ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Μελέτης: 07/2015 Κ.Α ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : ,46 Φ.Π.Α. 23% : ,54 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,00 ΛΑΜΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 H ΣΥΝΤΑΞΑΣA Αγγελική Μακρυγιάννη Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ,00 (με ΦΠΑ 23%) 2015 ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 07 /2015 Κ. Α.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του. Η προμήθεια των ανταλλακτικών κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου οχημάτων και Μ.Ε. του Δήμου μας, καθώς και υπηρεσιών όπως της Καθαριότητας, των Έργων, του Πρασίνου κτλ. Ο Δήμος μας έχει στην κατοχή του 111 συνολικά οχήματα - μηχανήματα σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα Α, στα οποία συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, φορτηγά, βυτίο, καλαθοφόρα, μηχανήματα έργων, επιβατικά, μοτοποδήλατα και Μηχανήματα ΧΥΤΑ (φορτωτής, προωθητήρας). Όλα τα παραπάνω οχήματα μηχανήματα και υπερκατασκευές, είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους, τα αντίστοιχα και ανάλογα για κάθε περίπτωση ανταλλακτικά. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, τις λίστες των ανταλλακτικών της επίσημης αντιπροσωπίας του κάθε οχήματος με τιμή τεμαχίου για κάθε ανταλλακτικό. Οι λίστες θα παραδοθούν για κάθε όχημα σε ηλεκτρονική μορφή και θα περιλαμβάνουν όλα τα ανταλλακτικά της επίσημης αντιπροσωπείας. Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών, των εκάστοτε ισχυόντων τιμοκαταλόγων των επίσημων αντιπροσώπων. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και υπερκατασκευών, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α. Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των ανταλλακτικών να είναι πολύ μικροί, με μέγιστο μία (1) εργάσιμη ημέρα από την επόμενη της παραγγελίας. Τα ανταλλακτικά θα παραδίδονται στην έδρα του Δήμου Λαμιέων μόνο κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος. Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και ο Δήμος Λαμιέων διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες σε ανταλλακτικά. Οι σχετικές πιστώσεις αναγράφονται στον Δημοτικό προϋπολογισμό επί τη βάσει των πραγματοποιηθεισών δαπανών κατά το προηγούμενο έτος και τυχόν ειδικών προβλέψεων. Λαμία, Απρίλιος 2015 Η Συντάξασα Αγγελική Μακρυγιάννη Μηχανολόγος Μηχανικός ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Σελ. 1

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ,00 (με ΦΠΑ 23%) 2015 ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 07 /2015 Κ. Α.: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Προμήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτωνμηχανημάτων του Δήμου Λαμιέων. Ο τόπος παραδόσεως των ανταλλακτικών είναι το Γραφείο Κίνησης του Δήμου Λαμιέων. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες Διατάξεις Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τους όρους της Διακήρυξης. Άρθρο 3 ο Τεχνικές Προδιαγραφές Τα ανταλλακτικά-εξαρτήματα θα είναι καλής ποιότητας και κατασκευής, θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση και θα προέρχονται από αναγνωρισμένους οίκους κατασκευής. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα φέρουν οπωσδήποτε σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούνται της υποχρέωσης από αντίστοιχες οδηγίες. Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και των αντίστοιχων μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση. Επειδή τα οχήματα του Δήμου είναι διαφόρων τύπων και χρονολογίας, σε πολλά μπορεί να μην υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή ακόμα και του εμπορίου και γι αυτό θα απαιτηθεί η τοποθέτηση μεταχειρισμένου ανταλλακτικού με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το γνήσιο ανταλλακτικό, με την προϋπόθεση όμως της σύμφωνης γνώμης για το ανταλλακτικό που θα χρησιμοποιηθεί, από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων. Εάν χρησιμοποιηθεί ανταλλακτικό μεταχειρισμένο, ίδιου τύπου με το γνήσιο, η τιμή κόστους του θα προεγκρίνεται από την επιτροπή ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων. Άρθρο 4 ο Τεχνικά Στοιχεία Προσφορών Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται με ποινή αποκλεισμού: Κατάλογος σε ηλεκτρονική μορφή των ανταλλακτικών για κάθε τύπο οχήματος/υπερκατασκευής του Παραρτήματος Α, Όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία. Χώρα προέλευσης οίκος κατασκευής ανταλλακτικών-εξαρτημάτων. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Σελ. 2

4 Δείγματα του κάθε τύπου όταν ζητηθεί. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών υλικών. Ο χρόνος παράδοσης (μία εργαζόμενη ημέρα από την επομένη της παραγγελίας για όλα τα ανταλλακτικά). Πιστοποιήσεις ISO, CE κτλ. Κατάλογο πωλήσεων σε άλλους φορείς παρομοίων υλικών παροχής υπηρεσιών. Εμπειρία στο συνολικό αντικείμενο δηλ. στην προμήθεια ανταλλακτικών και στην συντήρηση & επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου και σε συνεννόηση με το Γρ.Κίνησης, να εξετάσουν τα οχήματα και τις υπερκατασκευές για τα οποία προορίζονται τα ανταλλακτικά και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Τα ανταλλακτικά που θα προσφερθούν θα είναι τα γνήσια ανταλλακτικά της κατασκευάστριας εταιρείας. Εναλλακτικά τα ανταλλακτικά μπορεί να προέρχονται από εταιρείες που προμηθεύουν την κατασκευάστρια εταιρεία ή ακόμα και από τρίτους κατασκευαστές ανταλλακτικών. Σε αυτή την περίπτωση επί ποινή αποκλεισμού θα προσκομίζεται ως συνημμένο της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντος η γραπτή δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή της επίσημης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα για καταλληλότητα της χρήσης των εν λόγω ανταλλακτικών. Άρθρο 5 ο Οικονομικά Στοιχεία Προσφορών Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να μπορούν να καλύψουν όλη την γκάμα ανταλλακτικών των οχημάτων-μηχανημάτων του παραρτήματος Ά και να παρέχουν έκπτωση επί των νομίμων τιμοκαταλόγων, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Ο τιμοκατάλογος ανταλλακτικών θα κατατεθεί ηλεκτρονικά λόγω του μεγάλου όγκου των ανταλλακτικών και θα επέχει θέση τιμολογίου προσφοράς. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί της τιμής των ανταλλακτικών του επίσημου τιμοκαταλόγου της εταιρείας κατασκευής Ειδικά και μόνο για τα πλαίσια απορριμματοφόρων ανοιχτών φορτηγών πλυντηρίων καλαθοφόρων φορτωτών κ.λ.π. οχημάτων, (Κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ, Ε του Παραρτήματος Α), πρέπει να κατατεθεί α) τιμοκατάλογος ανταλλακτικών γνησίων και β) τιμοκατάλογος ανταλλακτικών του εμπορίου διότι έχει αποδειχθεί ότι λόγω του μεγάλου αριθμού ανταλλακτικών που απαιτούνται στην συντήρηση- επισκευή πλαισίων ευρίσκονται στο εμπόριο ορισμένα ανταλλακτικά μόνο ως γνήσια και ορισμένα άλλα μόνο του εμπορίου και γι αυτό είναι αναγκαία η προσκόμιση και των δύο τιμοκαταλόγων. Άρθρο 6 ο Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας και των εργασιών κατά σειρά είναι: 1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 2. Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 3. H 7/2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης 4. Η προσφορά του αναδόχου ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Σελ. 3

5 Άρθρο 7 ο Η κατά της υπογραφής της συμβάσεως και για τη συμμετοχή στη δημοπρασία εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται με όμοια του Τ.Π. & Δ. ή Ε.Τ.Α.Α., ή αναγνωρισμένης Τράπεζας η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προμήθειας, ποσού ίσου με το 5% του ποσού της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και εφ όσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και τα υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν. Άρθρο 8 ο Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Από της υπογραφής ο χρόνος παραδόσεως του συνόλου της προμήθειας ορίζεται στην διακήρυξη. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζονται και διαπιστώνονται οι κατ αρχήν ιδιότητες και τυχόν γενόμενες φθορές, ζημιές κλπ. λόγω πλημμελούς κατασκευής κάποιας βλάβης που υπέστησαν κατά τη μεταφορά αυτών ή στην κακή κατασκευή και ποιότητα. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε τρείς (3) ημερολογιακές ημέρες από της ειδοποιήσεώς του σε αντικατάσταση των τυχόν πιο πάνω ελαττωματικών ειδών δικαιούται ο Δήμος κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των ειδών ή τα μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα προτείνει η Επιτροπή Αξιολογήσεως και θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρθρο 9 ο Ο χρόνος εγγυήσεως δηλ. ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής ορίζεται στην διακήρυξη. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών πέραν της ορισθείσης προθεσμίας (σύμβαση-διακήρυξη) υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα τα δύο τοις χιλίοις στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε μέρα καθυστερήσεως της παραδόσεως. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτελέσεως του προμηθευτή. Άρθρο 10 ο Σε περίπτωση καθυστερήσεως οφειλομένης σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παραδόσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου μη δικαιουμένου καμιάς αποζημιώσεως για την καθυστέρηση αυτή. Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ολόκληρο του ποσό δε της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 11 ο Τα υπό προμήθεια είδη καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τους θα είναι καλής ποιότητας. Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και λάβει τις σχετικές παραγγελίες από το Γραφείο Κίνησης τμηματικά. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Σελ. 4

6 Κάθε κακοτεχνία βαρύνει τον προμηθευτή που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος δαπάνης του μέσα σε τρείς (3) ημερολογιακές μέρες από της ειδοποιήσεως. Άρθρο 12 ο Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, χαρτόσημα, μηχανόσημα προσφοράς, μελέτης και συμφωνητικού βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. εκ ποσοστού 2%. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Λαμία 16 /04/2015 Λαμία 16/04/2015 Η συντάξασα Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης Μακρυγιάννη Αγγελική Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 Κωνσταντίνος Γ. Στεφανής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Β ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Σελ. 5

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ,00 (με ΦΠΑ 23%) 2015 ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 07 /2015 Κ. Α.: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 α/α Προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Είδος Μονάδας Δαπάνη (Ευρώ) Κατ αποκοπή ,46 ΦΠΑ 23% ,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Λαμία 16 /04/2015 Λαμία 16/04/2015 Η συντάξασα Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης Μακρυγιάννη Αγγελική Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 Κωνσταντίνος Γ. Στεφανής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Β ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Σελ. 6

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ Α/Α 1 1 KHH 2722 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΥΛΟΣ KHY 3216 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΥΛΟΣ KHY 3215 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΥΛΟΣ KHY 3303 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΥΛΟΣ KHY 3304 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΥΛΟΣ KHY 3305 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΥΛΟΣ KHY 3306 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ KHI 3330 NISSAN ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΥΛΟΣ KHY 3333 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΥΛΟΣ KHI 1393 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΥΛΟΣ KHH 2755 IVECO ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΥΛΟΣ KHI 5937 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΥΛΟΣ KHI 1391 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ KHI 1392 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ KHI 1394 MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ KHH 2777 RENAULT ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ KHI 5962 RENAULT ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ KHH 2720 IVECO ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ KHH 2782 DΑF ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ ΚΗΗ 2733 ISUZU ΑΠΟΡ/ΡΟ ΜΥΛΟΣ ΚΗΗ 2782 DAF ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΕΣΣΑ 2013 ΟΜΑΔΑ Β : ΦΟΡΤΗΓΑ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 22 1 ΚΗΗ 2768 MERCEDES ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ KHY 3220 MERCEDES ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ KHY 3221 MERCEDES ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ KHY 3302 MERCEDES ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ KHI 1395 MERCEDES ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΗ 2728 IVECO ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ KHI 5951 MAN IVECO- MAGIIRUS ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 1999 ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ ΦΟΡΤΗΓΟ KHY 3279 IVECO ΛΕΩΦΟΡEΙΟ KHI 4283 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡEΙΟ 2003 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Σελ. 7

9 Α/Α ME MAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΕ MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ KHY 3219 MERCEDES ΥΔΡΟΦΟΡΑ 10ton AM FORD ΤΡΑΚΤΕΡ ΠΡΑΣΙΝΟ AM YAMAHA ΤΡΑΚΤΕΡ ΠΡΑΣΙΝΟ AM YAMAHA ΤΡΑΚΤΕΡ ΠΡΑΣΙΝΟ KHY 3308 PEUGEOT ΤΡΕΝΑΚΙ 3 ΒΑΓΟΝΙΑ 1997 ΟΜΑΔΑ Γ : ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ ME DAF ΠΛΥΝΤ. ΚΑΔΩΝ ME MERCEDES ΠΛΥΝΤ. ΚΑΔΩΝ 2000 ΟΜΑΔΑ Δ': ΣΑΡΩΘΡΑ Α/Α 41 1 ME SICAS ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ME ECOLOGICA ΣΑΡΩΘΡΟ ΑΝΑΡ ME SICAS ΣΑΡΩΘΡΟ ΑΝΑΡ 2004 ΟΜΑΔΑ Ε': ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 43 1 ME LIEBHERR ΤΣΑΠΑ ME CASE ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ ME CATERPILAR ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ME CATERPILAR ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ ME CATERPILAR ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ME KUMATSU ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME CASE ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ ME J.C.B. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ CATERPILAR ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΜΕ J.C.B. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME J.C.B. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME VOLVO ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΜΕ J.C.B. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ KUMATSU ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME ΡΑΜ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ MERCEDES ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 1997 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Σελ. 8

10 Α/Α ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ & ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ Α/Α 59 1 MIK 5526 NISSAN 4Χ4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΗΗ 2758 NISSAN 4Χ4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ KHI 1390 NISSAN 4X4 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΗΙ 2757 NISSAN 4Χ4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ KHI 5935 MAZDA 4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ KHI 5958 MAZDA 65 7 KHH 2711 MAZDA 4Χ4 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣM 4Χ4 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΗΗ 2759 MAZDA 4Χ4 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ KHH 2754 ISUZU ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ KHI 5936 ISUZU ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ KHH 2760 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ ME MITSUBISHI ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ KHY 3211 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ KHY 3213 TOYOTA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHI 1383 HYNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHI 1318 ISUZU ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ KHY 3238 RENAULT ΗΜΙΦΟΡΤ. ΚΛΕΙΣΤΟ KHY 3212 TOYOTA 4X4 ΠΡΑΣΙΝΟΥ KHY 3222 NISSAN 4Χ4 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣM KHY 3223 NISSAN 4Χ4 ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ KHY 3225 NISSAN 4Χ4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ KHY 3224 NISSAN 4Χ4 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜ KHY 3282 MERCEDES ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ κ.δημαρχος 1995 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Σελ. 9

11 Α/Α KHI 1384 OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Τ.Υ KHI 1374 HYNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Βοηθ στο Σπι KHI 5934 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHI 5939 HYNDAI ΜΙΝΙ ΜΠΑΣ ΚΗΗ 2737 CITROEN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHH 2738 NISSAN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHH 2739 OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHY 3273 NISSAN 4Χ4 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ KHY 3315 PIAGGIO ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ KHY 3314 PIAGGIO ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΗΥ 3323 MAZDA 4X4 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ME PIAGGIO ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ KHI 1387 HYNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHI 4284 PEUGEOT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHH 2762 SUZUKI JEEP KHY 3335 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ KHI 5938 HYNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHI 1385 HYNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHY 3326 MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤ. ΑΝΟΙΚΤΟ KY 9831 HYNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2005 ΟΜΑΔΑ Ζ': ΔΙΚΥΚΛΑ Α/Α KAB 3997 PIAGGIO 50CC ΜΟΤΟ 2007 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Σελ. 10

12 Α/Α KAB 3996 PIAGGIO 50CC ΜΟΤΟ KAB 3998 PIAGGIO 50CC ΜΟΤΟ MIX 840 HONTA 125CC ΜΟΤΟ MIX 841 HONTA 125CC ΜΟΤΟ MIX 842 HONTA 125CC ΜΟΤΟ MIA 22 HONTA 90CC ΜΟΤΟ MII 270 HONTA 90CC ΜΟΤΟ ΜΙΑ 20 HONTA 90CC ΜΟΤΟ MIA 24 HONTA 90CC ΜΟΤΟ 1993 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Σελ. 11

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας ΜΑΙΟΣ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τμήμα : Τεχνικών Έργων Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΟΣ ΕΥΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης µπάρας ελέγχου ΤΙΤΛΟΣ πίστωσης εισόδου - εξόδου βυτιοφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα