ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Αποφάσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπόριο Μη τρώο της συγχώνευσης της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ECOEED (ΕΚΟΦΙΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟ ΦΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑ ΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «ECOEED ABEE» τρώο της απορρόφησης αποσχισθέντος κλάδου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ»... 2 τρώο της απορρόφησης αποσχισθέντος κλάδου και της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχα νική Εμπορική Τεχνική Τουριστική Οικοδο μική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» τρώο της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΗΝΗ Νευροψυχιατρική Κλι νική Γ. Μαλίτας Ανώνυμος Εταιρεία» και της δια γραφής από το ΓΕΜΗ Ανακοινώσεις τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «WURTH HELLAS S.A.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Aνακοινώσεις Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μη τρώο του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα της Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «ΡΟΥΜΙ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ» στοιχείων του υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρεί ας με την επωνυμία «ATORIG TRADING LIMITED»... 8 τρώο στοιχείων του υποκαταστήματος στην Ελ λάδα της Αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «M ENGINEERING INTERNATIONAL LIMITED»... 9 τρώο στοιχείων του Υποκαταστήματος στην Ελ λάδα της Αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «VECTOR OILTEC LIMITED» τρώο στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΛΑΜΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩ ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «LP ALEMBIC LTD».. 11 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπόριο Μητρώο της συγχώνευσης της τροποποίησης του καταστα τικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ECOEED (ΕΚΟΦΙΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙ ΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «ECOEED ABEE». Την 30/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης, η με αρ. πρωτ /14/ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα (ΑΛΑ 7ΥΨΨ7Λ7 49Δ) με την οποία εγκρίθηκε: Α) Η συγχώνευση των Ανωνύ μων Εταιρειών με τις επωνυμίες: α) «ECOEED (ΕΚΟ ΦΙΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ, ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ECOEED ABEE» αρ. ΓΕΜΗ που εδρεύει στο Δήμο

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) Χαλανδρίου και β) «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡ ΓΕΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑ Α.Ε.» και αρ. ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Βριλησσίων, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με σύμφωνα με τη με αριθμό 3706/ πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Γεωργίου Πραχάλη, την από 15/10/2014 έκθεση διαπίστωσης λογιστικής αξίας των περιουσια κών στοιχείων με βάση τον από 30/09/2014 ισολογισμό μετασχηματισμού, τις από 23/12/2014 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εται ρειών και τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/93 και των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Β) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία: «ECOEED (ΕΚΟΦΙΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥ ΟΤΡΟΦΩΝ, ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑ ΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ECOEED ABEE» αρ. ΓΕΜΗ , σύμφωνα με τη σχετική απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/12/2014. Το άρθρο 5 τροποποιήθηκε με την προσθήκη επιπλέον παραγράφου στο τέλος της παραγράφου 1, ως εξής: «Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο 1... Δυνάμει της από απόφασης της έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των επτακοσίων ένα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ ( ,00 ) με έκδοση εβδομήντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (70.180) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ εκάστη, ήτοι: α) κατά το ποσό των ,42 ευρώ με την απορρόφηση κατόπιν συγχώνευ σης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥ ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑ Α.Ε», με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η (η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/00/0313) β) κατά το ποσό των 85,58 ευρώ με καταβολή μετρητών προς στρογγυλοποίηση. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες μία χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ ( ,00 ) και διαιρείται σε εξακόσιες πενή ντα χιλιάδες εκατόν ογδόντα ( ) ανώνυμες μετο χές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 ) η κάδε μία.» Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 (2) της απορρόφησης αποσχισθέντος κλάδου της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ». Την 19/1/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η με αριθμό 765/15 σχετ. 755/14, 360/15, 34950/14, 34847/14/ Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΠΦ7Λ7 ΟΥΔ) με την οποία εγκρίθηκε: Η απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ τ.: «ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» με Αρ. ΓΕΜΗ: (η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε /01 ΑΤ/Β/03/151), που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου και την εισφορά του στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Τουριστική Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο: «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με Αρ. ΓΕΜΗ: (η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/96/088), που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, την από 20/06/2014 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Μιχαήλ Εμμανουήλ Μανωλίκα για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κατασκευαστικού κλάδου βά σει λογιστικής κατάστασης της 31/05/2014, την με αριθμό / πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνί ας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΡΟΧΙΔΟΥ και τις με αριθμούς / και / διορθωτικές πράξεις της ιδίας, καθώς και τις από 02/10/2014 αποφάσεις των Γε νικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιρειών. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα (Α.Π. 754/15 σχετ /14/ ). Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015 (3) της απορρόφησης αποσχισθέντος κλάδου και της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «Βιομηχανική Εμπορική Τε χνική Τουριστική Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ». Την 19/1/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η με αριθμό 765/15 σχετ. 755/14, 360/15, 34950/14, 34847/14/ Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βο ρείου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΠΦ7Α7 ΟΥΔ) με την οποία εγκρίθηκε: Α) Η απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ.: «ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» με Αρ. ΓΕΜΗ: (η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/03/151), που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου και την εισφορά του στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Τουριστική Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο: «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με Αρ. ΓΕΜΗ: (η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/96/088), που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, την από 20/06/2014 έκθεση

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 3 του Ορκωτού Ελεγκτή Μιχαήλ Εμμανουήλ Μανωλίκα για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κατασκευαστικού κλάδου βά σει λογιστικής κατάστασης της 31/05/2014, την με αριθμό / πράξη της Συμβολαιογράφου Νέας Ιωνί ας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΡΟΧΙΔΟΥ και τις με αριθμούς / και / διορθωτικές πράξεις της ιδίας, καθώς και τις από 02/10/2014 αποφάσεις των Γε νικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιρειών. Β) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Τουριστική Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» διακριτικό τίτλο «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02/10/2014. Το άρθρο 5 τροποποιήθηκε δια της προ σθήκης νέας παραγράφου στο τέλος του, ως ακολούθως: «Άρθρο 5... θ) Με την από 2 Οκτωβρίου 2014 απόφαση της έκτα κτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες και ένα Ευρώ ( ,00 ) με την έκδοση εκα τόν ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ( ) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30 ) εκάστη. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί από την καθαρή λογιστική περιουσία (ενεργητικό μείον παθητικό) του εισφερθέντος και απορροφηθέντος κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ» που ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά ( ,79 ) και με καταβολή μετρητών ποσού 847,21 από την «ΚΟ ΡΥΜΒΟΣ ΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ» και την έκδοση εκατόν ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ( ) νέων ονομαστικών μετοχών, ονο μαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30 ) εκάστη, με βάση τη λογιστική κατάσταση της του κλάδου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 2166/1993, δικαιούχος των οποίων θα είναι η εισφέρουσα εταιρεία «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ». Κατά συνέπεια μετά την γενομένη αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ ( ,00 ) διαιρούμενο σε οκτακόσιες επτά χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα ( ) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (2,30 ) εκάστη.» Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του. Μετά τα ανωτέρω η με αρ. πρωτ /2014/ Ανακοίνωση της υπηρεσίας μας ανακαλείται. Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015 (4) της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΗΝΗ Νευροψυχιατρική Κλινική Γ. Μα λίτας Ανώνυμος Εταιρεία» και της διαγραφής από το ΓΕΜΗ. Την 20/01/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η με αριθ. πρωτ. 7941/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Ε. Θεσσαλίας (ΑΔΑ ΩΗ5Ι7ΛΡ ΒΤΥ) με την οποία εγκρίθηκε: 1) Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών: α) «ΓΑ ΛΗΝΗ Νευροψυχιατρική Κλινική Γ. Μαλίτα Ανώνυ μος Εταιρεία» με Αρ.ΓΕΜΗ , Αρ.Μ.Α.Ε.: 13100/01ΑΤ/Β/86/030 και έδρα στο Δήμο Κηφισιάς (Χαρ. Τρικούπη 161) και β) «SANITA ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ», δ.τ. «SANITA ΛΑΡΙΣΑ», αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: και έδρα στο Δήμο Λάρισας (οδός Διγενή και Π.Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών), με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις τις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/1972 όπως ισχύει, με βάση τον Ισολο γισμό Μετασχηματισμού της των ανωτέρω εταιρειών, την με αριθ / συμβολαιογραφι κή πράξη συγχώνευσης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Χ. Θωμοπούλου, την από 8/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανωτέρω απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας και την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανωτέρω απορροφώμενης ανώνυμης εταιρείας. Μετά τα παραπάνω η Ανώνυμη Εταιρεία με την επω νυμία «ΓΑΛΗΝΗ Νευροψυχιατρική Κλινική Γ. Μαλίτας Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό ΓΕΜΗ , διαγράφεται από το Μητρώο της Υπηρεσίας μας Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 81/ ). Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (5) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «WURTH HELLAS S.A.». Την 10/06/2013 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από 01/04/2013 No 37 απόφαση της έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το από 01/04/2013 No 355 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «WURTH HELLAS S.A.» με αριθμό ΓΕΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω γενική συνέλευση, για πενταετή θητεία, συ γκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής: 1. Ράινχολντ Βύρτ (Reinhold Wurth) του Άντολφ (Adolf), επιχειρηματίας, γεννηθείς την εις Ôhringen Γερμανίας, κάτοικος Hermersberg, D 7119 Niedemhall, Γερμανίας, κάτοχος του υπ αριθμ /2002 Γερ μανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος από την Niedemhall, Bundesrepublik Deutschland, Γερμανός υπήκοος, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αλλοδαπών. Πρόεδρος. 2. Μπεττίνα Βύρτ (ΒΕΤΤΙΝΑ WURTH) του Ράινχολντ (REINHOLD), κάτοικος Γερμανίας, Hermersberg 13, Niedemhall, γεννηθείσα στη Γερμανία το έτος 1961, κάτο χος του υπ αριθμ /2001 Γερμανικού διαβα τηρίου, εκδοθέντος από την Niedemhall, Bundesrepublik Deutschland, Γερμανίδα υπήκοος, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αλλοδαπών. Αντιπρόεδρος, αναπληρούσα τον Πρόεδρο. 3. Πίτερ Τζούλιους (Peter Julius) Τσούρν (Zuern) του Κάρλ (Karl), ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στο Bad Mergeneheim Γερμανίας, στις , κάτοχος του υπ αριθμ δελτίου Γερμανικής ταυτότητας, Γερ μανός υπήκοος, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αλλοδαπών. Διευθύνων Σύμβουλος. 4. Δημήτριος Ασήμωσης του Νικολάου, κάτοικος Πει ραιά, οδός Αφροδίτης 37, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1961 κάτοχος του υπ αριθμ. Τ δελτίου Αστ. Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Π Πειραιά. Διευθύνων Σύμβουλος. 5. Ούβε Χόχλφελντ (Uwe Hohlfeld) του Χάινι (Heini), ιδιω τικός υπάλληλος, κάτοικος Öhringen Γερμανίας, Theodor Körner StraBe 36, γεννηθείς στο Bautzen Γερμανίας το έτος 1962, κάτοχος του υπ αριθμ / γερμανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Grosse Kreisstadt Öhringen, με διάρκεια ισχύος εως την , Γερμανός υπήκοος, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Αλλοδαπών. Μέλος. 6. Αθανάσιος Μασούλας του Βασιλείου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σίνα 11, γεννηθείς στα Καλά βρυτα Αχαίας το έτος 1935, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ /2012 δελτίου Αστ. Ταυτότητος του Τ.Α. Κηφι σιάς, Έλληνας υπήκοος, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών. Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας/ Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει, κατά το άρθρο 16 του Καταστατικού, τις ακόλουθες εντολές και πληρεξουσιότητες: 1. Στους Ράινχολντ Βύρτ (Reinhold Wurth) του Άντολφ (Adolf), επιχειρηματία, γεννηθέντα την εις Öhringen Γερμανίας, κάτοικο Hermersberg, D 7119 Niedemhall, Γερμανίας, κάτοχο του υπ αριθμ /2002 Γερμανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος από την Niedemhall, Bundesrepublik Deutschland, Γερμα νό υπήκοο, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αλλοδαπών, Πρό εδρο του Δ.Σ. και Μπεττίνα Βύρτ (ΒΕΤΤΙΝΑ WURTH) του Ράινχολντ (REINHOLD), κάτοικο Γερμανίας, Hermersberg 13, Niedemhall, γεννηθείσα στη Γερμανία το έτος 1961, κάτοχο του υπ αριθμ /2001 Γερμα νικού διαβατηρίου, εκδοθέντος από την Niedemhall, Bundesrepublik Deutschland, Γερμανίδα υπήκοο, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αλλοδαπών, Αντιπρόεδρο υπο γράφοντας κεχωρισμένως έκαστον υπό την εταιρική επωνυμία, μεταβιβάζει όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες του άρθρου 15 του καταστατικού και αναθέτει εις αυ τούς την ενάσκηση των εξουσιών τούτων, ούτως ώστε έκαστος τούτων υπογράφων μόνος υπό την εταιρικήν επωνυμίαν να υποχρεώνει ανεξαρτήτως ποσού γενικώς την εταιρεία, πλην της εκποιήσεως ακινήτων και της πα ροχής εμπραγμάτου ασφαλείας επ αυτών, δικαιούμενος, μεταξύ άλλων, να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενες: Να συμβάλλεται για λογαριασμό και επ ονόματι της εται ρείας, να αναλαμβάνει χρήματα και χρηματόγραφα, με ρισματαποδείξεις και τοκομερίδια, κατατεθειμένα ή όχι σε Τράπεζες ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ταμεία του κράτους, να εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές της εταιρείας ή των πελατών αυτής, να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο, να εκδί δει, αποδέχεται, οπισθογράφει, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, να παρα λαμβάνει και μεταβιβάζει φορτωτικές εισπράττοντας το αντίτιμο αυτών, να προβαίνει σε άνοιγμα ενέγγυων πι στώσεων καθώς και πιστώσεων επ ανοικτώ λογαριασμό), να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώ σεων δι ανοικτού λογαριασμού με ή χωρίς προσωπική ασφάλεια, να λαμβάνει δάνεια και να κάνει χρήση πι στώσεων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών της εταιρείας, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας, και να απαλλάσσει την εταιρεία από αυτές, να εγγυάται και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, να προβαίνει στην μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και τραπεζικών θυρίδων και να λύνει τις μισθώσεις αυτών, να υπογράφει συμβάσεις υποχρε ούσας την εταιρεία, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή έργου και να καταγγέλλει αυτές, να παρίσταται επί Δικαστηρίου και ενώπιον πάσης Αρχής, να διορίζει και παύει πληρεξουσίους Δικηγόρους και γενικά να διαχει ρίζεται την περιουσία της εταιρείας. 2. Στους: Πίτερ Τζούλιους (Peter Julius) Τσούρν (Zuern) του Κάρλ (Karl), ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στο Bad Mergeneheim Γερμανίας, στις , κάτοχο του υπ αριθμ δελτίου Γερμανικής ταυτότητας, Γερμανό υπήκοο, και Δημήτριο Ασήμωση του Νικολάου κάτοικο Πειραιά, οδός Αφροδίτης 37, γεννηθέντα στην Αθήνα, το έτος 1961, κάτοχος του υπ αριθμ. Τ δελτίου Αστ. Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, υπογράφοντας ανά δύο υπό την εταιρικήν επωνυμία παράχει απάσας τας υπό στοιχείο (1) εξουσίας. 3. Σε έκαστο κεχωρισμένως εκ των Δημητρίου Ασήμω ση του Νικολάου, Ιωάννη Κουφογέωργα του Βασιλείου, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Θρασυβούλου 26, κάτοχο του υπ αριθμ. Χ δελτίου Αστ. Ταυτότη τας, με ΑΦΜ και Ευγενίας Ρέρα του Μιχαήλ, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Παπαφλέσσα αριθμ. 38, κά τοχο του υπ αριθμ. ΑΙ δελτίου Αστ. Ταυτότητας, με ΑΦΜ , υπογράφοντα υπό την εταιρικήν επωνυμίαν μεθ ενός των Ιωάννη Λιανού του Χρήστου, κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Βοσπόρου 16, κά τοχο του υπ αριθμ. Φ δελτίου Αστ. Ταυτότητας του Τμήματος Ασφ. Ηλιουπόλεως, με ΑΦΜ , ή Κωνσταντίνου Μαρτόπουλου του Δημοσθένη, κάτοικο Αγ. Στεφάνου Αττικής, οδός Κύπρου 21, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου Αστ. Ταυτότητος του Αστ. Τμήματος Αγ. Στεφάνου, με ΑΦΜ , μεταβι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 5 βάζει όλες ανεξαιρέτως τις ανωτέρω υπό στοιχείο (1) εξουσίες, αλλά μόνον μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. 4. Στους Ιωάννη Λιανό και Κωνσταντίνο Μαρτόπουλο υπογράφοντας κεχωρισμένος υπό την εταιρικήν επω νυμία παρέχεται η εξουσιοδότηση να παραλαμβάνουν αξιόγραφα πελατών της εταιρείας για λογαριασμό της εταιρείας και να οπισθογραφούν τα ως άνω αξιόγραφα (συναλλαγματικές, επιταγές κ.λ.π.) αποκλειστικώς και μόνον επί σκοπώ καταθέσεως αυτών στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. 5. Στους ως άνω Διευθύνοντες Συμβούλους Πίτερ Τζούλιους (Peter Julius) Τσούρν (Zuern) του Κάρλ (Karl) και Δημήτριο Ασήμωση, καθώς και στο μέλος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιο Μασούλα του Βασιλείου, Δικηγόρο, κάτοι κο Αθηνών, οδός Σίνα 11, γεννηθέντα στα Καλάβρυτα Αχαίας το έτος 1935, κάτοχο του υπ αριθμ. Μ /81 δελτίου Αστ. Ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, υπογράφοντες κεχωρισμένος έκαστος παρέχει, κατ αρθρ. 14 παρ. 3 του καταστατικού, την εξουσία να επικυρώνουν τα αντί γραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, τα οποία πρό κειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων, Τραπεζών, του Δημοσίου ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής, καθώς επίσης και κωδικοποιημένα καταστατικά της εταιρείας. 6. Εις έκαστον κεχωρισμένως εκ των Δημητρίου Σπά ρου του Αριστοφάνη, κατοίκου Αγ. Βαρβάρας Αττικής, οδός Κρήνης 21, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου Αστ. Ταυτότητας, με ΑΦΜ και Κωνσταντίνου Μαρτόπουλου, υπογράφοντας κεχωρισμένως έκαστον υπό την εταιρικήν επωνυμίαν παρέχει την εξουσιοδότη ση να εμφανίζονται ενώπιον πάσης Δημοσίας Αρχής και παντός τρίτου και εκπροσωπούν την εταιρεία προκει μένου περί αποκτήσεως ή μεταβιβάσεως παντός είδους αυτοκινήτων και οχημάτων, αλλαγής αδείας, αλλαγής χρήσεως κ.λπ., να πληρούν όλες τις διατυπώσεις και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια προς τούτο, να καταβάλλουν παντός είδους φόρους, τέλη, δικαιώματα και να δέχονται επιστροφές αυτών. 7. Εις έκαστον κεχωρισμένως εκ των ως άνω κ.κ. Δη μητρίου Ασήμωση, Κωνσταντίνου Μαρτόπουλου ή Ιω άννη Λιανού ή Ευγενίας Ρέρα παρέχει την εξουσία και εντολή να υπογράφουν ενώπιον της αρμοδίας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας δεσμεύων την εταιρεία, όλα τα απαραίτητα για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων έγγραφα και δηλώσεις και να παραλαμβάνουν έγγραφα, βιβλία και στοιχεία επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας. Να υπογράφουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας. Να εκπροσωπούν επίσης την εταιρεία ενώπιον Δημοσίων Οργανισμών και Επι χειρήσεων (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. και Ε.ΥΔ.Α.Π) υπογράφοντες οιονδήποτε σχετικό έγγραφο απαραίτητο για τη διεκ περαίωση των υποθέσεων της εταιρείας ενώπιον των ως άνω Οργανισμών. 8. Στους Ιωάννη Λιανό και Ευγενία Ρέρα του Μιχαήλ, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Παπαφλέσσα αριθμ. 38, κά τοχο του υπ αριθμ. ΑΙ δελτίου Αστ. Ταυτότητας, παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως υπο γράφοντες από κοινού υπό την εταιρικήν επωνυμίαν, εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών κατά την εισαγωγήν εμπορευμάτων και υπογράφουν τα οια δήποτε έγγραφα, δηλώσεις, φορτωτικές, εξουσιοδοτή σεις και εν γένει έγγραφα απαραίτητα για την εισαγωγή των εμπορευμάτων της εταιρείας, περιλαμβανόμενων και τραπεζικών διακανονισμών για τις εισαγωγές. Επί πλέον να υπογράφουν συμβάσεις με Τραπεζικά και Χρη ματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή να δίδουν εντολές σε Τραπεζικά και Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με τις οποίες θα δίδεται εντολή σε αυτά προς εξόφληση προμηθευτών εμπορευμάτων της εταιρείας. 9. Στους Πίτερ Τζούλιους (Peter Julius) Τσούρν (Zuern) του Κάρλ (Karl), Δημήτριο Ασήμωση και Κωνταντίνο Μαρτόπουλο υπογράφοντες ο καθένας χωριστά υπό την εταιρική επωνυμία παρέχεται η εξουσιοδότηση όπως προβαίνουν για λογαριασμό της εταιρείας σε προσλήψεις προσωπικού με σχέση οιουδήποτε είδους, σε καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας ή έργου με το προσωπικό, να χειρίζονται θέματα προσωπικού που ανακύπτουν και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων ασφαλιστικών φορέων, επιθεωρήσεων εργασίας και πάσης άλλης αρμοδίας αρχής εν σχέσει με τα εργασιακά θέματα της εταιρείας. 10. Στον Αθανάσιο Μασούλα, υπογράφοντα μόνον υπό την εταιρική επωνυμία παρέχεται η εξουσιοδότηση όπως προβαίνει για λογαριασμό της εταιρείας σε καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας ή έργου με το προσωπικό. 11. Στους Μπεττίνα Βύρτ (ΒΕΤΤΙΝΑ WURTH), Αθανά σιο Μασούλα και Δημήτριο Ασήμωση ενεργούντες ο καθένας χωριστά παρέχεται η εξουσιοδότηση όπως, κατά το άρθρο 12 του καταστατικού, αναπληρώνουν τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, μόνο για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και για τη Διεύθυνση των συνεδριάσεων αυτού. 12. Εις έκαστον κεχωρισμένως των Δημητρίου Ασή μωση, Ιωάννη Κουφογέωργα, Ιωάννη Λιανού ή Ευγενί ας Ρέρα, παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα να διορίζουν και παύουν πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας για την εκπροσώπηση αυτής ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης Αρχής. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π /05/2013). Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (6) της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΑΚΤΟ ΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 24/12/2014 καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) , στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η με αριθμό 6851/ συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Λαμπρινής συζύ γου Αριστοκλή Καλλία θυγατέρα Νικολάιου Φωτεινό

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) πουλου, (με έδρα την Αθήνα και με Α.Φ.Μ ) περί τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας περι ορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣ ΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από την οποία προκύπτουν τα εξής: Ο Αντώνιος Δημητρακόπουλος του Αλεξάνδρου και της Ελένης, ασφαλιστής, κάτοικος δημοτικής κοινότητας Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ νης, οδός Διός αριθμός 3, γεννημένος στην Κωνσταντι νούπολη στις , με Α.Δ.Τ. ΑΒ / που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Βουλιαγμένης με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ Γλυφάδας), εκχώρησε ένεκα γονικής παροχής και μεταβίβασε τα ανήκοντα σ αυτόν επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια, στην Ελένη Δημητρα κοπούλου του Αντωνίου και της Αθηνάς, ασφαλιστικό πράκτορα, κάτοικο δημοτικής κοινότητας Βούλας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οδός Μυκηνών αριθμός 6, γεννημένη στην Αθήνα στις , με Α.Δ.Τ Ξ / που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βου λιαγμένης, με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ ΙΓ Αθηνών) και αποχώρησε από την εταιρεία. Τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 (επωνυμία), 3 (σκοπός), 4 (διάρκεια), 5 (κεφάλαιο) και 10 (διαχείριση) του κατα στατικού της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, τα οποία εφεξής θα έχουν ως εξής: Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑ ΚΤΟΡΕΥΣΗ Ε. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Άρθρο 3 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η παρουσίαση, πρόταση, προπαρασκευή, προσυπογραφή, σύναψη από την εταιρεία ή διαμέσου άλλων διαμεσολαβούντων για λογαριασμό μιας ή πε ρισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικών συμβάσεων. Επίσης, η παροχή σε ασφαλισμένους κάθε αναγκαίας συνδρομής κατά την διάρκεια της ασφα λιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, καθώς και κάθε άλλη εργασία και έργο που εμπίπτει στη δραστηριότητα του ασφαλιστικού πράκτορα σύμφωνα με το νόμο.». Άρθρο 4 ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας συμφωνείται για σαράντα (40) χρόνια από την ημέρα της δημοσίευ σης περίληψης του καταστατικού της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της εταιρεί ας με απόφαση της, η οποία όμως πρέπει να ληφθεί έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της.». Άρθρο 5 ο ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και διαιρείται σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει αξία τριάντα (30) ευρώ. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και της ζημίες της εταιρείας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της, όπως μου δήλωσαν όλοι οι εταίροι. Αναλυτικότερα: α) η Ελένη Δημητρακοπούλου του Αντωνίου κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας είκοσι ένα χιλιάδες (21.000) ευρώ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής από επτακόσια (700) εταιρικά μερίδια και β) η Αθηνά σύζυγος Αντωνίου Δημητρακόπουλου το γένος Γεωργί ου και Ελένης Αναγνωστάκη κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και σύμφωνα με τα παραπάνω συμμετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερί δα συμμετοχής από τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια.». Άρθρο 10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ενεργώντας κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως, η οποία περιλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, τις αρχές και τους τρίτους. Ο διαχειριστής παρίσταται για την εταιρεία, διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της και τους ανακα λεί και επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει τους επα γόμενους στην εταιρεία όρκους. Ο διαχειριστής βάζει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιο, ιδιωτικό, αξιόγρα φο, απόδειξη, αίτηση κ.λ.π. Και με αυτό τον τρόπο και μόνο δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία. Ο διαχειριστής μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέσει την ενέργεια ορισμένων ή και όλων των πράξεων που έχει το δικαίωμα να κάνει σε άλλον εταίρο της εταιρείας. Για πράξεις όμως καθημε ρινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας στα Ελληνικά Τα χυδρομεία (ΕΛΤΑ) ή εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) ή εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Αστυνομικές, Δημοτικές κ.λ.π. αρχές και υπηρεσίες κλπ ο διαχειριστής ή ο πληρεξού σιος του μπορούν, με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Αρχή ή Τράπεζα, να αναθέσουν την διεκπεραίωση τους σε έναν οποιον δήποτε υπάλληλο της εταιρείας. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρα κάτω βιβλία: α) το βιβλίο εταίρων στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των εταίρων, η ιθαγένεια τους, η διεύθυνση της κατοικίας τους, οι εισφορές τους και οι μεταβολές γενικά, β) το βιβλίο πρακτικών των συνε λεύσεων στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των συ νελεύσεων των εταίρων και γ) το βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις των διαχειριστών. Με απόφαση της συνέλευσης των εταί ρων μπορεί να καθορισθεί αμοιβή για τον διαχειριστή ή για εταίρο, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες στην εταιρεία ως διευθύνων σύμβουλος ή με οποιονδήποτε

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 7 άλλο τρόπο. Η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ορισμένο χρηματικό ποσό ή και ποσοστό στα κέρδη της εταιρείας. Ο διαχειριστής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αγορα πωλησίες ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, να δανείζεται για την εταιρεία και να δίνει για λογαριασμό της εταιρείας εγγυήσεις υπέρ τρίτων. Η συνέλευση των εταίρων όμως μπορεί με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) εταιρικού κεφαλαίου, να επιτρέψει και να αναθέσει στον διαχει ριστή να κάνει τις παραπάνω πράξεις. Ο διορισμός, η ανάκληση και αντικατάσταση του δια χειριστή αποφασίζεται από τη συνέλευση των εταίρων με απόφαση της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εταίρων, οι οποίοι εκπροσω πούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Διαχειριστής της εταιρείας και για όλη τη διάρκεια της διορίζεται η εταίρος Ελένη Δημητρακοπούλου του Αντωνίου. Ο διαχειριστής αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία, αλλά την ενέργεια οποιασδήποτε πράξεως διαχειρίσεως μπορεί να την κάνει ένας, οποιοσδήποτε από αυτούς, μόνος του. Οι αποφάσεις του διαχειριστού καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο παραπάνω βιβλίο πρακτικών της διαχειρίσεως και υπογράφονται. Ειδικά για τα θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ήτοι την ασφαλιστική πρακτόρευση, την εταιρεία εκ προσωπεί αποκλειστικά η διαχειρίστρια Ελένη Δημη τρακοπούλου του Αντωνίου, εγγεγραμμένη στα μητρώα μελών του Ε.Ε.Α. ως ασφαλιστικός πράκτορας με A.M , την οποία δεν μπορεί να υποκαταστήσει κανείς άλλος για τα θέματα αυτά χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το νόμο.». Γίνεται ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Κατα στατικό και διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ χωρίς έλεγχο, ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστα τικού της εταιρείας όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του. Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2015 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (7) Ανακοίνωση διαγραφής από το Γενικό Εμπορικό Μη τρώο του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα της Αλ λοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επω νυμία «ΡΟΥΜΙ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το υπ αριθ. 5 31/12/2010 Πρακτικό Συνεδρίασης των εταίρων της αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΥΜΙ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ», με το οποίο αποφασίστηκε: το κλείσιμο του υποκαταστήματος της στην Ελλάδα με την επωνυμία «ΡΟΥΜΙ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , το οποίο σύμφωνα με την από 19/09/2014 Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου Valentin Tsekov, δεν θα εισέλθει σε διαδικασία εκκαθάρισης, Με την ίδια ημερομηνία το υποκατάστημα διαγράφε ται από το μητρώο της Υπηρεσίας μας. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέ ρειας/π.ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 321/ ). Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2015 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8) στοιχείων του υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εται ρείας με την επωνυμία «ATORIG TRADING LIMITED». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 15/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «ATORIG TRADING LIMITED», η οποία διατηρεί υποκατά στημα στην Ελλάδα με την επωνυμία «ATORIG TRADING LIMITED» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο διορίζεται πληρεξούσια, αντιπρόσωπος, φο ρολογική εκπρόσωπος, αντίκλητος και μοναδική νόμιμη εκπρόσωπος της Εταιρείας στην Ελλάδα η ΚΟΛΛΑ ΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωσήφ και της Ελένης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Κων. Παλαιολόγου, αριθμ.26, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ187838/ Α.Δ.Τ. (εκδόσεως Α.Τ. Αγίας Παρασκευής) και με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει ας Αττικής/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π / ). Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2015 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (9) τρώο στοιχείων του υποκαταστήματος στην Ελλά δα της Αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «M ENGINEERING INTERNATIONAL LIMITED». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η από 04/11/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου της αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «*Μ ENGINEERING INTERNATIONAL LIMITED», η οποία δια τηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα με την επωνυμία «M ENGINEERING INTERNATIONAL LIMITED» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με την οποία προκύπτει: (1) Η ανάκληση του νομίμου εκπροσώπου του Υποκα ταστήματος στην Ελλάδα, ήτοι του David Hourtolou, o οποίος είχε διοριστεί δυνάμει του Πληρεξουσίου της Εταιρείας με ημερομηνία 03 Απριλίου 2012.

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) (2) Ο διορισμός του Laurent Wantz του Gerard Emile Wantz και της Brigitte Georgette Wantz, γεννηθέντα την 22n Μαΐου 1976, κάτοικο της οδού 14 rue de la Ratrait, SURESNES, Γαλλία, κάτοχο του υπ αριθμ. 12AD69011 Διαβατηρίου, με ΑΦΜ , ΔΟΥ Κα τοίκων Εξωτερικού, ως τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα και με αρμοδιότητες όπως ακριβώς ορίζονται στο με ΑΠ 33/14 19/11/2014 Πληρεξούσιο έγγραφο. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π ). Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2015 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (10) στοιχείων του Υποκαταστήματος στην Ελλάδα της Αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «VECTOR OILTEC LIMITED». Την 08/12/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 18/07/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβου λίου καθώς και το από 18/07/2013 Πληρεξούσιο της αλλο δαπής εταιρείας «VECTOR OILTEC LIMITED», σύμφωνα με τα οποία αποφασίστηκε, η μεταφορά του υποκατα στήματος της στην Ελλάδα με την επωνυμία «VECTOR OILTEC LIMITED» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από Γ. Παπανδρέου 153 Δήμος Μεταμόρφωσης, σε Ζαλόγγου 4, Δήμος Αγίας Παρασκευής. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Ατ τικής Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π / ). Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014 (11) στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΑΜΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «LP ALEMBIC LTD». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε με Κωδικό Αριθμό Κα ταχώρισης (ΚΑΚ) , στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επαγγελμα τικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η με Αριθμό Απόφαση 2127/2009 (έξοδο εταίρου) του Μονομελές Πρωτοδι κείου Αθηνών Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της από αίτησης του εταί ρου Αργυρίου Τσίμπρου του Βασιλείου, κατοίκου Γλυ φάδας Αττικής, οδός Μωρέως και Χειμάρας, αριθμός 6 με ΓΑΚ /2008 και με την οποία παραιτήθηκε από το δικαίωμα να προσδιορισθεί από το εν λόγω Δικαστήριο, η αξία της μερίδας συμμετοχής του, στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΛΑ ΜΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δια κριτικό τίτλο «LP ALEMBIC LTD» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Δικάζει κατ αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Επιτρέπει την έξοδο του αιτούντα από την καθής εται ρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΛΑΜΠΙ ΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (και διακριτικό τίτλο «LP ALEMBIC LTD»). Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακρο ατήριο του σε δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2014 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX