εκπαιδευτηρίων έχουν δικαίωµα να επιτελούν τις µορφωτικές λειτουργίες της διδασκαλίας και της υποστήριξης της διδασκαλίας και τη λειτουργία της διοίκησης της µόρφωσης η οποία είναι ταγµένη στην υπηρεσία της µόρφωσης. Τα σενάρια που προδιαγράφονται για το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα στην κοινωνία της πληροφορίας περνούν µέσα από τη δηµοκρατία, εποµένως το όχηµα το επαγωγό της µόρφωσης είναι πολυµορφικό. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Θ. Λαΐνας, Η διοικητική υποστήριξη των σχολικών µονάδων, ιοικητική Ενηµέρωση, , σσ Α. Μανιάτης, Ο εκδηµοκρατισµός της σχολικής διδασκαλίας, ιοικητική Ενηµέρωση , σσ Κ. Μάγος, Συνέντευξη ή παρατήρηση; Η έρευνα στη σχολική τάξη, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θε- µάτων, , σ D. Noyé, J. Piveteau, Πρακτικός Οδηγός του Εκπαιδευτή, Μεταίχµιο 1998, σ Α. Μανιάτης, Η προσέγγιση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ιοικητική Ενηµέρωση, , σ Α. Μανιάτης, Η χρηστικότητα της ανώτατης παιδείας, ιοικητική Ενηµέρωση, , σ Α. Κόκκος, Το πρόγραµµα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών, Καταρτίζειν , σσ Α. Μανιάτης, Εισαγωγή στο σεµινάριο κοινωνικών επιστηµών, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα - Κοµοτηνή 2006, σσ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κ. Καλούδη, Κινηµατογράφος και κοινωνία, σσ , in Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, Σχολή Καλών Τεχνών, Τµήµα Θεατρικών Σπουδών, Επιστηµονικές Επιµορφωτικές ιαλέξεις Ακαδηµαϊκού έτους , Ναύπλιο Α. Κόκκος, Το πρόγραµµα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών, Καταρτίζειν , σσ Θ. Λαΐνας, Η διοικητική υποστήριξη των σχολικών µονάδων, ιοικητική Ενηµέρωση, , σσ Κ. Μάγος, Συνέντευξη ή παρατήρηση; : Η έρευνα στη σχολική τάξη, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θε- µάτων, , σσ Α. Μανιάτης, Η προσέγγιση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ιοικητική Ενηµέρωση, , σσ Α. Μανιάτης, Η χρηστικότητα της ανώτατης παιδείας, ιοικητική Ενηµέρωση, , σσ Α. Μανιάτης, Ο εκδηµοκρατισµός της σχολικής διδασκαλίας, ιοικητική Ενηµέρωση, , σσ Α. Μανιάτης, Όραµα νοµοφυλακίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ανοικτή Εκπαίδευση/Open Education, , σσ D. Noyι, J. Piveteau, Πρακτικός Οδηγός του Εκπαιδευτή, Μεταίχµιο Μ. Στυλιανίδης, Το σχολείο του µέλλοντος: Κυρίαρχα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, ιοικητική Ενηµέρωση, , σσ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (MSc) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ (Ρ/Η) Η εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και η επαγγελµατική κατάρτισή τους έχει πολλά χαρακτηριστικά αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη και βιβλιογραφία εισαγωγικών εξετάσεων. Ειδίκευση: Συνεχιζόµ ενη Εκπαίδευση. Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων για το µάθηµα Παιδαγωγική Ψυχολογία

Ύλη και βιβλιογραφία εισαγωγικών εξετάσεων. Ειδίκευση: Συνεχιζόµ ενη Εκπαίδευση. Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων για το µάθηµα Παιδαγωγική Ψυχολογία Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ύλη και βιβλιογραφία εισαγωγικών εξετάσεων Ειδίκευση: Συνεχιζόµ ενη Εκπαίδευση Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Ημερομηνία αποστολής της εργασίας στην εκπαιδεύτρια σύμβουλο : 23 Νοεμ. 2006

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Ημερομηνία αποστολής της εργασίας στην εκπαιδεύτρια σύμβουλο : 23 Νοεμ. 2006 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευομένου : Βασίλειος Μπαλάφας Ονοματεπώνυμο εκπαιδεύτριας συμβούλου : Παναγιώτα Αγγελίδου Αύξων αριθμός γραπτής εργασίας : 1 Ημερομηνία αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΜΙΚΡΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ) 1. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Συμπεράσματα από συμμετοχή σε Ημερίδα ΑΔΙΠ 28-2-2014 Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη καθηγήτρια 2/4/2014 Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας ΑΤΕΙΘ Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (Ν.4009/2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για την περίοδο 2007 2013 και για το 2020. Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης

Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη Τυπικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Μεθοδολογία για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Mη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO : Η

EN ISO : Η Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO : Η

EN ISO : Η Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δραστηριότητες Δημιουργία, διατήρηση & πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού Διεξαγωγή βασικής και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. Συνάδελφοι, Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο µητρώο εκπαιδευτών των Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Στελεχών της ηµοτικής Εκπαίδευσης

Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο µητρώο εκπαιδευτών των Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Στελεχών της ηµοτικής Εκπαίδευσης ΠΙ 7.7.06.6 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ T.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία Τηλ: 22 402368, 22 402378, Φαξ: 22 480505, info@cyearn.pi.ac.cy 27 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Αλ. Σιδηρόπουλος Θεσσαλονίκη, 9 6 2015 Τηλ. : 2310 99 1386 6532 Fax: 2310 99 6529 Αριθμ. Πρωτ.: 487 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση 1. Βαθμός προσέλκυσης εκπαιδευτών στη ΔΒΜ 2. Βαθμός εμπλουτισμού του μητρώου εκπαιδευτών ΔΒΜ 3. Βαθμός εμπλουτισμού του καταλόγου επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP61 / ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP61 / ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP61 / ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σχολή ΣΑΚΕ Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών TSP Θεατρικές Σπουδές Θεματική Ενότητα TSP61 Θεατρική Αγωγή Επίπεδο Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 6 (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό & Συστήματα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης του ΕΑΠ. Βασίλειος Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ

Εκπαιδευτικό Υλικό & Συστήματα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης του ΕΑΠ. Βασίλειος Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εκπαιδευτικό Υλικό & Συστήματα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης του ΕΑΠ Βασίλειος Βερύκιος Αν. Καθηγητής ΕΑΠ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εκπαιδευτικό Υλικό στο ΕΑΠ Αναπτύσσεται για τους φοιτητές του ΕΑΠ (ενήλικες, μαθαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Αθήνα 08/07/2014 Αρ. Πρωτ. 6491 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Φορείς άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής Διδάσκων: Επίκ. Καθηγητής Θωμάς Μπάκας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΕΥΝΗΤ ΙΚΟ ΠΡΟΓ ΡΑΜΜ Α «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης». «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ66Κ Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 7/0/207 Α.Π.:2/327 ιεύθυνση: Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού Ταχ. /νση: Νέα Αγορά, γραφείο 45, Ρόδος 8500 Πληροφορίες: Κυπριώτης Σ. ηµήτρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Δ ΙΔ ΑΣΚΑΛΙΑ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Δ ΙΔ ΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Δ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Δ ΙΔ ΑΣΚΑΛΙΑ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Δ ΙΔ ΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ επιστηµονική ηµερίδα: Δ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Δ ΙΔ ΑΣΚΑΛΙΑ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Δ ΙΔ ΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Titania Hotel 11 Δ εκεµβρίου 2010 Αθѳήνα Προσκεκληµένη εισηγήτρια: Δ ρ Παµουκτσόγλου Αναστασία τ. Πάρεδρος Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα