ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Αποφάσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπόριο Μη τρώο της συγχώνευσης της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ECOEED (ΕΚΟΦΙΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟ ΦΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑ ΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «ECOEED ABEE» τρώο της απορρόφησης αποσχισθέντος κλάδου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ»... 2 τρώο της απορρόφησης αποσχισθέντος κλάδου και της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχα νική Εμπορική Τεχνική Τουριστική Οικοδο μική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» τρώο της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΗΝΗ Νευροψυχιατρική Κλι νική Γ. Μαλίτας Ανώνυμος Εταιρεία» και της δια γραφής από το ΓΕΜΗ Ανακοινώσεις τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «WURTH HELLAS S.A.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Aνακοινώσεις Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μη τρώο του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα της Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «ΡΟΥΜΙ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ» στοιχείων του υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρεί ας με την επωνυμία «ATORIG TRADING LIMITED»... 8 τρώο στοιχείων του υποκαταστήματος στην Ελ λάδα της Αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «M ENGINEERING INTERNATIONAL LIMITED»... 9 τρώο στοιχείων του Υποκαταστήματος στην Ελ λάδα της Αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «VECTOR OILTEC LIMITED» τρώο στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΛΑΜΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩ ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «LP ALEMBIC LTD».. 11 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπόριο Μητρώο της συγχώνευσης της τροποποίησης του καταστα τικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ECOEED (ΕΚΟΦΙΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙ ΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «ECOEED ABEE». Την 30/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης, η με αρ. πρωτ /14/ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα (ΑΛΑ 7ΥΨΨ7Λ7 49Δ) με την οποία εγκρίθηκε: Α) Η συγχώνευση των Ανωνύ μων Εταιρειών με τις επωνυμίες: α) «ECOEED (ΕΚΟ ΦΙΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ, ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ECOEED ABEE» αρ. ΓΕΜΗ που εδρεύει στο Δήμο

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) Χαλανδρίου και β) «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡ ΓΕΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑ Α.Ε.» και αρ. ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Βριλησσίων, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με σύμφωνα με τη με αριθμό 3706/ πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Γεωργίου Πραχάλη, την από 15/10/2014 έκθεση διαπίστωσης λογιστικής αξίας των περιουσια κών στοιχείων με βάση τον από 30/09/2014 ισολογισμό μετασχηματισμού, τις από 23/12/2014 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εται ρειών και τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/93 και των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Β) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία: «ECOEED (ΕΚΟΦΙΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥ ΟΤΡΟΦΩΝ, ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑ ΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ECOEED ABEE» αρ. ΓΕΜΗ , σύμφωνα με τη σχετική απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/12/2014. Το άρθρο 5 τροποποιήθηκε με την προσθήκη επιπλέον παραγράφου στο τέλος της παραγράφου 1, ως εξής: «Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο 1... Δυνάμει της από απόφασης της έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των επτακοσίων ένα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ ( ,00 ) με έκδοση εβδομήντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (70.180) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστη, ήτοι: α) κατά το ποσό των ,42 ευρώ με την απορρόφηση κατόπιν συγχώνευ σης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥ ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑ Α.Ε», με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η (η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/00/0313) β) κατά το ποσό των 85,58 ευρώ με καταβολή μετρητών προς στρογγυλοποίηση. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες μία χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ ( ,00 ) και διαιρείται σε εξακόσιες πενή ντα χιλιάδες εκατόν ογδόντα ( ) ανώνυμες μετο χές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 ) η κάδε μία.» Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 (2) της απορρόφησης αποσχισθέντος κλάδου της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ». Την 19/1/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η με αριθμό 765/15 σχετ. 755/14, 360/15, 34950/14, 34847/14/ Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΠΦ7Λ7 ΟΥΔ) με την οποία εγκρίθηκε: Η απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ τ.: «ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» με Αρ. ΓΕΜΗ: (η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε /01 ΑΤ/Β/03/151), που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου και την εισφορά του στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Τουριστική Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο: «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με Αρ. ΓΕΜΗ: (η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/96/088), που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, την από 20/06/2014 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Μιχαήλ Εμμανουήλ Μανωλίκα για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κατασκευαστικού κλάδου βά σει λογιστικής κατάστασης της 31/05/2014, την με αριθμό / πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνί ας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΡΟΧΙΔΟΥ και τις με αριθμούς / και / διορθωτικές πράξεις της ιδίας, καθώς και τις από 02/10/2014 αποφάσεις των Γε νικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιρειών. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα (Α.Π. 754/15 σχετ /14/ ). Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015 (3) της απορρόφησης αποσχισθέντος κλάδου και της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «Βιομηχανική Εμπορική Τε χνική Τουριστική Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ». Την 19/1/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η με αριθμό 765/15 σχετ. 755/14, 360/15, 34950/14, 34847/14/ Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βο ρείου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΠΦ7Α7 ΟΥΔ) με την οποία εγκρίθηκε: Α) Η απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ.: «ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» με Αρ. ΓΕΜΗ: (η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/03/151), που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου και την εισφορά του στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Τουριστική Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο: «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με Αρ. ΓΕΜΗ: (η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/96/088), που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, την από 20/06/2014 έκθεση

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 3 του Ορκωτού Ελεγκτή Μιχαήλ Εμμανουήλ Μανωλίκα για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κατασκευαστικού κλάδου βά σει λογιστικής κατάστασης της 31/05/2014, την με αριθμό / πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνί ας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΡΟΧΙΔΟΥ και τις με αριθμούς / και / διορθωτικές πράξεις της ιδίας, καθώς και τις από 02/10/2014 αποφάσεις των Γε νικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιρειών. Β) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Τουριστική Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» διακριτικό τίτλο «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02/10/2014. Το άρθρο 5 τροποποιήθηκε δια της προ σθήκης νέας παραγράφου στο τέλος του, ως ακολούθως: «Άρθρο 5... θ) Με την από 2 Οκτωβρίου 2014 απόφαση της έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες και ένα Ευρώ ( ,00 ) με την έκδοση εκα τόν ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ( ) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30 ) εκάστη. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί από την καθαρή λογιστική περιουσία (ενεργητικό μείον παθητικό) του εισφερθέντος και απορροφηθέντος κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ» που ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά ( ,79 ) και με καταβολή μετρητών ποσού 847,21 από την «ΚΟ ΡΥΜΒΟΣ ΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ» και την έκδοση εκατόν ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ( ) νέων ονομαστικών μετοχών, ονο μαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30 ) εκάστη, με βάση τη λογιστική κατάσταση της του κλάδου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 2166/1993, δικαιούχος των οποίων θα είναι η εισφέρουσα εταιρεία «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ». Κατά συνέπεια μετά την γενομένη αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ ( ,00 ) διαιρούμενο σε οκτακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα ( ) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30 ) εκάστη.» Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του. Μετά τα ανωτέρω η με αρ. πρωτ /2014/ Ανακοίνωση της υπηρεσίας μας ανακαλείται. Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015 (4) της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΗΝΗ Νευροψυχιατρική Κλινική Γ. Μα λίτας Ανώνυμος Εταιρεία» και της διαγραφής από το ΓΕΜΗ. Την 20/01/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η με αριθ. πρωτ. 7941/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Ε. Θεσσαλίας (ΑΔΑ ΩΗ5Ι7ΛΡ ΒΤΥ) με την οποία εγκρίθηκε: 1) Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών: α) «ΓΑ ΛΗΝΗ Νευροψυχιατρική Κλινική Γ. Μαλίτα Ανώνυ μος Εταιρεία» με Αρ.ΓΕΜΗ , Αρ.Μ.Α.Ε.: 13100/01ΑΤ/Β/86/030 και έδρα στο Δήμο Κηφισιάς (Χαρ. Τρικούπη 161) και β) «SANITA ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ», δ.τ. «SANITA ΛΑΡΙΣΑ», αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: και έδρα στο Δήμο Λάρισας (οδός Διγενή και Π.Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών), με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις τις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/1972 όπως ισχύει, με βάση τον Ισολο γισμό Μετασχηματισμού της των ανωτέρω εταιρειών, την με αριθ / συμβολαιογραφι κή πράξη συγχώνευσης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Χ. Θωμοπούλου, την από 8/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανωτέρω απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας και την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανωτέρω απορροφώμενης ανώνυμης εταιρείας. Μετά τα παραπάνω η Ανώνυμη Εταιρεία με την επω νυμία «ΓΑΛΗΝΗ Νευροψυχιατρική Κλινική Γ. Μαλίτας Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό ΓΕΜΗ , διαγράφεται από το Μητρώο της Υπηρεσίας μας Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 81/ ). Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (5) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «WURTH HELLAS S.A.». Την 10/06/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από 01/04/2013 No 37 απόφαση της έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το από 01/04/2013 No 355 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «WURTH HELLAS S.A.» με αριθμό ΓΕΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω γενική συνέλευση, για πενταετή θητεία, συ γκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής: 1. Ράινχολντ Βύρτ (Reinhold Wurth) του Άντολφ (Adolf), επιχειρηματίας, γεννηθείς την εις Ôhringen Γερμανίας, κάτοικος Hermersberg, D 7119 Niedemhall, Γερμανίας, κάτοχος του υπ αριθμ /2002 Γερ μανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος από την Niedemhall, Bundesrepublik Deutschland, Γερμανός υπήκοος, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αλλοδαπών. Πρόεδρος. 2. Μπεττίνα Βύρτ (ΒΕΤΤΙΝΑ WURTH) του Ράινχολντ (REINHOLD), κάτοικος Γερμανίας, Hermersberg 13, Niedemhall, γεννηθείσα στη Γερμανία το έτος 1961, κάτο χος του υπ αριθμ /2001 Γερμανικού διαβα τηρίου, εκδοθέντος από την Niedemhall, Bundesrepublik Deutschland, Γερμανίδα υπήκοος, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αλλοδαπών. Αντιπρόεδρος, αναπληρούσα τον Πρόεδρο. 3. Πίτερ Τζούλιους (Peter Julius) Τσούρν (Zuern) του Κάρλ (Karl), ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Bad Mergeneheim Γερμανίας, στις , κάτοχος του υπ αριθμ δελτίου Γερμανικής ταυτότητας, Γερ μανός υπήκοος, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αλλοδαπών. Διευθύνων Σύμβουλος. 4. Δημήτριος Ασήμωσης του Νικολάου, κάτοικος Πει ραιά, οδός Αφροδίτης 37, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1961 κάτοχος του υπ αριθμ. Τ δελτίου Αστ. Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Π Πειραιά. Διευθύνων Σύμβουλος. 5. Ούβε Χόχλφελντ (Uwe Hohlfeld) του Χάινι (Heini), ιδιω τικός υπάλληλος, κάτοικος Öhringen Γερμανίας, Theodor Körner StraBe 36, γεννηθείς στο Bautzen Γερμανίας το έτος 1962, κάτοχος του υπ αριθμ / γερμανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Grosse Kreisstadt Öhringen, με διάρκεια ισχύος εως την , Γερμανός υπήκοος, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Αλλοδαπών. Μέλος. 6. Αθανάσιος Μασούλας του Βασιλείου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σίνα 11, γεννηθείς στα Καλά βρυτα Αχαίας το έτος 1935, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ /2012 δελτίου Αστ. Ταυτότητος του Τ.Α. Κηφι σιάς, Έλληνας υπήκοος, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών. Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας/ Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει, κατά το άρθρο 16 του Καταστατικού, τις ακόλουθες εντολές και πληρεξουσιότητες: 1. Στους Ράινχολντ Βύρτ (Reinhold Wurth) του Άντολφ (Adolf), επιχειρηματία, γεννηθέντα την εις Öhringen Γερμανίας, κάτοικο Hermersberg, D 7119 Niedemhall, Γερμανίας, κάτοχο του υπ αριθμ /2002 Γερμανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος από την Niedemhall, Bundesrepublik Deutschland, Γερμα νό υπήκοο, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αλλοδαπών, Πρό εδρο του Δ.Σ. και Μπεττίνα Βύρτ (ΒΕΤΤΙΝΑ WURTH) του Ράινχολντ (REINHOLD), κάτοικο Γερμανίας, Hermersberg 13, Niedemhall, γεννηθείσα στη Γερμανία το έτος 1961, κάτοχο του υπ αριθμ /2001 Γερμα νικού διαβατηρίου, εκδοθέντος από την Niedemhall, Bundesrepublik Deutschland, Γερμανίδα υπήκοο, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αλλοδαπών, Αντιπρόεδρο υπο γράφοντας κεχωρισμένως έκαστον υπό την εταιρική επωνυμία, μεταβιβάζει όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες του άρθρου 15 του καταστατικού και αναθέτει εις αυ τούς την ενάσκηση των εξουσιών τούτων, ούτως ώστε έκαστος τούτων υπογράφων μόνος υπό την εταιρικήν επωνυμίαν να υποχρεώνει ανεξαρτήτως ποσού γενικώς την εταιρεία, πλην της εκποιήσεως ακινήτων και της πα ροχής εμπραγμάτου ασφαλείας επ αυτών, δικαιούμενος, μεταξύ άλλων, να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενες: Να συμβάλλεται για λογαριασμό και επ ονόματι της εται ρείας, να αναλαμβάνει χρήματα και χρηματόγραφα, με ρισματαποδείξεις και τοκομερίδια, κατατεθειμένα ή όχι σε Τράπεζες ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ταμεία του κράτους, να εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές της εταιρείας ή των πελατών αυτής, να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο, να εκδί δει, αποδέχεται, οπισθογράφει, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, να παρα λαμβάνει και μεταβιβάζει φορτωτικές εισπράττοντας το αντίτιμο αυτών, να προβαίνει σε άνοιγμα ενέγγυων πι στώσεων καθώς και πιστώσεων επ ανοικτώ λογαριασμό), να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώ σεων δι ανοικτού λογαριασμού με ή χωρίς προσωπική ασφάλεια, να λαμβάνει δάνεια και να κάνει χρήση πι στώσεων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών της εταιρείας, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας, και να απαλλάσσει την εταιρεία από αυτές, να εγγυάται και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, να προβαίνει στην μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και τραπεζικών θυρίδων και να λύνει τις μισθώσεις αυτών, να υπογράφει συμβάσεις υποχρε ούσας την εταιρεία, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή έργου και να καταγγέλλει αυτές, να παρίσταται επί Δικαστηρίου και ενώπιον πάσης Αρχής, να διορίζει και παύει πληρεξουσίους Δικηγόρους και γενικά να διαχει ρίζεται την περιουσία της εταιρείας. 2. Στους: Πίτερ Τζούλιους (Peter Julius) Τσούρν (Zuern) του Κάρλ (Karl), ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στο Bad Mergeneheim Γερμανίας, στις , κάτοχο του υπ αριθμ δελτίου Γερμανικής ταυτότητας, Γερμανό υπήκοο, και Δημήτριο Ασήμωση του Νικολάου κάτοικο Πειραιά, οδός Αφροδίτης 37, γεννηθέντα στην Αθήνα, το έτος 1961, κάτοχος του υπ αριθμ. Τ δελτίου Αστ. Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, υπογράφοντας ανά δύο υπό την εταιρικήν επωνυμία παράχει απάσας τας υπό στοιχείο (1) εξουσίας. 3. Σε έκαστο κεχωρισμένως εκ των Δημητρίου Ασήμω ση του Νικολάου, Ιωάννη Κουφογέωργα του Βασιλείου, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Θρασυβούλου 26, κάτοχο του υπ αριθμ. Χ δελτίου Αστ. Ταυτότη τας, με ΑΦΜ και Ευγενίας Ρέρα του Μιχαήλ, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Παπαφλέσσα αριθμ. 38, κά τοχο του υπ αριθμ. ΑΙ δελτίου Αστ. Ταυτότητας, με ΑΦΜ , υπογράφοντα υπό την εταιρικήν επωνυμίαν μεθ ενός των Ιωάννη Λιανού του Χρήστου, κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Βοσπόρου 16, κά τοχο του υπ αριθμ. Φ δελτίου Αστ. Ταυτότητας του Τμήματος Ασφ. Ηλιουπόλεως, με ΑΦΜ , ή Κωνσταντίνου Μαρτόπουλου του Δημοσθένη, κάτοικο Αγ. Στεφάνου Αττικής, οδός Κύπρου 21, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου Αστ. Ταυτότητος του Αστ. Τμήματος Αγ. Στεφάνου, με ΑΦΜ , μεταβι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 5 βάζει όλες ανεξαιρέτως τις ανωτέρω υπό στοιχείο (1) εξουσίες, αλλά μόνον μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. 4. Στους Ιωάννη Λιανό και Κωνσταντίνο Μαρτόπουλο υπογράφοντας κεχωρισμένος υπό την εταιρικήν επω νυμία παρέχεται η εξουσιοδότηση να παραλαμβάνουν αξιόγραφα πελατών της εταιρείας για λογαριασμό της εταιρείας και να οπισθογραφούν τα ως άνω αξιόγραφα (συναλλαγματικές, επιταγές κ.λ.π.) αποκλειστικώς και μόνον επί σκοπώ καταθέσεως αυτών στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. 5. Στους ως άνω Διευθύνοντες Συμβούλους Πίτερ Τζούλιους (Peter Julius) Τσούρν (Zuern) του Κάρλ (Karl) και Δημήτριο Ασήμωση, καθώς και στο μέλος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιο Μασούλα του Βασιλείου, Δικηγόρο, κάτοι κο Αθηνών, οδός Σίνα 11, γεννηθέντα στα Καλάβρυτα Αχαίας το έτος 1935, κάτοχο του υπ αριθμ. Μ /81 δελτίου Αστ. Ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, υπογράφοντες κεχωρισμένος έκαστος παρέχει, κατ αρθρ. 14 παρ. 3 του καταστατικού, την εξουσία να επικυρώνουν τα αντί γραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, τα οποία πρό κειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων, Τραπεζών, του Δημοσίου ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής, καθώς επίσης και κωδικοποιημένα καταστατικά της εταιρείας. 6. Εις έκαστον κεχωρισμένως εκ των Δημητρίου Σπά ρου του Αριστοφάνη, κατοίκου Αγ. Βαρβάρας Αττικής, οδός Κρήνης 21, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου Αστ. Ταυτότητας, με ΑΦΜ και Κωνσταντίνου Μαρτόπουλου, υπογράφοντας κεχωρισμένως έκαστον υπό την εταιρικήν επωνυμίαν παρέχει την εξουσιοδότη ση να εμφανίζονται ενώπιον πάσης Δημοσίας Αρχής και παντός τρίτου και εκπροσωπούν την εταιρεία προκει μένου περί αποκτήσεως ή μεταβιβάσεως παντός είδους αυτοκινήτων και οχημάτων, αλλαγής αδείας, αλλαγής χρήσεως κ.λπ., να πληρούν όλες τις διατυπώσεις και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια προς τούτο, να καταβάλλουν παντός είδους φόρους, τέλη, δικαιώματα και να δέχονται επιστροφές αυτών. 7. Εις έκαστον κεχωρισμένως εκ των ως άνω κ.κ. Δη μητρίου Ασήμωση, Κωνσταντίνου Μαρτόπουλου ή Ιω άννη Λιανού ή Ευγενίας Ρέρα παρέχει την εξουσία και εντολή να υπογράφουν ενώπιον της αρμοδίας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας δεσμεύων την εταιρεία, όλα τα απαραίτητα για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων έγγραφα και δηλώσεις και να παραλαμβάνουν έγγραφα, βιβλία και στοιχεία επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας. Να υπογράφουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας. Να εκπροσωπούν επίσης την εταιρεία ενώπιον Δημοσίων Οργανισμών και Επι χειρήσεων (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. και Ε.ΥΔ.Α.Π) υπογράφοντες οιονδήποτε σχετικό έγγραφο απαραίτητο για τη διεκ περαίωση των υποθέσεων της εταιρείας ενώπιον των ως άνω Οργανισμών. 8. Στους Ιωάννη Λιανό και Ευγενία Ρέρα του Μιχαήλ, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Παπαφλέσσα αριθμ. 38, κά τοχο του υπ αριθμ. ΑΙ δελτίου Αστ. Ταυτότητας, παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως υπο γράφοντες από κοινού υπό την εταιρικήν επωνυμίαν, εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών κατά την εισαγωγήν εμπορευμάτων και υπογράφουν τα οια δήποτε έγγραφα, δηλώσεις, φορτωτικές, εξουσιοδοτή σεις και εν γένει έγγραφα απαραίτητα για την εισαγωγή των εμπορευμάτων της εταιρείας, περιλαμβανόμενων και τραπεζικών διακανονισμών για τις εισαγωγές. Επί πλέον να υπογράφουν συμβάσεις με Τραπεζικά και Χρη ματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή να δίδουν εντολές σε Τραπεζικά και Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με τις οποίες θα δίδεται εντολή σε αυτά προς εξόφληση προμηθευτών εμπορευμάτων της εταιρείας. 9. Στους Πίτερ Τζούλιους (Peter Julius) Τσούρν (Zuern) του Κάρλ (Karl), Δημήτριο Ασήμωση και Κωνταντίνο Μαρτόπουλο υπογράφοντες ο καθένας χωριστά υπό την εταιρική επωνυμία παρέχεται η εξουσιοδότηση όπως προβαίνουν για λογαριασμό της εταιρείας σε προσλήψεις προσωπικού με σχέση οιουδήποτε είδους, σε καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας ή έργου με το προσωπικό, να χειρίζονται θέματα προσωπικού που ανακύπτουν και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων ασφαλιστικών φορέων, επιθεωρήσεων εργασίας και πάσης άλλης αρμοδίας αρχής εν σχέσει με τα εργασιακά θέματα της εταιρείας. 10. Στον Αθανάσιο Μασούλα, υπογράφοντα μόνον υπό την εταιρική επωνυμία παρέχεται η εξουσιοδότηση όπως προβαίνει για λογαριασμό της εταιρείας σε καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας ή έργου με το προσωπικό. 11. Στους Μπεττίνα Βύρτ (ΒΕΤΤΙΝΑ WURTH), Αθανά σιο Μασούλα και Δημήτριο Ασήμωση ενεργούντες ο καθένας χωριστά παρέχεται η εξουσιοδότηση όπως, κατά το άρθρο 12 του καταστατικού, αναπληρώνουν τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, μόνο για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και για τη Διεύθυνση των συνεδριάσεων αυτού. 12. Εις έκαστον κεχωρισμένως των Δημητρίου Ασή μωση, Ιωάννη Κουφογέωργα, Ιωάννη Λιανού ή Ευγενί ας Ρέρα, παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα να διορίζουν και παύουν πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας για την εκπροσώπηση αυτής ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης Αρχής. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π /05/2013). Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (6) της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΑΚΤΟ ΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 24/12/2014 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) , στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η με αριθμό 6851/ συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Λαμπρινής συζύ γου Αριστοκλή Καλλία θυγατέρα Νικολάιου Φωτεινό

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) πουλου, (με έδρα την Αθήνα και με Α.Φ.Μ ) περί τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας περι ορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣ ΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από την οποία προκύπτουν τα εξής: Ο Αντώνιος Δημητρακόπουλος του Αλεξάνδρου και της Ελένης, ασφαλιστής, κάτοικος δημοτικής κοινότητας Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ νης, οδός Διός αριθμός 3, γεννημένος στην Κωνσταντι νούπολη στις , με Α.Δ.Τ. ΑΒ / που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Βουλιαγμένης με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ Γλυφάδας), εκχώρησε ένεκα γονικής παροχής και μεταβίβασε τα ανήκοντα σ αυτόν επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια, στην Ελένη Δημητρα κοπούλου του Αντωνίου και της Αθηνάς, ασφαλιστικό πράκτορα, κάτοικο δημοτικής κοινότητας Βούλας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οδός Μυκηνών αριθμός 6, γεννημένη στην Αθήνα στις , με Α.Δ.Τ Ξ / που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βου λιαγμένης, με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ ΙΓ Αθηνών) και αποχώρησε από την εταιρεία. Τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 (επωνυμία), 3 (σκοπός), 4 (διάρκεια), 5 (κεφάλαιο) και 10 (διαχείριση) του κατα στατικού της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, τα οποία εφεξής θα έχουν ως εξής: Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑ ΚΤΟΡΕΥΣΗ Ε. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Άρθρο 3 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η παρουσίαση, πρόταση, προπαρασκευή, προσυπογραφή, σύναψη από την εταιρεία ή διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων για λογαριασμό μιας ή πε ρισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικών συμβάσεων. Επίσης, η παροχή σε ασφαλισμένους κάθε αναγκαίας συνδρομής κατά την διάρκεια της ασφα λιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, καθώς και κάθε άλλη εργασία και έργο που εμπίπτει στη δραστηριότητα του ασφαλιστικού πράκτορα σύμφωνα με το νόμο.». Άρθρο 4 ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας συμφωνείται για σαράντα (40) χρόνια από την ημέρα της δημοσίευ σης περίληψης του καταστατικού της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρεί ας με απόφαση της, η οποία όμως πρέπει να ληφθεί έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της.». Άρθρο 5 ο ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και διαιρείται σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει αξία τριάντα (30) ευρώ. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και της ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της, όπως μου δήλωσαν όλοι οι εταίροι. Αναλυτικότερα: α) η Ελένη Δημητρακοπούλου του Αντωνίου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας είκοσι ένα χιλιάδες (21.000) ευρώ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια και β) η Αθηνά σύζυγος Αντωνίου Δημητρακόπουλου το γένος Γεωργί ου και Ελένης Αναγνωστάκη κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερί δα συμμετοχής από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια.». Άρθρο 10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως, η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις αρχές και τους τρίτους. Ο διαχειριστής παρίσταται για την εταιρεία, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της και τους ανακα λεί και επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επα γόμενους στην εταιρεία όρκους. Ο διαχειριστής βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγρα φο, απόδειξη, αίτηση κ.λ.π. Και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλον εταίρο της εταιρείας. Για πράξεις όμως καθημε ρινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Τα χυδρομεία (ΕΛΤΑ) ή εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) ή εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κ.λ.π. αρχές και υπηρεσίες κλπ ο διαχειριστής ή ο πληρεξού σιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους σε έναν οποιον δήποτε υπάλληλο της εταιρείας. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρα κάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά, β) το βιβλίο πρακτικών των συνε λεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συ νελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Με απόφαση της συνέλευσης των εταί ρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες στην εταιρεία ως διευθύνων σύμβουλος ή με οποιονδήποτε

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 7 άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας. Ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγορα πωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, να δανείζεται για την εταιρεία και να δίνει για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Η συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψει και να αναθέσει στον διαχει ριστή να κάνει τις παραπάνω πράξεις. Ο διορισμός, η ανάκληση και αντικατάσταση του δια χειριστή αποφασίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, οι οποίοι εκπροσω πούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Διαχειριστής της εταιρείας και για όλη τη διάρκεια της διορίζεται η εταίρος Ελένη Δημητρακοπούλου του Αντωνίου. Ο διαχειριστής αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία, αλλά την ενέργεια οποιασδήποτε πράξεως διαχειρίσεως μπορεί να την κάνει ένας, οποιοσδήποτε από αυτούς, μόνος του. Οι αποφάσεις του διαχειριστού καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο παραπάνω βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται. Ειδικά για τα θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ήτοι την ασφαλιστική πρακτόρευση, την εταιρεία εκ προσωπεί αποκλειστικά η διαχειρίστρια Ελένη Δημη τρακοπούλου του Αντωνίου, εγγεγραμμένη στα μητρώα μελών του Ε.Ε.Α. ως ασφαλιστικός πράκτορας με A.M , την οποία δεν μπορεί να υποκαταστήσει κανείς άλλος για τα θέματα αυτά χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το νόμο.». Γίνεται ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Κατα στατικό και διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ χωρίς έλεγχο, ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστα τικού της εταιρείας όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2015 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (7) Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μη τρώο του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα της Αλ λοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επω νυμία «ΡΟΥΜΙ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το υπ αριθ. 5 31/12/2010 Πρακτικό Συνεδρίασης των εταίρων της αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΥΜΙ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ», με το οποίο αποφασίστηκε: το κλείσιμο του υποκαταστήματος της στην Ελλάδα με την επωνυμία «ΡΟΥΜΙ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , το οποίο σύμφωνα με την από 19/09/2014 Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου Valentin Tsekov, δεν θα εισέλθει σε διαδικασία εκκαθάρισης, Με την ίδια ημερομηνία το υποκατάστημα διαγράφε ται από το μητρώο της Υπηρεσίας μας. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέ ρειας/π.ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 321/ ). Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2015 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8) στοιχείων του υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εται ρείας με την επωνυμία «ATORIG TRADING LIMITED». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 15/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «ATORIG TRADING LIMITED», η οποία διατηρεί υποκατά στημα στην Ελλάδα με την επωνυμία «ATORIG TRADING LIMITED» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο διορίζεται πληρεξούσια, αντιπρόσωπος, φο ρολογική εκπρόσωπος, αντίκλητος και μοναδική νόμιμη εκπρόσωπος της Εταιρείας στην Ελλάδα η ΚΟΛΛΑ ΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωσήφ και της Ελένης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Κων. Παλαιολόγου, αριθμ.26, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ187838/ Α.Δ.Τ. (εκδόσεως Α.Τ. Αγίας Παρασκευής) και με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει ας Αττικής/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π / ). Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2015 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (9) τρώο στοιχείων του υποκαταστήματος στην Ελλά δα της Αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «M ENGINEERING INTERNATIONAL LIMITED». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από 04/11/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου της αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «*Μ ENGINEERING INTERNATIONAL LIMITED», η οποία δια τηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα με την επωνυμία «M ENGINEERING INTERNATIONAL LIMITED» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με την οποία προκύπτει: (1) Η ανάκληση του νομίμου εκπροσώπου του Υποκα ταστήματος στην Ελλάδα, ήτοι του David Hourtolou, o οποίος είχε διοριστεί δυνάμει του Πληρεξουσίου της Εταιρείας με ημερομηνία 03 Απριλίου 2012.

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) (2) Ο διορισμός του Laurent Wantz του Gerard Emile Wantz και της Brigitte Georgette Wantz, γεννηθέντα την 22n Μαΐου 1976, κάτοικο της οδού 14 rue de la Ratrait, SURESNES, Γαλλία, κάτοχο του υπ αριθμ. 12AD69011 Διαβατηρίου, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Κα τοίκων Εξωτερικού, ως τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα και με αρμοδιότητες όπως ακριβώς ορίζονται στο με ΑΠ 33/14 19/11/2014 Πληρεξούσιο έγγραφο. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π ). Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2015 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (10) στοιχείων του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα της Αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «VECTOR OILTEC LIMITED». Την 08/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 18/07/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβου λίου καθώς και το από 18/07/2013 Πληρεξούσιο της αλλο δαπής εταιρείας «VECTOR OILTEC LIMITED», σύμφωνα με τα οποία αποφασίστηκε, η μεταφορά του υποκατα στήματος της στην Ελλάδα με την επωνυμία «VECTOR OILTEC LIMITED» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από Γ. Παπανδρέου 153 Δήμος Μεταμόρφωσης, σε Ζαλόγγου 4, Δήμος Αγίας Παρασκευής. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Ατ τικής Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π / ). Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014 (11) στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΑΜΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «LP ALEMBIC LTD». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) , στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επαγγελμα τικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η με Αριθμό Απόφαση 2127/2009 (έξοδο εταίρου) του Μονομελές Πρωτοδι κείου Αθηνών Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της από αίτησης του εταί ρου Αργυρίου Τσίμπρου του Βασιλείου, κατοίκου Γλυ φάδας Αττικής, οδός Μωρέως και Χειμάρας, αριθμός 6 με ΓΑΚ /2008 και με την οποία παραιτήθηκε από το δικαίωμα να προσδιορισθεί από το εν λόγω Δικαστήριο, η αξία της μερίδας συμμετοχής του, στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΑ ΜΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δια κριτικό τίτλο «LP ALEMBIC LTD» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Δικάζει κατ αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Επιτρέπει την έξοδο του αιτούντα από την καθής εται ρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΛΑΜΠΙ ΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (και διακριτικό τίτλο «LP ALEMBIC LTD»). Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακρο ατήριο του σε δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2014 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι: Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 26-03-2018 Αθήνα, 22-12-2017 Αριθ. Πρωτ.: 1099114 Πληροφορίες: Δ. Πέτσας Τηλέφωνο: 2103382128

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 1η του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ Αθήνα 10/6/2013 Αρ. πρωτ. 771 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 55 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

(στο εξής «η Απορροφωµένη Εταιρία») αφετέρου,

(στο εξής «η Απορροφωµένη Εταιρία») αφετέρου, ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΚΟΥΚΟΣΙΑ - Δ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Ε.Ε.» ΑΦΜ: 800776351 Στη Λάρισα σήμερα 15 Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της Ανωνύμου Εταιρείας της εταιρίας με την επωνυμία: «PETS AND PEOPLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο: «PETS AND PEOPLE Α.Ε.» ( στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΑΦΜ: <<ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ε.Ε.>>

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΑΦΜ: <<ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ε.Ε.>> ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΑΦΜ:997741102 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 46534/23-02-2010 & ΑΡ. ΠΡΩΤ. 601/23-02-2010 ΑΡ. ΓΕΜΗ 121620904000 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννιά [2019] ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της εδρεύουσας στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,17/03/2016 Αριθ. Πρωτ.:373544

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4 Τ.Κ.: 73110 Τηλέφωνο: 2821052329 Fax: 2821028307 E-mail: stellam@chania-cci.gr Χανιά,04/11/2016 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ συμβαλλόμενοι: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΧΑΛΑΡΗ ΟΕ» ΑΦΜ: 082802700 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 071760020000 Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Ξάνθη,08/02/2016 Αριθ.Πρωτ.:Φ.315/787 Ταχ. Δ.νση Β. Κωνσταντίνου 1 Ταχ. Κώδικας : 67132 Αρμόδιος για την SIAKKA

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Ι.ΜΑΣΤΑΚΑ ΟΕ» ΚΑΙ ΑΦΜ ,ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Ι.ΜΑΣΤΑΚΑ ΟΕ» ΚΑΙ ΑΦΜ ,ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ Ι.ΜΑΣΤΑΚΑ ΟΕ» ΚΑΙ ΑΦΜ 999222881,ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.000,00. Εισοδος νεου εταιρου-μεταβιβαση εταιρικων μεριδιων- Τροποποιηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 4. Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ ( Ε. Π. Ε. )

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 4. Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ ( Ε. Π. Ε. ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 4. Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ ( Ε. Π. Ε. ) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Ε.Π.Ε αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή εταιρίας μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής. Στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ CEDARWOOD ΜIKE ΑΦΜ 800721131 ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 16-03-2017 ο PANCHO BLAGOEV του Pavlov και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία

Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Λ. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» και διακριτικό τίτλο «Λάμπρος Σαμαρτζής Ο.Ε.» (τροποποίηση άρθρων 2,5,6,9,10) Στo Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Ε.Π.Ε αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή εταιρίας μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής. Στην Ελλάδα αυτός ο τύπος εταιρίας εμφανίστηκε το 1955 και θεσμοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ (α) «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙOΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠOPΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕTΑΙPΕΙΑ», και (β) «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Την 3 η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 25.07.2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την

Διαβάστε περισσότερα

(κατ εφαρμογή του α.ν. 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920)

(κατ εφαρμογή του α.ν. 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920) ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (Απορροφώσα Εταιρεία) ΚΑΙ «ΑΛΦΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 17-07 - 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 3435 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ A ΠΡΟΣ: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ: 8294 Καποδιστρίου 34 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 04.09.2019 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας με την

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 27/04/2017 Αριθμ. Πρωτ.1348 ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. Κωστοπούλου 2, Τ.Κ.: 62132 Πληροφορίες: Μπόζιου Θωμαή Τηλέφωνο: 2321099732 Fax: 2321099728 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αριθμός 63/03 Απριλίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αριθμός 63/03 Απριλίου 2019 Καποδιστρίου 104, 142 35 Ν. Ιωνία, Αττική Τηλ.: 210 2717720, Fax: 210 2717723 www. themeli. gr,themeli@themeli.gr Αρ. Μ.Α.Ε. 14385/01 ΑΤ/Β/86/297/95 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Πάτρα σήμερα την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 μεταξύ των : Μπακαλάρος Δημήτριος του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΕ 221865 και ΑΦΜ 111852125 ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Φ.Μ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ : 800993880 Γ.Ε.ΜΗ:146524206000 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Ι. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Ι. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ και αριθμό ΓΕΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: ΚΑΤΣΕΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Τηλέφωνο: 2103380200 Fax: 2103380217 E-mail: akatseni@eea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/26-6-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» Στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου σήμερα την 26 του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤRASTOR ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. αρ. Γ.Ε.ΜH Αρ. Αδείας E.K. 5/266/

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤRASTOR ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. αρ. Γ.Ε.ΜH Αρ. Αδείας E.K. 5/266/ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤRASTOR ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ δ.τ. ΤRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. αρ. Γ.Ε.ΜH 003548801000 Αρ. Αδείας E.K. 5/266/14.03.2003 (ενιαίο κείμενο κωδικοποιημένου καταστατικού σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

m edicon MEDICON HELLAS A.E.

m edicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Η Εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E. και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: 19676728000 ΑΦΜ: 999858489 Στην Ηγουμενίτσα σήμερα 22/02/2017, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» και «AΣΤΕΡΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη. Στην Κεφαλλονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Αγ. Κωνσταντίνου 3 Τ.Κ.: 18531 Πληροφορίες: Vella Ioanna Τηλέφωνο: 2104126917 Fax: 2104122790 E-mail: eepir@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ Στη Λάρισα την 4 η Μαΐου του έτους 2016 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες το παρόν : 1) Νικολακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΨΗΦΟΙ ,74% Alpha Bank AE ,26% ΣΥΝΟΛΟ ,00%

ΜΕΤΟΧΕΣ/ ΨΗΦΟΙ ,74% Alpha Bank AE ,26% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ της εταιρίας υπό την επωνυμία «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ Ι» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119687301000 της

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ α) «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στην Αθήνα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

«F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα στις 09/05/2016 του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016 ) ημέρα Δευτέρα οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) Βασσάλος Νικόλαος του Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 16-03-2018 μεταξύ 1) του Γαβριήλ Ανωτίδη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. AM 666293 και Α.Φ.Μ.067540072 κατοίκου Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 30 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΤΟΓΕΝΝΕΣΗ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΤΟΓΕΝΝΕΣΗ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΤΟΓΕΝΝΕΣΗ» Στην Ιεράπετρα σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2016, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : - ΚΟΙΝ. : - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣ : - ΚΟΙΝ. : - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: 8294 ΠΡΟΣ : - Αθήνα, 29-12-2014 Αριθμ. Πρωτ. : 79100

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124724520000 Στον Ιάλυσο, σήμερα 18 Ιουλίου 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Τηλέφωνο: 2103380200 Fax: 2103619735 E-mail: ealamanou@eea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της «CLEVER STUDIO ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της «CLEVER STUDIO ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της «CLEVER STUDIO ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 136353203000,,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ OΡΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ OΡΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟ OΡΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

«ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 18 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ Π. - ΒΑΛΑΚΑΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» ΑΦΜ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ Π. - ΒΑΛΑΚΑΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» ΑΦΜ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ Π. - ΒΑΛΑΚΑΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.» ΑΦΜ 999976887 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 2 Iουνίου 2016, οι υπογραφόμενοι: 1. Θεόδωρος Βαλάκας του Ευθυμίου, κάτοικος

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Τηλέφωνο: 2103380200 Fax: 2103619735 E-mail: ealamanou@eea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των ανωνύμων εταιρειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ATEBE και ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό ΓΕΜΗ 27937012000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 34244/10/B/95/08 (στο εξής «η

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗ- ΣΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥ- ΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩ- ΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 Σήμερα την 30 η Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 3μ.μ. εις την οδό Πατησίων αριθ. 132 στην Αθήνα, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΑΚΙΝΘΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Α.Φ.Μ.:999029000 και διακριτικό τίτλο «Κέντρο Αποκατάστασης ΥΑΚΙΝΘΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,14/04/2016 Αριθ. Πρωτ.:417128

Διαβάστε περισσότερα

(β) Οι ανακοινώσεις των ως άνω καταχωρήσεων δημοσιεύθηκαν στις στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ).

(β) Οι ανακοινώσεις των ως άνω καταχωρήσεων δημοσιεύθηκαν στις στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι εξαγοράς των ανωνύμων εταιρειών «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/01ΝΤ/Β/07/151 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11818 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.» της επίσης

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PHARMAGORA S.A.» της επίσης Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011 Αθήνα, Ελλάδα. Η Εταιρεία ΑLAPIS Α.B.Ε.E., (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Alapis») γνωστοποιεί αναφορικά µε τη συγχώνευση δια απορροφήσεως από την 100% θυγατρική της ανώνυµη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 25/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 25/10/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 25/10/2018 Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 άρθ. 27 παρ. 3, όπως ισχύει μετά τον ν. 3884/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Στα Σπάτα σήμερα την 22 Φεβρουαρίου 2017, μεταξύ των συμβαλλομένων

Στα Σπάτα σήμερα την 22 Φεβρουαρίου 2017, μεταξύ των συμβαλλομένων ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο. Ε.» ΣΕ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ «ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε. Ε.» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 07-03 - 2019 Αριθμ. Πρωτ. : 1500727 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα