ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: ,126,198 Φαξ: Νίκαια : 28/05/2012 Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για την προμήθεια συσσωρευτών (μπαταριών) για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σε βάρος του Κ.Α (Προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων), του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 έως του ποσού ,00 (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%». Ο Δήμος ενδιαφέρεται για την προμήθεια συσσωρευτών (μπαταριών) για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης ύψους έως του ποσού των ,00 (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α (Προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων), για τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του, σύμφωνα με την με αριθ. ΠΑΥ 352/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, ύψους ποσού ,00 (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ), η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 183/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ποσού ,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%), για την προμήθεια συσσωρευτών, για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2012, σε βάρος του Κ.Α (Προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων), του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους 2012, η οποία έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:Β49ΣΩΚΑ-7ΦΘ και την υπ αριθ. Α4-350/ Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο της προμήθειας. Επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4% σύμφωνα με το άρθρο 24 του 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον μειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

2 Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και σε διάστημα ενός έτους έπειτα από έγγραφες παραγγελίες του τμήματος Προμηθειών. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών αυτής από την αρμόδια Επιτροπή -Παραλαβής του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπως αυτή ορίστηκε σύμφωνα με την υπ αριθ.53/ απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα με τα ανωτέρω, την προσφορά σας βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη με αρ.πρωτ. Α4-350/ Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου και την παραδώσετε στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής υπόψιν της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης προμηθειών έτους 2012, του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/93) όπως συστάθηκε με την υπ.αρίθμ. 54/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Δήμου - Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη έως και την Τρίτη 5/6/2012 και ώρα 15:00μ.μ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείεται στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα γ.τα στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανάθεση για την προμήθεια συσσωρευτών (μπαταριών) για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη». Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την προσφορά τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισμένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Υπεύθυνη Δήλωση», Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και και αποδέχομαι. 2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 3. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. 6. Ότι θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών του Δήμου (Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στη διαδρομή Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθεί αμελλητί στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr), από την επομένη ημέρα της

3 υπογραφής της για διάστημα 5 (πέντε) ημερών, με ευθύνη της προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΝΤΑΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 Τ.Κ : NIKAIA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΛ.: FAX.: Νίκαια: / /2012 Αρ.Πρωτ.: ,00 Προϋπολογισμός : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια συσσωρευτών για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου για το έτος Η δαπάνη για την προμήθεια του παραπάνω είδους είναι ,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α προϋπολογισμού οικονομικού έτους Ο ΤΜΗΜΑΡΧΗΣ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΑΖΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/Τ.Ε

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 Τ.Κ : NIKAIA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΛ.: FAX.: Νίκαια: / /2012 Αρ.Πρωτ.: Προϋπολογισμός : ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι συσσωρευτές πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σε χώρα μέλος της Ε.Ε και να φέρουν την σχετική σήμανση πιστοποίησης CE. Ελαττωματικοί συσσωρευτές θα αντικαθίστανται από τον προμηθευτή άμεσα χωρίς καμιά ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ. Οι συσσωρευτές πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση ομαλής λειτουργίας ενός (1) έτους. Οι συσσωρευτές πρέπει να είναι καινούργιοι και δεν πρέπει να έχουν υποστεί κατεργασία αναγόμωσης. Οι συσσωρευτές πρέπει να είναι πρόσφατης χρονικά παραγωγής (εώς τελευταίου εξαμήνου), από την ημερομηνία παραλαβής τους από την υπηρεσία μας. Οι συσσωρευτές πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO Οι συσσωρευτές δεν πρέπει να φέρουν κακώσεις, αλλοιώσεις, φθορές εξογκώματα, σχισίματα στην επιφάνειά τους κατά την παραλαβή από την υπηρεσία μας. Το συνολικό κόστος των συσσωρευτών θα ανέρχεται σε Euro (με Φ.Π.Α 23%) και η παραγγελία θα γίνεται σταδιακά (και για κάθε όχημα που χρειάζεται αντικατάσταση μπαταρίας) σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου μέσα στο Παρατίθεται κατάσταση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να είναι σε θέση να ενημερωθούν για τους τύπους συσσωρευτών που τυχόν θα χρειαστούν αντικατάσταση (ανάλογα με την μάρκα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τύπο του κάθε οχήματος). Ο ΤΜΗΜΑΡΧΗΣ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΑΖΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/Τ.Ε

6 Νίκαια: / /2012 Αρ.Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 Τ.Κ : NIKAIA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΛ.: FAX.: Προϋπολογισμός : ,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α / Α ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 1 ΚΗΟ 3902 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 2 ΚΗΟ 3564 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 3 ΚΗΟ 3682 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA 4 ΚΗΟ 4215 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 5 ΚΗΥ 5958 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA 6 ΚΗΥ 5966 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA 7 ΚΗΥ 6068 ΠΡΕΣΣΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) IVECO 8 ΚΗΥ 6059 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES ACTROS 9 ΚΗΥ 6467 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES ACTROS 10 ΚΗΥ 6539 ΠΡΕΣΣΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) RENAULT 11 ΚΗΥ 6551 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES AXOR 12 ΚΗΗ 5736 ΠΡΕΣΣΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) DAF 13 ΚΗΟ 4244 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 14 ΚΗΥ 6005 ΦΟΡΤΗΓΟ SCANIA 15 ΚΗΥ 6051 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ACTROS 16 ΚΗΥ 6455 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 17 ΚΗΥ 6554 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES AXOR 18 ΚΗΥ 6595 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ACTROS 19 KHO 4461 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ VOLVO 20 ΚΗΟ 3683 ΥΔΡΟΦΟΡΑ MERCEDES 21 KHY 5961 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ VOLKS WAGEN 22 KHY 6050 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ VOLKS WAGEN 23 ΚΗΟ 3681 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ SUZUKI 24 KHO 4137 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ PIAGGIO 25 KHΥ 6072 ΠΛΥΣΤΙΚΟ PIAGGIO 26 ΚΗΥ 6451 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΧΤΟ FIAT STRADA 27 ΚΗΥ 6452 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΧΤΟ FIAT DUCATO 28 KHY 6464 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ PIAGGIO 29 KHY 6480 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PIAGGIO

7 30 KHY 6481 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PIAGGIO 31 ΚΗΟ 4382 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΧΤΟ MITSUBISHI 32 KHY 6542 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PIAGGIO 33 KHY 6543 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ FIAT DOBLO 34 KHY 6572 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ FIAT DOBLO 35 KHY 6574 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ FIAT DOBLO 36 KHY 6575 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ V.W TRANSPORTER 37 KHY 6579 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ FIAT DOBLO 38 KHΗ 5701 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PIAGGIO 39 KHY 6062 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ 40 KHY 6063 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ 41 ΚΗΟ 4419 ΠΟΥΛΜΑΝ VOLVO 42 ΚΗΟ 4105 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NISSAN 43 KHY 6322 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NISSAN 44 ΚΗΟ 4081 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN 45 KHY 6312 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ V.W POLO 46 KHY 6321 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NISSAN 47 KHY 6325 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (9θέσιο) HUNDAI 48 KHY 6357 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (9θέσιο) CITROEN 49 KHY 6338 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PANDA 50 KHY 6352 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PANDA 51 KHY 6355 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT DOBLO 52 ΥΝΜ 372 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 53 ΥΝΜ 373 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 54 ΥΝΜ 374 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 55 ΒΕΟ 648 ΔΙΚΥΚΛΟ JIALING 56 ΒHB 896 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 57 ΒHΜ 676 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 58 ΒΧΒ 656 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 59 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 60 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 61 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ RAM 62 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ CATERPILLAR 63 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO - PERKINS 64 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO - PERKINS 65 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO 66 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN - RAM 67 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES 68 AM ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA V ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 70 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ SULLAIR ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΚΙ ΠΕΖΟΥ JCB VMD62 ΧΕΙΡΙΣΤΗ (VIBROMAX) 72 ΚΛΑΔΟΚΟΦΤΗΣ LOMA LOBARDINI ΚΟΜΠΟΣ 50HPM C.E 73 ΚΗΥ 6585 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 74 ΚΗΥ 6586 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 75 ΚΗΥ 6588 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 76 ΚΗΥ 6587 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 77 ΚΗΥ 6600 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 78 ΚΗΟ 4209 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 79 ΚΗΟ 4208 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 80 ΚΗΟ 4206 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 81 ΚΗΟ 4210 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 82 ΚΗΟ 4306 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ RENAULT 83 ΚΗΟ 4307 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 84 ΚΗΟ 4385 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ STEYR 85 ΚΗΟ 4201 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES

8 86 ΚΗΟ 4216 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO 87 ΚΗΟ 4190 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 88 ΚΗΥ 5993 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ RENAULT 89 ΚΗΥ 6002 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 90 ΚΗΥ 6057 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 91 ΚΗΥ 6465 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 92 ΚΗΥ 6526 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 93 ΚΗΥ 6527 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ MERCEDES 94 ΚΗΟ 4400 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT 95 ΚΗΟ 4089 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT / MIDINER 96 ΚΗΟ 4090 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT 97 ΚΗΟ 4214 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 98 ΚΗΥ 6569 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 99 ΚΗΥ 5992 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 100 ΚΗΟ 4175 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 101 ΚΗΥ 6466 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 102 ΚΗΥ 6039 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT 103 ΚΗΥ 6005 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ SCANIA 104 ΜΕ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ NISSAN 105 ΜΕ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ NISSAN 106 ΜΕ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ HEPHAESTUS DAIMLER AG 107 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 108 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 109 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ SICAS 110 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΑΚΙ ECOLOGIKA 111 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ ECOSWEEPER 112 ΚΗΟ 4399 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 113 ΚΗΟ 4020 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ MITSUBISHI / LANCER 114 ΖΝΕ 668 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ HONDA 115 ΚΗΥ 6064 VAN MAGIRUS 116 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 117 AM ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA 118 ΚΗΟ 4228 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO 119 KHY 6004 ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT 120 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 121 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MITSUBISHI 122 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO 123 ΥΜΤ 166 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ KAWASAKI 124 ΖΡΚ 708 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ YAMAHA 125 ΖΡΚ 709 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ YAMAHA 126 ΚΗΟ 4202 ΥΔΡΟΦΟΡΑ VOLVO 127 ΚΗΥ 5994 ΥΔΡΟΦΟΡΑ MERCEDES 128 ΚΗΥ 5995 ΥΔΡΟΦΟΡΑ MERCEDES 129 ΚΗΟ 4231 ΥΔΡΟΦΟΡΑ 130 ΚΗΟ 4213 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 131 ΚΗΟ 3890 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ OPEL 132 ΚΗΟ 4191 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 133 ΚΗΟ 4226 VAN TRANSPORTER V.W 134 ΚΗΟ 4227 VAN TRANSPORTER V.W 135 ΚΗΥ 6003 VAN FORD 136 ΚΗΟ 4092 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI 137 ΚΗΟ 4093 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL 138 ΚΗΟ 4094 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL 139 ΚΗΟ 4132 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL 140 ΚΗΟ 4134 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL

9 141 ΚΗΥ 5965 ΠΟΥΛΜΑΝΑΚΙ (15 Θέσεων) MERCEDES 142 ΚΗΥ 6303 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ (5 Θέσεων) HYUNDAI 143 ΚΗΥ 6336 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (9 Θέσεων) HYUNDAI 144 ΥΑΕ 2441 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ICARUS 145 ΥΑΕ 2347 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ICARUS 146 ΖΖΡ 9310 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΤΕΟΠΑΝ) MITSUBISHI 147 ΥΜΗ 2764 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΤΕΟΠΑΝ) FORD 148 ΥΜΧ 8016 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ Δ.Ε.Π.Α.Ρ.) RENAULT Ο ΤΜΗΜΑΡΧΗΣ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΑΖΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/Τ.Ε

23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0004 «Προμήθεια οξυγόνου-ατέλασετυλίνη»

23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0004 «Προμήθεια οξυγόνου-ατέλασετυλίνη» ΑΔΑ: ΒΙΦΧΩΚΑ-ΕΨΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΔΑ:7ΣΧΒΩΚΑ-ΛΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας-

του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας- Α Α:ΩΚΟΗΩΚΑ-091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΕΑΛΩΚΑ-3ΥΤ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΕΑΛΩΚΑ-3ΥΤ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΕΑΛΩΚΑ-3ΥΤ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια-Αγ.Ι.Ρέντης : 24/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 54354

Νίκαια-Αγ.Ι.Ρέντης : 24/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 54354 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014 και έως του ποσού των 2.500,00( ύο χιλιάδων πεντακοσίων Eυρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%».

Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014 και έως του ποσού των 2.500,00( ύο χιλιάδων πεντακοσίων Eυρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

: 32 25/06/2013 18233 : 1926 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ:

: 32 25/06/2013 18233 : 1926 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075326,327,398,241

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: ΩΣΝ8ΩΚΑ-ΛΘ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης (186) αδειών χρήσης του προγράμματος προστασίας από ιούς υπολογιστών(antivirus) του Δήμου»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης (186) αδειών χρήσης του προγράμματος προστασίας από ιούς υπολογιστών(antivirus) του Δήμου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΚΑ-ΕΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α Α: ΒΙΡΜΩΚΑ-1ΑΓ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 212075-241/98/26/27

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 13/08/2014 Αρ.πρωτ:53976. ΘΕΜΑ:«Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για την κάλυψη εκτάκτων

Νίκαια 13/08/2014 Αρ.πρωτ:53976. ΘΕΜΑ:«Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισµού για την κάλυψη εκτάκτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:Ω3ΠΦΩΚΑ-Ε62 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 19/08/2015. Αρ.Πρωτ.: 46793. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ανταλλακτικών

Νίκαια : 19/08/2015. Αρ.Πρωτ.: 46793. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ανταλλακτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 15/9/2014 Αρ.Πρωτ.: 59706

Νίκαια : 15/9/2014 Αρ.Πρωτ.: 59706 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198/ Φαξ: 210-4278127

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α:ΩΡ8ΟΩΚΑ-150 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α:ΩΡ8ΟΩΚΑ-150 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075326,327,398,241

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΕΑΛΩΚΑ-ΒΚΞ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15439

Νίκαια : 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α Α: ΒΛΛΨΩΚΑ-ΗΧΕ Α Α: ΒΛΛ6ΩΚΑ-ΟΘΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη θα

ηµοτικών Καταστηµάτων και άλλων Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη θα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 0 Ταχ.κώδικας: 8450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 232075-24/398/326

Διαβάστε περισσότερα